Alphabétiquement     [«   »]
σωφροσύνην 1
σώφρων 3
τ´ 54
τὰ 266
τά 8
τἀγαθά 1
τἀγαθόν 1
Fréquences     [«    »]
261 τε
243 τοῦ
247 τοὺς
266 τὰ
280 τὸ
287 τοῖς
351 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

τὰ


Livre, Chap.
[6, 48]   ἀπέδοσαν τοῖς ἐπὶ στρατοπέδου καὶ  τὰ   ἀκόλουθα διελέχθησαν. οὐ δεξαμένων δὲ
[6, 4]   ἄλλων συμμάχων βοηθείας ἀναμένειν συνεβούλευον  τὰ   ἀσφαλέστερα πρὸ τῶν θρασυτέρων αἱρουμένους·
[6, 68]   δ´ ἂν ἐρημότερος γένωμαι τῶν  τὰ   αὐτά μοι προελομένων, τοσούτῳ τιμιώτερος
[6, 86]   κοινόν· οἱ δὲ ὦμοι, ὅτι  τὰ   ἄχθη πάντα ἐπ´ αὐτοῖς κομίζεται·
[6, 43]   πράττειν αὐτὰ διὰ τοὺς οὐ  τὰ   βέλτιστα τῷ κοινῷ, τὰ δὲ
[6, 62]   ἐμπεσοῦσα ταχὺ διαχεῖ {καὶ διαλύσει}  τὰ   βουλεύματα. οὐ γὰρ δὴ ἀξιώσουσιν
[6, 88]   οἱ μέλλοντες δηλώσειν τῇ βουλῇ  τὰ   γενόμενα. προθέντων δὲ τῶν ὑπάτων
[6, 34]   ἱππέων οὔτε πατρικίων, ὅσοι παρόντες  τὰ   γινόμενα κωλύειν ἠξίουν, ἀπείχοντο μὴ
[6, 85]   τὰ συμβόλαια κοινῆς ἐπανορθώσεως τύχοι,  τὰ   γοῦν ἄλλα πιστεύομεν ὑμῖν ἔσεσθαι
[6, 47]   τὰς ἁμαρτίας εὐσχήμονας ἀφορμὰς λαμβάνοντες·  τὰ   γοῦν ἔργα δρῶσιν ἤδη μετεγνωκότων,
[6, 95]   ἑτοίμως ἐδόκουν συνάρασθαι. ἦν δὲ  τὰ   γραφέντα ἐν ταῖς συνθήκαις τοιάδε·
[6, 50]   μὲν ἐκ τοῦ φανεροῦ ἀφίσταται,  τὰ   δ´ ἀφανῶς παρασκευάζεται. δοκεῖ τ´
[6, 73]   τὰ μὲν εἰς τὴν ἐλευθερίαν,  τὰ   δ´ εἰς τὴν ἡγεμονίαν, οὐ
[6, 63]   οὐκ ἀξιῶ δεδιέναι ταῦτ´ ἐστι·  τὰ   δ´ ἐκ τῶν ἀλλοεθνῶν φοβερὰ
[6, 79]   μὲν οἱ πολλοὶ πόλεμοι διέφθειραν,  τὰ   δ´ τῶν καθ´ ἡμέραν
[6, 47]   ὑπὸ τῶν ἀναγκαίων συμφορῶν βιασθείς,  τὰ   δ´ ὑπὸ τῶν συμβούλων ἐξηπατημένος,
[6, 79]   καθ´ ἡμέραν ἀναγκαίων σπάνις ἐξανήλωσε,  τὰ   δ´ ὑπὸ τῶν ὑπερηφάνων δανειστῶν
[6, 51]   ὡς ἄχρηστα εἰς πολιορκίαν ἐσόμενα,  τὰ   δ´ ὡς οὐ διαμενοῦντα βεβαίως
[6, 79]   μὲν ἀλύπους ἐσομένους τοῖς ὑποδεξαμένοις,  τὰ   δ´ ὠφελίμους. ~Παραδείγματα δὲ τούτων
[6, 18]   τιθέντες· ὥστε παθεῖν τι πρὸς  τὰ   δάκρυα καὶ τὰς δεήσεις αὐτῶν
[6, 81]   ἥκουσιν. οὐδὲ γὰρ οἱ πρέσβεις  τὰ   δάκρυα κατέχειν ἴσχυον ἐνθυμούμενοι τὰς
[6, 43]   κακῷ, τὰ μὲν ἐκ πάθους,  τὰ   δὲ ἀπὸ τοῦ πλεῖόν τι
[6, 26]   μὲν χωρίον οἱ πολέμιοι κατέδραμον,  τὰ   δὲ κατὰ πόλιν αἱ σιτοδεῖαι
[6, 14]   τὰ μὲν ἀπεστομωμένα τὰς ἀκμάς,  τὰ   δὲ κατεαγότα καὶ βοήθεια παρὰ
[6, 79]   τὰ μὲν κρατηθέντα ἀτυχεῖ,  τὰ   δὲ κρατήσαντα ἀδικεῖ, καὶ περίεστι
[6, 5]   Σέξτῳ Ταρκυνίῳ στάσιν ἐναντίαν ἐπέχων·  τὰ   δὲ μέσα τῆς φάλαγγος αὐτὸς
[6, 26]   ἐδείκνυε τὸ στῆθος μεστὸν τραυμάτων,  τὰ   δὲ νῶτα αἵματος ἐκ τῶν
[6, 1]   ἐνιαυτὸν ἑορτάς τε καὶ θυσίας.  τὰ   δὲ πρὸ τούτων βωμὸν αὐτόθι
[6, 43]   οὐ τὰ βέλτιστα τῷ κοινῷ,  τὰ   δὲ σφίσιν αὐτοῖς ἐν τῷ
[6, 74]   δεινὰ φίλον γενόμενον ἠναγκάσαμεν ἀπελθεῖν.  τὰ   δὲ τελευταῖα τρίτον κάθοδον τῶν
[6, 42]   τῶν ἱππέων ὅσον ἑκάστῳ προσεμερίσθη·  τὰ   δὲ τέτταρα καὶ τοὺς λοιποὺς
[6, 29]   συχνά, τὰ μὲν αὐτῶν Οὐολούσκων,  τὰ   δὲ τῶν αὐτοῖς συναγωνισαμένων ἐθνῶν,
[6, 8]   ταῖς τοιαύταις συμφοραῖς κρείττονα εἶναι,  τὰ   δὲ τῶν κεκρατηκότων ἐπὶ ταῖς
[6, 81]   ὡς ὠμὰ καὶ ἀπάνθρωπα διαπεπραγμένοις,  τὰ   δὲ τῶν πενήτων καθαπτόμενος ὡς
[6, 51]   ἐῶν πόλεμος. ἅπαντα δ´ ὑπερβάλλει  τὰ   δεινὰ γύναια τῶν ἀποστατῶν καὶ
[6, 77]   ὑμῶν τραπέσθαι, οὐδ´ ὥσπερ οἱ  τὰ   δεινὰ δεδρακότες ἐπ´ ἀδείᾳ καὶ
[6, 9]   τοῦ μήτ´ ὀρρωδεῖν μήτ´ ἐκτρέπεσθαι  τὰ   δεινὰ μέγιστον παρακέλευσμα, ὅτι πάντες
[6, 9]   καὶ τοῖς πέρα τοῦ δέοντος  τὰ   δεινὰ πεφοβημένοις μὴ ἀζήμιον ᾖ,
[6, 51]   δύναμις; τίνι πιστεύσαντες ἐπικουρίᾳ  τὰ   δεινὰ τολμήσομεν ὑπομένειν; μέντοι
[6, 9]   ὑμᾶς τοὺς ἐν ἀκμῇ φεύγειν  τὰ   δεινά, τούτους δὲ τοὺς ὑπὲρ
[6, 42]   μὲν δράσαντες γενναῖα, πλείω δὲ  τὰ   δεινὰ ὑπομείναντες εἰς φυγὴν τρέπονται,
[6, 74]   πράγματος ἀπορίαν, τῷ πάντα ὑπομεῖναι  τὰ   δεινὰ φίλον γενόμενον ἠναγκάσαμεν ἀπελθεῖν.
[6, 10]   τῷ τολμηρῶς καὶ ἀπερισκέπτως ἐπὶ  τὰ   δεινὰ χωροῦντες καταπλήξεσθαι τοὺς πολεμίους·
[6, 39]   καὶ τῶν νέων ἐπιθορυβησάντων ὡς  τὰ   δέοντα εἰσηγουμένου, Σερουίλιός τ´ ἀντιλέξων
[6, 35]   τε προὔχειν δοκῶν καὶ φρονῆσαι  τὰ   δέοντα ἱκανώτατος, προελθὼν ἔλεξεν· Ἐμοί,
[6, 83]   πάντες οἱ παρόντες ἐπεθορύβησαν ὡς  τὰ   δέοντα λελογισμένῳ συγκατατιθέμενοι καὶ μετὰ
[6, 31]   ὥσπερ αὐτοῖς συνετέτακτο, ἀναζητοῦντες εἰς  τὰ   δεσμωτήρια κατετίθεντο. τὰς δὲ θυσίας,
[6, 83]   οὕτως ἐχέτω. οὐχὶ ταῦτα μέντοι  τὰ   διαστήσαντα ὑμᾶς ἦν ἀπὸ τῶν
[6, 58]   μικρὰ ἦν ἔτι τῇ πόλει  τὰ   διαφέροντα, νῦν γέ τοι σκοπεῖν,
[6, 58]   τις αὐτοῖς, βούλονται, δέχεσθαι  τὰ   διδόμενα. ~Μετὰ τοῦτον ἀνέστη κληθεὶς
[6, 6]   ἀνθ´ ὧν αὐτοὺς σέβοντες καὶ  τὰ   δίκαια ἀσκοῦντες ἐν παντὶ τῷ
[6, 72]   κινδυνεύσω γὰρ ὑπὲρ ὑμῶν εἰπεῖν  τὰ   δίκαια μετὰ παρρησίας ἐγὼ πρὸς
[6, 77]   πρόφασιν ποιησάμενοι ταύτην τοῦ μὴ  τὰ   δίκαια ποιεῖν τοῦτον ὑβρίσατε, τῶν
[6, 76]   αὐτῷ τὴν ὕβριν, ἀλλ´ ὅτι  τὰ   δίκαια ποιεῖν ὑμᾶς ὡς ὑπέσχεσθε
[6, 21]   αὐτοὺς ὁδούς· οὐ μέντοι Ῥωμαίους  τὰ   δίκαια πρὸ τῶν ἐπιεικῶν προελέσθαι
[6, 71]   φιλοδημοτάτους ὄντας καὶ πρὸς ὑμῶν  τὰ   δίκαια τιμωμένους πρεσβευτὰς ἀπέσταλκεν αὐτοκράτορας
[6, 65]   γὰρ ἀριστοκρατικοὶ δοκοῦντες εἶναι καὶ  τὰ   δικαιότερα πρὸ τῶν ἀδίκων οἰόμενοι
[6, 24]   οἷς συνέβαλον δικαίοις ποιεῖσθαι, καὶ  τὰ   δικαστήρια καθίζειν, καὶ τὸν ἐν
[6, 22]   τῆς μὲν βουλῆς ψηφισαμένης καθίζειν  τὰ   δικαστήρια καὶ τὰς ἀμφισβητήσεις, ἃς
[6, 57]   παρρησίας καὶ πράττοντας δίχα ὄκνου  τὰ   δόξαντα, δεύτερον ἐκάλει τὸν αὐτὸν
[6, 84]   δ´ ὑφ´ ὑμῶν ἐνθάδε γραφέσθω  τὰ   δόξαντα, καὶ βουλὴ τούτοις
[6, 40]   αὐτοκράτορι κοσμῆσαι ἀρχῇ, δι´ ἣν  τὰ   δόξαντά μοι κράτιστα εἶναι καὶ
[6, 88]   παρῆσαν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον καὶ  τὰ   δόξαντα τῇ βουλῇ διεσάφησαν. μετὰ
[6, 66]   δύναιτο τέλος ἐν τούτῳ λαβεῖν  τὰ   δόξαντα ὑμῖν, ἄπιτ´ ἐκ τοῦ
[6, 8]   πάντες ἴστε, ὅτι ταῦτ´ ἀμφότερα  τὰ   ἔθνη πολλαῖς ἐνίκων μάχαις οἱ
[6, 49]   δυνήσεσθαι κατέχειν τε καὶ σώζειν  τὰ   ἔθνη ῥᾳδίως, ἕτερον ἐπάξεσθαι
[6, 62]   τὴν ὑποδεξαμένην. ἀριστοκρατεῖται δὲ καὶ  τὰ   ἔθνη τὰ πέριξ ἡμῶν ἅπαντα,
[6, 86]   ἐργάζονται τέχνας. εἰ δὲ πάντα  τὰ   ἔθνη ταῦτα πρὸς τὴν βουλὴν
[6, 13]   κατεσκεύασεν πόλις, ἔνθα ὤφθη  τὰ   εἴδωλα, καὶ παρ´ αὐτῷ
[6, 13]   ὥσπερ εἰκὸς Διοσκούρων ἐπείσθησαν εἶναι  τὰ   εἴδωλα. ταύτης ἐστὶ τῆς παραδόξου
[6, 61]   ὑπὸ τούτου ῥηθείσας διαβολὰς ἀρκεῖ  τὰ   εἰρημένα, ὑπὲρ δ´ ὧν βουλευσόμενοι
[6, 17]   ἐκβαλὼν δὲ τοὺς κατασκόπους εὐτρεπίζεσθαι  τὰ   εἰς μάχην παρήγγειλε τοῖς στρατιώταις,
[6, 10]   ἀγαθοῖς. ~Ἔτι δ´ αὐτοῦ λέγοντος  τὰ   εἰς τὸ γενναῖον ἐπαγωγὰ θάρσος
[6, 91]   καὶ δι´ ὀλίγου χρόνου πάντα  τὰ   εἰς τὸν πόλεμον ἐπιτήδεια εὐτρεπῆ
[6, 59]   διὰ χρέος, ὥστε πολλοῖς πάνυ  τὰ   ἐμαυτοῦ προέμενος οὐδένα τῶν ἀποστερησάντων
[6, 70]   διήγγειλε τοῖς ἐπὶ στρατοπέδου πάντα  τὰ   ἐν τῇ πόλει γενόμενα, καὶ
[6, 51]   ἐχόντων ἡμῖν τῶν ὑπαιθρίων οὐδὲ  τὰ   ἐντὸς τείχους δεινὰ ἧττόν ἐστι
[6, 35]   δημοτῶν ἀπείθεια τῶν οὐκ ἀξιούντων  τὰ   ἐπιταττόμενα ὑπὸ τῶν ὑπάτων πράττειν,
[6, 62]   ὥρᾳ ἔτους χειμερίῳ, πορίζεσθαι δὲ  τὰ   ἐπιτήδεια οὐχ ὅπως δι´ ἁρπαγῆς
[6, 56]   ἔστιν ὅμοια τοῖς λόγοις αὐτοῦ  τὰ   ἔργα, πολὺ δὲ μᾶλλον ἡμῶν
[6, 9]   τῇ μάχῃ διαπραξαμένῳ μαρτυρήσωσιν οἱ  τὰ   ἔργα συνειδότες τάς τ´ ἄλλας
[6, 31]   πρόφασιν ἀφιγμένοι προκαταλήψεσθαι τοῖς ἐπιοῦσι  τὰ   ἐρύματα τῆς πόλεως ἔμελλον, ὥσπερ
[6, 7]   μηδενὸς πειραθῆναι δεινοῦ, τοῖς δὲ  τὰ   ἔσχατα παθεῖν, ἀλλὰ τὸ μὲν
[6, 21]   κακίαν· Δίκαιον μὲν ἦν, ἔφη,  τὰ   ἔσχατα παθεῖν, ἅτε δὴ καὶ
[6, 68]   οὔτ´ ἐν ἄλλῳ καιρῷ πώποτε  τὰ   ἥδιστα εἱλόμην λέγειν ἀντὶ τῶν
[6, 36]   βιαιοτέρῳ τίθεμεν τὸ δικαιότατον, ὥσπερ  τὰ   θηρία, τὸ ἀντίπαλον ἐξολέσαι μετὰ
[6, 80]   τε ἐπιμαρτυράμενοι καὶ δαίμονας, οἳ  τὰ   θνητὰ πάντα κατὰ δίκην ἄγουσι,
[6, 1]   ἀπαρχὰς ἔθυον Ἑλληνικοῖς ἔθεσιν οἱ  τὰ   ἱερὰ παρ´ ἐκείνου παραλαβόντες· τὴν
[6, 32]   Ἀρούγκων, οἳ τῆς Καμπανῶν χώρας  τὰ   κάλλιστα πεδία κατεῖχον. οὗτοι καταστάντες
[6, 5]   στρατηγοὶ τῶν πολεμίων καταλαμβανόμενα καὶ  τὰ   κατὰ νώτου σφῶν ἐρυμνὰ καὶ
[6, 24]   τῶν πατρικίων νεότης ἕτοιμος  τὰ   κελευόμενα ποιεῖν· μέγιστον δὲ πάντων
[6, 75]   ἀνθρώπους πόλεμον ἀναδείξαντες, εἰς ἅπαντα  τὰ   κινδυνεύματα καὶ τοὺς ὑπὲρ τῆς
[6, 7]   δ´ ἡγουμένοις τῆς πόλεως καὶ  τὰ   κοινὰ διοικοῦσι τὸν οἴκτιστον μόρον
[6, 24]   παρὸν ἐν ἀριστοκρατίᾳ πολιτεύεσθαι δήμῳ  τὰ   κοινὰ ἐπιτρέψομεν· ἔπειτα δ´ εἰς
[6, 86]   ἐν ταῖς πόλεσιν διοικοῦσα  τὰ   κοινὰ καὶ τοῦ προσήκοντος ἑκάστῳ
[6, 35]   πόλεως, καὶ μιᾷ πάντες γνώμῃ  τὰ   κοινὰ πρὸ τῶν ἰδίων αἱρούμενοι
[6, 69]   ὕπατοι καὶ παρακαλέσαντες εἰς πάντα  τὰ   κοινὰ τοιούτους ἑαυτοὺς παρέχειν πρεσβευτὰς
[6, 48]   τοῦδε χρόνον ἀμνηστίαν· ἐὰν δὲ  τὰ   κράτιστα βουλεύωσι τῷ κοινῷ καὶ
[6, 38]   καὶ βουλὴν καὶ δῆμον ἀναγκάσει  τὰ   κράτιστα τῷ κοινῷ φρονεῖν· ἄλλη
[6, 9]   πόλεμον. ἵνα δὲ καὶ τοῖς  τὰ   κράτιστα ὑμῶν ἐγνωκόσι τὸ γενναῖον
[6, 73]   Οὐαλέριε, πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα  τὰ   κωλύοντά ἐστιν ἀποθεμένους τὰ ὅπλα
[6, 83]   ταῖς ἀρχαίαις ἱστορίαις. ἦν δὲ  τὰ   λεχθέντα ὑπ´ αὐτοῦ τοιάδε. Ἡμεῖς
[6, 21]   ποιήσεσθαι λόγῳ. ~Ταῦτα μὲν οὖν  τὰ   λεχθέντα ὑπὸ τῶν προεστηκότων τῆς
[6, 96]   αὐτοῦ τὸ σῶμα καὶ πάντα  τὰ   λοιπὰ ἐπιχορηγήσαντες εἰς μεγαλοπρέπειαν ἔθαψαν
[6, 62]   τῶν γεγονότων καὶ μὴ ἐπιτρέπειν  τὰ   λοιπὰ καὶ ὀψὲ ἄρξασθαι νοῦν
[6, 78]   ἔργον ἀπ´ εὐνοίας γενόμενον καὶ  τὰ   λοιπὰ τοιαῦτα ἔσεσθαι εἰκάσωμεν. οἴομαι
[6, 9]   κατ´ εὐχὴν ἅπασι τέλος λαβόντι  τὰ   μέγιστα ἕξοντες ἀγαθά, φόβου τυράννων
[6, 55]   ἤδη πολλοὺς πολεμίους, ὑφ´ ὧν  τὰ   μέγιστα ἠδικήθητε, ὑποχειρίους λαβόντες, οὔτ´
[6, 20]   ἁμαρτανόντων τὸ μηδένα τιμωρεῖσθαι τῶν  τὰ   μέγιστα καὶ ἀδιόρθωτα ἀδικούντων. μωρίας
[6, 73]   ἐφ´ ὑμῖν γενέσθαι, τρία δὲ  τὰ   μέγιστα καὶ τὰ φανερώτατα. πρῶτον
[6, 77]   ἀλλ´ ἐν τῷ αὐτῷ τρία  τὰ   μέγιστα παρηνομήσατε, τὸ ἀξίωμα τῆς
[6, 86]   τινὰ τῷ κοινῷ χρείαν ὥσπερ  τὰ   μέλη τῷ σώματι παρέχεται. οἱ
[6, 58]   καὶ ὅτι πολλάκις αὐτοῦ προλέγοντος  τὰ   μέλλοντα συμβήσεσθαι δεινὰ δι´ ὀλιγωρίας
[6, 87]   Βροῦτος ἐπέσχε τὰς ὁρμὰς αὐτῶν  τὰ   μὲν ἄλλα καλῶς ἔχειν τῷ
[6, 79]   γὰρ ἡμᾶς ὑποδέξεται γῆ κοινωνούς,  τὰ   μὲν ἀλύπους ἐσομένους τοῖς ὑποδεξαμένοις,
[6, 14]   τε ἄχρηστα τοῖς πλείστοις ἦν,  τὰ   μὲν ἀπεστομωμένα τὰς ἀκμάς, τὰ
[6, 1]   πατρίδας ἀναστρέφειν· τῶν δ´ ἐκγόνων  τὰ   μὲν ἄρρενα παρὰ τοῖς πατράσι
[6, 29]   ἑάλω δὲ σώματα ἐλεύθερα συχνά,  τὰ   μὲν αὐτῶν Οὐολούσκων, τὰ δὲ
[6, 5]   καὶ αὖθις ἕτεραι παρ´ Ἑρνίκων.  τὰ   μὲν δὴ παρασχόντα τοῖς ἡγεμόσιν
[6, 73]   μεγάλα εὐεργετηθέντες ὑπὸ τοῦ δήμου,  τὰ   μὲν εἰς τὴν ἐλευθερίαν, τὰ
[6, 43]   οἷα εἰκὸς ἐν τοιούτῳ κακῷ,  τὰ   μὲν ἐκ πάθους, τὰ δὲ
[6, 50]   ὅσα ἐνδοιαστῶς ἡμῶν ἀφείμενα διατελεῖ,  τὰ   μὲν ἐκ τοῦ φανεροῦ ἀφίσταται,
[6, 96]   πάντων μυριάδες αἱ τιμησάμεναι. καὶ  τὰ   μὲν ἐπὶ τῆς τούτων ὑπατείας
[6, 79]   κάκιον χρῆμα οὐδέν, ἐν  τὰ   μὲν κρατηθέντα ἀτυχεῖ, τὰ δὲ
[6, 79]   μετὰ πολλῶν πόνων ἐλευθερία· ἐπεὶ  τὰ   μὲν οἱ πολλοὶ πόλεμοι διέφθειραν,
[6, 9]   πρὸς ὑμῶν, ἄνδρες Ῥωμαῖοι,  τὰ   μὲν πολλὰ ὑπάρχειν καὶ θαυμαστὰ
[6, 81]   τοῦ δικαίου ποιεῖσθαι λόγους, καὶ  τὰ   μὲν τοῖς δανειστικοῖς ἐγκαλῶν ὡς
[6, 8]   ἡμῶν. ἆρ´ οὖν λόγον ἔχει  τὰ   μὲν τῶν κρατηθέντων πράγματα ἐπὶ
[6, 47]   ἀπ´ αὐτῶν δῆμος, ἀλλὰ  τὰ   μὲν ὑπὸ τῶν ἀναγκαίων συμφορῶν
[6, 51]   καὶ ταῦτα τὰ σώματα ἐκποδών,  τὰ   μὲν ὡς ἄχρηστα εἰς πολιορκίαν
[6, 85]   δι´ ἀλλήλων ἀμφότερα ποιοῦσα σώζεσθαι  τὰ   μέρη. αὕτη μέντοι πρώτη καὶ
[6, 86]   τὰς ἴσας. εἰ δὴ λάβοι  τὰ   μέρη τοῦ ἀνθρωπείου σώματος ἰδίαν
[6, 78]   τούτοις· οὐδὲν ἀντιλέγω. βούλομαι δὲ  τὰ   μετὰ ταῦτ´ ἐσόμενα παρ´ αὐτῶν
[6, 20]   εἶναι τῷ μηδένα οἰκτείρειν τῶν  τὰ   μέτρια ἁμαρτανόντων τὸ μηδένα τιμωρεῖσθαι
[6, 71]   καὶ πάντα ὑπομένειν, πολῖται,  τὰ   μέτρια. ἐπὶ δὴ τοσαύτης βεβηκότες
[6, 52]   ἔγωγε τετύφωμαι ταῦτα λέγων καὶ  τὰ   μὴ δεινὰ ἀξιῶ δεδιέναι· τῇ
[6, 8]   ἀντιπολεμίων πλῆθος, βραχείᾳ διδαχῇ μαθέτωσαν  τὰ   μὴ δεινὰ δεδιότες, μᾶλλον δ´
[6, 60]   σοι ἄξιον, Οὐαλέριε, καθ´ ἑτέρων  τὰ   μὴ προσόντα ὀνείδη λέγειν τοιαύταις
[6, 81]   καὶ ἀπὸ τῶν φιλανθρωπίας δεομένων  τὰ   μίσους ἄξια, καὶ τοιούτους τινὰς
[6, 14]   τοὺς αἰχμαλώτους φυλάττεσθαι διαδοὺς ἔθυε  τὰ   νικητήρια τοῖς θεοῖς. ἔτι δ´
[6, 82]   χωρήσῃ τὰ πράγματα, καὶ γένηται  τὰ   νῦν ὑβριζόμενα τοῖς λόγοις ὑποχείρια
[6, 94]   Πόστουμος ἐπιεικῶς χρησάμενος, ἀνέστρεψεν ἐπὶ  τὰ   οἰκεῖα, καὶ διαφῆκε τὴν στρατιάν.
[6, 4]   προελομένους ἡγεμόνας καὶ δέους, μὴ  τὰ   οἰκεῖα οὐ πολλὰ ὄντα δαπανᾶν
[6, 52]   ἔχοντες; καὶ τίς ἂν ὑπομείνειε  τὰ   οἰκεῖα παραλιπὼν ἀγαθὰ τῶν ἀλλοτρίων
[6, 77]   τὰ σημεῖα καὶ διαφέντος ἐπὶ  τὰ   οἰκεῖα τὰς δυνάμεις, πρόφασιν ποιησάμενοι
[6, 72]   τὸ κωλῦον ἀναστρέφειν ὑμᾶς ἐπὶ  τὰ   οἰκεῖα τῆς βουλῆς διδούσης τὴν
[6, 15]   δὲ τὸ παράλογον τῆς ἐπὶ  τὰ   οἰκεῖα φυγῆς, ὡς κατ´ εὐχὴν
[6, 94]   τοὺς Ῥωμαίους ἔχθραν, καὶ ὅσοι  τὰ   ὅμοια ἐκείνοις ἐφρόνουν, οἵ τ´
[6, 62]   δι´ ἁρπαγῆς ἔτι δυνησομένη ἐπειδὰν  τὰ   ὄντα ἀναλώσῃ, ἀλλ´ οὐδ´ ἂν
[6, 29]   τραυματίαι τε οἱ πλεῖστοι καὶ  τὰ   ὅπλα ἀπολωλεκότες εἰς τὸν χάρακα
[6, 73]   ἄλλα τὰ κωλύοντά ἐστιν ἀποθεμένους  τὰ   ὅπλα ἐφ´ ὑμῖν γενέσθαι, τρία
[6, 78]   ὁμολογιῶν ἡμῖν; τίνι πιστεύσαντες ἀσφαλείᾳ  τὰ   ὅπλα θήσομεν ἐκ τῶν χειρῶν
[6, 8]   ἐστιν ἐν αὐτοῖς τὸ ἠναγκασμένον  τὰ   ὅπλα καθ´ ἡμῶν ἀναλαβεῖν, ὡς
[6, 48]   νῦν μὲν οὖν αὐτοῖς ἀποθεμένοις  τὰ   ὅπλα καὶ κατιοῦσιν εἰς τὴν
[6, 14]   ἔγνω, χωρεῖν ἅπαντας ἐκέλευσεν ἐπὶ  τὰ   ὅπλα καὶ μένειν ἐν τῷ
[6, 64]   καὶ ἀμηχανίας· ἐὰν δὲ καταθέμενοι  τὰ   ὅπλα κατέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν
[6, 62]   ὧν ἂν δεηθεὶς μὴ τύχῃ,  τὰ   ὅπλα λαβὼν τὸν αὐτὸν τρόπον
[6, 82]   μὴ τρίβετε τὸν χρόνον, ἀλλὰ  τὰ   ὅπλα ῥίψαντές τε καὶ τὼ
[6, 47]   ὡς ἐξ ἑνὸς παρακελεύσματος ἁρπάσαντες  τὰ   ὅπλα σὺν τοῖς οἰκείοις ἕκαστοι
[6, 31]   ἐπικείμενοι καταλιπόντες τοὺς ἀγῶνας ἐπὶ  τὰ   ὅπλα ὥρμησαν· καὶ φθάνει τῷ
[6, 39]   τῆς ἐξουσίας ἀποχρῆναι, ἀνδρὸς δὲ  τὰ   πάντα ἐπιεικοῦς τοῖς πράγμασι δεῖν,
[6, 6]   τοῖς γενναίως ἀγωνιζομένοις καὶ πάντα  τὰ   παρ´ ἑαυτοῖς εἰς τὸ νικᾶν
[6, 89]   τὰ παρὰ θεῶν γίνεσθαι καὶ  τὰ   παρὰ δαιμόνων ὡς ἄγει τῷ
[6, 89]   τοῖς δὲ παραβαίνουσιν ἐναντία καὶ  τὰ   παρὰ θεῶν γίνεσθαι καὶ τὰ
[6, 44]   οὐδὲν κακούργημα ἦν· ἐπεὶ δὲ  τὰ   παρὰ τῆς βουλῆς ὁμολογηθέντα οὐ
[6, 48]   πρὸς ταῦτα ἀντειπόντες ἀπηλλάττοντο καὶ  τὰ   παρὰ τῶν ἀποστατῶν τοῖς πατρικίοις
[6, 10]   παρὰ τῶν ἡγεμόνων παρέλαβον καὶ  τὰ   παρακλητικὰ τῆς μάχης αἱ σάλπιγγες
[6, 59]   ταῦτα κατηγορῶν ἐγὼ τῶν μὴ  τὰ   παραπλήσια ἐμοὶ πεποιηκότων οὐδ´ εἴ
[6, 60]   τελευτῶν δ´ ὑμᾶς ἠξίου στέργειν  τὰ   παρόντα καὶ συγχωρεῖν, τι
[6, 38]   δὲ παντὸς ἐναντιώσομαι τοῖς μὴ  τὰ   πάτρια πολιτεύματα εἰσηγησομένοις. ἐπειδὴ δ´
[6, 2]   λόχοις, τοὺς δὲ λοιποὺς εἰς  τὰ   περὶ τὴν πόλιν ἀποστέλλοντες φρούρια
[6, 13]   ἐν τῇ μάχῃ γενομένοις καὶ  τὰ   περὶ τῆς ἐπιφανείας τῶν δαιμόνων
[6, 14]   ἀνασωζομένων ἐκ τῆς τροπῆς ἅπαντα  τὰ   περὶ τὸν ἀγῶνα ἔμαθον, ἐσκόπουν
[6, 62]   ἀριστοκρατεῖται δὲ καὶ τὰ ἔθνη  τὰ   πέριξ ἡμῶν ἅπαντα, καὶ τὸ
[6, 88]   τὴν πόλιν, οἷς βουλὴ  τὰ   πιστὰ δώσει, πέμπεται Λεύκιος Ἰούνιος
[6, 78]   τῶν θεῶν ὁμολογίαις δι´ ὅρκων  τὰ   πιστὰ πορισάμενοι παρ´ αὐτῶν; ἀλλ´
[6, 64]   ἀσχημονοῦσι καὶ περὶ αὑταῖς σφάλλονται  τὰ   πλεῖστα, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον κακοπαθοῦσιν,
[6, 90]   καὶ σχεδὸν ἐοίκασί πως κατὰ  τὰ   πλεῖστα τοῖς παρ´ Ἕλλησιν ἀγορανόμοις.
[6, 56]   οἴκους καὶ γενεὰς καὶ πάντα  τὰ   πλείστου ἄξια ἐν ταῖς ἰδίαις
[6, 23]   καταγράφειν ἁπάσῃ σπουδῇ καὶ εἰς  τὰ   πλησίον ἔθνη πρεσβεύεσθαι παρακαλοῦντες ἐπὶ
[6, 46]   δὲ τῷ αὐτῷ καιρῷ καὶ  τὰ   πολέμια ἔθνη ἐπετίθεντο αὐτοῖς προνομεύοντα
[6, 76]   παρέσχομεν ὑμῖν ἑαυτούς, καὶ πάντα  τὰ   πολέμια ἐν ὀλίγῳ κατεργασάμενοι χρόνῳ
[6, 15]   κινδύνευμα εἶναι ἐφαίνετο, ἀνδράσιν ἀγαθοῖς  τὰ   πολέμιά τε καὶ νεωστὶ τὴν
[6, 53]   ἀσχολουμένων, οὓς ἅμα δεήσει μανθάνειν  τὰ   πολεμικὰ καὶ πεῖραν αὐτῶν διδόναι·
[6, 61]   ἐν τοῖς ὅπλοις ἐστὶ καὶ  τὰ   πολεμίων δρᾷ, ταῦτ´ εἰ συγχωρήσετε
[6, 62]   ἂν πολέμιοί τε ὄντες καὶ  τὰ   πολεμίων πεισόμενοι. ἔχομεν δ´ αὐτῶν
[6, 62]   ταῖς περιουσίαις τῶν χρημάτων ὡς  τὰ   πολλὰ ἀντέχουσιν· ἀναρχία τ´ αὐτοῖς
[6, 54]   καὶ μεγάλαις πόλεσι πολέμιον ὡς  τὰ   πολλὰ τοῦ πλείονος τοὔλαττον καθίσταται·
[6, 87]   δ´ ἂν παρῇ τὸ δύνασθαι  τὰ   πονηρὰ δρᾶν, οὐκ ἐλλείψειν τοῖς
[6, 81]   οἰόμενος δεῖν ἀπὸ τῶν ἐλεεινῶν  τὰ   πονηρὰ καὶ ἀπὸ τῶν φιλανθρωπίας
[6, 14]   τίς ἦν κατειληφυῖα τύχη  τὰ   πράγματα ἀπόρως εἶχον συμβάλλειν. ἐπεὶ
[6, 52]   χρόνου δοθήσεται περιουσία περὶ ταῦτα  τὰ   πράγματα γινομένοις οὕτως ἐγγὺς ὄντων
[6, 43]   νέον αὐτοῖς παρέχεται μᾶλλον  τὰ   πράγματα, ἔρρωνται. ἐγὼ δὲ γέρων
[6, 4]   ἑαυτοῖς δὲ βραδυνόμενα κρείττω γενήσεσθαι  τὰ   πράγματα. ἔτι δ´ αὐτῶν βουλευομένων
[6, 16]   πῶς ἡμῖν ἀσθενείας δυνάμεως  τὰ   πράγματα ἔχει· καί ἐστε πρεσβευταὶ
[6, 83]   τρόπον συμπλάσας πολλὴν ὁμοιότητα πρὸς  τὰ   πράγματα ἔχοντα, καὶ τούτῳ μάλιστ´
[6, 82]   ὅταν αὐτοῖς κατ´ ἐλπίδα χωρήσῃ  τὰ   πράγματα, καὶ γένηται τὰ νῦν
[6, 24]   ἡμῖν οὐ μικρὰ ἰσχὺς πρὸς  τὰ   πράγματα καὶ τῶν πατρικίων
[6, 91]   Ἕλλησιν ἀγορανόμοις. ~Ἐπεὶ δὲ κατέστη  τὰ   πράγματα καὶ τὸν ἀπ´ ἀρχῆς
[6, 5]   τὸν χρόνον, ἀλλ´ ὀξείᾳ κρῖναι  τὰ   πράγματα μάχῃ. τῷ δὲ δικτάτορι
[6, 72]   εὐλάβειαν ἀποθεμένους· οὐ γὰρ ἐπιτρέπειν  τὰ   πράγματα σφίσιν εἰς τὰς τοιαύτας
[6, 71]   μακροὺς καὶ φθόνους ἀντιπάλων ἀναβάλλοντες  τὰ   πράγματα. ταῦτα δὴ τῆς βουλῆς
[6, 61]   μετέχειν. οὐκοῦν εἰς δημοκρατίαν περιστήσεται  τὰ   πράγματα τὴν ἀμαθεστάτην, ὥσπερ ἔφην,
[6, 58]   ὀλιγαρχικόν, δι´ ἐκείνου πάντα φύρουσι  τὰ   πράγματα τῆς πόλεως. οἷς εἰ
[6, 87]   τάχους ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἅπαντα  τὰ   πράγματα τοῖς πρεσβευταῖς ἐπιτρέψαντες καὶ
[6, 30]   τῆς πόλεως πεδίῳ καὶ διεξελθὼν  τὰ   πραχθέντα κατὰ τὸν πόλεμον καὶ
[6, 15]   παρόντι κρατύνασθαι τὸν χάρακα καὶ  τὰ   πρὸς τὸν ἀγῶνα εὐτρεπίζεσθαι, πέμποντας
[6, 3]   πρὸ πολλοῦ τῶν γεωργῶν εἰς  τὰ   προσεχέστατα τῶν ἐρυμάτων, ὅσα δύναμις
[6, 55]   ἐὰν τά γε δίκαια καὶ  τὰ   προσήκοντα τοῖς ὑμετέροις ἔθεσι βούλησθε
[6, 62]   ὑμῖν σοβαρῶς ἐπιθήσεται. ὥστ´ εἰ  τὰ   πρῶτα συγχωρήσετε συμφέροντα εἶναι νομίσαντες,
[6, 62]   τούτου χαλεπώτερον, ὡς φόβῳ καὶ  τὰ   πρῶτα ὑπακούσαντες, ἕως ἐκβάλωσιν ὑμᾶς
[6, 5]   προαιρουμένοις ταῦτ´ ἦν. ἐπειδὴ δὲ  τὰ   σημεῖα ἤρθη παρ´ ἑκατέρων τῆς
[6, 93]   τῶν πολεμίων εἱλεῖτο. καὶ ἐπειδὴ  τὰ   σημεῖα ἤρθη τῆς μάχης, πρῶτος
[6, 77]   ἀλλ´ εἰσενέγκαντος εἰς τὴν πόλιν  τὰ   σημεῖα καὶ διαφέντος ἐπὶ τὰ
[6, 45]   αὐτοὺς ἀφίστανται τῶν ὑπάτων ἁρπάσαντες  τὰ   σημεῖα· τιμιώτατα γὰρ Ῥωμαίοις ταῦτ´
[6, 17]   διὰ τοῦτο τὸ δέος ἀνασκέψασθαι  τὰ   Σιβύλλεια τοὺς φύλακας αὐτῶν κελεύσας
[6, 30]   καὶ τὰς εὐχὰς ἀπέδωκε καὶ  τὰ   σκῦλα ἀνέθηκεν. ἐκ δὲ τούτου
[6, 11]   καιρίους, μὲν ἱππάρχης εἰς  τὰ   στέρνα τοῦ Μαμιλίου διὰ θώρακος
[6, 45]   τοῖς ὑπάτοις ἐπέταξε μήπω λύειν  τὰ   στρατεύματα. τῶν γὰρ τριῶν ταγμάτων
[6, 84]   καθ´ ἱερῶν μὴν βέβαια  τὰ   συγκείμενα φυλάξειν. δεξιὰς δὲ καὶ
[6, 84]   πείσεται. τοῦ δὲ μενεῖν βέβαια  τὰ   συγχωρούμενα νῦν, καὶ μηδὲν ὕστερον
[6, 85]   ἀνάγκην τῆς πίστεως καὶ ἐλπίδος  τὰ   συμβόλαια κοινῆς ἐπανορθώσεως τύχοι, τὰ
[6, 51]   ὡς πολιορκησόμενοι παρεσκευάσμεθα ἐκ πολλοῦ  τὰ   συμμαχικὰ οὔτε πλήθει αὐτοὶ ἀποχρῶντές
[6, 86]   περὶ πόλεως. πολλὰ γὰρ δὴ  τὰ   συμπληροῦντα καὶ ταύτην ἔθνη καὶ
[6, 47]   ὀργῇ δὲ μᾶλλον λογισμῷ  τὰ   συμφέροντα κρίνων, οἷα ἐν ἀμαθεῖ
[6, 22]   ἀφιέναι, τῶν δὲ μηδὲ αὐτὰ  τὰ   συναλλάγματα διαλύειν· ἐξ ὧν σύνοδοι
[6, 17]   ἀναστήσαντες τὴν στρατιὰν ᾤχοντο ἐπὶ  τὰ   σφέτερα. ἁπάντων δὲ χωρησάντων αὐτῷ
[6, 47]   καὶ διαλλαγὰς ποιησαμένης εὐπρεπεῖς, ἀγαπητῶς  τὰ   σφέτερα δέξονται. ἠξίουν τε ταῦτα
[6, 12]   λειφθέντες ἐλάττους μυρίων ἐσώθησαν ἐπὶ  τὰ   σφέτερα. ~Ἐν ταύτῃ λέγονται τῇ
[6, 69]   καὶ καταγαγεῖν τοὺς φεύγοντας ἐπὶ  τὰ   σφέτερα ἐν τάχει. ~Ταύτας οἱ
[6, 20]   τινα πρὸς αὐτοὺς ἀποδειξαμένους ἔχοντας  τὰ   σφέτερα πολίτας ποιήσεσθαι, τοὺς δ´
[6, 80]   ἡμῖν ἐθελήσουσι κοινωνεῖν τῆς τύχης,  τὰ   σώματ´ ἀπολαβεῖν. ταῦθ´ ἡμῖν ἀπόχρη
[6, 51]   ἔχειν, ἀπαλλακτέον ἡμῖν καὶ ταῦτα  τὰ   σώματα ἐκποδών, τὰ μὲν ὡς
[6, 78]   αὖθις εἰς τὴν τούτων ἐξουσίαν  τὰ   σώματα; πότερον τοῖς ψηφίσμασι τῆς
[6, 83]   δικαιοῦμεν· καὶ εἴ τινων ἤδη  τὰ   σώματα ὑπερημέρων ὄντων ταῖς νομίμοις
[6, 9]   καὶ ζηλωτοὶ τῆς ἀρετῆς οἱ  τὰ   σώματα χαριούμενοι τῇ πατρίδι. ἀποθανεῖν
[6, 47]   εἰ δ´ ἐξείργοιτό τις θατέρου,  τὰ   σωτήρια τῶν εὐπρεπεστέρων νομιστέα ἀναγκαιότερα.
[6, 21]   κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον, ἀπολωλεκὼς  τὰ   τέκνα καὶ τὸν τῶν κηδεστῶν
[6, 62]   ὡς ἐν πολλαῖς ἄλλαις καὶ  τὰ   τελευταῖα ἐν Συρακούσαις οἱ γεωμόροι
[6, 42]   οἱ στρατιῶται ἔλαβον. Αἰκανοὶ δὲ  τὰ   τῆς ἀσθενείας ἑαυτῶν ὑφορῶντες ἐπεὶ
[6, 20]   μὴ αὐτοῖς κατὰ γνώμην χωρήσῃ  τὰ   τοῦ πολέμου δίκην οὐδεμίαν ὑφέξουσιν
[6, 89]   τούτων κατέστη τοῖς Ῥωμαίοις ἔθος  τὰ   τῶν δημάρχων σώματα ἱερὰ εἶναι
[6, 30]   δὲ τοῖς Ῥωμαίοις τεταπεινωμένα ἦν  τὰ   τῶν Οὐολούσκων πράγματα, προαγαγὼν τοὺς
[6, 34]   κατὰ τὴν πόλιν αὐξομένῃ καὶ  τὰ   τῶν πολεμίων πρὸς καταδρομὴν παρασκευαζόμενα
[6, 42]   τῆς ἀσθενείας ἑαυτῶν ὑφορῶντες ἐπεὶ  τὰ   τῶν συμμάχων τέλος ἔχοντα ἐπύθοντο,
[6, 71]   δημόται, κατιέναι πάλιν ἐπὶ  τὰ   ὑμέτερα καὶ διηλλάχθαι πρὸς τοὺς
[6, 72]   ἀλλὰ δεόμενοι καὶ παρακαλοῦντες, ἐπὶ  τὰ   ὑμέτερα ὑμᾶς κατιέναι, καὶ ὡς
[6, 76]   διαμένοντες, ἐν δὲ τούτῳ καὶ  τὰ   ὑπήκοα ὀλίγου δεῖν πάντα ἐπανίστατο,
[6, 55]   τοῖς φίλοις πολεμήσετε, καὶ οἱ  τὰ   ὑποχείρια γενόμενα μεθιέντες ἀζήμια τοὺς
[6, 73]   τρία δὲ τὰ μέγιστα καὶ  τὰ   φανερώτατα. πρῶτον μέν, ὅτι ἐγκαλοῦντες
[6, 13]   τῶν αὐτῶν θεῶν εἶναι ἄμφω  τὰ   φάσματα ὥσπερ εἰκὸς Διοσκούρων ἐπείσθησαν
[6, 49]   καὶ δεδίττεσθαι μέλλοντες ὑμᾶς  τὰ   φαυλότατα τῶν χαλεπῶν καὶ ῥᾳδίας
[6, 79]   τῶν φιλτάτων ἀπόλλυσθαι, τοῖς δὲ  τὰ   φίλτατα διολέσαι. ἐπὶ τοιαύταις δὴ
[6, 67]   ὡς οὐ διὰ μακροῦ κομιουμένοις  τὰ   φίλτατα, καὶ μετὰ τοῦτο παρελθόντες
[6, 19]   εἶναι φύσεως πάντα μάλιστα μισεῖσθαι  τὰ   φοβερά· τελευτῶν δὲ τοῦ λόγου
[6, 67]   τοῖς κατὰ τοὺς ἀγροὺς καὶ  τὰ   φρούρια παρεῖναι καὶ τῇ βουλῇ
[6, 47]   πολεμίους παρεβοήθουν, οἱ δ´ ἐπὶ  τὰ   φρούρια φυλακῆς ἕνεκα τῶν ἐρυμάτων
[6, 79]   δὲ πέδαις, οἱ δ´ ὥσπερ  τὰ   χαλεπώτατα τῶν θηρίων κλοιοῖς καὶ
[6, 38]   πολιτεύματα εἰσηγησομένοις. ἐπειδὴ δ´ οὐ  τὰ   χρέα ἀπαιτοῦσιν οἱ καιροί, μεγάλην
[6, 28]   ἔσται πολιτική, καὶ τοῖς συμβάλλουσι  τὰ   χρέα βοήθεια μετρία τοῖς γοῦν
[6, 26]   τε τῶν οἰκιῶν οἱ πρὸς  τὰ   χρέα δουλωθέντες ἐξώρμων κομῶντες, ἁλύσεις
[6, 46]   γινομένους. οὐ γὰρ μόνον οἱ  τὰ   χρέα καὶ τὰς καταδίκας καὶ
[6, 29]   τοὺς ἐκ τῶν πενήτων περὶ  τὰ   χρέα νεωτερισμοὺς ἐν ἀκμῇ μάλιστα
[6, 59]   εἰσὶν οὓς κατεδουλωσάμην ἐγὼ πρὸς  τὰ   χρέα; τίνας ἐν δεσμοῖς πολίτας
[6, 22]   δημοτικῶν ἀδυνάτως ἔχειν σκηπτομένων διαλύειν  τὰ   χρέα, χώρας τ´ αὐτοῖς κεκομμένης
[6, 89]   τι ποιήσῃ, ἐξάγιστος ἔστω, καὶ  τὰ   χρήματα αὐτοῦ Δήμητρος ἱερά, καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007