Alphabétiquement     [«   »]
91
8
2
ἡ 83
7
6
12
Fréquences     [«    »]
83 ἔτι
82 ἦν
80 ὅτι
83 ἡ
85 τι
88 οὔτε
90 αὐτοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI


Livre, Chap.
[6, 26]   τῶν ἐκφυγόντων τὰς ἀνάγκας ἦν     ἀγορά. μὲν οὖν Ἄππιος
[6, 27]   καὶ ἦν ἐξ ἑωθινοῦ πλήρης     ἀγορά. τῆς δὲ βουλῆς συναχθείσης,
[6, 59]   ἀφῄρημαι τὴν ἐλευθερίαν, καὶ ὡς     ἀπόστασις τοῦ δήμου καὶ δι´
[6, 39]   πολλῇ χρωμένων, καὶ πέρας ἐνίκησεν     Ἀππίου γνώμη. καὶ μετὰ ταῦτα
[6, 83]   στάσιν οἰόμεθα δεῖν, καὶ τίς     βεβαιώσουσα τὰς ὁμολογίας ἡμῶν ἔσται
[6, 96]   συνήχθη διαφόρου. μαθοῦσα δὲ τοῦθ´     βουλὴ δι´ αἰσχύνης τὸ πρᾶγμα
[6, 71]   πρὸς τοὺς πατέρας. ἐψήφισται γὰρ     βουλὴ καλὴν καὶ συμφέρουσαν ὑμῖν
[6, 26]   ἴδιον χρέος ἄγειν, ἕως {ἂν}     βουλὴ περὶ αὐτῶν διαγνοίη, τοὺς
[6, 48]   πρόσθεν ἐγένετο, καὶ οὔτε     βουλὴ πόρον εὑρεῖν οἵα τε
[6, 88]   τινας εἰς τὴν πόλιν, οἷς     βουλὴ τὰ πιστὰ δώσει, πέμπεται
[6, 84]   διαλυομένοις τὰς ἔχθρας. ἐπιψηφιεῖται μὲν     βουλὴ ταῦτα καὶ νόμου τάξιν
[6, 1]   τῶν δανείων κώλυσις, ἣν ἐψηφίσατο     βουλή, τέως ἂν προσδοκώμενος
[6, 96]   θρίαμβον ἐπιφανέστατον καταγαγών, πεισθεῖσα     βουλὴ τὴν κάθοδον ἐπέτρεψε τοῖς
[6, 25]   ἄνδρας εἰς Ῥώμην ἤγαγον. οἷς     βουλὴ τῆς βεβαίου πίστεως χάριν
[6, 84]   ἐνθάδε γραφέσθω τὰ δόξαντα, καὶ     βουλὴ τούτοις πείσεται. τοῦ δὲ
[6, 87]   ἔχειν τῷ δήμῳ λέγων, ὅσα     βουλὴ ὑπισχνεῖτο, καὶ πολλὴν αὐτῇ
[6, 95]   καὶ θυσίας ἀποδοῦναι τοῖς θεοῖς     βουλὴ χαριστηρίους ἐπὶ ταῖς πρὸς
[6, 41]   κάλλιστος μὲν στέφανος πόλις ἥδε     γειναμένη στᾶσα ὀρθή, καλὸς δὲ
[6, 5]   αὐτόμολοι καὶ οἱ φυγάδες ἐτάχθησαν.     δ´ ἵππος ἅπασα τριχῇ διαιρεθεῖσα
[6, 45]   ἐβούλευον ἀπόστασιν ἐκ τῶν πατρικίων·     δὲ βουλὴ κωλύειν διανοουμένη τοῖς
[6, 86]   τὸ δὲ στόμα ὅτι φθέγγεται·     δὲ κεφαλή, ὅτι ὁρᾷ καὶ
[6, 15]   καὶ τὴν ἀπεσταλμένην μετακαλεῖν.     δὲ πιθανωτάτη τοῖς πλείστοις φανεῖσα
[6, 48]   τῶν ἀποστατῶν τοῖς πατρικίοις ἐδήλωσαν,     δὲ πόλις, ἐπειδὴ τὰς ἀποκρίσεις
[6, 14]   ἀκραιφνὴς οὔπω παρῆν οὐδεμία αὐτοῖς,     δὲ σφῶν αὐτῶν δύναμις πολλή
[6, 84]   ἣν οὐδεὶς πώποτε ἀναιρήσει χρόνος,     δι´ ὅρκων καὶ σπονδῶν ἐγγυητὰς
[6, 60]   τοῖς καταδουλοῦσθαι τὰς πόλεις βουλομένοις     διὰ τῶν κακίστων ἄγουσα πολιτῶν
[6, 86]   ἀποδιδοῦσα, οὕτως ἐν ταῖς πόλεσιν     διοικοῦσα τὰ κοινὰ καὶ τοῦ
[6, 43]   ἐστιν ἔργῳ ἐπεξελθεῖν, καὶ περιέστηκεν     δοκοῦσα ἡμῶν τοῦ κοινοῦ πρόνοια
[6, 25]   καὶ ὡς ἂν μάλιστα κόσμον     δωρεὰ προσήκοντα τῇ συγγενείᾳ λάβοι
[6, 43]   ἑτέρους τοιούτους ἔχω συμμάχους, ὧν     ἐν τῇ γνώμῃ οὖσα ἰσχὺς
[6, 72]   εἰ γὰρ ἅπαντες τοῦτο ὑπολάβοιμεν,     καθ´ ἕνα ὑμῶν ἕκαστον ἀτολμία
[6, 13]   καὶ μεγέθει μακρῷ κρείττους, ὧν     καθ´ ἡμᾶς φύσις ἐκφέρει, ἐναρχόμενοι
[6, 9]   ἀναγκαίων δεηθῆναι· δ´ ἂν     κακὴ καὶ θεοβλαβὴς διάνοια φυγῆς
[6, 14]   μὲν ἐθαύμαζον καὶ τίς ἦν     κατειληφυῖα τύχη τὰ πράγματα ἀπόρως
[6, 86]   καθάπερ ἐν τοῖς σώμασιν ἡμῶν     λοιδορουμένη κακῶς ὑπὸ τῶν πολλῶν
[6, 33]   μὲν γὰρ χωρίον. ἐν     μάχη ἐγένετο, ἥκισθ´ ἱππάσιμον ἦν
[6, 10]   ἀγὼν καὶ ἐν χερσὶ πᾶσα     μάχη. ὡς δὲ πολὺ τὸ
[6, 24]   συνέδριον καὶ συλλαμβανόντων πολλῶν ἑκατέρῳ,     μὲν βουλὴ φιλονεικίας καὶ θορύβους
[6, 62]   ἱκανῆς οὔσης διασῶσαι τὴν πόλιν.     μὲν γὰρ τῶν φυγάδων βραχεῖά
[6, 64]   τέλος, ὡς στρατηγῶν ἀγαθῶν. τούτων     μὲν ἡμετέρα πλουτεῖ πόλις, αἱ
[6, 51]   ἐπικουρίᾳ τὰ δεινὰ τολμήσομεν ὑπομένειν;     μέντοι οἰκεία ἡμῶν καταφυγὴ καὶ
[6, 13]   πόλεμον· ὑπὲρ ἅπαντα δὲ ταῦτα     μετὰ τὴν θυσίαν ἐπιτελουμένη πομπὴ
[6, 79]   παρὰ γνώμην {μένειν} ἀλλ´ οὐδ´     {μετὰ τῶν ὅπλων} τοῖς σώμασι
[6, 65]   καὶ σχεδὸν ἅπασα τῶν πατρικίων     νεότης ταύτης εἴχετο τῆς προαιρέσεως.
[6, 54]   χρὴ μέρος· αἰσχρά τε γὰρ     ὄψις ἂν γίνοιτο τοῦ λειπομένου
[6, 13]   ἔνθα ὤφθη τὰ εἴδωλα, καὶ     παρ´ αὐτῷ κρήνη καλουμένη τε
[6, 68]   ζῶντι μὲν ἔπαινος, τελευτήσαντι δ´     παρὰ τῶν ἐπιγινομένων μνήμη. εἴη
[6, 90]   αὐτοὺς τότε δείματος ὠνόμασαν, ὡς     πάτριος αὐτῶν σημαίνει γλῶσσα, Διὸς
[6, 7]   δεῖ καὶ πιστοὺς συμμάχους, ἀλλ´     πατρὶς ἐκ πολλοῦ τοῦθ´ ἅπασι
[6, 53]   τυγχάνουσι χρησόμεθα; εἰ δὲ συγχωρήσαιμεν,     πατρὶς ἡμῖν οἰχήσεται καὶ
[6, 96]   τῶν ὅπλων· καὶ αὐτὸν ἔθαψεν     πόλις δημοσίᾳ καὶ καλλίστῃ πάντων
[6, 13]   ὃν ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς κατεσκεύασεν     πόλις, ἔνθα ὤφθη τὰ εἴδωλα,
[6, 91]   τὸν ἀπ´ ἀρχῆς κόσμον ἐκομίσατο     πόλις, ἐπὶ τοὺς ἔξω πολεμίους
[6, 34]   παίειν· καὶ δι´ ὀλίγου πᾶσα     πόλις ἦν ἀκοσμίας πλήρης καὶ
[6, 53]   πατρὶς ἡμῖν οἰχήσεται καὶ     πολιτεία πρὸς ἡμῶν αὐτῶν καταλυομένη.
[6, 22]   δὲ καταλυσαμένοις τοὺς ὑπαίθρους πολέμους     πολιτικὴ στάσις αὖθις ἐπανίστατο τῆς
[6, 35]   ὑπάτων πράττειν, καὶ ἡμῶν αὐτῶν     πρὸς τὸ ἀνήκοον αὐτῶν καὶ
[6, 41]   δείξατε αὐτοῖς, ὅτι καὶ στασιάζουσα     Ῥωμαίων δύναμις κρείττων ἑτέρας ἐστὶν
[6, 71]   χάριν εἰδότες αὐτῆς, εἰ πόλις     Ῥωμαίων τοσούτων ἄρχουσα ἀνθρώπων,
[6, 12]   δὲ μετὰ τοῦτο τὸ πάθος     Ῥωμαίων φάλαγξ ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν
[6, 86]   τούτων ποιεῖς τίς ἐστιν     σὴ χάρις ἡμῖν καὶ ὠφέλεια;
[6, 44]   ἂν ἔτι ὑπ´ ἐμοῦ παύσαιτο     στάσις ὑμῶν, ἀποτίθεμαι τὴν ἀρχὴν
[6, 25]   τῶν ὑπάτων Σερουίλιος· ἦν γὰρ     στρατεία κατὰ κλῆρον ἐκείνῳ προσήκουσα·
[6, 4]   φθάνει πρὶν αἰσθέσθαι τοὺς πολεμίους     σὺν τῷ ἱππάρχῃ πεμφθεῖσα δύναμις
[6, 35]   αἱρούμενοι πολιτευσόμεθα. ὁμονοοῦσα μὲν γὰρ     τῆς πόλεως δύναμις ἱκανὴ ἔσται
[6, 85]   παύσομαι. τίς δ´ ἐστὶν αὕτη;     τὸ κοινὸν συμφέρον εἰσάγουσα καὶ
[6, 78]   αἱ ἀνάγκαι κρατῶσι. τίς οὖν     τοιαύτη φιλία καὶ πίστις, ἐν
[6, 71]   αὐτῆς, εἰ πόλις Ῥωμαίων     τοσούτων ἄρχουσα ἀνθρώπων, καὶ συνέδριον,
[6, 81]   ἠφανίζοντο τῷ πολλῷ καὶ περιῆν     τοῦ ἀγανακτοῦντος βοή. ~Ὀλίγα δὲ
[6, 58]   μὲν γὰρ ἀφ´ οὗ παρῆλθεν     τοῦ δικτάτορος ἀρχὴ τὸν φύλακα
[6, 95]   ἐλευθέραν ἐποίησε τὴν πόλιν· αἷς     τρίτη τότε προσενεμήθη τῆς καθόδου
[6, 79]   ὡς διῄρηκεν ἡμᾶς ἀπ´ ἀλλήλων     τύχη, στέργωμεν. ἐχέτωσαν μὲν οὖν
[6, 51]   παρεσκευάκασιν. ὑπὲρ ἅπαντα δὲ ταῦτα     τῶν ἐπιτηδείων συγκομιδὴ κρατουμένης ὑπὸ
[6, 79]   πολλοὶ πόλεμοι διέφθειραν, τὰ δ´     τῶν καθ´ ἡμέραν ἀναγκαίων σπάνις
[6, 44]   ὑμᾶς. ὠνείδισται δέ μοι καὶ     τῶν κληρούχων εἰς Οὐολούσκους ἐκπομπή,
[6, 51]   καταφυγὴ καὶ μόνη βέβαιος ἐλπίς,     τῶν πατρικίων ἀκμή, βραχεῖά ἐστιν,
[6, 24]   ἰσχὺς πρὸς τὰ πράγματα καὶ     τῶν πατρικίων νεότης ἕτοιμος τὰ
[6, 68]   ἐφορᾶτε, καλὴ καὶ συμφέρουσα πᾶσιν     τῶν φυγάδων κάθοδος, καὶ ψευσθείην
[6, 33]   Ῥωμαίοις κατὰ πρανοῦς ὠθουμένοις χωρίου     φάλαγξ, ἐν τούτοις συνάπτει τοῖς
[6, 70]   φθάσασα δὲ τὴν παρουσίαν αὐτῶν     φήμη διήγγειλε τοῖς ἐπὶ στρατοπέδου
[6, 16]   ἐμέλλετε πράττειν, λέγοντες. καὶ οὐδ´     φιλανθρωπία τῶν λόγων, ἣν πλάττεσθε
[6, 51]   ἀπελαυνομένων δὲ καὶ τούτων τίς     φυλάξουσα τὴν πόλιν ἔτι λειφθήσεται
[6, 54]   ἂν γίνοιτο τοῦ λειπομένου καὶ     φύσις οὐκ ἐπὶ πολὺ διαρκής·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007