Alphabétiquement     [«   »]
αὐτοφώρῳ 1
αὐτῷ 39
αὑτῷ 3
αὐτῶν 118
αὑτῶν 4
αὐχένας 1
ἀφ´ 10
Fréquences     [«    »]
115 οὐ
105 οὐκ
111 τῇ
118 αὐτῶν
119 ἂν
124 γὰρ
125 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

αὐτῶν


Livre, Chap.
[6, 78]   τοσοῦτον ἰσχυούσας χρόνον, ὅσον ἂν  αὐτῶν   αἱ ἀνάγκαι κρατῶσι. τίς οὖν
[6, 83]   εἶναι βουλόμεθα, καὶ τὰς καταγνώσεις  αὐτῶν   ἀκύρους ποιοῦμεν. περὶ μὲν δὴ
[6, 78]   ὅρκων τὰ πιστὰ πορισάμενοι παρ´  αὐτῶν;   ἀλλ´ ἔγωγ´ ὑπὲρ ἅπασαν πίστιν
[6, 20]   πρότερον· τὰς μὲν οὖν πόλεις  αὐτῶν   ἀνελεῖν καὶ τὴν χώραν αὐτῶν
[6, 91]   τὴν λοιπὴν στρατιὰν Ῥωμαίων τ´  αὐτῶν   ἀξιόχρεων ἄγων μοῖραν καὶ Λατίνων
[6, 29]   πωλεῖν μήτ´ ἐνεχυράζειν μήτε γένος  αὐτῶν   ἀπάγειν πρὸς μηδὲν συμβόλαιον μήτε
[6, 74]   τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς ἡγεμόνας  αὐτῶν   ἀπεκτείναμεν καὶ τὴν βασιλικὴν συγγένειαν
[6, 48]   καὶ δι´ ἃς ἀνάγκας ἀπ´  αὐτῶν   ἀπέστη, χαρίζονται δ´ αὐτῷ τὴν
[6, 27]   διὰ τάχους· ὅσοι δ´ ἦσαν  αὐτῶν   ἄποροι, μάλιστα δ´ οἱ τοῖς
[6, 16]   παρέξεσθαι· καὶ αὐτίκα τὰς ἐπιστολὰς  αὐτῶν,   ἃς ἔλαβε πρὸ τῆς μάχης
[6, 79]   δύναμις ἑκάστῳ πάρεστι φεύγωμεν ἀπ´  αὐτῶν   ἄσμενοι τύχην καὶ θεὸν οἵπερ
[6, 33]   κρατίστους γενέσθαι, καὶ τὸν ἡγεμόνα  αὐτῶν   Αὖλον Ποστόμιον Ἄλβον, ὃς ἔσχε
[6, 20]   ὃν ἔχουσι πρὸς τὴν πόλον  αὐτῶν   αὐξομένην, ἄλλους ἐπ´ ἄλλοις ἐπιτεχνῶνται
[6, 53]   δή τινα τοὺς νῦν κυρίους  αὐτῶν   ἀφελόμενος, ὧν οὐκ ἀξιοῦμεν τοῖς
[6, 29]   ὡς εἴκοσι στάδια τῆς στρατοπεδείας  αὐτῶν   ἀφεστῶτα τίθεται τὸν χάρακα· καὶ
[6, 33]   διαιροῦντες, ἕως ἐπὶ τὸν χάρακα  αὐτῶν   ἀφίκοντο. βιασάμενοι δὲ καὶ τούτου
[6, 4]   γενήσεσθαι τὰ πράγματα. ἔτι δ´  αὐτῶν   βουλευομένων ἧκεν ἐκ Ῥώμης
[6, 58]   οὔτε ὑπάτῳ οὔτε δικτάτορι κήδεσθαι  αὐτῶν   βουλομένοις ἐξεγένετο, ἀλλὰ καὶ προσαπήλαυσέ
[6, 7]   κοινῆς καὶ θεοῖς ἐπὶ τῶν  αὐτῶν   βωμῶν ἐθύετε καὶ πολλῶν μὲν
[6, 21]   πόλεμος τετρακαιδεκαέτης ἀπὸ τῆς ἐκπτώσεως  αὐτῶν   γενόμενος τοιαύτης ἔτυχε τελευτῆς. Ταρκύνιος
[6, 26]   ἕως {ἂν} βουλὴ περὶ  αὐτῶν   διαγνοίη, τοὺς δὲ παρόντας ὅποι
[6, 53]   μανθάνειν τὰ πολεμικὰ καὶ πεῖραν  αὐτῶν   διδόναι· χαλεπὴ δὲ πεῖρα τῶν
[6, 14]   οὐδεμία αὐτοῖς, δὲ σφῶν  αὐτῶν   δύναμις πολλή τε οὖσα καὶ
[6, 42]   τρέπονται, καὶ τε χάραξ  αὐτῶν   ἑάλω καὶ πόλις ἐπιφανὴς ἐκ
[6, 92]   δὲ τὴν μὲν πρώτην ἔφοδον  αὐτῶν   ἐδέξαντο καὶ πολλὰς πληγὰς τοῖς
[6, 14]   πράττειν. τοῖς μὲν οὖν θρασυτάτοις  αὐτῶν   ἐδόκει κράτιστον εἶναι χωρεῖν ἐπὶ
[6, 26]   καὶ πέδας οὐδενὸς ἀντιλαμβάνεσθαι τολμῶντος  αὐτῶν,   εἰ δ´ ἅψαιτο μόνον, ἐν
[6, 31]   γένωνται· καὶ ῥᾷστα ἂν ἐκράτησαν  αὐτῶν,   εἰ μὴ τῶν ψιλῶν τινες
[6, 30]   Οὐολούσκων πράγματα, προαγαγὼν τοὺς ὁμήρους  αὐτῶν   εἰς τὴν ἀγορὰν ἕτερος
[6, 6]   τοῦ σφετέρου, ἐξελέσθαι τὸ δέος  αὐτῶν   ἐκ τῆς διανοίας βουλόμενος συνεκάλεσεν
[6, 42]   κατὰ κράτος. ἔπειτα φυγή τ´  αὐτῶν   ἐκ τῆς Λατίνων γῆς ἐγένετο
[6, 74]   μεγάλα ἀγαθὰ ἐκ τῆς ἀρχῆς  αὐτῶν   ἐκαρπώσατο. χωρὶς γὰρ τῆς ἄλλης
[6, 30]   πάντων ὁρώντων καὶ τοὺς αὐχένας  αὐτῶν   ἐκέλευσεν ἀποκόψαι. ἀφικομένου τε ἀπὸ
[6, 47]   παρούσαις τύχαις, οὓς οἱ πρεσβύτατοι  αὐτῶν   ἔλεξαν διδάσκοντες, ὡς οὐδεμᾷ κακίᾳ
[6, 3]   τε καὶ ἄγειν· οἰκίας δ´  αὐτῶν   ἐνεπίμπρασαν ἐρήμους ἀφειμένας καὶ γῆν
[6, 25]   τοὺς ἐν τοῖς πολέμοις ἁλόντας  αὐτῶν   ἑξακισχιλίων ὀλίγον ἀποδέοντας προῖκα δωρησαμένη
[6, 14]   Λατίνοις, πρὶν τὴν μάχην  αὐτῶν   ἐπιτελεσθῆναι. ὡς δὲ δὴ ταῦτ´
[6, 54]   τοῖς ὀθνείοις, ἀλλὰ τοῖς ἡμετέροις  αὐτῶν   ἔργοις. ~Καὶ γὰρ ἄνδρα ἕνα
[6, 12]   Λατίνων φυγὴ καὶ τοῦ χάρακος  αὐτῶν   ἐρήμου καταλειφθέντος ὑπὸ τῶν φυλάκων
[6, 23]   συμμαχίας καὶ προκαταλαβεῖν τὰς παρασκευὰς  αὐτῶν   ἔτι συνεσταλμένας. ἠγγέλλοντο γὰρ κἀκεῖνοι
[6, 90]   ἐπενέγκαντας, ἐπειδὴ καὶ τούτου παρ´  αὐτῶν   ἔτυχον, ἐδεήθησαν ἔτι τῆς βουλῆς
[6, 55]   πολίταις ὑμετέροις ἤδη τισὶν ἐξ  αὐτῶν   ἐχαρίσασθε. τούτου δ´ ἔτι θαυμασιώτερον
[6, 35]   τῶν ὑπάτων πράττειν, καὶ ἡμῶν  αὐτῶν   πρὸς τὸ ἀνήκοον αὐτῶν
[6, 70]   ἐξῄεσαν. φθάσασα δὲ τὴν παρουσίαν  αὐτῶν   φήμη διήγγειλε τοῖς ἐπὶ
[6, 61]   ἀξιουμένων, ἰσότιμον εἶναι καὶ τῶν  αὐτῶν   ἡμῶν μετέχειν. οὐκοῦν εἰς δημοκρατίαν
[6, 74]   ἐκαρπώσατο. χωρὶς γὰρ τῆς ἄλλης  αὐτῶν   θεραπείας, κολακεύοντας αὐτὸν οἰκεῖον
[6, 13]   τῶν δαιμόνων ἔμαθον, νομίσαντες τῶν  αὐτῶν   θεῶν εἶναι ἄμφω τὰ φάσματα
[6, 96]   νικήσας Σαβίνους καὶ τὸν ἐξ  αὐτῶν   θρίαμβον ἐπιφανέστατον καταγαγών, πεισθεῖσα
[6, 64]   παράσχωσιν ὑμῖν βουλεύσασθαι περὶ σφῶν  αὐτῶν,   καθ´ ἡσυχίαν ἐξετάσαντας τότε χρῆσθαι
[6, 15]   καὶ δηλώσουσιν ἀφικόμενοι πλῆθός τ´  αὐτῶν   καὶ ὁπλισμοὺς καὶ παρασκευὰς καὶ
[6, 34]   χώραν αὐτῶν λεηλατεῖν τοὺς ἀγροὺς  {αὐτῶν,   καὶ πόλεις τινὰς ἤδη διηρπακέναι·
[6, 12]   ἐλάσεως οὐ δεξάμενοι τὸ μανικὸν  αὐτῶν   καὶ τεθηριωμένον οἱ πολέμιοι τρέπονται
[6, 82]   τοῦ Λαρκίου καὶ τῆς ἐπαναστάσεως  αὐτῶν   καὶ τῆς προπετείας τῶν βουλευμάτων
[6, 35]   αὐτῶν πρὸς τὸ ἀνήκοον  αὐτῶν   καὶ τὸ ἐλευθεριάζον χαλεπότης. οἶμαι
[6, 10]   Ποστόμιος ἐπαινέσας τὸ πρόθυμον  αὐτῶν   καὶ τοῖς θεοῖς εὐξάμενος, ἐὰν
[6, 53]   καὶ πολιτεία πρὸς ἡμῶν  αὐτῶν   καταλυομένη. καὶ οὐ προστίθημι ἐνταῦθα,
[6, 17]   ἀνασκέψασθαι τὰ Σιβύλλεια τοὺς φύλακας  αὐτῶν   κελεύσας ὡς ἔμαθεν, ὅτι τούτους
[6, 70]   τάχει. ~Ταύτας οἱ πρέσβεις παρ´  αὐτῶν   λαβόντες τὰς ἐντολὰς αὐθημερὸν ἐξῄεσαν.
[6, 25]   δὲ τροφὰς τῷ στρατεύματι παρ´  αὐτῶν   λαβὼν ἐσθῆτάς τε καὶ τριακοσίους
[6, 82]   ἔτι μᾶλλον ἐτράχυνε τὰς ὀργὰς  αὐτῶν   λέγων, ὡς ἐκ τούτων ἂν
[6, 34]   Αἰκανοὺς ἐμβαλόντας εἰς τὴν χώραν  αὐτῶν   λεηλατεῖν τοὺς ἀγροὺς {αὐτῶν, καὶ
[6, 91]   δὲ Οὐολούσκοις ἐπιχειρεῖν πρώτοις πόλιν  αὐτῶν   Λογγόλαν ἐξ ἐφόδου καταλαμβάνεται, ἐπιβαλομένων
[6, 8]   εἶναι τοῖς πολλοῖς τοὺς περὶ  αὐτῶν   λόγους. ἐῶ τἆλλα· ἀλλ´ ὑμεῖς
[6, 66]   ταῖς γνώμαις, ταχείᾳ τὴν φιλονεικίαν  αὐτῶν   λύσομεν ὁδῷ, ἣν ἄμεινόν ἐστιν
[6, 78]   τὰ μετὰ ταῦτ´ ἐσόμενα παρ´  αὐτῶν   μαθεῖν, ἐπειδὰν εἴπωμεν ἡμεῖς, ἐφ´
[6, 37]   πολέμων μετασχόντας ἀφεῖσθαι καὶ μηδενὸς  αὐτῶν   μήτε τὸ σῶμα μήτε τὴν
[6, 24]   κατὰ τῶν ἐκλιπόντων οἱ περὶ  αὐτῶν   νόμοι δεδώκασιν, ἀναπράττεσθαι, εἴκειν δὲ
[6, 47]   κακίᾳ πεποίηται τὴν ἀπόστασιν ἀπ´  αὐτῶν   δῆμος, ἀλλὰ τὰ μὲν
[6, 95]   ἐξέστω προσθεῖναι μηδ´ ἀφελεῖν ἀπ´  αὐτῶν,   τι ἂν μὴ Ῥωμαίοις
[6, 62]   καὶ μάλιστα οὐδὲ πιστευθήσονται πρὸς  αὐτῶν   οἱ κακῶς αὑτῶν τὴν πατρίδα
[6, 34]   συμμαχίας. πυνθανόμενοι δὲ τὴν διάνοιαν  αὐτῶν   οἱ πατρίκιοι παρεσκευάζοντο διὰ ταχέων
[6, 93]   τῇ μάχῃ ἐγένοντο, κράτιστοι δ´  αὐτῶν   οἱ προασπίσαντες τὸν Μάρκιον· ὑπὲρ
[6, 69]   Ἀππίου συγγενῶν ἐπαινέσαντες τὴν εὐκοσμίαν  αὐτῶν   οἱ ὕπατοι καὶ παρακαλέσαντες εἰς
[6, 62]   τὰ πολεμίων πεισόμενοι. ἔχομεν δ´  αὐτῶν   ὅμηρα πατέρας καὶ γαμετὰς καὶ
[6, 24]   σῶμα τιμωριῶν, αἷς ἐκολάζοντο ὑπ´  αὐτῶν,   ὁπότε μὴ ταχέως ὑπηρετήσειάν τι
[6, 8]   ἄρα τούτοις καὶ τοῖς συμμάχοις  αὐτῶν   Οὐολούσκοις εὐκαταφρόνητοι, διὰ τὸ μὴ
[6, 29]   σώματα ἐλεύθερα συχνά, τὰ μὲν  αὐτῶν   Οὐολούσκων, τὰ δὲ τῶν αὐτοῖς
[6, 56]   δ´ οὐδὲν ὁρᾷ γινόμενον ἐξ  αὐτῶν   οὔτε φιλάνθρωπον οὔτε μέτριον, ἐξηπατῆσθαί
[6, 13]   καὶ τὴν ἅλωσιν τοῦ χάρακος  αὐτῶν   περὶ δείλην ὀψίαν τὸ τέλος
[6, 26]   τῆς βουλῆς ἐπιμέλειάν τινα περὶ  αὐτῶν   ποιησομένης. ταῦτ´ εἰπὼν καὶ τὸν
[6, 15]   ληψομένων τῶν πολεμίων, ὁπότερον ἂν  αὐτῶν   ποιήσωσι. γνώμη δὲ τούτων ἦν
[6, 13]   ἔτι λέγουσιν ὀφθῆναι, πολλὴν ζήτησιν  αὐτῶν   ποιουμένου τοῦ καταλειφθέντος τῆς πόλεως
[6, 29]   ἂν Ῥωμαίων ἐπὶ τὸν κατ´  αὐτῶν   πόλεμον ἐκστρατεύσωσι, τὰς τούτων οἰκίας
[6, 53]   ἀξιοῦμεν τοῖς πολλάκις ἀγωνισαμένοις ὑπὲρ  αὐτῶν   πολίταις μεταδιδόναι; καὶ ἴσως ἂν
[6, 16]   γνώμῃ καὶ οἱ προχειρισθέντες ὑπ´  αὐτῶν   πρέσβεις ἀφικόμενοι πρὸς τὸν δικτάτορα
[6, 71]   δὲ Μάνιος Οὐαλέριος, ὅσπερ ἦν  αὐτῶν   πρεσβύτατός τε καὶ δημοτικώτατος, ἐπιμαρτυρήσαντος
[6, 43]   οὐ δίκαια πάσχοι διαβεβλημένος ὑπ´  αὐτῶν   πρὸς τὸν δῆμον ὀνειδίσας, τήν
[6, 51]   αἵ τε νῦν αὐτομολίαι συνεχεῖς  αὐτῶν   πρὸς τοὺς ἀφεστηκότας γινόμεναι, τὸ
[6, 86]   γεωργοῦσιν, οἱ δὲ μάχονται περὶ  αὐτῶν   πρὸς τοὺς πολεμίους, οἱ δ´
[6, 91]   γοῦν ἡμέρᾳ τῆς τε γῆς  αὐτῶν   Ῥωμαῖοι ἐκράτησαν ἀκονιτὶ καὶ τὴν
[6, 5]   ἀναλαβὼν δὲ τὴν ἵππον ἅτερος  αὐτῶν   Σέξτος ἤλαυνεν ἀνὰ κράτος {αὐτήν,
[6, 90]   δείματος ὠνόμασαν, ὡς πάτριος  αὐτῶν   σημαίνει γλῶσσα, Διὸς Δειματίου·
[6, 20]   δὲ Κάσσιος ἀνελεῖν τὰς πόλεις  αὐτῶν   συνεβούλευε θαυμάζειν λέγων ἐπὶ ταῖς
[6, 87]   Βροῦτος ἐπέσχε τὰς ὁρμὰς  αὐτῶν   τὰ μὲν ἄλλα καλῶς ἔχειν
[6, 33]   τοῖς πολεμίοις, καὶ αὐτίκα συνίστησιν  αὐτῶν   τὰς τάξεις. ὡς δ´ ἅπαξ
[6, 5]   μὲν δὴ παρασχόντα τοῖς ἡγεμόσιν  αὐτῶν   ταχεῖαν παρατάξεως ἀνάγκην τέως οὐ
[6, 20]   αὐτῶν ἀνελεῖν καὶ τὴν χώραν  αὐτῶν   τῇ Ῥωμαίων προσθεῖναι, τῶν δ´
[6, 66]   καὶ εἰς τὸ λοιπὸν ἀνείρξομεν  αὐτῶν   τὴν ἀκοσμίαν νόμῳ τάξαντες ἀριθμὸν
[6, 7]   ἀτελεῖς. οἱ μὲν γὰρ ἐγκαταλελοίπασιν  αὐτῶν   τὴν ἐπικουρίαν καταφρονήσαντες τῶν στρατηγῶν
[6, 31]   πολεμίους προσελθεῖν. ὡς δ´ ἔγνωσαν  αὐτῶν   τὴν ἔφοδον οἱ κατὰ πόλιν
[6, 93]   χεῖρας ἐλθόντων ἀποκτείνας εἰς μέσην  αὐτῶν   τὴν φάλαγγα ὠθεῖται. οἱ δ´
[6, 48]   τοῦ χάρακος, ἐντειλαμένη πυνθάνεσθαι παρ´  αὐτῶν,   τίνος δέονται καὶ ἐπὶ τίσι
[6, 18]   τὰ δάκρυα καὶ τὰς δεήσεις  αὐτῶν   τὸ συνέδριον ἅπαν. ~Ὡς δὲ
[6, 69]   λαμπροτάτης διάδοχος· γὰρ ἡγεμὼν  αὐτῶν   τοῦ γένους Ναύτιος ἀπὸ τῶν
[6, 20]   τῆς ἐπιβούλου προαιρέσεως ἑκόντες, ἕως  αὐτῶν   τοῦτ´ ἐν ταῖς ψυχαῖς τὸ
[6, 36]   πολλὴν πρόνοιαν ποιήσασθαι βουλὴν ὑπὲρ  αὐτῶν   τούτων καθίσαντες, ἐπειδὰν ἀπολύσητε τὰς
[6, 58]   ἐξεγένετο, ἀλλὰ καὶ προσαπήλαυσέ τις  αὐτῶν   ὕβρεως καὶ ἀτιμίας διὰ τὴν
[6, 50]   ὅσης ἐστὶ μεστὸν εὐηθείας, ἐξ  αὐτῶν   ὑμᾶς ἀξιώσαιμ´ ἂν ἔγωγε τῶν
[6, 82]   ὑμῖν τις πόθος, μὴ ἀνέχεσθε  αὐτῶν.   ὑμεῖς τ´, πρέσβεις,
[6, 71]   τῆς ὑμετέρας γνώμης, ἀλλὰ παρ´  αὐτῶν   ὑμῶν ἀκούσαντες, ἐφ´ οἷς ἀξιοῦτε
[6, 55]   ἀρχὴν ζημιώσετε, πόλιν τε τὴν  αὐτῶν   ὑμῶν παρέχοντες ἅπασι τοῖς δεομένοις
[6, 65]   τῆς ἀκοσμίας τό τε φιλότιμον  αὐτῶν   ὑφορώμενοι καὶ τὸν ἐπιπολασμόν, ὃν
[6, 34]   ἀξιοῦντες ἀπολαβεῖν ἣν ἀφῃρέθησαν ὑπ´  αὐτῶν   χώραν, πρὶν ἄρξασθαι πολέμου. ~Συναχθείσης
[6, 3]   ἐξ ἐφόδου τι καταληφθῆναι πρὸς  αὐτῶν   χωρίον ἐχυρὸν Κορβιῶνα καλούμενον, ἐν
[6, 64]   μηδ´ ἀγεννὲς μηδ´ ἀνάξιον ὑμῶν  αὐτῶν   ψηφίσησθε. τί οὖν, εἴ τις
[6, 71]   ἐψηφισμένης δέχεσθε ἄσμενοι τὰς χάριτας  αὐτῶν,   δημόται, μετὰ πάσης προθυμίας
[6, 72]   τὸ κοινόν, πεπόνθατε πρὸς  αὐτῶν;   σχέτλιοι, τί δεδοίκατε; μή
[6, 92]   πολεμίων στῖφος· καταβαλὼν δὲ συχνοὺς  αὐτῶν,   ὡς ἐνέκλιναν οἱ λοιποὶ καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007