Alphabétiquement     [«   »]
ἔμφυτον 1
ἔμφυτόν 1
ἔμψυχον 1
ἐν 229
Ἐν 4
ἔν 1
ἓν 6
Fréquences     [«    »]
186 οἱ
188 τὰς
221 τὸν
229 ἐν
234 μὲν
237 δ´
243 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

ἐν


Livre, Chap.
[6, 54]   πολλὰ τοῦ πλείονος τοὔλαττον καθίσταται·  ἐν   αἷς οἱ προεστηκότες τοῦ κοινοῦ
[6, 16]   τοῖς ἡγεμόσι τῶν Λατίνων φερομένας,  ἐν   αἷς ὑπισχνοῦντο αὐτοῖς πέμψειν ἐπικουρίαν,
[6, 29]   πενήτων περὶ τὰ χρέα νεωτερισμοὺς  ἐν   ἀκμῇ μάλιστα δοκοῦντας εἶναι.
[6, 82]   εἰς τὴν πατρίδα. οἷς γὰρ  ἐν   ἀκμῇ τῶν δεινῶν οὖσι καὶ
[6, 9]   οὐκοῦν αἰσχρὸν μὲν ὑμᾶς τοὺς  ἐν   ἀκμῇ φεύγειν τὰ δεινά, τούτους
[6, 23]   βεβουλεῦσθαι προεῖπον ἥκειν ἅπασι τοῖς  ἐν   ἀκμῇ χρόνον ὁρίσαντες, ἐν
[6, 15]   τὸν ὑπὲρ τῶν μεγίστων κίνδυνον  ἐν   ἀλλοτρίᾳ ποιεῖσθαι γῇ, ἔνθα εἴ
[6, 68]   ἀσφαλῆ, ἐμοὶ δ´, ὃς οὔτ´  ἐν   ἄλλῳ καιρῷ πώποτε τὰ ἥδιστα
[6, 47]   λογισμῷ τὰ συμφέροντα κρίνων, οἷα  ἐν   ἀμαθεῖ πλήθει γίγνεσθαι φιλεῖ· ἔπειθ´
[6, 20]   πτωχὸν καὶ ἀργὸν καὶ ἄχρηστον  ἐν   ἀνδραπόδων ποιήσεσθαι λόγῳ. ~Ταῦτα μὲν
[6, 28]   ἀδικουμένοις, καὶ τὸ κράτιστον τῶν  ἐν   ἀνθρώποις ἀγαθῶν καὶ πάσας φυλάττον
[6, 41]   ποιήσοντες καὶ τἆλλα, ὅσα δεινὰ  ἐν   ἀνθρώποις νενόμισται, διαθεῖναι σπεύδοντες οὐ
[6, 60]   πολιτείαν ὑπὸ τῆς κακίστης τῶν  ἐν   ἀνθρώποις πολιτειῶν δημοκρατίας ἀφαιρεθῆναι. οὐ
[6, 61]   τὴν ἀμαθεστάτην, ὥσπερ ἔφην, τῶν  ἐν   ἀνθρώποις πολιτειῶν καὶ ὑμῖν ἀσύμφορον
[6, 83]   ἀξιοῦται λόγος καὶ φέρεται  ἐν   ἁπάσαις ταῖς ἀρχαίαις ἱστορίαις. ἦν
[6, 54]   καὶ ταπεινότης πρὸς ἐπιφάνειαν, ἀλλ´  ἐν   ἁπάσαις ὡς εἰπεῖν καὶ μικραῖς
[6, 24]   πρῶτον αἰσχύνην ὀφλήσομεν, εἰ παρὸν  ἐν   ἀριστοκρατίᾳ πολιτεύεσθαι δήμῳ τὰ κοινὰ
[6, 61]   συμφέροντα ὑμῖν, οὐ μόνον  ἐν   ἀρχαῖς ἀπεφηνάμην, ἀλλὰ καὶ νῦν
[6, 10]   πολεμίους· ταῦτα ὑπὲρ ἀλλήλων καταδοξάσαντες  ἐν   ἀρχαῖς τἀναντία ἑώρων γινόμενα. οὐκέτι
[6, 62]   μετέχει μέρος· κἂν εἰ μὴ  ἐν   ἀρχαῖς, χρόνῳ γοῦν ὕστερον καὶ
[6, 95]   προστασίαν καὶ τὴν ἐπιμέλειαν τῶν  ἐν   αὐταῖς γινομένων θυσιῶν τε καὶ
[6, 91]   ἐφόδου καταλαμβάνεται, ἐπιβαλομένων μὲν τῶν  ἐν   αὐτῇ μεταποιεῖσθαί τινος ἀρετῆς καί
[6, 86]   αὑτὰ καὶ φωνήν, ἔπειτα στάσις  ἐν   αὐτοῖς ἐμπέσοι καθ´ ἓν γενομένοις
[6, 86]   ἔχει ἕκαστον τὴν αὐτὴν τῶν  ἐν   αὐτοῖς μερῶν οὔτε χρείας παρέχεται
[6, 4]   μαθὼν Ποστόμιος, ὅσον ἦν  ἐν   αὐτοῖς τὸ ἄπειρον στρατηγίας, πέμπει
[6, 8]   μὲν ἐνθυμηθέντες, ὅτι πλεῖόν ἐστιν  ἐν   αὐτοῖς τὸ ἠναγκασμένον τὰ ὅπλα
[6, 34]   μὲν καὶ ἄλλῃ τὸ συνώμοτον  ἐν   ἁψιμαχίαις λόγων τε καὶ ἔργων
[6, 12]   πολέμιοι τρέπονται καὶ πίπτουσι συχνοί.  ἐν   δὲ τούτῳ καὶ πρεσβευτὴς
[6, 76]   ταῖς πρὸς ὑμᾶς διανοίαις διαμένοντες,  ἐν   δὲ τούτῳ καὶ τὰ ὑπήκοα
[6, 27]   δ´ οὐδὲν ἐγίνετο τῶν λόγων.  ἐν   δὲ τούτῳ Λατίνων ἱππεῖς κατὰ
[6, 46]   τῶν αἰτίων τῆς ἀποστάσεως ἐγίνοντο.  ἐν   δὲ τῷ αὐτῷ καιρῷ καὶ
[6, 66]   ἔχειν τὴν ἐξουσίαν ψῆφον ἐπιφέροντα.  ἐν   δὲ τῷ παρόντι οὐχ ὑπὲρ
[6, 59]   ἐγὼ πρὸς τὰ χρέα; τίνας  ἐν   δεσμοῖς πολίτας ἔσχον νῦν
[6, 53]   χαλεπὴ δὲ πεῖρα τῶν μὴ  ἐν   ἔθει· ἀνάγκη δὲ τοιούτους εἶναι
[6, 32]   πρῶτον οὔτε δεινότατον ἐσόμενον· ἀλλ´  ἐν   ἔθει ἡμῖν ὑπάρχει πᾶσι μάχεσθαι
[6, 84]   ἔσονται πᾶσαι νόμιμοί τε καὶ  ἐν   ἔθει τοῖς διαλυομένοις τὰς ἔχθρας.
[6, 49]   πολλὴν ἡσυχίαν συμπολιτεύσεται, παρέχων καὶ  ἐν   εἰρήνῃ καὶ κατὰ πολέμους ἑαυτὸν
[6, 85]   ἀρετήν, ἣν πολλάκις ἀπεδείξασθε καὶ  ἐν   εἰρήνῃ καὶ κατὰ πολέμους. καὶ
[6, 22]   δεομένοις τισὶ τῶν πολιτῶν  ἐν   εἰρήνῃ συνήλλαξαν, ἀπολωλέναι. ἀξιούντων δ´
[6, 55]   ἐκοινωνήσατε κακῶν τε καὶ ἀγαθῶν  ἐν   εἰρήνῃ τε καὶ κατὰ πολέμους;
[6, 62]   ὥστε οὐ δήπου οἱ προὔχοντες  ἐν   ἑκάστῃ πόλει τὸν οἰκεῖον οὐκ
[6, 45]   τοσοῦτον ἴσχυσεν τῶν ὅρκων  ἐν   ἑκάστῳ φόβος. πρόφασις δὲ κατεσκευάσθη
[6, 20]   τῶν ὁμογενῶν ὑπομένειν τούς τ´  ἐν   ἐλάττοσι πείραις ἐλεγχθέντας πολεμίους ἀφαιρέσει
[6, 3]   ἐδέοντο. ἐφ´ οἷς πάνυ θαρρήσαντες  ἐν   ἐλπίσι χρησταῖς ἦσαν, ὡς καὶ
[6, 44]   ἀπολογητέα ἦν, ὅτι ἐψεύσασθε ὑμεῖς,  ἐν   ἐμοὶ δ´ οὐδὲν κακούργημα ἦν·
[6, 9]   ἐλπίδας ἔργων καλῶν ἡγεμόνας, ὡς  ἐν   ἑνὶ τῷδε κινδύνῳ τὸ κράτιστον
[6, 17]   τυραννικὸν ἀπωσάμενοι πόλεμον εὐνοίᾳ θεῶν  ἐν   ἑορταῖς τε καὶ θυσίαις ἦσαν.
[6, 51]   παιδία νήπια καὶ γηραιοὶ γονεῖς,  ἐν   ἐσθῆσιν ἐλεειναῖς καὶ σχήμασι πενθίμοις
[6, 73]   ἡμῖν ὡς ἡμαρτηκόσιν ἥκετε καὶ  ἐν   εὐεργεσίας οἴεσθε μέρει διδόναι τὴν
[6, 31]   διπλασίας τῶν προτέρων ψηφισάμενοι αὖθις  ἐν   εὐπαθείαις ἦσαν. ~Ἔτι δὲ πανηγυρίζουσιν
[6, 3]   ἐστρατοπεδευκότων παρὰ λίμνῃ Ῥηγίλλῃ καλουμένῃ  ἐν   ἐχυρῷ χωρίῳ καὶ τίθεται τὸν
[6, 45]   ἡμῖν δ´ ἀρκέσει πᾶσα γῇ,  ἐν   ἂν τὸ ἐλεύθερον ἔχωμεν,
[6, 73]   ταύτης ἠναγκάσμεθα τῆς τύχης πειραθῆναι,  ἐν   ἔσμεν, τί οὐχ ὁμολογεῖτε
[6, 28]   περιιδεῖν ἀνάστατον τὴν πατρίδα γινομένην,  ἐν   θεοὶ πατρῷοι καὶ θῆκαι
[6, 90]   βωμὸν κατεσκεύασαν ἐπὶ τῆς ἀκρωρείας,  ἐν   κατεστρατοπέδευσαν, ὃν ἐπὶ τοῦ
[6, 13]   Κυιντιλίῳ λεγομένῳ ταῖς καλουμέναις εἰδοῖς,  ἐν   κατώρθωσαν ἡμέρᾳ τόνδε τὸν
[6, 78]   τοιαύτη φιλία καὶ πίστις,  ἐν   παρὰ γνώμην ἀλλήλους θεραπεύειν
[6, 18]   παρεσκευασμένοις. ταύτης δὲ τῆς ἀπάτης,  ἐν   τὸ πλεῖον ἀνάγκης μέρος
[6, 29]   οὐ πολλῷ χρόνῳ καὶ τοὺς  ἐν   ἥβῃ πάντας κατέσφαξεν. ἐπιτρέψας δὲ
[6, 2]   καταγράψας ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τοὺς  ἐν   ἥβῃ Ῥωμαίους ἅπαντας καὶ διελὼν
[6, 63]   τρισκαίδεκα μυριάδες εἰσὶ Ῥωμαίων τῶν  ἐν   ἥβῃ τετιμημένων, ὧν οὐκ ἂν
[6, 26]   ἔφη, Γεννηθεὶς ἐλεύθερος, ἐστρατευμένος τὰς  ἐν   ἡλικίᾳ στρατείας, καὶ δυεῖν δεούσας
[6, 20]   εὕρετο, μείζονος ἐπιβουλῆς ἀφορμὴν ποιησαμένην,  ἐν   ἡμέρᾳ καθελεῖν ἔγνωσαν μιᾷ· ἐν
[6, 95]   τ´ ἰδιωτικῶν συμβολαίων αἱ κρίσεις  ἐν   ἡμέραις γιγνέσθωσαν δέκα, παρ´ οἷς
[6, 56]   οὐδέν γε θαυμαστόν, ἐπεὶ καὶ  ἐν   ἡμῖν αὐτοῖς εἰσί τινες, οἷς
[6, 20]   ἐν ἡμέρᾳ καθελεῖν ἔγνωσαν μιᾷ·  ἐν   ἴσῳ δόξαντες εἶναι τῷ μηδένα
[6, 73]   καὶ γὰρ ἰδίᾳ τε καὶ  ἐν   κοινῷ λέγοντας ἀπὸ τοῦ δικαίου
[6, 62]   πενίαν, οἷς οὔτε ἰδίᾳ οὔτ´  ἐν   κοινῷ χρήματά ἐστιν· οἱ δὲ
[6, 34]   τινὰς ἤδη διηρπακέναι· οἱ δ´  ἐν   Κρουστομερείᾳ φρουροὶ πλησίον εἶναι Σαβίνους
[6, 71]   μετὰ πάσης προθυμίας καὶ σπουδῆς,  ἐν   μεγάλῳ τιθέμενοι τὴν τοσαύτην εὐτυχίαν
[6, 47]   καθεστώσῃ πολιτείᾳ. ~Τοῖς δὲ πατρικίοις  ἐν   μὲν τῷ παραυτίκα ταραχὴ ἐνέπεσε
[6, 15]   ποιήσωσι. γνώμη δὲ τούτων ἦν  ἐν   μὲν τῷ παρόντι κρατύνασθαι τὸν
[6, 13]   ἐπιτελεῖ διὰ τῶν μεγίστων ἱερέων  ἐν   μηνὶ Κυιντιλίῳ λεγομένῳ ταῖς καλουμέναις
[6, 88]   μή ποτε δύο πόλεις ποιήσωμεν  ἐν   μιᾷ· πλὴν τό γ´ ἐφ´
[6, 3]   τοὺς πολεμίους ἅπαντας· ἀγαγὼν δ´  ἐν   νυκτὶ τὴν σὺν αὑτῷ στρατιὰν
[6, 92]   συγγενὲς καὶ εἰσὶν οἱ πεμφθέντες  ἐν   ὁδῷ ἤδη, μερίσας τὸν ἑαυτοῦ
[6, 33]   καὶ ποιήσας στῖφος ἀνδρῶν ἑξακοσίων,  ἐν   οἷς μάλιστα ἔκαμνε τοῖς Ῥωμαίοις
[6, 81]   τοῦ συνεδρίου κατηγόρησε, μάλιστα δ´  ἐν   οἷς τὸ ἀσφαλὲς τῶν ὁμολογιῶν
[6, 76]   ἑαυτούς, καὶ πάντα τὰ πολέμια  ἐν   ὀλίγῳ κατεργασάμενοι χρόνῳ παρῆμεν ἄγοντες
[6, 42]   δὲ καὶ τὸ Σαβίνων φρόνημα  ἐν   ὀλίγῳ πάνυ ἐταπεινώθη χρόνῳ μιᾷ
[6, 2]   Τῖτον Αἰβούτιον Ἔλβαν· καὶ καταγράψας  ἐν   ὀλίγῳ χρόνῳ τοὺς ἐν ἥβῃ
[6, 28]   ἀνθρώποις ἀγαθῶν καὶ πάσας φυλάττον  ἐν   ὁμονοίᾳ τὰς πόλεις, πίστις ἐπὶ
[6, 23]   χαλεπὰς ποιεῖσθαι καὶ ἀπαραιτήτους, ὡς  ἐν   ὁμονοούσῃ πόλει, μετρίας δέ τινας
[6, 32]   τῆς Ῥώμης· καὶ στρατοπεδεύονται ἑκάτεροι  ἐν   ὄρεσιν ὀχυροῖς ὀλίγον ἀλλήλων διεστῶτες.
[6, 29]   σπάνει συμμάχων παρατείνας εἷλεν αὐτοὺς  ἐν   οὐ πολλῷ χρόνῳ καὶ τοὺς
[6, 52]   τῇ μελλήσει τῶν ἐλευσομένων συμμάχων,  ἐν   οὐ χρονίζουσιν οὐδὲ μέλλουσι δεινοῖς;
[6, 62]   ἡμῶν ἅπαντα, καὶ τὸ δημοτικὸν  ἐν   οὐδεμιᾷ πόλει μεταποιεῖται τῶν ἴσων,
[6, 36]   ἕως ἂν τὸ πιστὸν φυλάσσωσιν,  ἐν   οὐδενὶ δεινῷ γενομένους δι´ ἡμᾶς,
[6, 8]   ἀριθμῷ πλείων συνηνέχθη ποτὲ ἡμῖν  ἐν   οὐδενὶ τῶν πρὸ τούτου πολέμων
[6, 62]   κρείττονα παρὰ θεῶν αἰτησαίμεθα· οὓς  ἐν   ὄψει τῶν συγγενῶν στήσαντες ἀπολοῦμεν,
[6, 76]   τῆς ἀρχῆς ἤλθετε καὶ ὡς  ἐν   παντὶ δὴ ἀθυμίας ἐγένεσθε, εἴτε
[6, 6]   σέβοντες καὶ τὰ δίκαια ἀσκοῦντες  ἐν   παντὶ τῷ βίῳ {ἡμῶν} διετελέσαμεν,
[6, 7]   χρόνον, οἱ δὲ νῦν ὄντες  ἐν   παρασκευαῖς ὑστερήσαντες τῆς μάχης οὐδὲν
[6, 4]   καταλαβέσθαι κελεύσας ὄρος τι καλῶς  ἐν   παρόδῳ κείμενον ταῖς παρακομιζομέναις Λατίνοις
[6, 79]   ἱερὰ κοινὰ οὔτε ἀξίωμα ὡς  ἐν   πατρίδι, ὧν περιεχόμενοι φιλοχωροῖμεν ἂν
[6, 62]   ὑμᾶς τελευτῶντες τῆς πόλεως, ὡς  ἐν   πολλαῖς ἄλλαις καὶ τὰ τελευταῖα
[6, 11]   περὶ αὑτὸν ἱππεῖς, καὶ αὐτὸς  ἐν   πρώτοις μαχόμενος, τὸ καθ´ αὑτοὺς
[6, 1]   ἐδήλωσαν ὅσην εἶχον ἐπιθυμίαν τῆς  ἐν   Ῥώμῃ διαίτης. αἵ τε γὰρ
[6, 13]   καὶ θαυμαστῆς τῶν δαιμόνων ἐπιφανείας  ἐν   Ῥώμῃ πολλὰ σημεῖα, τε
[6, 42]   ἐπὶ τοὺς Ῥωμαίους, ἡνίκα ὤφθησαν  ἐν   συνόψει στρατοπεδεύσαντες. γενομένης δὲ μάχης
[6, 62]   πολλαῖς ἄλλαις καὶ τὰ τελευταῖα  ἐν   Συρακούσαις οἱ γεωμόροι πρὸς τῶν
[6, 63]   τῶν φρουρίων μεταπεμπώμεθα, καὶ τοὺς  ἐν   ταῖς ἀποικίαις ἀνακαλῶμεν. τοῦτο δ´
[6, 7]   μελλήσουσι μᾶλλον βοηθήσουσι τρίβοντες  ἐν   ταῖς ἐλπίσι τὸν χρόνον, οἱ
[6, 78]   ταύτην δέδοικα, ἣν ὑπὸ τῶν  ἐν   ταῖς ἡγεμονίαις ὄντων καταφρονουμένην ὁρῶ,
[6, 56]   καὶ πάντα τὰ πλείστου ἄξια  ἐν   ταῖς ἰδίαις ἐξουσίαις ἔχομεν·
[6, 1]   Ῥώμῃ διαίτης. αἵ τε γὰρ  ἐν   ταῖς Λατίνων πόλεσι Ῥωμαῖαι μικροῦ
[6, 13]   παρὰ τῶν ἡγεμόνων ἀριστεῖα ἔλαβον  ἐν   ταῖς μάχαις, καλὴ καὶ ἀξία
[6, 22]   μὲν ἤδη κατὰ συστροφὰς τῶν  ἐν   ταῖς ὁμοίαις ὄντων τύχαις ἐγένοντο
[6, 18]   ἀρχὴν τοῦ πολέμου τοὺς δυναστεύοντας  ἐν   ταῖς πόλεσιν ἀπέφαινον αἰτίους· τὸ
[6, 86]   τῆς διαλλαγῆς αἴτιον ἀποδιδοῦσα, οὕτως  ἐν   ταῖς πόλεσιν διοικοῦσα τὰ
[6, 2]   ἀνάγκης κατειργόμενον, τῶν μὲν δυναστευόντων  ἐν   ταῖς πόλεσιν ὀλίγου δεῖν πάντων
[6, 95]   συνάρασθαι. ἦν δὲ τὰ γραφέντα  ἐν   ταῖς συνθήκαις τοιάδε· Ῥωμαίοις καὶ
[6, 20]   προαιρέσεως ἑκόντες, ἕως αὐτῶν τοῦτ´  ἐν   ταῖς ψυχαῖς τὸ δύστηνον ἐνοικεῖ
[6, 31]   χεῖρας, ἐγένετο μάχη τὸ μὲν  ἐν   τάξει καὶ κόσμῳ διὰ τὴν
[6, 93]   ἔχοντες ἐπὶ τοὺς ἔτι διαμένοντας  ἐν   τάξει, κτείνοντες τοὺς ὑφισταμένους καὶ
[6, 48]   ἐπειδὴ τὰς ἀποκρίσεις ταύτας ἔλαβεν,  ἐν   ταραχαῖς καὶ δείμασι πολλῷ χαλεπωτέροις
[6, 71]   τὴν ἡγεμονίαν ἔχει πάντων τῶν  ἐν   ταύτῃ καλῶν, οὐκ ὂν αὐτοῖς
[6, 93]   λόγου καὶ οἱ ἄλλοι Ῥωμαῖοι  ἐν   ταύτῃ τῇ μάχῃ ἐγένοντο, κράτιστοι
[6, 69]   τοὺς φεύγοντας ἐπὶ τὰ σφέτερα  ἐν   τάχει. ~Ταύτας οἱ πρέσβεις παρ´
[6, 15]   πλείστοις φανεῖσα καὶ ὑπὸ τῶν  ἐν   τέλει κυρωθεῖσα γνώμη ταῦτα παρῄνει,
[6, 83]   Μενήνιος Ἀγρίππας, ὅσπερ καὶ τοὺς  ἐν   τῇ βουλῇ λόγους ὑπὲρ τοῦ
[6, 43]   τοιούτους ἔχω συμμάχους, ὧν  ἐν   τῇ γνώμῃ οὖσα ἰσχὺς ἀδύνατός
[6, 17]   μάχην παρήγγειλε τοῖς στρατιώταις, ὡς  ἐν   τῇ κατόπιν ἡμέρᾳ παραταξόμενος. ἐδέησε
[6, 4]   τὴν σὺν ἑαυτῷ δύναμιν αἰφνίδιος  ἐν   τῇ κατόπιν νυκτὶ τὴν ὁδὸν
[6, 49]   πρῶτον ἀποφήνασθαι παρακαλοῦντες ἄνδρα ἡλικίας  ἐν   τῇ κρατίστῃ τότε ὄντα καὶ
[6, 21]   σὺν ἐκείνῳ φυγάδων οἱ μὲν  ἐν   τῇ Κύμῃ κατέμειναν, οἱ δ´
[6, 80]   τῆς Ἀσίας εἰς τὴν Εὐρώπην  ἐν   τῇ Λατίνων γῇ πόλιν ᾤκισαν,
[6, 13]   σὺν τοῖς ἄλλοις ἅπασι τοῖς  ἐν   τῇ μάχῃ γενομένοις καὶ τὰ
[6, 9]   ἄν τι καλὸν γενναῖον  ἐν   τῇ μάχῃ διαπραξαμένῳ μαρτυρήσωσιν οἱ
[6, 14]   ἑξῆς ἡμέρᾳ στεφανώσας τοὺς ἀριστεύσαντας  ἐν   τῇ μάχῃ καὶ τοὺς αἰχμαλώτους
[6, 17]   ἀφθόνους εἰσφέρων, καὶ τοὺς ἁλόντας  ἐν   τῇ μάχῃ πεντακοσίων ἀποδέοντας ἑξακισχιλίους
[6, 70]   τοῖς ἐπὶ στρατοπέδου πάντα τὰ  ἐν   τῇ πόλει γενόμενα, καὶ αὐτίκα
[6, 61]   φόβῳ τῶν διαφόρων, οἳ τὸ  ἐν   τῇ πόλει δημοτικὸν ἐπ´ ἐμοὶ
[6, 68]   καὶ πρότερον ἀποφαίνομαι, τοὺς μὲν  ἐν   τῇ πόλει διαμένοντας τῶν δημοτικῶν
[6, 90]   πρέσβεσιν. ἀποδόντες δὲ καὶ τοῖς  ἐν   τῇ πόλει θεοῖς χαριστήρια, καὶ
[6, 74]   αὐτοῖς μεθ´ ὑμῶν οἵ τ´  ἐν   τῇ πόλει καὶ οἱ ἐπὶ
[6, 87]   καθέξειν συμφορὰς τούς τε ὑπομένοντας  ἐν   τῇ πόλει καὶ τοὺς ἀπελαυνομένους
[6, 29]   πλεῖστοι τὸν Ἄππιον καὶ τοὺς  ἐν   τῇ πόλει κατὰ τῶν ὑπομεινάντων
[6, 91]   τοῖς στρατιώταις ἐφεὶς καὶ φρουρὰν  ἐν   τῇ πόλει καταλιπὼν ἐξῆγε τὴν
[6, 24]   τὰ δικαστήρια καθίζειν, καὶ τὸν  ἐν   τῇ πόλει μένοντα τῶν ὑπάτων
[6, 46]   ~Ὡς δ´ ἠγγέλθη ταῦτα τοῖς  ἐν   τῇ πόλει, πολὺς θόρυβος καὶ
[6, 43]   πολεμίαν φρουρήσειν ἔμελλον καὶ τὸ  ἐν   τῇ πόλει στασιάζον ἔλαττον ἀπολείψειν.
[6, 80]   μόνον ἀξιοῦμεν, οἷς ἐστιν ἡμῶν  ἐν   τῇ πόλει τέκνα νήπια καὶ
[6, 44]   ὑπὸ ταῖς ἀγραυλίαις καὶ πλάναις  ἐν   τῇ πολεμίᾳ κατέχειν ὑμᾶς. ὠνείδισται
[6, 69]   χρησαμένων, ὅτε τὴν ἐναντίαν ἔσχον  ἐν   τῇ προτέρᾳ βουλῇ προαίρεσιν, ἀλλ´
[6, 13]   τὸ τέλος λαβούσης τῆς μάχης,  ἐν   τῇ Ῥωμαίων ἀγορᾷ τὸν αὐτὸν
[6, 94]   ἕτερος τῶν ὑπάτων καταλειφθεὶς  ἐν   τῇ Ῥώμῃ τὸν νεὼν τῆς
[6, 95]   ἐπειδὴ παρακινῆσαί τ´ οὐδὲν ἐπεχείρησαν  ἐν   τῇ στάσει, καὶ συνηδόμενοι τῇ
[6, 91]   τι ἔργον ἀποδείξασθαι καὶ οὐδ´  ἐν   τῇ τειχομαχίᾳ γενναῖον οὐδὲν διαπραξαμένων.
[6, 28]   πόλεως. Ταῦτα καὶ ὅσα ἄλλα  ἐν   τοιούτῳ καιρῷ λεχθῆναι προσῆκε διεξελθὼν
[6, 43]   βουλευσαμένους ἀνακλαυσάμενος, καὶ οἷα εἰκὸς  ἐν   τοιούτῳ κακῷ, τὰ μὲν ἐκ
[6, 3]   δὲ καὶ βοσκήματα οὐ κατελάμβανον  ἐν   τοῖς ἀγροῖς χωρὶς τῶν ἐν
[6, 43]   ἔτι μᾶλλον τῆς ἀρετῆς, ἣν  ἐν   τοῖς ἀγῶσιν ἐπεδείξασθε, μεγάλην μὲν
[6, 43]   τὸ παρὰ τοῦ πλήθους πρόθυμον  ἐν   τοῖς ἀγῶσιν. ὡς δ´ οὐ
[6, 59]   χάριν φίλων τε καὶ πελατῶν  ἐν   τοῖς ἀναγκαιοτάτοις ἐξετάζονται. καὶ οὐ
[6, 61]   κατακριμάτων ἀφέσεις αἰτουμένῳ, νῦν ἐπεὶ  ἐν   τοῖς ὅπλοις ἐστὶ καὶ τὰ
[6, 94]   ὅμοια ἐκείνοις ἐφρόνουν, οἵ τ´  ἐν   τοῖς ὅπλοις ἤδη ὄντες, καὶ
[6, 77]   ἠξιοῦτε ἄκοντας ὑπὸ ταῖς σημαίαις  ἐν   τοῖς ὅπλοις, ἵνα παρέλθητε τὰς
[6, 68]   προθυμίᾳ, τέως ἂν ἔτι διαμένωσιν  ἐν   τοῖς ὅπλοις. ~Ταῦτ´ εἰπὼν ἐπαύσατο.
[6, 69]   βουλῆς ἀνίσταται Σπόριος Ναύτιος, οἰκίας  ἐν   τοῖς πάνυ λαμπροτάτης διάδοχος·
[6, 37]   δοκεῖ κράτιστον μὴ μόνον τοὺς  ἐν   τοῖς πολέμοις ἀγαθοὺς γενομένους, ἀλλὰ
[6, 25]   αἰτήσασθαι, τοῦτ´ αὐτοῖς ἐχαρίσατο, τοὺς  ἐν   τοῖς πολέμοις ἁλόντας αὐτῶν ἑξακισχιλίων
[6, 64]   ~Ὃ δὲ πάντων ἐστὶ κράτιστον  ἐν   τοῖς πολέμοις, καὶ οὔτε ὑμεῖς
[6, 47]   τῶν ἐρυμάτων ἐξῄεσαν, οἱ δ´  ἐν   τοῖς προκειμένοις τῆς πόλεως πεδίοις
[6, 20]   ἁπάσας ἐξαριθμησάμενος τῶν τ´ ἀπολομένων  ἐν   τοῖς πρὸς αὐτοὺς πολέμοις Ῥωμαίων
[6, 58]   δημοτικῶν ὀλίγου δεῖν πᾶσαν, ἧς  ἐν   τοῖς προτέροις χρόνοις ἦσαν κύριοι,
[6, 86]   οὖν, δημόται, ὅτι καθάπερ  ἐν   τοῖς σώμασιν ἡμῶν λοιδορουμένη
[6, 80]   ἀναστάντες Ῥωμύλου τὴν ἀποικίαν ἄγοντος  ἐν   τοῖσδε τοῖς τόποις ἱδρύσαντο τὴν
[6, 33]   πρανοῦς ὠθουμένοις χωρίου φάλαγξ,  ἐν   τούτοις συνάπτει τοῖς πολεμίοις, καὶ
[6, 66]   καὶ οὐκ ἂν δύναιτο τέλος  ἐν   τούτῳ λαβεῖν τὰ δόξαντα ὑμῖν,
[6, 62]   ἐψηφίσασθε οὕτως. ~Ἀλλὰ πλεῖστον δὴ  ἐν   τούτῳ Μενήνιος ἐψεύσθη τῆς δόξης,
[6, 12]   ἱππέων τε καὶ πεζῶν καρτερόν·  ἐν   τούτῳ τῷ ἀγῶνι τε
[6, 34]   ὑπηκόων παρῆν ἀξιούντων σφίσι συμμαχεῖν  ἐν   τρίβῳ τοῦ πολέμου κειμένοις. Λατῖνοι
[6, 51]   τε ἤδη λιμόν, ἐπειδάν τ´  ἐν   τῷ ἀπόρῳ γενώμεθα ἔτι μᾶλλον
[6, 72]   κινδύνευμά ἐστιν, ὑπομενεῖν, αὐτὸς δ´  ἐν   τῷ ἀσφαλεῖ βεβηκώς, τι
[6, 77]   ἡμᾶς ὁμολογιῶν οὐδεμίαν ἐφυλάξατε, ἀλλ´  ἐν   τῷ αὐτῷ τρία τὰ μέγιστα
[6, 95]   λαβόντος τὴν συντέλειαν. ~Ἐγένοντο δ´  ἐν   τῷ αὐτῷ χρόνῳ καὶ πρὸς
[6, 26]   Οὐολούσκων πόλεμον. ~Ἔτι δ´ αὐτῆς  ἐν   τῷ βουλευτηρίῳ καθεζομένης καὶ τίνες
[6, 93]   τοῖς ἐντὸς τείχους ἀγῶσι, λαμπρότερος  ἐν   τῷ δευτέρῳ ἀγῶνι τῷ πρὸς
[6, 31]   τῆς πόλεως οὔσης ἐκεχειρία τις  ἐν   τῷ διὰ μέσου γενομένη θυσιῶν
[6, 1]   ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ. ~Οἱ δ´  ἐν   τῷ κατόπιν ἐνιαυτῷ τὴν ὕπατον
[6, 3]   ἐν τοῖς ἀγροῖς χωρὶς τῶν  ἐν   τῷ Κορβιῶνι ἐγκαταληφθέντων, προανεσκευασμένων πρὸ
[6, 78]   διολέσαντας τὸ ἀντίπαλον ἀγών, ὡς  ἐν   τῷ μέλλειν κειμένου τοῦ παθεῖν.
[6, 94]   Δήμητρος καὶ Διονύσου καὶ Κόρης  ἐν   τῷ μεταξὺ χρόνῳ καθιέρωσεν, ὅς
[6, 37]   ἔλεξεν· Ἐπειδὴ τὸ δημοτικὸν πλῆθος  ἐν   τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ προθυμίαν πλείστην
[6, 19]   Λάρκιος πρῶτος ἀποδειχθεὶς δικτάτωρ  ἐν   τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ ταμιεύεσθαι τὴν
[6, 35]   τῶν κακῶν νομίζουσιν οὔτε ἀναγκαῖα  ἐν   τῷ παρόντι, ἀμελείᾳ τε αὐτὰ
[6, 53]   ὅτι πολεμεῖν ἐπιτηδείων σωμάτων ἡμῖν  ἐν   τῷ παρόντι δεῖ, οὐ γεωργῶν
[6, 43]   κοινῷ, τὰ δὲ σφίσιν αὐτοῖς  ἐν   τῷ παρόντι κεχαρισμένα προαιρουμένους, οἳ
[6, 77]   μὴν ἀκριβολογεῖσθαί γε περὶ τούτων  ἐν   τῷ παρόντι οἰόμεθα χρῆναι, ἐπειδὴ
[6, 36]   δὲ ταῖς πρεσβείαις ἀποκρίνασθαι  ἐν   τῷ παρόντι παραινεῖν ἔχω, ταῦτ´
[6, 28]   ἕτερον τῶν ὑπάτων Σερουίλιον, ὃς  ἐν   τῷ παρόντι πιθανώτερος εἶναι τοῖς
[6, 35]   οἶμαι δὲ μηδὲν ἡμᾶς δεῖν  ἐν   τῷ παρόντι σκοπεῖν, εἰ μὴ
[6, 31]   λαμπραὶ ταῖς δαπάναις ἐπέσχον τὴν  ἐν   τῷ παρόντι τοῦ πλήθους διχοστασίαν.
[6, 38]   μόνον ἔσται τῆς διχοστασίας φάρμακον  ἐν   τῷ παρόντι φράσω· δικτάτορα ἕλεσθε
[6, 14]   ἐκείνην μὲν τὴν νύκτα κατεστρατοπέδευσεν  ἐν   τῷ πεδίῳ, τῇ δ´ ἑξῆς
[6, 41]   τῆς ἀρετῆς, ἣν ἂν παράσχησθε  ἐν   τῷ πολέμῳ, βραβεύσειν. τέως δ´
[6, 22]   χρέα, χώρας τ´ αὐτοῖς κεκομμένης  ἐν   τῷ πολυετεῖ πολέμῳ καὶ βοσκημάτων
[6, 30]   γὰρ εἰς ἐκκλησίαν τὸν δῆμον  ἐν   τῷ πρὸ τῆς πόλεως πεδίῳ
[6, 33]   ὃς ἔσχε τὴν δικτάτορα ἀρχὴν  ἐν   τῷ πρόσθεν ἐνιαυτῷ. τὸ μὲν
[6, 12]   ἐκεῖνόν τ´ ἀποκτείνει καὶ αὐτὸς  ἐν   τῷ σκυλεύειν τὸν νεκρὸν πληγεὶς
[6, 70]   τοῖς πρεσβευταῖς. ἦν δέ τις  ἐν   τῷ στρατοπέδῳ πάνυ ταραχώδης καὶ
[6, 26]   διασπαραττομένου. τοσαύτη λύττα τὸν δῆμον  ἐν   τῷ τότε καιρῷ κατεῖχε, καὶ
[6, 69]   ἃς ἔδωκαν αὐτοῖς, μαθεῖν, εἶπον  ἐν   τῷ φανερῷ, πράττειν, ὅτῳ ἂν
[6, 14]   ἐπὶ τὰ ὅπλα καὶ μένειν  ἐν   τῷ χάρακι παρὰ ταῖς ἰδίαις
[6, 96]   ἀρετῆς. ἐγένετο δὲ καὶ τίμησις  ἐν   τῷ χρόνῳ τούτῳ διὰ τῶν
[6, 92]   ὠφελείαις χρημάτων τε πολλῶν ὑπαρχόντων  ἐν   τῷ χωρίῳ καὶ ἀνδραπόδων, ~Ὁ
[6, 47]   δ´ ἀξίωμα τῆς βουλῆς οὐκ  ἐν   τῷδε μάλιστα ἐλαττώσεσθαι ἀπέφαινον, ἐν
[6, 40]   τὸν λειπόμενον βιοτεύειν μέλλομεν, ἀλλ´  ἐν   ὑμῖν δίκας, ὧν ἂν ἐξαπατῆσαι
[6, 3]   χάρακα κατὰ κεφαλῆς τῶν πολεμίων  ἐν   ὑψηλῷ λόφῳ καὶ δυσβάτῳ, ἔνθ´
[6, 2]   ἵνα μή τι νεωτερίσειαν, εἶχον  ἐν   φυλακῇ. ἁπάντων δὲ τὴν αὐτὴν
[6, 26]   αὐτῶν, εἰ δ´ ἅψαιτο μόνον,  ἐν   χειρῶν νόμῳ διασπαραττομένου. τοσαύτη λύττα
[6, 92]   ἔφευγον, ἠκολούθει κτείνων ἀεὶ τοὺς  ἐν   χερσὶ καὶ ἐπικελευόμενος τοῖς φεύγουσι
[6, 10]   ἀναμὶξ μαχομένων καρτερὸς ἀγὼν καὶ  ἐν   χερσὶ πᾶσα μάχη. ὡς
[6, 85]   πονηροὺς λέγομεν χρηστὰ πράγματα ἔχοντες  ἐν   χερσίν, ἀλλ´ οὐκ ἀναπτύξαντες αὑτοὺς
[6, 68]   τοσούτῳ τιμιώτερος ὑμῖν ἔσομαί ποτ´  ἐν   χρόνῳ, καὶ περιέσται μοι ζῶντι
[6, 42]   ἐδυνήθησαν ἐπιθεμένων αὐτοῖς τῶν Ῥωμαίων  ἐν   χωρίοις κρημνώδεσι τολμηρῶς καὶ λαβόντων
[6, 8]   τὸ μὲν τῶν πολεμίων πλῆθος,  ἐν   βραχὺ τὸ γενναῖόν ἐστιν,
[6, 47]   γενναίως φέροντες ἀσφαλῶς πολιτεύσουσιν, ἀλλ´  ἐν   δυσοργήτως ταῖς τύχαις ὁμιλοῦντες
[6, 33]   ἐνιαυτῷ. τὸ μὲν γὰρ χωρίον.  ἐν   μάχη ἐγένετο, ἥκισθ´
[6, 50]   σφίσι παρεῖναι τὸν εὐκταῖον καιρόν,  ἐν   καταλύσουσιν ὑμῶν τὴν ἀρχήν.
[6, 81]   ἀτυχίας, καὶ πολὺς ἦν χρόνος  ἐν   κατηφεῖς καὶ δεδακρυμένοι καὶ
[6, 47]   ἐν τῷδε μάλιστα ἐλαττώσεσθαι ἀπέφαινον,  ἐν   μάλιστα τὰς ἀναγκαίας συμφορὰς
[6, 74]   μέγιστον δὴ κινδύνων ἀναρρίψαντες ἐκεῖνον,  ἐν   πολλὰ μὲν τραύματα λαβόντες,
[6, 79]   ἅπαντες ἴσασι κάκιον χρῆμα οὐδέν,  ἐν   τὰ μὲν κρατηθέντα ἀτυχεῖ,
[6, 49]   δῆμος, ἐπειδὴ παρῆν χρόνος,  ἐν   τὰς ἀρχὰς ἐπικυροῦν ἔδει
[6, 23]   τοῖς ἐν ἀκμῇ χρόνον ὁρίσαντες,  ἐν   τὴν καταγραφὴν τῶν στρατιωτῶν
[6, 72]   κοινὴ πᾶσιν ἔσται βλάβη, καὶ  ἐν   τὸ ἴδιόν τις ἀσφαλὲς
[6, 3]   αὐτῶν χωρίον ἐχυρὸν Κορβιῶνα καλούμενον,  ἐν   φρουρά τις ἦν Ῥωμαίων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007