Alphabétiquement     [«   »]
οἷος 1
οἵους 1
οἵπερ 3
οἷς 40
οἰσόμενοι 1
οἷστε 1
οἵτινες 1
Fréquences     [«    »]
39 αὐτῷ
39 νῦν
38 παρ´
40 οἷς
41 μετὰ
42 βουλῆς
42 ἡμᾶς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

οἷς


Livre, Chap.
[6, 24]   καὶ θορύβους καὶ λόγους ἀκόσμους,  οἷς   ἀλλήλους προὐπηλάκιζον, ἀκούσασα, σωτήριον δὲ
[6, 56]   διαλυσομένους αὐτοῖς τὴν στάσιν, ἐφ´  οἷς   ἂν αὐτοὶ δικαιῶσι, καὶ μηδὲν
[6, 68]   πᾶσι κατάγειν τὸν δῆμον, ἐφ´  οἷς   ἂν αὐτὸς ἀξιοῖ· καὶ μόνος
[6, 95]   ἐν ἡμέραις γιγνέσθωσαν δέκα, παρ´  οἷς   ἂν γένηται τὸ συμβόλαιον. ταῖς
[6, 9]   βιῶναι παρασκευάσοντες. μακάριοι μέν,  οἷς   ἂν ἐκγένηται τὸν ἐκ τοῦδε
[6, 61]   ἀνόητον ἀντὶ τοῦ κολάζεσθαι ἐφ´  οἷς   ἂν πλημμελήσῃ καὶ τὸ τιμᾶσθαι
[6, 78]   μαθεῖν, ἐπειδὰν εἴπωμεν ἡμεῖς, ἐφ´  οἷς   ἀξιοῦμεν ποιεῖσθαι τὴν κάθοδον καὶ
[6, 71]   παρ´ αὐτῶν ὑμῶν ἀκούσαντες, ἐφ´  οἷς   ἀξιοῦτε καταλύσασθαι τὴν διχοστασίαν, ἂν
[6, 68]   οἱ τὴν ὑπατικὴν ἐσχηκότες ἀρχήν,  οἷς   ἅπασιν ἐδόκει τῇ Μενηνίου χρῆσθαι
[6, 94]   οἱ παρασκευαζόμενοι τὸν πόλεμον ἐπέπαυντο.  οἷς   ἅπασιν Πόστουμος ἐπιεικῶς χρησάμενος,
[6, 73]   παρακαλοῦντες ἐπὶ τὰς διαλλαγάς, ἐφ´  οἷς   αὐτὰς δικαίοις καὶ φιλανθρώποις ποιησόμεθα·
[6, 30]   εἰς τὸ δημόσιον ἀνήνεγκεν, ἀλλ´  οἷς   αὐτὸς ἐβούλετο κατεχαρίσατο· καὶ ἔπεισε
[6, 9]   ποιησόμενοι τὰς τοῦ πολέμου τύχας,  οἷς   ἀφεῖσθαι στρατείας τε χρόνος
[6, 82]   ὑποδέξονται κατελθόντας εἰς τὴν πατρίδα.  οἷς   γὰρ ἐν ἀκμῇ τῶν δεινῶν
[6, 49]   δῆμον διαλλαγαῖς ἐμποδὼν ἔσεσθαι, ἐφ´  οἷς   δὲ διαλυσόμεθα πρὸς αὐτοὺς εἴτε
[6, 78]   λήθῃ παραδόντες αὐτὰ φέρομεν. ~Ἐφ´  οἷς   δὲ πρεσβεύετε καὶ τίνων δεόμενοι
[6, 83]   εἰς μακρὸν ἐκμηκύνειν χρόνον· ἐφ´  οἷς   δὲ φιλανθρώποις διαλῦσαι τὴν στάσιν
[6, 87]   καὶ δεόμεθα πρὸς τοῖς ἄλλοις  οἷς   δεδώκατε, εἰ μὴ λόγος, ἀλλ´
[6, 75]   Σαβίνους δὲ τουτουσὶ ἔθνος τηλικοῦτον,  οἷς   διὰ παντὸς περὶ τῶν
[6, 58]   φύρουσι τὰ πράγματα τῆς πόλεως.  οἷς   εἰ μὴ τὸ σωφρονοῦν μέρος
[6, 58]   τιμῆς, Ποπλίῳ Σερουιλίῳ Πρίσκῳ. ἐφ´  οἷς   εἰκός τι πάσχοντας τοὺς πολλοὺς
[6, 95]   ἐλεφαντίνῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπισήμοις,  οἷς   εἶχον οἱ βασιλεῖς. ~Οὐ πολλῷ
[6, 72]   φέρειν τοὺς λόγους εἰς μέσον,  οἷς   εἰώθατε χρῆσθαι πρὸς ἀλλήλους, ὀκνεῖτε.
[6, 29]   πράξεις ὑπάρχειν τοῖς δανεισταῖς, ἐφ´  οἷς   ἑκάστοις συνέβαλον. ὡς δὲ ταῦτ´
[6, 9]   ἐθέλειν, τὸ δ´ ὑμέτερον ἀκμάζον,  οἷς   ἔξεστιν εὐτυχήσασι μὲν ἀμφότερα σῶσαι
[6, 19]   κρατίστοις τῶν προγόνων ἔργοις, ἐφ´  οἷς   ἐπαίνων ἐτύγχανον ἐκεῖνοι, ἐπιλεγόμενος ὅσας
[6, 80]   ἡμῶν δίκας, ἐκεῖνο μόνον ἀξιοῦμεν,  οἷς   ἐστιν ἡμῶν ἐν τῇ πόλει
[6, 88]   ἀποστεῖλαί τινας εἰς τὴν πόλιν,  οἷς   βουλὴ τὰ πιστὰ δώσει,
[6, 25]   τοὺς ἄνδρας εἰς Ῥώμην ἤγαγον.  οἷς   βουλὴ τῆς βεβαίου πίστεως
[6, 67]   ἀναστὰς τοῖς αὐτοῖς ἐχρήσατο λόγοις  οἷς   καὶ πρότερον ἐπὶ τὰς διαλλαγὰς
[6, 55]   ταύτης ἀπελαύνειν ὑπομενεῖτε τοὺς αὐθιγενεῖς,  οἷς   καὶ συνετράφητε καὶ συνεπαιδεύθητε καὶ
[6, 82]   πρέσβεις, λέγετε, ἐφ´  οἷς   καλεῖτε ἡμᾶς δικαίοις, μὴ
[6, 33]   ποιήσας στῖφος ἀνδρῶν ἑξακοσίων, ἐν  οἷς   μάλιστα ἔκαμνε τοῖς Ῥωμαίοις κατὰ
[6, 63]   μέτριον, ἀλλὰ πρὸς τοὺς φίλους,  οἷς   οὐκ ἀναγκαζόμενοι τὰς χάριτας διδόναι
[6, 62]   ἄλλοθεν ὠνητὰ ἐπεισάγεσθαι διὰ πενίαν,  οἷς   οὔτε ἰδίᾳ οὔτ´ ἐν κοινῷ
[6, 3]   εἰς τὸν πόλεμον ἐδέοντο. ἐφ´  οἷς   πάνυ θαρρήσαντες ἐν ἐλπίσι χρησταῖς
[6, 24]   ἀναπράξεις ἐπιτρέπειν τοῖς δεδανεικόσιν, ἐφ´  οἷς   συνέβαλον δικαίοις ποιεῖσθαι, καὶ τὰ
[6, 79]   τῶν ὑπερηφάνων δανειστῶν τούτων ἀφῃρέθημεν·  οἷς   τελευτῶντες ἠναγκαζόμεθα τοὺς ἑαυτῶν κλήρους
[6, 81]   συνεδρίου κατηγόρησε, μάλιστα δ´ ἐν  οἷς   τὸ ἀσφαλὲς τῶν ὁμολογιῶν δόλου
[6, 56]   ἐν ἡμῖν αὐτοῖς εἰσί τινες,  οἷς   τὸ δύσερι τοῦτο καὶ φιλόνεικον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007