Alphabétiquement     [«   »]
αὐτὸς 21
αὐτοῦ 24
αὑτοῦ 1
αὐτοὺς 56
αὐτούς 7
αὑτοὺς 6
αὐτοφώρῳ 1
Fréquences     [«    »]
55 παρὰ
54 τ´
54 ὑμᾶς
56 αὐτοὺς
56 δὴ
57 ἐξ
58 ὑμῖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

αὐτοὺς


Livre, Chap.
[6, 87]   αὐτοῖς φανερόν, ὅτι τοῖς βουλομένοις  αὐτοὺς   ἀδικεῖν οὐχ ὑπάρχει δύναμις· ἕως
[6, 10]   δὲ ποικίλαι καὶ ἀγχίστροφοι περὶ  αὐτοὺς   αἱ τοῦ ἀγῶνος τύχαι. ~Πρῶτον
[6, 45]   δ´ ὑπάτων καὶ λοχαγῶν μετακαλούντων  αὐτοὺς   ἅμα δεήσει καὶ οἰμωγῇ καὶ
[6, 7]   μνησικακοῦντας, ὅτι τῆς πόλεως μὲν  αὐτοὺς   ἀπεστήσατε καὶ τὰς οὐσίας ἀφείλεσθε
[6, 20]   τοὺς μὲν εὔνοιάν τινα πρὸς  αὐτοὺς   ἀποδειξαμένους ἔχοντας τὰ σφέτερα πολίτας
[6, 20]   τῆς δὲ γῆς τὴν ἡμίσειαν  αὐτοὺς   ἀφαιρεθῆναι καὶ κληρούχους ἀποσταλῆναι Ῥωμαίων
[6, 82]   ὑποχείρια τοῖς ἔργοις; ποίας ὑπερηφανίας  αὐτοὺς   ἀφέξεσθαι, ποίας αἰκίας, ποίας ὠμότητος
[6, 45]   κύριοι, Σικιννίου τινὸς Βελλούτου παροξύναντος  αὐτοὺς   ἀφίστανται τῶν ὑπάτων ἁρπάσαντες τὰ
[6, 54]   τῶν ἄλλων ἀγαθῶν καὶ σφᾶς  αὐτοὺς   διώλεσαν· καὶ ὅτι πᾶν χρῆμα,
[6, 53]   αὐτοῦ νὴ Δία τοῦ θρέψαντος  αὐτοὺς   ἐδάφους πόθος, ἀναγκαῖος ὢν
[6, 64]   ἐξετάσαντας τότε χρῆσθαι μετριότητι πρὸς  αὐτοὺς   εἰδότας, ὅτι πᾶν τὸ ἀνόητον,
[6, 16]   ἐπισχὼν Ποστόμιος χρόνον πρὸς  αὐτοὺς   εἶπε· Πονηρὰ βουλεύματα, Οὐολοῦσκοι,
[6, 29]   πολεμίοις, πρὶν εἰς Ῥωμαίων χώραν  αὐτοὺς   εἰσβαλεῖν· καὶ καταλαβὼν περὶ τὸ
[6, 49]   ἐφ´ οἷς δὲ διαλυσόμεθα πρὸς  αὐτοὺς   εἴτε δικαίοις οὖσιν εἴτε μή,
[6, 83]   πράγματα ἔχοντα, καὶ τούτῳ μάλιστ´  αὐτοὺς   ἑλεῖν· ὅθεν καὶ μνήμης ἀξιοῦται
[6, 9]   ἕξοντες ἀγαθά, φόβου τυράννων ὑμᾶς  αὐτοὺς   ἐλευθερώσοντες, πόλει τῇ γειναμένῃ τροφείων
[6, 29]   καὶ σπάνει συμμάχων παρατείνας εἷλεν  αὐτοὺς   ἐν οὐ πολλῷ χρόνῳ καὶ
[6, 18]   κοινοῦ τῶν Λατίνων ἧκον ὡς  αὐτοὺς   ἐξ ἁπασῶν τῶν πόλεων ἐπιλεχθέντες
[6, 26]   δημοτικῶν ἑκάστου μετὰ δακρύων, μόλις  αὐτοὺς   ἔπεισεν ἐκείνην μὲν τὴν ἡμέραν
[6, 25]   συχνοί. Λατῖνοι δὲ πρεσβείας πρὸς  αὐτοὺς   ἐπὶ συμμαχίας αἴτησιν ἀφικομένης δήσαντες
[6, 17]   φυλακῇ παραδοὺς ἱππέων, οἳ προὔπεμψαν  αὐτοὺς   ἐπὶ τὸν Οὐολούσκων χάρακα. ἐκβαλὼν
[6, 40]   ἀτυχήσειν τάχ´ ἂν ἐπιμείναιτε ὑμᾶς  αὐτοὺς   ἐπιτρέψαντες τοῖς ἁπάντων δημοτικωτάτοις δοκοῦσι
[6, 25]   προσήκοντα τῇ συγγενείᾳ λάβοι πάντας  αὐτοὺς   ἐσθῆσιν ἀμφιέσασα ἐλευθέροις σώμασι πρεπούσαις.
[6, 62]   λήψεσθε ἀντιβολοῦντας, ὀλοφυρομένους, παραδιδόντας σφᾶς  αὐτοὺς   ἡμῖν δίχα τῶν ὅπλων, ἅπαντα
[6, 28]   ταύτης, ἀνθ´ ὧν πρόθυμος εἰς  αὐτοὺς   ἦν, τῆς μὲν κατὰ πόλιν
[6, 19]   τελευτῶν δὲ τοῦ λόγου παραδείγμασιν  αὐτοὺς   ἠξίου χρῆσθαι τοῖς κρατίστοις τῶν
[6, 12]   ἀπογνοὺς ἁπάσης ἐλπίδος εἰς μέσους  αὐτοὺς   ἵεται· ἔνθα δὴ κυκλωθεὶς ὑπὸ
[6, 89]   μὴν χρήσεσθαι τῷ νόμῳ καὶ  αὐτοὺς   καὶ ἐγγόνους τὸν ἀεὶ χρόνον,
[6, 51]   καὶ γονάτων, ἀπολοφυρόμενοι τὴν κατέχουσαν  αὐτοὺς   καὶ ἔτι μᾶλλον καθέξουσαν ἐρημίαν,
[6, 24]   διαφερομένων τῶν ὑπάτων κατὰ σφᾶς  αὐτοὺς   καὶ ὁπότε συναχθείη συνέδριον καὶ
[6, 72]   δίκαια μετὰ παρρησίας ἐγὼ πρὸς  αὐτοὺς   καὶ οὐδὲν ἀποκρύψομαι. καὶ ἐπειδὴ
[6, 72]   ὁμιλεῖν. τί οὖν ἔτι καταπέπληχθε  αὐτοὺς   καὶ σιωπᾶτε, ἀλλ´ οὐκ ἐλεύθερα
[6, 24]   τῆς βουλῆς κράτος, δεδιττόμεθα  αὐτοὺς   μετὰ τῶν νόμων ἱστάμενοι. ἐὰν
[6, 55]   ἐξαμαρτόντας ἀφήκατε τῶν τιμωριῶν, εἰς  αὐτοὺς   μόνους ἀποσκήψαντες τοὺς αἰτίους τὴν
[6, 21]   κατωρθώσατε ἃς πολλάκις ἤλθετε ἐπ´  αὐτοὺς   ὁδούς· οὐ μέντοι Ῥωμαίους τὰ
[6, 2]   φυγῆς χάριν ᾔδεσαν. ὑποδεχόμενοι δ´  αὐτοὺς   οἱ Ῥωμαῖοι τοὺς μὲν ἅμα
[6, 59]   νόμῳ συγχωρούμενόν τι ἔδρασαν ἀδικεῖν  αὐτοὺς   οἴομαι, ἀλλὰ τὰς κατ´ ἐμαυτοῦ
[6, 6]   ὄντες καὶ φίλοι καὶ τοὺς  αὐτοὺς   ὀμωμοκότες ἕξειν ἐχθροὺς καὶ φίλους,
[6, 16]   τῆς μάχης ἥκετε καὶ κρατουμένους  αὐτοὺς   ὁρᾶτε, παρακρούσασθαι βούλεσθε ἡμᾶς τἀναντία,
[6, 61]   δήμῳ τυραννίδι πολυκεφάλῳ νῦν ὑμᾶς  αὐτοὺς   παραδώσετε, καὶ ταῦτ´ οὐ μετὰ
[6, 18]   καθαρὰν εὑρεῖν οἰκίαν, ἠξίουν τ´  αὐτοὺς   παραλαβεῖν σφᾶς ἥκοντας οὔτε περὶ
[6, 13]   λίμνην ποιοῦσα ἐμβύθιον ὀλίγην, πολλῶν  αὐτοὺς   περιστάντων καὶ εἴ τι φέρουσιν
[6, 20]   τ´ ἀπολομένων ἐν τοῖς πρὸς  αὐτοὺς   πολέμοις Ῥωμαίων τὸ πλῆθος ὅσον
[6, 62]   γνώμης ἁμάρτοιμι καὶ παραδέξαιτό τις  αὐτοὺς   πόλις, ἐνταῦθα δὴ διαγινώσκοινθ´ ὡς
[6, 23]   σφῶν ἐξάγειν στρατιάν, τιμωρήσασθαί τ´  αὐτοὺς   προαιρούμενοι τῆς ἀποσταλείσης κατὰ Ῥωμαίων
[6, 6]   ἡμῖν ἀποδιδόντες ἀγαθάς, ἀνθ´ ὧν  αὐτοὺς   σέβοντες καὶ τὰ δίκαια ἀσκοῦντες
[6, 15]   συμμάχων κατωρθωκότων συνήδονται· ἐξαπατήσαντες δ´  αὐτοὺς   τῇ φιλανθρωπίᾳ τῶν λόγων καὶ
[6, 8]   διὰ τὸ μὴ πειραθῆναί ποτε  αὐτοὺς   τῆς ὑμετέρας μάχης; ἀλλὰ πάντες
[6, 29]   ἀφ´ ἑνὸς παραγγέλματος ἐφῆκεν ἐπ´  αὐτοὺς   τὸ στράτευμα. ἐξαπιναίου δὲ τοῦ
[6, 92]   ἀντεῖχον, ἀλλ´ ἠναγκάσθησαν παραδιδόναι σφᾶς  αὐτοὺς   τοῖς κεκρατηκόσι. τοῦτον δὲ τὸν
[6, 90]   θυσίας ἐπιτελέσαντες καὶ τὸν ὑποδεξάμενον  αὐτοὺς   τόπον ἱερὸν ἀνέντες, κατῄεσαν εἰς
[6, 90]   κατεστρατοπέδευσαν, ὃν ἐπὶ τοῦ κατασχόντος  αὐτοὺς   τότε δείματος ὠνόμασαν, ὡς
[6, 24]   νεωτερίζειν προενεχθέντες ἐπιβάλωνται, κατείργωμεν  αὐτοὺς   τῷ σωφρονοῦντι μέρει τῆς πόλεως
[6, 93]   τοῖς πολεμίοις. οὐ δεξαμένων δ´  αὐτοὺς   τῶν κατὰ μέτωπον, ἀλλ´ εἰς
[6, 82]   καταμαθεῖν, οἷαι τιμαὶ καὶ χάριτες  αὐτοὺς   ὑποδέξονται κατελθόντας εἰς τὴν πατρίδα.
[6, 25]   συμπολεμεῖν· μάλιστα μὲν βούλεσθαι  αὐτοὺς   ᾤετο, δι´ αἰσχύνης δ´ ἔχειν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007