Alphabétiquement     [«   »]
τυχὼν 1
τὼ 2
Τῷ 1
τῷ 125
τῷδε 2
τῶν 602
τῶνδε 1
Fréquences     [«    »]
119 ἂν
118 αὐτῶν
124 γὰρ
125 τῷ
127 ἐκ
129
148 ὡς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

τῷ


Livre, Chap.
[6, 12]   καὶ πεζῶν καρτερόν· ἐν τούτῳ  τῷ   ἀγῶνι τε πρεσβευτὴς Μάρκος
[6, 71]   τι τῶν αἰτημάτων καὶ μήτε  τῷ   ἀδυνάτῳ μήτε ὑπ´ ἄλλης αἰσχύνης
[6, 96]   ταφῇ. οὐσία γὰρ οὐκ ἦν  τῷ   ἀνδρὶ εἰς μεγαλοπρέπειαν ἐκκομιδῆς καὶ
[6, 30]   ἔπεισε τὴν βουλὴν μὴ δοῦναι  τῷ   ἀνδρὶ τὸν θρίαμβον. δὲ
[6, 51]   ἤδη λιμόν, ἐπειδάν τ´ ἐν  τῷ   ἀπόρῳ γενώμεθα ἔτι μᾶλλον φοβήσει,
[6, 72]   ἐστιν, ὑπομενεῖν, αὐτὸς δ´ ἐν  τῷ   ἀσφαλεῖ βεβηκώς, τι ἂν
[6, 46]   τῆς ἀποστάσεως ἐγίνοντο. ἐν δὲ  τῷ   αὐτῷ καιρῷ καὶ τὰ πολέμια
[6, 77]   ὁμολογιῶν οὐδεμίαν ἐφυλάξατε, ἀλλ´ ἐν  τῷ   αὐτῷ τρία τὰ μέγιστα παρηνομήσατε,
[6, 95]   τὴν συντέλειαν. ~Ἐγένοντο δ´ ἐν  τῷ   αὐτῷ χρόνῳ καὶ πρὸς τὰς
[6, 36]   ἤδη παρ´ ἀλλήλων λαμβάνομεν κἂν  τῷ   βιαιοτέρῳ τίθεμεν τὸ δικαιότατον, ὥσπερ
[6, 6]   τὰ δίκαια ἀσκοῦντες ἐν παντὶ  τῷ   βίῳ {ἡμῶν} διετελέσαμεν, καὶ τοῖς
[6, 26]   πόλεμον. ~Ἔτι δ´ αὐτῆς ἐν  τῷ   βουλευτηρίῳ καθεζομένης καὶ τίνες εἶεν
[6, 5]   ὀξείᾳ κρῖναι τὰ πράγματα μάχῃ.  τῷ   δὲ δικτάτορι τῶν Ῥωμαίων καταρχὰς
[6, 92]   Τῖτον Λάρκιον ἐπ´ αὐτοῦ καταλιπών,  τῷ   δὲ λοιπῷ κωλύειν τοὺς ἐπιόντας
[6, 93]   ἐντὸς τείχους ἀγῶσι, λαμπρότερος ἐν  τῷ   δευτέρῳ ἀγῶνι τῷ πρὸς τοὺς
[6, 52]   πολλοὶ θρυλοῦσι τῶν ἐναντιουμένων  τῷ   δημοτικῷ, καὶ μὰ Δί´ οὐχ
[6, 89]   καὶ ἵνα μηδὲ τὸ λοιπὸν  τῷ   δήμῳ ἐξουσία γένηται καταπαῦσαι τόνδε
[6, 83]   ἐσομένων, ὡς ἂν ὑμῖν τε  τῷ   δήμῳ καὶ τοῖς ἐκ τοῦ
[6, 57]   ἄνδρα παρ´ ὁντιναοῦν τῶν ἀριστοκρατικῶν  τῷ   δήμῳ κεχαρισμένον. ~Ὃς ἀναστὰς πρῶτον
[6, 87]   τὰ μὲν ἄλλα καλῶς ἔχειν  τῷ   δήμῳ λέγων, ὅσα βουλὴ
[6, 24]   αὐστηρὰ καὶ αὐθάδης μηδὲν ἐνδιδόναι  τῷ   δήμῳ μαλακόν, ἀλλὰ καὶ τῶν
[6, 38]   αὐτῆς εἰμὶ γνώμης, μὴ ἐπιτρέπειν  τῷ   δήμῳ μηδὲν τῶν ἀξιουμένων,
[6, 87]   εἰ τύχοι, περὶ τῶν γεγονότων  τῷ   δήμῳ μνησικακεῖν. μίαν δ´ εἶναι
[6, 49]   αὐθάδειαν τῶν ἀριστοκρατικῶν αὔξων οὔτε  τῷ   δήμῳ ὅσα βουληθείη πράττειν ἐπιτρέπων,
[6, 88]   ἄλλα, ὅσα οἱ πρέσβεις ὑπέσχοντο  τῷ   δήμῳ, πάντα εἶναι κύρια, καὶ
[6, 70]   διδάξας, ὡς οὐκ ἄμεινον εἴη  τῷ   δήμῳ ῥᾳδίως ἑαυτὸν ἐπιτρέπειν τοῖς
[6, 59]   Ἄππιος Κλαύδιος τῆς ἐναντιουμένης  τῷ   δήμῳ στάσεως ἡγεμὼν ἀνὴρ μέγα
[6, 69]   ὅτῳ ἂν τρόπῳ δύνωνται, φιλίαν  τῷ   δήμῳ συνθέσθαι πρὸς τοὺς πατρικίους
[6, 96]   τυχεῖν διὰ πενίαν· παρῄνεσάν τε  τῷ   δήμῳ τὴν δαπάνην ἀναδέξασθαι, καὶ
[6, 88]   ἦν γνώμη διδόναι καὶ ταύτην  τῷ   δήμῳ τὴν χάριν· Ἄππιος δέ,
[6, 40]   διδαχῆς ὑμῖν δεομένοις ὅτι βεβαιώσομεν  τῷ   δήμῳ τὸ ἐλεύθερον, οἵπερ καὶ
[6, 77]   τοῦ χαίρειν καὶ πολλὴν εἰδέναι  τῷ   δήμῳ χάριν, ὥστε κατέχειν ἡμᾶς
[6, 31]   πόλεως οὔσης ἐκεχειρία τις ἐν  τῷ   διὰ μέσου γενομένη θυσιῶν πατρίων
[6, 75]   μεγέθει ἐπαιρομένας, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ  τῷ   δικαιότερα ἀξιοῦν μεγάλα φρονούσας, τίνες
[6, 13]   λέγονται τῇ μάχῃ Ποστομίῳ τε  τῷ   δικτάτορι καὶ τοῖς περὶ αὐτὸν
[6, 4]   χωρεῖν ἠξίουν ἐπὶ τοὺς ἅμα  τῷ   δικτάτορι καταλαβομένους τὸ ὄρος, ἕως
[6, 92]   ἕπεσθαι. οἱ δ´ αἰδεσθέντες ἐπὶ  τῷ   ἔργῳ ἀνέστρεφον αὖθις καὶ τοῖς
[6, 94]   καταχρήσεσθαί γ´ αὐταῖς, ἀρκεσθήσεσθαι δὲ  τῷ   θ´ ἵππῳ τῆς λαμπρότητος τῶν
[6, 1]   τῆς ἀγορᾶς, καὶ δημοτελεῖς ἀναδειχθῆναι  τῷ   θεῷ καθ´ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἑορτάς
[6, 4]   αἰσθέσθαι τοὺς πολεμίους σὺν  τῷ   ἱππάρχῃ πεμφθεῖσα δύναμις νύκτωρ παρενεχθεῖσα
[6, 81]   πλεῖον ἀκολασίᾳ καὶ ὕβρει καὶ  τῷ   καθ´ ἡδονὰς ζῆν ἐφεικὸς καὶ
[6, 86]   οὐκ ἂν ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν  τῷ   κακίστῳ τῶν μόρων ἀναλωθείη, λιμῷ;
[6, 45]   Σαβίνων συνεληλυθότων εἰς ἓν ἐπὶ  τῷ   κατὰ Ῥωμαίων πολέμῳ. ὡς δὲ
[6, 70]   ἐκαλεῖτο μὲν Λεύκιος Ἰούνιος, ὁμώνυμος  τῷ   καταλύσαντι τοὺς βασιλεῖς, ἐκπληρῶσαι δὲ
[6, 1]   ΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ. ~Οἱ δ´ ἐν  τῷ   κατόπιν ἐνιαυτῷ τὴν ὕπατον ἀρχὴν
[6, 48]   ἐὰν δὲ τὰ κράτιστα βουλεύωσι  τῷ   κοινῷ καὶ προθύμως κινδυνεύωσι περὶ
[6, 69]   πᾶν, τι ἂν ἡγῶνται  τῷ   κοινῷ συμφέρειν, ὡς οὐδὲν σφῶν
[6, 43]   διὰ τοὺς οὐ τὰ βέλτιστα  τῷ   κοινῷ, τὰ δὲ σφίσιν αὐτοῖς
[6, 38]   καὶ δῆμον ἀναγκάσει τὰ κράτιστα  τῷ   κοινῷ φρονεῖν· ἄλλη γὰρ οὐκ
[6, 86]   ἐοικότα, ὧν ἕκαστον ἰδίαν τινὰ  τῷ   κοινῷ χρείαν ὥσπερ τὰ μέλη
[6, 3]   τοῖς ἀγροῖς χωρὶς τῶν ἐν  τῷ   Κορβιῶνι ἐγκαταληφθέντων, προανεσκευασμένων πρὸ πολλοῦ
[6, 93]   ἀπολειφθῆναι τῆς μάχης, ἀλλ´ ἅμα  τῷ   κρατηθῆναι τὴν πόλιν ὀλίγους τοὺς
[6, 1]   τῶν ὑπάτων τὸν νεὼν καθιερωθῆναι  τῷ   Κρόνῳ κατὰ τὴν ἄνοδον τὴν
[6, 80]   Ῥωμύλῳ συναράμενοι τῆς στρατείας ἐπὶ  τῷ   κτήσασθαι κρείττονα γῆν ὑπερεῖδον τῆς
[6, 32]   τῶν Ἀρούγκων ἔθνος ἦν, καὶ  τῷ   μεγέθει τε καὶ ῥώμῃ καὶ
[6, 89]   τὰ παρὰ δαιμόνων ὡς ἄγει  τῷ   μεγίστῳ ἐνόχοις. ἐκ τούτων κατέστη
[6, 47]   ἔχειν ἀναγκασθήσεται τὸ ἀνόητον,  τῷ   μείζονι κακῷ τοὔλαττον ἰᾶσθαι ὅπλων
[6, 78]   τὸ ἀντίπαλον ἀγών, ὡς ἐν  τῷ   μέλλειν κειμένου τοῦ παθεῖν. ~Πολέμου
[6, 92]   ἤδη, μερίσας τὸν ἑαυτοῦ στρατὸν  τῷ   μὲν ἡμίσει τειχομαχεῖν ἔγνω Τῖτον
[6, 94]   καὶ Διονύσου καὶ Κόρης ἐν  τῷ   μεταξὺ χρόνῳ καθιέρωσεν, ὅς ἐστιν
[6, 40]   φιλοδημοτάτῳ δοκοῦντι εἶναι καταχρήσασθαι· καὶ  τῷ   μὴ ἂν αὐτοκράτορι κοσμῆσαι ἀρχῇ,
[6, 43]   ὑμᾶς τοῖς τε ἄλλοις καὶ  τῷ   μὴ ψεύσασθαι τὰς ὑποσχέσεις, ἃς
[6, 60]   τὸ ἔργον ἐσόμενον, καὶ πρὸς  τῷ   μηδεμίαν ὑποσχεῖν δίκην κρείττονα μοῖραν
[6, 20]   μιᾷ· ἐν ἴσῳ δόξαντες εἶναι  τῷ   μηδένα οἰκτείρειν τῶν τὰ μέτρια
[6, 50]   καὶ τὸ Ἑρνίκων ἔθνος, πρὸς  τῷ   μηδένα χρόνον ἐξαίρετον πεποιῆσθαι τοῦ
[6, 81]   ὀρθῶς δι´ ὀργῆς ἐχόντων ἐπὶ  τῷ   μηθενὸς τῶν μετρίων παρ´ αὐτῆς
[6, 89]   καθ´ ἱερῶν μὴν χρήσεσθαι  τῷ   νόμῳ καὶ αὐτοὺς καὶ ἐγγόνους
[6, 89]   τὸν ἀεὶ χρόνον, ἀρά τε  τῷ   ὅρκῳ προσετέθη, τοῖς μὲν ἐμπεδοῦσι
[6, 74]   ἀμηχανίαν καὶ παντὸς πράγματος ἀπορίαν,  τῷ   πάντα ὑπομεῖναι τὰ δεινὰ φίλον
[6, 52]   ἔμπειρον, μακρῷ δή που καὶ  τῷ   παντὶ κάκιον ἂν εἴη τοῦ
[6, 25]   καὶ παρασκευῆς ἀφορμὴ τοῖς φθασθεῖσι  τῷ   παρ´ ἐλπίδα τῆς ἐφόδου, ἀπελθόντος
[6, 47]   ~Τοῖς δὲ πατρικίοις ἐν μὲν  τῷ   παραυτίκα ταραχὴ ἐνέπεσε πολλὴ καὶ
[6, 37]   Ἐπειδὴ τὸ δημοτικὸν πλῆθος ἐν  τῷ   παρελθόντι ἐνιαυτῷ προθυμίαν πλείστην εἰς
[6, 19]   πρῶτος ἀποδειχθεὶς δικτάτωρ ἐν  τῷ   παρελθόντι ἐνιαυτῷ ταμιεύεσθαι τὴν τύχην
[6, 37]   Κλαύδιος τὴν ὕπατον ἀρχὴν  τῷ   παρελθόντι ἔτει σχὼν ἔλεξεν· ~Ἀεὶ
[6, 35]   κακῶν νομίζουσιν οὔτε ἀναγκαῖα ἐν  τῷ   παρόντι, ἀμελείᾳ τε αὐτὰ ὡς
[6, 53]   πολεμεῖν ἐπιτηδείων σωμάτων ἡμῖν ἐν  τῷ   παρόντι δεῖ, οὐ γεωργῶν οὐδὲ
[6, 43]   τὰ δὲ σφίσιν αὐτοῖς ἐν  τῷ   παρόντι κεχαρισμένα προαιρουμένους, οἳ πλήθει
[6, 15]   δὲ τούτων ἦν ἐν μὲν  τῷ   παρόντι κρατύνασθαι τὸν χάρακα καὶ
[6, 77]   ἀκριβολογεῖσθαί γε περὶ τούτων ἐν  τῷ   παρόντι οἰόμεθα χρῆναι, ἐπειδὴ περὶ
[6, 66]   ἐξουσίαν ψῆφον ἐπιφέροντα. ἐν δὲ  τῷ   παρόντι οὐχ ὑπὲρ ἑτέρου τινὸς
[6, 36]   δὲ ταῖς πρεσβείαις ἀποκρίνασθαι ἐν  τῷ   παρόντι παραινεῖν ἔχω, ταῦτ´ ἐστιν·
[6, 28]   τῶν ὑπάτων Σερουίλιον, ὃς ἐν  τῷ   παρόντι πιθανώτερος εἶναι τοῖς πολλοῖς
[6, 35]   δὲ μηδὲν ἡμᾶς δεῖν ἐν  τῷ   παρόντι σκοπεῖν, εἰ μὴ ὅπως
[6, 31]   ταῖς δαπάναις ἐπέσχον τὴν ἐν  τῷ   παρόντι τοῦ πλήθους διχοστασίαν. ἑορτάζουσι
[6, 38]   ἔσται τῆς διχοστασίας φάρμακον ἐν  τῷ   παρόντι φράσω· δικτάτορα ἕλεσθε κατὰ
[6, 14]   μὲν τὴν νύκτα κατεστρατοπέδευσεν ἐν  τῷ   πεδίῳ, τῇ δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ
[6, 77]   χρόνου· τουτὶ γὰρ ἔτι προσθεὶς  τῷ   περὶ τοῦ δικαίου λόγῳ παύσομαι·
[6, 74]   ἀντιταχθέντας μάχῃ νικήσαντες ἀπεωσάμεθα, καὶ  τῷ   περιόντι τῶν ὑπάτων διεσώσαμεν τὴν
[6, 28]   ἐμπεδώσειν, τι ἂν διομολογήσηται  τῷ   πλήθει, αὑτὸν δ´ ἐκείνοις, πείσειν
[6, 66]   ψήφου γενόμενον κύριον. παραγγείλαντες δὴ  τῷ   πλήθει παρεῖναι κατὰ τόνδε τὸν
[6, 10]   πολεμίους ὑπολαβόντες φοβήσειν, Λατῖνοι μὲν  τῷ   πλήθει τῆς σφετέρας ἵππου πιστεύσαντες,
[6, 41]   ἀρετῆς, ἣν ἂν παράσχησθε ἐν  τῷ   πολέμῳ, βραβεύσειν. τέως δ´ ἀφείσθω
[6, 1]   εὐτυχὴς τῆς μελλούσης πόλεως ἐπικρατήσειν  τῷ   πολέμῳ. Ἐπὶ τούτων φασὶ τῶν
[6, 33]   ἐχούσῃ φοβερώτατον. ~Ἐν τούτῳ λέγεται  τῷ   πολέμῳ τοὺς ἱππεῖς τῶν Ῥωμαίων
[6, 81]   θατέρου τὸ μέρος, ὥστ´ ἠφανίζοντο  τῷ   πολλῷ καὶ περιῆν τοῦ
[6, 22]   χώρας τ´ αὐτοῖς κεκομμένης ἐν  τῷ   πολυετεῖ πολέμῳ καὶ βοσκημάτων διεφθαρμένων
[6, 30]   εἰς ἐκκλησίαν τὸν δῆμον ἐν  τῷ   πρὸ τῆς πόλεως πεδίῳ καὶ
[6, 93]   λαμπρότερος ἐν τῷ δευτέρῳ ἀγῶνι  τῷ   πρὸς τοὺς Ἀντιάτας συστάντι ἐφάνη.
[6, 1]   λαβεῖν Τῖτον Λάρκιον τὸν ὑπατεύσαντα  τῷ   πρόσθεν ἐνιαυτῷ, οἱ δὲ καὶ
[6, 33]   ἔσχε τὴν δικτάτορα ἀρχὴν ἐν  τῷ   πρόσθεν ἐνιαυτῷ. τὸ μὲν γὰρ
[6, 2]   προσείλετο κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον  τῷ   προτέρῳ δικτάτορι Τῖτον Αἰβούτιον Ἔλβαν·
[6, 12]   πολλοὶ καὶ ἀγαθοί. περὶ δὲ  τῷ   πτώματι αὐτοῦ γίνεται καρτερὸς ἀγὼν
[6, 31]   τὰ ὅπλα ὥρμησαν· καὶ φθάνει  τῷ   Σερουιλίῳ συναχθεῖσα δύναμις αὐτοκέλευστος ἱκανή,
[6, 25]   πόλεων οἱ γεραίτατοι προῄεσαν ἐπιτρέποντες  τῷ   Σερουϊλίῳ χρῆσθαι σφίσιν ὡς ἡμαρτηκόσιν
[6, 12]   τ´ ἀποκτείνει καὶ αὐτὸς ἐν  τῷ   σκυλεύειν τὸν νεκρὸν πληγεὶς ὑπό
[6, 25]   τι βούλοιτο. δὲ τροφὰς  τῷ   στρατεύματι παρ´ αὐτῶν λαβὼν ἐσθῆτάς
[6, 70]   πρεσβευταῖς. ἦν δέ τις ἐν  τῷ   στρατοπέδῳ πάνυ ταραχώδης καὶ στασιαστὴς
[6, 28]   τῆς μὲν κατὰ πόλιν ἐπιμελείας  τῷ   συνάρχοντι προσηκούσης, ἑαυτῷ δὲ τῆς
[6, 88]   καινόν, ἀφελόμενοι τὴν ἰδίαν ἐξουσίαν  τῷ   συνεδρίῳ φέροντες ἀναθήσομεν· πεπείσμεθα μέντοι
[6, 86]   κοινῷ χρείαν ὥσπερ τὰ μέλη  τῷ   σώματι παρέχεται. οἱ μὲν γὰρ
[6, 24]   νεωτερίζειν προενεχθέντες ἐπιβάλωνται, κατείργωμεν αὐτοὺς  τῷ   σωφρονοῦντι μέρει τῆς πόλεως καὶ
[6, 40]   δυσὶν ἂν τοῖσδε μάλιστα πιστωσαίμην,  τῷ   τε μὴ ἂν ἐμοὶ τὴν
[6, 94]   καὶ συνηδομένων, προσελθὼν Μάρκιος  τῷ   τε ὑπάτῳ χάριν εἰδέναι μεγάλην
[6, 10]   Ῥωμαίους ἱππεῖς ἀνέξεσθαι, Ῥωμαῖοι δὲ  τῷ   τολμηρῶς καὶ ἀπερισκέπτως ἐπὶ τὰ
[6, 26]   τοσαύτη λύττα τὸν δῆμον ἐν  τῷ   τότε καιρῷ κατεῖχε, καὶ μετ´
[6, 69]   ἔδωκαν αὐτοῖς, μαθεῖν, εἶπον ἐν  τῷ   φανερῷ, πράττειν, ὅτῳ ἂν τρόπῳ
[6, 76]   ὑπέσχεσθε ἠξίου καὶ ἀγανακτῶν ἐπὶ  τῷ   φενακισμῷ δῆλος ἦν. ~Ἔναγχος δὲ
[6, 40]   λειτούργημα, ἑτέρων ὄντων {τῶν} ἐπιτηδειοτέρων,  τῷ   φιλοδημοτάτῳ δοκοῦντι εἶναι καταχρήσασθαι· καὶ
[6, 29]   ὀλίγοι μέν τινες ὑποστάντες πρὸς  τῷ   χάρακι μαχόμενοι κατεκόπησαν· οἱ δ´
[6, 14]   τὰ ὅπλα καὶ μένειν ἐν  τῷ   χάρακι παρὰ ταῖς ἰδίαις ἕκαστον
[6, 52]   τῶν ἐχθρῶν; ποία δὲ συγγνώμη  τῷ   χρονισμῷ καὶ τῇ μελλήσει τῶν
[6, 96]   ἐγένετο δὲ καὶ τίμησις ἐν  τῷ   χρόνῳ τούτῳ διὰ τῶν ὑπάτων·
[6, 92]   χρημάτων τε πολλῶν ὑπαρχόντων ἐν  τῷ   χωρίῳ καὶ ἀνδραπόδων, ~Ὁ δὲ
[6, 84]   ἔπειτα οἱ ἄλλοι βουλευταί, ὅσοι  τῷ   ψηφίσματι συνεγγραφήσονται· οὐ γὰρ δή
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007