Alphabétiquement     [«   »]
τάχος 3
τάχους 3
ταχὺ 1
τε 261
τεγῶν 1
τεθαύμακα 1
τεθηριωμένον 1
Fréquences     [«    »]
237 δ´
243 τοῦ
247 τοὺς
261 τε
266 τὰ
280 τὸ
287 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

τε


Livre, Chap.
[6, 31]   συντεταγμένην, προσπίπτει τοῖς πολεμίοις ὑπό  τε   ἀγρυπνίας καὶ κόπου τεταλαιπωρηκόσι καὶ
[6, 28]   τιμιώτατά ἐστι πᾶσιν ἀνθρώποις· γονέων  τε   αἰδῶ λαβεῖν οὐχ ἱκανῶν ἐσομένων
[6, 88]   δὴ ψήφισμα τῆς βουλῆς, τά  τε   ἄλλα, ὅσα οἱ πρέσβεις ὑπέσχοντο
[6, 83]   τόπον ἐρημίας. δὲ τά  τε   ἄλλα, ὡς οἷόν τε ἦν,
[6, 85]   εἰδόσι καὶ ἐπιτηδεύματα νόμιμα τήν  τε   ἄλλην ἀρετήν, ἣν πολλάκις ἀπεδείξασθε
[6, 43]   ἐποιούμην σπουδὴν ἀμείψασθαι ὑμᾶς τοῖς  τε   ἄλλοις καὶ τῷ μὴ ψεύσασθαι
[6, 93]   μελλούσας εἰς χεῖρας ἰέναι, τήν  τε   ἅλωσιν τῆς πόλεως πρῶτος ἀναγγέλλει
[6, 19]   πρότερον ἦν καὶ προστασίαν· τά  τε   ἁμαρτήματα μέτρια καὶ οὐ νεμεσητὰ
[6, 88]   καὶ μέχρι πολλοῦ κατεχούσῃ τόν  τε   ἄνδρα ἐπῄνει, καὶ τοὺς πρεσβευτὰς
[6, 55]   τὴν ὀργήν, ὧν ἦσαν οἵ  τε   Ἀντέμνας κληρουχήσαντες καὶ Κρουστομέρειαν καὶ
[6, 58]   αἰτία σφίσι γενομένη κακῶν· τήν  τε   ἀξίωσιν τῶν δημοτικῶν οὐκέτι τὴν
[6, 34]   καὶ τῶν καλουμένων Αἰκανῶν πρεσβεία  {τε}   ἀπὸ πάντων τῶν Ῥωμαίοις ὑπηκόων
[6, 30]   αὐχένας αὐτῶν ἐκέλευσεν ἀποκόψαι. ἀφικομένου  τε   ἀπὸ τῆς στρατείας οὐ πολλαῖς
[6, 35]   ἀναγκαῖα ἐν τῷ παρόντι, ἀμελείᾳ  τε   αὐτὰ ὡς οὐδὲν ἡμᾶς βλάψοντα
[6, 12]   καὶ καλὰς ἔλαβον ὠφελείας. συμφορά  τε   αὕτη μεγίστη Λατίνοις ἐγένετο, δι´
[6, 5]   Τῖτος, ἔνθα καὶ Ῥωμαίων οἵ  τε   αὐτόμολοι καὶ οἱ φυγάδες ἐτάχθησαν.
[6, 14]   θ´ ἅπαντες ὑπὸ κόπου ὅπλα  τε   ἄχρηστα τοῖς πλείστοις ἦν, τὰ
[6, 80]   ἡμῖν πολλοί τε Ἕλληνες πολλοί  τε   βάρβαροι, μάλιστα δ´ οἱ τούτων
[6, 26]   ἐκ τῶν παρόντων γινομένης  τε   βουλὴ διελύθη καὶ κατὰ τὴν
[6, 94]   πρὸς τὴν Λατίνων στρατιάν, τῆς  τε   βουλῆς μετὰ τὸ νίκημα τὴν
[6, 43]   ἑκάτερον μέρος ἀπέχθεια φαινομένη. τῇ  τε   γὰρ βουλῇ δι´ αἰτίας εἰμὶ
[6, 1]   τῆς ἐν Ῥώμῃ διαίτης. αἵ  τε   γὰρ ἐν ταῖς Λατίνων πόλεσι
[6, 31]   ἁρπαγῆς ἕνεκα θόρυβον εἰργάσαντο. βοή  τε   γὰρ εὐθὺς ἐγένετο καὶ δρόμος
[6, 54]   κάμνον ἀποτεμεῖν χρὴ μέρος· αἰσχρά  τε   γὰρ ὄψις ἂν γίνοιτο
[6, 59]   ἄνευ δικαίας πάσχων αἰτίας·  τε   γὰρ ἴδιος αὐτοῦ βίος
[6, 29]   τὴν ἀγχοτάτω Σουέσσαν Πωμεντιανήν. μεγέθει  τε   γὰρ περιβόλου καὶ πλήθεσιν οἰκητόρων,
[6, 1]   τῆς ἑαυτῶν ἀρχῆς ἔπραξαν· αἵ  τε   γὰρ πρὸς Λατίνους ἀνοχαὶ πολλὴν
[6, 74]   ἀνεθήκαμεν τὴν ἐκείνων ἀρχήν. πολλάκις  τε   γενόμενον ἐφ´ ἡμῖν μεταθέσθαι πρὸς
[6, 17]   ἐνιαυτόν. οἱ δ´ ὑπακούσαντες τήν  τε   γῆν παρεσκεύασαν ἀνεῖναι πλουσίους καρπούς,
[6, 17]   παρέσχον φόβον ὡς ἐπιλείψουσαι, τῆς  τε   γῆς ἀκάρπου γενομένης καὶ τῆς
[6, 91]   διαπραξαμένων. μιᾷ γοῦν ἡμέρᾳ τῆς  τε   γῆς αὐτῶν Ῥωμαῖοι ἐκράτησαν ἀκονιτὶ
[6, 41]   ἐπιτιμία πολίτου Ῥωμαίου ἀρρυσίαστος ἀπό  τε   δανείου καὶ ἄλλου παντὸς συμβολαίου.
[6, 54]   ἐπὶ φυλακῇ στρατιαῖς δεδουλωμένας. ~Ἐνθυμούμενοί  τε   δὴ ταῦτα καὶ ὅσα δὴ
[6, 43]   πράγματα, ἔρρωνται. ἐγὼ δὲ γέρων  τε   δή, ὡς ὁρᾶτε, καὶ ἑτέρους
[6, 94]   τῇ Ῥώμῃ τὸν νεὼν τῆς  τε   Δήμητρος καὶ Διονύσου καὶ Κόρης
[6, 67]   παρελθόντες εἰς τὸ συνέδριον αὐτοί  τε   διελέχθησαν ἐπιεικεῖς καὶ μετρίους λόγους,
[6, 83]   ταῦτ´ ἐλεύθερα εἶναι κρίνομεν· ὅσοι  τε   δίκαις ἁλόντες ἰδίαις παρεδόθησαν τοῖς
[6, 22]   τῆς αὐτοκράτορος ἀρχῆς χρόνον, τήν  τε   δικτατορίαν ἐξωμόσατο καὶ προθεὶς ἀρχαιρεσιῶν
[6, 29]   αὐτοῖς νυκτὸς ἐπιτίθενται Οὐολοῦσκοι ὀλίγους  τε   δόξαντες εἶναι καὶ ὡς ἐξ
[6, 80]   δὲ τούτων γενέσθωσαν ἡμῖν πολλοί  τε   Ἕλληνες πολλοί τε βάρβαροι, μάλιστα
[6, 80]   κατακλεισθείσαις ἔθος ἐστὶ δρᾶν. θεούς  τε   ἐπιμαρτυράμενοι καὶ δαίμονας, οἳ τὰ
[6, 45]   ἱδρύματα θεῶν ἱερὰ νομίζονται· λοχαγούς  τε   ἑτέρους καὶ περὶ πάντων ἄρχοντα
[6, 29]   χάρακος ἀγωνισάμενος, ἐπεὶ δὲ φῶς  τε   ἤδη ἐγένετο καὶ τοὺς πολεμίους
[6, 51]   τῆς γῆς ἀδύνατος οὖσα φοβεῖ  τε   ἤδη λιμόν, ἐπειδάν τ´ ἐν
[6, 30]   πίστεις ὁμηρειῶν μὴ παρασπονδεῖν, μάστιξί  τε   ᾐκίσατο πάντων ὁρώντων καὶ τοὺς
[6, 85]   μέντοι πρώτη καὶ μόνη συνάγει  τε   ἡμᾶς εἰς τὸ αὐτὸ καὶ
[6, 6]   παρέξειν καὶ νίκην εὐτυχῆ, ἀμοιβάς  τε   ἡμῖν ἀποδιδόντες ἀγαθάς, ἀνθ´ ὧν
[6, 80]   τὴν ὑφ´ ἡμῶν ἐκλειπομένην. ὑπάρχει  τε   ἡμῖν δύναμις οὐκ ὀλίγῳ πλείων
[6, 48]   βουλὴ πόρον εὑρεῖν οἵα  τε   ἦν οὔτ´ ἀναβολάς, δυσφημιῶν δὲ
[6, 83]   τά τε ἄλλα, ὡς οἷόν  τε   ἦν, πιθανωτάτοις ἔδοξε χρήσασθαι λόγοις
[6, 3]   ἐπιφανεστάτης τοῦ Οὐολούσκων ἔθνους στρατιά  τε   ἱκανὴ καὶ ὅπλα καὶ σῖτος
[6, 9]   γὰρ ἅπασιν ἀνθρώποις ὀφείλεται, κακοῖς  τε   καὶ ἀγαθοῖς· καλῶς δὲ καὶ
[6, 19]   πεῖραν εἰληφότας ἐπ´ οἰκείοις κακοῖς  τε   καὶ ἀγαθοῖς, ὡς ἀβέβαιός ἐστι
[6, 55]   συνεπαιδεύθητε καὶ πολλῶν ἐκοινωνήσατε κακῶν  τε   καὶ ἀγαθῶν ἐν εἰρήνῃ τε
[6, 66]   καὶ μέλλοντες ἰσομοιρεῖν ἡμῖν κακῶν  τε   καὶ ἀγαθῶν. ~Ταῦτ´ εἰπόντες διέλυσαν
[6, 10]   ψυχῆς ἅπαντες ἀνεβόησαν ἅμα· Θάρσει  τε   καὶ ἄγε. καὶ Ποστόμιος
[6, 29]   ἐνταῦθα χρήματα τοῖς στρατιώταις φέρειν  τε   καὶ ἄγειν, ἐπὶ τὰς ἄλλας
[6, 3]   ὅσα δύναμις ἦν ἑκάστοις φέρειν  τε   καὶ ἄγειν· οἰκίας δ´ αὐτῶν
[6, 95]   τῶν ἐν αὐταῖς γινομένων θυσιῶν  τε   καὶ ἀγώνων οἱ τῶν δημάρχων
[6, 74]   διὰ τοῦτο κατακλεισθέντες εἰς πολιορκίαν  τε   καὶ ἀμηχανίαν καὶ παντὸς πράγματος
[6, 36]   τὴν μὲν {μίαν} ὑπὸ πενίας  τε   καὶ ἀνάγκης ἀρχομένην, τὴν δ´
[6, 22]   κλύδωνας καὶ δεινὰς προβεβηκότων ἀτοπίας  τε   καὶ ἀναισχυντίας, τῶν μὲν δημοτικῶν
[6, 20]   διὰ τὸν φθόνον τὸν ἔμφυτόν  τε   καὶ ἀναφαίρετον, ὃν ἔχουσι πρὸς
[6, 49]   τὰς ἐπανορθώσεις ὀρρωδοῦντας τῶν μεγίστων  τε   καὶ ἀνιάτων ἱκανῶς ἀπερισκέπτως ἔχουσι.
[6, 75]   δ´ εἰς τὸ τιμᾶσθαί  τε   καὶ ἄρχειν ἑτέρων δυναστείαν τε
[6, 5]   μέχρι μέν τινος ἀντεῖχεν ὑποστρέφων  τε   καὶ αὖθις ἐπάγων· ἐπεὶ δ´
[6, 20]   τινα μικρὰν κομιδῇ. παραδείγμασί  τε   καὶ αὐτὸς ἠξίου χρῆσθαι τοῖς
[6, 84]   πίστις ἅπασίν ἐστιν ἀνθρώποις Ἕλλησί  τε   καὶ βαρβάροις, ἣν οὐδεὶς πώποτε
[6, 29]   παρέδοσαν τὸν χάρακα πολλῶν ἀνδραπόδων  τε   καὶ βοσκημάτων καὶ ὅπλων καὶ
[6, 33]   δὲ κἀκείνους εἰς φυγὴν ἐπίπονόν  τε   καὶ βραδεῖαν τὴν ἀποχώρησιν ποιουμένους
[6, 92]   τῇ δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ κριούς  τε   καὶ γέρρα καὶ κλίμακας εὐτρεπισάμενος
[6, 95]   ἀλλήλους ἔστω, μέχρις ἂν οὐρανός  τε   καὶ γῆ τὴν αὐτὴν στάσιν
[6, 68]   πόλεως ἐπίσκοποι τῆς ἡμετέρας ἥρωές  τε   καὶ δαίμονες, ὅσοι γῆν τὴν
[6, 90]   ἂν ἐπιτρέψωνται ἐκεῖνοι, κρινοῦντας ἱερῶν  τε   καὶ δημοσίων τόπων καὶ τῆς
[6, 71]   Οὐαλέριος, ὅσπερ ἦν αὐτῶν πρεσβύτατός  τε   καὶ δημοτικώτατος, ἐπιμαρτυρήσαντος αὐτῷ τὴν
[6, 36]   διὰ μακροῦ. ταύτας ἡγοῦμαι κρατίστας  τε   καὶ δικαιοτάτας ἔσεσθαι τὰς ἀποκρίσεις.
[6, 11]   ἐπὶ πόδα· ἔπειτ´ αὖθις ἔστησάν  τε   καὶ εἰς ἀντίπαλα ἐχώρουν, θατέρου
[6, 8]   λόγων ἐδήλωσε, τὸ δ´ ἑκούσιόν  τε   καὶ ἐκ προθυμίας ὑπὲρ τῶν
[6, 8]   εἴη παραδείγματα φέρειν, ὅσα βαρβάρων  τε   καὶ Ἑλλήνων στρατεύματα ὑπερβαλόντα πλήθει
[6, 84]   παρέξουσαι πίστεις ἔσονται πᾶσαι νόμιμοί  τε   καὶ ἐν ἔθει τοῖς διαλυομένοις
[6, 73]   δικαίου ἀρξάμενος· καὶ γὰρ ἰδίᾳ  τε   καὶ ἐν κοινῷ λέγοντας ἀπὸ
[6, 93]   ἀθρόοι καὶ ἔβαλλον ὑποχωροῦντες ἐπιόντα  τε   καὶ ἑπόμενον. δὲ Πόστουμος
[6, 34]   τὸ συνώμοτον ἐν ἁψιμαχίαις λόγων  τε   καὶ ἔργων ἐμφανές, μάλιστα δ´
[6, 7]   αὐτοῖς ὑπελαμβάνομεν συμμάχους καὶ Σαβίνων  τε   καὶ Ἑρνίκων συχνοὺς καὶ μυρίους
[6, 74]   λαβόντες, πολλὰ δὲ σώματα συγγενῶν  τε   καὶ ἑταίρων καὶ ὁμοσκήνων ἀποβαλόντες,
[6, 30]   τὴν τοῦ πομπεύειν ἐπὶ καλοῖς  τε   καὶ εὐτυχέσιν ἔργοις ἐξουσίαν. ταῦτ´
[6, 52]   τίνες ἔσονται; πότερον οἱ οἰκήσεις  τε   καὶ ἐφέστια καὶ βίους καὶ
[6, 80]   βάρβαροι, μάλιστα δ´ οἱ τούτων  τε   καὶ ἡμῶν πρόγονοι· ὧν οἱ
[6, 92]   τοῖς φεύγουσι τῶν σφετέρων ἀναστρέφειν  τε   καὶ θαρρεῖν καὶ αὑτῷ ἕπεσθαι.
[6, 96]   ἕνα τῶν πολλῶν εὐτελῶς ἐκκομίσαι  τε   καὶ θάψαι. οὐ μέντοι γε
[6, 9]   ἀλλ´ ἀζήλοις ἀκλαύστοις ὑπ´ οἰωνῶν  τε   καὶ θηρίων διαφορηθῆναι. ταῦτα δὴ
[6, 71]   ἄπιτε χαίροντες εἰς τὴν γειναμένην  τε   καὶ θρεψαμένην ὑμᾶς πόλιν,
[6, 17]   πόλεμον εὐνοίᾳ θεῶν ἐν ἑορταῖς  τε   καὶ θυσίαις ἦσαν. ~Ὀλίγαις δ´
[6, 1]   θεῷ καθ´ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἑορτάς  τε   καὶ θυσίας. τὰ δὲ πρὸ
[6, 17]   λαφύρων ἐξελόμενος τὰς δεκάτας ἀγῶνάς  τε   καὶ θυσίας τοῖς θεοῖς ἀπὸ
[6, 10]   ὁμόσε, πρῶτον μὲν οἱ ψιλοί  τε   καὶ ἱππεῖς ἀφ´ ἑκατέρων, ἔπειθ´
[6, 13]   λέγονται, πολεμικὰς ἐνδεδυκότες στολὰς μήκιστοί  τε   καὶ κάλλιστοι καὶ τὴν αὐτὴν
[6, 55]   τε καὶ ἀγαθῶν ἐν εἰρήνῃ  τε   καὶ κατὰ πολέμους; οὐκ, ἐὰν
[6, 56]   τοῦτο καὶ φιλόνεικον ἔνεστιν ἰδίᾳ  τε   καὶ κοινῆ οὐκ ἀξιοῦσιν ἡττᾶσθαι
[6, 48]   ἦν, ἀλλὰ καὶ τούτου φανερῶς  τε   καὶ κρύφα πολὺ μέρος διέρρει,
[6, 95]   δοκῇ. ταῦτα μὲν δὴ Ῥωμαῖοί  τε   καὶ Λατῖνοι συνέθηκαν πρὸς ἀλλήλους
[6, 95]   τι ἂν μὴ Ῥωμαίοις  τε   καὶ Λατίνοις ἅπασι δοκῇ. ταῦτα
[6, 95]   τοῖς πολεμουμένοις ἁπάσῃ δυνάμει, λαφύρων  τε   καὶ λείας τῆς ἐκ πολέμων
[6, 8]   ὡς ἐκ πολλῶν ἡμῖν ἔργων  τε   καὶ λόγων ἐδήλωσε, τὸ δ´
[6, 4]   χωρίον καὶ παραλαβόντες τοὺς χιλιάρχους  τε   καὶ λοχαγοὺς ἐσκόπουν, ὅστις ἔσται
[6, 13]   δημόσιον ἵππον, οἳ κατὰ φυλάς  τε   καὶ λόχους κεκοσμημένοι στοιχηδὸν ἐπὶ
[6, 49]   τοσούτων πραγμάτων κυρίαν ἤδη ἐπίφθονόν  τε   καὶ λυπηρὰν τοῖς περιοίκοις γιγνομένην,
[6, 2]   τε καὶ ὑποσχέσεσιν ὑπὸ Ταρκυνίου  τε   καὶ Μαμιλίου διεφθαρμένων, τῶν δὲ
[6, 13]   τεταγμένοις ἱππεῖς δύο φανῆναι, κάλλει  τε   καὶ μεγέθει μακρῷ κρείττους, ὧν
[6, 12]   ὑπερασπισάντων. ἐκεῖνον μὲν οὖν ἀσκύλευτόν  τε   καὶ μικρὸν ἔτι ἐμπνέοντα τοῖς
[6, 78]   διαβολαὶ συνεχεῖς κατ´ ἀλλήλων φθόνοι  τε   καὶ μίση καὶ πᾶς´ ἄλλη
[6, 15]   ἐφαίνετο, ἀνδράσιν ἀγαθοῖς τὰ πολέμιά  τε   καὶ νεωστὶ τὴν Λατίνων τοσαύτην
[6, 23]   δὴ ὕπατοι πάλιν τὴν ἐνιαύσιόν  τε   καὶ νόμιμον ἀρχὴν Ἄππιος Κλαύδιος
[6, 60]   ἀνθρώπων προστασίαν ὠνείδισέ μοι, μισόδημόν  τε   καὶ ὀλιγαρχικὸν ἀποκαλῶν, ὅτι τῆς
[6, 89]   ἄσυλον ἀποδεῖξαι τὴν ἀρχὴν νόμῳ  τε   καὶ ὅρκῳ βεβαιώσαντας αὐτῇ τὸ
[6, 29]   τῶν αὐτοῖς συναγωνισαμένων ἐθνῶν, χρήματά  τε   καὶ ὅσα χρυσὸς καὶ ἄργυρος
[6, 14]   ἀγαθὴ καὶ ὡπλισμένη καλῶς ἐμπειροπόλεμός  τε   καὶ οὐ προσδεχομένοις ἐξαπιναίως παροῦσα,
[6, 65]   τῆς εἰρήνης ἐπιθυμοῦντες τῇ Μενηνίου  τε   καὶ Οὐαλερίου γνώμῃ προσέκειντο καὶ
[6, 74]   ταῖς ἐπιφανεστάταις πόλεσι Τυρρηνῶν, Ταρκυνιήταις  τε   καὶ Οὐιεντανοῖς κατάγειν βουλομένοις τοὺς
[6, 67]   σὺν οἰμωγῇ καὶ ὀδυρμῷ πατέρες  τε   καὶ παιδία νήπια τῶν ἀποστατῶν,
[6, 83]   ἀρχηγοὺς τῆς διχοστασίας προφάσεις γνῶναί  τε   καὶ παῦσαι. εὑρόντες δὲ τὰς
[6, 31]   ἀνὴρ ἀνδρὶ συνέπεσον, ἱππεῖς  τε   καὶ πεζοὶ ἅμα πεφυρμένοι ἐμάχοντο.
[6, 12]   κυκλωθεὶς ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων ἱππέων  τε   καὶ πεζῶν καὶ βαλλόμενος πανταχόθεν
[6, 12]   παρῆν αὖθις ἄγων πλῆθος ἱππέων  τε   καὶ πεζῶν καρτερόν· ἐν τούτῳ
[6, 52]   παντὸς ἔθνους καὶ τόπου θῆτά  τε   καὶ πελάτην ὄχλον εἰσδέξασθαι γένοιτο.
[6, 59]   πάντες οἴδασί μοι χάριν φίλων  τε   καὶ πελατῶν ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις
[6, 72]   τὸν ἐναντίον αὑτοῖς λόγον, ἄλλως  τε   καὶ περὶ τηλικούτων πραγμάτων σκοποῦντας·
[6, 86]   ἀπολέσθαι τὴν πόλιν ὑπὸ λιμοῦ  τε   καὶ πολέμου καὶ παντὸς ἄλλου
[6, 29]   ἤκουσαν οἱ πένητες, αὐτίκα συνέγνωσάν  τε   καὶ πολλῇ προθυμίᾳ πάντες εἰς
[6, 13]   γενομένης ἐπιφανείας τῶν Διοσκούρων λεγόμενά  τε   καὶ πραττόμενα ὑπὸ Ῥωμαίων ἔμαθον·
[6, 12]   μέσους τοὺς πολεμίους ὑπὸ λήματός  τε   καὶ προθυμίας ὠσάμενοι καὶ πολλὰ
[6, 32]   ἔθνος ἦν, καὶ τῷ μεγέθει  τε   καὶ ῥώμῃ καὶ ὄψεως δεινότητι
[6, 77]   λόγῳ παύσομαι· ὅθ´ ὑμῖν Αἰκανοί  τε   καὶ Σαβῖνοι καὶ Οὐολοῦσκοι μιᾷ
[6, 45]   στρατιῶται εἰς ἓν ἅπαντες, ὅπλων  τε   καὶ σημείων ὄντες κύριοι, Σικιννίου
[6, 6]   δὲ καὶ ὑμᾶς, ἄνδρες λοχαγοί  τε   καὶ στρατιῶται, μαθόντας, ὅτι συμμάχους
[6, 21]   ἐξελάσητε, τότε τοὺς περὶ φιλίας  τε   καὶ συμμαχίας διαλεξομένους πρέσβεις πέμπετε
[6, 94]   ἁπάντων μεγάλης, ὡς ἂν ἐπαινούντων  τε   καὶ συνηδομένων, προσελθὼν Μάρκιος
[6, 74]   καὶ ἕνα ἕκαστον ἐπιβοώμενον ἑταιρίας  τε   καὶ συντροφίας καὶ ὁμαιχμίας ἀναμιμνήσκοντας
[6, 6]   μὲν ἡμῖν ὑπισχνοῦνται δι´ οἰωνῶν  τε   καὶ σφαγίων καὶ τῆς ἄλλης
[6, 49]   δίχα τοῦ δημοτικοῦ δυνήσεσθαι κατέχειν  τε   καὶ σώζειν τὰ ἔθνη ῥᾳδίως,
[6, 23]   γνώμην, ἀλλ´ ἔνθεν ἀρξάμενοι διεστήκεσάν  τε   καὶ τἀναντία πράττοντες ἀλλήλοις παρὰ
[6, 10]   ἔπειθ´ αἱ πεζαὶ φάλαγγες ὁπλισμούς  τε   καὶ τάξεις ὁμοίας ἔχουσαι· καὶ
[6, 66]   ἠξιοῦμεν ἅπαντας ὑμᾶς ὁμογνωμονεῖν, ἄλλως  τε   καὶ ταῦτα περὶ κοινῆς σωτηρίας
[6, 77]   ὡς οὐκ ἂν ὑπὸ δικτάτορός  τε   καὶ ταῦτα χρηστοῦ περὶ ἡμᾶς
[6, 5]   ἦν Ῥωμαίων μὲν ἐπὶ δισμυρίοις  τε   καὶ τετρακισχιλίοις πεζοὶ τριακοσίων δέοντες,
[6, 50]   μέν γε καὶ Οὐολοῦσκοι, Σαβῖνοί  τε   καὶ τὸ Ἑρνίκων ἔθνος, πρὸς
[6, 9]   θάνατον· κρείττων γὰρ ἂν ἑαυτῷ  τε   καὶ τοῖς ἄλλοις γένοιτο {ὁ}
[6, 25]   στρατεύματι παρ´ αὐτῶν λαβὼν ἐσθῆτάς  τε   καὶ τριακοσίους υἱοὺς εἰς ὁμηρείαν
[6, 82]   χρόνον, ἀλλὰ τὰ ὅπλα ῥίψαντές  τε   καὶ τὼ χεῖρε περιαγαγόντες ἀκολουθεῖτε
[6, 11]   μετὰ τῶν ἐκ Ῥώμης φυγάδων  τε   καὶ τῶν ἄλλων ἐπιλέκτων ἱππέων
[6, 4]   ἐξεληλυθυίας· οἱ δὲ τὰς Οὐολούσκων  τε   καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων βοηθείας
[6, 57]   οὐ δυνάμενοι· οἱ δ´ ἀκέραιοί  τε   καὶ τῶν στάσεων οὐδετέρᾳ συμφιλονεικοῦντες
[6, 18]   περὶ τῶν ἴσων φιλονεικοῦντας συμμάχους  τε   καὶ ὑπηκόους ἅπαντα τὸν λοιπὸν
[6, 2]   πόλεσιν ὀλίγου δεῖν πάντων δωρεαῖς  τε   καὶ ὑποσχέσεσιν ὑπὸ Ταρκυνίου τε
[6, 73]   οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ πολλάκις ἐξαπατῶντες  τε   καὶ φενακίζοντες ἡμᾶς διατετελέκατε. ἐρῶ
[6, 88]   πολλῶν μεστὸν ὑποψιῶν ἀτόπων· δέος  τε   καὶ φροντὶς ἡμᾶς εἰσέρχεται, μή
[6, 71]   θρεψαμένην ὑμᾶς πόλιν, τροφεῖά  τε   καὶ χάριτας οὐ χρηστὰς ἀπεδίδοτε,
[6, 4]   Αἰβούτιον ἄγοντα τοὺς ἀκμαιοτάτους ἱππεῖς  τε   καὶ ψιλούς, καταλαβέσθαι κελεύσας ὄρος
[6, 12]   φυγάδων τῶν ἐκ Ῥώμης ἱππέων  τε   καὶ ψιλῶν βοήθειαι, καὶ
[6, 64]   ὅτι πᾶν τὸ ἀνόητον, ἄλλως  τε   κἂν ὄχλος ᾖ, πρὸς μὲν
[6, 56]   τὸ γὰρ ἠρεθισμένον ἅπαν, ἄλλως  τε   κἂν ταπεινὸν ᾖ, πρὸς μὲν
[6, 46]   καὶ πολὺς ἀνακλαυθμὸς ἦν λόγοι  τε   κατ´ ἀλλήλων ἐχθροὶ καὶ ἔργα
[6, 96]   καὶ πολλὰ διελθόντες ἐγκώμια τῶν  τε   κατὰ πόλεμον ἔργων τοῦ ἀνδρὸς
[6, 22]   αὐτομολίαις καὶ καταδρομαῖς σπανισθέντων τῆς  τε   κατὰ πόλιν κτήσεως ἐξανηλωμένης ταῖς
[6, 31]   ἄγοντες αἰχμαλώτους πάνυ συχνούς. τούς  τε   κατὰ τὴν πόλιν ὄντας Σαβίνων,
[6, 93]   καὶ περὶ αὐτὸν ὁρῶσι νεκρούς  τε   κειμένους πολλοὺς καὶ ἡμιθανεῖς. μετὰ
[6, 49]   ἤδη τὴν ἀρχὴν ταύτην δήμῳ  τε   κεχαρισμένους ἄνδρας καὶ ἀριστοκρατίᾳ, Πόστομον
[6, 19]   τῆς ἐλευθερίας πόθον ἔμφυτον. πολλῷ  τε   κρείττονα καὶ βεβαιοτέραν ἀποφαίνων ἀρχήν,
[6, 72]   περὶ τηλικούτων πραγμάτων σκοποῦντας· ἠξίου  τε   λέγειν πρὸς ταῦτα τοὺς βουλομένους
[6, 23]   ὑπερημέρων κατὰ τὸ παρόν, παρακλήσει  τε   μᾶλλον ἀνάγκῃ τοὺς πένητας
[6, 13]   ἀπὸ στρατοπέδου μαθεῖν ἀξιούντων, τήν  τε   μάχην αὐτοῖς φράζουσιν, ὡς ἐγένετο
[6, 10]   τέλος ἀκολουθήσῃ τῇ μάχῃ, θυσίας  τε   μεγάλας ἀπὸ πολλῶν ἐπιτελέσειν χρημάτων
[6, 43]   πρὸς τὸν δῆμον ὀνειδίσας, τήν  τε   μέλλουσαν καταλήψεσθαι σφᾶς τύχην τοιαῦτα
[6, 1]   Λατῖναι, ἑαυτῶν εἶναι κυρίας, ἐάν  τε   μένειν θέλωσι παρὰ τοῖς γεγαμηκόσιν
[6, 40]   ἂν τοῖσδε μάλιστα πιστωσαίμην, τῷ  τε   μὴ ἂν ἐμοὶ τὴν βουλὴν
[6, 61]   ἅπασα πόλις οἰκεῖται ἀσφαλῶς, δήμῳ  τε   μὴ εἴκειν ἀγνώμονι ἀδίκων ἔργων
[6, 1]   θέλωσι παρὰ τοῖς γεγαμηκόσιν ἐάν  τε   {μή, εἰς τὰς πατρίδας ἀναστρέφειν·
[6, 56]   ἐνθάδε κατηγορεῖν εἰωθότας αὐτοῦ δεδοικώς  τε   μή τινος, ὧν ἀξιοῖ, διαμάρτῃ.
[6, 13]   ἐν Ῥώμῃ πολλὰ σημεῖα,  τε   νεὼς τῶν Διοσκούρων, ὃν
[6, 51]   βέβαιοι τεταραγμένης ἀριστοκρατίας φύλακες. αἵ  τε   νῦν αὐτομολίαι συνεχεῖς αὐτῶν πρὸς
[6, 4]   δὲ τῶν Λατίνων ἡγεμόνες, Ὀκταούιός  τε   Τυσκλανὸς Ταρκυνίου τοῦ
[6, 29]   πολλοὺς τῶν σφετέρων ἀπολέσαντες τραυματίαι  τε   οἱ πλεῖστοι καὶ τὰ ὅπλα
[6, 56]   οὔτε φιλάνθρωπον οὔτε μέτριον, ἐξηπατῆσθαί  τε   οἴεται πολλάκις ὑφ´ ἡμῶν ὑπισχνουμένων
[6, 81]   ὑπηρετεῖν ταῖς ἐπιθυμίαις παρεσκευασμένον, διακρίνεσθαί  τε   οἰόμενος δεῖν ἀπὸ τῶν ἐλεεινῶν
[6, 76]   Ἑρνίκων Σαβίνων ἄλλων συχνῶν, ἐδόκει  τε   οἷος οὐχ ἕτερος εἶναι καιρός,
[6, 21]   ἁμαρτίας αὐτοῖς ἀζημίους ἀφιέναι θεῶν  τε   ὁμογνίων ἕνεκα καὶ τύχης ἀτεκμάρτου,
[6, 62]   δὴ διαγινώσκοινθ´ ὡς ἂν πολέμιοί  τε   ὄντες καὶ τὰ πολεμίων πεισόμενοι.
[6, 6]   πεπονθότες ὑφ´ ἡμῶν ἀγαθὰ συγγενεῖς  τε   ὄντες καὶ φίλοι καὶ τοὺς
[6, 12]   συνεστῶτας· καὶ συμπεσὼν αὐτῷ μεγίστῳ  τε   ὄντι καὶ ῥώμην ἀρίστῳ τῶν
[6, 57]   ὁμοίους ἐκείνῳ γενέσθαι κηδεμόνας λέγοντάς  τε   ὅσα φρονοῦσι μετὰ παρρησίας καὶ
[6, 94]   ποιήσας, οὓς βούλοιτο λαβεῖν, ἀργυρίῳ  τε,   ὅσον ἂν ἐξενέγκασθαι δύναιτο αὐτός,
[6, 44]   ἔτι ἀμύνειν ἑαυτῷ εἰμι ὁρῶ  τε,   ὅτι οὐκ ἂν ἔτι ὑπ´
[6, 56]   τὰς ἡμετέρας ὅμως κακοπαθῶν αὐτός  τε   οὐδὲν ἐπιπρεσβεύεται πρὸς ἡμᾶς, ὅτι
[6, 71]   μηδενὸς τῶν γεγονότων μνησικακεῖν· ἡμᾶς  τε   οὓς ἐγίγνωσκε φιλοδημοτάτους ὄντας καὶ
[6, 14]   δὲ σφῶν αὐτῶν δύναμις πολλή  τε   οὖσα καὶ ἀγαθὴ καὶ ὡπλισμένη
[6, 40]   φέρεται μέρος, ἀρκούντως ἔχομεν, χρόνον  τε   οὐχ ἑτέρωθί που τὸν λειπόμενον
[6, 36]   ταῦτα τοῖς ἀπολωλεκόσιν ὧν κοινωνητέον  τε   παισὶ καὶ τοῖς ἐκ τούτων
[6, 87]   μὴ τρίβειν τὸν χρόνον· ὀλίγου  τε   πάνυ ἐδέησαν ἀπιέναι διὰ τάχους
[6, 44]   κακῶς ἀκήκοα, ὡς δὴ τά  τε   παρὰ τῶν πολεμίων ἁλόντα οὐ
[6, 9]   παθεῖν πρὸς ἐχθρῶν ἀνήκεστα, γηραιούς  τε   πατέρας τὸν ὀλίγον ἔτι χρόνον
[6, 46]   τοῖς μὴ βουλομένοις προσφέρειν· βοή  τε   περὶ τὰς πύλας καὶ πολὺς
[6, 81]   ἐπαύσατο· τοῖς δὲ παροῦσιν, ὅσα  τε   περὶ τῶν δικαίων εἶπεν, ἀληθῆ
[6, 75]   τε καὶ ἄρχειν ἑτέρων δυναστείαν  τε   περιβαλέσθαι μείζω κατὰ τὴν
[6, 33]   ἥκισθ´ ἱππάσιμον ἦν καὶ κολωνούς  τε   πετρώδεις καὶ φάραγγας βαθείας εἶχεν,
[6, 25]   οἱ Οὐολοῦσκοι τοῦ πολέμου τάς  τε   πόλεις φραξάμενοι, καὶ εἴ τι
[6, 43]   ἐκ τῶν ἀπόρων, οἳ τήν  τε   πολεμίαν φρουρήσειν ἔμελλον καὶ τὸ
[6, 95]   τοῦ δήμου φανεροὶ ἦσαν, τοῦ  τε   πολέμου τοῦ πρὸς τοὺς ἀποστάντας
[6, 27]   ὕβρεις τῶν πατρικίων ὑπομένειν·  τε   πόλις οἰμωγῆς καὶ θορύβου καὶ
[6, 32]   ἀκαταπλήκτως δεξόμεθα. μετὰ ταῦτ´ Ἀροῦγκοί  τε   πολλῇ στρατιᾷ ὁρμηθέντες ἐκ τῆς
[6, 92]   διετέλουν προσκείμενοι ταῖς ὠφελείαις χρημάτων  τε   πολλῶν ὑπαρχόντων ἐν τῷ χωρίῳ
[6, 81]   ἀποροῦντες εἱστήκεσαν. ἐπειδὴ δ´  τε   πολὺς θρῆνος ἐπαύσατο καὶ σιωπὴ
[6, 13]   εἰς τόδε χρόνου νομιζομένη, θυσίαι  τε   πολυτελεῖς, ἃς καθ´ ἕκαστον ἐνιαυτὸν
[6, 96]   μισθώσαντες χρημάτων τὰς παροχὰς κόσμῳ  τε   πολυτελεστάτῳ κοσμήσαντες αὐτοῦ τὸ σῶμα
[6, 12]   ἐν τούτῳ τῷ ἀγῶνι  τε   πρεσβευτὴς Μάρκος Οὐαλέριος, τὸν
[6, 59]   σώφρων καὶ σεμνὸς ἦν,  τε   προαίρεσις τῶν πολιτευμάτων εὐγενὴς καὶ
[6, 43]   ὑμῖν εἰδώς, πολῖται, τῆς  τε   προθυμίας, ἣν παρέσχεσθέ μοι ἑκούσιοι
[6, 92]   τεῖχος οὐ ῥᾴδιον ἁλῶναι τά  τε   πρὸς τὸν πόλεμον ἐπιτήδεια παρεσκευασμένα
[6, 35]   τῶν ὑπάτων Τῖτος Λάρκιος, ἀξιώσει  τε   προὔχειν δοκῶν καὶ φρονῆσαι τὰ
[6, 81]   ἐδόκει τῶν ἄλλων πολιτῶν ἡλικίᾳ  τε   προὔχειν καὶ ἀξιώσει, Τῖτος Λάρκιος,
[6, 1]   ὡς τοὺς πατέρας ἀνέστρεψαν, αἵ  τε   Ῥωμαίοις ἐκδεδομέναι Λατίνων πλὴν δυεῖν,
[6, 6]   τῶν στρατιωτῶν μακρὰς διεξῆλθον,  τε   Ῥωμαῖος ὀρρωδοῦντας ὁρῶν τοὺς σφετέρους,
[6, 58]   ἀριστοκρατίας ἅπαν τὸ δημοτικόν, ἑταιρίαν  τε   συστησάμενοι καὶ ταύτης ἀναδείξαντες Ἄππιον
[6, 46]   πόλιν ὁρώντων. μετὰ τοῦτο βουλαί  τε   συχναὶ καὶ κατηγορίαι τῶν αἰτίων
[6, 10]   τὸ ἴδιον θάρσος ἑκάτεροι τοῦ  τε   σωθήσεσθαι καὶ τοῦ νικήσειν αἴτιον
[6, 17]   πόλιν ἐκπρεπεῖ θριάμβῳ κοσμούμενος ὅπλων  τε   σωρὸν ἐφ´ ἁμάξαις πολλαῖς κομίζων
[6, 96]   ἀνδρὸς καὶ τῶν πολιτικῶν, τήν  τε   σωφροσύνην αὐτοῦ καὶ τὴν λιτότητα
[6, 47]   ἀγαπητῶς τὰ σφέτερα δέξονται. ἠξίουν  τε   ταῦτα παραινοῦντες μὴ χείρους ὀργὴν
[6, 93]   λαμπρότατος ἁπάντων γενόμενος Ῥωμαίων ἔν  τε   τῇ τειχομαχίᾳ καὶ τοῖς ἐντὸς
[6, 55]   ὑμῖν τὴν ἀρχὴν ζημιώσετε, πόλιν  τε   τὴν αὐτῶν ὑμῶν παρέχοντες ἅπασι
[6, 1]   ἔξωθεν πολέμων παρέσχον εἰρήνην  τε   τῆς ἀναπράξεως τῶν δανείων κώλυσις,
[6, 49]   πονηροτέρου κρείττονα, ὃς αὐτοῖς προπολεμήσει  τε   τῆς ἀρχῆς καὶ κατὰ πολλὴν
[6, 13]   φύσις ἐκφέρει, ἐναρχόμενοι γενειᾶν, ἡγούμενοί  τε   τῆς Ῥωμαικῆς ἵππου καὶ τοὺς
[6, 95]   πόλεμον ὁδοὺς παρεχέτωσαν ἀσφαλεῖς βοηθείτωσάν  τε   τοῖς πολεμουμένοις ἁπάσῃ δυνάμει, λαφύρων
[6, 56]   ἀναγκαιοτάτων αὐτῷ στέρεται σωμάτων βίου  τε   τοῦ καθ´ ἡμέραν οὐκ εὐπορεῖ.
[6, 25]   παρ´ ἐλπίδα τῆς ἐφόδου, ἀπελθόντος  τε   τοῦ τῶν Ῥωμαίων στρατεύματος ἐξήπτοντο
[6, 83]   ὕστερον ἐσομένων, ὡς ἂν ὑμῖν  τε   τῷ δήμῳ καὶ τοῖς ἐκ
[6, 96]   κηδείας τυχεῖν διὰ πενίαν· παρῄνεσάν  τε   τῷ δήμῳ τὴν δαπάνην ἀναδέξασθαι,
[6, 13]   ταύτῃ λέγονται τῇ μάχῃ Ποστομίῳ  τε   τῷ δικτάτορι καὶ τοῖς περὶ
[6, 89]   ἐγγόνους τὸν ἀεὶ χρόνον, ἀρά  τε   τῷ ὅρκῳ προσετέθη, τοῖς μὲν
[6, 35]   συγχύσεως τῶν κοινῶν αἴτια,  τε   τῶν δημοτῶν ἀπείθεια τῶν οὐκ
[6, 13]   παρ´ αὐτῷ κρήνη καλουμένη  τε   τῶν θεῶν τούτων καὶ ἱερὰ
[6, 6]   εἰς χεῖρας ἥξειν ἔμελλον, οἵ  τε   τῶν Λατίνων στρατηγοὶ συγκαλέσαντες τοὺς
[6, 26]   βοηθεῖν τοὺς πέλας ἀξιούντων· ἔκ  τε   τῶν οἰκιῶν οἱ πρὸς τὰ
[6, 46]   ἦν ἁλώσει πόλεως ἐμφερές, οἰμωγή  τε   τῶν ὑπομενόντων καὶ κατάμεμψις ἀλλήλων
[6, 41]   ἀπὸ τῶν φίλων, οἳ πόλιν  τε   ὑμᾶς ἀφελούμενοι ἥκουσι καὶ ἀντ´
[6, 41]   καὶ γένος ἐπιλαμπρῦναι τιμαῖς. παράδειγμά  τε   ὑμῖν ἀξιῶ γενέσθαι τοὐμὸν εἰς
[6, 85]   ἡμᾶς, εἰ κατέλθοιτε, κακοὺς τροφάς  τε   ὑμῶν ἀγαθὰς εἰδόσι καὶ ἐπιτηδεύματα
[6, 55]   πόλιν ψόγος, ἀλλ´ ἐπαινεῖταί  τε   ὑμῶν τὸ ἐπιεικὲς καὶ οὐδὲν
[6, 94]   συνηδομένων, προσελθὼν Μάρκιος τῷ  τε   ὑπάτῳ χάριν εἰδέναι μεγάλην ἔφη
[6, 41]   ὑμῖν τὴν βουλὴν ἐγὼ τάς  τε   ὑπὲρ τῶν χρεῶν φιλονεικίας καὶ
[6, 33]   πρὸς ὀχθώδη χωρία ἐδίωκον, τένοντάς  τε   ὑποκόπτοντες ποδῶν καὶ τὰς ἰγνῦς
[6, 87]   τὰς μελλούσας καθέξειν συμφορὰς τούς  τε   ὑπομένοντας ἐν τῇ πόλει καὶ
[6, 53]   εἰ μή τις αὐτῷ γῆς  τε   ὑπόσχοιτο μέρη δώσειν καὶ πόλεως
[6, 34]   οἱ πένητες ἀθρόοι συστραφέντες τόν  τε   φερόμενον ἀφῃροῦντο καὶ τοὺς ὑπηρέτας
[6, 65]   νέων καὶ τῆς ἀκοσμίας τό  τε   φιλότιμον αὐτῶν ὑφορώμενοι καὶ τὸν
[6, 13]   τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἔχοντες, αὐτοί  τε   φυλάττοντες ἐπὶ τῶν προσώπων ὡς
[6, 5]   αὖθις ἐπάγων· ἐπεὶ δ´  τε   φύσις τοῦ χωρίου τοῖς μὲν
[6, 42]   εἰς φυγὴν τρέπονται, καὶ  τε   χάραξ αὐτῶν ἑάλω καὶ πόλις
[6, 9]   τύχας, οἷς ἀφεῖσθαι στρατείας  τε   χρόνος τῆς ἡλικίας ἀποδέδωκε
[6, 42]   ἀμφοτέρων βουληθέντων ἐπικρατεῖν. ἔπειτα  τε   χώρα προὐνομεύθη, καὶ πολίχναι τινὲς
[6, 63]   δὲ τοὺς ἔξωθεν πολεμίους αὐτοί  τε   χωρῶμεν ἁπάσῃ προθυμίᾳ καὶ τοὺς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007