Alphabétiquement     [«   »]
ὅσῳπερ 1
ὅταν 9
ὅτε 7
ὅτι 80
ὁτιοῦν 1
ὅτῳ 1
Οὐ 2
Fréquences     [«    »]
76 ἀλλ´
74 διὰ
75 εἶναι
80 ὅτι
82 ἦν
83 ἔτι
83
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

ὅτι


Livre, Chap.
[6, 59]   οὐχ ἥκιστα γέγονεν· ὧν οὐδὲν  ὅτι   ἀληθές ἐστιν οὐδ´ ὑγιὲς ῥᾴδιον
[6, 56]   δοκοῦντες εἶναι καὶ βαρεῖς μαθόντες,  ὅτι   ἀληθῶς σπουδάζετε περὶ τὴν ὁμόνοιαν,
[6, 44]   ὑπ´ ἐμοῦ ἐξηπατῆσθαι, χρήσασθαί μοι  ὅτι   ἂν δικαιῶσι. ~Ταῦτ´ εἰπὼν τὸ
[6, 20]   ἄλλαις τισὶν ἐλπίσιν ἐπαρθέντες, ἀλλ´  ὅτι   ἂν μὴ αὐτοῖς κατὰ γνώμην
[6, 65]   τῇ κρείττονι προσχωρῆσαι μερίδι διαλογιζομένους,  ὅτι   βασιλικὸν ἔχουσι τὸ τῆς ἀρχῆς
[6, 73]   φιλανθρώποις ποιησόμεθα· τὸ δὲ τελευταῖον,  ὅτι   βέβαιον ἡμῖν, ὧν ἂν ὑπόσχησθε,
[6, 40]   ὥστ´ οὐ διδαχῆς ὑμῖν δεομένοις  ὅτι   βεβαιώσομεν τῷ δήμῳ τὸ ἐλεύθερον,
[6, 83]   γνώμην ἀποφηνάμενος αἰτιώτατος ἦν, διεσήμηνεν  ὅτι   βούλεται καὶ αὐτὸς εἰπεῖν. τοῖς
[6, 40]   ἔλεξεν· πολῖται, εὖ ἴσμεν,  ὅτι   βουλομένοις ὑμῖν ἐστιν ἀεί τινας
[6, 44]   τῶν κληρούχων εἰς Οὐολούσκους ἐκπομπή,  ὅτι   γῆν πολλὴν καὶ ἀγαθὴν οὐ
[6, 73]   τὴν τῶν δικαίων ἀξίωσιν ἀναστρέφοντες.  ὅτι   δ´ οὐκ ἀδικεῖσθε, ἀλλ´ ἀδικεῖτε,
[6, 60]   ἀληθῆ ἐγὼ ταῦτα λέγω, μνησθέντες,  ὅτι   δεδιττόμενος ὑμᾶς ὑπὲρ πολέμου καὶ
[6, 23]   μὲν ἀνωτάτω συμφέρον εἶδον ὀρθῶς,  ὅτι   δεῖ περισπᾶν τὸν ἐντὸς τείχους
[6, 20]   ἀζημίους, εἰ μηδὲ δύνανται καταμαθεῖν,  ὅτι   διὰ τὸν φθόνον τὸν ἔμφυτόν
[6, 50]   ἔγωγε τῶν ἔργων σκοπεῖν ἐνθυμηθέντας,  ὅτι   διαστασιασάντων πρὸς ὑμᾶς τῶν ταπεινοτέρων
[6, 73]   καὶ τὰ φανερώτατα. πρῶτον μέν,  ὅτι   ἐγκαλοῦντες ἡμῖν ὡς ἡμαρτηκόσιν ἥκετε
[6, 30]   ἐραστήν, μάλιστα δ´ αὐτοῦ κατηγορῶν,  ὅτι   ἐκ τῶν τοῦ πολέμου λαφύρων
[6, 44]   ὑποσχέσεις, ἐκεῖνά μοι ἀπολογητέα ἦν,  ὅτι   ἐψεύσασθε ὑμεῖς, ἐν ἐμοὶ δ´
[6, 32]   ἀπεκρίναντο· Ἀπαγγέλλετε, πρέσβεις, Ἀρούγκοις,  ὅτι   ἡμεῖς οἱ Ῥωμαῖοι δικαιοῦμεν ὅσα
[6, 86]   κακοῦ; μαθόντες οὖν, δημόται,  ὅτι   καθάπερ ἐν τοῖς σώμασιν ἡμῶν
[6, 41]   τὰς διαβολὰς καὶ δείξατε αὐτοῖς,  ὅτι   καὶ στασιάζουσα Ῥωμαίων δύναμις
[6, 68]   δ´ ἀναστάς, Ὁρῶ μέν, ἔφησεν,  ὅτι   καὶ τοῖς ὑπάτοις ἐστὶ κεχαρισμένον,
[6, 55]   θαυμασιώτερον ἔργον ὑμῶν ἔχω λέγειν,  ὅτι   καὶ τῶν ὑμετέρων πολιτῶν πολλοὺς
[6, 66]   νεωτέρους καὶ μὴ φιλονεικεῖν ἐνθυμουμένους,  ὅτι   κἀκείνοις εἰς ταύτην ἐλθοῦσι τὴν
[6, 72]   εἰ καὶ μὴ πρότερον ἔγνωτε,  ὅτι   λέλυται τὸ δέος ὑμῶν καὶ
[6, 62]   εἰ τοῦτο μάθοιεν, εὖ ἴστε,  ὅτι   λήψεσθε ἀντιβολοῦντας, ὀλοφυρομένους, παραδιδόντας σφᾶς
[6, 56]   ὀργῆς κρίνητε τὸ συμφέρον. ~Ἀλλ´  ὅτι   μὲν δεῖ καταλύσασθαι τὴν στάσιν,
[6, 94]   τῆς ὑπεροψίας τοῦ πλούτου καὶ  ὅτι   μετρίως ἤνεγκε τὴν τοσαύτην εὐτυχίαν.
[6, 33]   ὠφελείας μέντοι οὐ πολλὰς εὗρον,  ὅτι   μὴ ὅπλα καὶ ἵππους, καὶ
[6, 2]   δὲ τὴν αὐτὴν γνώμην λαβόντων,  ὅτι   μιᾶς δεῖ πάλιν τοῖς πράγμασιν
[6, 56]   τε οὐδὲν ἐπιπρεσβεύεται πρὸς ἡμᾶς,  ὅτι   νὴ Δία, φαίην ἄν, ἄχρι
[6, 13]   αὐτοῖς φράζουσιν, ὡς ἐγένετο καὶ  ὅτι   νικῶσιν· οὓς μεταχωρήσαντας ἐκ τῆς
[6, 86]   ὅτι φθέγγεται· δὲ κεφαλή,  ὅτι   ὁρᾷ καὶ ἀκούει καὶ τὰς
[6, 54]   παρακαλούντων ἐπὶ τὰς διαλλαγὰς ἀναμιμνησκόμενοι,  ὅτι   οὐ παρ´ ἡμῖν μόνοις
[6, 73]   μέρει διδόναι τὴν κάθοδον· ἔπειθ´,  ὅτι   οὐδὲν ὑποδηλοῦτε παρακαλοῦντες ἐπὶ τὰς
[6, 44]   ἀμύνειν ἑαυτῷ εἰμι ὁρῶ τε,  ὅτι   οὐκ ἂν ἔτι ὑπ´ ἐμοῦ
[6, 60]   παρόντος παύεται. εὖ γὰρ ἴστε,  ὅτι   οὐκ ἂν ἐτόλμησαν οἱ φαῦλοι
[6, 44]   λόγος ἤδη ἀναγκαῖος γίγνεταί μοι,  ὅτι   οὐκ ἐμοὶ συνδοκοῦντα πεπόνθατε, ἀλλ´
[6, 61]   τὸ παράλογον τῆς γνώμης τεθαύμακα,  ὅτι   οὐκ ἐπιτρέψαντες αὐτῷ, ὅτε οὔπω
[6, 56]   δράσειν τι, ὧν ἀπειλεῖ, τεκμαιρόμενος,  ὅτι   οὐκ ἔστιν ὅμοια τοῖς λόγοις
[6, 41]   τῆς τόλμης ἀξίας· ἐνθυμήθητε γάρ,  ὅτι   Οὐολοῦσκοι καὶ Σαβῖνοί εἰσιν, ὧν
[6, 86]   καὶ λέγοιεν οἱ μὲν πόδες,  ὅτι   πᾶν ἐπ´ αὐτοῖς ἐπίκειται τὸ
[6, 64]   χρῆσθαι μετριότητι πρὸς αὐτοὺς εἰδότας,  ὅτι   πᾶν τὸ ἀνόητον, ἄλλως τε
[6, 54]   καὶ σφᾶς αὐτοὺς διώλεσαν· καὶ  ὅτι   πᾶν χρῆμα, ἂν ἐκ
[6, 9]   ἐκτρέπεσθαι τὰ δεινὰ μέγιστον παρακέλευσμα,  ὅτι   πάντες οἱ πρωτεύοντες τοῦ βουλευτικοῦ
[6, 29]   καὶ τὴν Λατίνων χώραν προνομεύοντας,  ὅτι   παρακαλοῦσιν αὐτοῖς οὐ συνήραντο τοῦ
[6, 60]   ἐπιθυμίαν. οὐδενὶ γὰρ δὴ ἄδηλον,  ὅτι   πᾶς τύραννος ἐκ δημοκόλακος φύεται,
[6, 83]   ἐροῦμεν πρὸς ὑμᾶς. ἡμῖν ἐνθυμουμένοις,  ὅτι   πᾶσα θεραπεύεται στάσις ἐξ ἁπάσης
[6, 38]   προθυμίᾳ χρώμενος ὁμόσε χωρήσω, λογιζόμενος,  ὅτι   πᾶσα κακία καὶ διαφθορὰ καὶ
[6, 78]   τοίνυν πρὸς ταῦτα ἐρεῖν αὐτούς,  ὅτι   περὶ πάντων ἥκουσιν αὐτοκράτορες, ὥσθ´,
[6, 8]   δ´ ἀναμνήσει· πρῶτον μὲν ἐνθυμηθέντες,  ὅτι   πλεῖόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς τὸ
[6, 44]   μοι τὴν πλείστην ἀγανάκτησιν παρέσχεν,  ὅτι   πλείους τετρακόσιοι ἄνδρες ἐκ
[6, 6]   Ῥωμαῖος ὀρρωδοῦντας ὁρῶν τοὺς σφετέρους,  ὅτι   πλήθει συνοίσονται μακρῷ προὔχοντι τοῦ
[6, 53]   καταλυομένη. καὶ οὐ προστίθημι ἐνταῦθα,  ὅτι   πολεμεῖν ἐπιτηδείων σωμάτων ἡμῖν ἐν
[6, 74]   τῶν τελευταίων· ἐῶ γὰρ λέγειν,  ὅτι   πολλὰ καὶ μεγάλα ἀγαθὰ ἐκ
[6, 6]   ἡμῶν νεμεσῶντες κατὰ τὸ εἰκός,  ὅτι   πολλὰ καὶ μεγάλα πεπονθότες ὑφ´
[6, 5]   τοὺς στρατηγοὺς τῶν Λατίνων δηλοῦντα,  ὅτι   πολλαὶ δυνάμεις αὐτοῖς ἐπὶ συμμαχίαν
[6, 58]   βουλὴν τῶν ἰδίων πολιτευμάτων, καὶ  ὅτι   πολλάκις αὐτοῦ προλέγοντος τὰ μέλλοντα
[6, 92]   πειρασόμενος τῆς πόλεως, ἀκούσας δ´  ὅτι   πολλῇ χειρὶ μέλλουσιν Ἀντιάται βοηθεῖν
[6, 18]   ἓν μόνον τοῦτο ἁμαρτεῖν ἔλεγον,  ὅτι   πονηροῖς ἐπείσθη δημαγωγοῖς ἴδια κέρδη
[6, 36]   ἀπειλοῦσι μὴ πειθομένοις, τάδε λέγωμεν,  ὅτι   Ῥωμαῖοι καλλίστας ὑπολαμβάνομεν κτήσεις εἶναι
[6, 21]   πρὸ τῶν ἐπιεικῶν προελέσθαι λογιζομένους,  ὅτι   συγγενεῖς εἰσι καὶ ἐπὶ τὸν
[6, 15]   δεξιώσονται τὸν ἡγεμόνα καὶ φράσουσιν,  ὅτι   σύμμαχοι Ῥωμαίων ἥκοντες ἀπὸ τοῦ
[6, 6]   λοχαγοί τε καὶ στρατιῶται, μαθόντας,  ὅτι   συμμάχους ἔχετε τοὺς θεούς, οἵπερ
[6, 47]   ἀμαθεῖ πλήθει γίγνεσθαι φιλεῖ· ἔπειθ´  ὅτι   συνοίδασιν αὑτοῖς κακῶς βεβουλευμένοις οἱ
[6, 86]   τὸ κοινόν· οἱ δὲ ὦμοι,  ὅτι   τὰ ἄχθη πάντα ἐπ´ αὐτοῖς
[6, 76]   προσθέντες αὐτῷ τὴν ὕβριν, ἀλλ´  ὅτι   τὰ δίκαια ποιεῖν ὑμᾶς ὡς
[6, 49]   τὰς διαλλαγὰς ἀλλοτρίως ἔχοντας ὑμῶν,  ὅτι   τἀναντία συμπείθουσιν καὶ δεδίττεσθαι
[6, 86]   τὸ σῶμα· αἱ δὲ χεῖρες,  ὅτι   τὰς τέχνας ἐργάζονται καὶ τἀπιτήδεια
[6, 8]   ὑμετέρας μάχης; ἀλλὰ πάντες ἴστε,  ὅτι   ταῦτ´ ἀμφότερα τὰ ἔθνη πολλαῖς
[6, 60]   μισόδημόν τε καὶ ὀλιγαρχικὸν ἀποκαλῶν,  ὅτι   τῆς ἀριστοκρατίας περιέχομαι, κοινὰ πάντων
[6, 49]   τῇ προαιρέσει τῶν πολιτευμάτων ἐπαινούμενον,  ὅτι   τῆς μέσης τάξεως ἦν, οὔτε
[6, 6]   περὶ τόνδε τὸν ἀγῶνα· ἐπισταμένους,  ὅτι   τῆς παρὰ θεῶν βοηθείας ὑπάρχει
[6, 7]   νῦν κρατήσωσι τοῖς ὅπλοις, μνησικακοῦντας,  ὅτι   τῆς πόλεως μὲν αὐτοὺς ἀπεστήσατε
[6, 47]   ἐπὶ τὰς διαλλαγὰς χωρεῖν ἐνθυμουμένους,  ὅτι   τὸ μὲν ἄρχειν καὶ ἐπιτροπεύειν
[6, 87]   ταύτην, εἰ γένοιτο αὐτοῖς φανερόν,  ὅτι   τοῖς βουλομένοις αὐτοὺς ἀδικεῖν οὐχ
[6, 8]   μέρος τι τοῦ ἡμετέρου· ἔπειθ´  ὅτι   τοὺς πολέμους ἅπαντας οὐχ οἱ
[6, 17]   φύλακας αὐτῶν κελεύσας ὡς ἔμαθεν,  ὅτι   τούτους ἐξιλάσασθαι τοὺς θεοὺς οἱ
[6, 61]   δῆμος, ἐὰν φανερὸν αὐτῷ γένηται,  ὅτι   ὑμεῖς ἅπαντες ἐψηφίσασθε οὕτως. ~Ἀλλὰ
[6, 86]   αὐτοῖς κομίζεται· τὸ δὲ στόμα  ὅτι   φθέγγεται· δὲ κεφαλή, ὅτι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007