Alphabétiquement     [«   »]
καθόδου 2
καθόδῳ 2
Καὶ 4
καὶ 1435
καί 5
Καιλιμοντανὸς 1
Καιλιμοντανός 1
Fréquences     [«    »]
402 δὲ
364 τὴν
602 τῶν
1435 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

καὶ


Livre, Chap.
[6, 22]   ἀφῃρέθησαν ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν, ἀλλὰ  καὶ   δεομένοις τισὶ τῶν πολιτῶν
[6, 14]   αὐτῶν δύναμις πολλή τε οὖσα  καὶ   ἀγαθὴ καὶ ὡπλισμένη καλῶς ἐμπειροπόλεμός
[6, 44]   Οὐολούσκους ἐκπομπή, ὅτι γῆν πολλὴν  καὶ   ἀγαθὴν οὐ τοῖς πατρικίοις οὐδὲ
[6, 8]   δ´ οἰκείας δυνάμεως οὕτω πολλῆς  καὶ   ἀγαθῆς οὔσης καταφρονεῖ, ἧς οὔτ´
[6, 12]   περὶ αὐτὸν ἄλλοι Ῥωμαίων πολλοὶ  καὶ   ἀγαθοί. περὶ δὲ τῷ πτώματι
[6, 9]   ἅπασιν ἀνθρώποις ὀφείλεται, κακοῖς τε  καὶ   ἀγαθοῖς· καλῶς δὲ καὶ ἐνδόξως
[6, 19]   εἰληφότας ἐπ´ οἰκείοις κακοῖς τε  καὶ   ἀγαθοῖς, ὡς ἀβέβαιός ἐστι καὶ
[6, 55]   καὶ πολλῶν ἐκοινωνήσατε κακῶν τε  καὶ   ἀγαθῶν ἐν εἰρήνῃ τε καὶ
[6, 66]   μέλλοντες ἰσομοιρεῖν ἡμῖν κακῶν τε  καὶ   ἀγαθῶν. ~Ταῦτ´ εἰπόντες διέλυσαν τὸν
[6, 61]   πρότερον ἔρρωμαι τὴν ὀργὴν  καὶ   ἀγανακτῶ τοῖς αἰτήμασι τοῦ δήμου
[6, 76]   ποιεῖν ὑμᾶς ὡς ὑπέσχεσθε ἠξίου  καὶ   ἀγανακτῶν ἐπὶ τῷ φενακισμῷ δῆλος
[6, 10]   ἅπαντες ἀνεβόησαν ἅμα· Θάρσει τε  καὶ   ἄγε. καὶ Ποστόμιος ἐπαινέσας
[6, 29]   χρήματα τοῖς στρατιώταις φέρειν τε  καὶ   ἄγειν, ἐπὶ τὰς ἄλλας πόλεις
[6, 3]   δύναμις ἦν ἑκάστοις φέρειν τε  καὶ   ἄγειν· οἰκίας δ´ αὐτῶν ἐνεπίμπρασαν
[6, 10]   δύναμιν ἐφάνησαν. ἐγίνοντο δὲ ποικίλαι  καὶ   ἀγχίστροφοι περὶ αὐτοὺς αἱ τοῦ
[6, 19]   καὶ ἀγαθοῖς, ὡς ἀβέβαιός ἐστι  καὶ   ἀγχίστροφος· οὐδ´ ἀνάγκην προσάγειν τοῖς
[6, 10]   μεγάλας ἀπὸ πολλῶν ἐπιτελέσειν χρημάτων  καὶ   ἀγῶνας καταστήσεσθαι πολυτελεῖς, οὓς ἄξει
[6, 95]   ἐν αὐταῖς γινομένων θυσιῶν τε  καὶ   ἀγώνων οἱ τῶν δημάρχων ὑπηρέται
[6, 7]   πεπείρασθε κοινῇ, ἐξ ὧν ἰσχυραὶ  καὶ   ἀδιάλυτοι πεφύκασι συγκεράννυσθαι πᾶσιν ἀνθρώποις
[6, 20]   μηδένα τιμωρεῖσθαι τῶν τὰ μέγιστα  καὶ   ἀδιόρθωτα ἀδικούντων. μωρίας δὲ πολλῆς
[6, 79]   ἁπάντων ἀπολαυέτωσαν μόνοι, τοὺς ταπεινοὺς  καὶ   ἀδόξους δημότας ἐκβαλόντες ἐκ τῆς
[6, 61]   μὴ εἴκειν ἀγνώμονι ἀδίκων ἔργων  καὶ   ἀθεμίτων χρῄζοντι· καὶ οὐχ ὅπως
[6, 62]   οἱ κακῶς αὑτῶν τὴν πατρίδα  καὶ   αἰσχρῶς ἀπολέσαι προθυμηθέντες, μὴ οὐχὶ
[6, 80]   ὃν ἂν προαιρῆσθε, οὕτως ἀπολίτευτα  καὶ   ἀκοινώνητα πρὸς τοὺς ταπεινοτέρους φρονοῦντες.
[6, 86]   δὲ κεφαλή, ὅτι ὁρᾷ  καὶ   ἀκούει καὶ τὰς ἄλλας αἰσθήσεις
[6, 60]   πολλῷ ἂν δικαιότερον ἐπενέγκαιμεν ὄνειδος  καὶ   ἀληθέστερον, δημοκοπίαν καὶ τυραννικῶν ἔργων
[6, 6]   ὑπάρχει δ´ ἡμῖν πολλὰ μὲν  καὶ   ἄλλα πλεονεκτήματα πρὸς τὸ νικᾶν
[6, 86]   τἀπιτήδεια ἐκπορίζουσι καὶ μάχονται πολεμίοις  καὶ   ἄλλα πολλὰ ὠφελήματα παρέχουσιν εἰς
[6, 77]   χάριν τῶν πόνων. ταῦτα δὴ  καὶ   ἄλλα πρὸς τούτοις ὅμοια πολλὰ
[6, 73]   ~Ἡμᾶς, Οὐαλέριε, πολλὰ μὲν  καὶ   ἄλλα τὰ κωλύοντά ἐστιν ἀποθεμένους
[6, 34]   βοηθήσαντες. καὶ ἐγίνετο πολλαχῇ μὲν  καὶ   ἄλλῃ τὸ συνώμοτον ἐν ἁψιμαχίαις
[6, 63]   δόξομεν, ἀλλὰ πειθόμενοι. ἐὰν δὲ  καὶ   ἄλλης ἐπιδέῃ βοηθείας, ὡς ταύτης
[6, 55]   Κρουστομέρειαν καὶ Μεδύλλειαν καὶ Φιδήνην  καὶ   ἄλλοι συχνοί. τί γὰρ δεῖ
[6, 39]   εἰσηγουμένου, Σερουίλιός τ´ ἀντιλέξων ἀνέστη  καὶ   ἄλλοι τινὲς τῶν πρεσβυτέρων· ἡττῶντο
[6, 41]   Ῥωμαίου ἀρρυσίαστος ἀπό τε δανείου  καὶ   ἄλλου παντὸς συμβολαίου. τοῖς δὲ
[6, 25]   Ἕρνικες καὶ Σαβῖνοι, κρύφα δὲ  καὶ   ἄλλων συχνοί. Λατῖνοι δὲ πρεσβείας
[6, 92]   τὸ τεῖχος. συνεισπεσόντων δ´ αὐτῷ  καὶ   ἄλλων συχνῶν κατὰ πολλὰ μέρη
[6, 54]   κατ´ εὐχὴν ἐσομένων αὐθαδείας ἐμπίμπλασθε  καὶ   ἀμαθίας, ἀλλ´ ἐπικλάσθητε καὶ εἴξατε
[6, 29]   μήτε πολέμου παῦλαν δεχόμενοι, λιμῷ  καὶ   ἀμηχανίᾳ καὶ σπάνει συμμάχων παρατείνας
[6, 74]   τοῦτο κατακλεισθέντες εἰς πολιορκίαν τε  καὶ   ἀμηχανίαν καὶ παντὸς πράγματος ἀπορίαν,
[6, 64]   δόξειεν ἂν φόβου τεκμήριον εἶναι  καὶ   ἀμηχανίας· ἐὰν δὲ καταθέμενοι τὰ
[6, 77]   τὰ δεινὰ δεδρακότες ἐπ´ ἀδείᾳ  καὶ   ἀμνηστίᾳ κάθοδον λαμβάνειν. οὐ μὴν
[6, 73]   ἡμᾶς αὐτοὶ γενόμενοι συγγνώμης δεῖσθαι  καὶ   ἀμνηστίας; νῦν δ´, ἣν αἰτεῖσθε,
[6, 72]   πρὸς αὐτόν, ἅπερ ἐστὶν ἀληθῆ  καὶ   ἀναγκαῖα εἰρῆσθαι. ~Ἡμᾶς, Οὐαλέριε,
[6, 36]   μὲν {μίαν} ὑπὸ πενίας τε  καὶ   ἀνάγκης ἀρχομένην, τὴν δ´ ὑπὸ
[6, 22]   καὶ δεινὰς προβεβηκότων ἀτοπίας τε  καὶ   ἀναισχυντίας, τῶν μὲν δημοτικῶν ἀδυνάτως
[6, 20]   ἀδικούντων. μωρίας δὲ πολλῆς εἶναι  καὶ   ἀναλγησίας ἔργον· οὐ γὰρ δὴ
[6, 20]   τὸν φθόνον τὸν ἔμφυτόν τε  καὶ   ἀναφαίρετον, ὃν ἔχουσι πρὸς τὴν
[6, 39]   ὑπατεύσαντος καὶ δημοτικώτατον δοκοῦντα ἔσεσθαι  καὶ   ἄνδρα γηραιὸν ἀπέδειξαν, αὐτὸ τὸ
[6, 22]   πολυετεῖ πολέμῳ καὶ βοσκημάτων διεφθαρμένων  καὶ   ἀνδραπόδων αὐτομολίαις καὶ καταδρομαῖς σπανισθέντων
[6, 92]   πολλῶν ὑπαρχόντων ἐν τῷ χωρίῳ  καὶ   ἀνδραπόδων, ~Ὁ δὲ Μάρκιος
[6, 81]   ὃς οὐκ ἐξεχεῖτο τοῖς δάκρυσι  καὶ   ἀνεκλαίετο τὰς κοινὰς συμφοράς· καὶ
[6, 52]   τὸ τέλος. τὸ δημοτικὸν  καὶ   ἀνέστιον ἐπαξόμεθα πλῆθος, οἷον καὶ
[6, 56]   ἐξουσίαις ἔχομεν· δ´ ἄπολις  καὶ   ἀνέστιός ἐστι καὶ τῶν ἀναγκαιοτάτων
[6, 49]   ἐπανορθώσεις ὀρρωδοῦντας τῶν μεγίστων τε  καὶ   ἀνιάτων ἱκανῶς ἀπερισκέπτως ἔχουσι. καὶ
[6, 45]   οὓς ἀπηλάσατε ἐκ τῆς πατρίδος  καὶ   ἀντ´ ἐλευθέρων δούλους ἐποιήσατε, νῦν
[6, 41]   πόλιν τε ὑμᾶς ἀφελούμενοι ἥκουσι  καὶ   ἀντ´ ἐλευθέρων δούλους ποιήσοντες καὶ
[6, 86]   βουλή, τί ποιεῖς ἀγαθὸν  καὶ   ἀντὶ ποίας αἰτίας ἄρχειν τῶν
[6, 86]   ἂν ἐργάσαιτο, ἀλλ´ αὐτὴ καλεῖ  καὶ   ἀντιβολεῖ καὶ τὰς ψυχὰς ὑμῖν
[6, 22]   ταῖς ὁμοίαις ὄντων τύχαις ἐγένοντο  καὶ   ἀντιπαρατάξεις κατὰ τὴν ἀγοράν, ἔστι
[6, 86]   τι τῶν κοινῇ χρησίμων, ὥστε  καὶ   ἀντιπράττεις καὶ ἐνοχλεῖς καί, πρᾶγμα
[6, 51]   ἔτι μᾶλλον καθέξουσαν ἐρημίαν, δεινὴ  καὶ   ἀνυπομόνητος ὄψις. οὐδεὶς γοῦν ἐστιν
[6, 13]   ἔλαβον ἐν ταῖς μάχαις, καλὴ  καὶ   ἀξία τοῦ μεγέθους τῆς ἡγεμονίας
[6, 81]   ἄλλων πολιτῶν ἡλικίᾳ τε προὔχειν  καὶ   ἀξιώσει, Τῖτος Λάρκιος, ὃς δὶς
[6, 40]   ἐπιδέχεται, ἐπὶ τὸ τέλειον ἥκομεν,  καὶ   ἀξιώσεως, τοῦ ῥᾳδιουργεῖν ἐλάχιστον
[6, 81]   τοῖς δανειστικοῖς ἐγκαλῶν ὡς ὠμὰ  καὶ   ἀπάνθρωπα διαπεπραγμένοις, τὰ δὲ τῶν
[6, 19]   ὅσων ἀξιοῦσιν ἄρχειν, ἐὰν πικρὰς  καὶ   ἀπαραιτήτους ἀπὸ τῶν ἁμαρτόντων ἀναπράττωνται
[6, 23]   τῶν ἀπειθούντων μὴ χαλεπὰς ποιεῖσθαι  καὶ   ἀπαραιτήτους, ὡς ἐν ὁμονοούσῃ πόλει,
[6, 20]   συγγνώμης τινὸς αὐτοῖς δεῖν ἀνάγκην  καὶ   ἀπάτην προβαλλομένοις, ἀλλὰ πολλάκις ἤδη
[6, 81]   τῶν ὁμολογιῶν δόλου μεστὸν ἀπεδείκνυε  καὶ   ἀπάτης. ἐπεὶ δὲ τὰς ὕβρεις
[6, 69]   πρὸς τοὺς πατρικίους ἄτερ δόλου  καὶ   ἀπάτης καὶ καταγαγεῖν τοὺς φεύγοντας
[6, 16]   ὑγιές ἐστιν, ἀλλὰ μεστὸν δόλου  καὶ   ἀπάτης. οὐ γὰρ συνησθησόμενοι τοῖς
[6, 56]   καὶ φιλανθρώπους ἀποκρίσεις, ἀλλ´ ὑπερηφανεῖ  καὶ   ἀπειλεῖ, καὶ εἰκάσαι ῥᾴδιον οὐκ
[6, 10]   ἀνέξεσθαι, Ῥωμαῖοι δὲ τῷ τολμηρῶς  καὶ   ἀπερισκέπτως ἐπὶ τὰ δεινὰ χωροῦντες
[6, 94]   ὅσον ἂν ἐξενέγκασθαι δύναιτο αὐτός,  καὶ   ἀπὸ τῆς ἄλλης λείας πολλαῖς
[6, 81]   ἀπὸ τῶν ἐλεεινῶν τὰ πονηρὰ  καὶ   ἀπὸ τῶν φιλανθρωπίας δεομένων τὰ
[6, 13]   ἄρσαντες δὲ τῶν ἵππων ἑκάτερον  καὶ   ἀπονίψαντες ἀπὸ τῆς λιβάδος,
[6, 33]   ἦν. ταῦτα οἱ περὶ Σερουίλιον  καὶ   Ἄππιον ὕπατοι ἔπραξαν. ~Μετὰ ταῦτα
[6, 20]   ὅσον δὲ τοῦ δήμου πτωχὸν  καὶ   ἀργὸν καὶ ἄχρηστον ἐν ἀνδραπόδων
[6, 29]   χρήματά τε καὶ ὅσα χρυσὸς  καὶ   ἄργυρος καὶ ἐσθὴς ὡσπερὰν πόλεως
[6, 32]   πᾶσι μάχεσθαι περὶ τῆς ἡγεμονίας,  καὶ   ἀρετῆς συναγώνισμά τι ἐσόμενον ὁρῶντες
[6, 26]   δυεῖν δεούσας τριάκοντα μάχας ἀγωνισάμενος,  καὶ   ἀριστεῖα πολλάκις εἰληφὼς ἐκ τῶν
[6, 49]   ταύτην δήμῳ τε κεχαρισμένους ἄνδρας  καὶ   ἀριστοκρατίᾳ, Πόστομον Κομίνιον καὶ Σπόριον
[6, 37]   τῆς πόλεως ἀγῶνας ἐπεδείξατο, Οὐολούσκοις  καὶ   Ἀρούγκοις πολλῇ στρατιᾷ ἐπιοῦσιν ἀντιταξάμενον
[6, 75]   δ´ εἰς τὸ τιμᾶσθαί τε  καὶ   ἄρχειν ἑτέρων δυναστείαν τε περιβαλέσθαι
[6, 19]   εἴ τινες ἐλευθερίας περιεχόμεναι πόλεις  καὶ   ἄρχειν ποτὲ μαθοῦσαι τῆς παλαιᾶς
[6, 75]   λόγον ἔξω τοῦ ἀληθοῦς, ὥσπερ  καὶ   ἀρχόμενος εἶπον, ἐναντιώσεσθέ μοι. ὑμῖν
[6, 53]   δοθεῖσι μόνοις, ἀλλὰ καὶ τιμῶν  καὶ   ἀρχῶν καὶ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν
[6, 89]   συναγαγὼν συνεβούλευε τοῖς δημόταις ἱερὰν  καὶ   ἄσυλον ἀποδεῖξαι τὴν ἀρχὴν νόμῳ
[6, 58]   καὶ προσαπήλαυσέ τις αὐτῶν ὕβρεως  καὶ   ἀτιμίας διὰ τὴν ὑπὲρ τῶν
[6, 27]   δὲ Σερουίλιος ἐκεῖνον αὐστηρὸν  καὶ   αὐθάδη καὶ τῶν παρόντων τῇ
[6, 24]   τῶν προεστηκότων τῆς ἀριστοκρατίας αὐστηρὰ  καὶ   αὐθάδης μηδὲν ἐνδιδόναι τῷ δήμῳ
[6, 62]   ἕτερόν τι χεῖρον εὐθὺς ἐπιταχθήσεσθε  καὶ   αὖθις ἄλλο τούτου χαλεπώτερον, ὡς
[6, 5]   μέν τινος ἀντεῖχεν ὑποστρέφων τε  καὶ   αὖθις ἐπάγων· ἐπεὶ δ´
[6, 5]   πληγὰς καὶ πόνους ἀνηνύτους ἔφερε,  καὶ   αὖθις ἑτέρα παρῆν δύναμις τοῖς
[6, 5]   ἥξουσιν εἰς ἡμέραν τρίτην μάλιστα  καὶ   αὖθις ἕτεραι παρ´ Ἑρνίκων. τὰ
[6, 3]   οἱ σκοποὶ πανστρατιᾷ Λατίνους ἐξεληλυθότας·  καὶ   αὖθις ἕτεροι δηλοῦντες ἐξ ἐφόδου
[6, 50]   καθήμεθα, γῆν τ´ ἄσπορον ἀφεικότες  καὶ   αὐλὰς διαρπαζομένας ὁρῶντες λείαν τ´
[6, 70]   τὰ ἐν τῇ πόλει γενόμενα,  καὶ   αὐτίκα πάντες ἐκλιπόντες τὸ ἔρυμα
[6, 42]   τοὺς λοιποὺς ἱππεῖς δικτάτωρ.  καὶ   αὐτίκα παρασκευασάμενοι ᾤχοντο διὰ τάχους
[6, 33]   ἐν τούτοις συνάπτει τοῖς πολεμίοις,  καὶ   αὐτίκα συνίστησιν αὐτῶν τὰς τάξεις.
[6, 16]   τὴν πίστιν ἔφησεν αὐτοῖς παρέξεσθαι·  καὶ   αὐτίκα τὰς ἐπιστολὰς αὐτῶν, ἃς
[6, 96]   τοῖς δ´ ἀκούσασιν ἄσμενον ἐγένετο,  καὶ   αὐτίκα φέροντος ἑκάστου τὸ ταχθὲν
[6, 49]   λόγων, φρονῶ. ἐπεὶ δὲ  καὶ   αὐτὸ τοῦτό τινες οἴονται βουλῆς
[6, 76]   ὅσα οὔπω διαστασιάζοντες πρὸς ὑμᾶς  καὶ   αὐτοὶ μέν γε μεταποιούμενοι τῶν
[6, 62]   σφᾶς αὐτούς, ἐκείνοις δουλεύειν, ὧν  καὶ   αὐτοί ποτ´ ἀφείλοντο τὴν ἐλευθερίαν
[6, 73]   ποιήσομαι δ´ ἀφ´ ὧν ἴστε  καὶ   αὐτοὶ πραγμάτων τοὺς λόγους, καὶ
[6, 21]   τὰ ἔσχατα παθεῖν, ἅτε δὴ  καὶ   αὐτοὶ πράττειν ἐμέλλετε, εἰ κατωρθώσατε
[6, 29]   αὐτῶν ἀφεστῶτα τίθεται τὸν χάρακα·  καὶ   αὐτοῖς νυκτὸς ἐπιτίθενται Οὐολοῦσκοι ὀλίγους
[6, 74]   ὕστερον Πορσίναν Τυρρηνῶν βασιλέα κατάγειν  καὶ   αὐτὸν ἀξιοῦντα τοὺς φυγάδας τῇ
[6, 96]   δῆμος πιστεύσας ἀπέστη τῶν ὅπλων·  καὶ   αὐτὸν ἔθαψεν πόλις δημοσίᾳ
[6, 83]   αἰτιώτατος ἦν, διεσήμηνεν ὅτι βούλεται  καὶ   αὐτὸς εἰπεῖν. τοῖς δὲ κατ´
[6, 11]   λογάδας ἔχων περὶ αὑτὸν ἱππεῖς,  καὶ   αὐτὸς ἐν πρώτοις μαχόμενος, τὸ
[6, 12]   {τότε ἀνθρώπων} ἐκεῖνόν τ´ ἀποκτείνει  καὶ   αὐτὸς ἐν τῷ σκυλεύειν τὸν
[6, 20]   τινα μικρὰν κομιδῇ. παραδείγμασί τε  καὶ   αὐτὸς ἠξίου χρῆσθαι τοῖς τῶν
[6, 30]   εἰπὼν στεφανῶσαι τὰς ῥάβδους ἐκέλευσε  καὶ   αὐτὸς στεφανωσάμενος ἔχων τὴν θριαμβικὴν
[6, 53]   σωμάτων οἰκείων ὅμηρά ἐστιν ἐνθάδε,  καὶ   αὐτοῦ νὴ Δία τοῦ θρέψαντος
[6, 62]   ὡς ταῖς ἐσχάταις λώβαις διαχρησόμενοι.  καὶ   αὐτούς, εἰ τοῦτο μάθοιεν, εὖ
[6, 89]   μὴν χρήσεσθαι τῷ νόμῳ  καὶ   αὐτοὺς καὶ ἐγγόνους τὸν ἀεὶ
[6, 92]   σφετέρων ἀναστρέφειν τε καὶ θαρρεῖν  καὶ   αὑτῷ ἕπεσθαι. οἱ δ´ αἰδεσθέντες
[6, 20]   τοῦ δέοντος ἔδοξεν εἶναι βαρὺς  καὶ   ἀφόρητος, οὐκ ἀνασχομένους τὸν τῶν
[6, 28]   ἔλεον ἃς αὐτίκα μάλα δεινὰς  καὶ   ἀφορήτους ὕβρεις ἀναγκασθησομένας ὑπομενεῖν, μάλιστα
[6, 62]   περὶ τὸ κρατοῦν ἀεὶ γίνεσθαι,  καὶ   ἀφροσύνης, ἧς πλεῖστον ὄχλος μετέχει
[6, 20]   τοῦ δήμου πτωχὸν καὶ ἀργὸν  καὶ   ἄχρηστον ἐν ἀνδραπόδων ποιήσεσθαι λόγῳ.
[6, 12]   Ῥωμαίων ἱππέων τε καὶ πεζῶν  καὶ   βαλλόμενος πανταχόθεν ὥσπερ θηρίον, οὐκ
[6, 84]   ἅπασίν ἐστιν ἀνθρώποις Ἕλλησί τε  καὶ   βαρβάροις, ἣν οὐδεὶς πώποτε ἀναιρήσει
[6, 56]   δὲ νῦν ὑπεροπτικοὶ δοκοῦντες εἶναι  καὶ   βαρεῖς μαθόντες, ὅτι ἀληθῶς σπουδάζετε
[6, 72]   χρησάμενοι τούτοις. οἱ γὰρ ὑπερήφανοι  καὶ   βαρεῖς οὐκ ἐπιτάττοντες ὑμῖν ὡς
[6, 77]   ταπεινοὺς καὶ φαύλους οἱ σεμνοὶ  καὶ   βαρεῖς, πάντα ὑπισχνούμενοι ὑπὲρ τῆς
[6, 19]   καὶ ὑπὸ χεῖρα γενομένους ὕβρις  καὶ   βαρύτης· τῇ τύχῃ δ´ οὐκ
[6, 48]   ἀποστατῶν τὰς προκλήσεις, ἀλλ´ ὑπεροψίαν  καὶ   βαρύτητα καὶ πολλὴν εἰρωνείαν τοῖς
[6, 7]   οἴκτιστον μόρον ἀποθανεῖν σὺν αἰκίαις  καὶ   βασάνοις. ὅπου γὰρ οὐδὲν πεπονθότες
[6, 1]   τῷ πρόσθεν ἐνιαυτῷ, οἱ δὲ  καὶ   βασιλέα Ταρκύνιον τὸν ἐκπεσόντα τῆς
[6, 19]   πόθον ἔμφυτον. πολλῷ τε κρείττονα  καὶ   βεβαιοτέραν ἀποφαίνων ἀρχήν, ἥτις εὐεργεσίαις,
[6, 39]   νεωτέρων ἐκ παρασκευῆς τ´ ἀφικνουμένων  καὶ   βίᾳ πολλῇ χρωμένων, καὶ πέρας
[6, 43]   τῇ γνώμῃ συστρέψαντες ἑαυτοὺς νέοι  καὶ   βίαιοι καὶ πλήθει τῶν ἑτέρων
[6, 46]   τῶν δὲ πατρικίων ἀποτρέπειν ἀξιούντων  καὶ   βίαν τοῖς μὴ βουλομένοις προσφέρειν·
[6, 56]   καὶ πατρίδα τὴν τιμιωτάτην κατοικοῦμεν  καὶ   βίους καὶ οἴκους καὶ γενεὰς
[6, 52]   οἱ οἰκήσεις τε καὶ ἐφέστια  καὶ   βίους καὶ τὸ τιμᾶσθαι παρὰ
[6, 14]   τὰς ἀκμάς, τὰ δὲ κατεαγότα  καὶ   βοήθεια παρὰ τῶν οἴκοθεν ἀκραιφνὴς
[6, 34]   κακὸν ἀπαγγέλλοντες γεγονὸς γενησόμενον  καὶ   βοήθειαν διὰ ταχέων αἰτησόμενοι. παρεγένοντο
[6, 58]   μόνον τῶν χρεῶν αἰτούμενον, ἀλλὰ  καὶ   βοηθείας δεήσεσθαί τινος ἴσως, ἀφ´
[6, 60]   πένητες ἀφεθέντες τῶν χρεῶν, ἀλλὰ  καὶ   βοηθείας δεήσονταί τινος καὶ οὐκ
[6, 26]   ἀπόρων τὴν ἰδίαν τύχην ἀνακλαιομένων  καὶ   βοηθεῖν τοὺς πέλας ἀξιούντων· ἔκ
[6, 3]   ἐποιοῦντο τοῦ πολέμου· ἀνδράποδα δὲ  καὶ   βοσκήματα οὐ κατελάμβανον ἐν τοῖς
[6, 22]   κεκομμένης ἐν τῷ πολυετεῖ πολέμῳ  καὶ   βοσκημάτων διεφθαρμένων καὶ ἀνδραπόδων αὐτομολίαις
[6, 29]   τὸν χάρακα πολλῶν ἀνδραπόδων τε  καὶ   βοσκημάτων καὶ ὅπλων καὶ τῆς
[6, 74]   ὠφέλειαν· ὥσθ´ ἡμᾶς χωρὶς ἀνδραπόδων  καὶ   βοσκημάτων καὶ τῆς ἄλλης κτήσεως
[6, 41]   συνεξαπατᾶν ὑμᾶς ἐπιστάμενον τὴν ἀπάτην  καὶ   βουλευσάμενόν με μετὰ ταύτης συγκακουργεῖν
[6, 38]   τάχος, ὃς ἀνευθύνῳ χρώμενος ἐξουσίᾳ  καὶ   βουλὴν καὶ δῆμον ἀναγκάσει τὰ
[6, 33]   κἀκείνους εἰς φυγὴν ἐπίπονόν τε  καὶ   βραδεῖαν τὴν ἀποχώρησιν ποιουμένους πρὸς
[6, 70]   δὲ τὴν ὁμωνυμίαν βουλόμενος ἠξίου  καὶ   Βροῦτος ἐπικαλεῖσθαι. τοῖς δ´ ἄρα
[6, 89]   τούτοις Γάιον καὶ Πόπλιον Λικιννίους  καὶ   Γάιον Οὐισκέλλιον Ῥοῦγαν. οὗτοι τὴν
[6, 89]   ἀποδεικνύουσι τούσδε· Λεύκιον Ἰούνιον Βροῦτον  καὶ   Γάιον Σικίννιον Βελλοῦτον, οὓς καὶ
[6, 9]   ὅσοις εἰσὶν ὑμῶν ἔτι νήπιοι,  καὶ   γαμετὰς γυναῖκας οὐ περιοψόμενοι παθεῖν
[6, 62]   ἔχομεν δ´ αὐτῶν ὅμηρα πατέρας  καὶ   γαμετὰς καὶ τὴν ἄλλην συγγένειαν,
[6, 88]   ἀφικομένοις δηλῶσαι τῇ βουλῇ ταῦτα·  καὶ   γὰρ εἰ τὴν ἐξουσίαν παρ´
[6, 7]   πολλοῦ τοῦθ´ ἅπασι παρεσκεύακε τἀγαθόν.  καὶ   γὰρ ἐτράφητε ὁμοῦ καὶ παιδείας
[6, 48]   δὲ γενομένων οἱ μὲν ὕπατοι·  καὶ   γὰρ ἦν βραχὺς λειπόμενος
[6, 73]   χωρὶς ἀπὸ τοῦ δικαίου ἀρξάμενος·  καὶ   γὰρ ἰδίᾳ τε καὶ ἐν
[6, 56]   κατοικοῦμεν καὶ βίους καὶ οἴκους  καὶ   γενεὰς καὶ πάντα τὰ πλείστου
[6, 84]   διδόντες ὑμῖν σώματα καὶ ψυχὰς  καὶ   γενεὰς τὰς ἑαυτῶν ἐνέχυρα· ἔπειτα
[6, 82]   κατ´ ἐλπίδα χωρήσῃ τὰ πράγματα,  καὶ   γένηται τὰ νῦν ὑβριζόμενα τοῖς
[6, 4]   καὶ δι´ ὕλης ἀτριβοῦς διελθοῦσα  καὶ   γενομένη ἐγκρατὴς τοῦ λόφου. ~Μαθόντες
[6, 41]   ἱκανὸς οἶκόν τ´ ἐπανορθῶσαι χρήμασι  καὶ   γένος ἐπιλαμπρῦναι τιμαῖς. παράδειγμά τε
[6, 92]   δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ κριούς τε  καὶ   γέρρα καὶ κλίμακας εὐτρεπισάμενος παρεσκευάζετο
[6, 95]   ἔστω, μέχρις ἂν οὐρανός τε  καὶ   γῆ τὴν αὐτὴν στάσιν ἔχωσι·
[6, 3]   δ´ αὐτῶν ἐνεπίμπρασαν ἐρήμους ἀφειμένας  καὶ   γῆν ἐδῄουν. ἀφίκετο δ´ αὐτοῖς
[6, 51]   τῶν ἀποστατῶν καὶ παιδία νήπια  καὶ   γηραιοὶ γονεῖς, ἐν ἐσθῆσιν ἐλεειναῖς
[6, 21]   καὶ τὸν τῶν κηδεστῶν οἶκον  καὶ   γῆρας ἐλεεινὸν καὶ παρ´ ἐχθροῖς
[6, 9]   πατρίων ἑκάστοις ἐθισμῶν ὑπάρχει φέρεσθαι,  καὶ   γῆς ἔτι προσθήσω κλῆρον, {ἐξ}
[6, 42]   φενακισθησόμενος ὑπέσχετο συνάρασθαι τοῦ πολέμου,  καὶ   γίνεται δέκα στρατιωτικὰ τάγματα, ἐξ
[6, 10]   τε καὶ τάξεις ὁμοίας ἔχουσαι·  καὶ   γίνεται πάντων ἀναμὶξ μαχομένων καρτερὸς
[6, 92]   λοιπῷ κωλύειν τοὺς ἐπιόντας διενοεῖτο.  καὶ   γίνονται δύο τῆς αὐτῆς ἡμέρας
[6, 66]   ἐπιόντα σύλλογον ἥξετε μετριώτεροι γενόμενοι  καὶ   γνώμας ἔχοντες ἀμείνους. εἰ δὲ
[6, 83]   λόγων ὑπέλαβον ἀκούσεσθαι συμβάσεις ἀληθινὰς  καὶ   γνώμας σωτηρίους ἀμφοῖν ἐχόντων. καὶ
[6, 67]   τὰς διαλλαγὰς τὴν βουλὴν παρακαλῶν  καὶ   γνώμην ἀπεφήνατο τὴν αὐτὴν ἀξιῶν
[6, 71]   καλὴν καὶ συμφέρουσαν ὑμῖν κάθοδον,  καὶ   γνώμην πεποίηται μηδενὸς τῶν γεγονότων
[6, 51]   κλαίοντες, ἱκετεύοντες, ἁπτόμενοι δεξιᾶς ἑκάστου  καὶ   γονάτων, ἀπολοφυρόμενοι τὴν κατέχουσαν αὐτοὺς
[6, 80]   ἐν τῇ πόλει τέκνα νήπια  καὶ   γονεῖς καὶ εἴ τινες ἄρα
[6, 37]   τὸ δ´ αὐτὸ δίκαιον εἶναι  καὶ   γονεῦσι τοῖς τούτων ἄχρι καὶ
[6, 53]   ἐπιχωρίῳ καὶ τέκνων καὶ γυναικῶν  καὶ   γονέων καὶ πολλῶν ἄλλων σωμάτων
[6, 89]   τὸ ἀσφαλές. ἐδόκει ταῦτα πᾶσι,  καὶ   γράφεται πρὸς αὐτοῦ καὶ τῶν
[6, 92]   δὲ τοῦ ἔργου τοῖς ἔνδον  καὶ   γυναῖκες ἀπὸ τῶν τεγῶν βάλλουσαι
[6, 28]   ἐσομένων ἑαυτοῖς διὰ γῆρας ἀμύνειν,  καὶ   γυναικῶν ἔλεον ἃς αὐτίκα μάλα
[6, 53]   μέν τ´ ἐπιχωρίῳ καὶ τέκνων  καὶ   γυναικῶν καὶ γονέων καὶ πολλῶν
[6, 9]   θρίαμβον καταγαγεῖν, ὑποδεχομένων ὑμᾶς τέκνων  καὶ   γυναικῶν καὶ πατέρων· εὐκλεεῖς δὲ
[6, 80]   ἐστὶ δρᾶν. θεούς τε ἐπιμαρτυράμενοι  καὶ   δαίμονας, οἳ τὰ θνητὰ πάντα
[6, 89]   θεοὺς τοὺς οὐρανίους ἵλεως εἶναι  καὶ   δαίμονας τοὺς καταχθονίους, τοῖς δὲ
[6, 68]   ἐπίσκοποι τῆς ἡμετέρας ἥρωές τε  καὶ   δαίμονες, ὅσοι γῆν τὴν Ῥωμαίων
[6, 73]   ἄγῃ τὸ χρεών, τῇ τύχῃ  καὶ   δαίμοσιν ἐπιτρέψαντες ἡγεμόσιν. εἰ δ´
[6, 81]   ἦν χρόνος ἐν κατηφεῖς  καὶ   δεδακρυμένοι καὶ τί χρὴ λέγειν
[6, 49]   ὑμῶν, ὅτι τἀναντία συμπείθουσιν  καὶ   δεδίττεσθαι μέλλοντες ὑμᾶς τὰ φαυλότατα
[6, 93]   τῶν ἐμπρησθεισῶν οἰκιῶν πολὺς ἐφέρετο,  καὶ   δεηθεὶς τοῦ ὑπάτου κατὰ τὸ
[6, 65]   τις αὐτοῖς εἴξειεν, εἰς δάκρυα  καὶ   δεήσεις τῶν ἐναντιουμένων τελευτῶντες ἐτράποντο.
[6, 6]   πολλὰ εἰς τὸ ἀνδρεῖον ἐπαγωγὰ  καὶ   δεήσεις τῶν στρατιωτῶν μακρὰς διεξῆλθον,
[6, 77]   ἀξιοῦμεν, πατρίκιοι, πρὸς ἱκεσίας  καὶ   δεήσεις ὑμῶν τραπέσθαι, οὐδ´ ὥσπερ
[6, 76]   κινδύνων ἀξίας; πόθεν; πολλοῦ γε  καὶ   δεῖ. ἐψεύσασθε μέν γε καὶ
[6, 48]   ἀποκρίσεις ταύτας ἔλαβεν, ἐν ταραχαῖς  καὶ   δείμασι πολλῷ χαλεπωτέροις πρόσθεν
[6, 22]   συναλλαγὰς ἀμφισβητημάτων εἰς μεγάλους κλύδωνας  καὶ   δεινὰς προβεβηκότων ἀτοπίας τε καὶ
[6, 41]   προθύμως οὖν ἀπολύσασθε τὰς διαβολὰς  καὶ   δείξατε αὐτοῖς, ὅτι καὶ στασιάζουσα
[6, 94]   ἵππῳ πολεμιστῇ στρατηγικοῖς ἐπισήμοις κεκοσμημένῳ  καὶ   δέκα σώμασιν αἰχμαλώτοις, ἐπ´ ἐκείνῳ
[6, 87]   ἀποστερούμενον οὐθένα· τοῦτο ὑμᾶς ἀντιβολοῦμεν  καὶ   δεόμεθα πρὸς τοῖς ἄλλοις οἷς
[6, 82]   ἐν ἀκμῇ τῶν δεινῶν οὖσι  καὶ   δεομένοις τῆς παρὰ τοῦ δήμου
[6, 4]   πλεῖον τῶν ἀσφαλῶν προελομένους ἡγεμόνας  καὶ   δέους, μὴ τὰ οἰκεῖα οὐ
[6, 34]   μελλούσης εἰς τοὐπιὸν τῆς ἑβδομηκοστῆς  καὶ   δευτέρας ὀλυμπιάδος, ἣν ἐνίκα δεύτερον
[6, 49]   ἡγεμονίας ἀπέστησαν, ἐπὶ τῆς ἑβδομηκοστῆς  καὶ   δευτέρας ὀλυμπιάδος, ἣν ἐνίκα στάδιον
[6, 92]   πρότερον ἔφην, ἵσταται σὺν ὀλίγοις  καὶ   δέχεται τὸ ἐπιφερόμενον τῶν πολεμίων
[6, 60]   θῆται τῇ τῶν κρατίστων ἡγεμονίᾳ,  καὶ   δὴ τὸ πρᾶγμα ὑπὸ τοῦ
[6, 15]   φίλοις σφίσι κατασκευάσαντες, ἅπαντα κατασκέψονται  καὶ   δηλώσουσιν ἀφικόμενοι πλῆθός τ´ αὐτῶν
[6, 38]   ἀνευθύνῳ χρώμενος ἐξουσίᾳ καὶ βουλὴν  καὶ   δῆμον ἀναγκάσει τὰ κράτιστα τῷ
[6, 90]   ἐπιτρέψωνται ἐκεῖνοι, κρινοῦντας ἱερῶν τε  καὶ   δημοσίων τόπων καὶ τῆς κατὰ
[6, 1]   Καπετώλιον φέρουσαν ἐκ τῆς ἀγορᾶς,  καὶ   δημοτελεῖς ἀναδειχθῆναι τῷ θεῷ καθ´
[6, 39]   Ποπλίου Οὐαλερίου τοῦ πρώτου ὑπατεύσαντος  καὶ   δημοτικώτατον δοκοῦντα ἔσεσθαι καὶ ἄνδρα
[6, 71]   ὅσπερ ἦν αὐτῶν πρεσβύτατός τε  καὶ   δημοτικώτατος, ἐπιμαρτυρήσαντος αὐτῷ τὴν προθυμίαν
[6, 85]   τὸ κοινὸν συμφέρον εἰσάγουσα  καὶ   δι´ ἀλλήλων ἀμφότερα ποιοῦσα σώζεσθαι
[6, 81]   τῷ καθ´ ἡδονὰς ζῆν ἐφεικὸς  καὶ   δι´ ἁρπαγῆς ἐκ τῶν ἀλλοτρίων
[6, 48]   ἀγνοεῖν, ὧν δῆμος δεῖται  καὶ   δι´ ἃς ἀνάγκας ἀπ´ αὐτῶν
[6, 26]   ἐπειδὴ τῶν κακῶν ἦν αἴτιος,  καὶ   δι´ ἐκεῖνον ἐδόκει ταῦτα γεγονέναι,
[6, 59]   ὡς ἀπόστασις τοῦ δήμου  καὶ   δι´ ἐμὲ οὐχ ἥκιστα γέγονεν·
[6, 34]   ἠξίουν, ἀπείχοντο μὴ οὐ παίειν·  καὶ   δι´ ὀλίγου πᾶσα πόλις
[6, 91]   πολλὴν εἰσενεγκαμένου προθυμίαν τοῦ δήμου  καὶ   δι´ ὀλίγου χρόνου πάντα τὰ
[6, 92]   ἑαυτοὺς ἐπέκειντο παίοντες καὶ διώκοντες,  καὶ   δι´ ὀλίγου χρόνου τοὺς συμπλακέντας
[6, 4]   ἱππάρχῃ πεμφθεῖσα δύναμις νύκτωρ παρενεχθεῖσα  καὶ   δι´ ὕλης ἀτριβοῦς διελθοῦσα καὶ
[6, 28]   πίστις ἐπὶ συναλλαγαῖς, οὐχ ἅπασα  καὶ   διὰ παντὸς ἐκ μόνης ἀναιρεθήσεται
[6, 69]   ὄντες τοῦ Ναυτίων· ὃς ἐδόκει  καὶ   διὰ τὴν οἰκείαν ἀρετὴν λαμπρότατος
[6, 13]   δὲ τήν τ´ ἄλλην πόλιν  καὶ   διὰ τῆς ἀγορᾶς παρὰ τὸ
[6, 1]   εἰς τὰς ἀλλήλων πόλεις ἐκδεδομέναι  καὶ   διὰ τὸ συγγενὲς καὶ διὰ
[6, 16]   ὀργὴν εἰς τοὺς ἀποσταλέντας,  καὶ   διὰ τὸ φανερὸν ὄνομα τῆς
[6, 74]   συναχθείσαις, οὐκ ἔχοντες ἀξιόμαχον χεῖρα  καὶ   διὰ τοῦτο κατακλεισθέντες εἰς πολιορκίαν
[6, 72]   ἔτι ταῖς ψυχαῖς ἐκπλήσσειν ἔοικε,  καὶ   διὰ τοῦτο τεταπεινωμένοι φέρειν τοὺς
[6, 46]   πολὺς θόρυβος καὶ οἰμωγὴ ἦν  καὶ   διὰ τῶν στενωπῶν δρόμος, τοῦ
[6, 1]   ἐκδεδομέναι καὶ διὰ τὸ συγγενὲς  καὶ   διὰ φιλίαν, αἳ τυχοῦσαι τῆς
[6, 52]   τὸ ἐνθένδε ἀπελαθὲν ἦν, δηλονότι  καὶ   διὰ χρέα καὶ καταδίκας καὶ
[6, 78]   δὴ τό γε μετὰ τοῦτο  καὶ   διαβολαὶ συνεχεῖς κατ´ ἀλλήλων φθόνοι
[6, 43]   καταστῆσαι τὴν στάσιν ὑμῶν σύμβουλος  καὶ   διαιτητὴς ἀμφοῖν γενόμενος· κωλύομαι δὲ
[6, 34]   Γέμινος, ἄρχοντος Ἀθήνησι Θεμιστοκλέους, ἑξηκοστῷ  καὶ   διακοσιοστῷ μετὰ τὴν κτίσιν ἔτει,
[6, 88]   πρέσβεις μεταστάντες ἐκ τῆς ἐκκλησίας  καὶ   διαλεχθέντες ὀλίγα πρὸς ἀλλήλους παρῆσαν
[6, 60]   ὅτι δεδιττόμενος ὑμᾶς ὑπὲρ πολέμου  καὶ   διαλλαγὰς ἀναγκαίας ἀποφαίνων ἅμα ἔφη
[6, 47]   ψηφισαμένης αὐτοῖς ἄδειαν τῆς βουλῆς  καὶ   διαλλαγὰς ποιησαμένης εὐπρεπεῖς, ἀγαπητῶς τὰ
[6, 62]   τῆς ἀναρχίας ἐμπεσοῦσα ταχὺ διαχεῖ  {καὶ   διαλύσει} τὰ βουλεύματα. οὐ γὰρ
[6, 72]   σιωπᾶτε, ἀλλ´ οὐκ ἐλεύθερα φρονεῖτε  καὶ   διαρρήξαντες ἤδη ποτὲ τοὺς χαλινοὺς
[6, 77]   εἰς τὴν πόλιν τὰ σημεῖα  καὶ   διαφέντος ἐπὶ τὰ οἰκεῖα τὰς
[6, 94]   χρησάμενος, ἀνέστρεψεν ἐπὶ τὰ οἰκεῖα,  καὶ   διαφῆκε τὴν στρατιάν. Κάσσιος δ´
[6, 38]   χωρήσω, λογιζόμενος, ὅτι πᾶσα κακία  καὶ   διαφθορὰ καὶ συλλήβδην ἀνατροπὴ πόλεως
[6, 57]   θροῦς πολὺς ἐνέπεσε τῇ βουλῇ,  καὶ   διελάλουν ἕκαστοι κατὰ συμμορίας, οἱ
[6, 2]   τοὺς ἐν ἥβῃ Ῥωμαίους ἅπαντας  καὶ   διελὼν εἰς τέτταρα μέρη τὴν
[6, 38]   καὶ τὸν δῆμον ἐπισείοντος ἀντέσχον  καὶ   διέμεινα ἐπὶ τῶν ἐγνωσμένων οὔτε
[6, 30]   τῷ πρὸ τῆς πόλεως πεδίῳ  καὶ   διεξελθὼν τὰ πραχθέντα κατὰ τὸν
[6, 42]   ὀρῶν δρυμῶν κρυφαίας ἐποιοῦντο,  καὶ   διέτριψαν μὲν ἄχρι τινὸς διαφέροντες
[6, 71]   κατιέναι πάλιν ἐπὶ τὰ ὑμέτερα  καὶ   διηλλάχθαι πρὸς τοὺς πατέρας. ἐψήφισται
[6, 33]   πολλοὺς ὄντας ἐκράτησαν τοῦ στρατοπέδου  καὶ   διήρπασαν· ὠφελείας μέντοι οὐ πολλὰς
[6, 36]   Ῥωμαῖοι καλλίστας ὑπολαμβάνομεν κτήσεις εἶναι  καὶ   δικαιοτάτας, ἃς ἂν κατάσχωμεν πολέμου
[6, 36]   μακροῦ. ταύτας ἡγοῦμαι κρατίστας τε  καὶ   δικαιοτάτας ἔσεσθαι τὰς ἀποκρίσεις. ἀπαλλαγεισῶν
[6, 90]   τοῖς δημάρχοις ὅσων ἂν δέωνται  καὶ   δίκας, ἃς ἂν ἐπιτρέψωνται ἐκεῖνοι,
[6, 32]   ἐπὶ τὴν Ῥωμαίων ὀλίγου χρόνου  καὶ   δίκας ληψομένους ὅσων διέθεντο τοὺς
[6, 90]   ὑπηρέτας τῶν δημάρχων καὶ συνάρχοντας  καὶ   δικαστὰς ἐκάλουν. νῦν μέντοι κατὰ
[6, 36]   ὕβρεως. αἰδὼς δὲ καὶ κόσμος  καὶ   δίκη, ὑφ´ ὧν ἅπασα πολιτικὴ
[6, 94]   τὸν νεὼν τῆς τε Δήμητρος  καὶ   Διονύσου καὶ Κόρης ἐν τῷ
[6, 17]   καὶ ναῶν κατασκευὰς ἐξεμίσθωσε Δήμητρι  καὶ   Διονύσῳ καὶ Κόρῃ κατ´ εὐχήν.
[6, 20]   πολλάκις ἤδη καὶ πρότερον, ὥστε  καὶ   διορθώσεως σφίσι δεῖν, τὴν μὲν
[6, 40]   τὰ δόξαντά μοι κράτιστα εἶναι  καὶ   δίχ´ ἐκείνης ἐπικυροῦν δυνήσομαι. ~Οὐ
[6, 86]   τῆς τυραννίδος ταύτης ἤδη ποτὲ  καὶ   δίχ´ ἡγεμόνος οἰκήσομεν; εἰ δὴ
[6, 51]   ἀλλ´ οὐχὶ φανερῶς παραινοῦσιν ἀναιμωτὶ  καὶ   δίχα πόνου παραδιδόναι τοῖς ἐχθροῖς
[6, 92]   τοῖς καθ´ ἑαυτοὺς ἐπέκειντο παίοντες  καὶ   διώκοντες, καὶ δι´ ὀλίγου χρόνου
[6, 23]   τούτους δὴ στρατιὰν ἐξάγειν βουλευσάμενοι  καὶ   δόξαντες ἅπασι τοῖς συνέδροις ὀρθῶς
[6, 31]   βοή τε γὰρ εὐθὺς ἐγένετο  καὶ   δρόμος τῶν γεωργῶν εἰς τὸ
[6, 26]   ἐστρατευμένος τὰς ἐν ἡλικίᾳ στρατείας,  καὶ   δυεῖν δεούσας τριάκοντα μάχας ἀγωνισάμενος,
[6, 43]   πλήθει τ´ ἐπικρατοῦντες τῶν ἑτέρων  καὶ   δυνάμει, ἣν τὸ νέον αὐτοῖς
[6, 79]   ὑπὸ τοῦ δαίμονος, ὅση σπουδὴ  καὶ   δύναμις ἑκάστῳ πάρεστι φεύγωμεν ἀπ´
[6, 92]   καθ´ ὅσον ἑκάστῳ τις ἰσχὺς  καὶ   δύναμις ἦν προθύμως ἐβοήθουν τῇ
[6, 92]   ἂν μητρόπολιν τῶν Οὐολούσκων· ἔνθα  καὶ   δύναμις ἦν συνειλεγμένη καρτερὰ καὶ
[6, 6]   ἡμῖν ἄδικον, οὐχ ὑπὲρ ἀρχῆς  καὶ   δυναστείας, ὁποτέρους ἡμῶν μᾶλλον αὐτὴν
[6, 48]   εἰ γὰρ εἴη τι μέτριον  καὶ   δυνατὸν τῶν αἰτημάτων, οὐκ ἐναντιώσεσθαι
[6, 36]   γενήσεσθαι. ~Διῳκίσμεθα γὰρ ὡς ὁρᾶτε  καὶ   δύο πόλεις ἔχομεν, τὴν μὲν
[6, 75]   μὲν οὖν πόλεις κατὰ μίαν  καὶ   δύο πολεμούσας ὑμῖν ὑπὲρ τῆς
[6, 3]   τῶν πολεμίων ἐν ὑψηλῷ λόφῳ  καὶ   δυσβάτῳ, ἔνθ´ ὑπομένων πολλὰ πλεονεκτήσειν
[6, 24]   ποιεῖν· μέγιστον δὲ πάντων ὅπλον  καὶ   δυσκαταγώνιστον, χρώμενοι ῥᾳδίως ἐπικρατήσομεν
[6, 35]   θαυμάσαιμι δ´ ἄν, εἰ μὴ  καὶ   ἑαυτὴν διεργάσαιτο καὶ παράσχοι τοῖς
[6, 36]   νῦν γε ὑπαρχόντων ἤδη στερησόμεθα  καὶ   ἑαυτοὺς ὅσα πολεμίους βλάψομεν. Λατίνων
[6, 93]   ἐπιών, κύκλῳ δὲ περιίσταντο ἀθρόοι  καὶ   ἔβαλλον ὑποχωροῦντες ἐπιόντα τε καὶ
[6, 89]   χρήσεσθαι τῷ νόμῳ καὶ αὐτοὺς  καὶ   ἐγγόνους τὸν ἀεὶ χρόνον, ἀρά
[6, 34]   καὶ πρὸς τοὺς ἐντυγχάνοντας βοηθήσαντες.  καὶ   ἐγίνετο πολλαχῇ μὲν καὶ ἄλλῃ
[6, 26]   ταῦτ´ εἰπὼν ἐρρίπτει τὸ ῥάκιον  καὶ   ἐδείκνυε τὸ στῆθος μεστὸν τραυμάτων,
[6, 47]   γοῦν ἔργα δρῶσιν ἤδη μετεγνωκότων,  καὶ   εἰ λάβοιεν ἐλπίδα χρηστὴν περὶ
[6, 35]   ἔχουσι, ταῦτα φοβερώτατά μοι φαίνεται,  καὶ   εἰ μὴ ταχέως αὐτὰ ἐπιστήσομεν,
[6, 33]   ὅτι μὴ ὅπλα καὶ ἵππους,  καὶ   εἴ τι ἄλλο πολεμιστήριον χρῆμα
[6, 25]   πολέμου τάς τε πόλεις φραξάμενοι,  καὶ   εἴ τι ἄλλο χωρίον ἐπιτήδειον
[6, 85]   ἐν εἰρήνῃ καὶ κατὰ πολέμους.  καὶ   εἴ τι δι´ ἀνάγκην τῆς
[6, 15]   αὐτῶν καὶ ὁπλισμοὺς καὶ παρασκευὰς  καὶ   εἴ τι κατὰ νοῦν ἔχουσι
[6, 13]   ἐμβύθιον ὀλίγην, πολλῶν αὐτοὺς περιστάντων  καὶ   εἴ τι φέρουσιν ἐπὶ κοινὸν
[6, 80]   πόλει τέκνα νήπια καὶ γονεῖς  καὶ   εἴ τινες ἄρα γυναῖκες ἡμῖν
[6, 83]   πάντας ἀφεῖσθαι τῶν ὀφλημάτων δικαιοῦμεν·  καὶ   εἴ τινων ἤδη τὰ σώματα
[6, 56]   ἀποκρίσεις, ἀλλ´ ὑπερηφανεῖ καὶ ἀπειλεῖ,  καὶ   εἰκάσαι ῥᾴδιον οὐκ ἔστιν
[6, 54]   ἐμπίμπλασθε καὶ ἀμαθίας, ἀλλ´ ἐπικλάσθητε  καὶ   εἴξατε παραδείγμασι χρησάμενοι τῆς εὐβουλίας
[6, 70]   τι τῶν ἐσομένων ἐκ πολλοῦ,  καὶ   εἰπεῖν τι νοήσειεν ὡς
[6, 66]   ὑπὲρ ἑτέρου τινὸς πολέμου  καὶ   εἰρήνης βουλευόμεθα, ὥστε πολλὴ ἀνάγκη
[6, 47]   τοῖς πατρικίοις ὑπάρχει, φιλότητος δὲ  καὶ   εἰρήνης τοῖς ἀγαθοῖς. τὸ δ´
[6, 80]   ἔχθρας, ὡς ταῖς παρεσπονδημέναις φυγαῖς  καὶ   εἰς ἀβουλήτους ἀνάγκας κατακλεισθείσαις ἔθος
[6, 11]   πόδα· ἔπειτ´ αὖθις ἔστησάν τε  καὶ   εἰς ἀντίπαλα ἐχώρουν, θατέρου τῶν
[6, 56]   ἀληθῶς σπουδάζετε περὶ τὴν ὁμόνοιαν,  καὶ   εἰς ἐπιεικεστέρας συγκαθήσουσιν αἱρέσεις, οὐδὲν
[6, 42]   ἐπύθοντο, χωρίοις τ´ ἐχυροῖς ἐπεκάθηντο  καὶ   εἰς μάχας οὐ προῄεσαν, τάς
[6, 43]   τῆς βουλῆς ἐποιούμην πρὸς ὑμᾶς,  καὶ   εἰς ὁμόνοιαν ἤδη ποτὲ καταστῆσαι
[6, 23]   δυνάμεις ἤδη καταγράφειν ἁπάσῃ σπουδῇ  καὶ   εἰς τὰ πλησίον ἔθνη πρεσβεύεσθαι
[6, 66]   ἔτι τῶν συμφερόντων χρησόμεθα, ἀλλὰ  καὶ   εἰς τὸ λοιπὸν ἀνείρξομεν αὐτῶν
[6, 48]   πόλιν ἄδειαν ὑπάρξειν τῶν ἡμαρτημένων,  καὶ   εἰς τὸν ἀπὸ τοῦδε χρόνον
[6, 92]   τοῖς Κοριολανοῖς κατὰ τὸ συγγενὲς  καὶ   εἰσὶν οἱ πεμφθέντες ἐν ὁδῷ
[6, 38]   ἀνατροπὴ πόλεως ἀπὸ χρεοκοπίας ἄρχεται.  καὶ   εἴτε τις ἀπὸ τοῦ φρονίμου
[6, 53]   δὲ τοιούτους εἶναι τοὺς σύγκλυδας  καὶ   ἐκ παντὸς ἔθνους μετανισταμένους. στρατιωτικὴν
[6, 86]   ἀνθρωπείῳ σώματι πόλις. σύνθετον γὰρ  καὶ   ἐκ πολλῶν μερῶν ἐστιν ἑκάτερον·
[6, 8]   ἐδήλωσε, τὸ δ´ ἑκούσιόν τε  καὶ   ἐκ προθυμίας ὑπὲρ τῶν τυράννων
[6, 27]   κατὰ πόλιν ὄχλος, ἀλλὰ  καὶ   ἐκ τῶν σύνεγγυς ἀγρῶν τὸ
[6, 42]   ἐφόδῳ καταλαβόμενοι, εἰσὶ δ´ ὧν  καὶ   ἐκ φιλονεικίας οὐκ ἐκλιπόντων τὰς
[6, 47]   τῷ παραυτίκα ταραχὴ ἐνέπεσε πολλὴ  καὶ   ἔκπληξις, καὶ ὡς αὐτίκα δὴ
[6, 96]   δι´ αἰσχύνης τὸ πρᾶγμα ἔλαβε  καὶ   ἔκρινε μὴ κατ´ ἄνδρα ἐρανισμῷ
[6, 47]   οἷστε διαλλαγήσονται πρὸς αὐτούς, ἐσκόπουν·  καὶ   ἐλέχθησαν ὑπὸ τῶν ἡγουμένων τοῦ
[6, 8]   παραδείγματα φέρειν, ὅσα βαρβάρων τε  καὶ   Ἑλλήνων στρατεύματα ὑπερβαλόντα πλήθει μικραὶ
[6, 7]   Λατίνων ὀνείρατα, ὑποσχέσεις ἔχοντα κενὰς  καὶ   ἐλπίδας ἀτελεῖς. οἱ μὲν γὰρ
[6, 85]   τι δι´ ἀνάγκην τῆς πίστεως  καὶ   ἐλπίδος τὰ συμβόλαια κοινῆς ἐπανορθώσεως
[6, 84]   πίστεις ἔσονται πᾶσαι νόμιμοί τε  καὶ   ἐν ἔθει τοῖς διαλυομένοις τὰς
[6, 49]   κατὰ πολλὴν ἡσυχίαν συμπολιτεύσεται, παρέχων  καὶ   ἐν εἰρήνῃ καὶ κατὰ πολέμους
[6, 85]   ἄλλην ἀρετήν, ἣν πολλάκις ἀπεδείξασθε  καὶ   ἐν εἰρήνῃ καὶ κατὰ πολέμους.
[6, 73]   ἐγκαλοῦντες ἡμῖν ὡς ἡμαρτηκόσιν ἥκετε  καὶ   ἐν εὐεργεσίας οἴεσθε μέρει διδόναι
[6, 56]   καὶ οὐδέν γε θαυμαστόν, ἐπεὶ  καὶ   ἐν ἡμῖν αὐτοῖς εἰσί τινες,
[6, 73]   ἀρξάμενος· καὶ γὰρ ἰδίᾳ τε  καὶ   ἐν κοινῷ λέγοντας ἀπὸ τοῦ
[6, 10]   πάντων ἀναμὶξ μαχομένων καρτερὸς ἀγὼν  καὶ   ἐν χερσὶ πᾶσα μάχη.
[6, 72]   ἀτολμία κοινὴ πᾶσιν ἔσται βλάβη,  καὶ   ἐν τὸ ἴδιόν τις
[6, 74]   ἀντιβολοῦντας ὑμᾶς ὁρῶντες καὶ ὀλοφυρομένους  καὶ   ἕνα ἕκαστον ἐπιβοώμενον ἑταιρίας τε
[6, 9]   τε καὶ ἀγαθοῖς· καλῶς δὲ  καὶ   ἐνδόξως μόνοις τοῖς ἀγαθοῖς. ~Ἔτι
[6, 94]   τῆς λαμπρότητος τῶν σημείων ἕνεκεν  καὶ   ἑνὶ αἰχμαλώτῳ, ὃς ἔτυχεν αὐτῷ
[6, 86]   κοινῇ χρησίμων, ὥστε καὶ ἀντιπράττεις  καὶ   ἐνοχλεῖς καί, πρᾶγμα ἀφόρητον, ὑπηρετεῖν
[6, 40]   τῷ δήμῳ τὸ ἐλεύθερον, οἵπερ  καὶ   ἐξ ἀρχῆς αὐτὸ ἐδώκαμεν, οἱ
[6, 5]   εἰς τὸ μεταξὺ χωρίον ἀμφότεροι  καὶ   ἐξέτασσον τὰς δυνάμεις κατὰ τάδε·
[6, 86]   βουλὴ πάντα σώζει καὶ φυλάττει  καὶ   ἐπανορθοῖ, παύσασθε τὰς ἐπιφθόνους κατ´
[6, 72]   πρὸς αὐτοὺς καὶ οὐδὲν ἀποκρύψομαι.  καὶ   ἐπειδὴ Οὐαλέριος οὐδὲν ἔφησεν εἶναι
[6, 93]   τὸ καρτερώτατον τῶν πολεμίων εἱλεῖτο.  καὶ   ἐπειδὴ τὰ σημεῖα ἤρθη τῆς
[6, 30]   ἀλλ´ οἷς αὐτὸς ἐβούλετο κατεχαρίσατο·  καὶ   ἔπεισε τὴν βουλὴν μὴ δοῦναι
[6, 58]   ἐσπουδακότας, οἳ πρὸς πολὺ διάφορον  καὶ   ἐπὶ μεγάλοις δανεισθὲν τόκοις πολλὰ
[6, 48]   πυνθάνεσθαι παρ´ αὐτῶν, τίνος δέονται  καὶ   ἐπὶ τίσι δικαίοις ἀξιοῦσιν εἰς
[6, 44]   στάσις ὑμῶν, ἀποτίθεμαι τὴν ἀρχὴν  καὶ   ἐπὶ τοῖς βουλομένοις τὸ σῶμα
[6, 21]   προελέσθαι λογιζομένους, ὅτι συγγενεῖς εἰσι  καὶ   ἐπὶ τὸν ἔλεον τῶν ἀδικουμένων
[6, 82]   τῆς παρὰ τοῦ δήμου βοηθείας  καὶ   ἐπὶ τοῦθ´ ἥκουσιν οὐδὲ νῦν
[6, 75]   μόνον δυνάμεως μεγέθει ἐπαιρομένας, ἀλλὰ  καὶ   ἐπὶ τῷ δικαιότερα ἀξιοῦν μεγάλα
[6, 23]   ὁμονοούσῃ πόλει, μετρίας δέ τινας  καὶ   ἐπιεικεῖς· κίνδυνον γὰρ ἂν εἶναι,
[6, 26]   βαθὺν καθεικὼς καὶ κόμην βοῶν  καὶ   ἐπικαλούμενος τὴν ἐξ ἀνθρώπων ἐπικουρίαν.
[6, 92]   κτείνων ἀεὶ τοὺς ἐν χερσὶ  καὶ   ἐπικελευόμενος τοῖς φεύγουσι τῶν σφετέρων
[6, 53]   δ´ ἐπίκλητός γε οὑτοσὶ  καὶ   ἐπίσκηνος ὄχλος, εἰ γένοιτο ἡμῖν
[6, 85]   τροφάς τε ὑμῶν ἀγαθὰς εἰδόσι  καὶ   ἐπιτηδεύματα νόμιμα τήν τε ἄλλην
[6, 47]   ἐνθυμουμένους, ὅτι τὸ μὲν ἄρχειν  καὶ   ἐπιτροπεύειν τοῖς πατρικίοις ὑπάρχει, φιλότητος
[6, 93]   καὶ ἔβαλλον ὑποχωροῦντες ἐπιόντα τε  καὶ   ἑπόμενον. δὲ Πόστουμος ὡς
[6, 46]   λόγοι τε κατ´ ἀλλήλων ἐχθροὶ  καὶ   ἔργα πολεμίων ἐγίνοντο οὐκέτι διακρίνοντος
[6, 85]   δόξῃ μόνον τοῦτ´ εἰκάσαντες, ἀλλὰ  καὶ   ἔργῳ πειραθέντες ἴσμεν. τί οὖν
[6, 34]   συνώμοτον ἐν ἁψιμαχίαις λόγων τε  καὶ   ἔργων ἐμφανές, μάλιστα δ´ ἐδήλωσε
[6, 7]   ὑπελαμβάνομεν συμμάχους καὶ Σαβίνων τε  καὶ   Ἑρνίκων συχνοὺς καὶ μυρίους ἄλλους
[6, 29]   καὶ ὅσα χρυσὸς καὶ ἄργυρος  καὶ   ἐσθὴς ὡσπερὰν πόλεως τῆς κρατίστης
[6, 86]   σῶμα τρεφομένη καὶ σώζει σωζομένη,  καὶ   ἔστιν ὡσεί τις ἑστίασις κοινὴ
[6, 74]   πολλὰ δὲ σώματα συγγενῶν τε  καὶ   ἑταίρων καὶ ὁμοσκήνων ἀποβαλόντες, ἐνικήσαμεν
[6, 43]   γέρων τε δή, ὡς ὁρᾶτε,  καὶ   ἑτέρους τοιούτους ἔχω συμμάχους, ὧν
[6, 1]   πατράσι μένειν, τὰς δὲ θηλείας  καὶ   ἔτι ἀγάμους ταῖς μητράσιν ἕπεσθαι·
[6, 51]   γονάτων, ἀπολοφυρόμενοι τὴν κατέχουσαν αὐτοὺς  καὶ   ἔτι μᾶλλον καθέξουσαν ἐρημίαν, δεινὴ
[6, 43]   μοι ἑκούσιοι συναράμενοι τοῦ πολέμου,  καὶ   ἔτι μᾶλλον τῆς ἀρετῆς, ἣν
[6, 25]   τῆς βεβαίου πίστεως χάριν ἀποδιδοῦσα  καὶ   ἔτι μᾶλλον τῆς εἰς τὸν
[6, 89]   οὓς καὶ τέως εἶχον ἡγεμόνας,  καὶ   ἔτι πρὸς τούτοις Γάιον καὶ
[6, 54]   κατά τι τῶν ἑαυτοῦ μορίων,  καὶ   ἔτι πρὸς τούτοις ὡς οὔτε
[6, 72]   ταῦτα τοὺς βουλομένους ἅπασαν αἰδῶ  καὶ   εὐλάβειαν ἀποθεμένους· οὐ γὰρ ἐπιτρέπειν
[6, 30]   τοῦ πομπεύειν ἐπὶ καλοῖς τε  καὶ   εὐτυχέσιν ἔργοις ἐξουσίαν. ταῦτ´ εἰπὼν
[6, 62]   ἐν ἀρχαῖς, χρόνῳ γοῦν ὕστερον  καὶ   ἐφ´ ἑκάστῳ χρήματι, ὧν ἂν
[6, 50]   πρὸς ἡμᾶς ἐλπίζομεν τὸ δημοτικόν,  {καὶ}   ἐφ´ ἡμῖν ὑπάρχον εἰδότες ἑνὶ
[6, 52]   ἔσονται; πότερον οἱ οἰκήσεις τε  καὶ   ἐφέστια καὶ βίους καὶ τὸ
[6, 35]   ἔσται καὶ φίλοις ἀσφάλειαν παρασχεῖν  καὶ   ἐχθροῖς δέος, στασιάζουσα δ´ ὥσπερ
[6, 25]   ἐπὶ σφᾶς, οὕτω στασιαστικῶς πολιτευομένους  καὶ   ἐχθρῶς ἔχοντας πρὸς ἀλλήλους, οὔτ´
[6, 4]   ἐφ´ ἑτέρας ῥάχεως ὀρεινῆς πάνυ  καὶ   ἐχυρᾶς· ὥστ´ ἀμφοτέρωθεν ἀποκεκλεῖσθαι τοὺς
[6, 9]   γυναικῶν καὶ πατέρων· εὐκλεεῖς δὲ  καὶ   ζηλωτοὶ τῆς ἀρετῆς οἱ τὰ
[6, 80]   ἐκ τῆς πατρίδος. ἀλλ´ εὐτυχεῖτε  καὶ   ζῆτε βίον, ὃν ἂν προαιρῆσθε,
[6, 47]   αὑτοῖς κακῶς βεβουλευμένοις οἱ πλείους  καὶ   ζητοῦσιν ἀναλύσασθαι τὰς ἁμαρτίας εὐσχήμονας
[6, 84]   ὑμῶν ἐνθάδε γραφέσθω τὰ δόξαντα,  καὶ   βουλὴ τούτοις πείσεται. τοῦ
[6, 13]   πόλις, ἔνθα ὤφθη τὰ εἴδωλα,  καὶ   παρ´ αὐτῷ κρήνη καλουμένη
[6, 53]   συγχωρήσαιμεν, πατρὶς ἡμῖν οἰχήσεται  καὶ   πολιτεία πρὸς ἡμῶν αὐτῶν
[6, 44]   κατέχειν ὑμᾶς. ὠνείδισται δέ μοι  καὶ   τῶν κληρούχων εἰς Οὐολούσκους
[6, 24]   μικρὰ ἰσχὺς πρὸς τὰ πράγματα  καὶ   τῶν πατρικίων νεότης ἕτοιμος
[6, 54]   ὄψις ἂν γίνοιτο τοῦ λειπομένου  καὶ   φύσις οὐκ ἐπὶ πολὺ
[6, 93]   ὁρῶσι νεκρούς τε κειμένους πολλοὺς  καὶ   ἡμιθανεῖς. μετὰ τοῦτ´ ἤδη κοινῶς
[6, 76]   ἤδη τυραννίδα περιβεβλημένοι τὴν ἀρχὴν  καὶ   ἡμῖν ὥσπερ δούλοις παραχρώμενοι ἐξηλέγχθητε,
[6, 35]   ἐπιταττόμενα ὑπὸ τῶν ὑπάτων πράττειν,  καὶ   ἡμῶν αὐτῶν πρὸς τὸ
[6, 80]   μάλιστα δ´ οἱ τούτων τε  καὶ   ἡμῶν πρόγονοι· ὧν οἱ μὲν
[6, 27]   σύνεγγυς ἀγρῶν τὸ δημοτικὸν πλῆθος  καὶ   ἦν ἐξ ἑωθινοῦ πλήρης
[6, 29]   πολὺ τῶν ταύτῃ ὑπερέχειν ἐδόκει,  καὶ   ἦν ὥσπερ ἡγεμὼν τοῦ ἔθνους.
[6, 28]   ἐπεδείκνυεν οὐκέτι προσδεχομένην πολιτικὰς φιλονεικίας  καὶ   ἠξίου νῦν μὲν ὁμόσε τοῖς
[6, 28]   διετέλει πρὸς τὸν δῆμον, ἀπελογεῖτο,  καὶ   ἠξίου συνάρασθαι τῆς στρατείας αὐτῷ
[6, 73]   ἣν αἰτεῖσθε, ταύτην διδόναι λέγετε,  καὶ   ἧς ἀφεῖσθαι ζητεῖτε ὀργῆς, ταύτης
[6, 21]   τινα ἡμερῶν ἀριθμὸν ἐπιβιοὺς ἀποθνήσκει  καὶ   θάπτεται ὑπ´ αὐτοῦ. τῶν δὲ
[6, 92]   φεύγουσι τῶν σφετέρων ἀναστρέφειν τε  καὶ   θαρρεῖν καὶ αὑτῷ ἕπεσθαι. οἱ
[6, 9]   Ῥωμαῖοι, τὰ μὲν πολλὰ ὑπάρχειν  καὶ   θαυμαστὰ ἔργα παρ´ ἑτέροις, οὓς
[6, 13]   εἴδωλα. ταύτης ἐστὶ τῆς παραδόξου  καὶ   θαυμαστῆς τῶν δαιμόνων ἐπιφανείας ἐν
[6, 96]   τῶν πολλῶν εὐτελῶς ἐκκομίσαι τε  καὶ   θάψαι. οὐ μέντοι γε
[6, 9]   δ´ ἂν κακὴ  καὶ   θεοβλαβὴς διάνοια φυγῆς ἀσχήμονος ἐπιθυμίαν
[6, 54]   ἐνθυμηθέντες ὅσον τὸ κράτος,  καὶ   θεοὶ εἴκουσι μόνῃ, μὴ χαλεπαίνετε
[6, 68]   μὲν οὖν, Καπετώλιε Ζεῦ  καὶ   θεοὶ πόλεως ἐπίσκοποι τῆς ἡμετέρας
[6, 7]   ὁμοῦ καὶ παιδείας ἐτύχετε κοινῆς  καὶ   θεοῖς ἐπὶ τῶν αὐτῶν βωμῶν
[6, 79]   φεύγωμεν ἀπ´ αὐτῶν ἄσμενοι τύχην  καὶ   θεὸν οἵπερ ἡμᾶς σώζουσιν ἡγεμόνας
[6, 88]   ἐκ τοῦ φανεροῦ ἀντέλεγε βοῶν  καὶ   θεοὺς ἐπιμαρτυρόμενος καί, ὅσων μέλλοι
[6, 25]   κλῆρον ἐκείνῳ προσήκουσα· πολλῇ δεήσει  καὶ   θεραπείᾳ παρασκευασάμενος τὸ δημοτικὸν συνάρασθαι
[6, 50]   διαρπαζομένας ὁρῶντες λείαν τ´ ἀπελαυνομένην  καὶ   θεράποντας αὐτομολοῦντας καὶ οὐκ ἔχοντες,
[6, 28]   γινομένην, ἐν θεοὶ πατρῷοι  καὶ   θῆκαι προγόνων ἑκάστοις ἦσαν,
[6, 9]   ἀζήλοις ἀκλαύστοις ὑπ´ οἰωνῶν τε  καὶ   θηρίων διαφορηθῆναι. ταῦτα δὴ προεγνωκότες
[6, 65]   δὲ τοῦ Κλαυδίου μεγάλη φωνὴ  καὶ   θόρυβος ἐξαίσιος ἄχρι πολλοῦ χρόνου
[6, 34]   πόλις ἦν ἀκοσμίας πλήρης  καὶ   θορύβου. ἅμα δὲ τῇ στάσει
[6, 27]   ὑπομένειν· τε πόλις οἰμωγῆς  καὶ   θορύβου καὶ παντοίων γυναικείων ὀδυρμῶν
[6, 24]   ἑκατέρῳ, μὲν βουλὴ φιλονεικίας  καὶ   θορύβους καὶ λόγους ἀκόσμους, οἷς
[6, 71]   χαίροντες εἰς τὴν γειναμένην τε  καὶ   θρεψαμένην ὑμᾶς πόλιν, τροφεῖά
[6, 95]   κοσμηθέντες ὑπὸ τῆς βουλῆς πορφύρᾳ  καὶ   θρόνῳ ἐλεφαντίνῳ καὶ τοῖς ἄλλοις
[6, 17]   εὐνοίᾳ θεῶν ἐν ἑορταῖς τε  καὶ   θυσίαις ἦσαν. ~Ὀλίγαις δ´ ὕστερον
[6, 95]   ὀμόσαντες καθ´ ἱερῶν. ἐψηφίσατο δὲ  καὶ   θυσίας ἀποδοῦναι τοῖς θεοῖς
[6, 17]   ἦν, ναούς τ´ αὐτοῖς καθιδρύσεσθαι  καὶ   θυσίας καταστήσεσθαι καθ´ ἕκαστον ἐνιαυτόν.
[6, 1]   καθ´ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἑορτάς τε  καὶ   θυσίας. τὰ δὲ πρὸ τούτων
[6, 17]   ἐξελόμενος τὰς δεκάτας ἀγῶνάς τε  καὶ   θυσίας τοῖς θεοῖς ἀπὸ τετταράκοντα
[6, 13]   καλουμένη τε τῶν θεῶν τούτων  καὶ   ἱερὰ εἰς τόδε χρόνου νομιζομένη,
[6, 77]   ὑπισχνούμενοι ὑπὲρ τῆς τότε σωτηρίας;  καὶ   ἵνα μὴ ἐξαπατᾶν ἡμᾶς αὖθις
[6, 89]   ταῦτ´ εἰργασμένων φόνου καθαρὸς ἔστω.  καὶ   ἵνα μηδὲ τὸ λοιπὸν τῷ
[6, 10]   πρῶτον μὲν οἱ ψιλοί τε  καὶ   ἱππεῖς ἀφ´ ἑκατέρων, ἔπειθ´ αἱ
[6, 33]   πολλὰς εὗρον, ὅτι μὴ ὅπλα  καὶ   ἵππους, καὶ εἴ τι ἄλλο
[6, 53]   ἀγωνισαμένοις ὑπὲρ αὐτῶν πολίταις μεταδιδόναι;  καὶ   ἴσως ἂν οὐδὲ τούτοις ἀρκεσθείη
[6, 33]   τοῖς πεζοῖς πρὸς τοὺς ἱππεῖς·  καὶ   καθ´ ἓν ἀμφότεροι πυργηδὸν ἐξωθοῦσι
[6, 92]   βάλλουσαι τοὺς πολεμίους τοῖς καλυπτῆρσι,  καὶ   καθ´ ὅσον ἑκάστῳ τις ἰσχὺς
[6, 69]   πρεσβυτέρων γνῶμαι τῇ Μενηνίου προσέθεντο,  καὶ   καθῆκεν λόγος ἐπὶ τοὺς
[6, 94]   ἀπὸ τῆς ἄλλης λείας πολλαῖς  καὶ   καλαῖς ἀπαρχαῖς. βοῆς δὲ γενομένης
[6, 12]   ἅλωσις, ὅθεν οἱ Ῥωμαῖοι πολλὰς  καὶ   καλὰς ἔλαβον ὠφελείας. συμφορά τε
[6, 74]   τῆς ἄλλης κτήσεως πολλῆς οὔσης  καὶ   καλῆς ἀργυρίου πέντε μνᾶς κατ´
[6, 96]   αὐτὸν ἔθαψεν πόλις δημοσίᾳ  καὶ   καλλίστῃ πάντων ἀνθρώπων καὶ λαμπροτάτῃ
[6, 13]   πολεμικὰς ἐνδεδυκότες στολὰς μήκιστοί τε  καὶ   κάλλιστοι καὶ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν
[6, 10]   τοῖς θεοῖς εὐξάμενος, ἐὰν εὐτυχὲς  καὶ   καλὸν τέλος ἀκολουθήσῃ τῇ μάχῃ,
[6, 79]   οὖν οὗτοι τὴν πόλιν ὅλην  καὶ   καρπούσθωσαν ἡμῶν δίχα καὶ τῶν
[6, 9]   ἑνὶ τῷδε κινδύνῳ τὸ κράτιστον  καὶ   κατ´ εὐχὴν ἅπασι τέλος λαβόντι
[6, 27]   πράγμασιν ἐπικουρίαν οὐδεμίαν, ἡδόμενοι δὲ  καὶ   κατ´ εὐχὴν δεχόμενοι τὸν ἔξωθεν
[6, 49]   συμπολιτεύσεται, παρέχων καὶ ἐν εἰρήνῃ  καὶ   κατὰ πολέμους ἑαυτὸν μέτριον; οὐδὲν
[6, 85]   πολλάκις ἀπεδείξασθε καὶ ἐν εἰρήνῃ  καὶ   κατὰ πολέμους. καὶ εἴ τι
[6, 55]   καὶ ἀγαθῶν ἐν εἰρήνῃ τε  καὶ   κατὰ πολέμους; οὐκ, ἐὰν τά
[6, 49]   αὐτοῖς προπολεμήσει τε τῆς ἀρχῆς  καὶ   κατὰ πολλὴν ἡσυχίαν συμπολιτεύσεται, παρέχων
[6, 52]