Alphabétiquement     [«   »]
δεχόμενοι 2
δέω 1
δέωνται 1
δὴ 56
δή 6
δῆλον 1
δηλονότι 1
Fréquences     [«    »]
56 αὐτοὺς
55 παρὰ
54 ὑμᾶς
56 δὴ
57 ἐξ
58 ὑμῖν
60 ὑπὲρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

δὴ


Livre, Chap.
[6, 60]   τυραννικῶν ἔργων ἐπιθυμίαν. οὐδενὶ γὰρ  δὴ   ἄδηλον, ὅτι πᾶς τύραννος ἐκ
[6, 76]   ἤλθετε καὶ ὡς ἐν παντὶ  δὴ   ἀθυμίας ἐγένεσθε, εἴτε μὴ συναρούμεθα
[6, 60]   καὶ φιλοπόλιδος τούτου ἐξηγέρθησαν, ὡς  δὴ   ἀκίνδυνον αὐτοῖς τὸ ἔργον ἐσόμενον,
[6, 62]   διαλύσει} τὰ βουλεύματα. οὐ γὰρ  δὴ   ἀξιώσουσιν οὔτε Σαβίνοις οὔτε Τυρρηνοῖς
[6, 81]   τοὺς ταπεινοτέρους φρονοῦντες. ~Ὁ μὲν  δὴ   Βροῦτος τοιούτους εἰπὼν λόγους ἐπαύσατο·
[6, 78]   ὑπὲρ τούτων γραφησομένοις, οὐ γὰρ  δὴ   γεγραμμένοις; καὶ τί πάλιν κωλύσει
[6, 62]   παραδέξαιτό τις αὐτοὺς πόλις, ἐνταῦθα  δὴ   διαγινώσκοινθ´ ὡς ἂν πολέμιοί τε
[6, 75]   συγγένειαν ἅπασαν διεφθείραμεν. ~Ἃ μὲν  δὴ   εἰς τὸ συνελευθερῶσαι ὑμᾶς ἀπὸ
[6, 61]   ἔσται καὶ ὑπερήφανον; μὴ γὰρ  δὴ   ἐκείνῃ τῇ ἐλπίδι ἐπαίρεσθε, ὡς
[6, 62]   ἅπαντες ἐψηφίσασθε οὕτως. ~Ἀλλὰ πλεῖστον  δὴ   ἐν τούτῳ Μενήνιος ἐψεύσθη τῆς
[6, 54]   τε δὴ ταῦτα καὶ ὅσα  δὴ   ἕτερα ἡμῖν εἴρηται πρότερον, ἔτι
[6, 77]   τὴν χάριν τῶν πόνων. ταῦτα  δὴ   καὶ ἄλλα πρὸς τούτοις ὅμοια
[6, 21]   ἔφη, τὰ ἔσχατα παθεῖν, ἅτε  δὴ   καὶ αὐτοὶ πράττειν ἐμέλλετε, εἰ
[6, 79]   κλοιοῖς καὶ μύδροις. αἰκίας δὲ  δὴ   καὶ προπηλακισμοὺς καὶ μάστιγας καὶ
[6, 25]   πολεμεῖν δέον αὐτοὶ πολεμούμενοι, τότε  δὴ   καταπεπληγότες τὸ τῶν Ῥωμαίων τάχος,
[6, 74]   ὁμόσε τοῖς δεινοῖς ἐχωρήσαμεν, μέγιστον  δὴ   κινδύνων ἀναρρίψαντες ἐκεῖνον, ἐν
[6, 12]   εἰς μέσους αὐτοὺς ἵεται· ἔνθα  δὴ   κυκλωθεὶς ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων ἱππέων
[6, 86]   χρείας παρέχεται τὰς ἴσας. εἰ  δὴ   λάβοι τὰ μέρη τοῦ ἀνθρωπείου
[6, 93]   ὥσπερ ἀνδραπόδοις παραχρώμενοι. ἄξιοι μὲν  δὴ   λόγου καὶ οἱ ἄλλοι Ῥωμαῖοι
[6, 47]   καὶ ἔκπληξις, καὶ ὡς αὐτίκα  δὴ   μάλα τῶν ἀποστατῶν ἅμα τοῖς
[6, 46]   φρουρεῖν τὰς ἐξόδους· ἦσαν γὰρ  δὴ   ὀλίγοι καὶ οὐχ ἱκανοὶ ἔτι
[6, 5]   ἕτεραι παρ´ Ἑρνίκων. τὰ μὲν  δὴ   παρασχόντα τοῖς ἡγεμόσιν αὐτῶν ταχεῖαν
[6, 27]   δόξας προγονικὰς εἶχον, οἷα  δὴ   περὶ μεγάλων κινδυνεύοντες ὡπλίζοντο διὰ
[6, 9]   τε καὶ θηρίων διαφορηθῆναι. ταῦτα  δὴ   προεγνωκότες ἴτε προθύμως ἅπαντες ἐπὶ
[6, 21]   τῶν εἰρηνοδικῶν ἀνενεώσαντο. μὲν  δὴ   πρὸς τοὺς τυράννους συστὰς πόλεμος
[6, 95]   Λατίνοις ἅπασι δοκῇ. ταῦτα μὲν  δὴ   Ῥωμαῖοί τε καὶ Λατῖνοι συνέθηκαν
[6, 28]   ὁμοίαις προθυμίαις χρησάμενοι παραλύσωνται, τότε  δὴ   σκοπεῖν, τίνα τρόπον ἴσην καὶ
[6, 23]   πολέμῳ νοσοῦσαν ἄρασθαι. ἐπὶ τούτους  δὴ   στρατιὰν ἐξάγειν βουλευσάμενοι καὶ δόξαντες
[6, 86]   καὶ περὶ πόλεως. πολλὰ γὰρ  δὴ   τὰ συμπληροῦντα καὶ ταύτην ἔθνη
[6, 44]   ὅσα ἰδίᾳ κακῶς ἀκήκοα, ὡς  δὴ   τά τε παρὰ τῶν πολεμίων
[6, 14]   μάχην αὐτῶν ἐπιτελεσθῆναι. ὡς δὲ  δὴ   ταῦτ´ ἔγνω, χωρεῖν ἅπαντας ἐκέλευσεν
[6, 86]   καὶ δίχ´ ἡγεμόνος οἰκήσομεν; εἰ  δὴ   ταῦτα διανοηθέντες τῶν συνήθων ἐπιτηδευμάτων
[6, 86]   ἃς ἕνεκα ταύτης ὑπομένομεν; εἰ  δὴ   ταῦτα δόξειεν αὐτοῖς καὶ μηδὲν
[6, 68]   εἴητε καὶ μειλίχιοι. θεοῖς μὲν  δὴ   ταῦτα εὔχομαι, λόγων γὰρ οὐδὲν
[6, 54]   φυλακῇ στρατιαῖς δεδουλωμένας. ~Ἐνθυμούμενοί τε  δὴ   ταῦτα καὶ ὅσα δὴ ἕτερα
[6, 64]   ἀπορήσομεν τῶν ἄρχεσθαι βουλομένων. ἐνθυμούμενοι  δὴ   ταῦτα καὶ τῶν ἔργων τῆς
[6, 56]   μέλλον εὖ πάσχειν ὑποχείριον. ἐννοούμενος  δὴ   ταῦτα οἴομαι δεῖν πρεσβείαν ἀποσταλῆναι
[6, 4]   καὶ Σέξτος Ταρκύνιος· ἐτύγχανον γὰρ  δὴ   τηνικαῦτα χωρὶς ἀλλήλων ἐστρατοπεδευκότες· εἰς
[6, 71]   ἀντιπάλων ἀναβάλλοντες τὰ πράγματα. ταῦτα  δὴ   τῆς βουλῆς ἐψηφισμένης δέχεσθε ἄσμενοι
[6, 78]   οἰκείους ἑκάτεροι καιρούς; ὑποψίαι δὲ  δὴ   τό γε μετὰ τοῦτο καὶ
[6, 60]   τῇ τῶν κρατίστων ἡγεμονίᾳ, καὶ  δὴ   τὸ πρᾶγμα ὑπὸ τοῦ ὀνόματος
[6, 74]   δωρεάς, ἃς ὑπέτεινον ἡμῖν, ἵνα  δὴ   τὸ πρὸς ὑμᾶς πιστὸν ἐγκαταλίπωμεν,
[6, 32]   ἀμφοτέρων γενέσθαι φόνον. φιλοπόλεμον γὰρ  δὴ   τὸ τῶν Ἀρούγκων ἔθνος ἦν,
[6, 1]   κατὰ ψήφισμα βουλῆς. τούτοις μὲν  δὴ   τοῖς ὑπάτοις εἰρήνης ὥσπερ ἔφην
[6, 17]   ναῶν τούτων κατασκευάς. Ῥωμαῖοι μὲν  δὴ   τὸν τυραννικὸν ἀπωσάμενοι πόλεμον εὐνοίᾳ
[6, 71]   πολῖται, τὰ μέτρια. ἐπὶ  δὴ   τοσαύτης βεβηκότες εὐτυχίας μὴ μέλλετε
[6, 77]   φενακισμῷ δῆλος ἦν. ~Ἔναγχος δὲ  δὴ   τοῦ χρόνου· τουτὶ γὰρ ἔτι
[6, 86]   ἄλλως τις εἰπεῖν. τὸν αὐτὸν  δὴ   τρόπον ὑπολάβετε καὶ περὶ πόλεως.
[6, 79]   τὰ φίλτατα διολέσαι. ἐπὶ τοιαύταις  δὴ   τύχαις καὶ συμφοραῖς οὐκ εὐκταίαις
[6, 66]   γνώμας ψήφου γενόμενον κύριον. παραγγείλαντες  δὴ   τῷ πλήθει παρεῖναι κατὰ τόνδε
[6, 83]   αὐτῶν ἀκύρους ποιοῦμεν. περὶ μὲν  δὴ   τῶν ἐκ τοῦ παρεληλυθότος χρόνου
[6, 23]   τὰς πατρίους κατέστησεν ἀρχάς. ~Παραλαμβάνουσι  δὴ   ὕπατοι πάλιν τὴν ἐνιαύσιόν τε
[6, 20]   καὶ ἀναλγησίας ἔργον· οὐ γὰρ  δὴ   φιλανθρωπίας οὐδὲ μετριότητος· τὸν τῶν
[6, 2]   ἔτι τοῖς βουλομένοις ἀπεδίδοτο. ἠναγκάζοντο  δὴ   χαλεπαίνοντες ἐπὶ τούτῳ συχνοὶ καταλιπεῖν
[6, 63]   εἰς τὸ μηδέν. ~Ὧν μὲν  δὴ   χάριν τὸν ἐκ τῶν φυγάδων
[6, 88]   εἶπον, διαλύσασθαι τὴν στάσιν. γίνεται  δὴ   ψήφισμα τῆς βουλῆς, τά τε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007