Alphabétiquement     [«   »]
ἐντὸς 6
ἐντρυφᾶτε 1
ἐντυγχάνοντας 1
ἐξ 57
ἐξαγαγὼν 1
ἐξάγειν 4
ἐξάγιστος 1
Fréquences     [«    »]
56 αὐτοὺς
56 δὴ
55 παρὰ
57 ἐξ
58 ὑμῖν
60 ὑπὲρ
61 ὑπὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

ἐξ


Livre, Chap.
[6, 80]   πόλιν ᾤκισαν, οἱ δ´ ὕστερον  ἐξ   Ἄλβας ἀναστάντες Ῥωμύλου τὴν ἀποικίαν
[6, 76]   τῆς τιμῆς ταύτης τυχεῖν, οὐκ  ἐξ   ἄλλου τινὸς προσθέντες αὐτῷ τὴν
[6, 92]   μέρη τῆς πόλεως φόνος ἐγίνετο  ἐξ   ἀμφοῖν πολύς· τῶν μὲν ἀνὰ
[6, 42]   πάνυ ἐταπεινώθη χρόνῳ μιᾷ παρατάξει  ἐξ   ἀμφοτέρων βουληθέντων ἐπικρατεῖν. ἔπειτα
[6, 32]   ἡμέρας μεσούσης ἀντεῖχον, ὥστε πολὺν  ἐξ   ἀμφοτέρων γενέσθαι φόνον. φιλοπόλεμον γὰρ
[6, 42]   καὶ γίνεται δέκα στρατιωτικὰ τάγματα,  ἐξ   ἀνδρῶν τετρακισχιλίων ἕκαστον. τούτων τρία
[6, 26]   κόμην βοῶν καὶ ἐπικαλούμενος τὴν  ἐξ   ἀνθρώπων ἐπικουρίαν. συνδραμόντος δὲ τοῦ
[6, 61]   ἔθη πατέρων ἀκίνητα, μηδ´ ἀναιρεῖν  ἐξ   ἀνθρώπων πίστιν ἱερὸν χρῆμα, μεθ´
[6, 3]   ἀφίκετο δ´ αὐτοῖς ἐξεστρατευμένοις ἤδη  ἐξ   Ἀντίου πόλεως ἐπιφανεστάτης τοῦ Οὐολούσκων
[6, 68]   ἂν αὐτὸς ἀξιοῖ· καὶ μόνος  ἐξ   ἁπάντων ἐγὼ λείπομαι τῶν ἐναντιωθέντων
[6, 94]   καλαῖς ἀπαρχαῖς. βοῆς δὲ γενομένης  ἐξ   ἁπάντων μεγάλης, ὡς ἂν ἐπαινούντων
[6, 83]   ἐνθυμουμένοις, ὅτι πᾶσα θεραπεύεται στάσις  ἐξ   ἁπάσης πόλεως, ὅταν ἐξαιρεθῶσιν αἱ
[6, 74]   ἀξιοῦντα τοὺς φυγάδας τῇ τ´  ἐξ   ἁπάσης Τυρρηνίας, ἣν αὐτὸς ἐπήγετο,
[6, 18]   τῶν Λατίνων ἧκον ὡς αὐτοὺς  ἐξ   ἁπασῶν τῶν πόλεων ἐπιλεχθέντες οἱ
[6, 14]   οἱ δὲ τῶν Οὐολούσκων ἡγεμόνες  ἐξ   ἀπόπτου τῶν Ῥωμαίων παρεμβαλόντες ὡς
[6, 40]   δήμῳ τὸ ἐλεύθερον, οἵπερ καὶ  ἐξ   ἀρχῆς αὐτὸ ἐδώκαμεν, οἱ λόγοι
[6, 77]   ἵνα παρέλθητε τὰς ὑποσχέσεις ὥσπερ  ἐξ   ἀρχῆς διέγνωτε. οὐχ ὑπομένοντος δὲ
[6, 75]   περιβαλέσθαι μείζω κατὰ τὴν  ἐξ   ἀρχῆς δόκησιν ἀκούσατε, καὶ ὅπως,
[6, 68]   διὰ ταῦτά γ´ ἀποστήσομαι τῶν  ἐξ   ἀρχῆς ἐγνωσμένων οὐδὲ καταλείψω τὴν
[6, 88]   τὴν χάριν· Ἄππιος δέ, ὅσπερ  ἐξ   ἀρχῆς ἠναντιοῦτο ταῖς διαλλαγαῖς, καὶ
[6, 83]   στάσιν καὶ καταστήσοντες εἰς τὸν  ἐξ   ἀρχῆς κόσμον τὴν πολιτείαν, ἔχοντες
[6, 38]   καὶ οὐδὲ νῦν μεταγινώσκω τῶν  ἐξ   ἀρχῆς μοι φανέντων οὐδέν·
[6, 32]   σφίσι καὶ τὴν φρουρὰν ἀπαγαγεῖν  ἐξ   αὐτῆς· ἐὰν δὲ μὴ ποιήσωσιν,
[6, 55]   καὶ πολίταις ὑμετέροις ἤδη τισὶν  ἐξ   αὐτῶν ἐχαρίσασθε. τούτου δ´ ἔτι
[6, 96]   νικήσας Σαβίνους καὶ τὸν  ἐξ   αὐτῶν θρίαμβον ἐπιφανέστατον καταγαγών,
[6, 56]   ἔργον δ´ οὐδὲν ὁρᾷ γινόμενον  ἐξ   αὐτῶν οὔτε φιλάνθρωπον οὔτε μέτριον,
[6, 50]   ἑκάτερον ὅσης ἐστὶ μεστὸν εὐηθείας,  ἐξ   αὐτῶν ὑμᾶς ἀξιώσαιμ´ ἂν ἔγωγε
[6, 32]   δὲ πανηγυρίζουσιν αὐτοῖς πρεσβευταὶ παρῆσαν  ἐξ   ἔθνους Ἀρούγκων, οἳ τῆς Καμπανῶν
[6, 45]   πρόσω τῆς Ῥώμης, νῦν  ἐξ   ἐκείνου Ἱερὸν ὄρος καλεῖται. τῶν
[6, 15]   προθυμίας χάριν οἰσόμενοι, τῇ δ´  {ἐξ}   ἐκείνων τύχῃ μέγαν ἀγῶνα δίχα
[6, 72]   Οὐαλερίου παρελθὼν Σικίννιος οὐκ  ἐξ   ἑνὸς ἔφη δεῖν λόγου τὸ
[6, 47]   πόλιν ἡξόντων δέος. ἔπειθ´ ὡς  ἐξ   ἑνὸς παρακελεύσματος ἁρπάσαντες τὰ ὅπλα
[6, 91]   ἐπιχειρεῖν πρώτοις πόλιν αὐτῶν Λογγόλαν  ἐξ   ἐφόδου καταλαμβάνεται, ἐπιβαλομένων μὲν τῶν
[6, 14]   ἐπὶ τὸν χάρακα τῶν Ῥωμαίων  ἐξ   ἐφόδου, τέως πολλοὶ μὲν ἔκαμον
[6, 3]   ἐξεληλυθότας· καὶ αὖθις ἕτεροι δηλοῦντες  ἐξ   ἐφόδου τι καταληφθῆναι πρὸς αὐτῶν
[6, 4]   γνῶμαι ἐλέχθησαν. οἱ μὲν γὰρ  ἐξ   ἐφόδου χωρεῖν ἠξίουν ἐπὶ τοὺς
[6, 32]   τὸ πεδίον ἀγωνιούμενοι, καὶ συμπεσόντες  ἐξ   ἑωθινῆς μέχρις ἡμέρας μεσούσης ἀντεῖχον,
[6, 27]   τὸ δημοτικὸν πλῆθος καὶ ἦν  ἐξ   ἑωθινοῦ πλήρης ἀγορά. τῆς
[6, 87]   ἄρχοντας ἀποδεικνύναι καθ´ ἕκαστον ἐνιαυτὸν  ἐξ   ἡμῶν ὁσουσδήτινας, οἵτινες ἄλλου μὲν
[6, 20]   ἔργοις, οἳ τὴν Ἀλβανῶν πόλιν,  ἐξ   ἧς αὐτοί τ´ ἀπῳκίσθησαν καὶ
[6, 96]   χρόνῳ τούτῳ διὰ τῶν ὑπάτων·  ἐξ   ἧς εὑρέθησαν ὑπὲρ ἕνδεκα πάντων
[6, 9]   καὶ γῆς ἔτι προσθήσω κλῆρον,  {ἐξ}   ἧς κέκτηται τὸ δημόσιον, ἱκανὸν
[6, 80]   τῆς μεταναστάσεως. οἱ μέν γε  ἐξ   Ἰλίου μεταναστάντες ὑπὸ πολεμίων ἐξηλαύνοντο,
[6, 72]   ὑμᾶς κατιέναι, καὶ ὡς ἐλευθέροις  ἐξ   ἴσου ἤδη ἄρχονται ὁμιλεῖν. τί
[6, 53]   ἀρχῶν καὶ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν  ἐξ   ἴσου τοῖς πατρικίοις ἀξιώσειε μεταλαμβάνειν.
[6, 29]   τε δόξαντες εἶναι καὶ ὡς  ἐξ   ὁδοῦ μακρᾶς κατακόπους προθυμίας τ´
[6, 57]   δεύτερον ἐκάλει τὸν αὐτὸν τρόπον  ἐξ   ὀνόματος, ἀξιῶν γνώμην ἀποφήνασθαι, Μάνιον
[6, 40]   δ´ ὄχλου συχνοῦ τότε πρῶτον,  ἐξ   οὗ τὴν ἀρχὴν Σερουίλιος
[6, 66]   ἴστε δήπου νόμον ἡμῖν ὑπάρχοντα,  ἐξ   οὗ τήνδε οἰκοῦμεν τὴν πόλιν,
[6, 9]   καὶ περιβοήτους πράξεις οἰκείας τὸ  ἐξ   ὑμῶν καρπώσεται γένος, ἢν τοῦτον
[6, 52]   ἥξουσιν, ἀλλὰ κινδύνων καὶ πολέμου,  ἐξ   ὧν ἄδηλον, εἰ κατορθωθήσεται τὸ
[6, 55]   αὐτοῖς ἀπέδοτε, καὶ πατρίδας οἰκεῖν,  ἐξ   ὧν ἔφυσαν, εἰάσατε, ἰσοψήφοις τ´
[6, 7]   πολλῶν δὲ κακῶν πεπείρασθε κοινῇ,  ἐξ   ὧν ἰσχυραὶ καὶ ἀδιάλυτοι πεφύκασι
[6, 59]   οὐκ ἀπέχρησεν αὐτῷ τοιαῦτα συμβουλεύειν,  ἐξ   ὧν οὐδὲν ἄλλ´ τοῖς
[6, 42]   προὐνομεύθη, καὶ πολίχναι τινὲς ἑάλωσαν,  ἐξ   ὧν πολλὰ καὶ σώματα καὶ
[6, 22]   μηδὲ αὐτὰ τὰ συναλλάγματα διαλύειν·  ἐξ   ὧν σύνοδοι μὲν ἤδη κατὰ
[6, 13]   καὶ πραττόμενα ὑπὸ Ῥωμαίων ἔμαθον·  ἐξ   ὧν τεκμήραιτ´ ἄν τις, ὡς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007