Alphabétiquement     [«   »]
τήν 10
τήνδε 1
τηνικαῦτα 1
τῆς 351
τι 85
τί 22
τίθεμεν 1
Fréquences     [«    »]
266 τὰ
280 τὸ
287 τοῖς
351 τῆς
364 τὴν
402 δὲ
602 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

τῆς


Livre, Chap.
[6, 45]   ὑπηγάγετο, καὶ προὔπεμψαν αὐτὸν ἐκ  τῆς   ἀγορᾶς ἀπιόντα· τὴν δὲ βουλὴν
[6, 1]   εἰς τὸ Καπετώλιον φέρουσαν ἐκ  τῆς   ἀγορᾶς, καὶ δημοτελεῖς ἀναδειχθῆναι τῷ
[6, 13]   τῶν Διοσκούρων, ὃν ἐπὶ  τῆς   ἀγορᾶς κατεσκεύασεν πόλις, ἔνθα
[6, 13]   τ´ ἄλλην πόλιν καὶ διὰ  τῆς   ἀγορᾶς παρὰ τὸ τῶν Διοσκούρων
[6, 27]   ~Τότε μὲν οὖν ᾤχοντο ἐκ  τῆς   ἀγορᾶς, τῇ δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ
[6, 13]   ὅτι νικῶσιν· οὓς μεταχωρήσαντας ἐκ  τῆς   ἀγορᾶς ὑπ´ οὐδενὸς ἔτι λέγουσιν
[6, 26]   ἐδόκει ταῦτα γεγονέναι, φεύγων ἐκ  τῆς   ἀγορᾶς ᾤχετο. δὲ Σερουίλιος
[6, 65]   τῆς κραυγῆς τῶν νέων καὶ  τῆς   ἀκοσμίας τό τε φιλότιμον αὐτῶν
[6, 90]   ταῦτ´ ἐψηφίσαντο, βωμὸν κατεσκεύασαν ἐπὶ  τῆς   ἀκρωρείας, ἐν κατεστρατοπέδευσαν, ὃν
[6, 73]   ὡς ἀφιέντες μεγαληγορεῖτε, συγχέοντες τὴν  τῆς   ἀληθείας φύσιν καὶ τὴν τῶν
[6, 74]   ἀρχῆς αὐτῶν ἐκαρπώσατο. χωρὶς γὰρ  τῆς   ἄλλης αὐτῶν θεραπείας, κολακεύοντας
[6, 74]   χωρὶς ἀνδραπόδων καὶ βοσκημάτων καὶ  τῆς   ἄλλης κτήσεως πολλῆς οὔσης καὶ
[6, 94]   ἐξενέγκασθαι δύναιτο αὐτός, καὶ ἀπὸ  τῆς   ἄλλης λείας πολλαῖς καὶ καλαῖς
[6, 6]   οἰωνῶν τε καὶ σφαγίων καὶ  τῆς   ἄλλης μαντικῆς ἐλευθερίαν τῇ πόλει
[6, 20]   περὶ μὲν τῆς εἰρήνης καὶ  τῆς   ἀνανεώσεως τῶν σπονδῶν οὐδὲν ἀντέλεγεν·
[6, 1]   πολέμων παρέσχον εἰρήνην τε  τῆς   ἀναπράξεως τῶν δανείων κώλυσις, ἣν
[6, 62]   ὡς εἰκὸς καὶ στάσις ἐκ  τῆς   ἀναρχίας ἐμπεσοῦσα ταχὺ διαχεῖ {καὶ
[6, 7]   τῆς δόξης ἐνδεέστερα. ἔξω γὰρ  τῆς   Ἀντιατῶν ἐπικουρίας οὐδένας ἄλλους ὁρᾶτε
[6, 3]   Οὐολούσκων συναρουμένων σφίσι τοῦ πολέμου  τῆς   Ἀντιατῶν πόλεως ἀρξαμένης. ταῦτα μαθὼν
[6, 71]   ἀντιπάλων εἴκειν, ὑμῖν μόνοις ὑποκατακλίνονται  τῆς   ἀξιώσεως ἑκόντες, καὶ οὔτε ἀκριβολογεῖσθαι
[6, 24]   ἱστάμενοι. ἐὰν δ´ ὑποκατακλινώμεθα αὐτοῖς  τῆς   ἀξιώσεως, πρῶτον αἰσχύνην ὀφλήσομεν, εἰ
[6, 23]   εἰ δὲ μή γε κώλυσιν  τῆς   ἀπαγωγῆς τῶν ὑπερημέρων κατὰ τὸ
[6, 18]   ἴδια κέρδη παρεσκευασμένοις. ταύτης δὲ  τῆς   ἀπάτης, ἐν τὸ πλεῖον
[6, 77]   δοκῆτε, πολλάκις ἐποιήσατε, προκάλυμμα  τῆς   ἀπάτης Μάνιον Οὐαλέριον τουτονὶ τὸν
[6, 27]   δημοκόπον ἐκάλει τὸν συνάρχοντα καὶ  τῆς   ἀπονοίας τῶν ἀπόρων ἡγεμόνα,
[6, 23]   στρατιάν, τιμωρήσασθαί τ´ αὐτοὺς προαιρούμενοι  τῆς   ἀποσταλείσης κατὰ Ῥωμαίων Λατίνοις συμμαχίας
[6, 91]   μέν τινας ἐπιλέξας τοὺς αἰτίους  τῆς   ἀποστάσεως ἀπέκτεινε, τοὺς δὲ λοιποὺς
[6, 48]   τὴν ἄδειαν τοῦ μηδεμίαν ὑποσχεῖν  τῆς   ἀποστάσεως δίκην, ὥσπερ ἔτι κύριοι,
[6, 46]   συχναὶ καὶ κατηγορίαι τῶν αἰτίων  τῆς   ἀποστάσεως ἐγίνοντο. ἐν δὲ τῷ
[6, 76]   δεῖν πάντα ἐπανίστατο, ἀρξάντων μὲν  τῆς   ἀποστάσεως Οὐολούσκων, ἀκολουθησάντων δ´ αὐτοῖς
[6, 20]   πολίτας ποιήσεσθαι, τοὺς δ´ αἰτίους  τῆς   ἀποστάσεως, ὑφ´ ὧν αἱ σπονδαὶ
[6, 96]   εἰς μεγαλοπρέπειαν ἔθαψαν αὐτὸν ἀξίως  τῆς   ἀρετῆς. ἀντιφιλοτιμούμενος δ´ δῆμος
[6, 9]   τύχης πεῖραν λαβεῖν, μήτε τὴν  τῆς   ἀρετῆς δόξαν καταλιπεῖν; οὐ πρὸς
[6, 41]   παρ´ αὐτῆς αἰτῆσθε μέτριον, ἀξίως  τῆς   ἀρετῆς, ἣν ἂν παράσχησθε ἐν
[6, 43]   τοῦ πολέμου, καὶ ἔτι μᾶλλον  τῆς   ἀρετῆς, ἣν ἐν τοῖς ἀγῶσιν
[6, 9]   πατέρων· εὐκλεεῖς δὲ καὶ ζηλωτοὶ  τῆς   ἀρετῆς οἱ τὰ σώματα χαριούμενοι
[6, 58]   ἀνάγκας προσφέροντες, ἀλλότριον ἐποίησαν γενέσθαι  τῆς   ἀριστοκρατίας ἅπαν τὸ δημοτικόν, ἑταιρίαν
[6, 24]   γνώμη τοῦ κορυφαιοτάτου τῶν προεστηκότων  τῆς   ἀριστοκρατίας αὐστηρὰ καὶ αὐθάδης μηδὲν
[6, 59]   εὐγενὴς καὶ τὸ ἀξίωμα σώζουσα  τῆς   ἀριστοκρατίας· ὃς ἀφορμὴν λαβὼν τὴν
[6, 60]   τε καὶ ὀλιγαρχικὸν ἀποκαλῶν, ὅτι  τῆς   ἀριστοκρατίας περιέχομαι, κοινὰ πάντων ὑμῶν
[6, 74]   πολλὰ καὶ μεγάλα ἀγαθὰ ἐκ  τῆς   ἀρχῆς αὐτῶν ἐκαρπώσατο. χωρὶς γὰρ
[6, 76]   μέν γε μεταποιούμενοι τῶν ἐκ  τῆς   ἀρχῆς ἐλπίδων συνεκινδυνεύσαμεν ὑμῖν. ἀλλ´
[6, 18]   παραλαβεῖν σφᾶς ἥκοντας οὔτε περὶ  τῆς   ἀρχῆς ἔτι διαφερομένους οὔτε περὶ
[6, 76]   ἆρα μέμνησθε, εἰς οἵαν ἀπόγνωσιν  τῆς   ἀρχῆς ἤλθετε καὶ ὡς ἐν
[6, 49]   κρείττονα, ὃς αὐτοῖς προπολεμήσει τε  τῆς   ἀρχῆς καὶ κατὰ πολλὴν ἡσυχίαν
[6, 65]   διαλογιζομένους, ὅτι βασιλικὸν ἔχουσι τὸ  τῆς   ἀρχῆς κράτος, οὐ δημοτικόν· εἰ
[6, 1]   καὶ βασιλέα Ταρκύνιον τὸν ἐκπεσόντα  τῆς   ἀρχῆς· τὴν δὲ καθιέρωσιν τοῦ
[6, 23]   πράττοντες ἀλλήλοις παρὰ πάντα τὸν  τῆς   ἀρχῆς χρόνον διετέλεσαν. Σερουιλίῳ μὲν
[6, 48]   βραχὺς λειπόμενος αὐτοῖς ἔτι  τῆς   ἀρχῆς χρόνος· ἡμέραν ἔστησαν ἀρχαιρεσιῶν.
[6, 42]   στρατιῶται ἔλαβον. Αἰκανοὶ δὲ τὰ  τῆς   ἀσθενείας ἑαυτῶν ὑφορῶντες ἐπεὶ τὰ
[6, 80]   μὲν μετ´ Αἰνείου συναναστάντες ἐκ  τῆς   Ἀσίας εἰς τὴν Εὐρώπην ἐν
[6, 58]   ἀθυμεῖν καὶ πονηρὰς ἔχειν ὑπὲρ  τῆς   ἀσφαλείας ἐλπίδας, ἐπειδὴ οὔτε ὑπάτῳ
[6, 87]   βούλεσθαι. ταύτης οὖν εἰ τύχοιεν  τῆς   ἀσφαλείας, οὐθὲν αὐτοῖς ἔτι δεήσειν.
[6, 47]   ἔργον εἶναι τῆς εὐπρεπείας ὀρεγομένους  τῆς   ἀσφαλείας ὑπερορᾶν· ἀγαπητὸν μὲν γὰρ
[6, 71]   τὸ σοβαρὸν τοῦτο καὶ μειρακιῶδες  τῆς   αὐθαδείας {βάρος} ὥσπερ ἂν παίδων
[6, 61]   ἀπεφηνάμην, ἀλλὰ καὶ νῦν ἐπὶ  τῆς   αὐτῆς γνώμης ἐπιμένων ἀποφαίνομαι, μὴ
[6, 38]   ὑπὲρ τούτων προὐτέθη λόγος, ἐπὶ  τῆς   αὐτῆς εἰμὶ γνώμης, μὴ ἐπιτρέπειν
[6, 92]   ἐπιόντας διενοεῖτο. καὶ γίνονται δύο  τῆς   αὐτῆς ἡμέρας ἀγῶνες· Ῥωμαῖοι δ´
[6, 22]   καὶ πρὶν ἐκπληρῶσαι τὸν ἔσχατον  τῆς   αὐτοκράτορος ἀρχῆς χρόνον, τήν τε
[6, 25]   Ῥώμην ἤγαγον. οἷς βουλὴ  τῆς   βεβαίου πίστεως χάριν ἀποδιδοῦσα καὶ
[6, 48]   ἀποστάσεως δίκην, ὥσπερ ἔτι κύριοι,  τῆς   βοηθείας γε αὐτοὶ δεόμενοι τῆς
[6, 58]   οὐκ ἐξεγένετο αὐτοῖς εὑρέσθαι παρὰ  τῆς   βουλῆς ἀνδρὶ παρ´ ὁντιναοῦν ἄλλον
[6, 69]   προελθόντες εἰς ἐκκλησίαν τὸ δόγμα  τῆς   βουλῆς ἀνέγνωσαν καὶ τοὺς πρεσβευτὰς
[6, 69]   τοὺς νεωτέρους, ὀρθῆς οὔσης ἁπάσης  τῆς   βουλῆς ἀνίσταται Σπόριος Ναύτιος, οἰκίας
[6, 90]   καὶ τοῦτο τὸ συγχώρημα παρὰ  τῆς   βουλῆς ἀποδεικνύουσιν ἄνδρας, οὓς ὑπηρέτας
[6, 88]   Σπόριος Ἰκίλιος. τῶν δὲ παρὰ  τῆς   βουλῆς ἀφιγμένων οἱ μὲν ἡμίσεις
[6, 69]   Αὔλου υἱὸς Καιλιμοντανός. μετὰ ταῦτα  τῆς   βουλῆς διαλυθείσης οἱ μὲν ὕπατοι
[6, 85]   οὐ δίκαιος ἐγκάθηται πονηρὰ περὶ  τῆς   βουλῆς διανοεῖσθαι πείθων, βούλομαί τινα
[6, 40]   ὑπισχνούμενον, ὧν ἂν δέησθε, παρὰ  τῆς   βουλῆς διαπράξεσθαι, μηδὲν δ´ ἐπὶ
[6, 72]   ἀναστρέφειν ὑμᾶς ἐπὶ τὰ οἰκεῖα  τῆς   βουλῆς διδούσης τὴν κάθοδον καὶ
[6, 58]   εἰ μὴ τὸ σωφρονοῦν μέρος  τῆς   βουλῆς ἐμποδὼν στήσεται, κινδυνεύειν ὑπὲρ
[6, 84]   μηδὲν ὕστερον ἐναντίον αὐτοῖς ὑπὸ  τῆς   βουλῆς ἐξενεχθήσεσθαι, πρῶτον μὲν ἡμεῖς
[6, 26]   δὲ τὴν ἐπιοῦσαν ἥκειν, ὡς  τῆς   βουλῆς ἐπιμέλειάν τινα περὶ αὐτῶν
[6, 90]   παρ´ αὐτῶν ἔτυχον, ἐδεήθησαν ἔτι  τῆς   βουλῆς ἐπιτρέψαι σφίσιν ἄνδρας ἐκ
[6, 43]   ψεύσασθαι τὰς ὑποσχέσεις, ἃς ὑπὲρ  τῆς   βουλῆς ἐποιούμην πρὸς ὑμᾶς, καὶ
[6, 56]   ἄχρι τοῦδε λόγων ἀκούει παρὰ  τῆς   βουλῆς, ἔργον δ´ οὐδὲν ὁρᾷ
[6, 71]   ἀναβάλλοντες τὰ πράγματα. ταῦτα δὴ  τῆς   βουλῆς ἐψηφισμένης δέχεσθε ἄσμενοι τὰς
[6, 89]   τῶν ἀρχαιρεσιῶν τοῖς μὲν παρὰ  τῆς   βουλῆς ἥκουσι καλῶς ἔχειν ἐδόκει
[6, 81]   παθεῖν, ἀλλὰ καὶ τοῖς παρὰ  τῆς   βουλῆς ἥκουσιν. οὐδὲ γὰρ οἱ
[6, 47]   μέλλοντος χρόνου, ψηφισαμένης αὐτοῖς ἄδειαν  τῆς   βουλῆς καὶ διαλλαγὰς ποιησαμένης εὐπρεπεῖς,
[6, 43]   δῆμον ἀπὸ τῆς στρατείας, οὔπω  τῆς   βουλῆς καιρὸν εἶναι νομιζούσης, ἵνα
[6, 77]   τὰ μέγιστα παρηνομήσατε, τὸ ἀξίωμα  τῆς   βουλῆς καταλύσαντες καὶ τὴν πίστιν
[6, 24]   ῥᾳδίως ἐπικρατήσομεν τῶν δημοτικῶν, τὸ  τῆς   βουλῆς κράτος, δεδιττόμεθα αὐτοὺς
[6, 44]   ἦν· ἐπεὶ δὲ τὰ παρὰ  τῆς   βουλῆς ὁμολογηθέντα οὐ γέγονεν ὑμῖν
[6, 47]   τοῖς ἀγαθοῖς. τὸ δ´ ἀξίωμα  τῆς   βουλῆς οὐκ ἐν τῷδε μάλιστα
[6, 95]   ἐξουσίαν, ὥσπερ ἔφην, κοσμηθέντες ὑπὸ  τῆς   βουλῆς πορφύρᾳ καὶ θρόνῳ ἐλεφαντίνῳ
[6, 88]   τὴν στάσιν. γίνεται δὴ ψήφισμα  τῆς   βουλῆς, τά τε ἄλλα, ὅσα
[6, 21]   πόλεων. ἀνθ´ ὧν εὕροντο παρὰ  τῆς   βουλῆς τὴν ἀρχαίαν φιλίαν καὶ
[6, 30]   τὸν εἰωθότα δίδοσθαι θρίαμβον ἀπὸ  τῆς   βουλῆς τοῖς ἀγῶνα λαμπρὸν ἀγωνισαμένοις
[6, 67]   ἕως ἂν γένηται τὸ προβούλευμα  τῆς   βουλῆς· τοῖς δ´ οἰκείοις τῶν
[6, 78]   τὰ σώματα; πότερον τοῖς ψηφίσμασι  τῆς   βουλῆς τοῖς ὑπὲρ τούτων γραφησομένοις,
[6, 30]   τοῦ συνάρχοντος τὸν φθόνον καὶ  τῆς   βουλῆς τὸν προπηλακισμὸν διηγησάμενος, ἔφη
[6, 21]   τὰ λεχθέντα ὑπὸ τῶν προεστηκότων  τῆς   βουλῆς, τοῦ δὲ δικτάτορος τὴν
[6, 84]   συνεδρίου περὶ ὅλης ὑμῖν δοῦναι  τῆς   βουλῆς τοὺς ὅρκους, εἴτε πάντας
[6, 46]   ἐπειδὴ δ´ οἱ ταχθέντες ὑπὸ  τῆς   βουλῆς φρουρεῖν τὰς ἐξόδους· ἦσαν
[6, 83]   αὐτοῦ τοιάδε. Ἡμεῖς ἀπεστάλημεν ὑπὸ  τῆς   βουλῆς, δημόται, πρὸς ὑμᾶς
[6, 94]   καὶ πρότερον ἀγάμενοι τὸν ἄνδρα  τῆς   γενναιότητος, ἔτι μᾶλλον ἐθαύμασαν τῆς
[6, 57]   τῶν ὑπάτων ἐπαινέσας τὸν Μενήνιον  τῆς   γενναιότητος, καὶ τοὺς λοιποὺς ἀξιώσας
[6, 13]   ἡγεμονίας ὄψις. ταῦτα μὲν ὑπὲρ  τῆς   γενομένης ἐπιφανείας τῶν Διοσκούρων λεγόμενά
[6, 18]   καὶ τῶν γονάτων ἁπτόμενοι πάσης  τῆς   γερουσίας καὶ τὰς ἱκετηρίας παρὰ
[6, 51]   συγκομιδὴ κρατουμένης ὑπὸ τῶν πολεμίων  τῆς   γῆς ἀδύνατος οὖσα φοβεῖ τε
[6, 19]   τὴν πόλιν. κεφάλαιον δ´ αὐτοῦ  τῆς   γνώμης ἦν ἀνανεώσεσθαι τὰς σπονδὰς
[6, 61]   τ´ βουλή, τὸ παράλογον  τῆς   γνώμης τεθαύμακα, ὅτι οὐκ ἐπιτρέψαντες
[6, 61]   καὶ οὐχ ὅπως ὑποκατακλίνομαί τι  τῆς   γνώμης φόβῳ τῶν διαφόρων, οἳ
[6, 15]   πταῖσμα οὐδεμίαν ἕξουσι καταφυγὴν ἀσφαλῆ·  τῆς   δ´ οἴκαδε σωτηρίας προνοεῖσθαι μᾶλλον
[6, 8]   βραχὺ τὸ γενναῖόν ἐστιν, ὀρρωδεῖ,  τῆς   δ´ οἰκείας δυνάμεως οὕτω πολλῆς
[6, 27]   ἐξ ἑωθινοῦ πλήρης ἀγορά.  τῆς   δὲ βουλῆς συναχθείσης, ἵνα περὶ
[6, 20]   τὴν ἐλευθερίαν διὰ τὸ συγγενές,  τῆς   δὲ γῆς τὴν ἡμίσειαν αὐτοὺς
[6, 94]   κατὰ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἐπιφανέστατος.  τῆς   δὲ πρὸς τοὺς Ἀντιάτας μάχης
[6, 5]   κατὰ μέσην τεταγμένοις τὴν φάλαγγα.  τῆς   δὲ Ῥωμαίων στρατιᾶς τὸ μὲν
[6, 25]   ἐσθῆσιν ἀμφιέσασα ἐλευθέροις σώμασι πρεπούσαις.  τῆς   δὲ συμμαχίας οὐδὲν αὑτῇ ἔφη
[6, 2]   τὸν συνύπατον Οὐεργίνιον ἔταξεν ἄρχειν,  τῆς   δὲ τρίτης Αἰβούτιον τὸν ἱππάρχην,
[6, 16]   καιρὸν οὐδὲ τὸ προσποίημα ὑμῶν  τῆς   δεῦρο ἀφίξεως ὑγιές ἐστιν, ἀλλὰ
[6, 83]   τῶν ἀκουόντων ἐστοχασμένοις, τελευτῶν δὲ  τῆς   δημηγορίας λέγεται μῦθόν τινα εἰπεῖν
[6, 86]   κοινὴ τὸ πρόσφορον ἁπάντων καὶ  τῆς   διαλλαγῆς αἴτιον ἀποδιδοῦσα, οὕτως ἐν
[6, 6]   ἐξελέσθαι τὸ δέος αὐτῶν ἐκ  τῆς   διανοίας βουλόμενος συνεκάλεσεν εἰς ἐκκλησίαν·
[6, 83]   ἀναγκαῖον ἔδοξεν εἶναι τὰς ἀρχηγοὺς  τῆς   διχοστασίας προφάσεις γνῶναί τε καὶ
[6, 38]   δὲ βοήθειαν, μόνον ἔσται  τῆς   διχοστασίας φάρμακον ἐν τῷ παρόντι
[6, 62]   δὴ ἐν τούτῳ Μενήνιος ἐψεύσθη  τῆς   δόξης, ἀνὴρ σώφρων, {ὃς} ἐκ
[6, 63]   ἡμῖν πεῖραν ἑαυτῶν ἔδωκαν, ἐλάττω  τῆς   δόξης διεφάνη. ὅσοι δ´ οὐχ
[6, 7]   πολεμίων, οἷα ὑπελάβομεν, ἀλλὰ πολλῷ  τῆς   δόξης ἐνδεέστερα. ἔξω γὰρ τῆς
[6, 10]   δὲ πολὺ τὸ παράλογον ἀμφοτέροις  τῆς   δόξης ἦν· οὐδέτεροι γὰρ ἐλπίσαντες
[6, 59]   ἐμὴν ὠμότητα φιλοχρηματίαν στέρεται  τῆς   ἑαυτοῦ πατρίδος; ἀλλ´ οὐκ ἂν
[6, 1]   οὔτε πολιτικὸν ἱστορίας ἄξιον ἐπὶ  τῆς   ἑαυτῶν ἀρχῆς ἔπραξαν· αἵ τε
[6, 66]   αὑτοὺς οἱ ὕπατοι τέλος ἐξήνεγκαν  τῆς   ἑαυτῶν γνώμης τοιόνδε· Ἡμεῖς,
[6, 32]   τε πολλῇ στρατιᾷ ὁρμηθέντες ἐκ  τῆς   ἑαυτῶν, καὶ Ῥωμαῖοι τὰς οἰκείας
[6, 49]   καταπολεμηθέντες τῆς ἡγεμονίας ἀπέστησαν, ἐπὶ  τῆς   ἑβδομηκοστῆς καὶ δευτέρας ὀλυμπιάδος, ἣν
[6, 34]   κτίσιν ἔτει, μελλούσης εἰς τοὐπιὸν  τῆς   ἑβδομηκοστῆς καὶ δευτέρας ὀλυμπιάδος, ἣν
[6, 1]   Ἀτρατῖνος καὶ Μάρκος Μηνύκιος, ἐπὶ  τῆς   ἑβδομηκοστῆς καὶ πρώτης ὀλυμπιάδος, ἣν
[6, 63]   δ´ ὅσον ἐστὶ πλῆθος ἐκ  τῆς   ἔγγιστα γενομένης τιμήσεως μαθεῖν ῥᾴδιον
[6, 65]   εἴχετο τῆς προαιρέσεως. οἱ δὲ  τῆς   εἰρήνης ἐπιθυμοῦντες τῇ Μενηνίου τε
[6, 20]   ~Σερουίλιος δὲ Σουλπίκιος περὶ μὲν  τῆς   εἰρήνης καὶ τῆς ἀνανεώσεως τῶν
[6, 25]   χάριν ἀποδιδοῦσα καὶ ἔτι μᾶλλον  τῆς   εἰς τὸν ἀγῶνα προθυμίας· ἕτοιμοι
[6, 29]   καὶ βοσκημάτων καὶ ὅπλων καὶ  τῆς   εἰς τὸν πόλεμον παρασκευῆς γέμοντα.
[6, 95]   δυνάμει, λαφύρων τε καὶ λείας  τῆς   ἐκ πολέμων κοινῶν τὸ ἴσον
[6, 1]   καὶ διὰ φιλίαν, αἳ τυχοῦσαι  τῆς   ἐκ τοῦ ψηφίσματος ἀδείας ἐδήλωσαν
[6, 92]   μεστός. ἐγένετο δ´ τρόπος  τῆς   ἑκατέρας μάχης τοιόσδε· μὲν
[6, 80]   δύναμις οὐκ ὀλίγῳ πλείων μόνον  τῆς   ἐκείνοις γενομένης, ἀλλὰ καὶ τριπλασία,
[6, 87]   ἐδέησαν ἀπιέναι διὰ τάχους ἐκ  τῆς   ἐκκλησίας ἅπαντα τὰ πράγματα τοῖς
[6, 82]   δικαίοις, μὴ λέγοντες ἐκ  τῆς   ἐκκλησίας ἄπιτε· οὐ γὰρ ἂν
[6, 88]   οἱ δὲ πρέσβεις μεταστάντες ἐκ  τῆς   ἐκκλησίας καὶ διαλεχθέντες ὀλίγα πρὸς
[6, 43]   μάλιστα ἠγάλλοντο οἱ ἄνδρες ἐπὶ  τῆς   ἐκκλησίας τῶν δικαστηρίων πολιτεύματι, τούτῳ
[6, 2]   πόλεις, ἀλλὰ πολλὴν τοῖς διαφόροις,  τῆς   ἑκουσίου φυγῆς χάριν ᾔδεσαν. ὑποδεχόμενοι
[6, 21]   τυράννους συστὰς πόλεμος τετρακαιδεκαέτης ἀπὸ  τῆς   ἐκπτώσεως αὐτῶν γενόμενος τοιαύτης ἔτυχε
[6, 12]   ἀθρόας δὲ γενομένης καὶ καταπληκτικῆς  τῆς   ἐλάσεως οὐ δεξάμενοι τὸ μανικὸν
[6, 58]   τοῦ δικτάτορος ἀρχὴ τὸν φύλακα  τῆς   ἐλευθερίας αὐτοῦ νόμον, ὃς οὔτε
[6, 75]   ὑμῖν γὰρ ἐπειδὴ τὸ ἀσφαλὲς  τῆς   ἐλευθερίας ἔδοξεν εἶναι βέβαιον, οὐκ
[6, 82]   περιαγαγόντες ἀκολουθεῖτε αὐτοῖς· εἰ δὲ  τῆς   ἐλευθερίας ἔνεστιν ὑμῖν τις πόθος,
[6, 86]   ἐπιθυμιῶν. φέρε, τί οὐ μεταποιούμεθα  τῆς   ἐλευθερίας, καὶ τῶν πολλῶν ἀφιέμεθα
[6, 19]   ἀπολωλέναι· πᾶσι γὰρ εἶναι τὸν  τῆς   ἐλευθερίας πόθον ἔμφυτον. πολλῷ τε
[6, 75]   καὶ δύο πολεμούσας ὑμῖν ὑπὲρ  τῆς   ἐλευθερίας, τὰς μὲν ἐκ παρατάξεως
[6, 72]   δεδοίκατε; μή τι πάθητε ἡγεμόνι  τῆς   ἐλευθεροστομίας ἐμοὶ χρώμενοι; κινδυνεύσω γὰρ
[6, 19]   τῶν κρατίστων ὀρεχθέντες, ἐὰν διαμάρτωσι  τῆς   ἐλπίδος, ζημιώσονται, οὐδὲν ἔσεσθαι τὸ
[6, 1]   ἀδείας ἐδήλωσαν ὅσην εἶχον ἐπιθυμίαν  τῆς   ἐν Ῥώμῃ διαίτης. αἵ τε
[6, 59]   ἀνέστη κληθεὶς Ἄππιος Κλαύδιος  τῆς   ἐναντιουμένης τῷ δήμῳ στάσεως ἡγεμὼν
[6, 39]   ἀπέδειξαν, αὐτὸ τὸ φοβερὸν οἰόμενοι  τῆς   ἐξουσίας ἀποχρῆναι, ἀνδρὸς δὲ τὰ
[6, 91]   τῶν δ´ ὑπάτων διακληρωσαμένων περὶ  τῆς   ἐξουσίας, ὡς ἔστιν αὐτοῖς ἔθος,
[6, 17]   τε γῆς ἀκάρπου γενομένης καὶ  τῆς   ἔξωθεν ἀγορᾶς οὐκέτι παρακομιζομένης διὰ
[6, 96]   ~Οὐ πολλῷ δ´ ὕστερον χρόνῳ  τῆς   ἑορτῆς τῶν ὑπατικῶν εἷς Μενήνιος
[6, 82]   ἔτι προσθέντος τοῦ Λαρκίου καὶ  τῆς   ἐπαναστάσεως αὐτῶν καὶ τῆς προπετείας
[6, 37]   τὴν βουλὴν οἱ ὕπατοι περὶ  τῆς   ἐπανορθώσεως τῶν πολιτικῶν θορύβων προὔθεσαν
[6, 15]   ὁρμῆς, αἰσχρὸν δὲ τὸ παράλογον  τῆς   ἐπὶ τὰ οἰκεῖα φυγῆς, ὡς
[6, 15]   νεανικὸν μὲν ἀποφαίνουσι τὸ πρόχειρον  τῆς   ἐπὶ τὸν ἀγῶνα ὁρμῆς, αἰσχρὸν
[6, 20]   ἐπιτεχνῶνται πολέμους καὶ οὐδέποτε παύσονται  τῆς   ἐπιβούλου προαιρέσεως ἑκόντες, ἕως αὐτῶν
[6, 13]   μάχῃ γενομένοις καὶ τὰ περὶ  τῆς   ἐπιφανείας τῶν δαιμόνων ἔμαθον, νομίσαντες
[6, 13]   λιβάδος, παρὰ τὸ ἱερὸν  τῆς   Ἑστίας ἀναδίδωσι λίμνην ποιοῦσα ἐμβύθιον
[6, 54]   ἐπικλάσθητε καὶ εἴξατε παραδείγμασι χρησάμενοι  τῆς   εὐβουλίας μὴ τοῖς ὀθνείοις, ἀλλὰ
[6, 47]   κοινόν. ἀνοίας δ´ ἔργον εἶναι  τῆς   εὐπρεπείας ὀρεγομένους τῆς ἀσφαλείας ὑπερορᾶν·
[6, 25]   τοῖς φθασθεῖσι τῷ παρ´ ἐλπίδα  τῆς   ἐφόδου, ἀπελθόντος τε τοῦ τῶν
[6, 49]   Κάσσιον, ὑφ´ οὗ Σαβῖνοι καταπολεμηθέντες  τῆς   ἡγεμονίας ἀπέστησαν, ἐπὶ τῆς ἑβδομηκοστῆς
[6, 32]   ἡμῖν ὑπάρχει πᾶσι μάχεσθαι περὶ  τῆς   ἡγεμονίας, καὶ ἀρετῆς συναγώνισμά τι
[6, 13]   καλὴ καὶ ἀξία τοῦ μεγέθους  τῆς   ἡγεμονίας ὄψις. ταῦτα μὲν ὑπὲρ
[6, 28]   τῷ συνάρχοντι προσηκούσης, ἑαυτῷ δὲ  τῆς   ἡγεμονίας τῶν πολέμων ἀποδεδομένης· ταύτας
[6, 9]   στρατείας τε χρόνος  τῆς   ἡλικίας ἀποδέδωκε καὶ νόμος.
[6, 66]   ἐπεὶ βραχὺ τὸ λειπόμενόν ἐστι  τῆς   ἡμέρας καὶ οὐκ ἂν δύναιτο
[6, 68]   Ζεῦ καὶ θεοὶ πόλεως ἐπίσκοποι  τῆς   ἡμετέρας ἥρωές τε καὶ δαίμονες,
[6, 69]   Πολιάδος καὶ τὸ ξόανον ἀπηνέγκατο  τῆς   θεᾶς μετανιστάμενος, διεφύλαττον ἄλλοι
[6, 17]   γένηται κατὰ τὴν πόλιν ἐπὶ  τῆς   ἰδίας ἀρχῆς, οἵα πρότερον ἦν,
[6, 28]   λεχθῆναι προσῆκε διεξελθὼν τελευτῶν ὑπὲρ  τῆς   ἰδίας εὐνοίας, ἣν ἔχων διετέλει
[6, 1]   ἐκείνου παραλαβόντες· τὴν δ´ ἀρχὴν  τῆς   ἱδρύσεως τοῦ ναοῦ τινες μὲν
[6, 31]   ἔπειτα οἱ Ῥωμαῖοι προσγενομένης σφίσι  τῆς   ἵππου πάλιν νικῶσι τοὺς Σαβίνους,
[6, 66]   εἰς ταύτην ἐλθοῦσι τὴν ἡλικίαν  τῆς   ἴσης ὑπάρξει τυγχάνειν τιμῆς παρὰ
[6, 95]   αἷς τρίτη τότε προσενεμήθη  τῆς   καθόδου τῶν ἀποστάντων ἕνεκα. τὴν
[6, 49]   τι διαπράξασθαι βουλὴν συγκαλέσαντες περὶ  τῆς   καθόδου τῶν δημοτικῶν λέγειν ἠξίουν,
[6, 60]   ἀπὸ τῶν προγόνων πολιτείαν ὑπὸ  τῆς   κακίστης τῶν ἐν ἀνθρώποις πολιτειῶν
[6, 32]   παρῆσαν ἐξ ἔθνους Ἀρούγκων, οἳ  τῆς   Καμπανῶν χώρας τὰ κάλλιστα πεδία
[6, 67]   ἐπὶ τῇ σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ  τῆς   κατὰ πλῆθος ἀφίξεως· ἔπειτα παρεκάλεσαν
[6, 90]   τε καὶ δημοσίων τόπων καὶ  τῆς   κατὰ τὴν ἀγορὰν εὐετηρίας ἐπιμελησομένους.
[6, 16]   μᾶλλον διὰ τὸ ἀφανὲς  τῆς   κατασκοπῆς ἔργον ἀπολέσαι· ἵνα μήτε
[6, 91]   τὴν πόλιν ἐπιμέλειαν, ὑπέμεινε μέρος  τῆς   κατειλεγμένης δυνάμεως τὸ ἀρκοῦν λαβών·
[6, 74]   τριβόμεθα πᾶσιν ἀνθρώποις μαχόμενοι περὶ  τῆς   κοινῆς ἐλευθερίας. ἀκαταστάτου μὲν γὰρ
[6, 92]   ἅμ´ ἡμέρᾳ προσῆγε τοῖς τείχεσι  τῆς   Κοριόλας καὶ κατὰ πολλοὺς τόπους
[6, 29]   ἄργυρος καὶ ἐσθὴς ὡσπερὰν πόλεως  τῆς   κρατίστης ἁλούσης πάνυ πολλά· τοῖς
[6, 18]   τετικέναι δίκας ἑκάστην πόλιν ἔλεγον  τῆς   κρατίστης νεότητος ἀναιρεθείσης, ὥστε μὴ
[6, 4]   Ῥώμην ἄγειν ὡς ῥᾳδίαν ἁλῶναι  τῆς   κρατίστης νεότητος ἐξεληλυθυίας· οἱ δὲ
[6, 65]   τῶν ἐμφυλίων πολέμων. ἐξηττώμενοι δὲ  τῆς   κραυγῆς τῶν νέων καὶ τῆς
[6, 12]   πληγεὶς ὑπό τινος ξίφει διὰ  τῆς   λαγόνος ἀποθνήσκει. Σέξτος δὲ Ταρκύνιος
[6, 94]   ἀρκεσθήσεσθαι δὲ τῷ θ´ ἵππῳ  τῆς   λαμπρότητος τῶν σημείων ἕνεκεν καὶ
[6, 42]   ἔπειτα φυγή τ´ αὐτῶν ἐκ  τῆς   Λατίνων γῆς ἐγένετο καὶ παραδόσεις
[6, 25]   συμμαχίας οὐδὲν αὑτῇ ἔφη δεῖν  τῆς   Λατίνων ἱκανὰς λέγουσα εἶναι τὰς
[6, 13]   ἵππων ἑκάτερον καὶ ἀπονίψαντες ἀπὸ  τῆς   λιβάδος, παρὰ τὸ ἱερὸν
[6, 91]   Πόλουσκα, διάστημα δ´ οὐ πολὺ  τῆς   Λογγόλας ἀπέχει. οὐδενὸς δ´ αὐτῷ
[6, 10]   ἡγεμόνων παρέλαβον καὶ τὰ παρακλητικὰ  τῆς   μάχης αἱ σάλπιγγες ἐνεκελεύσαντο, ἐχώρουν
[6, 93]   οὐδὲ γὰρ ταύτης ἐδικαίωσεν ἀπολειφθῆναι  τῆς   μάχης, ἀλλ´ ἅμα τῷ κρατηθῆναι
[6, 13]   δείλην ὀψίαν τὸ τέλος λαβούσης  τῆς   μάχης, ἐν τῇ Ῥωμαίων ἀγορᾷ
[6, 16]   καθ´ ἡμῶν, ἐπεὶ δ´ ὕστεροι  τῆς   μάχης ἥκετε καὶ κρατουμένους αὐτοὺς
[6, 12]   ἵππων. ~Ἀποκομισθέντων δ´ ἀμφοτέρων ἐκ  τῆς   μάχης τεταγμένος αὖθις πρεσβευτὴς
[6, 7]   νῦν ὄντες ἐν παρασκευαῖς ὑστερήσαντες  τῆς   μάχης οὐδὲν ἔτι αὐτοῖς χρήσιμοι
[6, 5]   τὰ σημεῖα ἤρθη παρ´ ἑκατέρων  τῆς   μάχης, προῄεσαν εἰς τὸ μεταξὺ
[6, 93]   καὶ ἐπειδὴ τὰ σημεῖα ἤρθη  τῆς   μάχης, πρῶτος ὁμόσε τοῖς ἐναντίοις
[6, 16]   ἐπιστολὰς αὐτῶν, ἃς ἔλαβε πρὸ  τῆς   μάχης τοῖς ἡγεμόσι τῶν Λατίνων
[6, 15]   τῶν Οὐολούσκων ἄχθονται μὲν ὑστερήσαντες  τῆς   μάχης, ὡς οὐδεμίαν μικράν
[6, 1]   τοῖς γεγαμηκόσιν ἔμειναν· οἰωνὸς εὐτυχὴς  τῆς   μελλούσης πόλεως ἐπικρατήσειν τῷ πολέμῳ.
[6, 22]   πολιτικὴ στάσις αὖθις ἐπανίστατο  τῆς   μὲν βουλῆς ψηφισαμένης καθίζειν τὰ
[6, 28]   ὧν πρόθυμος εἰς αὐτοὺς ἦν,  τῆς   μὲν κατὰ πόλιν ἐπιμελείας τῷ
[6, 74]   ὑμᾶς, δυσανασχετοῦντες ἐπὶ τοῖς γινομένοις  τῆς   μὲν τῶν βασιλέων εὐνοίας ἀπέστημεν,
[6, 49]   προαιρέσει τῶν πολιτευμάτων ἐπαινούμενον, ὅτι  τῆς   μέσης τάξεως ἦν, οὔτε τὴν
[6, 80]   καὶ τριπλασία, καὶ πρόφασις δικαιοτέρα  τῆς   μεταναστάσεως. οἱ μέν γε ἐξ
[6, 93]   αὐτὸς Μάρκιος, ὃς καὶ  τῆς   νίκης ἀναμφιλόγως αἰτιώτατος ἦν. ἐπεὶ
[6, 43]   πολέμου τὸν εἰωθότα θρίαμβον ἀπὸ  τῆς   νίκης καταγαγὼν ἀπέλυσε τὸν δῆμον
[6, 78]   τὴν πόλιν ἀξιοῦτε; ποίαν ἡγεμόνα  τῆς   ὁδοῦ λαβόντας τύχην; τίνος ὑποδεξομένης
[6, 79]   θεὸν οἵπερ ἡμᾶς σώζουσιν ἡγεμόνας  τῆς   ὁδοῦ ποιησάμενοι, πατρίδα νομίζοντες τὴν
[6, 62]   τῶν ἀλλοφύλων πόλεμος· μήτε καταγινώσκετε  τῆς   οἰκείας δυνάμεως ὡς οὐχ ἱκανῆς
[6, 5]   σφῶν ἐρυμνὰ καὶ οὐδὲ περὶ  τῆς   οἴκοθεν ἀγορᾶς χρηστὰς ἔτι ἐλπίδας
[6, 19]   πόλεις καὶ ἄρχειν ποτὲ μαθοῦσαι  τῆς   παλαιᾶς ἀξιώσεως οὐ μεθίενται. εἰ
[6, 52]   καὶ νόμων καὶ παιδείας ἔσεσθαι  τῆς   παρ´ ἡμῖν ἔμπειρον, μακρῷ δή
[6, 6]   τόνδε τὸν ἀγῶνα· ἐπισταμένους, ὅτι  τῆς   παρὰ θεῶν βοηθείας ὑπάρχει τυγχάνειν
[6, 82]   τῶν δεινῶν οὖσι καὶ δεομένοις  τῆς   παρὰ τοῦ δήμου βοηθείας καὶ
[6, 13]   εἶναι τὰ εἴδωλα. ταύτης ἐστὶ  τῆς   παραδόξου καὶ θαυμαστῆς τῶν δαιμόνων
[6, 80]   οὐδενὸς ἄλλου δεόμεθα τῶν ἐκ  τῆς   πατρίδος. ἀλλ´ εὐτυχεῖτε καὶ ζῆτε
[6, 48]   κοινῷ καὶ προθύμως κινδυνεύωσι περὶ  τῆς   πατρίδος, ἀμοιβὰς καλὰς καὶ λυσιτελεῖς.
[6, 79]   καὶ ἀδόξους δημότας ἐκβαλόντες ἐκ  τῆς   πατρίδος· ἀπαλλαττώμεθα δ´ ἡμεῖς, ὅποι
[6, 9]   τῶν πολεμίων, ἀποθνήσκειν γε ὑπὲρ  τῆς   πατρίδος ἐθέλειν, τὸ δ´ ὑμέτερον
[6, 48]   εὐνοίᾳ τῶν πατρικίων πόθῳ  τῆς   πατρίδος ἠναγκασμένον, ὅμοιον ἦν, ἀλλὰ
[6, 45]   πατρίκιοι, οὓς ἀπηλάσατε ἐκ  τῆς   πατρίδος καὶ ἀντ´ ἐλευθέρων δούλους
[6, 86]   αὐτῆς φωνὰς λέγοντες, ὡς ἐξεβλήθητε  τῆς   πατρίδος καὶ ὡς ἀλῆται καὶ
[6, 7]   οὐσίας ἀφείλεσθε καὶ οὐδ´ ἐπιβῆναι  τῆς   πατρῴας γῆς ἐᾶτε; τελευταῖον δὲ
[6, 80]   τῷ κτήσασθαι κρείττονα γῆν ὑπερεῖδον  τῆς   πατρῴας· ἡμεῖς δὲ τὸν ἄπολιν
[6, 5]   τοῖς Ῥωμαίοις ἐπιλέκτων ἀνδρῶν ἐκ  τῆς   πεζικῆς φάλαγγος ἐπίκουρος, ἣν
[6, 2]   βουλομένοις πόλεμος, ἀπελαυνομένων ἀπὸ  τῆς   περὶ τῶν κοινῶν φροντίδος· οὐδὲ
[6, 85]   ἀξιουμένων ἐναντιωσόμεθα. καὶ περὶ μὲν  τῆς   πίστεως, ἐφ´ διαβάλλειν ἡμᾶς
[6, 85]   καὶ εἴ τι δι´ ἀνάγκην  τῆς   πίστεως καὶ ἐλπίδος τὰ συμβόλαια
[6, 75]   τὰ κινδυνεύματα καὶ τοὺς ὑπὲρ  τῆς   πλεονεξίας ταύτης ἀγῶνας τοῖς ἡμετέροις
[6, 12]   καὶ Μαμίλιος ἀνειληφὼς ἐκ  τῆς   πληγῆς ἑαυτὸν ἤδη παρῆν αὖθις
[6, 37]   προθυμίαν πλείστην εἰς τοὺς ὑπὲρ  τῆς   πόλεως ἀγῶνας ἐπεδείξατο, Οὐολούσκοις καὶ
[6, 92]   ὡς ἁπάσῃ τῇ δυνάμει πειρασόμενος  τῆς   πόλεως, ἀκούσας δ´ ὅτι πολλῇ
[6, 73]   οὐκ ἀξιοῦμεν οὐδὲ κοινωνεῖν ἔτι  τῆς   πόλεως, ἀλλ´ ἐπιμενοῦμεν, ὅποι ποτ´
[6, 50]   χρησαμένους, καὶ ὑπαναχωρησάντων μὲν ἐκ  τῆς   πόλεως, ἄλλο δὲ μηδὲν ὑμᾶς
[6, 94]   Αὔλου Ποστουμίου τοῦ δικτάτορος ὑπὲρ  τῆς   πόλεως ἀναθήσειν τοῖς θεοῖς, καθ´
[6, 60]   αὐθαδείας τὸ ἀνόητον οὗτος ἐμπέπληκε  τῆς   πόλεως ἀνὴρ πρεσβύτερος καὶ πάσας
[6, 61]   μοι δίκαιά τ´ εἶναι καὶ  τῆς   πόλεως ἄξια καὶ συμφέροντα ὑμῖν,
[6, 38]   τὸ ἴδιον ἀσφαλές, ἀλλὰ τὸ  τῆς   πόλεως ἀξιῶ σκοπεῖν, εἴτε ὁπωσδήποτε
[6, 81]   ἐνθυμούμενοι τὰς ἐκ τοῦ διοικισμοῦ  τῆς   πόλεως ἀτυχίας, καὶ πολὺς ἦν
[6, 35]   πολιτευσόμεθα. ὁμονοοῦσα μὲν γὰρ  τῆς   πόλεως δύναμις ἱκανὴ ἔσται καὶ
[6, 38]   μηδὲ καλόν, μήτε τὸ φρόνημα  τῆς   πόλεως ἐλαττοῦν, καὶ οὐδὲ νῦν
[6, 31]   προκαταλήψεσθαι τοῖς ἐπιοῦσι τὰ ἐρύματα  τῆς   πόλεως ἔμελλον, ὥσπερ αὐτοῖς συνετέτακτο,
[6, 13]   ζήτησιν αὐτῶν ποιουμένου τοῦ καταλειφθέντος  τῆς   πόλεως ἡγεμόνος. ὡς δὲ τῇ
[6, 13]   ἀφ´ ἱεροῦ τινος Ἄρεος ἔξω  τῆς   πόλεως ἱδρυμένου, διεξιόντες δὲ τήν
[6, 35]   μὴ ὅπως ἐξαιρεθήσεται ταῦτ´ ἐκ  τῆς   πόλεως, καὶ μιᾷ πάντες γνώμῃ
[6, 7]   ἀπολαύσειν ἀγαθῶν, τοῖς δ´ ἡγουμένοις  τῆς   πόλεως καὶ τὰ κοινὰ διοικοῦσι
[6, 63]   ἱκανὴν οἴονται τὴν οἰκείαν δύναμιν  τῆς   πόλεως καὶ τῇδε μάλιστα ὀρρωδοῦσι
[6, 46]   ὑπαίθριοι καὶ τοὺς προσιόντας ἐκ  τῆς   πόλεως καὶ τῶν πέριξ φρουρίων
[6, 24]   κατείργωμεν αὐτοὺς τῷ σωφρονοῦντι μέρει  τῆς   πόλεως καὶ ὑγιαίνοντι πλείονι τοῦ
[6, 91]   ἀναβάντες, αὐθημερὸν γίνονται καὶ ταύτης  τῆς   πόλεως κύριοι. ὡς δὲ παρέλαβε
[6, 64]   δὴ ταῦτα καὶ τῶν ἔργων  τῆς   πόλεως μεμνημένοι μηδὲν ταπεινὸν μηδ´
[6, 7]   κρατήσωσι τοῖς ὅπλοις, μνησικακοῦντας, ὅτι  τῆς   πόλεως μὲν αὐτοὺς ἀπεστήσατε καὶ
[6, 92]   τοῦτον δὲ τὸν τρόπον ἁλούσης  τῆς   πόλεως οἱ μὲν ἄλλοι Ῥωμαῖοι
[6, 46]   αὐτοῖς προνομεύοντα τὴν γῆν ἄχρι  τῆς   πόλεως. οἱ μέντοι ἀποστάται τὸν
[6, 45]   πολέμῳ. ὡς δὲ προῆλθον ἔξω  τῆς   πόλεως οἱ ὕπατοι τὰς δυνάμεις
[6, 58]   ἐκείνου πάντα φύρουσι τὰ πράγματα  τῆς   πόλεως. οἷς εἰ μὴ τὸ
[6, 31]   δημοτικόν. ~Ἐν τοιαύταις δ´ ἀκαταστασίαις  τῆς   πόλεως οὔσης ἐκεχειρία τις ἐν
[6, 47]   οἱ δ´ ἐν τοῖς προκειμένοις  τῆς   πόλεως πεδίοις ἐστρατοπεδεύοντο· ὅσοι δὲ
[6, 30]   τὸν δῆμον ἐν τῷ πρὸ  τῆς   πόλεως πεδίῳ καὶ διεξελθὼν τὰ
[6, 93]   χεῖρας ἰέναι, τήν τε ἅλωσιν  τῆς   πόλεως πρῶτος ἀναγγέλλει τοῖς σφετέροις,
[6, 12]   καταγαγὼν θρίαμβον καὶ τὸ φρόνημα  τῆς   πόλεως τεταπεινωμένον ἐκ τοῦ Τυρρηνικοῦ
[6, 92]   ἄλλων συχνῶν κατὰ πολλὰ μέρη  τῆς   πόλεως φόνος ἐγίνετο ἐξ ἀμφοῖν
[6, 62]   ὑπακούσαντες, ἕως ἐκβάλωσιν ὑμᾶς τελευτῶντες  τῆς   πόλεως, ὡς ἐν πολλαῖς ἄλλαις
[6, 68]   ἐγνωσμένων οὐδὲ καταλείψω τὴν τάξιν  τῆς   πολιτείας ἑκών. ὅσῳ δ´ ἂν
[6, 61]   ἀποφαίνομαι, μὴ συγχεῖν τὸν κόσμον  τῆς   πολιτείας, μηδὲ κινεῖν ἔθη πατέρων
[6, 74]   ἐλευθερίας. ἀκαταστάτου μὲν γὰρ ἔτι  τῆς   πολιτείας οὔσης· οἷα γίγνεσθαι φιλεῖ
[6, 48]   τῆς βοηθείας γε αὐτοὶ δεόμενοι  τῆς   πολιτικῆς οἱ ἐπὶ τοὺς ὀθνείους
[6, 16]   καὶ διὰ τὸ φανερὸν ὄνομα  τῆς   πρεσβείας ἀφεῖναι τοὺς ἄνδρας μᾶλλον
[6, 88]   καὶ σὺν ἐμοί τι μέρος  τῆς   πρεσβείας, Οὐαλέριος δὲ πορεύσεται καὶ
[6, 65]   πατρικίων νεότης ταύτης εἴχετο  τῆς   προαιρέσεως. οἱ δὲ τῆς εἰρήνης
[6, 15]   ὡς οὐδεμίαν μικράν τινα  τῆς   προθυμίας χάριν οἰσόμενοι, τῇ δ´
[6, 82]   καὶ τῆς ἐπαναστάσεως αὐτῶν καὶ  τῆς   προπετείας τῶν βουλευμάτων καθαψαμένου παραλαβὼν
[6, 39]   ἀποδειχθήσεσθαι δικτάτορα, ὡς μόνον ἐπικρατῆσαι  τῆς   προστασίας δυνησόμενον, ἐκεῖνον μὲν ἀπήλασαν,
[6, 60]   μηδεμίαν ὑποσχεῖν δίκην κρείττονα μοῖραν  τῆς   προτέρας ἕξοντες. μάθοιτε δ´ ἄν,
[6, 5]   {αὐτήν, ὡς οὐ δεξομένης αὐτὸν  τῆς.   Ῥωμαϊκῆς ἵππου. γενναίως δὲ τῶν
[6, 13]   ἐκφέρει, ἐναρχόμενοι γενειᾶν, ἡγούμενοί τε  τῆς   Ῥωμαικῆς ἵππου καὶ τοὺς ὁμόσε
[6, 84]   καὶ τυραννικῶν ἀνθρώπων πονηρεύματα,  τῆς   Ῥωμαίων ἀρετῆς πολὺ ἀπέχει. ~Μίαν
[6, 28]   διὰ παντὸς ἐκ μόνης ἀναιρεθήσεται  τῆς   Ῥωμαίων πόλεως. Ταῦτα καὶ ὅσα
[6, 32]   διέχει σταδίους ἑκατὸν εἴκοσι  τῆς   Ῥώμης· καὶ στρατοπεδεύονται ἑκάτεροι ἐν
[6, 45]   Ἀνίητος ποταμοῦ κείμενον, οὐ πρόσω  τῆς   Ῥώμης, νῦν ἐξ ἐκείνου
[6, 19]   ἀναιροῦντες οὐδ´ ἐξανδραποδιζόμενοι, ἀλλ´ ἀποικίας  τῆς   Ῥώμης ποιοῦντες, καὶ τοῖς βουλομένοις
[6, 23]   ὃς ἠξίου τὴν ἀρχὴν ἰάσεσθαι  τῆς   στάσεως μάλιστα μὲν ἄφεσιν
[6, 12]   δεξιοῦ τῶν Ῥωμαίων κέρατος ἐξεώθει  τῆς   στάσεως· ὡς δὲ τὸν Ποστόμιον
[6, 28]   δῆμον, ἀπελογεῖτο, καὶ ἠξίου συνάρασθαι  τῆς   στρατείας αὐτῷ ταύτης, ἀνθ´ ὧν
[6, 80]   ἐλαύνεσθαι. οἱ δὲ Ῥωμύλῳ συναράμενοι  τῆς   στρατείας ἐπὶ τῷ κτήσασθαι κρείττονα
[6, 15]   ὑπολαμβάνειν, εἰ μηδὲν ἀπολαύσουσιν ἐκ  τῆς   στρατείας κακόν. ἑτέροις δὲ τούτων
[6, 29]   συμβόλαιον μήτε κωλύειν τὸν βουλόμενον  τῆς   στρατείας κοινωνεῖν. ὅσοι δ´ ἂν
[6, 30]   ἐκέλευσεν ἀποκόψαι. ἀφικομένου τε ἀπὸ  τῆς   στρατείας οὐ πολλαῖς ὕστερον ἡμέραις
[6, 43]   καταγαγὼν ἀπέλυσε τὸν δῆμον ἀπὸ  τῆς   στρατείας, οὔπω τῆς βουλῆς καιρὸν
[6, 29]   κοινωνεῖν. ὅσοι δ´ ἂν ἀπολειφθῶσι  τῆς   στρατείας, τὰς κατὰ τούτων πράξεις
[6, 45]   ἑκάστῳ φόβος. πρόφασις δὲ κατεσκευάσθη  τῆς   στρατείας, ὡς Αἰκανῶν καὶ Σαβίνων
[6, 92]   ~Καταλιπὼν δὲ κἂν ταύτῃ βραχεῖαν  τῆς   στρατιᾶς μοῖραν ἕνεκα φυλακῆς, τῇ
[6, 44]   δήμου τοῖς ἱππεῦσι προσκατελέγησαν ἐπὶ  τῆς   στρατολογίας βίων εὐπορήσαντες. εἰ μὲν
[6, 7]   ἐπικουρίαν καταφρονήσαντες τῶν στρατηγῶν ἐπὶ  τῆς   στρατολογίας, οἱ δὲ μελλήσουσι μᾶλλον
[6, 29]   λόφον τινὰ ὡς εἴκοσι στάδια  τῆς   στρατοπεδείας αὐτῶν ἀφεστῶτα τίθεται τὸν
[6, 5]   φυγάσι χωρήσων ὁμόσε· πλῆθος δὲ  τῆς   συνελθούσης δυνάμεως εἰς τὴν παράταξιν
[6, 10]   φοβήσειν, Λατῖνοι μὲν τῷ πλήθει  τῆς   σφετέρας ἵππου πιστεύσαντες, ἧς οὐδὲ
[6, 12]   ἱππέων ἄγοντα κατὰ νώτου χωρεῖν  τῆς   σφετέρας φάλαγγος καὶ τοὺς φεύγοντας
[6, 54]   τὸ σύμπαν ἀπολόμενον σὺν χρόνῳ·  τῆς   τ´ ἀνάγκης ἐνθυμηθέντες ὅσον τὸ
[6, 12]   μικρὸν ἀντισχὼν χρόνον ἐξωθεῖται ταχέως  τῆς   τάξεως ἐπὶ πολύ· ἧκον δὲ
[6, 6]   ἂν ἦν δεινόν· ἀλλ´ ὑπὲρ  τῆς   Ταρκυνίων τυραννίδος, ἵνα δούλην ἀντ´
[6, 94]   ἀγωνίζεσθαι πρὸς τὴν Λατίνων στρατιάν,  τῆς   τε βουλῆς μετὰ τὸ νίκημα
[6, 17]   αὐτοῖς παρέσχον φόβον ὡς ἐπιλείψουσαι,  τῆς   τε γῆς ἀκάρπου γενομένης καὶ
[6, 91]   οὐδὲν διαπραξαμένων. μιᾷ γοῦν ἡμέρᾳ  τῆς   τε γῆς αὐτῶν Ῥωμαῖοι ἐκράτησαν
[6, 94]   ἐν τῇ Ῥώμῃ τὸν νεὼν  τῆς   τε Δήμητρος καὶ Διονύσου καὶ
[6, 22]   ἀνδραπόδων αὐτομολίαις καὶ καταδρομαῖς σπανισθέντων  τῆς   τε κατὰ πόλιν κτήσεως ἐξανηλωμένης
[6, 43]   χάριν ὑμῖν εἰδώς, πολῖται,  τῆς   τε προθυμίας, ἣν παρέσχεσθέ μοι
[6, 2]   Αἰβούτιον τὸν ἱππάρχην, ἐπὶ δὲ  τῆς   τετάρτης κατέλιπεν ἔπαρχον Αὖλον Σεμπρώνιον,
[6, 58]   ὁντιναοῦν ἄλλον ἐπιτηδείῳ ταύτης τυχεῖν  τῆς   τιμῆς, Ποπλίῳ Σερουιλίῳ Πρίσκῳ. ἐφ´
[6, 76]   πάντων μάλιστ´ ἀνθρώπων ἄξιον ὄντα  τῆς   τιμῆς ταύτης τυχεῖν, οὐκ ἐξ
[6, 66]   ἄξιοι δὲ δήπου ταύτης εἰσὶ  τῆς   τιμῆς τυγχάνειν οἱ διαμένοντες εὖνοι
[6, 41]   ἐπιόντας ὁμοθυμαδὸν δίκας ὑφέξουσι  τῆς   τόλμης ἀξίας· ἐνθυμήθητε γάρ, ὅτι
[6, 57]   τὴν πατρίδα, ἐπειδὴ προσειλήφεσαν ἡγεμόνα  τῆς   τότε γνώμης ἀνδρῶν ἀριστοκρατικῶν τὸν
[6, 77]   καὶ βαρεῖς, πάντα ὑπισχνούμενοι ὑπὲρ  τῆς   τότε σωτηρίας; καὶ ἵνα μὴ
[6, 96]   ἀπορίαν, ἵνα μηδὲν ἀνάξιον ἐπιτηδεύσωσι  τῆς   τοῦ πατρὸς ἀρετῆς. ἐγένετο δὲ
[6, 96]   τιμησάμεναι. καὶ τὰ μὲν ἐπὶ  τῆς   τούτων ὑπατείας πραχθέντα Ῥωμαίοις ταῦτ´
[6, 4]   μὲν γὰρ οὐθὲν ἀπολαύσειν ἐκ  τῆς   τριβῆς τοῦ χρόνου, ἑαυτοῖς δὲ
[6, 14]   δὲ παρὰ τῶν ἀνασωζομένων ἐκ  τῆς   τροπῆς ἅπαντα τὰ περὶ τὸν
[6, 12]   Ἑρμήνιος ἀνειληφὼς τοὺς φοβηθέντας ἐκ  τῆς   τροπῆς τῶν σφετέρων ἦγεν ἐπὶ
[6, 86]   ἔχοις· ἔπειτ´ οὐκ ἀπαλλαγησόμεθά σου  τῆς   τυραννίδος ταύτης ἤδη ποτὲ καὶ
[6, 6]   πλεονεκτήματα πρὸς τὸ νικᾶν ὑπὸ  τῆς   τύχης παρεσκευασμένα, τρία δὲ πάντων
[6, 73]   ἀδικούμενοι πρὸς ὑμῶν ταύτης ἠναγκάσμεθα  τῆς   τύχης πειραθῆναι, ἐν ἔσμεν,
[6, 9]   τι γενναῖον καὶ παθεῖν, μήτε  τῆς   τύχης πεῖραν λαβεῖν, μήτε τὴν
[6, 50]   ἀγαπητῶς δεξάμενοι τὸ συμβὰν ἀπὸ  τῆς   τύχης πολλοὶ τῶν οὐκ εὖ
[6, 80]   ἄρα γυναῖκες ἡμῖν ἐθελήσουσι κοινωνεῖν  τῆς   τύχης, τὰ σώματ´ ἀπολαβεῖν. ταῦθ´
[6, 71]   δόξαις μηδ´ εἰκασμοῖς χρώμενοι περὶ  τῆς   ὑμετέρας γνώμης, ἀλλὰ παρ´ αὐτῶν
[6, 8]   τὸ μὴ πειραθῆναί ποτε αὐτοὺς  τῆς   ὑμετέρας μάχης; ἀλλὰ πάντες ἴστε,
[6, 69]   νέων, καὶ οὐκ εἰς μακρὰν  τῆς   ὑπατικῆς ἐξουσίας τεύξεσθαι. ἀρξάμενος δ´
[6, 94]   τῆς γενναιότητος, ἔτι μᾶλλον ἐθαύμασαν  τῆς   ὑπεροψίας τοῦ πλούτου καὶ ὅτι
[6, 81]   ἀληθῆ εἶναι ἐδόκει καὶ ὅσα  τῆς   ὑπεροψίας τοῦ συνεδρίου κατηγόρησε, μάλιστα
[6, 41]   βούλεσθε χρώμενοί μοι ταύτης μὲν  τῆς   ὑποψίας ἐμοὶ πειθόμενοι τὰς ψυχὰς
[6, 31]   μὴ τῶν ψιλῶν τινες ἀποσχισθέντες  τῆς   φάλαγγος, αὐλαῖς ἐπιβάλλοντες ἁρπαγῆς ἕνεκα
[6, 5]   ἐναντίαν ἐπέχων· τὰ δὲ μέσα  τῆς   φάλαγγος αὐτὸς δικτάτωρ Ποστόμιος
[6, 11]   ἀναλαβόντες αὑτοὺς ἐμάχοντο, οἱ δὲ  τῆς   φάλαγγος ἡγεμόνες ἑκατέρας Τῖτος Αἰβούτιος
[6, 41]   νενόμισται, διαθεῖναι σπεύδοντες οὐ πόρρω  τῆς   χώρας εἶναι ἀγγέλλονται. προθύμως οὖν
[6, 34]   οὐχ ὑπήκουεν αὐτοῖς, ἀλλ´ ἐμνησικάκουν  τῆς   ψευσθείσης αὐτοῖς πολλάκις ὑποσχέσεως περὶ
[6, 38]   καταπροδοίην· εἴτε μου τὸ ἐλεύθερον  τῆς   ψυχῆς ὑμῶν ἕκαστος βούλεται ἀποκαλεῖν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007