Alphabétiquement     [«   »]
εἰρῆσθαι 2
εἴρηται 1
εἰρωνείαν 1
εἰς 175
εἷς 1
εἰσάγοντας 1
εἰσάγουσα 1
Fréquences     [«    »]
168 ἐπὶ
170 πρὸς
148 ὡς
175 εἰς
186 οἱ
188 τὰς
221 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

εἰς


Livre, Chap.
[6, 80]   ὡς ταῖς παρεσπονδημέναις φυγαῖς καὶ  εἰς   ἀβουλήτους ἀνάγκας κατακλεισθείσαις ἔθος ἐστὶ
[6, 21]   τῇ Κύμῃ κατέμειναν, οἱ δ´  εἰς   ἄλλας τινὰς πόλεις σκεδασθέντες ἐπὶ
[6, 72]   σιωπῆς δὲ γενομένης ἐπειδὴ πάντες  εἰς   ἀλλήλους ἀπέβλεπον ἐπιζητοῦντες τὸν ὑπὲρ
[6, 11]   ἔπειτ´ αὖθις ἔστησάν τε καὶ  εἰς   ἀντίπαλα ἐχώρουν, θατέρου τῶν Ταρκυνίου
[6, 75]   πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους πόλεμον ἀναδείξαντες,  εἰς   ἅπαντα τὰ κινδυνεύματα καὶ τοὺς
[6, 89]   καταπαῦσαι τόνδε τὸν νόμον, ἀλλ´  εἰς   ἅπαντα τὸν χρόνον ἀκίνητος διαμείνῃ,
[6, 87]   ἐπιτρέψαντες καὶ μηδὲν ἄλλο τῶν  εἰς   ἀσφάλειαν πραγματευσάμενοι, εἰ μὴ παρελθὼν
[6, 1]   τέως ἂν προσδοκώμενος πόλεμος  εἰς   ἀσφαλὲς ἔλθῃ τέλος, ἔπαυσε τοὺς
[6, 30]   ὑβρίσθαι δοκῶν ὑπὸ τοῦ συνεδρίου  εἰς   αὐθάδειαν οὐκ εἰωθυῖαν Ῥωμαίοις ἐτράπετο·
[6, 20]   ἀφαιρεθῆναι καὶ κληρούχους ἀποσταλῆναι Ῥωμαίων  εἰς   αὐτήν, οἵ τινες ἐκείνην καρπώσονται
[6, 75]   οὐχ ὑπὸ τοῦ ἀναγκαίου μᾶλλον  εἰς   αὐτὸ καταστάντες ὑπ´ ἀρετῆς,
[6, 28]   αὐτῷ ταύτης, ἀνθ´ ὧν πρόθυμος  εἰς   αὐτοὺς ἦν, τῆς μὲν κατὰ
[6, 55]   ὑμᾶς ἐξαμαρτόντας ἀφήκατε τῶν τιμωριῶν,  εἰς   αὐτοὺς μόνους ἀποσκήψαντες τοὺς αἰτίους
[6, 65]   εἰ μή τις αὐτοῖς εἴξειεν,  εἰς   δάκρυα καὶ δεήσεις τῶν ἐναντιουμένων
[6, 43]   τὰς ὑποσχέσεις ἀπαιτοῖεν οἱ ἄποροι·  εἰς   δὲ τὴν δορίκτητον, ἣν Οὐολούσκους
[6, 26]   ἐκείνην μὲν τὴν ἡμέραν ἐπισχεῖν,  εἰς   δὲ τὴν ἐπιοῦσαν ἥκειν, ὡς
[6, 66]   ὑμῖν, ἄπιτ´ ἐκ τοῦ συνεδρίου·  εἰς   δὲ τὸν ἐπιόντα σύλλογον ἥξετε
[6, 61]   τῶν αὐτῶν ἡμῶν μετέχειν. οὐκοῦν  εἰς   δημοκρατίαν περιστήσεται τὰ πράγματα τὴν
[6, 75]   λόγων ἀφθονίαν; ἀλλὰ Τυρρηνίαν ἅπασαν  εἰς   δώδεκα νενεμημένην ἡγεμονίας καὶ πολλῇ
[6, 47]   τῶν κακιόνων τοὺς κρείττονας, μηδ´  εἰς   ἐκεῖνον ἀναβάλλεσθαι τὸν χρόνον τὰς
[6, 43]   βουλευτηρίου· καὶ συγκαλέσας τὸν δῆμον  εἰς   ἐκκλησίαν, ἔλεξε· Πολλὴν χάριν ὑμῖν
[6, 6]   ἐκ τῆς διανοίας βουλόμενος συνεκάλεσεν  εἰς   ἐκκλησίαν· καὶ παραστησάμενος τοὺς πρεσβυτάτους
[6, 96]   συναγαγόντες οἱ δήμαρχοι τὸ πλῆθος  εἰς   ἐκκλησίαν καὶ πολλὰ διελθόντες ἐγκώμια
[6, 40]   Ἀππίῳ Σερουιλίου, παρήγγειλε τὸν δῆμον  εἰς   ἐκκλησίαν παρεῖναι. συνελθόντος δ´ ὄχλου
[6, 69]   διαλυθείσης οἱ μὲν ὕπατοι προελθόντες  εἰς   ἐκκλησίαν τὸ δόγμα τῆς βουλῆς
[6, 70]   τοῦτο μὲν Σικίννιος συγκαλέσας  εἰς   ἐκκλησίαν τὸν δῆμον ἐκέλευσε τοὺς
[6, 30]   εἰωθυῖαν Ῥωμαίοις ἐτράπετο· καλέσας γὰρ  εἰς   ἐκκλησίαν τὸν δῆμον ἐν τῷ
[6, 94]   ἑξῆς ἡμέρᾳ συγκαλέσας Πόστουμος  εἰς   ἐκκλησίαν τὸν στρατὸν ἔπαινον τοῦ
[6, 45]   ἀλλήλων ἔθεντο, συνελθόντες οἱ στρατιῶται  εἰς   ἓν ἅπαντες, ὅπλων τε καὶ
[6, 45]   ὡς Αἰκανῶν καὶ Σαβίνων συνεληλυθότων  εἰς   ἓν ἐπὶ τῷ κατὰ Ῥωμαίων
[6, 4]   δὴ τηνικαῦτα χωρὶς ἀλλήλων ἐστρατοπεδευκότες·  εἰς   ἓν συνάγουσι τὰς δυνάμεις χωρίον
[6, 56]   σπουδάζετε περὶ τὴν ὁμόνοιαν, καὶ  εἰς   ἐπιεικεστέρας συγκαθήσουσιν αἱρέσεις, οὐδὲν ἀξιοῦντες
[6, 19]   τῶν συνήθων ἐπιτηδευμάτων, ἀφ´ ὧν  εἰς   ἐπιφάνειαν προῆλθον ἐπιλαθόμενοι, καὶ πεποιηκότες
[6, 66]   τῶν ἐγγόνων. ἐπεὶ δ´ ὁρῶμεν  εἰς   ἔριν ὑμᾶς ἐκπεπτωκότας ὀλεθριωτάτην τῶν
[6, 5]   δυνάμεις αὐτοῖς ἐπὶ συμμαχίαν ἥξουσιν  εἰς   ἡμέραν τρίτην μάλιστα καὶ αὖθις
[6, 24]   τὰ κοινὰ ἐπιτρέψομεν· ἔπειτα δ´  εἰς   κίνδυνον οὐ τὸν ἐλάχιστον ἥξομεν,
[6, 36]   ἡμᾶς ἀποδοῦναι καὶ ταύτην οὐκ  εἰς   μακράν, ἀλλὰ τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ.
[6, 48]   ἐπὶ τοὺς ὀθνείους πολέμους οὐκ  εἰς   μακρὰν ἐλευσομένους πανστρατιᾷ, πρὸς οὓς
[6, 35]   καὶ τοὺς ἄλλους θεούς, οὐκ  εἰς   μακρὰν οἴομαι τοιαῦτα πολιτευομένων ὑμῶν
[6, 69]   εἶναι τῶν νέων, καὶ οὐκ  εἰς   μακρὰν τῆς ὑπατικῆς ἐξουσίας τεύξεσθαι.
[6, 68]   ἔσται δὲ τοῦτο φανερὸν οὐκ  εἰς   μακράν· τούτοις μὲν ταχεῖαν ἐπανόρθωσιν
[6, 83]   δεῖν, ὅπερ Ἰούνιος ἐποίησεν οὑτοσί,  εἰς   μακρὸν ἐκμηκύνειν χρόνον· ἐφ´ οἷς
[6, 42]   χωρίοις τ´ ἐχυροῖς ἐπεκάθηντο καὶ  εἰς   μάχας οὐ προῄεσαν, τάς τ´
[6, 17]   δὲ τοὺς κατασκόπους εὐτρεπίζεσθαι τὰ  εἰς   μάχην παρήγγειλε τοῖς στρατιώταις, ὡς
[6, 96]   καὶ πάντα τὰ λοιπὰ ἐπιχορηγήσαντες  εἰς   μεγαλοπρέπειαν ἔθαψαν αὐτὸν ἀξίως τῆς
[6, 96]   γὰρ οὐκ ἦν τῷ ἀνδρὶ  εἰς   μεγαλοπρέπειαν ἐκκομιδῆς καὶ ταφῆς ἀποχρῶσα·
[6, 22]   δὲ περὶ τὰς συναλλαγὰς ἀμφισβητημάτων  εἰς   μεγάλους κλύδωνας καὶ δεινὰς προβεβηκότων
[6, 93]   τῶν εἰς χεῖρας ἐλθόντων ἀποκτείνας  εἰς   μέσην αὐτῶν τὴν φάλαγγα ὠθεῖται.
[6, 74]   βασιλεῖς, οὐκ ἠξίωσαν, ἀλλὰ φέροντες  εἰς   μέσον ἔθηκαν ἅπασαν τὴν ὠφέλειαν·
[6, 72]   τοῦτο τεταπεινωμένοι φέρειν τοὺς λόγους  εἰς   μέσον, οἷς εἰώθατε χρῆσθαι πρὸς
[6, 12]   ἱππεῦσιν ἐπιφερόμενον ἀπογνοὺς ἁπάσης ἐλπίδος  εἰς   μέσους αὐτοὺς ἵεται· ἔνθα δὴ
[6, 12]   ἐπὶ τὸν χάρακα, αὐτοὶ δ´  εἰς   μέσους τοὺς πολεμίους ὑπὸ λήματός
[6, 79]   μάστιγας καὶ πόνους ἐκ νυκτὸς  εἰς   νύκτα καὶ πᾶσαν ἄλλην ὠμότητα
[6, 76]   λοιπὸν ἀποδεῖξαι μετριωτέραν, ἆρα μέμνησθε,  εἰς   οἵαν ἀπόγνωσιν τῆς ἀρχῆς ἤλθετε
[6, 25]   ἐσθῆτάς τε καὶ τριακοσίους υἱοὺς  εἰς   ὁμηρείαν ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων οἴκων
[6, 43]   βουλῆς ἐποιούμην πρὸς ὑμᾶς, καὶ  εἰς   ὁμόνοιαν ἤδη ποτὲ καταστῆσαι τὴν
[6, 44]   μοι καὶ τῶν κληρούχων  εἰς   Οὐολούσκους ἐκπομπή, ὅτι γῆν πολλὴν
[6, 69]   αὐτῶν οἱ ὕπατοι καὶ παρακαλέσαντες  εἰς   πάντα τὰ κοινὰ τοιούτους ἑαυτοὺς
[6, 51]   ἐκποδών, τὰ μὲν ὡς ἄχρηστα  εἰς   πολιορκίαν ἐσόμενα, τὰ δ´ ὡς
[6, 74]   χεῖρα καὶ διὰ τοῦτο κατακλεισθέντες  εἰς   πολιορκίαν τε καὶ ἀμηχανίαν καὶ
[6, 50]   ἔτι βέβαιον ἡμῖν διαμένειν φίλιον  εἰς   πύστιν ἐλθόν, ἀλλὰ καὶ τούτου
[6, 29]   ἵνα συμμίξῃ τοῖς πολεμίοις, πρὶν  εἰς   Ῥωμαίων χώραν αὐτοὺς εἰσβαλεῖν· καὶ
[6, 25]   αἴτησιν ἀφικομένης δήσαντες τοὺς ἄνδρας  εἰς   Ῥώμην ἤγαγον. οἷς βουλὴ
[6, 45]   εἰπὼν τὸ μὲν δημοτικὸν ἅπαν  εἰς   συμπάθειαν ὑπηγάγετο, καὶ προὔπεμψαν αὐτὸν
[6, 31]   ἔμελλον, ὥσπερ αὐτοῖς συνετέτακτο, ἀναζητοῦντες  εἰς   τὰ δεσμωτήρια κατετίθεντο. τὰς δὲ
[6, 2]   ἐγκαταμιγνύντες λόχοις, τοὺς δὲ λοιποὺς  εἰς   τὰ περὶ τὴν πόλιν ἀποστέλλοντες
[6, 23]   ἤδη καταγράφειν ἁπάσῃ σπουδῇ καὶ  εἰς   τὰ πλησίον ἔθνη πρεσβεύεσθαι παρακαλοῦντες
[6, 3]   προανεσκευασμένων πρὸ πολλοῦ τῶν γεωργῶν  εἰς   τὰ προσεχέστατα τῶν ἐρυμάτων, ὅσα
[6, 11]   μὴν καιρίους, μὲν ἱππάρχης  εἰς   τὰ στέρνα τοῦ Μαμιλίου διὰ
[6, 1]   ἐτύγχανον δὲ πολλαὶ πάνυ γυναῖκες  εἰς   τὰς ἀλλήλων πόλεις ἐκδεδομέναι καὶ
[6, 2]   ἅμα γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἀφικνουμένους  εἰς   τὰς ἐντὸς τείχους κατέταττον στρατιὰς
[6, 26]   ἐπειδὴ κατέσχον οἱ τὴν πόλιν  εἰς   τὰς ἐσχάτας ἄγοντες στενοχωρίας καιροί,
[6, 1]   τοῖς γεγαμηκόσιν ἐάν τε {μή,  εἰς   τὰς πατρίδας ἀναστρέφειν· τῶν δ´
[6, 72]   γὰρ ἐπιτρέπειν τὰ πράγματα σφίσιν  εἰς   τὰς τοιαύτας ἀνάγκας κατακεκλεισμένοις οὔτ´
[6, 89]   Φητιάλεις. νεμηθεὶς δ´ δῆμος  εἰς   τὰς τότε οὔσας φράτρας,
[6, 9]   πεφοβημένοις μὴ ἀζήμιον ᾖ, πρὶν  εἰς   ταῦτα ἐλθεῖν, οἵων ἑκατέροις συμβήσεται
[6, 25]   οὐδὲν καθισταμένη, διελύετο. ~Διατριβομένου δ´  εἰς   ταῦτα πολλοῦ χρόνου ἕτερος
[6, 66]   μὴ φιλονεικεῖν ἐνθυμουμένους, ὅτι κἀκείνοις  εἰς   ταύτην ἐλθοῦσι τὴν ἡλικίαν τῆς
[6, 23]   μὴ πρὸς ἀπόνοιαν τράπωνται συνελθόντες  εἰς   ταὐτὸν ἄνθρωποι τῶν καθ´ ἡμέραν
[6, 2]   ἥβῃ Ῥωμαίους ἅπαντας καὶ διελὼν  εἰς   τέτταρα μέρη τὴν δύναμιν, μιᾶς
[6, 26]   εἶεν δυνάμεις τὰς ἐξελευσομένας σκοπούσης,  εἰς   τὴν ἀγορὰν ἀνὴρ πρεσβύτερος ἐφάνη
[6, 27]   σπουδὴν ἐλαύνοντες τοὺς ἵππους παρῆσαν  εἰς   τὴν ἀγορὰν ἐξεληλυθότας ἀγγέλλοντες τοὺς
[6, 66]   παρεῖναι κατὰ τόνδε τὸν νόμον  εἰς   τὴν ἀγοράν, ἐπειδὰν ὑμεῖς ἀποδείξησθε
[6, 30]   πράγματα, προαγαγὼν τοὺς ὁμήρους αὐτῶν  εἰς   τὴν ἀγορὰν ἕτερος τῶν
[6, 28]   δὲ συγκαλέσας τὸν δῆμον  εἰς   τὴν ἀγορὰν τοῦ παρόντος καιροῦ
[6, 67]   καὶ τῇ βουλῇ προαγορεύσαντες ἥκειν  εἰς   τὴν αὐτὴν ἡμέραν, ἐπειδὴ κατέμαθον
[6, 71]   δὲ τὴν στάσιν ἄπιτε χαίροντες  εἰς   τὴν γειναμένην τε καὶ θρεψαμένην
[6, 62]   εἰσδέξονται τὸν ἔπηλυν καὶ στασιαστὴν  εἰς   τὴν ἑαυτῶν πατρίδα, μὴ μεταδόντες
[6, 86]   ὑπηρετεῖν ἀναγκάζεις καὶ φέρειν ἁπανταχόθεν  εἰς   τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν σεαυτῆς ἐπιθυμιῶν.
[6, 73]   ὑπὸ τοῦ δήμου, τὰ μὲν  εἰς   τὴν ἐλευθερίαν, τὰ δ´ εἰς
[6, 80]   Αἰνείου συναναστάντες ἐκ τῆς Ἀσίας  εἰς   τὴν Εὐρώπην ἐν τῇ Λατίνων
[6, 73]   εἰς τὴν ἐλευθερίαν, τὰ δ´  εἰς   τὴν ἡγεμονίαν, οὐ καλὰς ἀποδεδώκατε
[6, 21]   ἄλλης πλησιοχώρου πόλεως ἐλευθέρας οὐδεμιᾶς,  εἰς   τὴν Καμπανίδα Κύμην ᾤχετο πρὸς
[6, 5]   πλῆθος δὲ τῆς συνελθούσης δυνάμεως  εἰς   τὴν παράταξιν ἀφ´ ἑκατέρου στρατεύματος
[6, 83]   νῦν ὑμῖν· ἄπιτε ἤδη χαίροντες  εἰς   τὴν πατρίδα. ~Αἱ δὲ βεβαιώσουσαι
[6, 57]   προθυμίαν, ὅπως κατάξουσι τὸν δῆμον  εἰς   τὴν πατρίδα, ἐπειδὴ προσειλήφεσαν ἡγεμόνα
[6, 82]   καὶ χάριτες αὐτοὺς ὑποδέξονται κατελθόντας  εἰς   τὴν πατρίδα. οἷς γὰρ ἐν
[6, 85]   τὼ χεῖρε περιβάλλοντες ἀλλήλοις ἄπιμεν  εἰς   τὴν πατρίδα παλαιὰν τέρψιν τῶν
[6, 31]   Σαβίνους, καὶ πολλοὺς ἀποκτείναντες ἀνέστρεψαν  εἰς   τὴν πόλιν ἄγοντες αἰχμαλώτους πάνυ
[6, 48]   ἀποθεμένοις τὰ ὅπλα καὶ κατιοῦσιν  εἰς   τὴν πόλιν ἄδειαν ὑπάρξειν τῶν
[6, 90]   αὐτοὺς τόπον ἱερὸν ἀνέντες, κατῄεσαν  εἰς   τὴν πόλιν ἅμα τοῖς πρέσβεσιν.
[6, 48]   καὶ ἐπὶ τίσι δικαίοις ἀξιοῦσιν  εἰς   τὴν πόλιν ἀναστρέφειν· εἰ γὰρ
[6, 78]   ἐπὶ ποίαις ἐλπίσι κατελθεῖν ἡμᾶς  εἰς   τὴν πόλιν ἀξιοῦτε; ποίαν ἡγεμόνα
[6, 88]   ἐστιν· ἐπιτρέψατε τῶν πρεσβευτῶν τισιν  εἰς   τὴν πόλιν ἀφικομένοις δηλῶσαι τῇ
[6, 17]   καὶ τὴν στρατιὰν καθήρας ἀνέστρεψεν  εἰς   τὴν πόλιν ἐκπρεπεῖ θριάμβῳ κοσμούμενος
[6, 87]   βοῇ συμφρονήσαντες ἀνεβόησαν ἀπάγειν σφᾶς  εἰς   τὴν πόλιν καὶ μὴ τρίβειν
[6, 64]   δὲ καταθέμενοι τὰ ὅπλα κατέλθωσιν  εἰς   τὴν πόλιν καὶ παράσχωσιν ὑμῖν
[6, 88]   ἀναβάντες ἐπὶ τοὺς ἵππους ἤλαυνον  εἰς   τὴν πόλιν οἱ μέλλοντες δηλώσειν
[6, 88]   παραινέσαντος τοῖς δημόταις ἀποστεῖλαί τινας  εἰς   τὴν πόλιν, οἷς βουλὴ
[6, 77]   αἰσχύνην τοῦ ἔργου, ἀλλ´ εἰσενέγκαντος  εἰς   τὴν πόλιν τὰ σημεῖα καὶ
[6, 88]   ἅμα τοῖς περὶ τὸν Βροῦτον  εἰς   τὴν πόλιν ὑπέστρεψαν, Ἀγρίππας δὲ
[6, 30]   ἔχων τὴν θριαμβικὴν ἐσθῆτα προῆγεν  εἰς   τὴν πόλιν ὑπὸ τοῦ δήμου
[6, 22]   κατὰ πόλιν κτήσεως ἐξανηλωμένης ταῖς  εἰς   τὴν στρατείαν δαπάναις· τῶν δὲ
[6, 78]   τῶν χειρῶν καὶ καταστήσομεν αὖθις  εἰς   τὴν τούτων ἐξουσίαν τὰ σώματα;
[6, 34]   μὲν γὰρ ἔφασκον Αἰκανοὺς ἐμβαλόντας  εἰς   τὴν χώραν αὐτῶν λεηλατεῖν τοὺς
[6, 6]   στρατηγοὶ συγκαλέσαντες τοὺς σφετέρους πολλὰ  εἰς   τὸ ἀνδρεῖον ἐπαγωγὰ καὶ δεήσεις
[6, 85]   καὶ μόνη συνάγει τε ἡμᾶς  εἰς   τὸ αὐτὸ καὶ οὐκ ἐάσει
[6, 10]   ~Ἔτι δ´ αὐτοῦ λέγοντος τὰ  εἰς   τὸ γενναῖον ἐπαγωγὰ θάρσος τι
[6, 29]   ὡς ἕκαστος ὠφεληθείη καὶ μηδὲν  εἰς   τὸ δημόσιον ἀναφέρουσι διανείμασθαι κελεύσας
[6, 30]   τοῦ πολέμου λαφύρων οὐδεμίαν μοῖραν  εἰς   τὸ δημόσιον ἀνήνεγκεν, ἀλλ´ οἷς
[6, 1]   Κρόνῳ κατὰ τὴν ἄνοδον τὴν  εἰς   τὸ Καπετώλιον φέρουσαν ἐκ τῆς
[6, 30]   τοῦ δήμου παντὸς προπεμπόμενος, ἕως  εἰς   τὸ Καπιτώλιον ἀνέβη καὶ τὰς
[6, 72]   ἤδη ποτὲ τοὺς χαλινοὺς λέγετε  εἰς   τὸ κοινόν, πεπόνθατε πρὸς
[6, 86]   καὶ ἄλλα πολλὰ ὠφελήματα παρέχουσιν  εἰς   τὸ κοινόν· οἱ δὲ ὦμοι,
[6, 66]   τῶν συμφερόντων χρησόμεθα, ἀλλὰ καὶ  εἰς   τὸ λοιπὸν ἀνείρξομεν αὐτῶν τὴν
[6, 5]   παρ´ ἑκατέρων τῆς μάχης, προῄεσαν  εἰς   τὸ μεταξὺ χωρίον ἀμφότεροι καὶ
[6, 62]   αὐθάδεις λογισμοὺς κλάσαι καὶ καταβαλεῖν  εἰς   τὸ μηδέν. ~Ὧν μὲν δὴ
[6, 6]   καὶ πάντα τὰ παρ´ ἑαυτοῖς  εἰς   τὸ νικᾶν πρόθυμα παρεχομένοις, οὐ
[6, 32]   δὲ τοὺς χάρακας ἐκρατύναντο, προῆλθον  εἰς   τὸ πεδίον ἀγωνιούμενοι, καὶ συμπεσόντες
[6, 49]   τὰς ἀρχὰς ἐπικυροῦν ἔδει συνελθόντας  εἰς   τὸ πεδίον, οὐδενὸς οὔτε μετιόντος
[6, 67]   φίλτατα, καὶ μετὰ τοῦτο παρελθόντες  εἰς   τὸ συνέδριον αὐτοί τε διελέχθησαν
[6, 21]   ἔτι λέξαντος τἀναντία παρῆσαν εἰσκληθέντες  εἰς   τὸ συνέδριον οἱ πρέσβεις τὰς
[6, 75]   ἅπασαν διεφθείραμεν. ~Ἃ μὲν δὴ  εἰς   τὸ συνελευθερῶσαι ὑμᾶς ἀπὸ τῶν
[6, 24]   τοῖς βασιλεῦσι πρότερον, καὶ τῶν  εἰς   τὸ σῶμα τιμωριῶν, αἷς ἐκολάζοντο
[6, 31]   ἐγένετο καὶ δρόμος τῶν γεωργῶν  εἰς   τὸ τεῖχος, πρὶν ταῖς
[6, 92]   ταῖς πύλαις συνεισέπιπτε τοῖς φεύγουσιν  εἰς   τὸ τεῖχος. συνεισπεσόντων δ´ αὐτῷ
[6, 75]   ἀρετῆς, ταῦτ´ ἐστιν. δ´  εἰς   τὸ τιμᾶσθαί τε καὶ ἄρχειν
[6, 13]   τῶν θεῶν τούτων καὶ ἱερὰ  εἰς   τόδε χρόνου νομιζομένη, θυσίαι τε
[6, 25]   ἀποδιδοῦσα καὶ ἔτι μᾶλλον τῆς  εἰς   τὸν ἀγῶνα προθυμίας· ἕτοιμοι γὰρ
[6, 83]   δημηγορίας λέγεται μῦθόν τινα εἰπεῖν  εἰς   τὸν Αἰσώπειον τρόπον συμπλάσας πολλὴν
[6, 48]   ἄδειαν ὑπάρξειν τῶν ἡμαρτημένων, καὶ  εἰς   τὸν ἀπὸ τοῦδε χρόνον ἀμνηστίαν·
[6, 68]   γνώμῃ, τέως καθῆκεν λόγος  εἰς   τὸν Ἄππιον. δ´ ἀναστάς,
[6, 74]   τυραννικώτερον ἐχρῶντο ταῖς ἐξουσίαις οὐκ  εἰς   τὸν δῆμον πλημμελοῦντες, ἀλλ´ εἰς
[6, 83]   μηχανῇ τὴν στάσιν καὶ καταστήσοντες  εἰς   τὸν ἐξ ἀρχῆς κόσμον τὴν
[6, 58]   δεήσεσθαί τινος ἴσως, ἀφ´ ἧς  εἰς   τὸν λοιπὸν χρόνον ἀσφαλὴς διατελέσει·
[6, 3]   καὶ σῖτος καὶ ὅσων ἄλλων  εἰς   τὸν πόλεμον ἐδέοντο. ἐφ´ οἷς
[6, 91]   δι´ ὀλίγου χρόνου πάντα τὰ  εἰς   τὸν πόλεμον ἐπιτήδεια εὐτρεπῆ ποιήσαντος.
[6, 29]   βοσκημάτων καὶ ὅπλων καὶ τῆς  εἰς   τὸν πόλεμον παρασκευῆς γέμοντα. ἑάλω
[6, 29]   τε καὶ πολλῇ προθυμίᾳ πάντες  εἰς   τὸν πόλεμον ὥρμηντο, οἱ μὲν
[6, 29]   πλεῖστοι καὶ τὰ ὅπλα ἀπολωλεκότες  εἰς   τὸν χάρακα διεσώζοντο. ἑπομένων δ´
[6, 15]   γνώμη ταῦτα παρῄνει, πέμψαι τινὰς  εἰς   τὸν χάρακα τῶν Ῥωμαίων κατασκόπους
[6, 34]   μετὰ τὴν κτίσιν ἔτει, μελλούσης  εἰς   τοὐπιὸν τῆς ἑβδομηκοστῆς καὶ δευτέρας
[6, 16]   ἀποστείλαντας φυλάττειν τὴν ὀργὴν  εἰς   τοὺς ἀποσταλέντας, καὶ διὰ τὸ
[6, 16]   κρεῖττον εἶναι λέγων καὶ μεγαλοψυχότερον  εἰς   τοὺς ἀποστείλαντας φυλάττειν τὴν ὀργὴν
[6, 41]   τε ὑμῖν ἀξιῶ γενέσθαι τοὐμὸν  εἰς   τοὺς κινδύνους πρόθυμον· ὑπεραγωνιοῦμαι γὰρ
[6, 19]   φθονεῖσθαι, μάλιστα δ´ ὅσαις πρόσεστιν  εἰς   τοὺς ταπεινωθέντας καὶ ὑπὸ χεῖρα
[6, 37]   τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ προθυμίαν πλείστην  εἰς   τοὺς ὑπὲρ τῆς πόλεως ἀγῶνας
[6, 52]   μὰ Δί´ οὐχ οἱ φαυλότατοι.  εἰς   τοῦτο γὰρ ἤδη τινὲς ἥκουσιν
[6, 40]   μὴ ἂν ἐμοὶ τὴν βουλὴν  εἰς   τοῦτο τὸ λειτούργημα, ἑτέρων ὄντων
[6, 7]   ἔλαττον πολλὰ καὶ παντοδαπὰ ἐξύβρισαν  εἰς   ὑμᾶς ἅπαντας, τί χρὴ προσδοκᾶν
[6, 74]   εἰς τὸν δῆμον πλημμελοῦντες, ἀλλ´  εἰς   ὑμᾶς, δυσανασχετοῦντες ἐπὶ τοῖς γινομένοις
[6, 55]   τῶν ὑμετέρων πολιτῶν πολλοὺς μεγάλα  εἰς   ὑμᾶς ἐξαμαρτόντας ἀφήκατε τῶν τιμωριῶν,
[6, 40]   δῆμος ἀγόμενος ἐπὶ τὰς στρατείας  εἰς   φανερὰν ἀπόνοιαν ἐτράπετο, προελθὼν ἐπὶ
[6, 33]   νώτου ἐπῆγον. τρεψάμενοι δὲ κἀκείνους  εἰς   φυγὴν ἐπίπονόν τε καὶ βραδεῖαν
[6, 93]   αὐτοὺς τῶν κατὰ μέτωπον, ἀλλ´  εἰς   φυγὴν τραπέντων, προσωτέρω προχωροῦντες εὑρίσκουσι
[6, 42]   πλείω δὲ τὰ δεινὰ ὑπομείναντες  εἰς   φυγὴν τρέπονται, καὶ τε
[6, 32]   ἀφελόμενοι τοὺς Ἐχετρανοὺς Ῥωμαῖοι κληρούχοις  εἰς   φυλακὴν τοῦ ἔθνους ἐκπεμφθεῖσι διένειμαν,
[6, 60]   ἐμαυτοῦ διαβολὰς ἀπολύομαι. ~Ἃ δ´  εἰς   χαλεπότητα καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων προστασίαν
[6, 31]   Ῥωμαίων ἔφοδον. ὡς δὲ συνέμιξαν  εἰς   χεῖρας, ἐγένετο μάχη τὸ μὲν
[6, 93]   ἐναντίοις ἐχώρει καὶ πολλοὺς τῶν  εἰς   χεῖρας ἐλθόντων ἀποκτείνας εἰς μέσην
[6, 6]   καὶ τρισχίλιοι ἱππεῖς. ~Ὡς δ´  εἰς   χεῖρας ἥξειν ἔμελλον, οἵ τε
[6, 25]   ἐχθρῶς ἔχοντας πρὸς ἀλλήλους, οὔτ´  εἰς   χεῖρας ἥξειν τοῖς ἐπιοῦσιν οἰομένων·
[6, 93]   ἤδη τὰς δυνάμεις καὶ μελλούσας  εἰς   χεῖρας ἰέναι, τήν τε ἅλωσιν
[6, 96]   τοῦ βίου, μάλιστα δὲ τὴν  εἰς   χρηματισμὸν ἐγκράτειαν ἐπὶ μήκιστον ἄραντες
[6, 71]   τοῦ συνεδρίου γνώμην ἐκδεχόμενοι, μηδ´  εἰς   χρόνους μακροὺς καὶ φθόνους ἀντιπάλων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007