Alphabétiquement     [«   »]
τάγματα 1
ταγμάτων 1
τάδε 6
ταῖς 70
τἀκόλουθα 1
ταλαιπωρεῖν 1
ταλαιπωρίαις 1
Fréquences     [«    »]
70 ἀλλὰ
69 πόλιν
68 ταῦτα
70 ταῖς
73 εἰ
74 διὰ
75 εἶναι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

ταῖς


Livre, Chap.
[6, 44]   τῶν βουλευτῶν ἀφεικώς, δέον ὑπὸ  ταῖς   ἀγραυλίαις καὶ πλάναις ἐν τῇ
[6, 92]   τοὺς στενωπούς, τῶν δὲ περὶ  ταῖς   ἁλισκομέναις οἰκίαις μαχομένων. συνελάμβανον δὲ
[6, 63]   φρουρίων μεταπεμπώμεθα, καὶ τοὺς ἐν  ταῖς   ἀποικίαις ἀνακαλῶμεν. τοῦτο δ´ ὅσον
[6, 2]   τὴν πόλιν ἀποστέλλοντες φρούρια καὶ  ταῖς   ἀποικίαις ἀπομερίζοντες, ἵνα μή τι
[6, 83]   λόγος καὶ φέρεται ἐν ἁπάσαις  ταῖς   ἀρχαίαις ἱστορίαις. ἦν δὲ τὰ
[6, 50]   τοὺς οὔτε πολιτικῶς οὔτε μετρίως  ταῖς   ἀτυχίαις χρησαμένους, καὶ ὑπαναχωρησάντων μὲν
[6, 50]   εὖ διανοουμένων πρὸς ὑμᾶς, ἀνεπτέρωνται  ταῖς   γνώμαις, καὶ τοῦτον οἴονται σφίσι
[6, 66]   λόγον αὖθις, ἐὰν μηδὲν συμφέρωνται  ταῖς   γνώμαις, ταχείᾳ τὴν φιλονεικίαν αὐτῶν
[6, 67]   ~Ταῦτ´ εἰπόντες διέλυσαν τὸν σύλλογον·  ταῖς   δ´ ἑξῆς ἡμέραις παραγγεῖλαι κελεύσαντες
[6, 31]   ἕνεκα καὶ πανηγύρεις ἐπιλαβοῦσαι λαμπραὶ  ταῖς   δαπάναις ἐπέσχον τὴν ἐν τῷ
[6, 95]   οἷς ἂν γένηται τὸ συμβόλαιον.  ταῖς   δὲ συνθήκαις ταύταις μηδὲν ἐξέστω
[6, 88]   δέ, ὅσπερ ἐξ ἀρχῆς ἠναντιοῦτο  ταῖς   διαλλαγαῖς, καὶ τότε ἐκ τοῦ
[6, 58]   λόγους· ἔπειτα ἠξίου τοὺς ἐναντιουμένους  ταῖς   διαλλαγαῖς μὴ περὶ τῶν μετρίων
[6, 51]   μηδένα χρόνον ἡμᾶς εὐσταθεῖν  ταῖς   διανοίαις ἐῶν πόλεμος. ἅπαντα δ´
[6, 22]   τε κατὰ πόλιν κτήσεως ἐξανηλωμένης  ταῖς   εἰς τὴν στρατείαν δαπάναις· τῶν
[6, 53]   προχείρως, πολλὰς ἄλλας ἐπιστάμενος πόλεις  ταῖς   εἰσαχθείσαις ἐπὶ φυλακῇ στρατιαῖς δεδουλωμένας.
[6, 7]   μᾶλλον βοηθήσουσι τρίβοντες ἐν  ταῖς   ἐλπίσι τὸν χρόνον, οἱ δὲ
[6, 74]   ἡμεῖς ἀμελήσαντες, ἐπειδὴ τυραννικώτερον ἐχρῶντο  ταῖς   ἐξουσίαις οὐκ εἰς τὸν δῆμον
[6, 78]   καὶ πρότερον ἡμᾶς ἐξηπάτησαν.  ταῖς   ἐπὶ τῶν θεῶν ὁμολογίαις δι´
[6, 81]   ἁρπαγῆς ἐκ τῶν ἀλλοτρίων ὑπηρετεῖν  ταῖς   ἐπιθυμίαις παρεσκευασμένον, διακρίνεσθαί τε οἰόμενος
[6, 46]   ἦν ἀργὸς ῥᾴθυμος  ταῖς   ἐπιθυμίαις χορηγεῖν οὐχ ἱκανὸς
[6, 74]   μεταβολὰς τὰς αἰφνιδίως γιγνομένας· δυσὶ  ταῖς   ἐπιφανεστάταις πόλεσι Τυρρηνῶν, Ταρκυνιήταις τε
[6, 62]   εἰ τολμήσαιεν ὁμόσε χωρεῖν, ὡς  ταῖς   ἐσχάταις λώβαις διαχρησόμενοι. καὶ αὐτούς,
[6, 46]   πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων ζηλωτὴς φθονερὸς  ταῖς   ἑτέρων εὐτυχίαις δι´ ἄλλην
[6, 20]   αὐτῶν συνεβούλευε θαυμάζειν λέγων ἐπὶ  ταῖς   εὐηθείαις τῶν παραινούντων ἀφεῖναι τὰς
[6, 19]   πόλεως ὅλης, εἰ μὴ διαφθαρήσεται  ταῖς   εὐπραγίαις, ἀλλ´ εὐμενῶς καὶ μετρίως
[6, 78]   δέδοικα, ἣν ὑπὸ τῶν ἐν  ταῖς   ἡγεμονίαις ὄντων καταφρονουμένην ὁρῶ, καὶ
[6, 65]   προσέκειντο καὶ μάλιστα οἱ προβεβηκότες  ταῖς   ἡλικίαις ἐνθυμούμενοι τὰς συμφοράς, ὅσαι
[6, 14]   μένειν ἐν τῷ χάρακι παρὰ  ταῖς   ἰδίαις ἕκαστον σημαίαις σιγὴν καὶ
[6, 56]   πάντα τὰ πλείστου ἄξια ἐν  ταῖς   ἰδίαις ἐξουσίαις ἔχομεν· δ´
[6, 55]   ἕνα καὶ πόλιν ὅλην ἐπὶ  ταῖς   καλλίσταις τῶν ἰδίων πράξεων φιλοτιμεῖσθαι
[6, 13]   ἱερέων ἐν μηνὶ Κυιντιλίῳ λεγομένῳ  ταῖς   καλουμέναις εἰδοῖς, ἐν κατώρθωσαν
[6, 95]   δῆμον διαλλαγαῖς, προσθεῖσα μίαν ἡμέραν  ταῖς   καλουμέναις Λατίναις ἑορταῖς δυσὶν οὔσαις,
[6, 83]   ταῦτα καιρὸν ἔχειν οὐδ´ εἶναι  ταῖς   κατεχούσαις τὸ κοινὸν τύχαις πρόσφορα·
[6, 1]   διαίτης. αἵ τε γὰρ ἐν  ταῖς   Λατίνων πόλεσι Ῥωμαῖαι μικροῦ δεῖν
[6, 95]   ταῖς συνθήκαις τοιάδε· Ῥωμαίοις καὶ  ταῖς   Λατίνων πόλεσιν ἁπάσαις εἰρήνη πρὸς
[6, 13]   τῶν ἡγεμόνων ἀριστεῖα ἔλαβον ἐν  ταῖς   μάχαις, καλὴ καὶ ἀξία τοῦ
[6, 1]   δὲ θηλείας καὶ ἔτι ἀγάμους  ταῖς   μητράσιν ἕπεσθαι· ἐτύγχανον δὲ πολλαὶ
[6, 83]   ἤδη τὰ σώματα ὑπερημέρων ὄντων  ταῖς   νομίμοις προθεσμίαις κατέχεται, καὶ ταῦτ´
[6, 22]   ἤδη κατὰ συστροφὰς τῶν ἐν  ταῖς   ὁμοίαις ὄντων τύχαις ἐγένοντο καὶ
[6, 4]   τι καλῶς ἐν παρόδῳ κείμενον  ταῖς   παρακομιζομέναις Λατίνοις ἀγοραῖς οἴκοθεν· καὶ
[6, 80]   οὐδὲν αἰωνίου καταλιπόντες ἔχθρας, ὡς  ταῖς   παρεσπονδημέναις φυγαῖς καὶ εἰς ἀβουλήτους
[6, 47]   διάφοροι, μετριώτατοι δὲ καὶ πρεπωδέστατοι  ταῖς   παρούσαις τύχαις, οὓς οἱ πρεσβύτατοι
[6, 62]   χρήματά ἐστιν· οἱ δὲ πόλεμοι  ταῖς   περιουσίαις τῶν χρημάτων ὡς τὰ
[6, 65]   δὲ τὰς γνώμας τῶν συνέδρων  ταῖς   πλείοσι {γνώμαις} στοιχεῖν. εἰ δὲ
[6, 18]   τοῦ πολέμου τοὺς δυναστεύοντας ἐν  ταῖς   πόλεσιν ἀπέφαινον αἰτίους· τὸ δὲ
[6, 86]   διαλλαγῆς αἴτιον ἀποδιδοῦσα, οὕτως ἐν  ταῖς   πόλεσιν διοικοῦσα τὰ κοινὰ
[6, 2]   κατειργόμενον, τῶν μὲν δυναστευόντων ἐν  ταῖς   πόλεσιν ὀλίγου δεῖν πάντων δωρεαῖς
[6, 21]   οὔτε Λατίνων ὑποδεχομένων αὐτὸν ἔτι  ταῖς   πόλεσιν, οὔτε Τυρρηνῶν οὔτε Σαβίνων
[6, 36]   ἀπολύσητε τὰς πρεσβείας. δὲ  ταῖς   πρεσβείαις ἀποκρίνασθαι ἐν τῷ παρόντι
[6, 49]   συνέβαινεν ἔχειν, καὶ μηδεὶς ἔμελλε  ταῖς   πρὸς τὸν δῆμον διαλλαγαῖς ἐμποδὼν
[6, 95]   θεοῖς βουλὴ χαριστηρίους ἐπὶ  ταῖς   πρὸς τὸν δῆμον διαλλαγαῖς, προσθεῖσα
[6, 76]   ἐξηλέγχθητε, ἡμεῖς τ´ οὐκέτι ὅμοιοι  ταῖς   πρὸς ὑμᾶς διανοίαις διαμένοντες, ἐν
[6, 86]   καὶ τὰς ψυχὰς ὑμῖν ἅμα  ταῖς   πύλαις ἀναπετάσασα ὑποδέχεται. ~Τοιαῦτα λέγοντος
[6, 92]   ἐχώρει καὶ πρὸς αὐταῖς γενόμενος  ταῖς   πύλαις συνεισέπιπτε τοῖς φεύγουσιν εἰς
[6, 31]   εἰς τὸ τεῖχος, πρὶν  ταῖς   πύλαις τοὺς πολεμίους προσελθεῖν. ὡς
[6, 77]   ἡμᾶς ἔτι ἠξιοῦτε ἄκοντας ὑπὸ  ταῖς   σημαίαις ἐν τοῖς ὅπλοις, ἵνα
[6, 95]   ἦν δὲ τὰ γραφέντα ἐν  ταῖς   συνθήκαις τοιάδε· Ῥωμαίοις καὶ ταῖς
[6, 31]   ἀναθαρρύνοντες ἐπὶ πολὺν χρόνον ἀντέχειν  ταῖς   ταλαιπωρίαις ἐποίουν. ἔπειτα οἱ Ῥωμαῖοι
[6, 8]   τὰ δὲ τῶν κεκρατηκότων ἐπὶ  ταῖς   τηλικαύταις εὐπραγίαις χείρονα; καὶ τίς
[6, 94]   καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἐπὶ  ταῖς   τιμαῖς, ὧν αὐτὸν ἠξίουν· οὐ
[6, 8]   μὲν τῶν κρατηθέντων πράγματα ἐπὶ  ταῖς   τοιαύταις συμφοραῖς κρείττονα εἶναι, τὰ
[6, 47]   πολιτεύσουσιν, ἀλλ´ ἐν δυσοργήτως  ταῖς   τύχαις ὁμιλοῦντες ἀνατρέψουσι τὸ κοινόν.
[6, 28]   οὐσίαις μήτ´ ἐκείνων προπηλακιζόντων τοὺς  ταῖς   τύχαις ταπεινοτέρους· ἥκιστα γὰρ εἶναι
[6, 28]   καταστήσονται, μήτε τῶν πενήτων ἐπιβουλευόντων  ταῖς   τῶν πλουσίων οὐσίαις μήτ´ ἐκείνων
[6, 74]   ἣν αὐτὸς ἐπήγετο, δυνάμει καὶ  ταῖς   ὑπ´ ἐκείνων ἐκ πολλοῦ συναχθείσαις,
[6, 76]   ἡττηθέντες τῶν δεήσεων καὶ πεισθέντες  ταῖς   ὑποσχέσεσιν, αἷς βέλτιστος οὑτοσὶ
[6, 72]   τὸ τῶν πατρικίων ἐντετηκὸς ἔτι  ταῖς   ψυχαῖς ἐκπλήσσειν ἔοικε, καὶ διὰ
[6, 20]   ἑκόντες, ἕως αὐτῶν τοῦτ´ ἐν  ταῖς   ψυχαῖς τὸ δύστηνον ἐνοικεῖ πάθος·
[6, 92]   καὶ μέχρι πολλοῦ διετέλουν προσκείμενοι  ταῖς   ὠφελείαις χρημάτων τε πολλῶν ὑπαρχόντων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007