Alphabétiquement     [«   »]
τήνδε 1
τηνικαῦτα 1
τῆς 351
τι 85
τί 22
τίθεμεν 1
τιθέμενοι 1
Fréquences     [«    »]
83 ἔτι
83
82 ἦν
85 τι
88 οὔτε
90 αὐτοῖς
91
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

τι


Livre, Chap.
[6, 73]   ἄρχεσθαι. ἡμεῖς τοίνυν εἰ μέν  τι   ἀδικοῦμεν ὑμᾶς, οὐδὲν δεόμεθα οὔτ´
[6, 34]   τὸ φρούριον πολεμεῖν· ἄλλοι δέ  τι   ἄλλο κακὸν ἀπαγγέλλοντες γεγονὸς
[6, 33]   ὅπλα καὶ ἵππους, καὶ εἴ  τι   ἄλλο πολεμιστήριον χρῆμα ἦν. ταῦτα
[6, 25]   τε πόλεις φραξάμενοι, καὶ εἴ  τι   ἄλλο χωρίον ἐπιτήδειον ἦν ἀσφάλειαν
[6, 41]   τῶν χρεῶν φιλονεικίας καὶ  τι   ἂν ἄλλο παρ´ αὐτῆς αἰτῆσθε
[6, 28]   ἔφη τὴν βουλὴν ἐμπεδώσειν,  τι   ἂν διομολογήσηται τῷ πλήθει, αὑτὸν
[6, 72]   ἐν τῷ ἀσφαλεῖ βεβηκώς,  τι   ἂν ἐκ τοῦ τολμηροῦ χρηστὸν
[6, 69]   ἄμεινον φρονοῦσιν ἐπιψηφίζεσθαι πᾶν,  τι   ἂν ἡγῶνται τῷ κοινῷ συμφέρειν,
[6, 95]   μηδ´ ἀφελεῖν ἀπ´ αὐτῶν,  τι   ἂν μὴ Ῥωμαίοις τε καὶ
[6, 58]   ἀπὸ τῶν πατρικίων καὶ  τι   ἂν δῆμος γνῷ, τοῦτ´
[6, 60]   τὰ παρόντα καὶ συγχωρεῖν,  τι   ἂν δῆμος ἐπὶ τῇ
[6, 78]   πάντων ἥκουσιν αὐτοκράτορες, ὥσθ´,  τι   ἂν πείσωμεν ἀλλήλους, τοῦτ´ ἔσται
[6, 40]   μετρίας, ἵνα πιστεύητε ἡμῖν,  τι   ἂν ὑποσχώμεθα, ἐμπεδώσειν. ἡλικίας γάρ,
[6, 26]   δεσπότου τῶν οὐ ῥᾳδίων ἔργον  τι   ἀντειπὼν αὐτῷ πληγὰς ἔλαβον μάστιξι
[6, 62]   αἰτίας ὁρμηθέντας πρὶν {ἢ} βλαβῆναί  τι   ἀποδείξασθαι τὸ γενναῖον, πολλὰ
[6, 61]   καὶ τι κἂν ἄλλο  τι   αὐτῷ δοκῇ· δόξει δὲ δήπου,
[6, 41]   ὡς ἁπάντων ἀνθρώπων κακουργοτέρου,  τι   βούλεσθε χρώμενοί μοι ταύτης μὲν
[6, 56]   εἰκάσαι ῥᾴδιον οὐκ ἔστιν  τι   βούλεται. πρὸς δὲ ταῦτα τί
[6, 25]   χρῆσθαι σφίσιν ὡς ἡμαρτηκόσιν  τι   βούλοιτο. δὲ τροφὰς τῷ
[6, 21]   ἐκ τοῦ γένους ἦν, ὁμοῦ  τι   γεγονὼς ἐνενηκονταέτης κατὰ τὸν χρόνον
[6, 9]   καὶ μὴ μετὰ τοῦ δρᾶσαί  τι   γενναῖον καὶ παθεῖν, μήτε τῆς
[6, 66]   ἀρθῆναι τὴν ἔριν ὑμῶν·  τι   δ´ ἂν οἱ πλείους ψηφίσωνται,
[6, 10]   εἰς τὸ γενναῖον ἐπαγωγὰ θάρσος  τι   δαιμόνιον ἐμπίπτει τῇ στρατιᾷ, καὶ
[6, 63]   ἀλλὰ κατ´ ἄνδρα. εἰ γάρ  τι   δεῖ τοῖς καιροῖς εἴξαντας μετριάσαι,
[6, 68]   μέλλοντος ἔχω χρόνου. ἐὰν δέ  τι   δεινὸν ἐκ τούτων καταλάβῃ τῶν
[6, 85]   καὶ κατὰ πολέμους. καὶ εἴ  τι   δι´ ἀνάγκην τῆς πίστεως καὶ
[6, 49]   ἦν, πρὶν τῶν ἄλλων  τι   διαπράξασθαι βουλὴν συγκαλέσαντες περὶ τῆς
[6, 64]   μήτ´ ἄλλο ποιεῖν μηδέν,  τι   δόξειεν ἂν φόβου τεκμήριον εἶναι
[6, 47]   δὲ διὰ γῆρας ἀδύνατοι τούτων  τι   δρᾶν ἦσαν ἐπὶ τοῖς τείχεσιν
[6, 61]   καὶ ὡς οὐκ ἐξὸν ἄλλο  τι   δρᾶν νῦν ἡμῖν παρὰ γνώμην
[6, 29]   οὐθενὸς οὐκέτι τῶν Οὐολούσκων ἀμύνειν  τι   δυναμένου. ~Ὡς δὲ τοῖς Ῥωμαίοις
[6, 59]   οὐδ´ εἴ τινες νόμῳ συγχωρούμενόν  τι   ἔδρασαν ἀδικεῖν αὐτοὺς οἴομαι, ἀλλὰ
[6, 78]   ποιήσαντες λέγειν, ἵνα προειληφότες ἤδη  τι   ἔργον ἀπ´ εὐνοίας γενόμενον καὶ
[6, 91]   ἀναγκασθέντων φυγεῖν πρὶν λαμπρόν  τι   ἔργον ἀποδείξασθαι καὶ οὐδ´ ἐν
[6, 32]   τῆς ἡγεμονίας, καὶ ἀρετῆς συναγώνισμά  τι   ἐσόμενον ὁρῶντες αὐτὸν ἀκαταπλήκτως δεξόμεθα.
[6, 56]   τρόπου καὶ μὴ πρότερον χαρίζεσθαί  τι,   λαβεῖν τὸ μέλλον εὖ
[6, 47]   οὔτε ἄλλο βλάπτοντας οὐδὲν  τι   καὶ λόγου ἄξιον, τοῦ δέους
[6, 56]   ἀξιοῖ, διαμάρτῃ. τάχα δ´ ἄν  τι   καὶ φιλοτιμίας ἀνοήτου περὶ αὐτὸν
[6, 9]   ἀκούσατέ μου. μὲν ἄν  τι   καλὸν γενναῖον ἐν τῇ
[6, 4]   καὶ ψιλούς, καταλαβέσθαι κελεύσας ὄρος  τι   καλῶς ἐν παρόδῳ κείμενον ταῖς
[6, 61]   εἰ συγχωρήσετε βουλεύεσθε καὶ  τι   κἂν ἄλλο τι αὐτῷ δοκῇ·
[6, 15]   ὁπλισμοὺς καὶ παρασκευὰς καὶ εἴ  τι   κατὰ νοῦν ἔχουσι πράττειν. ὅταν
[6, 84]   δή ποτε ἀκόντων ἡμῶν γραφήσεταί  τι   κατὰ τοῦ δήμου. οἱ γὰρ
[6, 45]   ἄρχοντα τὸν Σικίννιον ἀποδείξαντες, ὄρος  τι   καταλαμβάνονται πλησίον Ἀνίητος ποταμοῦ κείμενον,
[6, 3]   αὖθις ἕτεροι δηλοῦντες ἐξ ἐφόδου  τι   καταληφθῆναι πρὸς αὐτῶν χωρίον ἐχυρὸν
[6, 72]   λέξειν, καὶ πάντας μᾶλλον, εἴ  τι   κινδύνευμά ἐστιν, ὑπομενεῖν, αὐτὸς δ´
[6, 88]   ἐνθάδε μενῶ καὶ σὺν ἐμοί  τι   μέρος τῆς πρεσβείας, Οὐαλέριος δὲ
[6, 48]   πόλιν ἀναστρέφειν· εἰ γὰρ εἴη  τι   μέτριον καὶ δυνατὸν τῶν αἰτημάτων,
[6, 24]   δὲ τοῖς δημοτικοῖς μηδὲν  τι   μὴ δίκαιον μηδὲ δύναμιν αὐτοῖς
[6, 38]   δήμῳ μηδὲν τῶν ἀξιουμένων,  τι   μὴ νόμιμον μηδὲ καλόν, μήτε
[6, 5]   δὲ κάτωθεν ἐπιοῦσιν οὐδὲν  τι   μὴ πολλὰς πάνυ πληγὰς καὶ
[6, 93]   ὡς ἔγνω τοῦτο, δείσας μή  τι   μονωθεὶς ἀνὴρ πάθῃ, τοὺς
[6, 2]   ταῖς ἀποικίαις ἀπομερίζοντες, ἵνα μή  τι   νεωτερίσειαν, εἶχον ἐν φυλακῇ. ἁπάντων
[6, 70]   ἐκ πολλοῦ, καὶ εἰπεῖν  τι   νοήσειεν ὡς λάλος καὶ κωτίλος
[6, 44]   τὸ σῶμα ἐμαυτοῦ ποιῶ, εἴ  τι   οἴονται ὑπ´ ἐμοῦ ἐξηπατῆσθαι, χρήσασθαί
[6, 72]   σχέτλιοι, τί δεδοίκατε; μή  τι   πάθητε ἡγεμόνι τῆς ἐλευθεροστομίας ἐμοὶ
[6, 24]   ἐπιταττομένων, ἐλεύθεροι γεγονότες. ἐὰν δέ  τι   παρακινεῖν νεωτερίζειν προενεχθέντες ἐπιβάλωνται,
[6, 75]   δόκησιν ἀκούσατε, καὶ ὅπως, ἐάν  τι   παρατρέψω τὸν λόγον ἔξω τοῦ
[6, 58]   Σερουιλίῳ Πρίσκῳ. ἐφ´ οἷς εἰκός  τι   πάσχοντας τοὺς πολλοὺς ἀθυμεῖν καὶ
[6, 19]   τῇ τύχῃ δ´ οὐκ ἐῶν  τι   πιστεύειν πολλάκις αὐτῆς πεῖραν εἰληφότας
[6, 89]   ἐὰν δέ τις τῶν ἀπηγορευμένων  τι   ποιήσῃ, ἐξάγιστος ἔστω, καὶ τὰ
[6, 64]   οὖν, εἴ τις ἔροιτό με,  {τι}   πράττειν ὑμῖν παραινῶ; τουτὶ γὰρ
[6, 66]   σιωπῆς γενομένης σὺν χρόνῳ διαλεχθέντες  τι   πρὸς αὑτοὺς οἱ ὕπατοι τέλος
[6, 18]   τοῦ Ποστομίου τιθέντες· ὥστε παθεῖν  τι   πρὸς τὰ δάκρυα καὶ τὰς
[6, 51]   ψυχὴν ὁρῶν ταῦτα καὶ πάσχει  τι   πρὸς τὰς ἀνθρώπων τύχας. ὥστ´
[6, 15]   ἀλλοτρίᾳ ποιεῖσθαι γῇ, ἔνθα εἴ  τι   συμβαίη πταῖσμα οὐδεμίαν ἕξουσι καταφυγὴν
[6, 91]   ἀξιόχρεων ἄγων μοῖραν καὶ Λατίνων  τι   συμμαχικὸν οὐκ ὀλίγον. κρίνας δὲ
[6, 49]   γὰρ ἂν οὗτοι λέγοιντο προορᾶσθαί  τι   τῇ διανοίᾳ τῶν χρησίμων
[6, 61]   χρῄζοντι· καὶ οὐχ ὅπως ὑποκατακλίνομαί  τι   τῆς γνώμης φόβῳ τῶν διαφόρων,
[6, 8]   ὀλίγον, μᾶλλον δὲ πολλοστὸν μέρος  τι   τοῦ ἡμετέρου· ἔπειθ´ ὅτι τοὺς
[6, 71]   τὴν διχοστασίαν, ἂν μέτριόν  τι   τῶν αἰτημάτων καὶ μήτε τῷ
[6, 54]   σύνθετον ᾖ, νοσεῖν πέφυκε κατά  τι   τῶν ἑαυτοῦ μορίων, καὶ ἔτι
[6, 24]   αὐτῶν, ὁπότε μὴ ταχέως ὑπηρετήσειάν  τι   τῶν ἐπιταττομένων, ἐλεύθεροι γεγονότες. ἐὰν
[6, 70]   ἀνήρ, ὀξὺς τῇ γνώμῃ προιδεῖν  τι   τῶν ἐσομένων ἐκ πολλοῦ, καὶ
[6, 86]   τοῦ πράττειν καὶ συγκατορθοῦν ἡμῖν  τι   τῶν κοινῇ χρησίμων, ὥστε καὶ
[6, 43]   τὰ δὲ ἀπὸ τοῦ πλεῖόν  τι   τῶν πολλῶν νοεῖν, ἀποθεσπίσας, ᾤχετο
[6, 13]   πολλῶν αὐτοὺς περιστάντων καὶ εἴ  τι   φέρουσιν ἐπὶ κοινὸν ἀπὸ στρατοπέδου
[6, 62]   συγχωρήσετε συμφέροντα εἶναι νομίσαντες, ἕτερόν  τι   χεῖρον εὐθὺς ἐπιταχθήσεσθε καὶ αὖθις
[6, 27]   ἵνα περὶ τούτων βουλεύσειεν,  τι   χρὴ πράττειν, μὲν Ἄππιος
[6, 49]   μοι δι´ ὀλίγης δηλώσεως,  τι   χρὴ πράττειν παραινέσαι, ἀλλ´ ἀνάγκη
[6, 96]   φέροντος ἑκάστου τὸ ταχθὲν πολύ  τι   χρῆμα συνήχθη διαφόρου. μαθοῦσα δὲ
[6, 50]   αὐτομολοῦντας καὶ οὐκ ἔχοντες,  τι   χρησόμεθα τοῖς κακοῖς. καὶ ταῦτα
[6, 57]   κόσμου τὴν πολιτείαν ἀποροῦντες,  τι   χρήσονται τοῖς παροῦσι, μεταθέσθαι μὲν
[6, 73]   λόγους, καὶ πρὸς θεῶν, ἐάν  τι   ψεῦδος εἴπω, μὴ ἀνάσχησθε, ἀλλ´
[6, 56]   πρὸς ἡμᾶς ἔχειν οὔτε δράσειν  τι,   ὧν ἀπειλεῖ, τεκμαιρόμενος, ὅτι οὐκ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007