Alphabétiquement     [«   »]
γυναῖκες 4
γυναικῶν 4
γυναιξὶ 1
δ´ 237
δαίμονας 2
δαίμονες 1
δαιμόνιον 1
Fréquences     [«    »]
229 ἐν
234 μὲν
221 τὸν
237 δ´
243 τοῦ
247 τοὺς
261 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

δ´


Livre, Chap.
[6, 64]   ἂν μείζονα ἔχωσι πόνον. οἱ  δ´   ἀγαθοὶ στρατηλάται, κἂν μικρὰς λάβωσι
[6, 73]   καὶ δαίμοσιν ἐπιτρέψαντες ἡγεμόσιν. εἰ  δ´   ἀδικούμενοι πρὸς ὑμῶν ταύτης ἠναγκάσμεθα
[6, 87]   μὲν οὐδενὸς ἔσονται κύριοι, τοῖς  δ´   ἀδικουμένοις κατισχυομένοις τῶν δημοτῶν
[6, 69]   ὅπλοις. ~Ταῦτ´ εἰπὼν ἐπαύσατο. ἐπεὶ  δ´   αἱ τῶν πρεσβυτέρων γνῶμαι τῇ
[6, 92]   θαρρεῖν καὶ αὑτῷ ἕπεσθαι. οἱ  δ´   αἰδεσθέντες ἐπὶ τῷ ἔργῳ ἀνέστρεφον
[6, 20]   τὰ σφέτερα πολίτας ποιήσεσθαι, τοὺς  δ´   αἰτίους τῆς ἀποστάσεως, ὑφ´ ὧν
[6, 93]   μὲν ἀνῃρηκότες τῶν Ἀντιατῶν, πολλοὺς  δ´   αἰχμαλώτους ἄγοντες. ~Τῇ δ´ ἑξῆς
[6, 31]   παρεσκευάσατο τὸ δημοτικόν. ~Ἐν τοιαύταις  δ´   ἀκαταστασίαις τῆς πόλεως οὔσης ἐκεχειρία
[6, 57]   τῶν ἐγνωσμένων οὐ δυνάμενοι· οἱ  δ´   ἀκέραιοί τε καὶ τῶν στάσεων
[6, 96]   ὅσον ἂν αὐτοὶ τάξωσι. τοῖς  δ´   ἀκούσασιν ἄσμενον ἐγένετο, καὶ αὐτίκα
[6, 4]   ὀλίγῃ τινὶ κατείργειν φυλακῇ, τὴν  δ´   ἄλλην δύναμιν ἀναλαβόντας ἐπὶ τὴν
[6, 29]   τῷ χάρακι μαχόμενοι κατεκόπησαν· οἱ  δ´   ἄλλοι φεύγοντες προτροπάδην καὶ πολλοὺς
[6, 37]   καὶ παισὶν ἕως ἐγγόνων· τοὺς  δ´   ἄλλους ἀγωγίμους εἶναι τοῖς δεδανεικόσιν,
[6, 12]   πίπτουσιν ἀπὸ τῶν ἵππων. ~Ἀποκομισθέντων  δ´   ἀμφοτέρων ἐκ τῆς μάχης
[6, 35]   οὐδέτερον ἂν δύναιτο διαπράξασθαι. θαυμάσαιμι  δ´   ἄν, εἰ μὴ καὶ ἑαυτὴν
[6, 8]   τοῦτο φήσειε νοῦν ἔχων; θαυμάσαιμι  δ´   ἄν, εἴ τις ὑμῶν τὸ
[6, 56]   τινος, ὧν ἀξιοῖ, διαμάρτῃ. τάχα  δ´   ἄν τι καὶ φιλοτιμίας ἀνοήτου
[6, 60]   μοῖραν τῆς προτέρας ἕξοντες. μάθοιτε  δ´   ἄν, ὡς ἀληθῆ ἐγὼ ταῦτα
[6, 29]   βουλόμενον τῆς στρατείας κοινωνεῖν. ὅσοι  δ´   ἂν ἀπολειφθῶσι τῆς στρατείας, τὰς
[6, 68]   τάξιν τῆς πολιτείας ἑκών. ὅσῳ  δ´   ἂν ἐρημότερος γένωμαι τῶν τὰ
[6, 9]   μηδενὸς τῶν ἀναγκαίων δεηθῆναι·  δ´   ἂν κακὴ καὶ θεοβλαβὴς
[6, 56]   καὶ πολλὴν παρεσχήμεθα προθυμίαν· πῶς  δ´   ἂν καταλυσαίμεθ´ αὐτήν, τοῦτο πειρῶ
[6, 66]   τὴν ἔριν ὑμῶν· τι  δ´   ἂν οἱ πλείους ψηφίσωνται, τοῦθ´
[6, 87]   ἀδικεῖν οὐχ ὑπάρχει δύναμις· ἕως  δ´   ἂν παρῇ τὸ δύνασθαι τὰ
[6, 91]   τοὺς ἐπιόντας ἀνείρξειν ἐπίστευον, αἰσχρῶς  δ´   ἀναγκασθέντων φυγεῖν πρὶν λαμπρόν
[6, 8]   τὰ μὴ δεινὰ δεδιότες, μᾶλλον  δ´   ἀναμνήσει· πρῶτον μὲν ἐνθυμηθέντες, ὅτι
[6, 68]   λόγος εἰς τὸν Ἄππιον.  δ´   ἀναστάς, Ὁρῶ μέν, ἔφησεν, ὅτι
[6, 58]   ἠξίου πέμπειν διὰ ταχέων· τοὺς  δ´   ἄνδρας ἀφικομένους πειρᾶσθαι μὲν ὡς
[6, 92]   ἁπάντων μὲν προθύμως ἀγωνισαμένων, ἑνὸς  δ´   ἀνδρὸς ἄπιστον ἀρετὴν καὶ παντὸς
[6, 20]   αὐτῶν τῇ Ῥωμαίων προσθεῖναι, τῶν  δ´   ἀνθρώπων τοὺς μὲν εὔνοιάν τινα
[6, 19]   παλαιᾶς ἀξιώσεως οὐ μεθίενται. εἰ  δ´   ἀνιάτως οἱ τῶν κρατίστων ὀρεχθέντες,
[6, 93]   αὐτῶν τὴν φάλαγγα ὠθεῖται. οἱ  δ´   Ἀντιάται συστάδην μὲν οὐκέτι μάχεσθαι
[6, 69]   καὶ τοὺς πρεσβευτὰς παρήγαγον· ἁπάντων  δ´   ἀξιούντων τὰς ἐντολάς, ἃς ἔδωκαν
[6, 47]   καὶ εἰρήνης τοῖς ἀγαθοῖς. τὸ  δ´   ἀξίωμα τῆς βουλῆς οὐκ ἐν
[6, 7]   παρόντας αὐτοῖς τοῦ πολέμου· ἡμεῖς  δ´   ἅπαντας Οὐολούσκους ἥξειν αὐτοῖς ὑπελαμβάνομεν
[6, 33]   συνίστησιν αὐτῶν τὰς τάξεις. ὡς  δ´   ἅπαξ ἀνεκόπησαν οἱ βάρβαροι, θάρσος
[6, 58]   πολλῶν σπουδὴν καὶ πρόνοιαν. ταῦτα  δ´   ἀπειργάσθαι συγκύψαντας οὐ τοὺς χαριεστάτους
[6, 58]   καὶ κατασκαφῆς τὴν πόλιν. τελευτῶν  δ´   ἀπεφήνατο συνδοκεῖν τῇ Μενηνίου χρῆσθαι
[6, 69]   ἐκτὸς ἑνὸς ἅπαντας ὑπατικούς. οἱ  δ´   ἀποδειχθέντες ἦσαν οἵδε· Ἀγρίππας Μενήνιος
[6, 56]   ταῖς ἰδίαις ἐξουσίαις ἔχομεν·  δ´   ἄπολις καὶ ἀνέστιός ἐστι καὶ
[6, 69]   τῆς ὑπατικῆς ἐξουσίας τεύξεσθαι. ἀρξάμενος  δ´   ἀπολογεῖσθαι κοινὴν ἀπολογίαν ὑπὲρ ἁπάντων
[6, 56]   ἐκ τῶν μάλιστα πιστευομένων· τοὺς  δ´   ἀποσταλησομένους ἄνδρας αὐτοκράτορας εἶναι παραινῶ,
[6, 68]   τῶν δημοτικῶν ἀφίεσθαι χρεῶν, τοῖς  δ´   ἀποστάταις πολεμεῖν ἁπάσῃ προθυμίᾳ, τέως
[6, 62]   χρόνῳ στερήσονται τῶν ἴσων. εἰ  δ´   ἄρα γε γνώμης ἁμάρτοιμι καὶ
[6, 70]   ἠξίου καὶ Βροῦτος ἐπικαλεῖσθαι. τοῖς  δ´   ἄρα πολλοῖς γέλως ἐπὶ τῇ
[6, 25]   λελύσθαι τὸν πόλεμον ὑπολαβών. ἦν  δ´   ἄρα τοῦτ´ οὐ λύσις, ἀναβολὴ
[6, 8]   ὄντες ὧν ἐκρατεῖτε μαχόμενοι, Λατίνοις  δ´   ἄρα τούτοις καὶ τοῖς συμμάχοις
[6, 57]   ἀνδρῶν ἀριστοκρατικῶν τὸν ἐπιφανέστατον· οἱ  δ´   ἀριστοκρατικοὶ καὶ περὶ παντὸς θέλοντες
[6, 45]   πενήτων καὶ ταπεινῶν ἐνοχλούμενοι· ἡμῖν  δ´   ἀρκέσει πᾶσα γῇ, ἐν
[6, 1]   ἱερὰ παρ´ ἐκείνου παραλαβόντες· τὴν  δ´   ἀρχὴν τῆς ἱδρύσεως τοῦ ναοῦ
[6, 29]   ὥσπερ ἡγεμὼν τοῦ ἔθνους. περιστρατοπεδεύσας  δ´   αὐτὴν καὶ οὔθ´ ἡμέρας οὔτε
[6, 26]   τὸν κατ´ Οὐολούσκων πόλεμον. ~Ἔτι  δ´   αὐτῆς ἐν τῷ βουλευτηρίῳ καθεζομένης
[6, 37]   ὑπὸ τῶν δανειστῶν κρατεῖσθαι· τὸ  δ´   αὐτὸ δίκαιον εἶναι καὶ γονεῦσι
[6, 80]   μεταναστάντες ὑπὸ πολεμίων ἐξηλαύνοντο, ἡμεῖς  δ´   αὐτόθεν ὑπὸ φίλων· ἐλεεινότερον δὲ
[6, 76]   μὲν τῆς ἀποστάσεως Οὐολούσκων, ἀκολουθησάντων  δ´   αὐτοῖς Αἰκανῶν Ἑρνίκων Σαβίνων ἄλλων
[6, 31]   πεζοὶ ἅμα πεφυρμένοι ἐμάχοντο. ἀρωγοὶ  δ´   αὐτοῖς ἑκατέρωθεν ἐπῄεσαν οὐ διὰ
[6, 3]   ἀφειμένας καὶ γῆν ἐδῄουν. ἀφίκετο  δ´   αὐτοῖς ἐξεστρατευμένοις ἤδη ἐξ Ἀντίου
[6, 31]   παρόντι τοῦ πλήθους διχοστασίαν. ἑορτάζουσι  δ´   αὐτοῖς ἐπιτίθενται πολλῇ δυνάμει Σαβῖνοι
[6, 90]   ἑτέρων ἔχουσιν, ὡς πρότερον, ἐπιτέτραπται  δ´   αὐτοῖς πολλὰ καὶ μεγάλα, καὶ
[6, 32]   τοὺς ὁμόρους κακῶν ἐκδέχεσθαι. Ῥωμαῖοι  δ´   αὐτοῖς τάδε ἀπεκρίναντο· Ἀπαγγέλλετε,
[6, 25]   διὰ φυλακῆς κρείττονος ἔχοντες· συνήπτοντο  δ´   αὐτοῖς τοῦ κινδύνου φανερῶς μὲν
[6, 29]   εἰς τὸν χάρακα διεσώζοντο. ἑπομένων  δ´   αὐτοῖς τῶν Ῥωμαίων ἐκ ποδὸς
[6, 94]   χαριστήρια τῶν ἀγώνων ἀποδιδούς. ἐδωρήσατο  δ´   αὐτὸν ἵππῳ πολεμιστῇ στρατηγικοῖς ἐπισήμοις
[6, 2]   ὑπὸ τοῦ συνάρχοντος Οὐεργινίου· ἱππάρχην  δ´   αὐτὸς ἑαυτῷ προσείλετο κατὰ τὸν
[6, 93]   προασπίσαντες τὸν Μάρκιον· ὑπὲρ ἅπαντας  δ´   αὐτὸς Μάρκιος, ὃς καὶ
[6, 30]   καὶ πολιτείας πονηρᾶς ἐραστήν, μάλιστα  δ´   αὐτοῦ κατηγορῶν, ὅτι ἐκ τῶν
[6, 10]   ἐνδόξως μόνοις τοῖς ἀγαθοῖς. ~Ἔτι  δ´   αὐτοῦ λέγοντος τὰ εἰς τὸ
[6, 19]   μικρᾶς ἐποιοῦντο τὴν πόλιν. κεφάλαιον  δ´   αὐτοῦ τῆς γνώμης ἦν ἀνανεώσεσθαι
[6, 2]   ἑκουσίου φυγῆς χάριν ᾔδεσαν. ὑποδεχόμενοι  δ´   αὐτοὺς οἱ Ῥωμαῖοι τοὺς μὲν
[6, 15]   δίχα συμμάχων κατωρθωκότων συνήδονται· ἐξαπατήσαντες  δ´   αὐτοὺς τῇ φιλανθρωπίᾳ τῶν λόγων
[6, 93]   ἐμβάλλουσι τοῖς πολεμίοις. οὐ δεξαμένων  δ´   αὐτοὺς τῶν κατὰ μέτωπον, ἀλλ´
[6, 92]   φεύγουσιν εἰς τὸ τεῖχος. συνεισπεσόντων  δ´   αὐτῷ καὶ ἄλλων συχνῶν κατὰ
[6, 3]   τὴν πόλιν φυλάττειν ἐπέτρεψεν. ~Παρεσκευασμένῳ  δ´   αὐτῷ πάντα τἀπιτήδεια πρὸς τὸν
[6, 48]   ἀνάγκας ἀπ´ αὐτῶν ἀπέστη, χαρίζονται  δ´   αὐτῷ τὴν ἄδειαν τοῦ μηδεμίαν
[6, 91]   πολὺ τῆς Λογγόλας ἀπέχει. οὐδενὸς  δ´   αὐτῷ τολμήσαντος ὑπαντῆσαι διανύσας τὴν
[6, 14]   τὰ νικητήρια τοῖς θεοῖς. ἔτι  δ´   αὐτῷ τὸν στέφανον ἐπικειμένῳ καὶ
[6, 28]   αὐτοῖς βραβεῦσαι τὸν κλῆρον. ὑπεσχῆσθαι  δ´   αὑτῷ ἔφη τὴν βουλὴν ἐμπεδώσειν,
[6, 4]   κρείττω γενήσεσθαι τὰ πράγματα. ἔτι  δ´   αὐτῶν βουλευομένων ἧκεν ἐκ Ῥώμης
[6, 3]   φέρειν τε καὶ ἄγειν· οἰκίας  δ´   αὐτῶν ἐνεπίμπρασαν ἐρήμους ἀφειμένας καὶ
[6, 93]   ταύτῃ τῇ μάχῃ ἐγένοντο, κράτιστοι  δ´   αὐτῶν οἱ προασπίσαντες τὸν Μάρκιον·
[6, 62]   καὶ τὰ πολεμίων πεισόμενοι. ἔχομεν  δ´   αὐτῶν ὅμηρα πατέρας καὶ γαμετὰς
[6, 73]   αὐτῷ τὰς ἀμοιβάς, μάθετε· ποιήσομαι  δ´   ἀφ´ ὧν ἴστε καὶ αὐτοὶ
[6, 50]   ἐκ τοῦ φανεροῦ ἀφίσταται, τὰ  δ´   ἀφανῶς παρασκευάζεται. δοκεῖ τ´ οὐδὲ
[6, 41]   ἐν τῷ πολέμῳ, βραβεύσειν. τέως  δ´   ἀφείσθω πᾶσα μὲν οὐσία, πᾶν
[6, 26]   οὐδενὸς ἀντιλαμβάνεσθαι τολμῶντος αὐτῶν, εἰ  δ´   ἅψαιτο μόνον, ἐν χειρῶν νόμῳ
[6, 30]   παρὰ τῶν πατρικίων ἐπεσπάσατο, οἰκεῖον  δ´   ἑαυτῷ παρεσκευάσατο τὸ δημοτικόν. ~Ἐν
[6, 31]   πύλαις τοὺς πολεμίους προσελθεῖν. ὡς  δ´   ἔγνωσαν αὐτῶν τὴν ἔφοδον οἱ
[6, 34]   τε καὶ ἔργων ἐμφανές, μάλιστα  δ´   ἐδήλωσε τοῖς ὑπάτοις, ἐπειδὴ οὐ
[6, 87]   γεγονότων τῷ δήμῳ μνησικακεῖν. μίαν  δ´   εἶναι πᾶσι τοῖς δεδοικόσι τοὺς
[6, 19]   ἀκολουθεῖν, τῇ δὲ φόβον, ἀνάγκην  δ´   εἶναι φύσεως πάντα μάλιστα μισεῖσθαι
[6, 21]   ἐν τῇ Κύμῃ κατέμειναν, οἱ  δ´   εἰς ἄλλας τινὰς πόλεις σκεδασθέντες
[6, 24]   δήμῳ τὰ κοινὰ ἐπιτρέψομεν· ἔπειτα  δ´   εἰς κίνδυνον οὐ τὸν ἐλάχιστον
[6, 12]   ἀπέστειλαν ἐπὶ τὸν χάρακα, αὐτοὶ  δ´   εἰς μέσους τοὺς πολεμίους ὑπὸ
[6, 25]   βούλευμα οὐδὲν καθισταμένη, διελύετο. ~Διατριβομένου  δ´   εἰς ταῦτα πολλοῦ χρόνου
[6, 73]   μὲν εἰς τὴν ἐλευθερίαν, τὰ  δ´   εἰς τὴν ἡγεμονίαν, οὐ καλὰς
[6, 75]   ὑπ´ ἀρετῆς, ταῦτ´ ἐστιν.  δ´   εἰς τὸ τιμᾶσθαί τε καὶ
[6, 60]   κατ´ ἐμαυτοῦ διαβολὰς ἀπολύομαι. ~Ἃ  δ´   εἰς χαλεπότητα καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων
[6, 6]   πεζοὶ καὶ τρισχίλιοι ἱππεῖς. ~Ὡς  δ´   εἰς χεῖρας ἥξειν ἔμελλον, οἵ
[6, 14]   ἐπὶ σφᾶς ἐλαύνειν στρατόν. ἦν  δ´   ἐκ τοῦ Οὐολούσκων ἔθνους ἐπίλεκτος
[6, 63]   ἀξιῶ δεδιέναι ταῦτ´ ἐστι· τὰ  δ´   ἐκ τῶν ἀλλοεθνῶν φοβερὰ οὐ
[6, 14]   δὲ τοὺς χάρακας ἀμφοτέρους, προιόντα  δ´   ἐκ τῶν ἐρυμάτων οὔτε πολέμιον
[6, 1]   εἰς τὰς πατρίδας ἀναστρέφειν· τῶν  δ´   ἐκγόνων τὰ μὲν ἄρρενα παρὰ
[6, 28]   ἂν διομολογήσηται τῷ πλήθει, αὑτὸν  δ´   ἐκείνοις, πείσειν τοὺς δημότας μὴ
[6, 8]   τε καὶ λόγων ἐδήλωσε, τὸ  δ´   ἑκούσιόν τε καὶ ἐκ προθυμίας
[6, 86]   αὐτῶν πρὸς τοὺς πολεμίους, οἱ  δ´   ἐμπορεύονται πολλὰς διὰ θαλάσσης ὠφελείας,
[6, 34]   πόλεις τινὰς ἤδη διηρπακέναι· οἱ  δ´   ἐν Κρουστομερείᾳ φρουροὶ πλησίον εἶναι
[6, 3]   συνελθεῖν τοὺς πολεμίους ἅπαντας· ἀγαγὼν  δ´   ἐν νυκτὶ τὴν σὺν αὑτῷ
[6, 81]   ὑπεροψίας τοῦ συνεδρίου κατηγόρησε, μάλιστα  δ´   ἐν οἷς τὸ ἀσφαλὲς τῶν
[6, 47]   ἕνεκα τῶν ἐρυμάτων ἐξῄεσαν, οἱ  δ´   ἐν τοῖς προκειμένοις τῆς πόλεως
[6, 72]   τι κινδύνευμά ἐστιν, ὑπομενεῖν, αὐτὸς  δ´   ἐν τῷ ἀσφαλεῖ βεβηκώς,
[6, 95]   ἔργου λαβόντος τὴν συντέλειαν. ~Ἐγένοντο  δ´   ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ καὶ
[6, 1]   ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ. ~Οἱ  δ´   ἐν τῷ κατόπιν ἐνιαυτῷ τὴν
[6, 92]   τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἀγῶνες· Ῥωμαῖοι  δ´   ἐνίκων ἁπάντων μὲν προθύμως ἀγωνισαμένων,
[6, 15]   τῆς προθυμίας χάριν οἰσόμενοι, τῇ  δ´   {ἐξ} ἐκείνων τύχῃ μέγαν ἀγῶνα
[6, 47]   μὲν γὰρ ἀμφοῖν τυγχάνειν, εἰ  δ´   ἐξείργοιτό τις θατέρου, τὰ σωτήρια
[6, 92]   πολλοὺς τῶν οἰκείων ἀπολέσας. τῇ  δ´   ἑξῆς ἡμέρᾳ κριούς τε καὶ
[6, 27]   ᾤχοντο ἐκ τῆς ἀγορᾶς, τῇ  δ´   ἑξῆς ἡμέρᾳ παρῆν οὐ μόνον
[6, 89]   ὃν ἀποδείξουσι τὰς ἀρχάς. ~Τῇ  δ´   ἑξῆς ἡμέρᾳ παρῆσαν μὲν οἱ
[6, 14]   κατεστρατοπέδευσεν ἐν τῷ πεδίῳ, τῇ  δ´   ἑξῆς ἡμέρᾳ στεφανώσας τοὺς ἀριστεύσαντας
[6, 94]   πολλοὺς δ´ αἰχμαλώτους ἄγοντες. ~Τῇ  δ´   ἑξῆς ἡμέρᾳ συγκαλέσας Πόστουμος
[6, 37]   τὰς εἰρημένας ἀποκρίσεις ἀπηλλάγησαν· τῇ  δ´   ἑξῆς ἡμέρᾳ συναγαγόντες τὴν βουλὴν
[6, 67]   εἰπόντες διέλυσαν τὸν σύλλογον· ταῖς  δ´   ἑξῆς ἡμέραις παραγγεῖλαι κελεύσαντες ἅπασι
[6, 81]   ὡς ἐξαιμάττοντος τὰς λύπας, τῶν  δ´   ἐξομολογήσεις ὡς οὐδὲν τῶν ἀληθῶν
[6, 62]   πρὸς τῶν πελατῶν ἐξηλάθησαν. εἰ  δ´   ἐπ´ ἐκείνων ἀγανακτήσαντες ἐναντιώσεσθε τοῖς
[6, 83]   ἔτι μεταδοίημεν ὑμῖν λόγου. ~Ὡς  δ´   ἐπαύσατο, πάντες οἱ παρόντες ἐπεθορύβησαν
[6, 47]   ἐνόμιζον τοὺς πολεμίους παρεβοήθουν, οἱ  δ´   ἐπὶ τὰ φρούρια φυλακῆς ἕνεκα
[6, 40]   παρὰ τῆς βουλῆς διαπράξεσθαι, μηδὲν  δ´   ἐπὶ τέλος ἄγοντα τῶν ὁμολογηθέντων·
[6, 49]   δοκοῦντα τῶν ἄλλων διαφέρειν, μάλιστα  δ´   ἐπὶ τῇ προαιρέσει τῶν πολιτευμάτων
[6, 34]   βοήθειαν διὰ ταχέων αἰτησόμενοι. παρεγένοντο  δ´   ἐπὶ τὸ συνέδριον καὶ παρ´
[6, 57]   οὐκ ἀξιοῦντες τὰς προαιρέσεις, μένειν  δ´   ἐπὶ τῶν ἐγνωσμένων οὐ δυνάμενοι·
[6, 53]   ἅπασι καὶ οὐκ ἐξαιρετός·  δ´   ἐπίκλητός γε οὑτοσὶ καὶ ἐπίσκηνος
[6, 41]   οὐσία, πᾶν δὲ σῶμα, πᾶσα  δ´   ἐπιτιμία πολίτου Ῥωμαίου ἀρρυσίαστος ἀπό
[6, 47]   ὁμιλοῦντες ἀνατρέψουσι τὸ κοινόν. ἀνοίας  δ´   ἔργον εἶναι τῆς εὐπρεπείας ὀρεγομένους
[6, 16]   ἐστε πρεσβευταὶ μὲν λόγῳ, κατάσκοποι  δ´   ἔργῳ. ἀρνουμένων δὲ πρὸς ἅπαντα
[6, 85]   ἀνθρώπων οὔτε ἀμφισβητουμένην παύσομαι. τίς  δ´   ἐστὶν αὕτη; τὸ κοινὸν
[6, 95]   ὃν χρόνον ἐνίκησε Τυρρηνούς· τὴν  δ´   ἑτέραν τοῦ δήμου προσθέντος, ὅτε
[6, 55]   τισὶν ἐξ αὐτῶν ἐχαρίσασθε. τούτου  δ´   ἔτι θαυμασιώτερον ἔργον ὑμῶν ἔχω
[6, 25]   βούλεσθαι αὐτοὺς ᾤετο, δι´ αἰσχύνης  δ´   ἔχειν αἰτήσασθαι, τοῦτ´ αὐτοῖς ἐχαρίσατο,
[6, 77]   οὐδ´ ἀφανεῖς ἀγῶνας ὑπομείναντες. θᾶττον  δ´   κατὰ τὴν ἁπάντων ἐλπίδα
[6, 68]   μοι ζῶντι μὲν ἔπαινος, τελευτήσαντι  δ´   παρὰ τῶν ἐπιγινομένων μνήμη.
[6, 79]   οἱ πολλοὶ πόλεμοι διέφθειραν, τὰ  δ´   τῶν καθ´ ἡμέραν ἀναγκαίων
[6, 5]   τε καὶ αὖθις ἐπάγων· ἐπεὶ  δ´   τε φύσις τοῦ χωρίου
[6, 46]   ἂν ᾖ, νομίζεσθαι πατρίς. ~Ὡς  δ´   ἠγγέλθη ταῦτα τοῖς ἐν τῇ
[6, 85]   ἀμαθὲς πλῆθος ἔμφρονος ἡγεμονίας, τὸ  δ´   ἡγεῖσθαι δυνάμενον βουλευτήριον τῶν ἄρχεσθαι
[6, 7]   ὧν ἔχετε ἀπολαύσειν ἀγαθῶν, τοῖς  δ´   ἡγουμένοις τῆς πόλεως καὶ τὰ
[6, 22]   μόνοις τοῖς χρεωφειλέταις, οὐκ ἀνεκτὸν  δ´   ἡγουμένων σφίσι μὴ μόνον,
[6, 79]   ἐκβαλόντες ἐκ τῆς πατρίδος· ἀπαλλαττώμεθα  δ´   ἡμεῖς, ὅποι ποτ´ ἂν ἡμᾶς
[6, 6]   βουλομένοις ὑπὲρ ἑαυτῶν ταλαιπωρεῖν. ὑπάρχει  δ´   ἡμῖν πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα
[6, 86]   συνηγμένην διαστασιάσειε καὶ λέγοι· Σὺ  δ´   ἡμῖν, βουλή, τί ποιεῖς
[6, 7]   ἀνεπλάττομεν ἡμῖν αὐτοῖς φόβους. πάντα  δ´   ἦν ἄρα ταῦτα Λατίνων ὀνείρατα,
[6, 24]   ἀναγκαζόμενοι στρατεύεσθαι τέλεσιν οἰκείοις. ~Ἀππίου  δ´   ἦν γνώμη τοῦ κορυφαιοτάτου τῶν
[6, 47]   τῶν εὐπρεπεστέρων νομιστέα ἀναγκαιότερα. τέλος  δ´   ἦν τῶν ταῦτα παραινούντων, πρέσβεις
[6, 73]   συγγνώμης δεῖσθαι καὶ ἀμνηστίας; νῦν  δ´,   ἣν αἰτεῖσθε, ταύτην διδόναι λέγετε,
[6, 68]   γὰρ οὐδὲν ἔτι δεῖ· γνώμην  δ´,   ἣν καὶ πρότερον ἀποφαίνομαι, τοὺς
[6, 27]   κινδυνεύοντες ὡπλίζοντο διὰ τάχους· ὅσοι  δ´   ἦσαν αὐτῶν ἄποροι, μάλιστα δ´
[6, 25]   βούλοιντο τοῦ πολέμου ἄρχειν. ἐπειδὴ  δ´   ᾔσθοντο πολεμεῖν δέον αὐτοὶ πολεμούμενοι,
[6, 38]   δεήσει οὔτε χάρισιν εἴξας, νῦν  δ´   ἰδιώτης ὢν ῥίψαιμι ἐμαυτὸν καὶ
[6, 5]   τετρακισχιλίοις πεζοὶ τριακοσίων δέοντες, χίλιοι  δ´   ἱππεῖς· Λατίνων δὲ σὺν τοῖς
[6, 5]   καὶ οἱ φυγάδες ἐτάχθησαν.  δ´   ἵππος ἅπασα τριχῇ διαιρεθεῖσα τοῖς
[6, 75]   τολμᾶν καὶ νεωτεροποιεῖν ὁρμήσαντες, ἐχθρὸν  δ´   ἴσως ἅπαν ἡγούμενοι τὸ περιεχόμενον
[6, 72]   χρῆσθαι πρὸς ἀλλήλους, ὀκνεῖτε. οἴεται  δ´   ἴσως ἕκαστος ὑμῶν τὸν πλησίον
[6, 21]   γενόμενος τοιαύτης ἔτυχε τελευτῆς. Ταρκύνιος  δ´   βασιλεύς, οὗτος γὰρ ἔτι
[6, 89]   οὓς καλοῦσι Ῥωμαῖοι Φητιάλεις. νεμηθεὶς  δ´   δῆμος εἰς τὰς τότε
[6, 96]   αὐτὸν ἀξίως τῆς ἀρετῆς. ἀντιφιλοτιμούμενος  δ´   δῆμος πρὸς τὴν βουλὴν
[6, 42]   δ´ Οὐολούσκους Αὖλος Οὐεργίνιος, αὐτὸς  δ´   δικτάτωρ Οὐαλέριος ἐπὶ Σαβίνους,
[6, 94]   καὶ διαφῆκε τὴν στρατιάν. Κάσσιος  δ´   ἕτερος τῶν ὑπάτων
[6, 52]   χρονίζουσιν οὐδὲ μέλλουσι δεινοῖς; τίς  δ´   παρέξων τὸ ἀσφαλὲς ἀνὴρ
[6, 7]   συγκεράννυσθαι πᾶσιν ἀνθρώποις φιλίαι· ἔπειτα  δ´   περὶ τῶν μεγίστων κοινὸς
[6, 29]   τῶν ὑπομεινάντων προπηλακισμοὺς φεύγοντες. παραλαβὼν  δ´   Σερουίλιος τὸ στράτευμα σὺν
[6, 92]   καὶ φρονήματος ἐλευθέρου μεστός. ἐγένετο  δ´   τρόπος τῆς ἑκατέρας μάχης
[6, 81]   χρὴ λέγειν ἀποροῦντες εἱστήκεσαν. ἐπειδὴ  δ´   τε πολὺς θρῆνος ἐπαύσατο
[6, 5]   γενομένη ἐγκρατὴς τοῦ λόφου. ~Μαθόντες  δ´   οἱ στρατηγοὶ τῶν πολεμίων καταλαμβανόμενα
[6, 46]   ἑταιρίαν οὔτε ἀξίωσιν ἀρετῆς. ἐπειδὴ  δ´   οἱ ταχθέντες ὑπὸ τῆς βουλῆς
[6, 27]   δ´ ἦσαν αὐτῶν ἄποροι, μάλιστα  δ´   οἱ τοῖς δανείοις πιεζόμενοι, οὔθ´
[6, 80]   Ἕλληνες πολλοί τε βάρβαροι, μάλιστα  δ´   οἱ τούτων τε καὶ ἡμῶν
[6, 15]   οὐδεμίαν ἕξουσι καταφυγὴν ἀσφαλῆ· τῆς  δ´   οἴκαδε σωτηρίας προνοεῖσθαι μᾶλλον ἠξίουν
[6, 8]   τὸ γενναῖόν ἐστιν, ὀρρωδεῖ, τῆς  δ´   οἰκείας δυνάμεως οὕτω πολλῆς καὶ
[6, 67]   τὸ προβούλευμα τῆς βουλῆς· τοῖς  δ´   οἰκείοις τῶν ἀποστατῶν ἀγαθὰς παρῄνουν
[6, 51]   πρὸς τοσαῦτα πολεμίων ἔθνη, τοῦ  δ´   ὀλίγου καὶ οὐκ ἀξιομάχου πληρώματος
[6, 42]   ἐπιφανὴς ἐκ πολιορκίας παρέστη· Οὐέλιτραι  δ´   ὄνομα αὐτῇ. ὁμοίως δὲ καὶ
[6, 66]   τιμῆς παρὰ τῶν ἐγγόνων. ἐπεὶ  δ´   ὁρῶμεν εἰς ἔριν ὑμᾶς ἐκπεπτωκότας
[6, 68]   σωτηρίαν τοῖς πράγμασιν ἀσφαλῆ, ἐμοὶ  δ´,   ὃς οὔτ´ ἐν ἄλλῳ καιρῷ
[6, 19]   γὰρ τὰς εὐτυχίας φθονεῖσθαι, μάλιστα  δ´   ὅσαις πρόσεστιν εἰς τοὺς ταπεινωθέντας
[6, 63]   ἐν ταῖς ἀποικίαις ἀνακαλῶμεν. τοῦτο  δ´   ὅσον ἐστὶ πλῆθος ἐκ τῆς
[6, 22]   ἀντιπαρατάξεις κατὰ τὴν ἀγοράν, ἔστι  δ´   ὅτε καὶ χειρῶν ἁψιμαχίαι, καὶ
[6, 92]   δυνάμει πειρασόμενος τῆς πόλεως, ἀκούσας  δ´   ὅτι πολλῇ χειρὶ μέλλουσιν Ἀντιάται
[6, 32]   ἐγγόνοις ὡς οἰκεῖα παραδιδόναι. πόλεμον  δ´   οὐ δέδιμεν τὸν Ἀρούγκων οὔτε
[6, 91]   καλεῖται μὲν Πόλουσκα, διάστημα  δ´   οὐ πολὺ τῆς Λογγόλας ἀπέχει.
[6, 43]   πρόθυμον ἐν τοῖς ἀγῶσιν. ὡς  δ´   οὐ προσεῖχεν αὐτῷ τὸν νοῦν,
[6, 38]   τὰ πάτρια πολιτεύματα εἰσηγησομένοις. ἐπειδὴ  δ´   οὐ τὰ χρέα ἀπαιτοῦσιν οἱ
[6, 39]   δυνησόμενον, ἐκεῖνον μὲν ἀπήλασαν, Μάνιον  δ´   Οὐαλέριον ἀδελφὸν Ποπλίου Οὐαλερίου τοῦ
[6, 72]   ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ λέξοντα, ἐφαίνετο  δ´   οὐδείς· γὰρ Σικίννιος τοῖς
[6, 17]   τῇ κατόπιν ἡμέρᾳ παραταξόμενος. ἐδέησε  δ´   οὐδὲν αὐτῷ μάχης· οἱ γὰρ
[6, 27]   τῇ πόλει κακῶν αἴτιον· τέλος  δ´   οὐδὲν ἐγίνετο τῶν λόγων. ἐν
[6, 52]   δεινὰ ἀξιῶ δεδιέναι· τῇ πόλει  δ´   οὐδὲν ἕτερον ἤδη που κινδυνεύεται
[6, 44]   ὅτι ἐψεύσασθε ὑμεῖς, ἐν ἐμοὶ  δ´   οὐδὲν κακούργημα ἦν· ἐπεὶ δὲ
[6, 56]   ἀκούει παρὰ τῆς βουλῆς, ἔργον  δ´   οὐδὲν ὁρᾷ γινόμενον ἐξ αὐτῶν
[6, 46]   τῶν πλησίον ἀγρῶν λαμβάνοντες, ἄλλο  δ´   οὐδὲν τὴν χώραν κακουργοῦντες, ἔμενον
[6, 48]   κρύφα πολὺ μέρος διέρρει, βέβαιον  δ´   οὐδὲν τῶν καταλειπομένων ἐδόκει εἶναι.
[6, 73]   τῶν δικαίων ἀξίωσιν ἀναστρέφοντες. ὅτι  δ´   οὐκ ἀδικεῖσθε, ἀλλ´ ἀδικεῖτε, καὶ
[6, 59]   τῶν προσόντων αὐτῷ κακῶν. ἐπεὶ  δ´   οὐκ ἀπέχρησεν αὐτῷ τοιαῦτα συμβουλεύειν,
[6, 19]   ὕβρις καὶ βαρύτης· τῇ τύχῃ  δ´   οὐκ ἐῶν τι πιστεύειν πολλάκις
[6, 42]   μὲν Αἰκανοὺς Τῖτος Οὐετούριος, ἐπὶ  δ´   Οὐολούσκους Αὖλος Οὐεργίνιος, αὐτὸς δ´
[6, 35]   τρόπον τοὺς πολεμίους ἀμύνασθαι·  δ´   οὔτε μέγιστα τῶν κακῶν νομίζουσιν
[6, 22]   ἐν εἰρήνῃ συνήλλαξαν, ἀπολωλέναι. ἀξιούντων  δ´   οὔτε τῶν δανειστῶν οὐδὲν μέτριον
[6, 63]   ἐλάττω τῆς δόξης διεφάνη. ὅσοι  δ´   οὐχ ἱκανὴν οἴονται τὴν οἰκείαν
[6, 23]   τῶν στρατιωτῶν ἔμελλον ποιεῖσθαι. ὡς  δ´   οὐχ ὑπήκουον αὐτοῖς οἱ δημοτικοὶ
[6, 40]   δῆμον εἰς ἐκκλησίαν παρεῖναι. συνελθόντος  δ´   ὄχλου συχνοῦ τότε πρῶτον, ἐξ
[6, 60]   ὡς καὶ πρότερον ἀρχόμενοι· τελευτῶν  δ´   ὑμᾶς ἠξίου στέργειν τὰ παρόντα
[6, 9]   ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἐθέλειν, τὸ  δ´   ὑμέτερον ἀκμάζον, οἷς ἔξεστιν εὐτυχήσασι
[6, 74]   αὐτὸν οἰκεῖον μὲν σφίσιν, ἐχθρὸν  δ´   ὑμῖν ἐβούλοντο εἶναι, ποιοῦσιν
[6, 62]   ὀψὲ ἄρξασθαι νοῦν ἔχειν. φοβείτω  δ´   ὑμῶν μηδένα μήτε τῶν
[6, 17]   καταστήσεσθαι καθ´ ἕκαστον ἐνιαυτόν. οἱ  δ´   ὑπακούσαντες τήν τε γῆν παρεσκεύασαν
[6, 91]   πόλεμον ἐπιτήδεια εὐτρεπῆ ποιήσαντος. τῶν  δ´   ὑπάτων διακληρωσαμένων περὶ τῆς ἐξουσίας,
[6, 45]   ἐκείνου Ἱερὸν ὄρος καλεῖται. τῶν  δ´   ὑπάτων καὶ λοχαγῶν μετακαλούντων αὐτοὺς
[6, 44]   ὄντα με ἄνδρα προὐπηλάκισαν· ἐπειδὴ  δ´   ὑπὲρ ἑβδομήκοντα ἔτη γέγονα καὶ
[6, 73]   καὶ φενακίζοντες ἡμᾶς διατετελέκατε. ἐρῶ  δ´   ὑπὲρ ἑκάστου χωρὶς ἀπὸ τοῦ
[6, 51]   ταῖς διανοίαις ἐῶν πόλεμος. ἅπαντα  δ´   ὑπερβάλλει τὰ δεινὰ γύναια τῶν
[6, 36]   τε καὶ ἀνάγκης ἀρχομένην, τὴν  δ´   ὑπὸ κόρου καὶ ὕβρεως. αἰδὼς
[6, 39]   ἄλλοι τινὲς τῶν πρεσβυτέρων· ἡττῶντο  δ´   ὑπὸ τῶν νεωτέρων ἐκ παρασκευῆς
[6, 47]   τῶν ἀναγκαίων συμφορῶν βιασθείς, τὰ  δ´   ὑπὸ τῶν συμβούλων ἐξηπατημένος, ὀργῇ
[6, 79]   ἡμέραν ἀναγκαίων σπάνις ἐξανήλωσε, τὰ  δ´   ὑπὸ τῶν ὑπερηφάνων δανειστῶν τούτων
[6, 24]   μετὰ τῶν νόμων ἱστάμενοι. ἐὰν  δ´   ὑποκατακλινώμεθα αὐτοῖς τῆς ἀξιώσεως, πρῶτον
[6, 16]   Λατίνοις συμμαχήσοντες καθ´ ἡμῶν, ἐπεὶ  δ´   ὕστεροι τῆς μάχης ἥκετε καὶ
[6, 80]   Λατίνων γῇ πόλιν ᾤκισαν, οἱ  δ´   ὕστερον ἐξ Ἄλβας ἀναστάντες Ῥωμύλου
[6, 18]   τε καὶ θυσίαις ἦσαν. ~Ὀλίγαις  δ´   ὕστερον ἡμέραις πρέσβεις ἀπὸ τοῦ
[6, 96]   εἶχον οἱ βασιλεῖς. ~Οὐ πολλῷ  δ´   ὕστερον χρόνῳ τῆς ἑορτῆς τῶν
[6, 84]   τάξιν ἀποδώσει τοῖς γραφησομένοις· μᾶλλον  δ´   ὑφ´ ὑμῶν ἐνθάδε γραφέσθω τὰ
[6, 37]   ταῦτα Τῖτος Λάρκιος εἶπεν· Ἐμοὶ  δ´,   βουλή, δοκεῖ κράτιστον μὴ
[6, 86]   φαῖεν πρὸς τὴν γαστέρα· Σὺ  δ´,   χρηστή, τί τούτων ποιεῖς
[6, 61]   διαβολὰς ἀρκεῖ τὰ εἰρημένα, ὑπὲρ  δ´   ὧν βουλευσόμενοι συνεληλύθατε δοκεῖ μοι
[6, 42]   τῇ πρώτῃ ἐφόδῳ καταλαβόμενοι, εἰσὶ  δ´   ὧν καὶ ἐκ φιλονεικίας οὐκ
[6, 31]   τὴν σπουδὴν ἑκατέρων ἀφῃρημένη, οἳ  δ´   ὡς ἀπὸ τύχης τινὸς
[6, 51]   ἄχρηστα εἰς πολιορκίαν ἐσόμενα, τὰ  δ´   ὡς οὐ διαμενοῦντα βεβαίως φίλα.
[6, 35]   παρασχεῖν καὶ ἐχθροῖς δέος, στασιάζουσα  δ´   ὥσπερ νῦν τούτων οὐδέτερον ἂν
[6, 79]   δεθέντες, οἱ δὲ πέδαις, οἱ  δ´   ὥσπερ τὰ χαλεπώτατα τῶν θηρίων
[6, 79]   ἀλύπους ἐσομένους τοῖς ὑποδεξαμένοις, τὰ  δ´   ὠφελίμους. ~Παραδείγματα δὲ τούτων γενέσθωσαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007