Alphabétiquement     [«   »]
εἰωθότα 2
εἰωθότας 1
εἰωθυῖαν 1
ἐκ 127
ἔκ 1
ἐκακώθησαν 1
ἐκάλει 2
Fréquences     [«    »]
119 ἂν
124 γὰρ
125 τῷ
127 ἐκ
129
148 ὡς
168 ἐπὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

ἐκ


Livre, Chap.
[6, 30]   ἀπέδωκε καὶ τὰ σκῦλα ἀνέθηκεν.  ἐκ   δὲ τούτου φθόνον μὲν ἔτι
[6, 60]   δὴ ἄδηλον, ὅτι πᾶς τύραννος  ἐκ   δημοκόλακος φύεται, καὶ ταχεῖα ὁδός
[6, 25]   τοῦ πολέμου, δύναμιν ἔχων οὐκ  ἐκ   καταλόγου προσηναγκασμένην, ἀλλ´ ἑκούσιον, ὡς
[6, 13]   ἵππων ὀχούμενοι πορεύονται πάντες, ὡς  ἐκ   μάχης ἥκοντες ἐστεφανωμένοι θαλλοῖς ἐλαίας,
[6, 13]   φυλάττοντες ἐπὶ τῶν προσώπων ὡς  ἐκ   μάχης ἡκόντων τὸ ἐναγώνιον σχῆμα,
[6, 10]   ἐμπίπτει τῇ στρατιᾷ, καὶ ὥσπερ  ἐκ   μιᾶς ψυχῆς ἅπαντες ἀνεβόησαν ἅμα·
[6, 19]   σφίσι κατοικεῖν πολιτείας μεταδιδόντες, μεγάλην  ἐκ   μικρᾶς ἐποιοῦντο τὴν πόλιν. κεφάλαιον
[6, 28]   οὐχ ἅπασα καὶ διὰ παντὸς  ἐκ   μόνης ἀναιρεθήσεται τῆς Ῥωμαίων πόλεως.
[6, 79]   προπηλακισμοὺς καὶ μάστιγας καὶ πόνους  ἐκ   νυκτὸς εἰς νύκτα καὶ πᾶσαν
[6, 43]   ἐν τοιούτῳ κακῷ, τὰ μὲν  ἐκ   πάθους, τὰ δὲ ἀπὸ τοῦ
[6, 56]   ἀξιοῦσιν ἡττᾶσθαι τοῦ ἀντιπάλου, ἀλλ´  ἐκ   παντὸς ἀεὶ ζητοῦσι περιεῖναι τρόπου
[6, 52]   πολλήν τ´ ἂν ἡμῖν εὐπέτειαν  ἐκ   παντὸς ἔθνους καὶ τόπου θῆτά
[6, 53]   τοιούτους εἶναι τοὺς σύγκλυδας καὶ  ἐκ   παντὸς ἔθνους μετανισταμένους. στρατιωτικὴν γὰρ
[6, 52]   καὶ κατὰ πολλὴν ἡσυχίαν συνάξων  ἐκ   παντὸς τόπου καὶ παραπέμψων δεῦρο
[6, 39]   ἡττῶντο δ´ ὑπὸ τῶν νεωτέρων  ἐκ   παρασκευῆς τ´ ἀφικνουμένων καὶ βίᾳ
[6, 75]   ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας, τὰς μὲν  ἐκ   παρατάξεως χειρωσάμενοι, τὰς δὲ τειχομαχίαις
[6, 29]   ἑπομένων δ´ αὐτοῖς τῶν Ῥωμαίων  ἐκ   ποδὸς καὶ περισχόντων τὸ στρατόπεδον,
[6, 95]   λαφύρων τε καὶ λείας τῆς  ἐκ   πολέμων κοινῶν τὸ ἴσον λαγχανέτωσαν
[6, 55]   πάντας ἐξαριθμεῖσθαι νυνί, οὓς ὑμεῖς  ἐκ   πολιορκίας κρατηθέντας μετρίως ἐνουθετήσατε καὶ
[6, 42]   αὐτῶν ἑάλω καὶ πόλις ἐπιφανὴς  ἐκ   πολιορκίας παρέστη· Οὐέλιτραι δ´ ὄνομα
[6, 67]   ἐξῄεσαν ἐπὶ τὴν ἀγορὰν στενοχωρουμένην  ἐκ   πολλῆς ἔτι νυκτὸς ἅπασαν ὄχλῳ
[6, 92]   πόλεμον ἐπιτήδεια παρεσκευασμένα τοῖς ἔνδον  ἐκ   πολλοῦ. ἐπιχειρήσας δὲ τῇ τειχομαχίᾳ
[6, 70]   γνώμῃ προιδεῖν τι τῶν ἐσομένων  ἐκ   πολλοῦ, καὶ εἰπεῖν τι
[6, 74]   δυνάμει καὶ ταῖς ὑπ´ ἐκείνων  ἐκ   πολλοῦ συναχθείσαις, οὐκ ἔχοντες ἀξιόμαχον
[6, 51]   οὔτε γὰρ ὡς πολιορκησόμενοι παρεσκευάσμεθα  ἐκ   πολλοῦ τὰ συμμαχικὰ οὔτε πλήθει
[6, 7]   πιστοὺς συμμάχους, ἀλλ´ πατρὶς  ἐκ   πολλοῦ τοῦθ´ ἅπασι παρεσκεύακε τἀγαθόν.
[6, 31]   ἐπιτίθενται πολλῇ δυνάμει Σαβῖνοι τοῦτον  ἐκ   πολλοῦ φυλάξαντες τὸν χρόνον, ἀρχομένης
[6, 8]   ὅπλα καθ´ ἡμῶν ἀναλαβεῖν, ὡς  ἐκ   πολλῶν ἡμῖν ἔργων τε καὶ
[6, 86]   σώματι πόλις. σύνθετον γὰρ καὶ  ἐκ   πολλῶν μερῶν ἐστιν ἑκάτερον· καὶ
[6, 54]   ὅτι πᾶν χρῆμα, ἂν  ἐκ   πολλῶν σύνθετον ᾖ, νοσεῖν πέφυκε
[6, 8]   τὸ δ´ ἑκούσιόν τε καὶ  ἐκ   προθυμίας ὑπὲρ τῶν τυράννων ἀγωνιζόμενον
[6, 11]   τῶν σφετέρων τοὺς θορυβηθέντας, χωροῦσιν  ἐκ   προκλήσεως ὁμόσε, καὶ συρράξαντες πληγὰς
[6, 12]   τούτοις ἐκ τῶν φυγάδων τῶν  ἐκ   Ῥώμης ἱππέων τε καὶ ψιλῶν
[6, 4]   ἔτι δ´ αὐτῶν βουλευομένων ἧκεν  ἐκ   Ῥώμης ἕτερος τῶν ὑπάτων
[6, 11]   Ταρκυνίου παίδων Σέξτου μετὰ τῶν  ἐκ   Ῥώμης φυγάδων τε καὶ τῶν
[6, 45]   συμπάθειαν ὑπηγάγετο, καὶ προὔπεμψαν αὐτὸν  ἐκ   τῆς ἀγορᾶς ἀπιόντα· τὴν δὲ
[6, 1]   τὴν εἰς τὸ Καπετώλιον φέρουσαν  ἐκ   τῆς ἀγορᾶς, καὶ δημοτελεῖς ἀναδειχθῆναι
[6, 27]   θόρυβον. ~Τότε μὲν οὖν ᾤχοντο  ἐκ   τῆς ἀγορᾶς, τῇ δ´ ἑξῆς
[6, 13]   καὶ ὅτι νικῶσιν· οὓς μεταχωρήσαντας  ἐκ   τῆς ἀγορᾶς ὑπ´ οὐδενὸς ἔτι
[6, 26]   ἐκεῖνον ἐδόκει ταῦτα γεγονέναι, φεύγων  ἐκ   τῆς ἀγορᾶς ᾤχετο. δὲ
[6, 62]   αὐτοῖς ὡς εἰκὸς καὶ στάσις  ἐκ   τῆς ἀναρχίας ἐμπεσοῦσα ταχὺ διαχεῖ
[6, 74]   ὅτι πολλὰ καὶ μεγάλα ἀγαθὰ  ἐκ   τῆς ἀρχῆς αὐτῶν ἐκαρπώσατο. χωρὶς
[6, 76]   αὐτοὶ μέν γε μεταποιούμενοι τῶν  ἐκ   τῆς ἀρχῆς ἐλπίδων συνεκινδυνεύσαμεν ὑμῖν.
[6, 80]   οἱ μὲν μετ´ Αἰνείου συναναστάντες  ἐκ   τῆς Ἀσίας εἰς τὴν Εὐρώπην
[6, 6]   σφετέρου, ἐξελέσθαι τὸ δέος αὐτῶν  ἐκ   τῆς διανοίας βουλόμενος συνεκάλεσεν εἰς
[6, 32]   Ἀροῦγκοί τε πολλῇ στρατιᾷ ὁρμηθέντες  ἐκ   τῆς ἑαυτῶν, καὶ Ῥωμαῖοι τὰς
[6, 63]   τοῦτο δ´ ὅσον ἐστὶ πλῆθος  ἐκ   τῆς ἔγγιστα γενομένης τιμήσεως μαθεῖν
[6, 87]   πάνυ ἐδέησαν ἀπιέναι διὰ τάχους  ἐκ   τῆς ἐκκλησίας ἅπαντα τὰ πράγματα
[6, 82]   ἡμᾶς δικαίοις, μὴ λέγοντες  ἐκ   τῆς ἐκκλησίας ἄπιτε· οὐ γὰρ
[6, 88]   τοῦτο. οἱ δὲ πρέσβεις μεταστάντες  ἐκ   τῆς ἐκκλησίας καὶ διαλεχθέντες ὀλίγα
[6, 42]   κράτος. ἔπειτα φυγή τ´ αὐτῶν  ἐκ   τῆς Λατίνων γῆς ἐγένετο καὶ
[6, 12]   τῶν ἵππων. ~Ἀποκομισθέντων δ´ ἀμφοτέρων  ἐκ   τῆς μάχης τεταγμένος αὖθις
[6, 80]   οὐκέτι οὐδενὸς ἄλλου δεόμεθα τῶν  ἐκ   τῆς πατρίδος. ἀλλ´ εὐτυχεῖτε καὶ
[6, 79]   ταπεινοὺς καὶ ἀδόξους δημότας ἐκβαλόντες  ἐκ   τῆς πατρίδος· ἀπαλλαττώμεθα δ´ ἡμεῖς,
[6, 45]   ἔχοντες, πατρίκιοι, οὓς ἀπηλάσατε  ἐκ   τῆς πατρίδος καὶ ἀντ´ ἐλευθέρων
[6, 5]   δύναμις τοῖς Ῥωμαίοις ἐπιλέκτων ἀνδρῶν  ἐκ   τῆς πεζικῆς φάλαγγος ἐπίκουρος, ἣν
[6, 12]   βοήθειαι, καὶ Μαμίλιος ἀνειληφὼς  ἐκ   τῆς πληγῆς ἑαυτὸν ἤδη παρῆν
[6, 50]   ἀτυχίαις χρησαμένους, καὶ ὑπαναχωρησάντων μὲν  ἐκ   τῆς πόλεως, ἄλλο δὲ μηδὲν
[6, 35]   εἰ μὴ ὅπως ἐξαιρεθήσεται ταῦτ´  ἐκ   τῆς πόλεως, καὶ μιᾷ πάντες
[6, 46]   ἔμενον ὑπαίθριοι καὶ τοὺς προσιόντας  ἐκ   τῆς πόλεως καὶ τῶν πέριξ
[6, 15]   κέρδος ὑπολαμβάνειν, εἰ μηδὲν ἀπολαύσουσιν  ἐκ   τῆς στρατείας κακόν. ἑτέροις δὲ
[6, 4]   Ῥωμαίους μὲν γὰρ οὐθὲν ἀπολαύσειν  ἐκ   τῆς τριβῆς τοῦ χρόνου, ἑαυτοῖς
[6, 14]   ἐπεὶ δὲ παρὰ τῶν ἀνασωζομένων  ἐκ   τῆς τροπῆς ἅπαντα τὰ περὶ
[6, 12]   πρεσβευτὴς Ἑρμήνιος ἀνειληφὼς τοὺς φοβηθέντας  ἐκ   τῆς τροπῆς τῶν σφετέρων ἦγεν
[6, 53]   συνεστῶσαν οὔτ´, εἰ φανείη τις  ἐκ   τοῦ ἀδοκήτου, παραινέσαιμ´ ἂν ὑμῖν
[6, 19]   συνέδριον ἅπαν. ~Ὡς δὲ μετέστησαν  ἐκ   τοῦ βουλευτηρίου καὶ λόγος ἀπεδόθη
[6, 43]   πολλῶν νοεῖν, ἀποθεσπίσας, ᾤχετο ἀπιὼν  ἐκ   τοῦ βουλευτηρίου· καὶ συγκαλέσας τὸν
[6, 6]   καὶ παραστησάμενος τοὺς πρεσβυτάτους τῶν  ἐκ   τοῦ βουλευτικοῦ συνεδρίου καὶ τιμιωτάτους
[6, 21]   βασιλεύς, οὗτος γὰρ ἔτι λοιπὸς  ἐκ   τοῦ γένους ἦν, ὁμοῦ τι
[6, 92]   ἀποδειξαμένου πράξεις, ὃς ἦν μὲν  ἐκ   τοῦ γένους τῶν πατρικίων καὶ
[6, 34]   στρατολογίαν. συναρπάσαι γὰρ τινὰ τῶν  ἐκ   τοῦ δήμου κελευσάντων οἱ πένητες
[6, 44]   ὅτι πλείους τετρακόσιοι ἄνδρες  ἐκ   τοῦ δήμου τοῖς ἱππεῦσι προσκατελέγησαν
[6, 81]   δάκρυα κατέχειν ἴσχυον ἐνθυμούμενοι τὰς  ἐκ   τοῦ διοικισμοῦ τῆς πόλεως ἀτυχίας,
[6, 40]   βουλομένοις ὑμῖν ἐστιν ἀεί τινας  ἐκ   τοῦ Οὐαλερίων γένους ἄρχειν ὑμῶν,
[6, 14]   σφᾶς ἐλαύνειν στρατόν. ἦν δ´  ἐκ   τοῦ Οὐολούσκων ἔθνους ἐπίλεκτος ἀκμὴ
[6, 83]   ποιοῦμεν. περὶ μὲν δὴ τῶν  ἐκ   τοῦ παρεληλυθότος χρόνου συμβολαίων,
[6, 57]   περὶ παντὸς θέλοντες μὴ κινεῖσθαι  ἐκ   τοῦ πατρίου κόσμου τὴν πολιτείαν
[6, 1]   Λατίνοις ἀνδράσιν εἴ τινες ἔτυχον  ἐκ   τοῦ Ῥωμαίων ἔθνους συνοικοῦσαι γυναῖκες
[6, 66]   λαβεῖν τὰ δόξαντα ὑμῖν, ἄπιτ´  ἐκ   τοῦ συνεδρίου· εἰς δὲ τὸν
[6, 83]   τε τῷ δήμῳ καὶ τοῖς  ἐκ   τοῦ συνεδρίου κοινῇ βουλευσομένοις φανῇ,
[6, 85]   ἡμῖν μέν, δημόται, τοῖς  ἐκ   τοῦ συνεδρίου μία πίστις ἀπόχρη
[6, 72]   ἀσφαλεῖ βεβηκώς, τι ἂν  ἐκ   τοῦ τολμηροῦ χρηστὸν περιγένηται, τούτου
[6, 12]   τὸ φρόνημα τῆς πόλεως τεταπεινωμένον  ἐκ   τοῦ Τυρρηνικοῦ πταίσματος ἀναστήσας, δόρατι
[6, 88]   ἠναντιοῦτο ταῖς διαλλαγαῖς, καὶ τότε  ἐκ   τοῦ φανεροῦ ἀντέλεγε βοῶν καὶ
[6, 50]   ἡμῶν ἀφείμενα διατελεῖ, τὰ μὲν  ἐκ   τοῦ φανεροῦ ἀφίσταται, τὰ δ´
[6, 29]   ἀτάκτως προνομεύοντας, ἀνοῖξαι κελεύσας πυλίδας  ἐκ   τοῦ χάρακος ἀδήλως συχνάς, ἀφ´
[6, 1]   διὰ φιλίαν, αἳ τυχοῦσαι τῆς  ἐκ   τοῦ ψηφίσματος ἀδείας ἐδήλωσαν ὅσην
[6, 9]   μέν, οἷς ἂν ἐκγένηται τὸν  ἐκ   τοῦδε τοῦ πολέμου θρίαμβον καταγαγεῖν,
[6, 94]   μετρίως ἤνεγκε τὴν τοσαύτην εὐτυχίαν.  ἐκ   τούτου Κοριολανὸς ἐπεκλήθη τοῦ ἔργου,
[6, 82]   τὰς ὀργὰς αὐτῶν λέγων, ὡς  ἐκ   τούτων ἂν δύναιντο μάλιστα τῶν
[6, 36]   κοινωνητέον τε παισὶ καὶ τοῖς  ἐκ   τούτων γενομένοις καταλιπεῖν ἀεὶ ἀγωνιούμεθα,
[6, 68]   χρόνου. ἐὰν δέ τι δεινὸν  ἐκ   τούτων καταλάβῃ τῶν βουλευμάτων τὴν
[6, 89]   ὡς ἄγει τῷ μεγίστῳ ἐνόχοις.  ἐκ   τούτων κατέστη τοῖς Ῥωμαίοις ἔθος
[6, 63]   δεδιέναι ταῦτ´ ἐστι· τὰ δ´  ἐκ   τῶν ἀλλοεθνῶν φοβερὰ οὐ νῦν
[6, 81]   ζῆν ἐφεικὸς καὶ δι´ ἁρπαγῆς  ἐκ   τῶν ἀλλοτρίων ὑπηρετεῖν ταῖς ἐπιθυμίαις
[6, 43]   ἀφείλοντο, κληρούχους ἀπέστειλεν ἐπιλέξας ἄνδρας  ἐκ   τῶν ἀπόρων, οἳ τήν τε
[6, 86]   ταῦτα πρὸς τὴν βουλὴν τὴν  ἐκ   τῶν ἀρίστων συνηγμένην διαστασιάσειε καὶ
[6, 96]   ἐπιφανέστατον Ῥωμαίων περιιδεῖν θαπτόμενον, ἀλλ´  ἐκ   τῶν δημοσίων ἐδικαίωσε τὸ ἀνάλωμα
[6, 90]   τῆς βουλῆς ἐπιτρέψαι σφίσιν ἄνδρας  ἐκ   τῶν δημοτικῶν δύο καθ´ ἕκαστον
[6, 62]   τῆς δόξης, ἀνὴρ σώφρων, {ὃς}  ἐκ   τῶν ἑαυτοῦ τρόπων τεκμαίρεται χρηστὰ
[6, 49]   ὑπομένοντος λαβεῖν, αὐτὸς ἀποδείκνυσιν ὑπάτους  ἐκ   τῶν εἰληφότων ἤδη τὴν ἀρχὴν
[6, 65]   συμφοράς, ὅσαι καταλαμβάνουσι τὰς πόλεις  ἐκ   τῶν ἐμφυλίων πολέμων. ἐξηττώμενοι δὲ
[6, 25]   καὶ τριακοσίους υἱοὺς εἰς ὁμηρείαν  ἐκ   τῶν ἐπιφανεστάτων οἴκων ἐπιλεξάμενος ᾤχετο,
[6, 14]   τοὺς χάρακας ἀμφοτέρους, προιόντα δ´  ἐκ   τῶν ἐρυμάτων οὔτε πολέμιον οὔτε
[6, 55]   λαβόντες, οὔτ´ ἀνελεῖν οὔτ´ ἐκβαλεῖν  ἐκ   τῶν ἰδίων ἐβουλήθητε, ἀλλὰ καὶ
[6, 6]   πρόθυμα παρεχομένοις, οὐ τοῖς φεύγουσιν  ἐκ   τῶν κινδύνων, ἀλλὰ τοῖς βουλομένοις
[6, 94]   νίκημα τὴν κατασκευὴν αὐτοῦ ψηφισαμένης  ἐκ   τῶν λαφύρων ποιήσασθαι πᾶσαν, τότε
[6, 56]   πρεσβείαν ἀποσταλῆναι πρὸς τοὺς δημοτικοὺς  ἐκ   τῶν μάλιστα πιστευομένων· τοὺς δ´
[6, 26]   ἀνάπλεω. κραυγῆς δὲ καὶ οἰμωγῆς  ἐκ   τῶν παρόντων γινομένης τε
[6, 87]   παρ´ ὅλην ἐγίγνοντο τὴν δημηγορίαν  ἐκ   τῶν παρόντων φωναί. ἐπειδὴ δὲ
[6, 45]   ἀναφανδὸν ἤδη συνιόντες ἐβούλευον ἀπόστασιν  ἐκ   τῶν πατρικίων· δὲ βουλὴ
[6, 9]   ἄλλας ἀποδώσω παραχρῆμα τιμάς, ἃς  ἐκ   τῶν πατρίων ἑκάστοις ἐθισμῶν ὑπάρχει
[6, 29]   τ´ ἐνδεῶς ἔχοντας διὰ τοὺς  ἐκ   τῶν πενήτων περὶ τὰ χρέα
[6, 26]   τραυμάτων, τὰ δὲ νῶτα αἵματος  ἐκ   τῶν πληγῶν ἀνάπλεω. κραυγῆς δὲ
[6, 46]   μέντοι ἀποστάται τὸν ἀναγκαῖον ἐπισιτισμὸν  ἐκ   τῶν πλησίον ἀγρῶν λαμβάνοντες, ἄλλο
[6, 26]   ἀγωνισάμενος, καὶ ἀριστεῖα πολλάκις εἰληφὼς  ἐκ   τῶν πολέμων, ἐπειδὴ κατέσχον οἱ
[6, 58]   κύριοι, ὅπου γε καὶ τὸν  ἐκ   τῶν πολέμων θρίαμβον οὐκ ἐξεγένετο
[6, 21]   τοὺς ἅμα Ταρκυνίῳ φυγάδας ἐξεληλακότες  ἐκ   τῶν πόλεων. ἀνθ´ ὧν εὕροντο
[6, 25]   τῶν Ῥωμαίων τάχος, ἱκετηρίας ἀναλαβόντες  ἐκ   τῶν πόλεων οἱ γεραίτατοι προῄεσαν
[6, 27]   κατὰ πόλιν ὄχλος, ἀλλὰ καὶ  ἐκ   τῶν σύνεγγυς ἀγρῶν τὸ δημοτικὸν
[6, 19]   ἁμαρτόντων ἀναπράττωνται δίκας, ὡς ἐκβεβηκότες  ἐκ   τῶν συνήθων ἐπιτηδευμάτων, ἀφ´ ὧν
[6, 30]   μάλιστα δ´ αὐτοῦ κατηγορῶν, ὅτι  ἐκ   τῶν τοῦ πολέμου λαφύρων οὐδεμίαν
[6, 63]   οὐκ οὔσης ἱκανῆς, τούς τ´  ἐκ   τῶν φρουρίων μεταπεμπώμεθα, καὶ τοὺς
[6, 63]   ~Ὧν μὲν δὴ χάριν τὸν  ἐκ   τῶν φυγάδων πόλεμον οὐκ ἀξιῶ
[6, 12]   πολύ· ἧκον δὲ καὶ τούτοις  ἐκ   τῶν φυγάδων τῶν ἐκ Ῥώμης
[6, 78]   πιστεύσαντες ἀσφαλείᾳ τὰ ὅπλα θήσομεν  ἐκ   τῶν χειρῶν καὶ καταστήσομεν αὖθις
[6, 42]   καταλαβόμενοι, εἰσὶ δ´ ὧν καὶ  ἐκ   φιλονεικίας οὐκ ἐκλιπόντων τὰς ἄκρας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007