Alphabétiquement     [«   »]
σωφρονοῦντι 1
σωφροσύνην 1
σώφρων 3
τ´ 54
τὰ 266
τά 8
τἀγαθά 1
Fréquences     [«    »]
52 οὐδὲν
52 ὑμῶν
51 ὧν
54 τ´
54 ὑμᾶς
55 παρὰ
56 αὐτοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

τ´


Livre, Chap.
[6, 21]   μετ´ ὀλίγας ἡμέρας ἧκον τούς  τ´   αἰχμαλώτους ἀφεικότες καὶ τοὺς ἁλόντας
[6, 70]   ὑπὲρ τοῦ δήμου λόγον τά  τ´   ἄλλα ὑποθέμενος, χρὴ πράττειν
[6, 9]   οἱ τὰ ἔργα συνειδότες τάς  τ´   ἄλλας ἀποδώσω παραχρῆμα τιμάς, ἃς
[6, 13]   πόλεως ἱδρυμένου, διεξιόντες δὲ τήν  τ´   ἄλλην πόλιν καὶ διὰ τῆς
[6, 27]   τὸ τῶν ἱππέων πλῆθος τῶν  τ´   ἄλλων, ὅσοι πλούτους δόξας
[6, 52]   πρᾶγμα οὐ χαλεπόν, κατὰ πολλήν  τ´   ἂν ἡμῖν εὐπέτειαν ἐκ παντὸς
[6, 54]   σύμπαν ἀπολόμενον σὺν χρόνῳ· τῆς  τ´   ἀνάγκης ἐνθυμηθέντες ὅσον τὸ κράτος,
[6, 61]   χαρίτων αὐτῷ πείθοντι συγχωρήσετε ὑπό  τ´   ἀνάγκης κρατηθέντες καὶ ὡς οὐκ
[6, 39]   ὡς τὰ δέοντα εἰσηγουμένου, Σερουίλιός  τ´   ἀντιλέξων ἀνέστη καὶ ἄλλοι τινὲς
[6, 74]   καὶ μεγίστην ἀποδειξάμενοι προθυμίαν τούς  τ´   ἀντιταχθέντας μάχῃ νικήσαντες ἀπεωσάμεθα, καὶ
[6, 50]   καὶ αὐλὰς διαρπαζομένας ὁρῶντες λείαν  τ´   ἀπελαυνομένην καὶ θεράποντας αὐτομολοῦντας καὶ
[6, 68]   ἐναντιωθέντων πρὸς τὰς διαλύσεις ἐκείνοις  τ´   ἀπεχθὴς διαμένων καὶ ὑμῖν οὐδὲν
[6, 12]   καθ´ αὑτὸν {τότε ἀνθρώπων} ἐκεῖνόν  τ´   ἀποκτείνει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ
[6, 20]   τῶν Λατίνων ἁπάσας ἐξαριθμησάμενος τῶν  τ´   ἀπολομένων ἐν τοῖς πρὸς αὐτοὺς
[6, 81]   οὐχὶ τοὺς αἰτίους· πειρώμενός  τ´   ἀποφαίνειν βραχὺ μὲν ὑπάρχον τοῦ
[6, 42]   εἰς μάχας οὐ προῄεσαν, τάς  τ´   ἀποχωρήσεις, ὅπῃ ἐδύναντο, δι´ ὀρῶν
[6, 20]   Ἀλβανῶν πόλιν, ἐξ ἧς αὐτοί  τ´   ἀπῳκίσθησαν καὶ Λατίνων ἅπασαι πόλεις,
[6, 50]   αὐτοὶ τειχήρεις μένοντες καθήμεθα, γῆν  τ´   ἄσπορον ἀφεικότες καὶ αὐλὰς διαρπαζομένας
[6, 62]   πέρα τοῦ δέοντος βαρὺς ὑπό  τ´   αὐθαδείας, φιλεῖ περὶ τὸ
[6, 17]   ἀρχῆς, οἵα πρότερον ἦν, ναούς  τ´   αὐτοῖς καθιδρύσεσθαι καὶ θυσίας καταστήσεσθαι
[6, 22]   σκηπτομένων διαλύειν τὰ χρέα, χώρας  τ´   αὐτοῖς κεκομμένης ἐν τῷ πολυετεῖ
[6, 62]   ὡς τὰ πολλὰ ἀντέχουσιν· ἀναρχία  τ´   αὐτοῖς ὡς εἰκὸς καὶ στάσις
[6, 70]   ἐπιθεῖναι τοῖς πράγμασι προσποιητόν, ὑποσχόμενός  τ´   αὐτὸς ἀναλήψεσθαι τὸν ὑπὲρ τοῦ
[6, 18]   πένθους καθαρὰν εὑρεῖν οἰκίαν, ἠξίουν  τ´   αὐτοὺς παραλαβεῖν σφᾶς ἥκοντας οὔτε
[6, 23]   ἕτερον σφῶν ἐξάγειν στρατιάν, τιμωρήσασθαί  τ´   αὐτοὺς προαιρούμενοι τῆς ἀποσταλείσης κατὰ
[6, 91]   ἐξῆγε τὴν λοιπὴν στρατιὰν Ῥωμαίων  τ´   αὐτῶν ἀξιόχρεων ἄγων μοῖραν καὶ
[6, 42]   στρατόπεδον κατὰ κράτος. ἔπειτα φυγή  τ´   αὐτῶν ἐκ τῆς Λατίνων γῆς
[6, 15]   κατασκέψονται καὶ δηλώσουσιν ἀφικόμενοι πλῆθός  τ´   αὐτῶν καὶ ὁπλισμοὺς καὶ παρασκευὰς
[6, 39]   ὑπὸ τῶν νεωτέρων ἐκ παρασκευῆς  τ´   ἀφικνουμένων καὶ βίᾳ πολλῇ χρωμένων,
[6, 65]   ἀλλ´ ἐναντιώσεσθαι πάσῃ προθυμίᾳ λόγοις  τ´   ἄχρις ἂν ἐξῇ, χρώμενοι καὶ
[6, 91]   δὲ τῶν Ῥωμαίων στρατηγὸς τά  τ´   ἐγκαταληφθέντα χρήματα διαρπάσαι τοῖς στρατιώταις
[6, 55]   ἐξ ὧν ἔφυσαν, εἰάσατε, ἰσοψήφοις  τ´   εἶναι καὶ πολίταις ὑμετέροις ἤδη
[6, 61]   βουλευσόμενοι συνεληλύθατε δοκεῖ μοι δίκαιά  τ´   εἶναι καὶ τῆς πόλεως ἄξια
[6, 33]   μηδὲν ἑκατέροις τὴν ἵππον οἵαν  τ´   εἶναι προσωφελεῖν. δὲ Ποστόμιος
[6, 63]   ταύτης οὐκ οὔσης ἱκανῆς, τούς  τ´   ἐκ τῶν φρουρίων μεταπεμπώμεθα, καὶ
[6, 20]   τὸν τῶν ὁμογενῶν ὑπομένειν τούς  τ´   ἐν ἐλάττοσι πείραις ἐλεγχθέντας πολεμίους
[6, 74]   συνεπαναστάντες αὐτοῖς μεθ´ ὑμῶν οἵ  τ´   ἐν τῇ πόλει καὶ οἱ
[6, 94]   τὰ ὅμοια ἐκείνοις ἐφρόνουν, οἵ  τ´   ἐν τοῖς ὅπλοις ἤδη ὄντες,
[6, 51]   φοβεῖ τε ἤδη λιμόν, ἐπειδάν  τ´   ἐν τῷ ἀπόρῳ γενώμεθα ἔτι
[6, 44]   κωλυούσης καὶ μὴ παρανομεῖν, στρατιάς  τ´   ἐναντιουμένων τῶν βουλευτῶν ἀφεικώς, δέον
[6, 29]   ἐξ ὁδοῦ μακρᾶς κατακόπους προθυμίας  τ´   ἐνδεῶς ἔχοντας διὰ τοὺς ἐκ
[6, 74]   αὐτὸν ἀξιοῦντα τοὺς φυγάδας τῇ  τ´   ἐξ ἁπάσης Τυρρηνίας, ἣν αὐτὸς
[6, 77]   Οὐολοῦσκοι μιᾷ γνώμῃ χρησάμενοι αὐτοί  τ´   ἐπανίσταντο καὶ τοὺς ἄλλους παρεκάλουν,
[6, 41]   παρ´ ἡμῶν κόσμος ἱκανὸς οἶκόν  τ´   ἐπανορθῶσαι χρήμασι καὶ γένος ἐπιλαμπρῦναι
[6, 43]   παρόντι κεχαρισμένα προαιρουμένους, οἳ πλήθει  τ´   ἐπικρατοῦντες τῶν ἑτέρων καὶ δυνάμει,
[6, 53]   τοῦ παρ´ ἡμῖν. ~Τῷ μέν  τ´   ἐπιχωρίῳ καὶ τέκνων καὶ γυναικῶν
[6, 42]   συμμάχων τέλος ἔχοντα ἐπύθοντο, χωρίοις  τ´   ἐχυροῖς ἐπεκάθηντο καὶ εἰς μάχας
[6, 95]   ἴσον λαγχανέτωσαν μέρος ἑκάτεροι· τῶν  τ´   ἰδιωτικῶν συμβολαίων αἱ κρίσεις ἐν
[6, 50]   τὰ δ´ ἀφανῶς παρασκευάζεται. δοκεῖ  τ´   οὐδὲ τὸ Λατίνων συγγενὲς ἔτι
[6, 95]   εἰρήνης καὶ φιλίας, ἐπειδὴ παρακινῆσαί  τ´   οὐδὲν ἐπεχείρησαν ἐν τῇ στάσει,
[6, 76]   ὥσπερ δούλοις παραχρώμενοι ἐξηλέγχθητε, ἡμεῖς  τ´   οὐκέτι ὅμοιοι ταῖς πρὸς ὑμᾶς
[6, 61]   αἰτήμασι τοῦ δήμου διπλασίως· ὑμῶν  τ´   βουλή, τὸ παράλογον τῆς
[6, 82]   πόθος, μὴ ἀνέχεσθε αὐτῶν. ὑμεῖς  τ´,   πρέσβεις, λέγετε, ἐφ´
[6, 58]   πολλὰ καταδουλωσάμενοι πολιτῶν σώματα, τούτοις  τ´   ὠμὰς καὶ ὑπερηφάνους ἀνάγκας προσφέροντες,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007