Alphabétiquement     [«   »]
μεμνημένοι 1
μέμνησθε 1
μεμπτὰς 1
μὲν 234
μέν 17
μένει 2
μενεῖν 1
Fréquences     [«    »]
229 ἐν
188 τὰς
221 τὸν
234 μὲν
237 δ´
243 τοῦ
247 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

μὲν


Livre, Chap.
[6, 7]   αὐτῶν βωμῶν ἐθύετε καὶ πολλῶν  μὲν   ἀγαθῶν ἀπολελαύκατε, πολλῶν δὲ κακῶν
[6, 81]   ἐφ´ ἑκάστῳ πολὺς καὶ τῶν  μὲν   ἀγανακτήσεις ὡς ἐξαιμάττοντος τὰς λύπας,
[6, 48]   τοῖς πατρικίοις ὀνειδισάντων, εἰ προσποιοῦνται  μὲν   ἀγνοεῖν, ὧν δῆμος δεῖται
[6, 20]   καὶ διορθώσεως σφίσι δεῖν, τὴν  μὲν   ἄδειαν ἅπασι συγκεχωρῆσθαι καὶ τὴν
[6, 37]   Λαρκίου καὶ πάντων ἐπαινεσάντων, τότε  μὲν   αἱ πρεσβεῖαι λαβοῦσαι τὰς εἰρημένας
[6, 42]   παρασκευασάμενοι ᾤχοντο διὰ τάχους ἐπὶ  μὲν   Αἰκανοὺς Τῖτος Οὐετούριος, ἐπὶ δ´
[6, 59]   τοιούτοις ἐχρήσατο λόγοις· Ἐν ἐλάττονι  μὲν   αἰτίᾳ ἂν Οὐαλέριος ἦν, εἰ
[6, 87]   ἐπέσχε τὰς ὁρμὰς αὐτῶν τὰ  μὲν   ἄλλα καλῶς ἔχειν τῷ δήμῳ
[6, 92]   τρόπον ἁλούσης τῆς πόλεως οἱ  μὲν   ἄλλοι Ῥωμαῖοι πρὸς ἁρπαγὴν τῶν
[6, 8]   πολεμίων ἀντιταχθέντες; φέρε, ἀλλὰ τοῖς  μὲν   ἄλλοις φοβεροὶ διατελεῖτε ὄντες ὧν
[6, 79]   ἡμᾶς ὑποδέξεται γῆ κοινωνούς, τὰ  μὲν   ἀλύπους ἐσομένους τοῖς ὑποδεξαμένοις, τὰ
[6, 79]   ἑαυτῶν δορικτήτοις ἀνδραπόδοις ὄντες, οἱ  μὲν   ἁλύσει δεθέντες, οἱ δὲ πέδαις,
[6, 2]   δ´ αὐτοὺς οἱ Ῥωμαῖοι τοὺς  μὲν   ἅμα γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἀφικνουμένους
[6, 85]   καὶ οὐδέποτε παύσεται δεόμενον τὸ  μὲν   ἀμαθὲς πλῆθος ἔμφρονος ἡγεμονίας, τὸ
[6, 9]   ὑμέτερον ἀκμάζον, οἷς ἔξεστιν εὐτυχήσασι  μὲν   ἀμφότερα σῶσαι καὶ νικᾶν ἀσφαλῶς,
[6, 9]   συμβήσεται τυχεῖν, ἀκούσατέ μου.  μὲν   ἄν τι καλὸν γενναῖον
[6, 92]   ἐγίνετο ἐξ ἀμφοῖν πολύς· τῶν  μὲν   ἀνὰ τοὺς στενωπούς, τῶν δὲ
[6, 93]   τῇ νίκῃ φρονοῦντες καὶ πολλοὺς  μὲν   ἀνῃρηκότες τῶν Ἀντιατῶν, πολλοὺς δ´
[6, 58]   προελθοῦσα ἔτι πορρωτέρω λήσει τάχα  μὲν   ἀνίατος, εἰ δὲ μὴ δυσίατος
[6, 23]   Πόπλιος Σερουίλιος Πρίσκος· οἳ τὸ  μὲν   ἀνωτάτω συμφέρον εἶδον ὀρθῶς, ὅτι
[6, 7]   τὰ ἔσχατα παθεῖν, ἀλλὰ τὸ  μὲν   ἀξίωμα καὶ τὴν ἡγεμονίαν καὶ
[6, 36]   ἔχω, ταῦτ´ ἐστιν· ἐπειδὴ Οὐολοῦσκοι  μὲν   ἀπαιτοῦσιν ἡμᾶς ὅπλοις κρατήσαντες
[6, 49]   βουλὴν παρεκάλει τάδε λέγων· Εἰ  μὲν   ἅπασιν, βουλή, τοῖς παροῦσι
[6, 14]   ἄχρηστα τοῖς πλείστοις ἦν, τὰ  μὲν   ἀπεστομωμένα τὰς ἀκμάς, τὰ δὲ
[6, 39]   ἐπικρατῆσαι τῆς προστασίας δυνησόμενον, ἐκεῖνον  μὲν   ἀπήλασαν, Μάνιον δ´ Οὐαλέριον ἀδελφὸν
[6, 4]   ἀλλὰ δειλίας· οἱ δὲ τοὺς  μὲν   ἀποταφρεύσαντας ὀλίγῃ τινὶ κατείργειν φυλακῇ,
[6, 15]   οὐδέτερον ἐδόκει χρῆναι ποιεῖν, νεανικὸν  μὲν   ἀποφαίνουσι τὸ πρόχειρον τῆς ἐπὶ
[6, 27]   τι χρὴ πράττειν,  μὲν   Ἄππιος δημοκόπον ἐκάλει τὸν συνάρχοντα
[6, 5]   τῆς δὲ Ῥωμαίων στρατιᾶς τὸ  μὲν   ἀριστερὸν κέρας εἶχεν ἱππάρχης
[6, 1]   ἀναστρέφειν· τῶν δ´ ἐκγόνων τὰ  μὲν   ἄρρενα παρὰ τοῖς πατράσι μένειν,
[6, 47]   διαλλαγὰς χωρεῖν ἐνθυμουμένους, ὅτι τὸ  μὲν   ἄρχειν καὶ ἐπιτροπεύειν τοῖς πατρικίοις
[6, 18]   παραχθέντες ἐπὶ τὴν βουλήν, τὴν  μὲν   ἀρχὴν τοῦ πολέμου τοὺς δυναστεύοντας
[6, 94]   αὐτὰς ἱδρυμένος τὰς ἀφέσεις, εὐξαμένου  μὲν   αὐτὸν Αὔλου Ποστουμίου τοῦ δικτάτορος
[6, 2]   τέτταρα μέρη τὴν δύναμιν, μιᾶς  μὲν   αὐτὸς ἡγεῖτο μοίρας, ἑτέρας δὲ
[6, 7]   ὅπλοις, μνησικακοῦντας, ὅτι τῆς πόλεως  μὲν   αὐτοὺς ἀπεστήσατε καὶ τὰς οὐσίας
[6, 29]   δὲ σώματα ἐλεύθερα συχνά, τὰ  μὲν   αὐτῶν Οὐολούσκων, τὰ δὲ τῶν
[6, 13]   τηβέννας τὰς καλουμένας τραβέας, ἀρξάμενοι  μὲν   ἀφ´ ἱεροῦ τινος Ἄρεος ἔξω
[6, 23]   ἀρχὴν ἰάσεσθαι τῆς στάσεως μάλιστα  μὲν   ἄφεσιν μείωσιν τῶν χρεῶν
[6, 42]   δρυμῶν κρυφαίας ἐποιοῦντο, καὶ διέτριψαν  μὲν   ἄχρι τινὸς διαφέροντες τὸν πόλεμον·
[6, 25]   ἦσαν ἑκούσιοι συμπολεμεῖν· μάλιστα  μὲν   βούλεσθαι αὐτοὺς ᾤετο, δι´ αἰσχύνης
[6, 24]   καὶ συλλαμβανόντων πολλῶν ἑκατέρῳ,  μὲν   βουλὴ φιλονεικίας καὶ θορύβους καὶ
[6, 22]   πολιτικὴ στάσις αὖθις ἐπανίστατο τῆς  μὲν   βουλῆς ψηφισαμένης καθίζειν τὰ δικαστήρια
[6, 47]   ὀρεγομένους τῆς ἀσφαλείας ὑπερορᾶν· ἀγαπητὸν  μὲν   γὰρ ἀμφοῖν τυγχάνειν, εἰ δ´
[6, 9]   σώματα χαριούμενοι τῇ πατρίδι. ἀποθανεῖν  μὲν   γὰρ ἅπασιν ἀνθρώποις ὀφείλεται, κακοῖς
[6, 65]   χρόνου κατεῖχε τὸ συνέδριον. οἱ  μὲν   γὰρ ἀριστοκρατικοὶ δοκοῦντες εἶναι καὶ
[6, 58]   λοιπὸν χρόνον ἀσφαλὴς διατελέσει· καταλελύσθαι  μὲν   γὰρ ἀφ´ οὗ παρῆλθεν
[6, 7]   κενὰς καὶ ἐλπίδας ἀτελεῖς. οἱ  μὲν   γὰρ ἐγκαταλελοίπασιν αὐτῶν τὴν ἐπικουρίαν
[6, 23]   τῆς ἀρχῆς χρόνον διετέλεσαν. Σερουιλίῳ  μὲν   γὰρ ἐδόκει τὴν ἐπιεικεστέραν τῶν
[6, 4]   καὶ πολλαὶ γνῶμαι ἐλέχθησαν. οἱ  μὲν   γὰρ ἐξ ἐφόδου χωρεῖν ἠξίουν
[6, 74]   περὶ τῆς κοινῆς ἐλευθερίας. ἀκαταστάτου  μὲν   γὰρ ἔτι τῆς πολιτείας οὔσης·
[6, 19]   κρατεῖν βούλεται τῶν ὑπηκόων· τῇ  μὲν   γὰρ εὔνοιαν ἀκολουθεῖν, τῇ δὲ
[6, 34]   τρίβῳ τοῦ πολέμου κειμένοις. Λατῖνοι  μὲν   γὰρ ἔφασκον Αἰκανοὺς ἐμβαλόντας εἰς
[6, 35]   τῶν ἰδίων αἱρούμενοι πολιτευσόμεθα. ὁμονοοῦσα  μὲν   γὰρ τῆς πόλεως δύναμις
[6, 11]   δυναμένου τῇ χειρὶ χρῆσθαι. Λικίννιος  μὲν   γὰρ καὶ οἱ περὶ Γέλλιον
[6, 56]   περὶ τὰς διαλύσεις {οἴομαι} ἡμεῖς  μὲν   γὰρ καὶ πατρίδα τὴν τιμιωτάτην
[6, 4]   πρὸ τῶν θρασυτέρων αἱρουμένους· Ῥωμαίους  μὲν   γὰρ οὐθὲν ἀπολαύσειν ἐκ τῆς
[6, 19]   καὶ μετρίως φέροι τἀγαθά. πάσας  μὲν   γὰρ τὰς εὐτυχίας φθονεῖσθαι, μάλιστα
[6, 86]   μέλη τῷ σώματι παρέχεται. οἱ  μὲν   γὰρ τοὺς ἀγροὺς γεωργοῦσιν, οἱ
[6, 62]   οὔσης διασῶσαι τὴν πόλιν.  μὲν   γὰρ τῶν φυγάδων βραχεῖά ἐστιν
[6, 33]   ἐν τῷ πρόσθεν ἐνιαυτῷ. τὸ  μὲν   γὰρ χωρίον. ἐν
[6, 56]   κρίνητε τὸ συμφέρον. ~Ἀλλ´ ὅτι  μὲν   δεῖ καταλύσασθαι τὴν στάσιν, εἴποι
[6, 81]   πρὸς τοὺς ταπεινοτέρους φρονοῦντες. ~Ὁ  μὲν   δὴ Βροῦτος τοιούτους εἰπὼν λόγους
[6, 75]   βασιλικὴν συγγένειαν ἅπασαν διεφθείραμεν. ~Ἃ  μὲν   δὴ εἰς τὸ συνελευθερῶσαι ὑμᾶς
[6, 93]   καὶ ὥσπερ ἀνδραπόδοις παραχρώμενοι. ἄξιοι  μὲν   δὴ λόγου καὶ οἱ ἄλλοι
[6, 5]   αὖθις ἕτεραι παρ´ Ἑρνίκων. τὰ  μὲν   δὴ παρασχόντα τοῖς ἡγεμόσιν αὐτῶν
[6, 21]   διὰ τῶν εἰρηνοδικῶν ἀνενεώσαντο.  μὲν   δὴ πρὸς τοὺς τυράννους συστὰς
[6, 95]   καὶ Λατίνοις ἅπασι δοκῇ. ταῦτα  μὲν   δὴ Ῥωμαῖοί τε καὶ Λατῖνοι
[6, 68]   εὐμενεῖς εἴητε καὶ μειλίχιοι. θεοῖς  μὲν   δὴ ταῦτα εὔχομαι, λόγων γὰρ
[6, 1]   Κομίνιον κατὰ ψήφισμα βουλῆς. τούτοις  μὲν   δὴ τοῖς ὑπάτοις εἰρήνης ὥσπερ
[6, 17]   τῶν ναῶν τούτων κατασκευάς. Ῥωμαῖοι  μὲν   δὴ τὸν τυραννικὸν ἀπωσάμενοι πόλεμον
[6, 83]   καταγνώσεις αὐτῶν ἀκύρους ποιοῦμεν. περὶ  μὲν   δὴ τῶν ἐκ τοῦ παρεληλυθότος
[6, 63]   καταβαλεῖν εἰς τὸ μηδέν. ~Ὧν  μὲν   δὴ χάριν τὸν ἐκ τῶν
[6, 45]   ἂν δικαιῶσι. ~Ταῦτ´ εἰπὼν τὸ  μὲν   δημοτικὸν ἅπαν εἰς συμπάθειαν ὑπηγάγετο,
[6, 22]   ἀτοπίας τε καὶ ἀναισχυντίας, τῶν  μὲν   δημοτικῶν ἀδυνάτως ἔχειν σκηπτομένων διαλύειν
[6, 46]   διὰ τῶν στενωπῶν δρόμος, τοῦ  μὲν   δήμου καταλιπεῖν τὴν πόλιν παρασκευαζομένου,
[6, 42]   γενομένης δὲ μάχης καρτερᾶς πολλὰ  μὲν   δράσαντες γενναῖα, πλείω δὲ τὰ
[6, 2]   καὶ ὑπ´ ἀνάγκης κατειργόμενον, τῶν  μὲν   δυναστευόντων ἐν ταῖς πόλεσιν ὀλίγου
[6, 14]   πολέμιον οὔτε φίλον οὐδένα, τέως  μὲν   ἐθαύμαζον καὶ τίς ἦν
[6, 73]   εὐεργετηθέντες ὑπὸ τοῦ δήμου, τὰ  μὲν   εἰς τὴν ἐλευθερίαν, τὰ δ´
[6, 43]   εἰκὸς ἐν τοιούτῳ κακῷ, τὰ  μὲν   ἐκ πάθους, τὰ δὲ ἀπὸ
[6, 75]   ὑμῖν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας, τὰς  μὲν   ἐκ παρατάξεως χειρωσάμενοι, τὰς δὲ
[6, 50]   ταῖς ἀτυχίαις χρησαμένους, καὶ ὑπαναχωρησάντων  μὲν   ἐκ τῆς πόλεως, ἄλλο δὲ
[6, 92]   κρείττονας ἀποδειξαμένου πράξεις, ὃς ἦν  μὲν   ἐκ τοῦ γένους τῶν πατρικίων
[6, 50]   ἐνδοιαστῶς ἡμῶν ἀφείμενα διατελεῖ, τὰ  μὲν   ἐκ τοῦ φανεροῦ ἀφίσταται, τὰ
[6, 14]   Ῥωμαίων ἐξ ἐφόδου, τέως πολλοὶ  μὲν   ἔκαμον ὑπὸ τραυμάτων, ἀπειρήκεσάν θ´
[6, 42]   ἀνδρῶν τετρακισχιλίων ἕκαστον. τούτων τρία  μὲν   ἑκάτερος τῶν ὑπάτων ἔλαβε καὶ
[6, 29]   εἰς τὸν πόλεμον ὥρμηντο, οἱ  μὲν   ἐλπίσιν ὠφελειῶν ὑπαχθέντες, οἱ δὲ
[6, 76]   πρὸς τὸν δῆμον ἐποιήσατο, οὐθὲν  μὲν   ἐμνησικακήσαμεν ὑμῖν τῶν πάλαι, χρηστὰ
[6, 89]   τε τῷ ὅρκῳ προσετέθη, τοῖς  μὲν   ἐμπεδοῦσι τοὺς θεοὺς τοὺς οὐρανίους
[6, 31]   εἰς χεῖρας, ἐγένετο μάχη τὸ  μὲν   ἐν τάξει καὶ κόσμῳ διὰ
[6, 21]   δὲ σὺν ἐκείνῳ φυγάδων οἱ  μὲν   ἐν τῇ Κύμῃ κατέμειναν, οἱ
[6, 68]   ἣν καὶ πρότερον ἀποφαίνομαι, τοὺς  μὲν   ἐν τῇ πόλει διαμένοντας τῶν
[6, 8]   δεδιότες, μᾶλλον δ´ ἀναμνήσει· πρῶτον  μὲν   ἐνθυμηθέντες, ὅτι πλεῖόν ἐστιν ἐν
[6, 2]   Τῖτος Οὐεργίνιος, ἐφ´ ὧν αἱ  μὲν   ἐνιαύσιοι ἀνοχαὶ πρὸς Λατίνους διελέλυντο,
[6, 74]   καὶ οἱ ἐπὶ στρατοπέδου τοὺς  μὲν   ἐξηλάσαμεν, ὑμῖν δὲ φέροντες ἀνεθήκαμεν
[6, 68]   χρόνῳ, καὶ περιέσται μοι ζῶντι  μὲν   ἔπαινος, τελευτήσαντι δ´ παρὰ
[6, 66]   ὁμιλοῦσαν ὑμῶν τοῖς νέοις, νῦν  μὲν   ἐπεὶ βραχὺ τὸ λειπόμενόν ἐστι
[6, 67]   αὐτοῖς τὰς ἐκκλησίας ἐπιτελεῖν, πρῶτον  μὲν   ἐπῄνεσαν τὸν δῆμον ἐπὶ τῇ
[6, 5]   ἀφ´ ἑκατέρου στρατεύματος ἦν Ῥωμαίων  μὲν   ἐπὶ δισμυρίοις τε καὶ τετρακισχιλίοις
[6, 47]   τοῖς οἰκείοις ἕκαστοι πελάταις, οἱ  μὲν   ἐπὶ τὰς ὁδοὺς ἃς ἥξειν
[6, 96]   μυριάδες αἱ τιμησάμεναι. καὶ τὰ  μὲν   ἐπὶ τῆς τούτων ὑπατείας πραχθέντα
[6, 43]   ἐν τοῖς ἀγῶσιν ἐπεδείξασθε, μεγάλην  μὲν   ἐποιούμην σπουδὴν ἀμείψασθαι ὑμᾶς τοῖς
[6, 25]   δ´ αὐτοῖς τοῦ κινδύνου φανερῶς  μὲν   Ἕρνικες καὶ Σαβῖνοι, κρύφα δὲ
[6, 54]   οἱ προεστηκότες τοῦ κοινοῦ μετριάσαντες  μὲν   ἔσωσαν τὰς πατρίδας, αὐθαδείᾳ δὲ
[6, 30]   ἀνέθηκεν. ἐκ δὲ τούτου φθόνον  μὲν   ἔτι μείζονα παρὰ τῶν πατρικίων
[6, 20]   προσθεῖναι, τῶν δ´ ἀνθρώπων τοὺς  μὲν   εὔνοιάν τινα πρὸς αὐτοὺς ἀποδειξαμένους
[6, 84]   τοῖς διαλυομένοις τὰς ἔχθρας. ἐπιψηφιεῖται  μὲν   βουλὴ ταῦτα καὶ νόμου
[6, 22]   συναλλάγματα διαλύειν· ἐξ ὧν σύνοδοι  μὲν   ἤδη κατὰ συστροφὰς τῶν ἐν
[6, 5]   τε φύσις τοῦ χωρίου τοῖς  μὲν   ἤδη κρατοῦσι τῶν ἄκρων μεγάλα
[6, 84]   ὑπὸ τῆς βουλῆς ἐξενεχθήσεσθαι, πρῶτον  μὲν   ἡμεῖς οἱ πρέσβεις ἀνάδοχοι, διδόντες
[6, 64]   ὡς στρατηγῶν ἀγαθῶν. τούτων  μὲν   ἡμετέρα πλουτεῖ πόλις, αἱ δὲ
[6, 6]   καὶ τιμιωτάτους ἔλεξε τοιάδε· Θεοὶ  μὲν   ἡμῖν ὑπισχνοῦνται δι´ οἰωνῶν τε
[6, 52]   οὓς ἡδέως ἂν ἐροίμην, ποία  μὲν   ἡμῖν χρόνου δοθήσεται περιουσία περὶ
[6, 92]   μερίσας τὸν ἑαυτοῦ στρατὸν τῷ  μὲν   ἡμίσει τειχομαχεῖν ἔγνω Τῖτον Λάρκιον
[6, 88]   παρὰ τῆς βουλῆς ἀφιγμένων οἱ  μὲν   ἡμίσεις ἅμα τοῖς περὶ τὸν
[6, 88]   ὑπάτων λόγον τοῖς συνέδροις, Οὐαλερίου  μὲν   ἦν γνώμη διδόναι καὶ ταύτην
[6, 21]   οὐδέποτε σωφρονισθῆναι δυναμένην κακίαν· Δίκαιον  μὲν   ἦν, ἔφη, τὰ ἔσχατα παθεῖν,
[6, 66]   τοιόνδε· Ἡμεῖς, βουλή, μάλιστα  μὲν   ἠξιοῦμεν ἅπαντας ὑμᾶς ὁμογνωμονεῖν, ἄλλως
[6, 84]   τῶν συμβάσεων· ὑφ´ ἧς πολλαὶ  μὲν   ἰδιωτῶν ἔχθραι πικραί, πολλοὶ δὲ
[6, 11]   ἰσχυράς, οὐ μὴν καιρίους,  μὲν   ἱππάρχης εἰς τὰ στέρνα τοῦ
[6, 1]   τῆς ἱδρύσεως τοῦ ναοῦ τινες  μὲν   ἱστοροῦσι λαβεῖν Τῖτον Λάρκιον τὸν
[6, 6]   ταλαιπωρεῖν. ὑπάρχει δ´ ἡμῖν πολλὰ  μὲν   καὶ ἄλλα πλεονεκτήματα πρὸς τὸ
[6, 73]   εἰρῆσθαι. ~Ἡμᾶς, Οὐαλέριε, πολλὰ  μὲν   καὶ ἄλλα τὰ κωλύοντά ἐστιν
[6, 34]   ἐντυγχάνοντας βοηθήσαντες. καὶ ἐγίνετο πολλαχῇ  μὲν   καὶ ἄλλῃ τὸ συνώμοτον ἐν
[6, 91]   ὡς ἔστιν αὐτοῖς ἔθος, Σπόριος  μὲν   Κάσσιος, ὃς ἔλαχε τὴν τῶν
[6, 28]   πρόθυμος εἰς αὐτοὺς ἦν, τῆς  μὲν   κατὰ πόλιν ἐπιμελείας τῷ συνάρχοντι
[6, 79]   χρῆμα οὐδέν, ἐν τὰ  μὲν   κρατηθέντα ἀτυχεῖ, τὰ δὲ κρατήσαντα
[6, 92]   τῆς ἑκατέρας μάχης τοιόσδε·  μὲν   Λάρκιος ἐξαγαγὼν τὴν στρατιὰν ἅμ´
[6, 19]   τοῖς εἰωθόσιν ἀποφαίνεσθαι γνώμας, Τῖτος  μὲν   Λάρκιος πρῶτος ἀποδειχθεὶς δικτάτωρ
[6, 70]   κωτίλος οὐκ ἀδύνατος, ὃς ἐκαλεῖτο  μὲν   Λεύκιος Ἰούνιος, ὁμώνυμος τῷ καταλύσαντι
[6, 16]   πράγματα ἔχει· καί ἐστε πρεσβευταὶ  μὲν   λόγῳ, κατάσκοποι δ´ ἔργῳ. ἀρνουμένων
[6, 80]   καὶ ἡμῶν πρόγονοι· ὧν οἱ  μὲν   μετ´ Αἰνείου συναναστάντες ἐκ τῆς
[6, 36]   καὶ δύο πόλεις ἔχομεν, τὴν  μὲν   {μίαν} ὑπὸ πενίας τε καὶ
[6, 35]   ἔλεξεν· Ἐμοί, βουλή,  μὲν   οἱ ἄλλοι δοκοῦσιν εἶναι φοβερὰ
[6, 89]   ~Τῇ δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ παρῆσαν  μὲν   οἱ περὶ τὸν Βροῦτον πεποιημένοι
[6, 79]   πολλῶν πόνων ἐλευθερία· ἐπεὶ τὰ  μὲν   οἱ πολλοὶ πόλεμοι διέφθειραν, τὰ
[6, 10]   ἐνεκελεύσαντο, ἐχώρουν ἀλαλάξαντες ὁμόσε, πρῶτον  μὲν   οἱ ψιλοί τε καὶ ἱππεῖς
[6, 57]   διελάλουν ἕκαστοι κατὰ συμμορίας, οἱ  μὲν   οἰκείως διακείμενοι πρὸς τοὺς δημοτικοὺς
[6, 28]   πολιτικὰς φιλονεικίας καὶ ἠξίου νῦν  μὲν   ὁμόσε τοῖς πολεμίοις χωρεῖν κοινῇ
[6, 8]   ~Εἰ δέ τινες ὑμῶν ταῦτα  μὲν   ὀρθῶς εἰρῆσθαι νομίζουσιν, ὀρρωδοῦσι δὲ
[6, 22]   ποιεῖν οὐδὲν δίκαιον, ἀλλὰ τῶν  μὲν   οὐδὲ τοὺς τόκους ἀφιέναι, τῶν
[6, 1]   Κροτωνιάτης ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἱππάρχου, ἄλλο  μὲν   οὐδὲν οὔτε πολεμικὸν οὔτε πολιτικὸν
[6, 87]   ἐξ ἡμῶν ὁσουσδήτινας, οἵτινες ἄλλου  μὲν   οὐδενὸς ἔσονται κύριοι, τοῖς δ´
[6, 15]   στρατείας κακόν. ἑτέροις δὲ τούτων  μὲν   οὐδέτερον ἐδόκει χρῆναι ποιεῖν, νεανικὸν
[6, 57]   τι χρήσονται τοῖς παροῦσι, μεταθέσθαι  μὲν   οὐκ ἀξιοῦντες τὰς προαιρέσεις, μένειν
[6, 53]   πατρικίοις ἀξιώσειε μεταλαμβάνειν. οὐκοῦν εἰ  μὲν   οὐκ ἐπιτρέψομεν ἕκαστα τῶν αἰτουμένων,
[6, 93]   ὠθεῖται. οἱ δ´ Ἀντιάται συστάδην  μὲν   οὐκέτι μάχεσθαι πρὸς αὐτὸν ὑπέμενον,
[6, 44]   τῆς στρατολογίας βίων εὐπορήσαντες. εἰ  μὲν   οὖν ἀκμάζοντί μοι τὸ σῶμα
[6, 26]   ἀνάγκας ἦν ἀγορά.  μὲν   οὖν Ἄππιος δείσας τὴν ἐφ´
[6, 12]   παίδων τὸν θεῖον ὑπερασπισάντων. ἐκεῖνον  μὲν   οὖν ἀσκύλευτόν τε καὶ μικρὸν
[6, 48]   ἐναντιώσεσθαι σφίσι τὴν βουλήν. νῦν  μὲν   οὖν αὐτοῖς ἀποθεμένοις τὰ ὅπλα
[6, 88]   διαλλαγαί, δοῦναι καὶ χαρίσασθαι. ~Ὁ  μὲν   οὖν δῆμος ὡς τούτων ἤκουσε,
[6, 88]   ταὐτὰ δόξειν ἅπερ ἡμῖν. ἐγὼ  μὲν   οὖν ἐνθάδε μενῶ καὶ σὺν
[6, 21]   ἧς τὸ κράτος ἔσχον. νῦν  μὲν   οὖν, ἔφη, παντὸς ἠλευθερωμένοι δέους
[6, 14]   ἡγεμόνων, τί χρὴ πράττειν. τοῖς  μὲν   οὖν θρασυτάτοις αὐτῶν ἐδόκει κράτιστον
[6, 44]   μᾶλλον τὴν εὔνοιαν ἀποδεικνύμενος. ~Εἰ  μὲν   οὖν δῆμος εὖ προπαθὼν
[6, 11]   αἱ τοῦ ἀγῶνος τύχαι. ~Πρῶτον  μὲν   οὖν οἱ κατὰ μέσην τὴν
[6, 42]   ἀκμαίῳ Τῖτος Λάρκιος ἐφύλαττεν.  μὲν   οὖν Οὐολούσκων πόλεμος ταχεῖαν τὴν
[6, 79]   ἀλλήλων τύχη, στέργωμεν. ἐχέτωσαν  μὲν   οὖν οὗτοι τὴν πόλιν ὅλην
[6, 11]   ἐπιλέκτων ἱππέων ἐπιβοηθήσαντος αὐτοῖς. οὗτοι  μὲν   οὖν πάλιν ἀναλαβόντες αὑτοὺς ἐμάχοντο,
[6, 20]   ὃν ἐχρήσαντο Ἀλβανοῖς πρότερον· τὰς  μὲν   οὖν πόλεις αὐτῶν ἀνελεῖν καὶ
[6, 75]   ᾤεσθε δεῖν καταχρῆσθαι σώμασιν. ὅσας  μὲν   οὖν πόλεις κατὰ μίαν καὶ
[6, 64]   δὲ τῶν ἀντιπάλων σπανίζουσιν. αἱ  μὲν   οὖν πολυοχλοῦσαι δυνάμεις, ὅταν λάβωσιν
[6, 21]   ἐν ἀνδραπόδων ποιήσεσθαι λόγῳ. ~Ταῦτα  μὲν   οὖν τὰ λεχθέντα ὑπὸ τῶν
[6, 68]   παρὰ τῶν ἐπιγινομένων μνήμη. εἴη  μὲν   οὖν, Καπετώλιε Ζεῦ καὶ
[6, 40]   ἂν ἐξαπατῆσαι δοκῶμεν, ὑφέξοντες. ταῦτα  μὲν   οὖν, ὥσπερ ἔφην, ὡς οὐ
[6, 27]   ἀπιέναι, διέλυσε τὸν θόρυβον. ~Τότε  μὲν   οὖν ᾤχοντο ἐκ τῆς ἀγορᾶς,
[6, 41]   βραβεύσειν. τέως δ´ ἀφείσθω πᾶσα  μὲν   οὐσία, πᾶν δὲ σῶμα, πᾶσα
[6, 66]   παραμενεῖ τὸ φιλόνεικον ὑμῖν, νέοις  μὲν   οὔτε δικασταῖς οὔτε συμβούλοις ἔτι
[6, 25]   τῶν Οὐολούσκων παρασκευαζομένων καὶ Ῥωμαίους  μὲν   οὔτε προσδεχομένων μετὰ δυνάμεως ἥξειν
[6, 89]   τελεσθεισῶν δὲ τῶν ἀρχαιρεσιῶν τοῖς  μὲν   παρὰ τῆς βουλῆς ἥκουσι καλῶς
[6, 45]   μετὰ τοῦτο τάδε ἐγίνετο· οἱ  μὲν   πένητες οὐκέτι κρύφα οὐδὲ νύκτωρ
[6, 16]   ἃς ἔλαβον ἐντολὰς διηγησαμένων, τὸ  μὲν   πλῆθος λίθοις ὥρμησε βαλεῖν τοὺς
[6, 86]   γαστέρα μόνην, καὶ λέγοιεν οἱ  μὲν   πόδες, ὅτι πᾶν ἐπ´ αὐτοῖς
[6, 9]   ὑμῶν, ἄνδρες Ῥωμαῖοι, τὰ  μὲν   πολλὰ ὑπάρχειν καὶ θαυμαστὰ ἔργα
[6, 91]   πόλιν τῶν Οὐολούσκων, καλεῖται  μὲν   Πόλουσκα, διάστημα δ´ οὐ πολὺ
[6, 88]   παρελθὼν Μενήνιος εἶπε· Τὸ  μὲν   πρᾶγμα, δημόται, μέγα καὶ
[6, 48]   καὶ χαλεπὰς ἀπειλὰς ἐπανατειναμένων· οἱ  μὲν   πρέσβεις οὐδὲν ἔτι πρὸς ταῦτα
[6, 92]   ἀγῶνες· Ῥωμαῖοι δ´ ἐνίκων ἁπάντων  μὲν   προθύμως ἀγωνισαμένων, ἑνὸς δ´ ἀνδρὸς
[6, 95]   Λατίναις ἑορταῖς δυσὶν οὔσαις, τὴν  μὲν   πρώτην ἀνιερώσαντος βασιλέως Ταρκυνίου, καθ´
[6, 92]   πολεμίους ἀθρόοι. Ῥωμαῖοι δὲ τὴν  μὲν   πρώτην ἔφοδον αὐτῶν ἐδέξαντο καὶ
[6, 83]   σωτηρίους ἀμφοῖν ἐχόντων. καὶ τὸ  μὲν   πρῶτον ἐπερρόθησαν ἅπαντες βοῇ μεγάλῃ
[6, 93]   ἐπεὶ δὲ συνεσκόταζεν ἤδη, οἱ  μὲν   Ῥωμαῖοι ἀνεχώρουν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον
[6, 2]   ἐγίνοντο μεγάλαι. ἦν δὲ τὸ  μὲν   Ῥωμαίων πλῆθος ἅπαν ἑκούσιον καὶ
[6, 70]   Σικίννιον. καὶ μετὰ τοῦτο  μὲν   Σικίννιος συγκαλέσας εἰς ἐκκλησίαν τὸν
[6, 41]   τοῖς δὲ προθύμως ἀγωνισαμένοις κάλλιστος  μὲν   στέφανος πόλις ἥδε γειναμένη
[6, 74]   θεραπείας, κολακεύοντας αὐτὸν οἰκεῖον  μὲν   σφίσιν, ἐχθρὸν δ´ ὑμῖν ἐβούλοντο
[6, 5]   τὰς δυνάμεις κατὰ τάδε· Σέξτος  μὲν   Ταρκύνιος ἐπὶ τοῦ λαιοῦ τῶν
[6, 91]   τείχεσι· τῶν δὲ στρατιωτῶν οἱ  μὲν   τὰς πύλας διακόψαντες, οἱ δὲ
[6, 22]   δαπάναις· τῶν δὲ δανειστῶν ταύτας  μὲν   τὰς συμφορὰς ὁμοίας ἅπασι γεγονέναι
[6, 61]   ὄντι κατηγορίαις ἐνόχῳ; ~Καὶ πρὸς  μὲν   τὰς ὑπὸ τούτου ῥηθείσας διαβολὰς
[6, 27]   ἑαυτῶν ὁρίοις ἤδη. καὶ οἱ  μὲν   ταῦτα, οἱ δὲ πατρίκιοι καὶ
[6, 68]   φανερὸν οὐκ εἰς μακράν· τούτοις  μὲν   ταχεῖαν ἐπανόρθωσιν αὐτοὶ δοίητε καὶ
[6, 75]   δώδεκα νενεμημένην ἡγεμονίας καὶ πολλῇ  μὲν   τῇ κατὰ γῆν, πολλῇ δὲ
[6, 65]   καὶ τοὺς ὑπάτους ἠξίουν μάλιστα  μὲν   τῇ κρείττονι προσχωρῆσαι μερίδι διαλογιζομένους,
[6, 26]   δακρύων, μόλις αὐτοὺς ἔπεισεν ἐκείνην  μὲν   τὴν ἡμέραν ἐπισχεῖν, εἰς δὲ
[6, 14]   μεγάλοις. ~Ὁ δὲ Ποστόμιος ἐκείνην  μὲν   τὴν νύκτα κατεστρατοπέδευσεν ἐν τῷ
[6, 76]   ὀλίγου δεῖν πάντα ἐπανίστατο, ἀρξάντων  μὲν   τῆς ἀποστάσεως Οὐολούσκων, ἀκολουθησάντων δ´
[6, 20]   μνησικακεῖν. ~Σερουίλιος δὲ Σουλπίκιος περὶ  μὲν   τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀνανεώσεως
[6, 85]   τῶν ἀξιουμένων ἐναντιωσόμεθα. καὶ περὶ  μὲν   τῆς πίστεως, ἐφ´ διαβάλλειν
[6, 41]   τι βούλεσθε χρώμενοί μοι ταύτης  μὲν   τῆς ὑποψίας ἐμοὶ πειθόμενοι τὰς
[6, 7]   πάντων κάλλιστα καὶ φανερώτατα. ~Πρῶτον  μὲν   τὸ παρ´ ἀλλήλων πιστόν, οὗ
[6, 14]   Ῥωμαίων παρεμβαλόντες ὡς εἶδον μεστὸν  μὲν   τὸ πεδίον νεκρῶν, ὀρθοὺς δὲ
[6, 81]   δικαίου ποιεῖσθαι λόγους, καὶ τὰ  μὲν   τοῖς δανειστικοῖς ἐγκαλῶν ὡς ὠμὰ
[6, 33]   ἕως τοῦ λόφου· καὶ οἱ  μὲν   τοῖς περὶ τὸν χάρακα φεύγουσιν
[6, 64]   τε κἂν ὄχλος ᾖ, πρὸς  μὲν   τοὺς ταπεινοὺς αὔθαδες γίνεσθαι φιλεῖ,
[6, 56]   τε κἂν ταπεινὸν ᾖ, πρὸς  μὲν   τοὺς ὑπερηφανοῦντας ἀγριαίνεσθαι φιλεῖ, πρὸς
[6, 11]   λαμπρότατα πάντων ἀγωνιζόμενοι, καὶ τρέποντες  μὲν   τοὺς ὑφισταμένους καθ´ χωρήσειαν
[6, 74]   ἀναρρίψαντες ἐκεῖνον, ἐν πολλὰ  μὲν   τραύματα λαβόντες, πολλὰ δὲ σώματα
[6, 47]   πολιτείᾳ. ~Τοῖς δὲ πατρικίοις ἐν  μὲν   τῷ παραυτίκα ταραχὴ ἐνέπεσε πολλὴ
[6, 15]   γνώμη δὲ τούτων ἦν ἐν  μὲν   τῷ παρόντι κρατύνασθαι τὸν χάρακα
[6, 10]   τοὺς πολεμίους ὑπολαβόντες φοβήσειν, Λατῖνοι  μὲν   τῷ πλήθει τῆς σφετέρας ἵππου
[6, 74]   δυσανασχετοῦντες ἐπὶ τοῖς γινομένοις τῆς  μὲν   τῶν βασιλέων εὐνοίας ἀπέστημεν, ὑμῖν
[6, 9]   ὑπὲρ ἡλικίαν διώκειν, καὶ τὸ  μὲν   τῶν γερόντων πρόθυμον, ἐπεὶ οὐκ
[6, 83]   τὴν ἐξουσίαν αὐτοκράτορα. ὥστε περὶ  μὲν   τῶν δικαίων οὐδὲν ἂν οἰόμεθα
[6, 91]   Λογγόλαν ἐξ ἐφόδου καταλαμβάνεται, ἐπιβαλομένων  μὲν   τῶν ἐν αὐτῇ μεταποιεῖσθαί τινος
[6, 8]   ἆρ´ οὖν λόγον ἔχει τὰ  μὲν   τῶν κρατηθέντων πράγματα ἐπὶ ταῖς
[6, 8]   ἄν, εἴ τις ὑμῶν τὸ  μὲν   τῶν πολεμίων πλῆθος, ἐν
[6, 9]   καὶ νόμος. οὐκοῦν αἰσχρὸν  μὲν   ὑμᾶς τοὺς ἐν ἀκμῇ φεύγειν
[6, 82]   ποίας ὠμότητος τυραννικῆς; ἀλλ´ εἰ  μὲν   ὑμῖν ἀπόχρη δουλεύειν ἅπαντα τὸν
[6, 7]   γενήσεσθε τοῖς ἐχθροῖς, οὐχὶ τοῖς  μὲν   ὑμῶν ὑπάρξει μηδενὸς πειραθῆναι δεινοῦ,
[6, 81]   αἰτίους· πειρώμενός τ´ ἀποφαίνειν βραχὺ  μὲν   ὑπάρχον τοῦ δήμου τὸ μὴ
[6, 48]   εἶναι. τούτων δὲ γενομένων οἱ  μὲν   ὕπατοι· καὶ γὰρ ἦν βραχὺς
[6, 69]   ταῦτα τῆς βουλῆς διαλυθείσης οἱ  μὲν   ὕπατοι προελθόντες εἰς ἐκκλησίαν τὸ
[6, 38]   εἴην ἀνθρώπων ἀφρονέστατος, εἰ πέρυσι  μὲν   ὕπατος ὢν ἀντιπράττοντός μοι τοῦ
[6, 4]   ἐπὶ τὴν πολεμίαν ἐξόδων, τοῦ  μὲν   ὑπάτου τῶν ἀριστερῶν προκαθημένου μερῶν,
[6, 13]   μεγέθους τῆς ἡγεμονίας ὄψις. ταῦτα  μὲν   ὑπὲρ τῆς γενομένης ἐπιφανείας τῶν
[6, 47]   αὐτῶν δῆμος, ἀλλὰ τὰ  μὲν   ὑπὸ τῶν ἀναγκαίων συμφορῶν βιασθείς,
[6, 79]   κρατήσαντα ἀδικεῖ, καὶ περίεστι τοῖς  μὲν   ὑπὸ τῶν φιλτάτων ἀπόλλυσθαι, τοῖς
[6, 15]   τοῦ κοινοῦ τῶν Οὐολούσκων ἄχθονται  μὲν   ὑστερήσαντες τῆς μάχης, ὡς οὐδεμίαν
[6, 26]   τὰς εἰσπραττομένας εἰσφοράς, ὡς τὸ  μὲν   χωρίον οἱ πολέμιοι κατέδραμον, τὰ
[6, 92]   γέρρα καὶ κλίμακας εὐτρεπισάμενος παρεσκευάζετο  μὲν   ὡς ἁπάσῃ τῇ δυνάμει πειρασόμενος
[6, 51]   ταῦτα τὰ σώματα ἐκποδών, τὰ  μὲν   ὡς ἄχρηστα εἰς πολιορκίαν ἐσόμενα,
[6, 58]   τοὺς δ´ ἄνδρας ἀφικομένους πειρᾶσθαι  μὲν   ὡς βούλονται καταλύσασθαι τὴν στάσιν,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007