Alphabétiquement     [«   »]
δαπάναις 2
δαπανᾶν 1
δαπάνην 1
δὲ 402
δέ 15
δεδακρυμένοι 1
δεδανεικόσιν 2
Fréquences     [«    »]
364 τὴν
351 τῆς
287 τοῖς
402 δὲ
602 τῶν
1435 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

δὲ


Livre, Chap.
[6, 43]   τὰ μὲν ἐκ πάθους, τὰ  δὲ   ἀπὸ τοῦ πλεῖόν τι τῶν
[6, 84]   χαίροντες εἰς τὴν πατρίδα. ~Αἱ  δὲ   βεβαιώσουσαι τὰς ὁμολογίας ταύτας καὶ
[6, 38]   χρέα ἀπαιτοῦσιν οἱ καιροί, μεγάλην  δὲ   βοήθειαν, μόνον ἔσται τῆς
[6, 24]   οἷς ἀλλήλους προὐπηλάκιζον, ἀκούσασα, σωτήριον  δὲ   βούλευμα οὐδὲν καθισταμένη, διελύετο. ~Διατριβομένου
[6, 45]   ἀπόστασιν ἐκ τῶν πατρικίων·  δὲ   βουλὴ κωλύειν διανοουμένη τοῖς ὑπάτοις
[6, 45]   ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἀπιόντα· τὴν  δὲ   βουλὴν ἔτι χαλεπωτέραν αὐτῷ γενέσθαι
[6, 1]   τῶν χρεῶν ἀξιοῦντες δημοσίᾳ· δόγμα  δὲ   βουλῆς ἐκύρωσαν ἐπιεικέστατον, Λατίνοις ἀνδράσιν
[6, 27]   ἑωθινοῦ πλήρης ἀγορά. τῆς  δὲ   βουλῆς συναχθείσης, ἵνα περὶ τούτων
[6, 4]   τῆς τριβῆς τοῦ χρόνου, ἑαυτοῖς  δὲ   βραδυνόμενα κρείττω γενήσεσθαι τὰ πράγματα.
[6, 89]   πάντα, περὶ ὧν ἀπεστάλησαν·  δὲ   Βροῦτος ἐκκλησίαν συναγαγὼν συνεβούλευε τοῖς
[6, 92]   καὶ οὐκ ἀσήμων πατέρων, ἐκαλεῖτο  δὲ   Γάιος Μάρκιος, σώφρων δὲ τὸν
[6, 94]   πολλαῖς καὶ καλαῖς ἀπαρχαῖς. βοῆς  δὲ   γενομένης ἐξ ἁπάντων μεγάλης, ὡς
[6, 72]   ὄκνῳ οὔτ´ αἰσχύνῃ εἴκειν. σιωπῆς  δὲ   γενομένης ἐπειδὴ πάντες εἰς ἀλλήλους
[6, 12]   ἵππον ἀφειμένων τῶν χαλινῶν. ἀθρόας  δὲ   γενομένης καὶ καταπληκτικῆς τῆς ἐλάσεως
[6, 57]   τειχήρεις ἔσονται σκοπεῖν ἀξιοῦντες. σιωπῆς  δὲ   γενομένης πρεσβύτερος τῶν ὑπάτων
[6, 88]   παρῆσαν οὐ διὰ μακροῦ. σιωπῆς  δὲ   γενομένης παρελθὼν Μενήνιος εἶπε·
[6, 48]   τῶν καταλειπομένων ἐδόκει εἶναι. τούτων  δὲ   γενομένων οἱ μὲν ὕπατοι· καὶ
[6, 43]   τὰ πράγματα, ἔρρωνται. ἐγὼ  δὲ   γέρων τε δή, ὡς ὁρᾶτε,
[6, 20]   ἐλευθερίαν διὰ τὸ συγγενές, τῆς  δὲ   γῆς τὴν ἡμίσειαν αὐτοὺς ἀφαιρεθῆναι
[6, 22]   εἰς τὴν στρατείαν δαπάναις· τῶν  δὲ   δανειστῶν ταύτας μὲν τὰς συμφορὰς
[6, 5]   Αἰβούτιος ἐναντίος Ὀκταουΐῳ Μαμιλίῳ, τὸ  δὲ   δεξιὸν Τῖτος Οὐεργίνιος ὕπατος
[6, 27]   παρόντων σφᾶς κακῶν ἐλευθερώσοντα, τοῖς  δὲ   δεομένοις ἀμύνειν ἐπιδεικνύντες τὰς ἁλύσεις
[6, 79]   θηρίων κλοιοῖς καὶ μύδροις. αἰκίας  δὲ   δὴ καὶ προπηλακισμοὺς καὶ μάστιγας
[6, 52]   παραπέμψων δεῦρο τὴν ἐπικουρίαν; ἔτι  δὲ   δή, οἱ τὰς ἑαυτῶν πατρίδας
[6, 14]   τὴν μάχην αὐτῶν ἐπιτελεσθῆναι. ὡς  δὲ   δὴ ταῦτ´ ἔγνω, χωρεῖν ἅπαντας
[6, 78]   τοὺς οἰκείους ἑκάτεροι καιρούς; ὑποψίαι  δὲ   δὴ τό γε μετὰ τοῦτο
[6, 77]   τῷ φενακισμῷ δῆλος ἦν. ~Ἔναγχος  δὲ   δὴ τοῦ χρόνου· τουτὶ γὰρ
[6, 49]   χρόνος· ἡμέραν ἔστησαν ἀρχαιρεσιῶν. ~Ὁ  δὲ   δῆμος, ἐπειδὴ παρῆν χρόνος,
[6, 34]   διὰ ταχέων ἐξιέναι πανστρατιᾷ· τὸ  δὲ   δημοτικὸν οὐχ ὑπήκουεν αὐτοῖς, ἀλλ´
[6, 2]   τε καὶ Μαμιλίου διεφθαρμένων, τῶν  δὲ   δημοτικῶν, ὅσοις οὐκ ἦν βουλομένοις
[6, 61]   ἄλλο τι αὐτῷ δοκῇ· δόξει  δὲ   δήπου, καὶ πρῶτον ποιήσεται τῶν
[6, 66]   ψηφίσωνται, τοῦθ´ ἡγησόμεθα κύριον. ἄξιοι  δὲ   δήπου ταύτης εἰσὶ τῆς τιμῆς
[6, 80]   δ´ αὐτόθεν ὑπὸ φίλων· ἐλεεινότερον  δὲ   δήπου τὸ πρὸς τῶν οἰκείων
[6, 47]   τῆς πόλεως πεδίοις ἐστρατοπεδεύοντο· ὅσοι  δὲ   διὰ γῆρας ἀδύνατοι τούτων τι
[6, 91]   μὲν τὰς πύλας διακόψαντες, οἱ  δὲ   διὰ κλιμάκων ἐπὶ τὸ τεῖχος
[6, 49]   διαλλαγαῖς ἐμποδὼν ἔσεσθαι, ἐφ´ οἷς  δὲ   διαλυσόμεθα πρὸς αὐτοὺς εἴτε δικαίοις
[6, 5]   κρῖναι τὰ πράγματα μάχῃ. τῷ  δὲ   δικτάτορι τῶν Ῥωμαίων καταρχὰς οὕτως
[6, 21]   τῶν προεστηκότων τῆς βουλῆς, τοῦ  δὲ   δικτάτορος τὴν Λαρκίου γνώμην προελομένου
[6, 4]   τῶν ἀριστερῶν προκαθημένου μερῶν, τοῦ  δὲ   δικτάτορος τῶν δεξιῶν. ἔτι δὲ
[6, 29]   περιβόλου καὶ πλήθεσιν οἰκητόρων, ἔτι  δὲ   δόξῃ καὶ πλούτῳ πολὺ τῶν
[6, 1]   παρὰ τοῖς πατράσι μένειν, τὰς  δὲ   θηλείας καὶ ἔτι ἀγάμους ταῖς
[6, 31]   εἰς τὰ δεσμωτήρια κατετίθεντο. τὰς  δὲ   θυσίας, αἷς πόλεμος ἐμποδὼν
[6, 1]   τὸν ἐκπεσόντα τῆς ἀρχῆς· τὴν  δὲ   καθιέρωσιν τοῦ ναοῦ λαβεῖν Πόστομον
[6, 63]   διδόναι δόξομεν, ἀλλὰ πειθόμενοι. ἐὰν  δὲ   καὶ ἄλλης ἐπιδέῃ βοηθείας, ὡς
[6, 25]   μὲν Ἕρνικες καὶ Σαβῖνοι, κρύφα  δὲ   καὶ ἄλλων συχνοί. Λατῖνοι δὲ
[6, 49]   ἐδήλωσα λόγων, φρονῶ. ἐπεὶ  δὲ   καὶ αὐτὸ τοῦτό τινες οἴονται
[6, 1]   ὑπατεύσαντα τῷ πρόσθεν ἐνιαυτῷ, οἱ  δὲ   καὶ βασιλέα Ταρκύνιον τὸν ἐκπεσόντα
[6, 3]   ὁρμητήριον ἐποιοῦντο τοῦ πολέμου· ἀνδράποδα  δὲ   καὶ βοσκήματα οὐ κατελάμβανον ἐν
[6, 47]   ἐπιτροπεύειν τοῖς πατρικίοις ὑπάρχει, φιλότητος  δὲ   καὶ εἰρήνης τοῖς ἀγαθοῖς. τὸ
[6, 9]   κακοῖς τε καὶ ἀγαθοῖς· καλῶς  δὲ   καὶ ἐνδόξως μόνοις τοῖς ἀγαθοῖς.
[6, 9]   καὶ γυναικῶν καὶ πατέρων· εὐκλεεῖς  δὲ   καὶ ζηλωτοὶ τῆς ἀρετῆς οἱ
[6, 95]   ἀλλήλους ὀμόσαντες καθ´ ἱερῶν. ἐψηφίσατο  δὲ   καὶ θυσίας ἀποδοῦναι τοῖς θεοῖς
[6, 27]   κοινοῖς πράγμασιν ἐπικουρίαν οὐδεμίαν, ἡδόμενοι  δὲ   καὶ κατ´ εὐχὴν δεχόμενοι τὸν
[6, 48]   τε ἦν οὔτ´ ἀναβολάς, δυσφημιῶν  δὲ   καὶ κατηγοριῶν, ἃς οἱ προεστηκότες
[6, 36]   ὑπὸ κόρου καὶ ὕβρεως. αἰδὼς  δὲ   καὶ κόσμος καὶ δίκη, ὑφ´
[6, 27]   ἄξιον εἴη σφίσι πολεμεῖν· πολλοὶ  δὲ   καὶ λέγειν ἐτόλμων, ὡς ἄμεινον
[6, 9]   σῶσαι καὶ νικᾶν ἀσφαλῶς, εἰ  δὲ   καὶ μὴ μετὰ τοῦ δρᾶσαί
[6, 41]   γειναμένη στᾶσα ὀρθή, καλὸς  δὲ   καὶ παρὰ τῶν συνόντων
[6, 26]   ἐκ τῶν πληγῶν ἀνάπλεω. κραυγῆς  δὲ   καὶ οἰμωγῆς ἐκ τῶν παρόντων
[6, 29]   ἐν ἥβῃ πάντας κατέσφαξεν. ἐπιτρέψας  δὲ   καὶ ὅσα ἦν ἐνταῦθα χρήματα
[6, 9]   οὐδεὶς ὑμνήσει λόγος ἀξίως; πολλὰς  δὲ   καὶ περιβοήτους πράξεις οἰκείας τὸ
[6, 47]   καὶ πλεῖστον ἀλλήλων διάφοροι, μετριώτατοι  δὲ   καὶ πρεπωδέστατοι ταῖς παρούσαις τύχαις,
[6, 84]   βέβαια τὰ συγκείμενα φυλάξειν. δεξιὰς  δὲ   καὶ σπονδὰς καὶ πίστεις ἐπὶ
[6, 62]   ὅμοια δράσειν τὴν ὑποδεξαμένην. ἀριστοκρατεῖται  δὲ   καὶ τὰ ἔθνη τὰ πέριξ
[6, 58]   γνῷ, τοῦτ´ εἶναι κύριον· ἀφῃρῆσθαι  δὲ   καὶ τὴν ἄλλην ἐξουσίαν τῶν
[6, 96]   τῆς τοῦ πατρὸς ἀρετῆς. ἐγένετο  δὲ   καὶ τίμησις ἐν τῷ χρόνῳ
[6, 42]   Οὐέλιτραι δ´ ὄνομα αὐτῇ. ὁμοίως  δὲ   καὶ τὸ Σαβίνων φρόνημα ἐν
[6, 90]   πόλιν ἅμα τοῖς πρέσβεσιν. ἀποδόντες  δὲ   καὶ τοῖς ἐν τῇ πόλει
[6, 9]   ἔτι κατορθώσητε τὸν πόλεμον. ἵνα  δὲ   καὶ τοῖς τὰ κράτιστα ὑμῶν
[6, 90]   τὴν ἀγορὰν εὐετηρίας ἐπιμελησομένους. λαβόντες  δὲ   καὶ τοῦτο τὸ συγχώρημα παρὰ
[6, 12]   τῆς τάξεως ἐπὶ πολύ· ἧκον  δὲ   καὶ τούτοις ἐκ τῶν φυγάδων
[6, 33]   τὸν χάρακα αὐτῶν ἀφίκοντο. βιασάμενοι  δὲ   καὶ τούτου τοὺς φύλακας οὐ
[6, 51]   οὐ διαμενοῦντα βεβαίως φίλα. ἀπελαυνομένων  δὲ   καὶ τούτων τίς φυλάξουσα
[6, 50]   λῃστεύουσιν ἡμῶν τοὺς ἀγρούς. Καμπανίας  δὲ   καὶ Τυρρηνίας ὅσα ἐνδοιαστῶς ἡμῶν
[6, 6]   τὴν πόλιν αὐτοῖς ποιήσωσι. χρὴ  δὲ   καὶ ὑμᾶς, ἄνδρες λοχαγοί τε
[6, 33]   μαχομένοις κατὰ νώτου ἐπῆγον. τρεψάμενοι  δὲ   κἀκείνους εἰς φυγὴν ἐπίπονόν τε
[6, 7]   πολλῶν μὲν ἀγαθῶν ἀπολελαύκατε, πολλῶν  δὲ   κακῶν πεπείρασθε κοινῇ, ἐξ ὧν
[6, 51]   καταλύσασθαι ψηφίσματι τὴν στάσιν; ~Οὕτω  δὲ   κακῶς ἐχόντων ἡμῖν τῶν ὑπαιθρίων
[6, 74]   ἀναμιμνήσκοντας οὐχ ὑπεμείναμεν ἐγκαταλιπεῖν· ἡγησάμενοι  δὲ   κάλλιστον εἶναι καὶ λαμπρότατον ἀγῶνα
[6, 92]   τὸ λοιπὸν ἠνάγκασεν ὑπηκόους. ~Καταλιπὼν  δὲ   κἂν ταύτῃ βραχεῖαν τῆς στρατιᾶς
[6, 20]   μηδὲν ἔτι νεωτερίσαι σπουδάσουσι. Σπόριος  δὲ   Κάσσιος ἀνελεῖν τὰς πόλεις αὐτῶν
[6, 83]   βούλεται καὶ αὐτὸς εἰπεῖν. τοῖς  δὲ   κατ´ εὐχὴν τὸ πρᾶγμα ἐφάνη
[6, 5]   Μαμίλιος ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ, τὴν  δὲ   κατὰ μέσον στάσιν εἶχεν
[6, 43]   ἐκλιπόντων τὰς ἄκρας ἁλώσεις. ~Οὐαλέριος  δὲ   κατὰ νοῦν χωρήσαντος αὐτῷ τοῦ
[6, 26]   χωρίον οἱ πολέμιοι κατέδραμον, τὰ  δὲ   κατὰ πόλιν αἱ σιτοδεῖαι κατανάλωσαν,
[6, 64]   τεκμήριον εἶναι καὶ ἀμηχανίας· ἐὰν  δὲ   καταθέμενοι τὰ ὅπλα κατέλθωσιν εἰς
[6, 22]   ξένης τὸν βίον κατέστρεψαν. ~Ῥωμαίοις  δὲ   καταλυσαμένοις τοὺς ὑπαίθρους πολέμους
[6, 14]   μὲν ἀπεστομωμένα τὰς ἀκμάς, τὰ  δὲ   κατεαγότα καὶ βοήθεια παρὰ τῶν
[6, 45]   ὅρκων ἐν ἑκάστῳ φόβος. πρόφασις  δὲ   κατεσκευάσθη τῆς στρατείας, ὡς Αἰκανῶν
[6, 91]   τοῖς παρ´ Ἕλλησιν ἀγορανόμοις. ~Ἐπεὶ  δὲ   κατέστη τὰ πράγματα καὶ τὸν
[6, 5]   ἄκρων μεγάλα πλεονεκτήματα παρεῖχε, τοῖς  δὲ   κάτωθεν ἐπιοῦσιν οὐδὲν τι
[6, 86]   δὲ στόμα ὅτι φθέγγεται·  δὲ   κεφαλή, ὅτι ὁρᾷ καὶ ἀκούει
[6, 91]   δυνάμεως τὸ ἀρκοῦν λαβών· Πόστουμος  δὲ   Κομίνιος ἐξῆγε τὴν λοιπὴν στρατιὰν
[6, 92]   τόπους ἐποιεῖτο τὰς προσβολάς· οἱ  δὲ   Κοριολάνοι μέγα φρονοῦντες ἐπὶ τῇ
[6, 79]   τὰ μὲν κρατηθέντα ἀτυχεῖ, τὰ  δὲ   κρατήσαντα ἀδικεῖ, καὶ περίεστι τοῖς
[6, 2]   χωροῦν ἐπὶ τὸν ἀγῶνα· τοῦ  δὲ   Λατίνων τὸ πλέον ἀπρόθυμον καὶ
[6, 85]   καὶ πράγματα παρέχομεν ἀλλήλοις; τί  δὲ   λόγους πονηροὺς λέγομεν χρηστὰ πράγματα
[6, 2]   τοῖς πολιτικοῖς ἐγκαταμιγνύντες λόχοις, τοὺς  δὲ   λοιποὺς εἰς τὰ περὶ τὴν
[6, 91]   αἰτίους τῆς ἀποστάσεως ἀπέκτεινε, τοὺς  δὲ   λοιποὺς χρημάτων ἀφαιρέσει ζημιώσας καὶ
[6, 92]   Λάρκιον ἐπ´ αὐτοῦ καταλιπών, τῷ  δὲ   λοιπῷ κωλύειν τοὺς ἐπιόντας διενοεῖτο.
[6, 43]   καὶ νόμων πονηρῶν ἀρχηγόν,  δὲ   μάλιστα ἠγάλλοντο οἱ ἄνδρες ἐπὶ
[6, 47]   ὑπὸ τῶν συμβούλων ἐξηπατημένος, ὀργῇ  δὲ   μᾶλλον λογισμῷ τὰ συμφέροντα
[6, 56]   λόγοις αὐτοῦ τὰ ἔργα, πολὺ  δὲ   μᾶλλον ἡμῶν ἐσπουδακέναι περὶ τὰς
[6, 5]   τῶν Λατίνων ἐτάχθη κέρατος, Ὀκταούιος  δὲ   Μαμίλιος ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ, τὴν
[6, 11]   θώρακος ἐλάσας τὴν αἰχμήν,  δὲ   Μαμίλιος μέσον περονήσας τὸν δεξιὸν
[6, 71]   ὑπὲρ ὧν ἥκουσι λέγειν. ~Παρελθὼν  δὲ   Μάνιος Οὐαλέριος, ὅσπερ ἦν αὐτῶν
[6, 93]   τῷ χωρίῳ καὶ ἀνδραπόδων, ~Ὁ  δὲ   Μάρκιος πρῶτος καὶ πρὸ
[6, 42]   ὤφθησαν ἐν συνόψει στρατοπεδεύσαντες. γενομένης  δὲ   μάχης καρτερᾶς πολλὰ μὲν δράσαντες
[6, 86]   γὰρ τοὺς ἀγροὺς γεωργοῦσιν, οἱ  δὲ   μάχονται περὶ αὐτῶν πρὸς τοὺς
[6, 7]   στρατηγῶν ἐπὶ τῆς στρατολογίας, οἱ  δὲ   μελλήσουσι μᾶλλον βοηθήσουσι τρίβοντες
[6, 84]   βουλὴ τούτοις πείσεται. τοῦ  δὲ   μενεῖν βέβαια τὰ συγχωρούμενα νῦν,
[6, 5]   Ταρκυνίῳ στάσιν ἐναντίαν ἐπέχων· τὰ  δὲ   μέσα τῆς φάλαγγος αὐτὸς
[6, 45]   χαλεπωτέραν αὐτῷ γενέσθαι παρεσκεύασεν. εὐθὺς  δὲ   μετὰ τοῦτο τάδε ἐγίνετο· οἱ
[6, 12]   τῶν φυγάδων, ἀποθνήσκουσιν ἅμα. ἐξωθεῖται  δὲ   μετὰ τοῦτο τὸ πάθος
[6, 88]   εἰς τὴν πόλιν ὑπέστρεψαν, Ἀγρίππας  δὲ   μετὰ τῶν λοιπῶν κατέμεινεν ἐπὶ
[6, 19]   αὐτῶν τὸ συνέδριον ἅπαν. ~Ὡς  δὲ   μετέστησαν ἐκ τοῦ βουλευτηρίου καὶ
[6, 23]   μείωσιν τῶν χρεῶν ψηφισαμένους, εἰ  δὲ   μή γε κώλυσιν τῆς ἀπαγωγῆς
[6, 65]   ἀρχῆς κράτος, οὐ δημοτικόν· εἰ  δὲ   μή γε, φυλάττειν αὑτοὺς ἴσους
[6, 58]   βούλονται καταλύσασθαι τὴν στάσιν, εἰ  δὲ   μὴ διδοίη τις αὐτοῖς,
[6, 58]   λήσει τάχα μὲν ἀνίατος, εἰ  δὲ   μὴ δυσίατος καὶ πολλῶν αἰτία
[6, 12]   καὶ τοὺς φεύγοντας ἐπιστρέφειν, εἰ  δὲ   μὴ πείθοιντο ἀποκτεῖναι, αὐτὸς ἅμα
[6, 32]   φρουρὰν ἀπαγαγεῖν ἐξ αὐτῆς· ἐὰν  δὲ   μὴ ποιήσωσιν, Ἀρούγκους ἥξοντας ἐπὶ
[6, 66]   περὶ κοινῆς σωτηρίας βουλευομένους· εἰ  δὲ   μή, τοῖς πρεσβυτέροις ὑμῶν εἴκειν
[6, 22]   οὐδὲ τοὺς τόκους ἀφιέναι, τῶν  δὲ   μηδὲ αὐτὰ τὰ συναλλάγματα διαλύειν·
[6, 35]   καὶ τὸ ἐλευθεριάζον χαλεπότης. οἶμαι  δὲ   μηδὲν ἡμᾶς δεῖν ἐν τῷ
[6, 50]   μὲν ἐκ τῆς πόλεως, ἄλλο  δὲ   μηδὲν ὑμᾶς δεινὸν μήτε ἐργαζομένων
[6, 81]   μὴ κατὰ γνώμην ἀδικοῦν, ὑπὸ  δὲ   μήκους ἀπορίας ἠναγκασμένον αἰτεῖσθαι τὴν
[6, 7]   ταῖς ἐλπίσι τὸν χρόνον, οἱ  δὲ   νῦν ὄντες ἐν παρασκευαῖς ὑστερήσαντες
[6, 56]   αὐτοὶ γὰρ εἴσονται τοῦτο. οἱ  δὲ   νῦν ὑπεροπτικοὶ δοκοῦντες εἶναι καὶ
[6, 26]   τὸ στῆθος μεστὸν τραυμάτων, τὰ  δὲ   νῶτα αἵματος ἐκ τῶν πληγῶν
[6, 91]   τι συμμαχικὸν οὐκ ὀλίγον. κρίνας  δὲ   Οὐολούσκοις ἐπιχειρεῖν πρώτοις πόλιν αὐτῶν
[6, 28]   ἀφορήτους ὕβρεις ἀναγκασθησομένας ὑπομενεῖν, μάλιστα  δὲ   παίδων ἔτι νηπίων οὐκ ἐπὶ
[6, 34]   μείζω τὴν ἐπίδοσιν ἐλάμβανεν. Οὐολούσκων  δὲ   πάλιν ἀπόστασιν βουλευσαμένων καὶ τῶν
[6, 32]   αὖθις ἐν εὐπαθείαις ἦσαν. ~Ἔτι  δὲ   πανηγυρίζουσιν αὐτοῖς πρεσβευταὶ παρῆσαν ἐξ
[6, 86]   τὰς ἀναγκαίας ἐργάζονται τέχνας. εἰ  δὲ   πάντα τὰ ἔθνη ταῦτα πρὸς
[6, 38]   αὐτῷ νομίζειν, ὅπως βούλεται, μέχρι  δὲ   παντὸς ἐναντιώσομαι τοῖς μὴ τὰ
[6, 64]   ἧς αἰεὶ διατελοῦσι δεόμεναι. ~Ὃ  δὲ   πάντων ἐστὶ κράτιστον ἐν τοῖς
[6, 6]   ὑπὸ τῆς τύχης παρεσκευασμένα, τρία  δὲ   πάντων κάλλιστα καὶ φανερώτατα. ~Πρῶτον
[6, 24]   ἕτοιμος τὰ κελευόμενα ποιεῖν· μέγιστον  δὲ   πάντων ὅπλον καὶ δυσκαταγώνιστον,
[6, 88]   Δέκιος καὶ Σπόριος Ἰκίλιος. τῶν  δὲ   παρὰ τῆς βουλῆς ἀφιγμένων οἱ
[6, 14]   πράγματα ἀπόρως εἶχον συμβάλλειν. ἐπεὶ  δὲ   παρὰ τῶν ἀνασωζομένων ἐκ τῆς
[6, 89]   καὶ δαίμονας τοὺς καταχθονίους, τοῖς  δὲ   παραβαίνουσιν ἐναντία καὶ τὰ παρὰ
[6, 66]   καὶ γνώμας ἔχοντες ἀμείνους. εἰ  δὲ   παραμενεῖ τὸ φιλόνεικον ὑμῖν, νέοις
[6, 91]   ταύτης τῆς πόλεως κύριοι. ὡς  δὲ   παρέλαβε τὴν πόλιν, ὀλίγους μέν
[6, 37]   τὴν πόλιν ὁμονοοῦσαν ἐργασαίμεθα. Τρίτος  δὲ   παρελθὼν Ἄππιος Κλαύδιος τὴν
[6, 71]   εἶναι ἔρημον καὶ μηλόβοτον. εἰ  δὲ   παρήσετε τὸν καιρὸν τοῦτον, εὔξεσθε
[6, 26]   βουλὴ περὶ αὐτῶν διαγνοίη, τοὺς  δὲ   παρόντας ὅποι βούλοιντο ἀδεῶς ἀπιέναι,
[6, 81]   τοιούτους εἰπὼν λόγους ἐπαύσατο· τοῖς  δὲ   παροῦσιν, ὅσα τε περὶ τῶν
[6, 27]   καὶ οἱ μὲν ταῦτα, οἱ  δὲ   πατρίκιοι καὶ τὸ τῶν ἱππέων
[6, 47]   διακείμενος τῇ καθεστώσῃ πολιτείᾳ. ~Τοῖς  δὲ   πατρικίοις ἐν μὲν τῷ παραυτίκα
[6, 46]   καταλιπεῖν τὴν πόλιν παρασκευαζομένου, τῶν  δὲ   πατρικίων ἀποτρέπειν ἀξιούντων καὶ βίαν
[6, 79]   οἱ μὲν ἁλύσει δεθέντες, οἱ  δὲ   πέδαις, οἱ δ´ ὥσπερ τὰ
[6, 53]   καὶ πεῖραν αὐτῶν διδόναι· χαλεπὴ  δὲ   πεῖρα τῶν μὴ ἐν ἔθει·
[6, 56]   ποιήσεσθαι, μηδὲν δὲ προνοουμένων. πρεσβείας  δὲ   πέμπειν οὐχ ὑπομένει διὰ τοὺς
[6, 92]   μὲν ἀνὰ τοὺς στενωπούς, τῶν  δὲ   περὶ ταῖς ἁλισκομέναις οἰκίαις μαχομένων.
[6, 22]   κρίνεσθαι κατὰ τοὺς νόμους· τῶν  δὲ   περὶ τὰς συναλλαγὰς ἀμφισβητημάτων εἰς
[6, 81]   νομισθῆναι τὴν ἐπίφθονον ἀρχήν. ἐπιβαλλόμενος  δὲ   περὶ τοῦ δικαίου ποιεῖσθαι λόγους,
[6, 76]   ἐμνησικακήσαμεν ὑμῖν τῶν πάλαι, χρηστὰ  δὲ   περὶ τοῦ μέλλοντος ἐλπίσαντες χρόνου,
[6, 35]   χώραν, πρὶν ἄρξασθαι πολέμου. ~Συναχθείσης  δὲ   περὶ τούτου βουλῆς, κληθεὶς πρῶτος
[6, 93]   καθ´ οὓς γένοιτο ἐπιών, κύκλῳ  δὲ   περιίσταντο ἀθρόοι καὶ ἔβαλλον ὑποχωροῦντες
[6, 15]   καὶ τὴν ἀπεσταλμένην μετακαλεῖν.  δὲ   πιθανωτάτη τοῖς πλείστοις φανεῖσα καὶ
[6, 45]   δούλους ἐποιήσατε, νῦν μετακαλεῖτε; ποίᾳ  δὲ   πίστει τὰς ὑποσχέσεις ἡμῖν ἐμπεδώσετε,
[6, 84]   τῶν ἄλλων ἡμεῖς ἐσμεν. τελευταία  δὲ   πίστις ἅπασίν ἐστιν ἀνθρώποις Ἕλλησί
[6, 81]   ἠναγκασμένον αἰτεῖσθαι τὴν ἄφεσιν, τὸ  δὲ   πλεῖον ἀκολασίᾳ καὶ ὕβρει καὶ
[6, 4]   δὲ δικτάτορος τῶν δεξιῶν. ἔτι  δὲ   πλείονος ταραχῆς κατασχούσης τοὺς οὐδὲν
[6, 29]   δὲ τοῦ στρατηλάτου χάριτι, οἱ  δὲ   πλεῖστοι τὸν Ἄππιον καὶ τοὺς
[6, 18]   ταῖς πόλεσιν ἀπέφαινον αἰτίους· τὸ  δὲ   πλῆθος ἓν μόνον τοῦτο ἁμαρτεῖν
[6, 10]   καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐφάνησαν. ἐγίνοντο  δὲ   ποικίλαι καὶ ἀγχίστροφοι περὶ αὐτοὺς
[6, 84]   μὲν ἰδιωτῶν ἔχθραι πικραί, πολλοὶ  δὲ   πόλεμοι πόλεσι πρὸς πόλεις συστάντες
[6, 62]   ἐν κοινῷ χρήματά ἐστιν· οἱ  δὲ   πόλεμοι ταῖς περιουσίαις τῶν χρημάτων
[6, 42]   δικτάτωρ Οὐαλέριος ἐπὶ Σαβίνους, τὴν  δὲ   πόλιν ἅμα τοῖς γεραιτέροις καὶ
[6, 48]   ἀποστατῶν τοῖς πατρικίοις ἐδήλωσαν,  δὲ   πόλις, ἐπειδὴ τὰς ἀποκρίσεις ταύτας
[6, 79]   μέλλειν κειμένου τοῦ παθεῖν. ~Πολέμου  δὲ   πολιτικοῦ ὡς ἅπαντες ἴσασι κάκιον
[6, 1]   ἀγάμους ταῖς μητράσιν ἕπεσθαι· ἐτύγχανον  δὲ   πολλαὶ πάνυ γυναῖκες εἰς τὰς
[6, 25]   ἥξειν τοῖς ἐπιοῦσιν οἰομένων· σφίσι  δὲ   πολλὴν ἐξουσίαν ὑπάρχειν ὁπότε βούλοιντο
[6, 20]   μέγιστα καὶ ἀδιόρθωτα ἀδικούντων. μωρίας  δὲ   πολλῆς εἶναι καὶ ἀναλγησίας ἔργον·
[6, 8]   τυράννων ἀγωνιζόμενον πάνυ ὀλίγον, μᾶλλον  δὲ   πολλοστὸν μέρος τι τοῦ ἡμετέρου·
[6, 60]   τοῦ ὀνόματος διαβληθὲν ἀφανισθήσεται· ἡμεῖς  δὲ   πολλῷ ἂν δικαιότερον ἐπενέγκαιμεν ὄνειδος
[6, 81]   οὐδὲν τῶν ἀληθῶν ἀποκρυπτομένου· ἔλαττον  δὲ   πολλῷ τοῦτ´ ἦν θατέρου τὸ
[6, 96]   ταμίαις ἐπιτρέψασα τὴν ἐπιμέλειαν. οἱ  δὲ   πολλῶν πάνυ μισθώσαντες χρημάτων τὰς
[6, 10]   χερσὶ πᾶσα μάχη. ὡς  δὲ   πολὺ τὸ παράλογον ἀμφοτέροις τῆς
[6, 88]   τι μέρος τῆς πρεσβείας, Οὐαλέριος  δὲ   πορεύσεται καὶ οἱ λοιποὶ σὺν
[6, 14]   ἄλλοις πολλοῖς καὶ μεγάλοις. ~Ὁ  δὲ   Ποστόμιος ἐκείνην μὲν τὴν νύκτα
[6, 16]   ἑαλωκότας ἐπ´ αὐτοφώρῳ κατασκόπους,  δὲ   Ποστόμιος οὐκ ᾤετο δεῖν ὁμοίους
[6, 33]   οἵαν τ´ εἶναι προσωφελεῖν.  δὲ   Ποστόμιος παρακελευσάμενος τοῖς ἀμφ´ αὑτὸν
[6, 93]   ἐπιόντα τε καὶ ἑπόμενον.  δὲ   Πόστουμος ὡς ἔγνω τοῦτο, δείσας
[6, 43]   καὶ διαιτητὴς ἀμφοῖν γενόμενος· κωλύομαι  δὲ   πράττειν αὐτὰ διὰ τοὺς οὐ
[6, 25]   δὲ καὶ ἄλλων συχνοί. Λατῖνοι  δὲ   πρεσβείας πρὸς αὐτοὺς ἐπὶ συμμαχίας
[6, 88]   συγχωρῆσαι σφίσι καὶ τοῦτο. οἱ  δὲ   πρέσβεις μεταστάντες ἐκ τῆς ἐκκλησίας
[6, 78]   παραδόντες αὐτὰ φέρομεν. ~Ἐφ´ οἷς  δὲ   πρεσβεύετε καὶ τίνων δεόμενοι ἥκετε,
[6, 66]   δεήσει τοὺς βουλεύσοντας ἔχειν· τοῖς  δὲ   πρεσβυτέροις ἀποδόντες λόγον αὖθις, ἐὰν
[6, 1]   ἑορτάς τε καὶ θυσίας. τὰ  δὲ   πρὸ τούτων βωμὸν αὐτόθι καθιδρύσθαι
[6, 45]   τῷ κατὰ Ῥωμαίων πολέμῳ. ὡς  δὲ   προῆλθον ἔξω τῆς πόλεως οἱ
[6, 63]   τοῦ δημοτικοῦ τὸ περιόν. ἵνα  δὲ   πρόθυμον πρὸς τοὺς ἀγῶνας,
[6, 41]   καὶ ἄλλου παντὸς συμβολαίου. τοῖς  δὲ   προθύμως ἀγωνισαμένοις κάλλιστος μὲν στέφανος
[6, 56]   τινα πρόνοιαν αὐτοῦ ποιήσεσθαι, μηδὲν  δὲ   προνοουμένων. πρεσβείας δὲ πέμπειν οὐχ
[6, 16]   λόγῳ, κατάσκοποι δ´ ἔργῳ. ἀρνουμένων  δὲ   πρὸς ἅπαντα τῶν ἀνδρῶν οὐ
[6, 77]   δίκαια ποιεῖν τοῦτον ὑβρίσατε, τῶν  δὲ   πρὸς ἡμᾶς ὁμολογιῶν οὐδεμίαν ἐφυλάξατε,
[6, 2]   ἀνοχαὶ πρὸς Λατίνους διελέλυντο, παρασκευαὶ  δὲ   πρὸς τὸν πόλεμον ὑφ´ ἑκατέρων
[6, 15]   πρὸς τὸν ἀγῶνα εὐτρεπίζεσθαι, πέμποντας  δὲ   πρὸς τοὺς ἄλλους Οὐολούσκους δυεῖν
[6, 94]   τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἐπιφανέστατος. τῆς  δὲ   πρὸς τοὺς Ἀντιάτας μάχης τοῦτο
[6, 74]   τῶν βασιλέων εὐνοίας ἀπέστημεν, ὑμῖν  δὲ   προσεθέμεθα· καὶ συνεπαναστάντες αὐτοῖς μεθ´
[6, 95]   καθόδου τῶν ἀποστάντων ἕνεκα. τὴν  δὲ   προστασίαν καὶ τὴν ἐπιμέλειαν τῶν
[6, 20]   τῶν σπονδῶν οὐδὲν ἀντέλεγεν· ἐπειδὴ  δὲ   πρότεροι τὰς σπονδὰς ἔλυσαν Λατῖνοι,
[6, 5]   μέσην τεταγμένοις τὴν φάλαγγα. τῆς  δὲ   Ῥωμαίων στρατιᾶς τὸ μὲν ἀριστερὸν
[6, 80]   τῶν ἀλλοτρίων ἐλαύνεσθαι. οἱ  δὲ   Ῥωμύλῳ συναράμενοι τῆς στρατείας ἐπὶ
[6, 27]   ἀπονοίας τῶν ἀπόρων ἡγεμόνα,  δὲ   Σερουίλιος ἐκεῖνον αὐστηρὸν καὶ αὐθάδη
[6, 29]   ἀκμῇ μάλιστα δοκοῦντας εἶναι.  δὲ   Σερουίλιος ἔτι νυκτὸς ἀπὸ τοῦ
[6, 26]   ἐκ τῆς ἀγορᾶς ᾤχετο.  δὲ   Σερουίλιος ῥίψας τὴν περιπόρφυρον ἐσθῆτα
[6, 30]   τῷ ἀνδρὶ τὸν θρίαμβον.  δὲ   Σερουίλιος ὑβρίσθαι δοκῶν ὑπὸ τοῦ
[6, 20]   ἁμαρτημάτων μηδεμιᾷ πόλει μνησικακεῖν. ~Σερουίλιος  δὲ   Σουλπίκιος περὶ μὲν τῆς εἰρήνης
[6, 86]   πάντα ἐπ´ αὐτοῖς κομίζεται· τὸ  δὲ   στόμα ὅτι φθέγγεται· δὲ
[6, 94]   ἔτυχεν αὐτῷ ξένος ὤν. οἱ  δὲ   στρατιῶται καὶ πρότερον ἀγάμενοι τὸν
[6, 91]   εὐπέτειαν προσέβαλε τοῖς τείχεσι· τῶν  δὲ   στρατιωτῶν οἱ μὲν τὰς πύλας
[6, 52]   τῇ πόλει τῶν ἐχθρῶν; ποία  δὲ   συγγνώμη τῷ χρονισμῷ καὶ τῇ
[6, 28]   βοηθεῖν ἐδέοντο τῇ πατρίδι.  δὲ   συγκαλέσας τὸν δῆμον εἰς τὴν
[6, 53]   τοῖς μὴ τυγχάνουσι χρησόμεθα; εἰ  δὲ   συγχωρήσαιμεν, πατρὶς ἡμῖν οἰχήσεται
[6, 34]   ἐπ´ ἐκείνοις ψηφιζομένων. κατ´ ὀλίγους  δὲ   συλλεγόμενοι ὅρκοις ἀλλήλους κατελάμβανον ὑπὲρ
[6, 25]   ἀμφιέσασα ἐλευθέροις σώμασι πρεπούσαις. τῆς  δὲ   συμμαχίας οὐδὲν αὑτῇ ἔφη δεῖν
[6, 21]   καὶ θάπτεται ὑπ´ αὐτοῦ. τῶν  δὲ   σὺν ἐκείνῳ φυγάδων οἱ μὲν
[6, 5]   δέοντες, χίλιοι δ´ ἱππεῖς· Λατίνων  δὲ   σὺν τοῖς συμμάχοις τετρακισμύριοι μάλιστα
[6, 31]   τὴν τῶν Ῥωμαίων ἔφοδον. ὡς  δὲ   συνέμιξαν εἰς χεῖρας, ἐγένετο μάχη
[6, 93]   νίκης ἀναμφιλόγως αἰτιώτατος ἦν. ἐπεὶ  δὲ   συνεσκόταζεν ἤδη, οἱ μὲν Ῥωμαῖοι
[6, 95]   ἂν γένηται τὸ συμβόλαιον. ταῖς  δὲ   συνθήκαις ταύταις μηδὲν ἐξέστω προσθεῖναι
[6, 92]   ἐπιφερόμενον τῶν πολεμίων στῖφος· καταβαλὼν  δὲ   συχνοὺς αὐτῶν, ὡς ἐνέκλιναν οἱ
[6, 43]   τὰ βέλτιστα τῷ κοινῷ, τὰ  δὲ   σφίσιν αὐτοῖς ἐν τῷ παρόντι
[6, 19]   καὶ ὑπὲρ δύναμιν μαχηταί· δέος  δὲ   σφίσιν εἶναι λέγων, μὴ κοινὸν
[6, 14]   οὔπω παρῆν οὐδεμία αὐτοῖς,  δὲ   σφῶν αὐτῶν δύναμις πολλή τε
[6, 41]   ἀφείσθω πᾶσα μὲν οὐσία, πᾶν  δὲ   σῶμα, πᾶσα δ´ ἐπιτιμία πολίτου
[6, 29]   τὸν πόλεμον παρασκευῆς γέμοντα. ἑάλω  δὲ   σώματα ἐλεύθερα συχνά, τὰ μὲν
[6, 74]   πολλὰ μὲν τραύματα λαβόντες, πολλὰ  δὲ   σώματα συγγενῶν τε καὶ ἑταίρων
[6, 15]   τοῖς εὐτολμοτάτοις φανήσεσθαι ἔμελλε. ~Τοῖς  δὲ   σωφρονεστάτοις οὐκ ἀσφαλὲς τὸ κινδύνευμα
[6, 95]   ἀποστάντας ἑτοίμως ἐδόκουν συνάρασθαι. ἦν  δὲ   τὰ γραφέντα ἐν ταῖς συνθήκαις
[6, 42]   πολλὰ μὲν δράσαντες γενναῖα, πλείω  δὲ   τὰ δεινὰ ὑπομείναντες εἰς φυγὴν
[6, 62]   καλύβαις ὥρᾳ ἔτους χειμερίῳ, πορίζεσθαι  δὲ   τὰ ἐπιτήδεια οὐχ ὅπως δι´
[6, 7]   ὑπάρξει μηδενὸς πειραθῆναι δεινοῦ, τοῖς  δὲ   τὰ ἔσχατα παθεῖν, ἀλλὰ τὸ
[6, 48]   ἀπὸ τοῦδε χρόνον ἀμνηστίαν· ἐὰν  δὲ   τὰ κράτιστα βουλεύωσι τῷ κοινῷ
[6, 83]   ἁπάσαις ταῖς ἀρχαίαις ἱστορίαις. ἦν  δὲ   τὰ λεχθέντα ὑπ´ αὐτοῦ τοιάδε.
[6, 73]   ὅπλα ἐφ´ ὑμῖν γενέσθαι, τρία  δὲ   τὰ μέγιστα καὶ τὰ φανερώτατα.
[6, 78]   τἀκόλουθα τούτοις· οὐδὲν ἀντιλέγω. βούλομαι  δὲ   τὰ μετὰ ταῦτ´ ἐσόμενα παρ´
[6, 39]   οἰόμενοι τῆς ἐξουσίας ἀποχρῆναι, ἀνδρὸς  δὲ   τὰ πάντα ἐπιεικοῦς τοῖς πράγμασι
[6, 44]   δ´ οὐδὲν κακούργημα ἦν· ἐπεὶ  δὲ   τὰ παρὰ τῆς βουλῆς ὁμολογηθέντα
[6, 5]   οὐ προαιρουμένοις ταῦτ´ ἦν. ἐπειδὴ  δὲ   τὰ σημεῖα ἤρθη παρ´ ἑκατέρων
[6, 83]   διαλλάξαι τὸν τόπον ἐρημίας.  δὲ   τά τε ἄλλα, ὡς οἷόν
[6, 42]   χρήματα οἱ στρατιῶται ἔλαβον. Αἰκανοὶ  δὲ   τὰ τῆς ἀσθενείας ἑαυτῶν ὑφορῶντες
[6, 79]   ὑπὸ τῶν φιλτάτων ἀπόλλυσθαι, τοῖς  δὲ   τὰ φίλτατα διολέσαι. ἐπὶ τοιαύταις
[6, 36]   ἐπειδὰν ἀπολύσητε τὰς πρεσβείας.  δὲ   ταῖς πρεσβείαις ἀποκρίνασθαι ἐν τῷ
[6, 59]   αὑτοῦ γνώμην ἀπεφήνατο μόνην, τῶν  δὲ   τἀναντία ἐγνωκότων μὴ κατηγόρει· περιῆν
[6, 12]   διὰ τῆς λαγόνος ἀποθνήσκει. Σέξτος  δὲ   Ταρκύνιος τοῦ λαιοῦ τῶν Λατίνων
[6, 86]   πολλὰς διὰ θαλάσσης ὠφελείας, οἱ  δὲ   τὰς ἀναγκαίας ἐργάζονται τέχνας. εἰ
[6, 83]   γνῶναί τε καὶ παῦσαι. εὑρόντες  δὲ   τὰς ἀποτόμους τῶν δανείων ἀναπράξεις
[6, 65]   κατισχύειν μηδετέραν τῶν στάσεων, διαριθμησαμένους  δὲ   τὰς γνώμας τῶν συνέδρων ταῖς
[6, 63]   ἕβδομον τὸ φυγαδικόν. οὐ λέγω  δὲ   τὰς Λατίνων τριάκοντα πόλεις, αἳ
[6, 4]   τῆς κρατίστης νεότητος ἐξεληλυθυίας· οἱ  δὲ   τὰς Οὐολούσκων τε καὶ τῶν
[6, 81]   μεστὸν ἀπεδείκνυε καὶ ἀπάτης. ἐπεὶ  δὲ   τὰς ὕβρεις τελευτῶν διῆλθεν, ἃς
[6, 15]   κατὰ νοῦν ἔχουσι πράττειν. ὅταν  δὲ   ταῦτ´ ἀκριβῶς σφίσι γένηται φανερά,
[6, 29]   ἐφ´ οἷς ἑκάστοις συνέβαλον. ὡς  δὲ   ταῦτ´ ἤκουσαν οἱ πένητες, αὐτίκα
[6, 13]   τόνδε τὸν πόλεμον· ὑπὲρ ἅπαντα  δὲ   ταῦτα μετὰ τὴν θυσίαν
[6, 51]   ὕποπτον εἶναι παρεσκευάκασιν. ὑπὲρ ἅπαντα  δὲ   ταῦτα τῶν ἐπιτηδείων συγκομιδὴ
[6, 56]   ἔστιν τι βούλεται. πρὸς  δὲ   ταῦτα τί παραινῶ νῦν πράττειν,
[6, 37]   δεδανεικόσιν, ὡς ἑκάστοις συνέβαλον. Μετὰ  δὲ   ταῦτα Τῖτος Λάρκιος εἶπεν· Ἐμοὶ
[6, 36]   μωρίᾳ τὴν ἀρετὴν ἀφανίσαι· παραδόντες  δὲ   ταῦτα τοῖς ἀπολωλεκόσιν ὧν κοινωνητέον
[6, 16]   καὶ τὴν παροῦσαν ἀπάγειν. ~Ὡς  δὲ   ταύτῃ προσέθεντο τῇ γνώμῃ καὶ
[6, 75]   μὲν ἐκ παρατάξεως χειρωσάμενοι, τὰς  δὲ   τειχομαχίαις ἑλόντες ὑπηκόους ἐποιήσαμεν, ἐῶ.
[6, 74]   φίλον γενόμενον ἠναγκάσαμεν ἀπελθεῖν. τὰ  δὲ   τελευταῖα τρίτον κάθοδον τῶν βασιλέων
[6, 73]   δικαίοις καὶ φιλανθρώποις ποιησόμεθα· τὸ  δὲ   τελευταῖον, ὅτι βέβαιον ἡμῖν, ὧν
[6, 87]   ἐκ τῶν παρόντων φωναί. ἐπειδὴ  δὲ   τελευτῶν τοῦ λόγου πρὸς ὀλοφυρμοὺς
[6, 42]   ἱππέων ὅσον ἑκάστῳ προσεμερίσθη· τὰ  δὲ   τέτταρα καὶ τοὺς λοιποὺς ἱππεῖς
[6, 50]   ἧς ἅπαντες γλίχονται, μεταβολῆς· οἱ  δὲ   τέως ἐπιστρατοπεδεύοντες ἑτέροις, νῦν αὐτοὶ
[6, 75]   μὲν τῇ κατὰ γῆν, πολλῇ  δὲ   τῇ κατὰ θάλατταν δυναστείᾳ περιουσιάζουσαν,
[6, 13]   καταλειφθέντος τῆς πόλεως ἡγεμόνος. ὡς  δὲ   τῇ κατόπιν ἡμέρᾳ τὰς παρὰ
[6, 34]   ἀκοσμίας πλήρης καὶ θορύβου. ἅμα  δὲ   τῇ στάσει τῇ κατὰ τὴν
[6, 92]   τοῖς ἔνδον ἐκ πολλοῦ. ἐπιχειρήσας  δὲ   τῇ τειχομαχίᾳ μέχρι δείλης ὀψίας
[6, 40]   ἵνα μηδὲν ἐξεργάσηται νεώτερον. ~Παραλαβὼν  δὲ   τὴν ἀρχὴν Οὐαλέριος καὶ προσελόμενος
[6, 2]   νεωτερίσειαν, εἶχον ἐν φυλακῇ. ἁπάντων  δὲ   τὴν αὐτὴν γνώμην λαβόντων, ὅτι
[6, 34]   ὅρκους ἐποιήσαντο περὶ συμμαχίας. πυνθανόμενοι  δὲ   τὴν διάνοιαν αὐτῶν οἱ πατρίκιοι
[6, 43]   ὑποσχέσεις ἀπαιτοῖεν οἱ ἄποροι· εἰς  δὲ   τὴν δορίκτητον, ἣν Οὐολούσκους ἀφείλοντο,
[6, 96]   τὴν λιτότητα τοῦ βίου, μάλιστα  δὲ   τὴν εἰς χρηματισμὸν ἐγκράτειαν ἐπὶ
[6, 26]   μὲν τὴν ἡμέραν ἐπισχεῖν, εἰς  δὲ   τὴν ἐπιοῦσαν ἥκειν, ὡς τῆς
[6, 5]   χάρακι καὶ τάφρῳ κρατύνασθαι. ἀναλαβὼν  δὲ   τὴν ἵππον ἅτερος αὐτῶν Σέξτος
[6, 92]   ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἀθρόοι. Ῥωμαῖοι  δὲ   τὴν μὲν πρώτην ἔφοδον αὐτῶν
[6, 70]   τῷ καταλύσαντι τοὺς βασιλεῖς, ἐκπληρῶσαι  δὲ   τὴν ὁμωνυμίαν βουλόμενος ἠξίου καὶ
[6, 17]   ἀλόγου γε οὐδὲ ἀπίστου. ~Ἐπισχὼν  δὲ   τὴν ὁρμὴν τοῦ πλήθους ἀπιέναι
[6, 70]   τὰς ἐντολὰς αὐθημερὸν ἐξῄεσαν. φθάσασα  δὲ   τὴν παρουσίαν αὐτῶν φήμη
[6, 71]   χρήζετε μηδ´ ἐντρυφᾶτε ἡμῖν, καταλυσάμενοι  δὲ   τὴν στάσιν ἄπιτε χαίροντες εἰς
[6, 13]   ἔξω τῆς πόλεως ἱδρυμένου, διεξιόντες  δὲ   τήν τ´ ἄλλην πόλιν καὶ
[6, 18]   δημαγωγοῖς ἴδια κέρδη παρεσκευασμένοις. ταύτης  δὲ   τῆς ἀπάτης, ἐν τὸ
[6, 83]   βουλήματος τῶν ἀκουόντων ἐστοχασμένοις, τελευτῶν  δὲ   τῆς δημηγορίας λέγεται μῦθόν τινα
[6, 65]   ταύτης εἴχετο τῆς προαιρέσεως. οἱ  δὲ   τῆς εἰρήνης ἐπιθυμοῦντες τῇ Μενηνίου
[6, 82]   χεῖρε περιαγαγόντες ἀκολουθεῖτε αὐτοῖς· εἰ  δὲ   τῆς ἐλευθερίας ἔνεστιν ὑμῖν τις
[6, 28]   ἐπιμελείας τῷ συνάρχοντι προσηκούσης, ἑαυτῷ  δὲ   τῆς ἡγεμονίας τῶν πολέμων ἀποδεδομένης·
[6, 65]   ἐκ τῶν ἐμφυλίων πολέμων. ἐξηττώμενοι  δὲ   τῆς κραυγῆς τῶν νέων καὶ
[6, 5]   αὐτὸν φυγάσι χωρήσων ὁμόσε· πλῆθος  δὲ   τῆς συνελθούσης δυνάμεως εἰς τὴν
[6, 2]   τρίτης Αἰβούτιον τὸν ἱππάρχην, ἐπὶ  δὲ   τῆς τετάρτης κατέλιπεν ἔπαρχον Αὖλον
[6, 11]   πάλιν ἀναλαβόντες αὑτοὺς ἐμάχοντο, οἱ  δὲ   τῆς φάλαγγος ἡγεμόνες ἑκατέρας Τῖτος
[6, 11]   ἄνδρα ἐνενήκοντα ἔτεσι προσάγοντα. πεσόντος  δὲ   Τίτου μικρὸν ἀγωνισάμενοι χρόνον οἱ
[6, 61]   ἡμῖν παρὰ γνώμην εἴξαντες. ὅταν  δὲ   τὸ ἀνόητον ἀντὶ τοῦ κολάζεσθαι
[6, 36]   ἑαυτοὺς ὅσα πολεμίους βλάψομεν. Λατίνων  δὲ   τὸ εὔνουν ἐπαινέσαντες ἀναθαρσύνωμεν τὸ
[6, 2]   ὑφ´ ἑκατέρων ἐγίνοντο μεγάλαι. ἦν  δὲ   τὸ μὲν Ῥωμαίων πλῆθος ἅπαν
[6, 15]   ἐπὶ τὸν ἀγῶνα ὁρμῆς, αἰσχρὸν  δὲ   τὸ παράλογον τῆς ἐπὶ τὰ
[6, 10]   ἀπέλυσεν ἐπὶ τὰς τάξεις. ὡς  δὲ   τὸ σύνθημα τὸ παρὰ τῶν
[6, 10]   ἀρχαῖς τἀναντία ἑώρων γινόμενα. οὐκέτι  δὲ   τὸ τῶν ἀντιπολεμίων δέος, ἀλλὰ
[6, 8]   μὲν ὀρθῶς εἰρῆσθαι νομίζουσιν, ὀρρωδοῦσι  δὲ   τὸ τῶν ἀντιπολεμίων πλῆθος, βραχείᾳ
[6, 53]   τῶν μὴ ἐν ἔθει· ἀνάγκη  δὲ   τοιούτους εἶναι τοὺς σύγκλυδας καὶ
[6, 81]   λόγους ἀληθεῖς μέν, οὐχ ἅπασι  δὲ   τοῖς ἀκούουσι κεχαρισμένους, οὐκ ἔπειθεν,
[6, 58]   δημοτικοὺς παραδίδοσθαι τοῖς καταδικασαμένοις, ἔφεσιν  δὲ   τοῖς βουλομένοις ἐδίδου μεταφέρειν τὰς
[6, 24]   αὐτῶν νόμοι δεδώκασιν, ἀναπράττεσθαι, εἴκειν  δὲ   τοῖς δημοτικοῖς μηδὲν τι
[6, 33]   φεύγουσιν ἑπόμενοι πολλοὺς ἀπέκτειναν, οἱ  δὲ   τοῖς ἔτι μαχομένοις κατὰ νώτου
[6, 30]   Οὐολούσκων ἀμύνειν τι δυναμένου. ~Ὡς  δὲ   τοῖς Ῥωμαίοις τεταπεινωμένα ἦν τὰ
[6, 76]   ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ ποιήσασθαι, αὐτὸν  δὲ   τὸν ἄνδρα τουτονὶ τὸν βέλτιστον,
[6, 80]   γῆν ὑπερεῖδον τῆς πατρῴας· ἡμεῖς  δὲ   τὸν ἄπολιν καὶ τὸν ἀνέστιον
[6, 66]   ἄπιτ´ ἐκ τοῦ συνεδρίου· εἰς  δὲ   τὸν ἐπιόντα σύλλογον ἥξετε μετριώτεροι
[6, 12]   τοὺς περὶ αὐτὸν ἱππεῖς. κελεύσας  δὲ   τὸν ἕτερον πρεσβευτήν, Τῖτον Ἑρμήνιον,
[6, 92]   ἐκαλεῖτο δὲ Γάιος Μάρκιος, σώφρων  δὲ   τὸν καθ´ ἡμέραν βίον ἀνὴρ
[6, 28]   λώβας καὶ προπηλακισμοὺς ἀνηλεεῖς· ὅταν  δὲ   τὸν παρόντα κίνδυνον ἅπαντες ὁμοίαις
[6, 12]   κέρατος ἐξεώθει τῆς στάσεως· ὡς  δὲ   τὸν Ποστόμιον ἐθεάσατο σὺν τοῖς
[6, 2]   μὲν αὐτὸς ἡγεῖτο μοίρας, ἑτέρας  δὲ   τὸν συνύπατον Οὐεργίνιον ἔταξεν ἄρχειν,
[6, 92]   σφᾶς αὐτοὺς τοῖς κεκρατηκόσι. τοῦτον  δὲ   τὸν τρόπον ἁλούσης τῆς πόλεως
[6, 77]   ἐξ ἀρχῆς διέγνωτε. οὐχ ὑπομένοντος  δὲ   τοῦ ἀνδρὸς τὸν φενακισμὸν οὐδὲ
[6, 29]   ἐπ´ αὐτοὺς τὸ στράτευμα. ἐξαπιναίου  δὲ   τοῦ δεινοῦ καὶ παρὰ δόξαν
[6, 26]   σὺν τοῖς υἱοῖς δυσίν· ἐπιτάττοντος  δὲ   τοῦ δεσπότου τῶν οὐ ῥᾳδίων
[6, 20]   διελύθησαν, ὡς προδότας ἀποκτεῖναι· ὅσον  δὲ   τοῦ δήμου πτωχὸν καὶ ἀργὸν
[6, 94]   τῶν λαφύρων ποιήσασθαι πᾶσαν, τότε  δὲ   τοῦ ἔργου λαβόντος τὴν συντέλειαν.
[6, 92]   ταῖς ἁλισκομέναις οἰκίαις μαχομένων. συνελάμβανον  δὲ   τοῦ ἔργου τοῖς ἔνδον καὶ
[6, 66]   τῶν ἐναντιουμένων τελευτῶντες ἐτράποντο. ~Λωφήσαντος  δὲ   τοῦ θορύβου καὶ σιωπῆς γενομένης
[6, 65]   δὲ τοὺς αὐθάδεις ταπεινοῦσθαι. ~Παυσαμένου  δὲ   τοῦ Κλαυδίου μεγάλη φωνὴ καὶ
[6, 19]   μάλιστα μισεῖσθαι τὰ φοβερά· τελευτῶν  δὲ   τοῦ λόγου παραδείγμασιν αὐτοὺς ἠξίου
[6, 18]   τῇ Ῥωμαίων προσθήσοντας εὐποτμίᾳ. τελευτῶντες  δὲ   τοῦ λόγου συγγένειαν ἐπεκαλοῦντο καὶ
[6, 87]   οὐθὲν αὐτοῖς ἔτι δεήσειν. ὑποτυχόντος  δὲ   τοῦ Μενηνίου καὶ κελεύσαντος λέγειν
[6, 72]   πολλάκις ὅμοιον εὑρεῖν ἕτερον. ~Παυσαμένου  δὲ   τοῦ Οὐαλερίου παρελθὼν Σικίννιος
[6, 26]   τὴν ἐξ ἀνθρώπων ἐπικουρίαν. συνδραμόντος  δὲ   τοῦ πλησίον ὄχλου στάς, ὅθεν
[6, 29]   μὲν ἐλπίσιν ὠφελειῶν ὑπαχθέντες, οἱ  δὲ   τοῦ στρατηλάτου χάριτι, οἱ δὲ
[6, 96]   τι χρῆμα συνήχθη διαφόρου. μαθοῦσα  δὲ   τοῦθ´ βουλὴ δι´ αἰσχύνης
[6, 21]   παντὸς ἠλευθερωμένοι δέους πορεύεσθε, ἐὰν  δὲ   τοὺς αἰχμαλώτους ἀπολύσητε καὶ τοὺς
[6, 47]   ἐπὶ τοῖς τείχεσιν ἐτάξαντο. ἐπεὶ  δὲ   τοὺς ἀποστάτας κατέμαθον οὔτε τοῖς
[6, 64]   ταπεινοὺς αὔθαδες γίνεσθαι φιλεῖ, πρὸς  δὲ   τοὺς αὐθάδεις ταπεινοῦσθαι. ~Παυσαμένου δὲ
[6, 63]   παραγενόμενοι κατὰ τὰς στρατείας. πρὸς  δὲ   τοὺς ἔξωθεν πολεμίους αὐτοί τε
[6, 56]   τοὺς ὑπερηφανοῦντας ἀγριαίνεσθαι φιλεῖ, πρὸς  δὲ   τοὺς θεραπεύοντας ἡμεροῦσθαι. ~Ταῦτ´ εἰπόντος
[6, 17]   ἐπὶ τὸν Οὐολούσκων χάρακα. ἐκβαλὼν  δὲ   τοὺς κατασκόπους εὐτρεπίζεσθαι τὰ εἰς
[6, 4]   ἐχυρῶν κατάληψιν, ἀλλὰ δειλίας· οἱ  δὲ   τοὺς μὲν ἀποταφρεύσαντας ὀλίγῃ τινὶ
[6, 41]   πειθόμενοι τὰς ψυχὰς ἐλευθερώσατε, ἐπὶ  δὲ   τοὺς πολεμίους τὴν ὀργὴν μετάθετε
[6, 41]   ἀλλήλους ἐχόντων καταφρονήσαντες ὑμῶν. ὅταν  δὲ   τοὺς πολεμίους τιμωρήσησθε, ἐγγυῶμαι ὑμῖν
[6, 9]   ἀκμῇ φεύγειν τὰ δεινά, τούτους  δὲ   τοὺς ὑπὲρ ἡλικίαν διώκειν, καὶ
[6, 14]   μὲν τὸ πεδίον νεκρῶν, ὀρθοὺς  δὲ   τοὺς χάρακας ἀμφοτέρους, προιόντα δ´
[6, 32]   ὀχυροῖς ὀλίγον ἀλλήλων διεστῶτες. ἐπεὶ  δὲ   τοὺς χάρακας ἐκρατύναντο, προῆλθον εἰς
[6, 65]   ὅπλοις, ὅταν ἀναγκαῖον γένηται· ἦν  δὲ   τοῦτο στῖφος καρτερὸν καὶ σχεδὸν
[6, 68]   τῶν βουλευμάτων τὴν πόλιν· ἔσται  δὲ   τοῦτο φανερὸν οὐκ εἰς μακράν·
[6, 82]   τοῦ ἀγανακτοῦντος βοή. ~Ὀλίγα  δὲ   τούτοις ἔτι προσθέντος τοῦ Λαρκίου
[6, 48]   ἀλλὰ τῶν συναγωνιουμένων εὐτύχημα· τέλος  δὲ   τοῦτον προσθέντων τὸν λόγον, ὡς
[6, 83]   ἀρχῆς κόσμον τὴν πολιτείαν, ἔχοντες  δὲ   τούτου τὴν ἐξουσίαν αὐτοκράτορα. ὥστε
[6, 30]   καὶ τὰ σκῦλα ἀνέθηκεν. ἐκ  δὲ   τούτου φθόνον μὲν ἔτι μείζονα
[6, 2]   ἔφην βαθείας ἐξεγένετο ἀπολαῦσαι. ~Μετὰ  δὲ   τούτους παραλαμβάνουσι τὴν ἀρχὴν Αὖλος
[6, 75]   ποιήσαντες αὐτὴν ὑμῖν ὑπήκοον; Σαβίνους  δὲ   τουτουσὶ ἔθνος τηλικοῦτον, οἷς διὰ
[6, 12]   τρέπονται καὶ πίπτουσι συχνοί. ἐν  δὲ   τούτῳ καὶ πρεσβευτὴς Ἑρμήνιος
[6, 76]   πρὸς ὑμᾶς διανοίαις διαμένοντες, ἐν  δὲ   τούτῳ καὶ τὰ ὑπήκοα ὀλίγου
[6, 69]   ἀλλὰ πεισομένων τοῖς πρεσβυτέροις. ὅμοια  δὲ   τούτῳ καὶ τῶν ἄλλων νέων
[6, 27]   οὐδὲν ἐγίνετο τῶν λόγων. ἐν  δὲ   τούτῳ Λατίνων ἱππεῖς κατὰ σπουδὴν
[6, 65]   ταῖς πλείοσι {γνώμαις} στοιχεῖν. εἰ  δὲ   τούτων ἀμφοτέρων ὑπεριδόντες αὐτοκράτορας αὑτοὺς
[6, 80]   ὑποδεξαμένοις, τὰ δ´ ὠφελίμους. ~Παραδείγματα  δὲ   τούτων γενέσθωσαν ἡμῖν πολλοί τε
[6, 15]   ὁπότερον ἂν αὐτῶν ποιήσωσι. γνώμη  δὲ   τούτων ἦν ἐν μὲν τῷ
[6, 15]   ἐκ τῆς στρατείας κακόν. ἑτέροις  δὲ   τούτων μὲν οὐδέτερον ἐδόκει χρῆναι
[6, 51]   γενώμεθα ἔτι μᾶλλον φοβήσει, χωρὶς  δὲ   τούτων μηδένα χρόνον ἡμᾶς
[6, 2]   συνύπατον Οὐεργίνιον ἔταξεν ἄρχειν, τῆς  δὲ   τρίτης Αἰβούτιον τὸν ἱππάρχην, ἐπὶ
[6, 25]   ἡμαρτηκόσιν τι βούλοιτο.  δὲ   τροφὰς τῷ στρατεύματι παρ´ αὐτῶν
[6, 46]   αἰτίων τῆς ἀποστάσεως ἐγίνοντο. ἐν  δὲ   τῷ αὐτῷ καιρῷ καὶ τὰ
[6, 94]   μέντοι καταχρήσεσθαί γ´ αὐταῖς, ἀρκεσθήσεσθαι  δὲ   τῷ θ´ ἵππῳ τῆς λαμπρότητος
[6, 66]   τὴν ἐξουσίαν ψῆφον ἐπιφέροντα. ἐν  δὲ   τῷ παρόντι οὐχ ὑπὲρ ἑτέρου
[6, 12]   Ῥωμαίων πολλοὶ καὶ ἀγαθοί. περὶ  δὲ   τῷ πτώματι αὐτοῦ γίνεται καρτερὸς
[6, 10]   τοὺς Ῥωμαίους ἱππεῖς ἀνέξεσθαι, Ῥωμαῖοι  δὲ   τῷ τολμηρῶς καὶ ἀπερισκέπτως ἐπὶ
[6, 67]   καὶ φιλανθρώπους ἀποδείκνυσθαι γνώμας. πρῶτον  δὲ   τῶν ἄλλων ἐκάλουν τὸν Μενήνιον·
[6, 64]   μὲν ἡμετέρα πλουτεῖ πόλις, αἱ  δὲ   τῶν ἀντιπάλων σπανίζουσιν. αἱ μὲν
[6, 48]   τὰ ἀκόλουθα διελέχθησαν. οὐ δεξαμένων  δὲ   τῶν ἀποστατῶν τὰς προκλήσεις, ἀλλ´
[6, 89]   καθ´ ἡμᾶς χρόνου γίνεται. τελεσθεισῶν  δὲ   τῶν ἀρχαιρεσιῶν τοῖς μὲν παρὰ
[6, 29]   τὰ μὲν αὐτῶν Οὐολούσκων, τὰ  δὲ   τῶν αὐτοῖς συναγωνισαμένων ἐθνῶν, χρήματά
[6, 16]   τοὺς φέροντας αὐτὰς προήγαγεν. ἀναγνωσθέντων  δὲ   τῶν γραμμάτων καὶ τῶν αἰχμαλώτων
[6, 7]   τῆς πατρῴας γῆς ἐᾶτε; τελευταῖον  δὲ   τῶν εἰρημένων οὐδενὸς ἑτέρου φήσαιτ´
[6, 12]   τῶν ὁμόσε χωρησάντων ἀποθνήσκει. πεσόντων  δὲ   τῶν ἡγεμόνων, ἀθρόα γίνεται πάντων
[6, 13]   ἵππους ἱδρῶτι διαβρόχους ἐπαγόμενοι. ἄρσαντες  δὲ   τῶν ἵππων ἑκάτερον καὶ ἀπονίψαντες
[6, 8]   τοιαύταις συμφοραῖς κρείττονα εἶναι, τὰ  δὲ   τῶν κεκρατηκότων ἐπὶ ταῖς τηλικαύταις
[6, 4]   ὑπομένων πολλὰ πλεονεκτήσειν ἔμελλεν. ~Οἱ  δὲ   τῶν Λατίνων ἡγεμόνες, Ὀκταούιός τε
[6, 17]   πεντακοσίων ἀποδέοντας ἑξακισχιλίους ἐπαγόμενος. ἀπὸ  δὲ   τῶν λαφύρων ἐξελόμενος τὰς δεκάτας
[6, 14]   χρὴ πράττειν παραγγείλῃ. οἱ  δὲ   τῶν Οὐολούσκων ἡγεμόνες ἐξ ἀπόπτου
[6, 54]   ἕτερα ἡμῖν εἴρηται πρότερον, ἔτι  δὲ   τῶν παρακαλούντων ἐπὶ τὰς διαλλαγὰς
[6, 81]   ὠμὰ καὶ ἀπάνθρωπα διαπεπραγμένοις, τὰ  δὲ   τῶν πενήτων καθαπτόμενος ὡς οὐ
[6, 63]   ἡγεμονίαν ὑπ´ ἐκείνων ἀφαιρεθῆναι. ἔχουσι  δὲ   τῶν πολεμικῶν ἐμπειρίαν ἱκανὴν πολλάκις
[6, 36]   δικαιοτάτας ἔσεσθαι τὰς ἀποκρίσεις. ἀπαλλαγεισῶν  δὲ   τῶν πρεσβειῶν πρώτην φημὶ χρῆναι
[6, 5]   αὐτὸν τῆς. Ῥωμαϊκῆς ἵππου. γενναίως  δὲ   τῶν Ῥωμαίων ἱππέων τοὺς ἐπιόντας
[6, 91]   πραγματευθέντες κατὰ κράτος ἔλαβον.  δὲ   τῶν Ῥωμαίων στρατηγὸς τά τ´
[6, 11]   καθ´ χωρήσειαν μέρος, ἀντικαθιστάντες  δὲ   τῶν σφετέρων τοὺς θορυβηθέντας, χωροῦσιν
[6, 66]   τὸν συνεστῶτα καταλύσασθαι· τούτων  δὲ   τῶν τριῶν τὸν δῆμον ἔχειν
[6, 88]   τῇ βουλῇ τὰ γενόμενα. προθέντων  δὲ   τῶν ὑπάτων λόγον τοῖς συνέδροις,
[6, 83]   τοῦτον ἐπανορθούμεθα τὸν τρόπον· περὶ  δὲ   τῶν ὕστερον ἐσομένων, ὡς ἂν
[6, 74]   στρατοπέδου τοὺς μὲν ἐξηλάσαμεν, ὑμῖν  δὲ   φέροντες ἀνεθήκαμεν τὴν ἐκείνων ἀρχήν.
[6, 83]   μακρὸν ἐκμηκύνειν χρόνον· ἐφ´ οἷς  δὲ   φιλανθρώποις διαλῦσαι τὴν στάσιν οἰόμεθα
[6, 19]   μὲν γὰρ εὔνοιαν ἀκολουθεῖν, τῇ  δὲ   φόβον, ἀνάγκην δ´ εἶναι φύσεως
[6, 29]   ἀπὸ τοῦ χάρακος ἀγωνισάμενος, ἐπεὶ  δὲ   φῶς τε ἤδη ἐγένετο καὶ
[6, 86]   αὐτοῖς ἐπίκειται τὸ σῶμα· αἱ  δὲ   χεῖρες, ὅτι τὰς τέχνας ἐργάζονται
[6, 54]   μὲν ἔσωσαν τὰς πατρίδας, αὐθαδείᾳ  δὲ   χρησάμενοι μετὰ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν
[6, 47]   ἐγγὺς εἶναι τοῦ ἀδυνάτου· μετρίως  δὲ   χρησαμένους ἀρχηγοὺς τῶν συμφερόντων βουλευμάτων
[6, 74]   διεσώσαμεν τὴν ἀρχήν. οὐ πολλοῖς  δὲ   χρόνοις ὕστερον Πορσίναν Τυρρηνῶν βασιλέα
[6, 17]   ᾤχοντο ἐπὶ τὰ σφέτερα. ἁπάντων  δὲ   χωρησάντων αὐτῷ κατ´ εὐχὴν θάψας
[6, 86]   παρέχουσιν εἰς τὸ κοινόν· οἱ  δὲ   ὦμοι, ὅτι τὰ ἄχθη πάντα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007