Alphabétiquement     [«   »]
ὥρμηντο 1
ὥρμησαν 3
ὥρμησε 1
ὡς 148
Ὡς 6
ὠσάμενοι 1
ὡσεί 1
Fréquences     [«    »]
127 ἐκ
129
125 τῷ
148 ὡς
168 ἐπὶ
170 πρὸς
175 εἰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

ὡς


Livre, Chap.
[6, 19]   οἰκείοις κακοῖς τε καὶ ἀγαθοῖς,  ὡς   ἀβέβαιός ἐστι καὶ ἀγχίστροφος· οὐδ´
[6, 89]   γίνεσθαι καὶ τὰ παρὰ δαιμόνων  ὡς   ἄγει τῷ μεγίστῳ ἐνόχοις. ἐκ
[6, 45]   πρόφασις δὲ κατεσκευάσθη τῆς στρατείας,  ὡς   Αἰκανῶν καὶ Σαβίνων συνεληλυθότων εἰς
[6, 60]   προτέρας ἕξοντες. μάθοιτε δ´ ἄν,  ὡς   ἀληθῆ ἐγὼ ταῦτα λέγω, μνησθέντες,
[6, 86]   ὡς ἐξεβλήθητε τῆς πατρίδος καὶ  ὡς   ἀλῆται καὶ πτωχοὶ περιέρχεσθε δι´
[6, 5]   Ῥωμαίων καταρχὰς οὕτως ἔχοντι {προαιρέσεως{  ὡς}   ἀμαχητὶ καταλύσεσθαι τὸν πόλεμον καὶ
[6, 27]   πολλοὶ δὲ καὶ λέγειν ἐτόλμων,  ὡς   ἄμεινον εἴη Οὐολούσκοις δουλεύειν μᾶλλον
[6, 48]   δὲ τοῦτον προσθέντων τὸν λόγον,  ὡς   ἄμεινον ἤδη αὐτοὶ μαθόντες τὰς
[6, 69]   τὴν μεταβολήν. συγχωρεῖν γοῦν αὐτοῖς  ὡς   ἄμεινον φρονοῦσιν ἐπιψηφίζεσθαι πᾶν,
[6, 94]   δὲ γενομένης ἐξ ἁπάντων μεγάλης,  ὡς   ἂν ἐπαινούντων τε καὶ συνηδομένων,
[6, 25]   ὀλίγον ἀποδέοντας προῖκα δωρησαμένη καὶ  ὡς   ἂν μάλιστα κόσμον δωρεὰ
[6, 62]   αὐτοὺς πόλις, ἐνταῦθα δὴ διαγινώσκοινθ´  ὡς   ἂν πολέμιοί τε ὄντες καὶ
[6, 83]   περὶ δὲ τῶν ὕστερον ἐσομένων,  ὡς   ἂν ὑμῖν τε τῷ δήμῳ
[6, 79]   τοῦ παθεῖν. ~Πολέμου δὲ πολιτικοῦ  ὡς   ἅπαντες ἴσασι κάκιον χρῆμα οὐδέν,
[6, 41]   ταῦτα ὑμῖν εἰσέρχεται περὶ ἐμοῦ  ὡς   ἁπάντων ἀνθρώπων κακουργοτέρου, τι
[6, 54]   χαλεπαίνετε πρὸς τὰς τύχας, μηδ´  ὡς   ἁπάντων ἡμῖν κατ´ εὐχὴν ἐσομένων
[6, 92]   καὶ κλίμακας εὐτρεπισάμενος παρεσκευάζετο μὲν  ὡς   ἁπάσῃ τῇ δυνάμει πειρασόμενος τῆς
[6, 59]   ἐπιτήδευμα οὔτε πολιτικὸν οὔτ´ εὐπρεπές,  ὡς   ἀπὸ παντὸς χρηματίζεσθαι προῄρημαι τρόπου
[6, 31]   σπουδὴν ἑκατέρων ἀφῃρημένη, οἳ δ´  ὡς   ἀπὸ τύχης τινὸς φάλαγξ
[6, 5]   ἀγορᾶς χρηστὰς ἔτι ἐλπίδας ἔχοντες  ὡς   ἀσφαλῶς σφίσι παρακομισθησομένης, ἀπαράξαι τοὺς
[6, 47]   ἐνέπεσε πολλὴ καὶ ἔκπληξις, καὶ  ὡς   αὐτίκα δὴ μάλα τῶν ἀποστατῶν
[6, 46]   προσδοκωμένας ἀνάγκας διαφυγεῖν προαιρούμενοι συνέρρεον  ὡς   αὐτούς, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων,
[6, 18]   τοῦ κοινοῦ τῶν Λατίνων ἧκον  ὡς   αὐτοὺς ἐξ ἁπασῶν τῶν πόλεων
[6, 73]   ἧς ἀφεῖσθαι ζητεῖτε ὀργῆς, ταύτης  ὡς   ἀφιέντες μεγαληγορεῖτε, συγχέοντες τὴν τῆς
[6, 51]   τὰ σώματα ἐκποδών, τὰ μὲν  ὡς   ἄχρηστα εἰς πολιορκίαν ἐσόμενα, τὰ
[6, 58]   δ´ ἄνδρας ἀφικομένους πειρᾶσθαι μὲν  ὡς   βούλονται καταλύσασθαι τὴν στάσιν, εἰ
[6, 33]   αὐτίκα συνίστησιν αὐτῶν τὰς τάξεις.  ὡς   δ´ ἅπαξ ἀνεκόπησαν οἱ βάρβαροι,
[6, 31]   ταῖς πύλαις τοὺς πολεμίους προσελθεῖν.  ὡς   δ´ ἔγνωσαν αὐτῶν τὴν ἔφοδον
[6, 43]   πλήθους πρόθυμον ἐν τοῖς ἀγῶσιν.  ὡς   δ´ οὐ προσεῖχεν αὐτῷ τὸν
[6, 23]   καταγραφὴν τῶν στρατιωτῶν ἔμελλον ποιεῖσθαι.  ὡς   δ´ οὐχ ὑπήκουον αὐτοῖς οἱ
[6, 14]   τὴν μάχην αὐτῶν ἐπιτελεσθῆναι.  ὡς   δὲ δὴ ταῦτ´ ἔγνω, χωρεῖν
[6, 91]   καὶ ταύτης τῆς πόλεως κύριοι.  ὡς   δὲ παρέλαβε τὴν πόλιν, ὀλίγους
[6, 10]   ἐν χερσὶ πᾶσα μάχη.  ὡς   δὲ πολὺ τὸ παράλογον ἀμφοτέροις
[6, 45]   ἐπὶ τῷ κατὰ Ῥωμαίων πολέμῳ.  ὡς   δὲ προῆλθον ἔξω τῆς πόλεως
[6, 31]   προσδεχομένοις τὴν τῶν Ῥωμαίων ἔφοδον.  ὡς   δὲ συνέμιξαν εἰς χεῖρας, ἐγένετο
[6, 29]   δανεισταῖς, ἐφ´ οἷς ἑκάστοις συνέβαλον.  ὡς   δὲ ταῦτ´ ἤκουσαν οἱ πένητες,
[6, 13]   τοῦ καταλειφθέντος τῆς πόλεως ἡγεμόνος.  ὡς   δὲ τῇ κατόπιν ἡμέρᾳ τὰς
[6, 4]   Ταρκυνίου τοῦ βασιλέως γαμβρός,  ὡς   δέ τινες γράφουσιν, υἱὸς τοῦ
[6, 10]   ἔτος, ἀπέλυσεν ἐπὶ τὰς τάξεις.  ὡς   δὲ τὸ σύνθημα τὸ παρὰ
[6, 12]   Ῥωμαίων κέρατος ἐξεώθει τῆς στάσεως·  ὡς   δὲ τὸν Ποστόμιον ἐθεάσατο σὺν
[6, 60]   σεμνοῦ καὶ φιλοπόλιδος τούτου ἐξηγέρθησαν,  ὡς   δὴ ἀκίνδυνον αὐτοῖς τὸ ἔργον
[6, 44]   καὶ ὅσα ἰδίᾳ κακῶς ἀκήκοα,  ὡς   δὴ τά τε παρὰ τῶν
[6, 50]   μήτε ἐργαζομένων μήτε διανοουμένων, ἀλλ´  ὡς   διαλλαγήσονται χωρὶς αἰσχύνης σκοπούντων, ἀγαπητῶς
[6, 79]   αὐτοῖς ὑπακούωμεν, δημόται, ἀλλ´,  ὡς   διῄρηκεν ἡμᾶς ἀπ´ ἀλλήλων
[6, 16]   λίθοις ὥρμησε βαλεῖν τοὺς Οὐολούσκους  ὡς   ἑαλωκότας ἐπ´ αὐτοφώρῳ κατασκόπους,
[6, 13]   τήν τε μάχην αὐτοῖς φράζουσιν,  ὡς   ἐγένετο καὶ ὅτι νικῶσιν· οὓς
[6, 93]   καὶ ἑπόμενον. δὲ Πόστουμος  ὡς   ἔγνω τοῦτο, δείσας μή τι
[6, 14]   ἐξ ἀπόπτου τῶν Ῥωμαίων παρεμβαλόντες  ὡς   εἶδον μεστὸν μὲν τὸ πεδίον
[6, 62]   πολλὰ ἀντέχουσιν· ἀναρχία τ´ αὐτοῖς  ὡς   εἰκὸς καὶ στάσις ἐκ τῆς
[6, 29]   δείλην ὀψίαν παρὰ λόφον τινὰ  ὡς   εἴκοσι στάδια τῆς στρατοπεδείας αὐτῶν
[6, 54]   πρὸς ἐπιφάνειαν, ἀλλ´ ἐν ἁπάσαις  ὡς   εἰπεῖν καὶ μικραῖς καὶ μεγάλαις
[6, 13]   τῶν ἵππων ὀχούμενοι πορεύονται πάντες,  ὡς   ἐκ μάχης ἥκοντες ἐστεφανωμένοι θαλλοῖς
[6, 13]   τε φυλάττοντες ἐπὶ τῶν προσώπων  ὡς   ἐκ μάχης ἡκόντων τὸ ἐναγώνιον
[6, 8]   τὰ ὅπλα καθ´ ἡμῶν ἀναλαβεῖν,  ὡς   ἐκ πολλῶν ἡμῖν ἔργων τε
[6, 82]   ἐτράχυνε τὰς ὀργὰς αὐτῶν λέγων,  ὡς   ἐκ τούτων ἂν δύναιντο μάλιστα
[6, 37]   ἄλλους ἀγωγίμους εἶναι τοῖς δεδανεικόσιν,  ὡς   ἑκάστοις συνέβαλον. Μετὰ δὲ ταῦτα
[6, 29]   στρατιώταις ταῦτ´ ἐφιεὶς Σερουίλιος  ὡς   ἕκαστος ὠφεληθείη καὶ μηδὲν εἰς
[6, 19]   ἀπὸ τῶν ἁμαρτόντων ἀναπράττωνται δίκας,  ὡς   ἐκβεβηκότες ἐκ τῶν συνήθων ἐπιτηδευμάτων,
[6, 43]   θεραπεύων καὶ πρὸς ὑμᾶς διαβέβλημαι,  ὡς   ἐκείνῃ μᾶλλον τὴν εὔνοιαν ἀποδεικνύμενος.
[6, 72]   τὰ ὑμέτερα ὑμᾶς κατιέναι, καὶ  ὡς   ἐλευθέροις ἐξ ἴσου ἤδη ἄρχονται
[6, 17]   Σιβύλλεια τοὺς φύλακας αὐτῶν κελεύσας  ὡς   ἔμαθεν, ὅτι τούτους ἐξιλάσασθαι τοὺς
[6, 9]   καλὰς ἐλπίδας ἔργων καλῶν ἡγεμόνας,  ὡς   ἐν ἑνὶ τῷδε κινδύνῳ τὸ
[6, 23]   μὴ χαλεπὰς ποιεῖσθαι καὶ ἀπαραιτήτους,  ὡς   ἐν ὁμονοούσῃ πόλει, μετρίας δέ
[6, 76]   ἀπόγνωσιν τῆς ἀρχῆς ἤλθετε καὶ  ὡς   ἐν παντὶ δὴ ἀθυμίας ἐγένεσθε,
[6, 79]   οὔτε ἱερὰ κοινὰ οὔτε ἀξίωμα  ὡς   ἐν πατρίδι, ὧν περιεχόμενοι φιλοχωροῖμεν
[6, 62]   ἐκβάλωσιν ὑμᾶς τελευτῶντες τῆς πόλεως,  ὡς   ἐν πολλαῖς ἄλλαις καὶ τὰ
[6, 17]   εἰς μάχην παρήγγειλε τοῖς στρατιώταις,  ὡς   ἐν τῇ κατόπιν ἡμέρᾳ παραταξόμενος.
[6, 78]   φθάσαι διολέσαντας τὸ ἀντίπαλον ἀγών,  ὡς   ἐν τῷ μέλλειν κειμένου τοῦ
[6, 96]   αὐτοῦ τῶν παίδων βουλευομένοις ἔδοξεν  ὡς   ἕνα τῶν πολλῶν εὐτελῶς ἐκκομίσαι
[6, 92]   στῖφος· καταβαλὼν δὲ συχνοὺς αὐτῶν,  ὡς   ἐνέκλιναν οἱ λοιποὶ καὶ πρὸς
[6, 47]   τὴν πόλιν ἡξόντων δέος. ἔπειθ´  ὡς   ἐξ ἑνὸς παρακελεύσματος ἁρπάσαντες τὰ
[6, 29]   ὀλίγους τε δόξαντες εἶναι καὶ  ὡς   ἐξ ὁδοῦ μακρᾶς κατακόπους προθυμίας
[6, 81]   πολὺς καὶ τῶν μὲν ἀγανακτήσεις  ὡς   ἐξαιμάττοντος τὰς λύπας, τῶν δ´
[6, 86]   ἐπιφθόνους κατ´ αὐτῆς φωνὰς λέγοντες,  ὡς   ἐξεβλήθητε τῆς πατρίδος καὶ ὡς
[6, 17]   καὶ πολὺν αὐτοῖς παρέσχον φόβον  ὡς   ἐπιλείψουσαι, τῆς τε γῆς ἀκάρπου
[6, 91]   ὑπάτων διακληρωσαμένων περὶ τῆς ἐξουσίας,  ὡς   ἔστιν αὐτοῖς ἔθος, Σπόριος μὲν
[6, 41]   τῶν προτέρων ἀλκιμωτέρας κτησάμενοι, ἀλλ´  ὡς   ἐχθρῶς πρὸς ἀλλήλους ἐχόντων καταφρονήσαντες
[6, 59]   πενήτων ἀφῄρημαι τὴν ἐλευθερίαν, καὶ  ὡς   ἀπόστασις τοῦ δήμου καὶ
[6, 90]   κατασχόντος αὐτοὺς τότε δείματος ὠνόμασαν,  ὡς   πάτριος αὐτῶν σημαίνει γλῶσσα,
[6, 73]   πρῶτον μέν, ὅτι ἐγκαλοῦντες ἡμῖν  ὡς   ἡμαρτηκόσιν ἥκετε καὶ ἐν εὐεργεσίας
[6, 25]   ἐπιτρέποντες τῷ Σερουϊλίῳ χρῆσθαι σφίσιν  ὡς   ἡμαρτηκόσιν τι βούλοιτο.
[6, 13]   ἐξ ὧν τεκμήραιτ´ ἄν τις,  ὡς   θεοφιλεῖς ἦσαν οἱ τότε ἄνθρωποι,
[6, 60]   οὐκ ἀνέξονται ἔτι ὑφ´ ὑμῶν  ὡς   καὶ πρότερον ἀρχόμενοι· τελευτῶν δ´
[6, 3]   θαρρήσαντες ἐν ἐλπίσι χρησταῖς ἦσαν,  ὡς   καὶ τῶν ἄλλων Οὐολούσκων συναρουμένων
[6, 15]   τῆς ἐπὶ τὰ οἰκεῖα φυγῆς,  ὡς   κατ´ εὐχὴν ληψομένων τῶν πολεμίων,
[6, 70]   καὶ εἰπεῖν τι νοήσειεν  ὡς   λάλος καὶ κωτίλος οὐκ ἀδύνατος,
[6, 61]   δὴ ἐκείνῃ τῇ ἐλπίδι ἐπαίρεσθε,  ὡς   μετριάσει περὶ τὰς ἀξιώσεις
[6, 9]   κέκτηται τὸ δημόσιον, ἱκανὸν ποιῆσαι  ὡς   μηδενὸς τῶν ἀναγκαίων δεηθῆναι·
[6, 39]   οἰομένων τὸν Ἄππιον ἀποδειχθήσεσθαι δικτάτορα,  ὡς   μόνον ἐπικρατῆσαι τῆς προστασίας δυνησόμενον,
[6, 41]   τοὺς κινδύνους πρόθυμον· ὑπεραγωνιοῦμαι γὰρ  ὡς   κράτιστα ἐρρωμένος ὑμῶν. ~Ταῦτ´
[6, 25]   ἐκ καταλόγου προσηναγκασμένην, ἀλλ´ ἑκούσιον,  ὡς   οἱ καιροὶ παρεκάλουν, ἐξῆλθεν ἐπὶ
[6, 32]   πολεμίους ἀφελόμενος, ταῦτα τοῖς ἐγγόνοις  ὡς   οἰκεῖα παραδιδόναι. πόλεμον δ´ οὐ
[6, 83]   δὲ τά τε ἄλλα,  ὡς   οἷόν τε ἦν, πιθανωτάτοις ἔδοξε
[6, 36]   πολιτευομένων ὑμῶν γενήσεσθαι. ~Διῳκίσμεθα γὰρ  ὡς   ὁρᾶτε καὶ δύο πόλεις ἔχομεν,
[6, 43]   ἐγὼ δὲ γέρων τε δή,  ὡς   ὁρᾶτε, καὶ ἑτέρους τοιούτους ἔχω
[6, 5]   Σέξτος ἤλαυνεν ἀνὰ κράτος {αὐτήν,  ὡς   οὐ δεξομένης αὐτὸν τῆς. Ῥωμαϊκῆς
[6, 67]   ἀποστατῶν ἀγαθὰς παρῄνουν ἐλπίδας ἔχειν,  ὡς   οὐ διὰ μακροῦ κομιουμένοις τὰ
[6, 51]   εἰς πολιορκίαν ἐσόμενα, τὰ δ´  ὡς   οὐ διαμενοῦντα βεβαίως φίλα. ἀπελαυνομένων
[6, 43]   σχετλιάσας Οὐαλέριος πολλὰ καὶ  ὡς   οὐ δίκαια πάσχοι διαβεβλημένος ὑπ´
[6, 40]   τέλος ἄγοντα τῶν ὁμολογηθέντων· τοῦτο  ὡς   οὐ δικαίως ἂν ὑποπτεύοιτε καὶ
[6, 81]   τὰ δὲ τῶν πενήτων καθαπτόμενος  ὡς   οὐ δικαίως ἀξιούντων βίᾳ μᾶλλον
[6, 40]   ταῦτα μὲν οὖν, ὥσπερ ἔφην,  ὡς   οὐ μακρῶν δεόμενος λόγων πρὸς
[6, 65]   ἐποιοῦντο κατὰ τῶν ὑπάτων, δεδιότες,  ὡς   οὐ πρόσω χειροκρασίας ἐλευσόμενον, εἰ
[6, 47]   οἱ πρεσβύτατοι αὐτῶν ἔλεξαν διδάσκοντες,  ὡς   οὐδεμᾷ κακίᾳ πεποίηται τὴν ἀπόστασιν
[6, 15]   ἄχθονται μὲν ὑστερήσαντες τῆς μάχης,  ὡς   οὐδεμίαν μικράν τινα τῆς
[6, 47]   διαλεξομένους τοῖς ἀφεστηκόσι περὶ φιλίας,  ὡς   οὐδὲν αὐτοῖς ἡμάρτηται ἀνήκεστον. ~Ἐδόκει
[6, 42]   πᾶς δῆμος ἄσμενος ἀκούσας  ὡς   οὐδὲν ἔτι φενακισθησόμενος ὑπέσχετο συνάρασθαι
[6, 35]   τῷ παρόντι, ἀμελείᾳ τε αὐτὰ  ὡς   οὐδὲν ἡμᾶς βλάψοντα παραδόντες ἔχουσι,
[6, 69]   ἂν ἡγῶνται τῷ κοινῷ συμφέρειν,  ὡς   οὐδὲν σφῶν γε πρὸς ταῦτ´
[6, 81]   τὰς λύπας, τῶν δ´ ἐξομολογήσεις  ὡς   οὐδὲν τῶν ἀληθῶν ἀποκρυπτομένου· ἔλαττον
[6, 21]   διαλεξομένους πρέσβεις πέμπετε πρὸς ἡμᾶς,  ὡς   οὐδενὸς ἀτυχήσοντες τῶν μετρίων. ἀπῄεσαν
[6, 60]   ἀναγκαίας ἀποφαίνων ἅμα ἔφη καὶ  ὡς   οὐκ ἀγαπήσουσιν οἱ πένητες ἀφεθέντες
[6, 70]   ἡγεμόνα τοῦ στρατοπέδου Σικίννιον διδάξας,  ὡς   οὐκ ἄμεινον εἴη τῷ δήμῳ
[6, 77]   ἄνδρα εὕρεσθε· πιστεύσαντες ἡμεῖς  ὡς   οὐκ ἂν ὑπὸ δικτάτορός τε
[6, 36]   εὔνουν ἐπαινέσαντες ἀναθαρσύνωμεν τὸ δεδιὸς  ὡς   οὐκ ἐγκαταλείψομεν αὐτούς, ἕως ἂν
[6, 61]   ὑπό τ´ ἀνάγκης κρατηθέντες καὶ  ὡς   οὐκ ἐξὸν ἄλλο τι δρᾶν
[6, 54]   μορίων, καὶ ἔτι πρὸς τούτοις  ὡς   οὔτε ἀνθρωπείου σώματος αἰεὶ τὸ
[6, 69]   ἀπολογίαν ὑπὲρ ἁπάντων τῶν νέων,  ὡς   οὔτε φιλονεικίᾳ τῇ πρὸς τοὺς
[6, 62]   μήτε καταγινώσκετε τῆς οἰκείας δυνάμεως  ὡς   οὐχ ἱκανῆς οὔσης διασῶσαι τὴν
[6, 51]   ἧττόν ἐστι φοβερά. οὔτε γὰρ  ὡς   πολιορκησόμενοι παρεσκευάσμεθα ἐκ πολλοῦ τὰ
[6, 20]   ὑφ´ ὧν αἱ σπονδαὶ διελύθησαν,  ὡς   προδότας ἀποκτεῖναι· ὅσον δὲ τοῦ
[6, 51]   οὔτε πλήθει αὐτοὶ ἀποχρῶντές ἐσμεν  ὡς   πρὸς τοσαῦτα πολεμίων ἔθνη, τοῦ
[6, 45]   πένητες οὐκέτι κρύφα οὐδὲ νύκτωρ  ὡς   πρότερον, ἀλλ´ ἀναφανδὸν ἤδη συνιόντες
[6, 90]   ἐξουσίαν οὐκέθ´ ὑπηρετικὴν ἑτέρων ἔχουσιν,  ὡς   πρότερον, ἐπιτέτραπται δ´ αὐτοῖς πολλὰ
[6, 72]   καὶ βαρεῖς οὐκ ἐπιτάττοντες ὑμῖν  ὡς   πρότερον ἥκουσιν οὐδ´ ἀπειλοῦντες, ἀλλὰ
[6, 19]   τὴν ἀρχήν, ἀλλ´ οὐχ ἡγεμονίαν  ὡς   πρότερον ἦν καὶ προστασίαν· τά
[6, 4]   ἀναλαβόντας ἐπὶ τὴν Ῥώμην ἄγειν  ὡς   ῥᾳδίαν ἁλῶναι τῆς κρατίστης νεότητος
[6, 64]   ἕξειν τὸ τῶν ἀγώνων τέλος,  ὡς   στρατηγῶν ἀγαθῶν. τούτων μὲν
[6, 39]   Ἀππίου καὶ τῶν νέων ἐπιθορυβησάντων  ὡς   τὰ δέοντα εἰσηγουμένου, Σερουίλιός τ´
[6, 83]   ἐπαύσατο, πάντες οἱ παρόντες ἐπεθορύβησαν  ὡς   τὰ δέοντα λελογισμένῳ συγκατατιθέμενοι καὶ
[6, 62]   πόλεμοι ταῖς περιουσίαις τῶν χρημάτων  ὡς   τὰ πολλὰ ἀντέχουσιν· ἀναρχία τ´
[6, 54]   μικραῖς καὶ μεγάλαις πόλεσι πολέμιον  ὡς   τὰ πολλὰ τοῦ πλείονος τοὔλαττον
[6, 62]   ἀπολοῦμεν, εἰ τολμήσαιεν ὁμόσε χωρεῖν,  ὡς   ταῖς ἐσχάταις λώβαις διαχρησόμενοι. καὶ
[6, 80]   μνημόσυνον οὐδὲν αἰωνίου καταλιπόντες ἔχθρας,  ὡς   ταῖς παρεσπονδημέναις φυγαῖς καὶ εἰς
[6, 63]   δὲ καὶ ἄλλης ἐπιδέῃ βοηθείας,  ὡς   ταύτης οὐκ οὔσης ἱκανῆς, τούς
[6, 81]   τῶν ὀφειλημάτων χάριτι, καὶ  ὡς   τὴν βουλὴν οὐκ ὀρθῶς δι´
[6, 26]   εἰς δὲ τὴν ἐπιοῦσαν ἥκειν,  ὡς   τῆς βουλῆς ἐπιμέλειάν τινα περὶ
[6, 26]   τοῦ διαλῦσαι τὰς εἰσπραττομένας εἰσφοράς,  ὡς   τὸ μὲν χωρίον οἱ πολέμιοι
[6, 43]   γὰρ βουλῇ δι´ αἰτίας εἰμὶ  ὡς   τὸ ὑμέτερον πλῆθος θεραπεύων καὶ
[6, 1]   δεῖν πᾶσαι καταλιποῦσαι τοὺς ἄνδρας  ὡς   τοὺς πατέρας ἀνέστρεψαν, αἵ τε
[6, 76]   ἀγώνων ὑμῖν, εἴτε ὀργῇ ἐφέντες  ὡς   τοὺς πολεμίους τρεψόμεθα, καὶ ὅσας
[6, 88]   χαρίσασθαι. ~Ὁ μὲν οὖν δῆμος  ὡς   τούτων ἤκουσε, μεγάλῃ βοῇ καὶ
[6, 27]   εὐχὴν δεχόμενοι τὸν ἔξωθεν πόλεμον,  ὡς   τῶν παρόντων σφᾶς κακῶν ἐλευθερώσοντα,
[6, 76]   ὅτι τὰ δίκαια ποιεῖν ὑμᾶς  ὡς   ὑπέσχεσθε ἠξίου καὶ ἀγανακτῶν ἐπὶ
[6, 71]   περὶ τῶν καθηκόντων ἑκατέροις ἠξίωσαν  ὡς   ὑποδεεστέροις κρείττονες, ἀλλ´ αὐτοὶ πρότεροι
[6, 15]   φιλανθρωπίᾳ τῶν λόγων καὶ πιστεύειν  ὡς   φίλοις σφίσι κατασκευάσαντες, ἅπαντα κατασκέψονται
[6, 62]   καὶ αὖθις ἄλλο τούτου χαλεπώτερον,  ὡς   φόβῳ καὶ τὰ πρῶτα ὑπακούσαντες,
[6, 81]   τὰ μὲν τοῖς δανειστικοῖς ἐγκαλῶν  ὡς   ὠμὰ καὶ ἀπάνθρωπα διαπεπραγμένοις, τὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007