Alphabétiquement     [«   »]
τούτους 5
τουτουσὶ 1
τούτῳ 13
τούτων 44
τραβέας 1
τραγῳδίαν 1
τραπέντων 1
Fréquences     [«    »]
42 βουλῆς
44 ἤδη
42 ἡμᾶς
44 τούτων
46 ἀπὸ
47 Ῥωμαίων
49 πόλεως
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

τούτων


Livre, Chap.
[6, 83]   ὁμολογίας ἡμῶν ἔσται πίστις, περὶ  τούτων,   διεγνώκαμεν, ἐροῦμεν πρὸς ὑμᾶς.
[6, 65]   πλείοσι {γνώμαις} στοιχεῖν. εἰ δὲ  τούτων   ἀμφοτέρων ὑπεριδόντες αὐτοκράτορας αὑτοὺς ποιήσουσι
[6, 82]   ὀργὰς αὐτῶν λέγων, ὡς ἐκ  τούτων   ἂν δύναιντο μάλιστα τῶν λόγων
[6, 79]   δ´ ὑπὸ τῶν ὑπερηφάνων δανειστῶν  τούτων   ἀφῃρέθημεν· οἷς τελευτῶντες ἠναγκαζόμεθα τοὺς
[6, 37]   δίκαιον εἶναι καὶ γονεῦσι τοῖς  τούτων   ἄχρι καὶ πάππων, καὶ παισὶν
[6, 27]   δὲ βουλῆς συναχθείσης, ἵνα περὶ  τούτων   βουλεύσειεν, τι χρὴ πράττειν,
[6, 1]   καὶ θυσίας. τὰ δὲ πρὸ  τούτων   βωμὸν αὐτόθι καθιδρύσθαι λέγουσι {τὸν}
[6, 80]   τὰ δ´ ὠφελίμους. ~Παραδείγματα δὲ  τούτων   γενέσθωσαν ἡμῖν πολλοί τε Ἕλληνες
[6, 36]   τε παισὶ καὶ τοῖς ἐκ  τούτων   γενομένοις καταλιπεῖν ἀεὶ ἀγωνιούμεθα, τῶν
[6, 78]   ψηφίσμασι τῆς βουλῆς τοῖς ὑπὲρ  τούτων   γραφησομένοις, οὐ γὰρ δὴ γεγραμμένοις;
[6, 48]   οὐδὲν τῶν καταλειπομένων ἐδόκει εἶναι.  τούτων   δὲ γενομένων οἱ μὲν ὕπατοι·
[6, 66]   ἐξενεγκεῖν τὸν συνεστῶτα καταλύσασθαι·  τούτων   δὲ τῶν τριῶν τὸν δῆμον
[6, 83]   τῶν πατρικίων, δημόται, καὶ  τούτων   εἰ τύχοιτε ἀποχρῆν ὑμῖν ᾤεσθε
[6, 59]   πολλὴν ἀνάγκην ὁρῶ κἀμοὶ περὶ  τούτων   εἰπεῖν καὶ πρῶτον ἀπολύσασθαι τὰς
[6, 77]   οὐ μὴν ἀκριβολογεῖσθαί γε περὶ  τούτων   ἐν τῷ παρόντι οἰόμεθα χρῆναι,
[6, 53]   γένοιτο ἡμῖν σύνοικος, οὐδενὸς αὐτῷ  τούτων   ἐνθάδε ὄντος, ὑπὲρ τίνος ἂν
[6, 78]   καὶ καταστήσομεν αὖθις εἰς τὴν  τούτων   ἐξουσίαν τὰ σώματα; πότερον τοῖς
[6, 64]   ἀγώνων τέλος, ὡς στρατηγῶν ἀγαθῶν.  τούτων   μὲν ἡμετέρα πλουτεῖ πόλις,
[6, 88]   ~Ὁ μὲν οὖν δῆμος ὡς  τούτων   ἤκουσε, μεγάλῃ βοῇ καὶ μέχρι
[6, 15]   ἂν αὐτῶν ποιήσωσι. γνώμη δὲ  τούτων   ἦν ἐν μὲν τῷ παρόντι
[6, 36]   πρόνοιαν ποιήσασθαι βουλὴν ὑπὲρ αὐτῶν  τούτων   καθίσαντες, ἐπειδὰν ἀπολύσητε τὰς πρεσβείας.
[6, 13]   κρήνη καλουμένη τε τῶν θεῶν  τούτων   καὶ ἱερὰ εἰς τόδε χρόνου
[6, 78]   πίστεις; ἀλλὰ διὰ τῶν ἀνδρῶν  τούτων   καὶ πρότερον ἡμᾶς ἐξηπάτησαν.
[6, 68]   ἐὰν δέ τι δεινὸν ἐκ  τούτων   καταλάβῃ τῶν βουλευμάτων τὴν πόλιν·
[6, 17]   Ποστόμιος ἐψηφίσατο τὰς τῶν ναῶν  τούτων   κατασκευάς. Ῥωμαῖοι μὲν δὴ τὸν
[6, 89]   ἄγει τῷ μεγίστῳ ἐνόχοις. ἐκ  τούτων   κατέστη τοῖς Ῥωμαίοις ἔθος τὰ
[6, 15]   τῆς στρατείας κακόν. ἑτέροις δὲ  τούτων   μὲν οὐδέτερον ἐδόκει χρῆναι ποιεῖν,
[6, 51]   ἔτι μᾶλλον φοβήσει, χωρὶς δὲ  τούτων   μηδένα χρόνον ἡμᾶς εὐσταθεῖν
[6, 29]   κατ´ αὐτῶν πόλεμον ἐκστρατεύσωσι, τὰς  τούτων   οἰκίας μηδένα ἐξεῖναι μήτε πωλεῖν
[6, 35]   δέος, στασιάζουσα δ´ ὥσπερ νῦν  τούτων   οὐδέτερον ἂν δύναιτο διαπράξασθαι. θαυμάσαιμι
[6, 86]   Σὺ δ´, χρηστή, τί  τούτων   ποιεῖς τίς ἐστιν
[6, 6]   ἐχθροὺς καὶ φίλους, ἁπάντων ὑπεριδόντες  τούτων   πόλεμον ἐπιφέρουσιν ἡμῖν ἄδικον, οὐχ
[6, 21]   καὶ τοὺς ὅρκους τοὺς ὑπὲρ  τούτων   ποτὲ γενομένους διὰ τῶν εἰρηνοδικῶν
[6, 29]   ἀπολειφθῶσι τῆς στρατείας, τὰς κατὰ  τούτων   πράξεις ὑπάρχειν τοῖς δανεισταῖς, ἐφ´
[6, 38]   μέν, βουλή, ὁσάκις ὑπὲρ  τούτων   προὐτέθη λόγος, ἐπὶ τῆς αὐτῆς
[6, 34]   ἐνίκα δεύτερον Τισικράτης Κροτωνιάτης. ἐπὶ  τούτων   Σαβῖνοι πάλιν ἐπὶ Ῥωμαίους στρατιὰν
[6, 80]   τε βάρβαροι, μάλιστα δ´ οἱ  τούτων   τε καὶ ἡμῶν πρόγονοι· ὧν
[6, 47]   ὅσοι δὲ διὰ γῆρας ἀδύνατοι  τούτων   τι δρᾶν ἦσαν ἐπὶ τοῖς
[6, 78]   κάθοδον καὶ συγχωρηθῇ ταῦτα ὑπὸ  τούτων,   τίς ἐγγυητὴς ἔσται τῶν ὁμολογιῶν
[6, 51]   βεβαίως φίλα. ἀπελαυνομένων δὲ καὶ  τούτων   τίς φυλάξουσα τὴν πόλιν
[6, 42]   τάγματα, ἐξ ἀνδρῶν τετρακισχιλίων ἕκαστον.  τούτων   τρία μὲν ἑκάτερος τῶν ὑπάτων
[6, 96]   καὶ τὰ μὲν ἐπὶ τῆς  τούτων   ὑπατείας πραχθέντα Ῥωμαίοις ταῦτ´ ἦν.
[6, 1]   πόλεως ἐπικρατήσειν τῷ πολέμῳ. Ἐπὶ  τούτων   φασὶ τῶν ὑπάτων τὸν νεὼν
[6, 27]   τὰς πέδας, ἐπικερτομοῦντες ἠρώτων, εἰ  τούτων   φυλακῆς ἕνεκα τῶν ἀγαθῶν ἄξιον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007