Alphabétiquement     [«   »]
αὐτόθι 1
αὐτοὶ 21
αὐτοί 7
αὐτοῖς 90
αὑτοῖς 2
αὐτοκέλευστος 1
αὐτοκράτορα 3
Fréquences     [«    »]
83
88 οὔτε
85 τι
90 αὐτοῖς
91
92 κατὰ
96 μὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

αὐτοῖς


Livre, Chap.
[6, 58]   εἰ δὲ μὴ διδοίη τις  αὐτοῖς,   βούλονται, δέχεσθαι τὰ διδόμενα.
[6, 47]   περὶ τοῦ μέλλοντος χρόνου, ψηφισαμένης  αὐτοῖς   ἄδειαν τῆς βουλῆς καὶ διαλλαγὰς
[6, 21]   ἀλλὰ καὶ ταύτας τὰς ἁμαρτίας  αὐτοῖς   ἀζημίους ἀφιέναι θεῶν τε ὁμογνίων
[6, 20]   τῶν παραινούντων ἀφεῖναι τὰς ἁμαρτίας  αὐτοῖς   ἀζημίους, εἰ μηδὲ δύνανται καταμαθεῖν,
[6, 76]   τῆς ἀποστάσεως Οὐολούσκων, ἀκολουθησάντων δ´  αὐτοῖς   Αἰκανῶν Ἑρνίκων Σαβίνων ἄλλων συχνῶν,
[6, 34]   τὸ δὲ δημοτικὸν οὐχ ὑπήκουεν  αὐτοῖς,   ἀλλ´ ἐμνησικάκουν τῆς ψευσθείσης αὐτοῖς
[6, 15]   τότε προθεῖναι βουλήν, εἴτ´ ἐπιχειρεῖν  αὐτοῖς   ἄμεινον εἴη προσμεταπεμψαμένοις δύναμιν ἑτέραν,
[6, 55]   ἀλλὰ καὶ οἴκους καὶ κλήρους  αὐτοῖς   ἀπέδοτε, καὶ πατρίδας οἰκεῖν, ἐξ
[6, 1]   γὰρ πρὸς Λατίνους ἀνοχαὶ πολλὴν  αὐτοῖς   ἀπὸ τῶν ἔξωθεν πολέμων παρέσχον
[6, 48]   τὴν βουλήν. νῦν μὲν οὖν  αὐτοῖς   ἀποθεμένοις τὰ ὅπλα καὶ κατιοῦσιν
[6, 28]   ἀποδεδομένης· ταύτας γὰρ τὰς τύχας  αὐτοῖς   βραβεῦσαι τὸν κλῆρον. ὑπεσχῆσθαι δ´
[6, 20]   τότε πρῶτον, ὥστε συγγνώμης τινὸς  αὐτοῖς   δεῖν ἀνάγκην καὶ ἀπάτην προβαλλομένοις,
[6, 91]   περὶ τῆς ἐξουσίας, ὡς ἔστιν  αὐτοῖς   ἔθος, Σπόριος μὲν Κάσσιος, ὃς
[6, 82]   καὶ τὼ χεῖρε περιαγαγόντες ἀκολουθεῖτε  αὐτοῖς·   εἰ δὲ τῆς ἐλευθερίας ἔνεστιν
[6, 58]   τῇ προτέρᾳ, οὐδ´ ἐπὶ τοῖς  αὐτοῖς   εἴκαζε συμβήσεσθαι τὸν δῆμον ἀπαλλαγὴν
[6, 65]   χειροκρασίας ἐλευσόμενον, εἰ μή τις  αὐτοῖς   εἴξειεν, εἰς δάκρυα καὶ δεήσεις
[6, 56]   θαυμαστόν, ἐπεὶ καὶ ἐν ἡμῖν  αὐτοῖς   εἰσί τινες, οἷς τὸ δύσερι
[6, 31]   ἅμα πεφυρμένοι ἐμάχοντο. ἀρωγοὶ δ´  αὐτοῖς   ἑκατέρωθεν ἐπῄεσαν οὐ διὰ μακροῦ
[6, 65]   ποιήσουσι τῶν διαλύσεων, οὐκ ἐπιτρέψειν  αὐτοῖς   ἔλεγον, ἀλλ´ ἐναντιώσεσθαι πάσῃ προθυμίᾳ
[6, 86]   καὶ φωνήν, ἔπειτα στάσις ἐν  αὐτοῖς   ἐμπέσοι καθ´ ἓν γενομένοις τοῖς
[6, 43]   τῷ κοινῷ, τὰ δὲ σφίσιν  αὐτοῖς   ἐν τῷ παρόντι κεχαρισμένα προαιρουμένους,
[6, 3]   καὶ γῆν ἐδῄουν. ἀφίκετο δ´  αὐτοῖς   ἐξεστρατευμένοις ἤδη ἐξ Ἀντίου πόλεως
[6, 5]   Λατίνων δηλοῦντα, ὅτι πολλαὶ δυνάμεις  αὐτοῖς   ἐπὶ συμμαχίαν ἥξουσιν εἰς ἡμέραν
[6, 86]   μὲν πόδες, ὅτι πᾶν ἐπ´  αὐτοῖς   ἐπίκειται τὸ σῶμα· αἱ δὲ
[6, 31]   τοῦ πλήθους διχοστασίαν. ἑορτάζουσι δ´  αὐτοῖς   ἐπιτίθενται πολλῇ δυνάμει Σαβῖνοι τοῦτον
[6, 17]   θεοὺς οἱ χρησμοὶ κελεύουσιν, εὐχὰς  αὐτοῖς   ἐποιήσατο μέλλων ἐξάγειν τὸν στρατόν,
[6, 48]   ἀπορίας, γνώσονται πρὸς οἵους ἀντιπάλους  αὐτοῖς   ἔσται ἀγών, καὶ πολλὰς
[6, 87]   εἰ τύχοιεν τῆς ἀσφαλείας, οὐθὲν  αὐτοῖς   ἔτι δεήσειν. ὑποτυχόντος δὲ τοῦ
[6, 48]   γὰρ ἦν βραχὺς λειπόμενος  αὐτοῖς   ἔτι τῆς ἀρχῆς χρόνος· ἡμέραν
[6, 58]   τῶν πολέμων θρίαμβον οὐκ ἐξεγένετο  αὐτοῖς   εὑρέσθαι παρὰ τῆς βουλῆς ἀνδρὶ
[6, 25]   αἰσχύνης δ´ ἔχειν αἰτήσασθαι, τοῦτ´  αὐτοῖς   ἐχαρίσατο, τοὺς ἐν τοῖς πολέμοις
[6, 67]   τὸν Μενήνιον· ὃς ἀναστὰς τοῖς  αὐτοῖς   ἐχρήσατο λόγοις οἷς καὶ πρότερον
[6, 14]   οἴκοθεν ἀκραιφνὴς οὔπω παρῆν οὐδεμία  αὐτοῖς,   δὲ σφῶν αὐτῶν δύναμις
[6, 47]   ἀφεστηκόσι περὶ φιλίας, ὡς οὐδὲν  αὐτοῖς   ἡμάρτηται ἀνήκεστον. ~Ἐδόκει ταῦτα τῇ
[6, 17]   οἵα πρότερον ἦν, ναούς τ´  αὐτοῖς   καθιδρύσεσθαι καὶ θυσίας καταστήσεσθαι καθ´
[6, 86]   ὑπομένομεν; εἰ δὴ ταῦτα δόξειεν  αὐτοῖς   καὶ μηδὲν ἔτι δρῴη τὸ
[6, 82]   χρὴ δοκεῖν παραστήσεσθαι διάνοιαν, ὅταν  αὐτοῖς   κατ´ ἐλπίδα χωρήσῃ τὰ πράγματα,
[6, 20]   ἐπαρθέντες, ἀλλ´ ὅτι ἂν μὴ  αὐτοῖς   κατὰ γνώμην χωρήσῃ τὰ τοῦ
[6, 22]   διαλύειν τὰ χρέα, χώρας τ´  αὐτοῖς   κεκομμένης ἐν τῷ πολυετεῖ πολέμῳ
[6, 86]   ὅτι τὰ ἄχθη πάντα ἐπ´  αὐτοῖς   κομίζεται· τὸ δὲ στόμα ὅτι
[6, 69]   ἀξιούντων τὰς ἐντολάς, ἃς ἔδωκαν  αὐτοῖς,   μαθεῖν, εἶπον ἐν τῷ φανερῷ,
[6, 74]   ὑμῖν δὲ προσεθέμεθα· καὶ συνεπαναστάντες  αὐτοῖς   μεθ´ ὑμῶν οἵ τ´ ἐν
[6, 86]   ἕκαστον τὴν αὐτὴν τῶν ἐν  αὐτοῖς   μερῶν οὔτε χρείας παρέχεται τὰς
[6, 74]   Συέσσης, πόλεως πάνυ εὐδαίμονος, ἐξὸν  αὐτοῖς   μηδενὶ κοινωνῆσαι τῶν λαφύρων, ἀλλ´
[6, 81]   κοινὰς συμφοράς· καὶ τοῦτ´ οὐκ  αὐτοῖς   μόνοις συνέβαινε παθεῖν, ἀλλὰ καὶ
[6, 29]   ἀφεστῶτα τίθεται τὸν χάρακα· καὶ  αὐτοῖς   νυκτὸς ἐπιτίθενται Οὐολοῦσκοι ὀλίγους τε
[6, 23]   ποιεῖσθαι. ὡς δ´ οὐχ ὑπήκουον  αὐτοῖς   οἱ δημοτικοὶ καλούμενοι πολλάκις ἐπὶ
[6, 41]   ἀπολύσασθε τὰς διαβολὰς καὶ δείξατε  αὐτοῖς,   ὅτι καὶ στασιάζουσα Ῥωμαίων
[6, 29]   Λατίνων χώραν προνομεύοντας, ὅτι παρακαλοῦσιν  αὐτοῖς   οὐ συνήραντο τοῦ πολέμου, περὶ
[6, 11]   τῶν ἄλλων ἐπιλέκτων ἱππέων ἐπιβοηθήσαντος  αὐτοῖς.   οὗτοι μὲν οὖν πάλιν ἀναλαβόντες
[6, 16]   διὰ μακροῦ τὴν πίστιν ἔφησεν  αὐτοῖς   παρέξεσθαι· καὶ αὐτίκα τὰς ἐπιστολὰς
[6, 17]   πολέμου κατ´ ἀρχὰς καὶ πολὺν  αὐτοῖς   παρέσχον φόβον ὡς ἐπιλείψουσαι, τῆς
[6, 43]   καὶ δυνάμει, ἣν τὸ νέον  αὐτοῖς   παρέχεται μᾶλλον τὰ πράγματα,
[6, 71]   ἐν ταύτῃ καλῶν, οὐκ ὂν  αὐτοῖς   πάτριον οὐδενὶ τῶν ἀντιπάλων εἴκειν,
[6, 16]   Λατίνων φερομένας, ἐν αἷς ὑπισχνοῦντο  αὐτοῖς   πέμψειν ἐπικουρίαν, προήνεγκε, καὶ τοὺς
[6, 36]   ἡμᾶς, ἀλλὰ δύναμιν ἱκανὴν ἀμύνειν  αὐτοῖς   πέμψομεν οὐ διὰ μακροῦ. ταύτας
[6, 6]   δούλην ἀντ´ ἐλευθέρας τὴν πόλιν  αὐτοῖς   ποιήσωσι. χρὴ δὲ καὶ ὑμᾶς,
[6, 90]   ἔχουσιν, ὡς πρότερον, ἐπιτέτραπται δ´  αὐτοῖς   πολλὰ καὶ μεγάλα, καὶ σχεδὸν
[6, 72]   οὐδείς· γὰρ Σικίννιος τοῖς  αὐτοῖς   πολλάκις ἐχρῆτο λόγοις· παρέρχεται κατὰ
[6, 34]   αὐτοῖς, ἀλλ´ ἐμνησικάκουν τῆς ψευσθείσης  αὐτοῖς   πολλάκις ὑποσχέσεως περὶ τῶν ἐπικουρίας
[6, 32]   εὐπαθείαις ἦσαν. ~Ἔτι δὲ πανηγυρίζουσιν  αὐτοῖς   πρεσβευταὶ παρῆσαν ἐξ ἔθνους Ἀρούγκων,
[6, 46]   καὶ τὰ πολέμια ἔθνη ἐπετίθεντο  αὐτοῖς   προνομεύοντα τὴν γῆν ἄχρι τῆς
[6, 49]   ἀντὶ τοῦ πονηροτέρου κρείττονα, ὃς  αὐτοῖς   προπολεμήσει τε τῆς ἀρχῆς καὶ
[6, 24]   τι μὴ δίκαιον μηδὲ δύναμιν  αὐτοῖς   συγκατασκευάζειν πονηράν. Καὶ γὰρ νῦν,
[6, 29]   αὐτῶν Οὐολούσκων, τὰ δὲ τῶν  αὐτοῖς   συναγωνισαμένων ἐθνῶν, χρήματά τε καὶ
[6, 19]   παρελθόντι ἐνιαυτῷ ταμιεύεσθαι τὴν τύχην  αὐτοῖς   συνεβούλευε μέγιστον εἶναι λέγων ἐγκώμιον
[6, 31]   ἐρύματα τῆς πόλεως ἔμελλον, ὥσπερ  αὐτοῖς   συνετέτακτο, ἀναζητοῦντες εἰς τὰ δεσμωτήρια
[6, 32]   ὁμόρους κακῶν ἐκδέχεσθαι. Ῥωμαῖοι δ´  αὐτοῖς   τάδε ἀπεκρίναντο· Ἀπαγγέλλετε, πρέσβεις,
[6, 67]   τοῦ Ἡφαίστου, ἔνθα ἦν ἔθος  αὐτοῖς   τὰς ἐκκλησίας ἐπιτελεῖν, πρῶτον μὲν
[6, 21]   ληψόμενοι· καὶ Ποστόμιος ὀνειδίσας  αὐτοῖς   τὴν οὐδέποτε σωφρονισθῆναι δυναμένην κακίαν·
[6, 56]   ἄνδρας αὐτοκράτορας εἶναι παραινῶ, διαλυσομένους  αὐτοῖς   τὴν στάσιν, ἐφ´ οἷς ἂν
[6, 24]   νόμων ἱστάμενοι. ἐὰν δ´ ὑποκατακλινώμεθα  αὐτοῖς   τῆς ἀξιώσεως, πρῶτον αἰσχύνην ὀφλήσομεν,
[6, 4]   Ποστόμιος, ὅσον ἦν ἐν  αὐτοῖς   τὸ ἄπειρον στρατηγίας, πέμπει τὸν
[6, 60]   τούτου ἐξηγέρθησαν, ὡς δὴ ἀκίνδυνον  αὐτοῖς   τὸ ἔργον ἐσόμενον, καὶ πρὸς
[6, 8]   ἐνθυμηθέντες, ὅτι πλεῖόν ἐστιν ἐν  αὐτοῖς   τὸ ἠναγκασμένον τὰ ὅπλα καθ´
[6, 25]   φυλακῆς κρείττονος ἔχοντες· συνήπτοντο δ´  αὐτοῖς   τοῦ κινδύνου φανερῶς μὲν Ἕρνικες
[6, 7]   οὐδένας ἄλλους ὁρᾶτε κοινωνοὺς παρόντας  αὐτοῖς   τοῦ πολέμου· ἡμεῖς δ´ ἅπαντας
[6, 29]   τὸν χάρακα διεσώζοντο. ἑπομένων δ´  αὐτοῖς   τῶν Ῥωμαίων ἐκ ποδὸς καὶ
[6, 42]   ἀθῶον τὴν στρατιὰν ἐδυνήθησαν ἐπιθεμένων  αὐτοῖς   τῶν Ῥωμαίων ἐν χωρίοις κρημνώδεσι
[6, 79]   πατρίκιοι, καλεῖτε ἡμᾶς, μήτε ἡμεῖς  αὐτοῖς   ὑπακούωμεν, δημόται, ἀλλ´, ὡς
[6, 7]   ἡμεῖς δ´ ἅπαντας Οὐολούσκους ἥξειν  αὐτοῖς   ὑπελαμβάνομεν συμμάχους καὶ Σαβίνων τε
[6, 84]   νῦν, καὶ μηδὲν ὕστερον ἐναντίον  αὐτοῖς   ὑπὸ τῆς βουλῆς ἐξενεχθήσεσθαι, πρῶτον
[6, 87]   μόνην ἀσφάλειαν ταύτην, εἰ γένοιτο  αὐτοῖς   φανερόν, ὅτι τοῖς βουλομένοις αὐτοὺς
[6, 4]   τὸ ὄρος, ἕως ἔτι ἦσαν  αὐτοῖς   φοβεροί, οὐκ ἀσφαλείας σημεῖον εἶναι
[6, 7]   ἄλλους διὰ κενῆς ἀνεπλάττομεν ἡμῖν  αὐτοῖς   φόβους. πάντα δ´ ἦν ἄρα
[6, 13]   μαθεῖν ἀξιούντων, τήν τε μάχην  αὐτοῖς   φράζουσιν, ὡς ἐγένετο καὶ ὅτι
[6, 52]   καὶ μέτριον, ἵνα καὶ τοῦτ´  αὐτοῖς   χαρισώμεθα, διὰ τοῦτό γε τοι
[6, 7]   ὑστερήσαντες τῆς μάχης οὐδὲν ἔτι  αὐτοῖς   χρήσιμοι γενήσονται. ~Εἰ δέ τινες
[6, 69]   παρέξεσθαι τὴν μεταβολήν. συγχωρεῖν γοῦν  αὐτοῖς   ὡς ἄμεινον φρονοῦσιν ἐπιψηφίζεσθαι πᾶν,
[6, 62]   τὰ πολλὰ ἀντέχουσιν· ἀναρχία τ´  αὐτοῖς   ὡς εἰκὸς καὶ στάσις ἐκ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007