Alphabétiquement     [«   »]
πεπονθότες 2
πέρα 4
πέρας 1
περὶ 103
περιαγαγόντες 1
περιβαλέσθαι 1
περιβάλλοντες 1
Fréquences     [«    »]
91
92 κατὰ
96 μὴ
103 περὶ
105 οὐκ
111 τῇ
115 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

περὶ


Livre, Chap.
[6, 64]   οὐκ εἰδότας ἄρχειν, ἀσχημονοῦσι καὶ  περὶ   αὑταῖς σφάλλονται τὰ πλεῖστα, καὶ
[6, 12]   ἀναστήσας, δόρατι πληγεὶς πίπτει, καὶ  περὶ   αὐτὸν ἄλλοι Ῥωμαίων πολλοὶ καὶ
[6, 56]   ἄν τι καὶ φιλοτιμίας ἀνοήτου  περὶ   αὐτὸν εἴη πάθος· καὶ οὐδέν
[6, 12]   ἐβοήθει κατὰ τάχος ἄγων τοὺς  περὶ   αὐτὸν ἱππεῖς. κελεύσας δὲ τὸν
[6, 11]   Τίτου μικρὸν ἀγωνισάμενοι χρόνον οἱ  περὶ   αὐτὸν καὶ τὸ σῶμα ἔμψυχον
[6, 93]   τὸν Μάρκιον τραυμάτων μεστὸν καὶ  περὶ   αὐτὸν ὁρῶσι νεκρούς τε κειμένους
[6, 13]   τε τῷ δικτάτορι καὶ τοῖς  περὶ   αὐτὸν τεταγμένοις ἱππεῖς δύο φανῆναι,
[6, 5]   ἐξεπλήρου Τίτῳ Ταρκυνίῳ καὶ τοῖς  περὶ   αὐτὸν φυγάσι χωρήσων ὁμόσε· πλῆθος
[6, 11]   δικτάτωρ {Ποστούμιος} ἦν λογάδας ἔχων  περὶ   αὑτὸν ἱππεῖς, καὶ αὐτὸς ἐν
[6, 10]   ἐγίνοντο δὲ ποικίλαι καὶ ἀγχίστροφοι  περὶ   αὐτοὺς αἱ τοῦ ἀγῶνος τύχαι.
[6, 26]   ἄγειν, ἕως {ἂν} βουλὴ  περὶ   αὐτῶν διαγνοίη, τοὺς δὲ παρόντας
[6, 8]   πιστοὺς εἶναι τοῖς πολλοῖς τοὺς  περὶ   αὐτῶν λόγους. ἐῶ τἆλλα· ἀλλ´
[6, 24]   ἃς κατὰ τῶν ἐκλιπόντων οἱ  περὶ   αὐτῶν νόμοι δεδώκασιν, ἀναπράττεσθαι, εἴκειν
[6, 26]   ὡς τῆς βουλῆς ἐπιμέλειάν τινα  περὶ   αὐτῶν ποιησομένης. ταῦτ´ εἰπὼν καὶ
[6, 86]   ἀγροὺς γεωργοῦσιν, οἱ δὲ μάχονται  περὶ   αὐτῶν πρὸς τοὺς πολεμίους, οἱ
[6, 11]   Λικίννιος μὲν γὰρ καὶ οἱ  περὶ   Γέλλιον οὐδὲν ἐξητακότες οὔτε τῶν
[6, 12]   ἄλλοι Ῥωμαίων πολλοὶ καὶ ἀγαθοί.  περὶ   δὲ τῷ πτώματι αὐτοῦ γίνεται
[6, 83]   ποιῆσαι, τοῦτον ἐπανορθούμεθα τὸν τρόπον·  περὶ   δὲ τῶν ὕστερον ἐσομένων, ὡς
[6, 29]   αὐτοῖς οὐ συνήραντο τοῦ πολέμου,  περὶ   δείλην ὀψίαν παρὰ λόφον τινὰ
[6, 13]   τὴν ἅλωσιν τοῦ χάρακος αὐτῶν  περὶ   δείλην ὀψίαν τὸ τέλος λαβούσης
[6, 56]   ὃς οὔτε πέμπει πρὸς ἡμᾶς  περὶ   διαλύσεων αὐτὸς ἀδικῶν οὔτε τοῖς
[6, 71]   ὑποδεεστέροις κρείττονες, ἀλλ´ αὐτοὶ πρότεροι  περὶ   διαλύσεως ἐπρεσβεύσαντο, οὔτε τὰς αὐθάδεις
[6, 40]   οὐ δικαίως ἂν ὑποπτεύοιτε καὶ  περὶ   ἐμοῦ, δυσὶν ἂν τοῖσδε μάλιστα
[6, 41]   εἰ γὰρ ταῦτα ὑμῖν εἰσέρχεται  περὶ   ἐμοῦ ὡς ἁπάντων ἀνθρώπων κακουργοτέρου,
[6, 77]   δικτάτορός τε καὶ ταῦτα χρηστοῦ  περὶ   ἡμᾶς ἀνδρὸς φενακισθησόμενοι συνηράμεθα ὑμῖν
[6, 73]   ἔσμεν, τί οὐχ ὁμολογεῖτε κακοὶ  περὶ   ἡμᾶς αὐτοὶ γενόμενοι συγγνώμης δεῖσθαι
[6, 85]   μὴ ἄν ποτε ὑμᾶς γενέσθαι  περὶ   ἡμᾶς, εἰ κατέλθοιτε, κακοὺς τροφάς
[6, 66]   ὁμογνωμονεῖν, ἄλλως τε καὶ ταῦτα  περὶ   κοινῆς σωτηρίας βουλευομένους· εἰ δὲ
[6, 5]   μετὰ τοῦτο τὸ ἔργον τοῖς  περὶ   Μαμίλιον καὶ Σέξτον ἐδόκει μὴ
[6, 27]   δόξας προγονικὰς εἶχον, οἷα δὴ  περὶ   μεγάλων κινδυνεύοντες ὡπλίζοντο διὰ τάχους·
[6, 83]   τὰς καταγνώσεις αὐτῶν ἀκύρους ποιοῦμεν.  περὶ   μὲν δὴ τῶν ἐκ τοῦ
[6, 20]   πόλει μνησικακεῖν. ~Σερουίλιος δὲ Σουλπίκιος  περὶ   μὲν τῆς εἰρήνης καὶ τῆς
[6, 85]   οὐδὲν τῶν ἀξιουμένων ἐναντιωσόμεθα. καὶ  περὶ   μὲν τῆς πίστεως, ἐφ´
[6, 83]   τούτου τὴν ἐξουσίαν αὐτοκράτορα. ὥστε  περὶ   μὲν τῶν δικαίων οὐδὲν ἂν
[6, 84]   ἐπιτρέπετε τοῖς ἡγεμόσι τοῦ συνεδρίου  περὶ   ὅλης ὑμῖν δοῦναι τῆς βουλῆς
[6, 77]   τῷ παρόντι οἰόμεθα χρῆναι, ἐπειδὴ  περὶ   ὁμονοίας διαλεξόμενοι συνεληλύθαμεν, ἀλλ´ ἀμελείᾳ
[6, 57]   ἐπιφανέστατον· οἱ δ´ ἀριστοκρατικοὶ καὶ  περὶ   παντὸς θέλοντες μὴ κινεῖσθαι ἐκ
[6, 45]   νομίζονται· λοχαγούς τε ἑτέρους καὶ  περὶ   πάντων ἄρχοντα τὸν Σικίννιον ἀποδείξαντες,
[6, 78]   πρὸς ταῦτα ἐρεῖν αὐτούς, ὅτι  περὶ   πάντων ἥκουσιν αὐτοκράτορες, ὥσθ´,
[6, 86]   αὐτὸν δὴ τρόπον ὑπολάβετε καὶ  περὶ   πόλεως. πολλὰ γὰρ δὴ τὰ
[6, 33]   πολεμιστήριον χρῆμα ἦν. ταῦτα οἱ  περὶ   Σερουίλιον καὶ Ἄππιον ὕπατοι ἔπραξαν.
[6, 34]   τὸ Σαβίνων ἔθνος ὅρκους ἐποιήσαντο  περὶ   συμμαχίας. πυνθανόμενοι δὲ τὴν διάνοιαν
[6, 64]   πόλιν καὶ παράσχωσιν ὑμῖν βουλεύσασθαι  περὶ   σφῶν αὐτῶν, καθ´ ἡσυχίαν ἐξετάσαντας
[6, 29]   διὰ τοὺς ἐκ τῶν πενήτων  περὶ   τὰ χρέα νεωτερισμοὺς ἐν ἀκμῇ
[6, 92]   ἀνὰ τοὺς στενωπούς, τῶν δὲ  περὶ   ταῖς ἁλισκομέναις οἰκίαις μαχομένων. συνελάμβανον
[6, 61]   τῇ ἐλπίδι ἐπαίρεσθε, ὡς μετριάσει  περὶ   τὰς ἀξιώσεις δῆμος, ἐὰν
[6, 53]   θητῶν οὐδὲ ἐμπόρων οὐδὲ τῶν  περὶ   τὰς βαναύσους τέχνας ἀσχολουμένων, οὓς
[6, 56]   πολὺ δὲ μᾶλλον ἡμῶν ἐσπουδακέναι  περὶ   τὰς διαλύσεις {οἴομαι} ἡμεῖς μὲν
[6, 74]   πολιτείας οὔσης· οἷα γίγνεσθαι φιλεῖ  περὶ   τὰς μεταβολὰς τὰς αἰφνιδίως γιγνομένας·
[6, 46]   μὴ βουλομένοις προσφέρειν· βοή τε  περὶ   τὰς πύλας καὶ πολὺς ἀνακλαυθμὸς
[6, 22]   κατὰ τοὺς νόμους· τῶν δὲ  περὶ   τὰς συναλλαγὰς ἀμφισβητημάτων εἰς μεγάλους
[6, 52]   μὲν ἡμῖν χρόνου δοθήσεται περιουσία  περὶ   ταῦτα τὰ πράγματα γινομένοις οὕτως
[6, 72]   αὑτοῖς λόγον, ἄλλως τε καὶ  περὶ   τηλικούτων πραγμάτων σκοποῦντας· ἠξίου τε
[6, 56]   βαρεῖς μαθόντες, ὅτι ἀληθῶς σπουδάζετε  περὶ   τὴν ὁμόνοιαν, καὶ εἰς ἐπιεικεστέρας
[6, 2]   τοὺς δὲ λοιποὺς εἰς τὰ  περὶ   τὴν πόλιν ἀποστέλλοντες φρούρια καὶ
[6, 18]   αὐτοὺς παραλαβεῖν σφᾶς ἥκοντας οὔτε  περὶ   τῆς ἀρχῆς ἔτι διαφερομένους οὔτε
[6, 85]   φθόνος οὐ δίκαιος ἐγκάθηται πονηρὰ  περὶ   τῆς βουλῆς διανοεῖσθαι πείθων, βούλομαί
[6, 91]   ποιήσαντος. τῶν δ´ ὑπάτων διακληρωσαμένων  περὶ   τῆς ἐξουσίας, ὡς ἔστιν αὐτοῖς
[6, 37]   συναγαγόντες τὴν βουλὴν οἱ ὕπατοι  περὶ   τῆς ἐπανορθώσεως τῶν πολιτικῶν θορύβων
[6, 13]   τῇ μάχῃ γενομένοις καὶ τὰ  περὶ   τῆς ἐπιφανείας τῶν δαιμόνων ἔμαθον,
[6, 32]   ἔθει ἡμῖν ὑπάρχει πᾶσι μάχεσθαι  περὶ   τῆς ἡγεμονίας, καὶ ἀρετῆς συναγώνισμά
[6, 49]   ἄλλων τι διαπράξασθαι βουλὴν συγκαλέσαντες  περὶ   τῆς καθόδου τῶν δημοτικῶν λέγειν
[6, 74]   ἤδη τριβόμεθα πᾶσιν ἀνθρώποις μαχόμενοι  περὶ   τῆς κοινῆς ἐλευθερίας. ἀκαταστάτου μὲν
[6, 5]   νώτου σφῶν ἐρυμνὰ καὶ οὐδὲ  περὶ   τῆς οἴκοθεν ἀγορᾶς χρηστὰς ἔτι
[6, 48]   τῷ κοινῷ καὶ προθύμως κινδυνεύωσι  περὶ   τῆς πατρίδος, ἀμοιβὰς καλὰς καὶ
[6, 71]   μὴ δόξαις μηδ´ εἰκασμοῖς χρώμενοι  περὶ   τῆς ὑμετέρας γνώμης, ἀλλὰ παρ´
[6, 62]   ὑπό τ´ αὐθαδείας, φιλεῖ  περὶ   τὸ κρατοῦν ἀεὶ γίνεσθαι, καὶ
[6, 29]   χώραν αὐτοὺς εἰσβαλεῖν· καὶ καταλαβὼν  περὶ   τὸ Πωμεντῖνον χωρίον ἐστρατοπεδευκότας καὶ
[6, 14]   ἐκ τῆς τροπῆς ἅπαντα τὰ  περὶ   τὸν ἀγῶνα ἔμαθον, ἐσκόπουν μετὰ
[6, 88]   οἱ μὲν ἡμίσεις ἅμα τοῖς  περὶ   τὸν Βροῦτον εἰς τὴν πόλιν
[6, 89]   ἑξῆς ἡμέρᾳ παρῆσαν μὲν οἱ  περὶ   τὸν Βροῦτον πεποιημένοι τὰς πρὸς
[6, 56]   πειρῶ λέγειν. ὁρᾷς γάρ, ὅση  περὶ   τὸν δῆμόν ἐστιν αὐθάδεια, ὃς
[6, 12]   τῶν σφετέρων ἦγεν ἐπὶ τοὺς  περὶ   τὸν Μαμίλιον συνεστῶτας· καὶ συμπεσὼν
[6, 33]   λόφου· καὶ οἱ μὲν τοῖς  περὶ   τὸν χάρακα φεύγουσιν ἑπόμενοι πολλοὺς
[6, 6]   πόλιν σώζουσιν, ἄνδρας ἀγαθοὺς γενέσθαι  περὶ   τόνδε τὸν ἀγῶνα· ἐπισταμένους, ὅτι
[6, 77]   τουτὶ γὰρ ἔτι προσθεὶς τῷ  περὶ   τοῦ δικαίου λόγῳ παύσομαι· ὅθ´
[6, 81]   τὴν ἐπίφθονον ἀρχήν. ἐπιβαλλόμενος δὲ  περὶ   τοῦ δικαίου ποιεῖσθαι λόγους, καὶ
[6, 76]   ὑμῖν τῶν πάλαι, χρηστὰ δὲ  περὶ   τοῦ μέλλοντος ἐλπίσαντες χρόνου, παρέσχομεν
[6, 47]   καὶ εἰ λάβοιεν ἐλπίδα χρηστὴν  περὶ   τοῦ μέλλοντος χρόνου, ψηφισαμένης αὐτοῖς
[6, 85]   τοῦ συνεδρίου μία πίστις ἀπόχρη  περὶ   τοῦ μὴ ἄν ποτε ὑμᾶς
[6, 18]   ἐπιλεχθέντες οἱ τὴν ἐναντίαν ἔχοντες  περὶ   τοῦ πολέμου γνώμην, ἱκετηρίας καὶ
[6, 78]   κακῶν ἰδέα καὶ πολὺς  περὶ   τοῦ φθάσαι διολέσαντας τὸ ἀντίπαλον
[6, 35]   πρὶν ἄρξασθαι πολέμου. ~Συναχθείσης δὲ  περὶ   τούτου βουλῆς, κληθεὶς πρῶτος ὑπὸ
[6, 83]   τὰς ὁμολογίας ἡμῶν ἔσται πίστις,  περὶ   τούτων, διεγνώκαμεν, ἐροῦμεν πρὸς
[6, 27]   τῆς δὲ βουλῆς συναχθείσης, ἵνα  περὶ   τούτων βουλεύσειεν, τι χρὴ
[6, 59]   ἐμνήσθη, πολλὴν ἀνάγκην ὁρῶ κἀμοὶ  περὶ   τούτων εἰπεῖν καὶ πρῶτον ἀπολύσασθαι
[6, 77]   λαμβάνειν. οὐ μὴν ἀκριβολογεῖσθαί γε  περὶ   τούτων ἐν τῷ παρόντι οἰόμεθα
[6, 62]   πολλὰ ὑπομείναντας τότε ἀγανακτεῖν  περὶ   τῶν γεγονότων καὶ μὴ ἐπιτρέπειν
[6, 87]   τυραννικοὺς ἄνδρας ἐπιχειρήσοντας εἰ τύχοι,  περὶ   τῶν γεγονότων τῷ δήμῳ μνησικακεῖν.
[6, 81]   τοῖς δὲ παροῦσιν, ὅσα τε  περὶ   τῶν δικαίων εἶπεν, ἀληθῆ εἶναι
[6, 34]   τῆς ψευσθείσης αὐτοῖς πολλάκις ὑποσχέσεως  περὶ   τῶν ἐπικουρίας δεομένων ἀπόρων, τἀναντία
[6, 19]   ἀνάγκην προσάγειν τοῖς διαφόροις τὴν  περὶ   τῶν ἐσχάτων κινδύνων, δι´ ἣν
[6, 75]   παρέσχεν ὑμῖν βοήθεια μηκέτι διαμιλλᾶσθαι  περὶ   τῶν ἴσων; τί δέ; τὰς
[6, 18]   τῆς ἀρχῆς ἔτι διαφερομένους οὔτε  περὶ   τῶν ἴσων φιλονεικοῦντας συμμάχους τε
[6, 71]   ἀξιώσεως ἑκόντες, καὶ οὔτε ἀκριβολογεῖσθαι  περὶ   τῶν καθηκόντων ἑκατέροις ἠξίωσαν ὡς
[6, 2]   πόλεμος, ἀπελαυνομένων ἀπὸ τῆς  περὶ   τῶν κοινῶν φροντίδος· οὐδὲ γὰρ
[6, 7]   ἀνθρώποις φιλίαι· ἔπειτα δ´  περὶ   τῶν μεγίστων κοινὸς ἅπασιν ὑπάρχων
[6, 58]   τοὺς ἐναντιουμένους ταῖς διαλλαγαῖς μὴ  περὶ   τῶν μετρίων νῦν ζητεῖν, ἀλλ´
[6, 75]   τηλικοῦτον, οἷς διὰ παντὸς  περὶ   τῶν πρωτείων πρὸς ὑμᾶς ἦν
[6, 21]   τοὺς φυγάδας ἐξελάσητε, τότε τοὺς  περὶ   φιλίας τε καὶ συμμαχίας διαλεξομένους
[6, 47]   ἀποστέλλειν τοὺς διαλεξομένους τοῖς ἀφεστηκόσι  περὶ   φιλίας, ὡς οὐδὲν αὐτοῖς ἡμάρτηται
[6, 58]   ὑβριστὰς δέ τινας καὶ πλεονέκτας  περὶ   χρηματισμὸν ἄδικον δεινῶς ἐσπουδακότας, οἳ
[6, 89]   ἥκουσι καλῶς ἔχειν ἐδόκει πάντα,  περὶ   ὧν ἀπεστάλησαν· δὲ Βροῦτος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007