Alphabétiquement     [«   »]
Κάσσιος 3
κατ´ 23
κατά 1
κατὰ 92
καταβαλεῖν 1
καταβαλὼν 1
καταβῆναι 1
Fréquences     [«    »]
90 αὐτοῖς
91
88 οὔτε
92 κατὰ
96 μὴ
103 περὶ
105 οὐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

κατὰ


Livre, Chap.
[6, 75]   ἡγεμονίας καὶ πολλῇ μὲν τῇ  κατὰ   γῆν, πολλῇ δὲ τῇ κατὰ
[6, 81]   ὑπάρχον τοῦ δήμου τὸ μὴ  κατὰ   γνώμην ἀδικοῦν, ὑπὸ δὲ μήκους
[6, 20]   ἀλλ´ ὅτι ἂν μὴ αὐτοῖς  κατὰ   γνώμην χωρήσῃ τὰ τοῦ πολέμου
[6, 80]   δαίμονας, οἳ τὰ θνητὰ πάντα  κατὰ   δίκην ἄγουσι, καὶ καταλιπόντες ἐκείνοις
[6, 75]   κατὰ γῆν, πολλῇ δὲ τῇ  κατὰ   θάλατταν δυναστείᾳ περιουσιάζουσαν, τίνες ἦσαν
[6, 31]   τὴν πόλιν ὄντας Σαβίνων, οἳ  κατὰ   θέας πρόφασιν ἀφιγμένοι προκαταλήψεσθαι τοῖς
[6, 3]   χωρίῳ καὶ τίθεται τὸν χάρακα  κατὰ   κεφαλῆς τῶν πολεμίων ἐν ὑψηλῷ
[6, 25]   Σερουίλιος· ἦν γὰρ στρατεία  κατὰ   κλῆρον ἐκείνῳ προσήκουσα· πολλῇ δεήσει
[6, 91]   τὴν πόλιν οὐ πολλὰ πραγματευθέντες  κατὰ   κράτος ἔλαβον. δὲ τῶν
[6, 42]   τολμηρῶς καὶ λαβόντων τὸ στρατόπεδον  κατὰ   κράτος. ἔπειτα φυγή τ´ αὐτῶν
[6, 19]   ἐτύγχανον ἐκεῖνοι, ἐπιλεγόμενος ὅσας ἁλούσας  κατὰ   κράτος πόλεις οὐ κατασκάπτοντες οὐδὲ
[6, 5]   κέρασιν ἀμφοτέροις προσενεμήθη καὶ τοῖς  κατὰ   μέσην τεταγμένοις τὴν φάλαγγα. τῆς
[6, 11]   τύχαι. ~Πρῶτον μὲν οὖν οἱ  κατὰ   μέσην τὴν φάλαγγα τεταγμένοι Ῥωμαίων,
[6, 5]   ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ, τὴν δὲ  κατὰ   μέσον στάσιν εἶχεν ἕτερος
[6, 93]   οὐ δεξαμένων δ´ αὐτοὺς τῶν  κατὰ   μέτωπον, ἀλλ´ εἰς φυγὴν τραπέντων,
[6, 75]   σώμασιν. ὅσας μὲν οὖν πόλεις  κατὰ   μίαν καὶ δύο πολεμούσας ὑμῖν
[6, 75]   ἐποιήσαμεν, ἐῶ. τί γὰρ δεῖ  κατὰ   μικρὸν λέγειν τὰς πράξεις τοσαύτην
[6, 36]   ἃς ἂν κατάσχωμεν πολέμου λαβόντες  κατὰ   νόμον, καὶ οὐκ ἂν ὑπομείναιμεν
[6, 15]   καὶ παρασκευὰς καὶ εἴ τι  κατὰ   νοῦν ἔχουσι πράττειν. ὅταν δὲ
[6, 43]   τὰς ἄκρας ἁλώσεις. ~Οὐαλέριος δὲ  κατὰ   νοῦν χωρήσαντος αὐτῷ τοῦ πολέμου
[6, 33]   οἱ δὲ τοῖς ἔτι μαχομένοις  κατὰ   νώτου ἐπῆγον. τρεψάμενοι δὲ κἀκείνους
[6, 5]   τῶν πολεμίων καταλαμβανόμενα καὶ τὰ  κατὰ   νώτου σφῶν ἐρυμνὰ καὶ οὐδὲ
[6, 12]   Τῖτον Ἑρμήνιον, ἴλην ἱππέων ἄγοντα  κατὰ   νώτου χωρεῖν τῆς σφετέρας φάλαγγος
[6, 67]   τῇ σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ τῆς  κατὰ   πλῆθος ἀφίξεως· ἔπειτα παρεκάλεσαν ἐκδέχεσθαι
[6, 5]   φάλαγγος ἐπίκουρος, ἣν Ποστόμιος  κατὰ   πόδας ἀπέστειλεν, οὐδὲν ἔτι πράττειν
[6, 96]   πολλὰ διελθόντες ἐγκώμια τῶν τε  κατὰ   πόλεμον ἔργων τοῦ ἀνδρὸς καὶ
[6, 49]   παρέχων καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ  κατὰ   πολέμους ἑαυτὸν μέτριον; οὐδὲν γὰρ
[6, 85]   ἀπεδείξασθε καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ  κατὰ   πολέμους. καὶ εἴ τι δι´
[6, 55]   ἀγαθῶν ἐν εἰρήνῃ τε καὶ  κατὰ   πολέμους; οὐκ, ἐὰν τά γε
[6, 26]   οἱ πολέμιοι κατέδραμον, τὰ δὲ  κατὰ   πόλιν αἱ σιτοδεῖαι κατανάλωσαν, ὅθεν
[6, 28]   εἰς αὐτοὺς ἦν, τῆς μὲν  κατὰ   πόλιν ἐπιμελείας τῷ συνάρχοντι προσηκούσης,
[6, 31]   ἔγνωσαν αὐτῶν τὴν ἔφοδον οἱ  κατὰ   πόλιν θεωροῦντες μεταξὺ καὶ τοὺς
[6, 22]   καὶ καταδρομαῖς σπανισθέντων τῆς τε  κατὰ   πόλιν κτήσεως ἐξανηλωμένης ταῖς εἰς
[6, 27]   ἡμέρᾳ παρῆν οὐ μόνον  κατὰ   πόλιν ὄχλος, ἀλλὰ καὶ ἐκ
[6, 92]   δ´ αὐτῷ καὶ ἄλλων συχνῶν  κατὰ   πολλὰ μέρη τῆς πόλεως φόνος
[6, 91]   τολμήσαντος ὑπαντῆσαι διανύσας τὴν χώραν  κατὰ   πολλὴν εὐπέτειαν προσέβαλε τοῖς τείχεσι·
[6, 49]   προπολεμήσει τε τῆς ἀρχῆς καὶ  κατὰ   πολλὴν ἡσυχίαν συμπολιτεύσεται, παρέχων καὶ
[6, 52]   ἀσφαλὲς ἀνὴρ θεὸς καὶ  κατὰ   πολλὴν ἡσυχίαν συνάξων ἐκ παντὸς
[6, 52]   μεταβολή, πρᾶγμα οὐ χαλεπόν,  κατὰ   πολλήν τ´ ἂν ἡμῖν εὐπέτειαν
[6, 92]   τοῖς τείχεσι τῆς Κοριόλας καὶ  κατὰ   πολλοὺς τόπους ἐποιεῖτο τὰς προσβολάς·
[6, 92]   ἔδοσαν, ἔπειτα πλειόνων ἐπιόντων ὠθούμενοι  κατὰ   πρανοῦς χωρίου ἐνέκλιναν. τοῦτο κατιδὼν
[6, 33]   οἷς μάλιστα ἔκαμνε τοῖς Ῥωμαίοις  κατὰ   πρανοῦς ὠθουμένοις χωρίου φάλαγξ,
[6, 12]   ἀμφ´ αὐτὸν ἱππεῦσιν ἐπὶ τοὺς  κατὰ   πρόσωπον καὶ μικρὸν ἀντισχὼν χρόνον
[6, 23]   τ´ αὐτοὺς προαιρούμενοι τῆς ἀποσταλείσης  κατὰ   Ῥωμαίων Λατίνοις συμμαχίας καὶ προκαταλαβεῖν
[6, 45]   συνεληλυθότων εἰς ἓν ἐπὶ τῷ  κατὰ   Ῥωμαίων πολέμῳ. ὡς δὲ προῆλθον
[6, 12]   πρεσβευτὴς Μάρκος Οὐαλέριος, τὸν  κατὰ   Σαβίνων πρῶτος καταγαγὼν θρίαμβον καὶ
[6, 88]   σὺν αὐτῷ. ἐδόκει ταῦτα· καὶ  κατὰ   σπουδὴν ἀναβάντες ἐπὶ τοὺς ἵππους
[6, 27]   ἐν δὲ τούτῳ Λατίνων ἱππεῖς  κατὰ   σπουδὴν ἐλαύνοντες τοὺς ἵππους παρῆσαν
[6, 57]   τῇ βουλῇ, καὶ διελάλουν ἕκαστοι  κατὰ   συμμορίας, οἱ μὲν οἰκείως διακείμενοι
[6, 22]   ἐξ ὧν σύνοδοι μὲν ἤδη  κατὰ   συστροφὰς τῶν ἐν ταῖς ὁμοίαις
[6, 24]   ἀφαιρεθῆναι. Τοιαῦτα διαφερομένων τῶν ὑπάτων  κατὰ   σφᾶς αὐτοὺς καὶ ὁπότε συναχθείη
[6, 90]   μεγάλα, καὶ σχεδὸν ἐοίκασί πως  κατὰ   τὰ πλεῖστα τοῖς παρ´ Ἕλλησιν
[6, 5]   ἀμφότεροι καὶ ἐξέτασσον τὰς δυνάμεις  κατὰ   τάδε· Σέξτος μὲν Ταρκύνιος ἐπὶ
[6, 63]   ἐμπειρίαν ἱκανὴν πολλάκις ἡμῖν παραγενόμενοι  κατὰ   τὰς στρατείας. πρὸς δὲ τοὺς
[6, 72]   αὐτοῖς πολλάκις ἐχρῆτο λόγοις· παρέρχεται  κατὰ   τὰς ὑποσχέσεις Λεύκιος Ἰούνιος ἐκεῖνος
[6, 12]   τὴν τροπὴν τῶν σφετέρων, ἐβοήθει  κατὰ   τάχος ἄγων τοὺς περὶ αὐτὸν
[6, 38]   τῷ παρόντι φράσω· δικτάτορα ἕλεσθε  κατὰ   τάχος, ὃς ἀνευθύνῳ χρώμενος ἐξουσίᾳ
[6, 22]   ὄντων τύχαις ἐγένοντο καὶ ἀντιπαρατάξεις  κατὰ   τὴν ἀγοράν, ἔστι δ´ ὅτε
[6, 90]   καὶ δημοσίων τόπων καὶ τῆς  κατὰ   τὴν ἀγορὰν εὐετηρίας ἐπιμελησομένους. λαβόντες
[6, 51]   ἐλεειναῖς καὶ σχήμασι πενθίμοις περιφθειρόμενοι  κατὰ   τὴν ἀγορὰν καὶ τοὺς στενωποὺς
[6, 1]   τὸν νεὼν καθιερωθῆναι τῷ Κρόνῳ  κατὰ   τὴν ἄνοδον τὴν εἰς τὸ
[6, 77]   ἀγῶνας ὑπομείναντες. θᾶττον δ´  κατὰ   τὴν ἁπάντων ἐλπίδα τέλος εἰληφότος
[6, 94]   ἔργου, καὶ πάντων ἐγεγόνει τῶν  κατὰ   τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἐπιφανέστατος. τῆς
[6, 75]   δυναστείαν τε περιβαλέσθαι μείζω  κατὰ   τὴν ἐξ ἀρχῆς δόκησιν ἀκούσατε,
[6, 90]   καὶ δικαστὰς ἐκάλουν. νῦν μέντοι  κατὰ   τὴν ἐπιχώριον γλῶτταν ἀφ´ ἑνὸς
[6, 34]   ἅμα δὲ τῇ στάσει τῇ  κατὰ   τὴν πόλιν αὐξομένῃ καὶ τὰ
[6, 17]   τὸν στρατόν, ἐὰν εὐετηρία γένηται  κατὰ   τὴν πόλιν ἐπὶ τῆς ἰδίας
[6, 91]   Κάσσιος, ὃς ἔλαχε τὴν τῶν  κατὰ   τὴν πόλιν ἐπιμέλειαν, ὑπέμεινε μέρος
[6, 36]   πρώτην φημὶ χρῆναι βουλὴν τοῖς  κατὰ   τὴν πόλιν θορύβοις ἡμᾶς ἀποδοῦναι
[6, 26]   τε βουλὴ διελύθη καὶ  κατὰ   τὴν πόλιν ὅλην δρόμος ἦν
[6, 31]   αἰχμαλώτους πάνυ συχνούς. τούς τε  κατὰ   τὴν πόλιν ὄντας Σαβίνων, οἳ
[6, 6]   καὶ τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν νεμεσῶντες  κατὰ   τὸ εἰκός, ὅτι πολλὰ καὶ
[6, 93]   ἐφέρετο, καὶ δεηθεὶς τοῦ ὑπάτου  κατὰ   τὸ καρτερώτατον τῶν πολεμίων εἱλεῖτο.
[6, 23]   κώλυσιν τῆς ἀπαγωγῆς τῶν ὑπερημέρων  κατὰ   τὸ παρόν, παρακλήσει τε μᾶλλον
[6, 92]   μέλλουσιν Ἀντιάται βοηθεῖν τοῖς Κοριολανοῖς  κατὰ   τὸ συγγενὲς καὶ εἰσὶν οἱ
[6, 2]   τοῖς πράγμασιν ἐφειμένης ἅπαντα διοικεῖν  κατὰ   τὸν αὑτῆς λογισμὸν ἀνυπευθύνου ἀρχῆς,
[6, 2]   ἱππάρχην δ´ αὐτὸς ἑαυτῷ προσείλετο  κατὰ   τὸν αὐτὸν τρόπον τῷ προτέρῳ
[6, 30]   πεδίῳ καὶ διεξελθὼν τὰ πραχθέντα  κατὰ   τὸν πόλεμον καὶ τοῦ συνάρχοντος
[6, 21]   ἦν, ὁμοῦ τι γεγονὼς ἐνενηκονταέτης  κατὰ   τὸν χρόνον τοῦτον, ἀπολωλεκὼς τὰ
[6, 66]   παραγγείλαντες δὴ τῷ πλήθει παρεῖναι  κατὰ   τόνδε τὸν νόμον εἰς τὴν
[6, 84]   ποτε ἀκόντων ἡμῶν γραφήσεταί τι  κατὰ   τοῦ δήμου. οἱ γὰρ ἡγούμενοι
[6, 23]   τοὺς ἔξω πολέμους· καὶ παρεσκευάζοντο  κατὰ   τοῦ Οὐολούσκων ἔθνους τὸν ἕτερον
[6, 67]   ἡμέραις παραγγεῖλαι κελεύσαντες ἅπασι τοῖς  κατὰ   τοὺς ἀγροὺς καὶ τὰ φρούρια
[6, 22]   διὰ τὸν πόλεμον ἀνεβάλλοντο, κρίνεσθαι  κατὰ   τοὺς νόμους· τῶν δὲ περὶ
[6, 24]   τῇ πόλει μένοντα τῶν ὑπάτων  κατὰ   τοὺς πατρίους ἐθισμοὺς καὶ τὰς
[6, 29]   ἂν ἀπολειφθῶσι τῆς στρατείας, τὰς  κατὰ   τούτων πράξεις ὑπάρχειν τοῖς δανεισταῖς,
[6, 23]   ὅρκον ἄγειν καὶ τὰς τιμωρίας  κατὰ   τῶν ἀπειθούντων μὴ χαλεπὰς ποιεῖσθαι
[6, 24]   ἐθισμοὺς καὶ τὰς τιμωρίας, ἃς  κατὰ   τῶν ἐκλιπόντων οἱ περὶ αὐτῶν
[6, 65]   καὶ τὸν ἐπιπολασμόν, ὃν ἐποιοῦντο  κατὰ   τῶν ὑπάτων, δεδιότες, ὡς οὐ
[6, 29]   καὶ τοὺς ἐν τῇ πόλει  κατὰ   τῶν ὑπομεινάντων προπηλακισμοὺς φεύγοντες. παραλαβὼν
[6, 13]   ἐχόντων τὸν δημόσιον ἵππον, οἳ  κατὰ   φυλάς τε καὶ λόχους κεκοσμημένοι
[6, 1]   τοῦ ναοῦ λαβεῖν Πόστομον Κομίνιον  κατὰ   ψήφισμα βουλῆς. τούτοις μὲν δὴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007