Alphabétiquement     [«   »]
τότ´ 1
Τότε 1
τότε 27
τοῦ 243
Τούβερτος 1
τοῦδε 5
τοῦθ´ 4
Fréquences     [«    »]
237 δ´
229 ἐν
234 μὲν
243 τοῦ
247 τοὺς
261 τε
266 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

τοῦ


Livre, Chap.
[6, 81]   τῷ πολλῷ καὶ περιῆν  τοῦ   ἀγανακτοῦντος βοή. ~Ὀλίγα δὲ τούτοις
[6, 10]   καὶ ἀγχίστροφοι περὶ αὐτοὺς αἱ  τοῦ   ἀγῶνος τύχαι. ~Πρῶτον μὲν οὖν
[6, 53]   οὔτ´, εἰ φανείη τις ἐκ  τοῦ   ἀδοκήτου, παραινέσαιμ´ ἂν ὑμῖν παραδέξασθαι
[6, 47]   ἑαυτοῦ· ταῦτα γὰρ ἐγγὺς εἶναι  τοῦ   ἀδυνάτου· μετρίως δὲ χρησαμένους ἀρχηγοὺς
[6, 75]   τι παρατρέψω τὸν λόγον ἔξω  τοῦ   ἀληθοῦς, ὥσπερ καὶ ἀρχόμενος εἶπον,
[6, 75]   τὸ ἑαυτῶν πρόθυμον, οὐχ ὑπὸ  τοῦ   ἀναγκαίου μᾶλλον εἰς αὐτὸ καταστάντες
[6, 77]   βουλῆς καταλύσαντες καὶ τὴν πίστιν  τοῦ   ἀνδρὸς διαφθείραντες καὶ τοῖς εὐεργέταις
[6, 96]   τῶν τε κατὰ πόλεμον ἔργων  τοῦ   ἀνδρὸς καὶ τῶν πολιτικῶν, τήν
[6, 96]   ἀπολαβεῖν, ἀλλ´ ἐχαρίσατο τοῖς παισὶ  τοῦ   ἀνδρὸς οἰκτείρων τὴν ἀπορίαν, ἵνα
[6, 77]   ἀρχῆς διέγνωτε. οὐχ ὑπομένοντος δὲ  τοῦ   ἀνδρὸς τὸν φενακισμὸν οὐδὲ τὴν
[6, 86]   εἰ δὴ λάβοι τὰ μέρη  τοῦ   ἀνθρωπείου σώματος ἰδίαν αἴσθησιν καθ´
[6, 70]   πολλοῖς γέλως ἐπὶ τῇ κενοσπουδίᾳ  τοῦ   ἀνθρώπου εἰσήρχετο, καὶ ὅτε βουληθεῖεν
[6, 56]   καὶ κοινῆ οὐκ ἀξιοῦσιν ἡττᾶσθαι  τοῦ   ἀντιπάλου, ἀλλ´ ἐκ παντὸς ἀεὶ
[6, 55]   τὸ ἐπιεικὲς καὶ οὐδὲν ἠλάττωται  τοῦ   ἀσφαλοῦς. ἔπειτα οἱ τῶν πολεμίων
[6, 4]   τε Τυσκλανὸς Ταρκυνίου  τοῦ   βασιλέως γαμβρός, ὡς δέ τινες
[6, 96]   σωφροσύνην αὐτοῦ καὶ τὴν λιτότητα  τοῦ   βίου, μάλιστα δὲ τὴν εἰς
[6, 82]   ὑμῖν ἀπόχρη δουλεύειν ἅπαντα τὸν  τοῦ   βίου χρόνον δεδεμένοις καὶ μαστιγουμένοις
[6, 19]   ἅπαν. ~Ὡς δὲ μετέστησαν ἐκ  τοῦ   βουλευτηρίου καὶ λόγος ἀπεδόθη τοῖς
[6, 43]   νοεῖν, ἀποθεσπίσας, ᾤχετο ἀπιὼν ἐκ  τοῦ   βουλευτηρίου· καὶ συγκαλέσας τὸν δῆμον
[6, 6]   παραστησάμενος τοὺς πρεσβυτάτους τῶν ἐκ  τοῦ   βουλευτικοῦ συνεδρίου καὶ τιμιωτάτους ἔλεξε
[6, 9]   παρακέλευσμα, ὅτι πάντες οἱ πρωτεύοντες  τοῦ   βουλευτικοῦ συνεδρίου πάρεισιν, ὥσπερ ὁρᾶτε,
[6, 83]   πιθανωτάτοις ἔδοξε χρήσασθαι λόγοις καὶ  τοῦ   βουλήματος τῶν ἀκουόντων ἐστοχασμένοις, τελευτῶν
[6, 4]   ὡς δέ τινες γράφουσιν, υἱὸς  τοῦ   γαμβροῦ, καὶ Σέξτος Ταρκύνιος· ἐτύγχανον
[6, 21]   οὗτος γὰρ ἔτι λοιπὸς ἐκ  τοῦ   γένους ἦν, ὁμοῦ τι γεγονὼς
[6, 69]   διάδοχος· γὰρ ἡγεμὼν αὐτῶν  τοῦ   γένους Ναύτιος ἀπὸ τῶν σὺν
[6, 69]   ἄλλοι παρ´ ἄλλων μεταλαμβάνοντες οἱ  τοῦ   γένους ὄντες τοῦ Ναυτίων· ὃς
[6, 92]   πράξεις, ὃς ἦν μὲν ἐκ  τοῦ   γένους τῶν πατρικίων καὶ οὐκ
[6, 51]   ὡς πρὸς τοσαῦτα πολεμίων ἔθνη,  τοῦ   δ´ ὀλίγου καὶ οὐκ ἀξιομάχου
[6, 79]   καὶ τηλικούτων ἀπηλλαγμένοι κακῶν ὑπὸ  τοῦ   δαίμονος, ὅση σπουδὴ καὶ δύναμις
[6, 26]   οὐκ ἔχων, ἀπήχθην δοῦλος ὑπὸ  τοῦ   δανειστοῦ σὺν τοῖς υἱοῖς δυσίν·
[6, 21]   ὑπὸ τῶν προεστηκότων τῆς βουλῆς,  τοῦ   δὲ δικτάτορος τὴν Λαρκίου γνώμην
[6, 4]   ὑπάτου τῶν ἀριστερῶν προκαθημένου μερῶν,  τοῦ   δὲ δικτάτορος τῶν δεξιῶν. ἔτι
[6, 2]   προθυμίᾳ χωροῦν ἐπὶ τὸν ἀγῶνα·  τοῦ   δὲ Λατίνων τὸ πλέον ἀπρόθυμον
[6, 84]   καὶ βουλὴ τούτοις πείσεται.  τοῦ   δὲ μενεῖν βέβαια τὰ συγχωρούμενα
[6, 29]   αὐτοὺς τὸ στράτευμα. ἐξαπιναίου δὲ  τοῦ   δεινοῦ καὶ παρὰ δόξαν τοῖς
[6, 5]   κέρατος, Ὀκταούιος δὲ Μαμίλιος ἐπὶ  τοῦ   δεξιοῦ, τὴν δὲ κατὰ μέσον
[6, 12]   τοῖς δεινοῖς καὶ τοὺς ἐπὶ  τοῦ   δεξιοῦ τῶν Ῥωμαίων κέρατος ἐξεώθει
[6, 62]   ἑτέρων. ἐγκείσεται γὰρ ὑμῖν πέρα  τοῦ   δέοντος βαρὺς ὑπό τ´ αὐθαδείας,
[6, 20]   ἀποικισάντων σφᾶς φθόνον, ἐπεὶ πέρα  τοῦ   δέοντος ἔδοξεν εἶναι βαρὺς καὶ
[6, 9]   ἀκερδὲς γένηται καὶ τοῖς πέρα  τοῦ   δέοντος τὰ δεινὰ πεφοβημένοις μὴ
[6, 47]   τι καὶ λόγου ἄξιον,  τοῦ   δέους ἐπαύσαντο· καὶ μεταθέμενοι τὰς
[6, 26]   τοῖς υἱοῖς δυσίν· ἐπιτάττοντος δὲ  τοῦ   δεσπότου τῶν οὐ ῥᾳδίων ἔργον
[6, 49]   τοῖς περιοίκοις γιγνομένην, δίχα  τοῦ   δημοτικοῦ δυνήσεσθαι κατέχειν τε καὶ
[6, 63]   τοὺς πελάτας ἅπαντας ἐπαγώμεθα καὶ  τοῦ   δημοτικοῦ τὸ περιόν. ἵνα δὲ
[6, 23]   πορεύεσθαι τῇ Μανίου Οὐαλερίου γνώμῃ  τοῦ   δημοτικωτάτου προσθεμένῳ, ὃς ἠξίου τὴν
[6, 82]   οὖσι καὶ δεομένοις τῆς παρὰ  τοῦ   δήμου βοηθείας καὶ ἐπὶ τοῦθ´
[6, 83]   ἐν τῇ βουλῇ λόγους ὑπὲρ  τοῦ   δήμου διέθετο καὶ τοῦ πεμφθῆναι
[6, 61]   ὀργὴν καὶ ἀγανακτῶ τοῖς αἰτήμασι  τοῦ   δήμου διπλασίως· ὑμῶν τ´
[6, 59]   ἐλευθερίαν, καὶ ὡς ἀπόστασις  τοῦ   δήμου καὶ δι´ ἐμὲ οὐχ
[6, 91]   στρατιὰ κατελέγετο πολλὴν εἰσενεγκαμένου προθυμίαν  τοῦ   δήμου καὶ δι´ ὀλίγου χρόνου
[6, 46]   ἱκανοὶ ἔτι ἀντέχειν· ἐκβιασθέντες ὑπὸ  τοῦ   δήμου κατέλιπον τὴν φυλακήν, τότε
[6, 34]   συναρπάσαι γὰρ τινὰ τῶν ἐκ  τοῦ   δήμου κελευσάντων οἱ πένητες ἀθρόοι
[6, 70]   τ´ αὐτὸς ἀναλήψεσθαι τὸν ὑπὲρ  τοῦ   δήμου λόγον τά τ´ ἄλλα
[6, 84]   ἀκόντων ἡμῶν γραφήσεταί τι κατὰ  τοῦ   δήμου. οἱ γὰρ ἡγούμενοι τοῦ
[6, 30]   προῆγεν εἰς τὴν πόλιν ὑπὸ  τοῦ   δήμου παντὸς προπεμπόμενος, ἕως εἰς
[6, 82]   καθαψαμένου παραλαβὼν τὸν λόγον  τοῦ   δήμου προεστηκὼς τότε Σικίννιος ἔτι
[6, 95]   ἐνίκησε Τυρρηνούς· τὴν δ´ ἑτέραν  τοῦ   δήμου προσθέντος, ὅτε τοὺς βασιλεῖς
[6, 20]   ὡς προδότας ἀποκτεῖναι· ὅσον δὲ  τοῦ   δήμου πτωχὸν καὶ ἀργὸν καὶ
[6, 73]   πολλὰ καὶ μεγάλα εὐεργετηθέντες ὑπὸ  τοῦ   δήμου, τὰ μὲν εἰς τὴν
[6, 81]   τ´ ἀποφαίνειν βραχὺ μὲν ὑπάρχον  τοῦ   δήμου τὸ μὴ κατὰ γνώμην
[6, 44]   πλείους τετρακόσιοι ἄνδρες ἐκ  τοῦ   δήμου τοῖς ἱππεῦσι προσκατελέγησαν ἐπὶ
[6, 95]   στάσει, καὶ συνηδόμενοι τῇ καθόδῳ  τοῦ   δήμου φανεροὶ ἦσαν, τοῦ τε
[6, 26]   καιροί, χρέος ἠναγκάσθην λαβεῖν ἕνεκα  τοῦ   διαλῦσαι τὰς εἰσπραττομένας εἰσφοράς, ὡς
[6, 36]   τὸ ἑαυτοῖς ἀσφαλὲς φυλάττοντες μετὰ  τοῦ   διαφόρου κοινῇ σεσῶσθαι. ὧν ἐγὼ
[6, 73]   δ´ ὑπὲρ ἑκάστου χωρὶς ἀπὸ  τοῦ   δικαίου ἀρξάμενος· καὶ γὰρ ἰδίᾳ
[6, 77]   γὰρ ἔτι προσθεὶς τῷ περὶ  τοῦ   δικαίου λόγῳ παύσομαι· ὅθ´ ὑμῖν
[6, 81]   ἐπίφθονον ἀρχήν. ἐπιβαλλόμενος δὲ περὶ  τοῦ   δικαίου ποιεῖσθαι λόγους, καὶ τὰ
[6, 73]   καὶ ἐν κοινῷ λέγοντας ἀπὸ  τοῦ   δικαίου χρὴ ἄρχεσθαι. ἡμεῖς τοίνυν
[6, 58]   γὰρ ἀφ´ οὗ παρῆλθεν  τοῦ   δικτάτορος ἀρχὴ τὸν φύλακα τῆς
[6, 13]   τῇ κατόπιν ἡμέρᾳ τὰς παρὰ  τοῦ   δικτάτορος ἐπιστολὰς ἔλαβον οἱ τῶν
[6, 4]   ὁδὸν διανύσας καὶ στρατοπεδεύεται δίχα  τοῦ   δικτάτορος ἐφ´ ἑτέρας ῥάχεως ὀρεινῆς
[6, 94]   εὐξαμένου μὲν αὐτὸν Αὔλου Ποστουμίου  τοῦ   δικτάτορος ὑπὲρ τῆς πόλεως ἀναθήσειν
[6, 81]   κατέχειν ἴσχυον ἐνθυμούμενοι τὰς ἐκ  τοῦ   διοικισμοῦ τῆς πόλεως ἀτυχίας, καὶ
[6, 9]   εἰ δὲ καὶ μὴ μετὰ  τοῦ   δρᾶσαί τι γενναῖον καὶ παθεῖν,
[6, 32]   Ἐχετρανοὺς Ῥωμαῖοι κληρούχοις εἰς φυλακὴν  τοῦ   ἔθνους ἐκπεμφθεῖσι διένειμαν, ἀποδιδόναι σφίσι
[6, 29]   ἐδόκει, καὶ ἦν ὥσπερ ἡγεμὼν  τοῦ   ἔθνους. περιστρατοπεδεύσας δ´ αὐτὴν καὶ
[6, 77]   τὸν φενακισμὸν οὐδὲ τὴν αἰσχύνην  τοῦ   ἔργου, ἀλλ´ εἰσενέγκαντος εἰς τὴν
[6, 94]   εὐτυχίαν. ἐκ τούτου Κοριολανὸς ἐπεκλήθη  τοῦ   ἔργου, καὶ πάντων ἐγεγόνει τῶν
[6, 94]   λαφύρων ποιήσασθαι πᾶσαν, τότε δὲ  τοῦ   ἔργου λαβόντος τὴν συντέλειαν. ~Ἐγένοντο
[6, 92]   ἁλισκομέναις οἰκίαις μαχομένων. συνελάμβανον δὲ  τοῦ   ἔργου τοῖς ἔνδον καὶ γυναῖκες
[6, 38]   ἂν ζῶ χρόνον οὐκ ἀποστήσομαι  τοῦ   ἤδη καλῶς δεδογμένου, καὶ οὐδέποτε
[6, 8]   μᾶλλον δὲ πολλοστὸν μέρος τι  τοῦ   ἡμετέρου· ἔπειθ´ ὅτι τοὺς πολέμους
[6, 67]   καὶ παρελθόντες ἐπὶ τὸ ἱερὸν  τοῦ   Ἡφαίστου, ἔνθα ἦν ἔθος αὐτοῖς
[6, 66]   ἐναντιουμένων τελευτῶντες ἐτράποντο. ~Λωφήσαντος δὲ  τοῦ   θορύβου καὶ σιωπῆς γενομένης σὺν
[6, 53]   ἐνθάδε, καὶ αὐτοῦ νὴ Δία  τοῦ   θρέψαντος αὐτοὺς ἐδάφους πόθος,
[6, 76]   πρὸς τὸν φενακισμόν, ἄμοιρον ἐποιήσατε  τοῦ   θριάμβου πάντων μάλιστ´ ἀνθρώπων ἄξιον
[6, 12]   αὖθις πρεσβευτὴς Μάρκος Οὐαλέριος τὴν  τοῦ   ἱππάρχου παρειληφὼς ἡγεμονίαν, ἐπιστὰς σὺν
[6, 89]   εἰδῶν Δεκεμβρίων, ὥσπερ καὶ μέχρι  τοῦ   καθ´ ἡμᾶς χρόνου γίνεται. τελεσθεισῶν
[6, 89]   εἶναι καὶ παναγῆ, καὶ μέχρι  τοῦ   καθ´ ἡμᾶς χρόνου διαμένει. ~Ἐπειδὴ
[6, 56]   αὐτῷ στέρεται σωμάτων βίου τε  τοῦ   καθ´ ἡμέραν οὐκ εὐπορεῖ. τίνος
[6, 13]   ὀφθῆναι, πολλὴν ζήτησιν αὐτῶν ποιουμένου  τοῦ   καταλειφθέντος τῆς πόλεως ἡγεμόνος. ὡς
[6, 90]   ἐν κατεστρατοπέδευσαν, ὃν ἐπὶ  τοῦ   κατασχόντος αὐτοὺς τότε δείματος ὠνόμασαν,
[6, 25]   κρείττονος ἔχοντες· συνήπτοντο δ´ αὐτοῖς  τοῦ   κινδύνου φανερῶς μὲν Ἕρνικες καὶ
[6, 65]   τοὺς αὐθάδεις ταπεινοῦσθαι. ~Παυσαμένου δὲ  τοῦ   Κλαυδίου μεγάλη φωνὴ καὶ θόρυβος
[6, 16]   δόξαν. ὑμεῖς γὰρ ἀπέσταλθε ὑπὸ  τοῦ   κοινοῦ Λατίνοις συμμαχήσοντες καθ´ ἡμῶν,
[6, 72]   ἕκαστος ὑμῶν τὸν πλησίον ὑπὲρ  τοῦ   κοινοῦ λέξειν, καὶ πάντας μᾶλλον,
[6, 72]   ἀλλήλους ἀπέβλεπον ἐπιζητοῦντες τὸν ὑπὲρ  τοῦ   κοινοῦ λέξοντα, ἐφαίνετο δ´ οὐδείς·
[6, 54]   καθίσταται· ἐν αἷς οἱ προεστηκότες  τοῦ   κοινοῦ μετριάσαντες μὲν ἔσωσαν τὰς
[6, 76]   ἃς ἐκελεύσατε τὸν ὕπατον ὑπὲρ  τοῦ   κοινοῦ ποιήσασθαι, αὐτὸν δὲ τὸν
[6, 43]   καὶ περιέστηκεν δοκοῦσα ἡμῶν  τοῦ   κοινοῦ πρόνοια ἰδία πρὸς ἑκάτερον
[6, 18]   δ´ ὕστερον ἡμέραις πρέσβεις ἀπὸ  τοῦ   κοινοῦ τῶν Λατίνων ἧκον ὡς
[6, 15]   ὅτι σύμμαχοι Ῥωμαίων ἥκοντες ἀπὸ  τοῦ   κοινοῦ τῶν Οὐολούσκων ἄχθονται μὲν
[6, 61]   ὅταν δὲ τὸ ἀνόητον ἀντὶ  τοῦ   κολάζεσθαι ἐφ´ οἷς ἂν πλημμελήσῃ
[6, 24]   οἰκείοις. ~Ἀππίου δ´ ἦν γνώμη  τοῦ   κορυφαιοτάτου τῶν προεστηκότων τῆς ἀριστοκρατίας
[6, 5]   τάδε· Σέξτος μὲν Ταρκύνιος ἐπὶ  τοῦ   λαιοῦ τῶν Λατίνων ἐτάχθη κέρατος,
[6, 12]   λαγόνος ἀποθνήσκει. Σέξτος δὲ Ταρκύνιος  τοῦ   λαιοῦ τῶν Λατίνων κέρατος ἡγούμενος
[6, 82]   ~Ὀλίγα δὲ τούτοις ἔτι προσθέντος  τοῦ   Λαρκίου καὶ τῆς ἐπαναστάσεως αὐτῶν
[6, 18]   πᾶν ὅσον δαίμων ἀφείλετο  τοῦ   Λατίνων ἀξιώματος, τοῦτο τῇ Ῥωμαίων
[6, 74]   κάθοδον τῶν βασιλέων παρασκευασαμένων διὰ  τοῦ   Λατίνων ἔθνους καὶ τριάκοντα πόλεις
[6, 54]   γὰρ ὄψις ἂν γίνοιτο  τοῦ   λειπομένου καὶ φύσις οὐκ
[6, 19]   μισεῖσθαι τὰ φοβερά· τελευτῶν δὲ  τοῦ   λόγου παραδείγμασιν αὐτοὺς ἠξίου χρῆσθαι
[6, 87]   παρόντων φωναί. ἐπειδὴ δὲ τελευτῶν  τοῦ   λόγου πρὸς ὀλοφυρμοὺς ἐτράπετο καὶ
[6, 18]   Ῥωμαίων προσθήσοντας εὐποτμίᾳ. τελευτῶντες δὲ  τοῦ   λόγου συγγένειαν ἐπεκαλοῦντο καὶ συμμαχιῶν
[6, 33]   δεξιὸν κέρας τῶν πολεμίων ἕως  τοῦ   λόφου· καὶ οἱ μὲν τοῖς
[6, 4]   ἀτριβοῦς διελθοῦσα καὶ γενομένη ἐγκρατὴς  τοῦ   λόφου. ~Μαθόντες δ´ οἱ στρατηγοὶ
[6, 5]   ἀπαράξαι τοὺς Ῥωμαίους ἔγνωσαν ἀπὸ  τοῦ   λόφου, πρὶν χάρακι καὶ
[6, 11]   μὲν ἱππάρχης εἰς τὰ στέρνα  τοῦ   Μαμιλίου διὰ θώρακος ἐλάσας τὴν
[6, 94]   εἰς ἐκκλησίαν τὸν στρατὸν ἔπαινον  τοῦ   Μαρκίου διεξῆλθε πολὺν καὶ στεφάνοις
[6, 13]   ταῖς μάχαις, καλὴ καὶ ἀξία  τοῦ   μεγέθους τῆς ἡγεμονίας ὄψις. ταῦτα
[6, 94]   ὅς ἐστιν ἐπὶ τοῖς τέρμασι  τοῦ   μεγίστου τῶν ἱπποδρόμων ὑπὲρ αὐτὰς
[6, 76]   τῶν πάλαι, χρηστὰ δὲ περὶ  τοῦ   μέλλοντος ἐλπίσαντες χρόνου, παρέσχομεν ὑμῖν
[6, 68]   ἐγὼ τῶν ἐλπίδων, ἃς ὑπὲρ  τοῦ   μέλλοντος ἔχω χρόνου. ἐὰν δέ
[6, 47]   εἰ λάβοιεν ἐλπίδα χρηστὴν περὶ  τοῦ   μέλλοντος χρόνου, ψηφισαμένης αὐτοῖς ἄδειαν
[6, 46]   καὶ διὰ τῶν στενωπῶν δρόμος,  τοῦ   μὲν δήμου καταλιπεῖν τὴν πόλιν
[6, 4]   τῶν ἐπὶ τὴν πολεμίαν ἐξόδων,  τοῦ   μὲν ὑπάτου τῶν ἀριστερῶν προκαθημένου
[6, 57]   τοὺς θεραπεύοντας ἡμεροῦσθαι. ~Ταῦτ´ εἰπόντος  τοῦ   Μενηνίου θροῦς πολὺς ἐνέπεσε τῇ
[6, 87]   αὐτοῖς ἔτι δεήσειν. ὑποτυχόντος δὲ  τοῦ   Μενηνίου καὶ κελεύσαντος λέγειν τὴν
[6, 87]   πύλαις ἀναπετάσασα ὑποδέχεται. ~Τοιαῦτα λέγοντος  τοῦ   Μενηνίου πολλαὶ καὶ ποικίλαι παρ´
[6, 24]   Καὶ γὰρ νῦν, ἔφη, πέρα  τοῦ   μετρίου τρυφῶσι τελῶν ἀφειμένοι, ὧν
[6, 85]   συνεδρίου μία πίστις ἀπόχρη περὶ  τοῦ   μὴ ἄν ποτε ὑμᾶς γενέσθαι
[6, 77]   τὰς δυνάμεις, πρόφασιν ποιησάμενοι ταύτην  τοῦ   μὴ τὰ δίκαια ποιεῖν τοῦτον
[6, 48]   χαρίζονται δ´ αὐτῷ τὴν ἄδειαν  τοῦ   μηδεμίαν ὑποσχεῖν τῆς ἀποστάσεως δίκην,
[6, 34]   συλλεγόμενοι ὅρκοις ἀλλήλους κατελάμβανον ὑπὲρ  τοῦ   μηκέτι συνάρασθαι τοῖς πατρικίοις πολέμου
[6, 9]   δύναμις. ~Καὶ τόδε, πολῖται,  τοῦ   μήτ´ ὀρρωδεῖν μήτ´ ἐκτρέπεσθαι τὰ
[6, 1]   τῆς ἀρχῆς· τὴν δὲ καθιέρωσιν  τοῦ   ναοῦ λαβεῖν Πόστομον Κομίνιον κατὰ
[6, 1]   τὴν δ´ ἀρχὴν τῆς ἱδρύσεως  τοῦ   ναοῦ τινες μὲν ἱστοροῦσι λαβεῖν
[6, 69]   μεταλαμβάνοντες οἱ τοῦ γένους ὄντες  τοῦ   Ναυτίων· ὃς ἐδόκει καὶ διὰ
[6, 10]   ἑκάτεροι τοῦ τε σωθήσεσθαι καὶ  τοῦ   νικήσειν αἴτιον σφίσι νομίσαντες ἀγαθοὶ
[6, 24]   τῆς πόλεως καὶ ὑγιαίνοντι πλείονι  τοῦ   νοσοῦντος φανησομένῳ. ὑπάρχει μέν γ´
[6, 60]   καὶ δὴ τὸ πρᾶγμα ὑπὸ  τοῦ   ὀνόματος διαβληθὲν ἀφανισθήσεται· ἡμεῖς δὲ
[6, 72]   ὅμοιον εὑρεῖν ἕτερον. ~Παυσαμένου δὲ  τοῦ   Οὐαλερίου παρελθὼν Σικίννιος οὐκ
[6, 40]   ὑμῖν ἐστιν ἀεί τινας ἐκ  τοῦ   Οὐαλερίων γένους ἄρχειν ὑμῶν, ὑφ´
[6, 14]   ἐλαύνειν στρατόν. ἦν δ´ ἐκ  τοῦ   Οὐολούσκων ἔθνους ἐπίλεκτος ἀκμὴ σύμμαχος
[6, 3]   ἤδη ἐξ Ἀντίου πόλεως ἐπιφανεστάτης  τοῦ   Οὐολούσκων ἔθνους στρατιά τε ἱκανὴ
[6, 23]   ἔξω πολέμους· καὶ παρεσκευάζοντο κατὰ  τοῦ   Οὐολούσκων ἔθνους τὸν ἕτερον σφῶν
[6, 78]   ὡς ἐν τῷ μέλλειν κειμένου  τοῦ   παθεῖν. ~Πολέμου δὲ πολιτικοῦ ὡς
[6, 52]   τῷ παντὶ κάκιον ἂν εἴη  τοῦ   παρ´ ἡμῖν. ~Τῷ μέν τ´
[6, 83]   περὶ μὲν δὴ τῶν ἐκ  τοῦ   παρεληλυθότος χρόνου συμβολαίων, τὴν
[6, 74]   δι´ ὑμᾶς ἀνηντλήσαμεν· καὶ μέχρι  τοῦ   παρόντος ἔτος ἑπτακαιδέκατον ἤδη τριβόμεθα
[6, 28]   τὸν δῆμον εἰς τὴν ἀγορὰν  τοῦ   παρόντος καιροῦ τὴν ἀνάγκην ἐπεδείκνυεν
[6, 60]   οὗτος διατετέλεκε καὶ οὐδὲ μέχρι  τοῦ   παρόντος παύεται. εὖ γὰρ ἴστε,
[6, 57]   παντὸς θέλοντες μὴ κινεῖσθαι ἐκ  τοῦ   πατρίου κόσμου τὴν πολιτείαν ἀποροῦντες,
[6, 96]   ἵνα μηδὲν ἀνάξιον ἐπιτηδεύσωσι τῆς  τοῦ   πατρὸς ἀρετῆς. ἐγένετο δὲ καὶ
[6, 83]   ὑπὲρ τοῦ δήμου διέθετο καὶ  τοῦ   πεμφθῆναι τὴν αὐτοκράτορα πρεσβείαν τὴν
[6, 43]   ἐκ πάθους, τὰ δὲ ἀπὸ  τοῦ   πλεῖόν τι τῶν πολλῶν νοεῖν,
[6, 54]   πόλεσι πολέμιον ὡς τὰ πολλὰ  τοῦ   πλείονος τοὔλαττον καθίσταται· ἐν αἷς
[6, 72]   Βροῦτος καὶ τυχὼν ἐπισημασίας παρὰ  τοῦ   πλήθους ἀθρόας τοιαύτην διέθετο δημηγορίαν·
[6, 17]   ἀπίστου. ~Ἐπισχὼν δὲ τὴν ὁρμὴν  τοῦ   πλήθους ἀπιέναι τοὺς ἄνδρας ἐκέλευσεν
[6, 31]   ἐπέσχον τὴν ἐν τῷ παρόντι  τοῦ   πλήθους διχοστασίαν. ἑορτάζουσι δ´ αὐτοῖς
[6, 26]   δείσας τὴν ἐφ´ ἑαυτὸν ὁρμὴν  τοῦ   πλήθους, ἐπειδὴ τῶν κακῶν ἦν
[6, 71]   δημοτικώτατος, ἐπιμαρτυρήσαντος αὐτῷ τὴν προθυμίαν  τοῦ   πλήθους εὐμενεστάταις φωναῖς καὶ προσηγορίαις,
[6, 85]   ὁμήρων οὔτε ἄλλης πίστεως παρὰ  τοῦ   πλήθους οὐδεμιᾶς· ὑμῖν μέντοι γε
[6, 43]   αὐτῷ βεβαιῶσαι κεκομισμένην τὸ παρὰ  τοῦ   πλήθους πρόθυμον ἐν τοῖς ἀγῶσιν.
[6, 26]   ἐξ ἀνθρώπων ἐπικουρίαν. συνδραμόντος δὲ  τοῦ   πλησίον ὄχλου στάς, ὅθεν ἔμελλε
[6, 94]   ἔτι μᾶλλον ἐθαύμασαν τῆς ὑπεροψίας  τοῦ   πλούτου καὶ ὅτι μετρίως ἤνεγκε
[6, 3]   χωρίον αὐτὸ κατασχόντες ὁρμητήριον ἐποιοῦντο  τοῦ   πολέμου· ἀνδράποδα δὲ καὶ βοσκήματα
[6, 25]   πολλὴν ἐξουσίαν ὑπάρχειν ὁπότε βούλοιντο  τοῦ   πολέμου ἄρχειν. ἐπειδὴ δ´ ᾔσθοντο
[6, 18]   οἱ τὴν ἐναντίαν ἔχοντες περὶ  τοῦ   πολέμου γνώμην, ἱκετηρίας καὶ στέμματα
[6, 20]   αὐτοῖς κατὰ γνώμην χωρήσῃ τὰ  τοῦ   πολέμου δίκην οὐδεμίαν ὑφέξουσιν
[6, 25]   θεραπείᾳ παρασκευασάμενος τὸ δημοτικὸν συνάρασθαι  τοῦ   πολέμου, δύναμιν ἔχων οὐκ ἐκ
[6, 7]   ἄλλους ὁρᾶτε κοινωνοὺς παρόντας αὐτοῖς  τοῦ   πολέμου· ἡμεῖς δ´ ἅπαντας Οὐολούσκους
[6, 9]   ἂν ἐκγένηται τὸν ἐκ τοῦδε  τοῦ   πολέμου θρίαμβον καταγαγεῖν, ὑποδεχομένων ὑμᾶς
[6, 42]   οὐδὲν ἔτι φενακισθησόμενος ὑπέσχετο συνάρασθαι  τοῦ   πολέμου, καὶ γίνεται δέκα στρατιωτικὰ
[6, 43]   ἣν παρέσχεσθέ μοι ἑκούσιοι συναράμενοι  τοῦ   πολέμου, καὶ ἔτι μᾶλλον τῆς
[6, 4]   λοχαγοὺς ἐσκόπουν, ὅστις ἔσται τρόπος  τοῦ   πολέμου· καὶ πολλαὶ γνῶμαι ἐλέχθησαν.
[6, 77]   φενακισθησόμενοι συνηράμεθα ὑμῖν καὶ τοῦδε  τοῦ   πολέμου καὶ τοὺς ἐχθροὺς ἐνικῶμεν
[6, 17]   εὐχήν. ἐσπάνισαν γὰρ αἱ τροφαὶ  τοῦ   πολέμου κατ´ ἀρχὰς καὶ πολὺν
[6, 34]   ἀξιούντων σφίσι συμμαχεῖν ἐν τρίβῳ  τοῦ   πολέμου κειμένοις. Λατῖνοι μὲν γὰρ
[6, 30]   αὐτοῦ κατηγορῶν, ὅτι ἐκ τῶν  τοῦ   πολέμου λαφύρων οὐδεμίαν μοῖραν εἰς
[6, 29]   ὅτι παρακαλοῦσιν αὐτοῖς οὐ συνήραντο  τοῦ   πολέμου, περὶ δείλην ὀψίαν παρὰ
[6, 16]   μήτε Οὐολούσκοις ἀφορμὴν παράσχωσιν εὐπρεπῆ  τοῦ   πολέμου πρεσβευτῶν ἀνῃρῆσθαι σώματα σκηπτομένοις
[6, 25]   στρατεύματος ἐξήπτοντο πάλιν οἱ Οὐολοῦσκοι  τοῦ   πολέμου τάς τε πόλεις φραξάμενοι,
[6, 3]   τῶν ἄλλων Οὐολούσκων συναρουμένων σφίσι  τοῦ   πολέμου τῆς Ἀντιατῶν πόλεως ἀρξαμένης.
[6, 43]   δὲ κατὰ νοῦν χωρήσαντος αὐτῷ  τοῦ   πολέμου τὸν εἰωθότα θρίαμβον ἀπὸ
[6, 77]   ἐλπίδα τέλος εἰληφότος τὸ κάλλιστον  τοῦ   πολέμου τοσοῦτον ἀπέσχετε τοῦ χαίρειν
[6, 18]   τὴν βουλήν, τὴν μὲν ἀρχὴν  τοῦ   πολέμου τοὺς δυναστεύοντας ἐν ταῖς
[6, 9]   ὁρᾶτε, κοινὰς ὑμῖν ποιησόμενοι τὰς  τοῦ   πολέμου τύχας, οἷς ἀφεῖσθαι στρατείας
[6, 12]   πανταχόθεν ὥσπερ θηρίον, οὐκ ἄνευ  τοῦ   πολλοὺς ἀποκτεῖναι τῶν ὁμόσε χωρησάντων
[6, 30]   τοῦ συναγωνισαμένου στρατεύματος ἔχειν τὴν  τοῦ   πομπεύειν ἐπὶ καλοῖς τε καὶ
[6, 49]   ἕτερον ἐπάξεσθαι δῆμον ἀντὶ  τοῦ   πονηροτέρου κρείττονα, ὃς αὐτοῖς προπολεμήσει
[6, 18]   τὰς ἱκετηρίας παρὰ τοῖς ποσὶ  τοῦ   Ποστομίου τιθέντες· ὥστε παθεῖν τι
[6, 86]   ἀλλὰ σύ γε τοσοῦτον ἀπέχεις  τοῦ   πράττειν καὶ συγκατορθοῦν ἡμῖν τι
[6, 50]   τῷ μηδένα χρόνον ἐξαίρετον πεποιῆσθαι  τοῦ   πρὸς ἡμᾶς πολέμου, καὶ τοῖς
[6, 95]   φανεροὶ ἦσαν, τοῦ τε πολέμου  τοῦ   πρὸς τοὺς ἀποστάντας ἑτοίμως ἐδόκουν
[6, 86]   διοικοῦσα τὰ κοινὰ καὶ  τοῦ   προσήκοντος ἑκάστῳ προνοουμένη βουλὴ πάντα
[6, 39]   δ´ Οὐαλέριον ἀδελφὸν Ποπλίου Οὐαλερίου  τοῦ   πρώτου ὑπατεύσαντος καὶ δημοτικώτατον δοκοῦντα
[6, 40]   τέλειον ἥκομεν, καὶ ἀξιώσεως,  τοῦ   ῥᾳδιουργεῖν ἐλάχιστον φέρεται μέρος, ἀρκούντως
[6, 1]   ἀνδράσιν εἴ τινες ἔτυχον ἐκ  τοῦ   Ῥωμαίων ἔθνους συνοικοῦσαι γυναῖκες
[6, 60]   τηλικαῦτα ἐξαμαρτεῖν, εἰ μὴ ὑπὸ  τοῦ   σεμνοῦ καὶ φιλοπόλιδος τούτου ἐξηγέρθησαν,
[6, 29]   ἐλπίσιν ὠφελειῶν ὑπαχθέντες, οἱ δὲ  τοῦ   στρατηλάτου χάριτι, οἱ δὲ πλεῖστοι
[6, 88]   μετὰ τῶν λοιπῶν κατέμεινεν ἐπὶ  τοῦ   στρατοπέδου διαγράψαι παρακληθεὶς τὸν νόμον
[6, 33]   φύλακας οὐ πολλοὺς ὄντας ἐκράτησαν  τοῦ   στρατοπέδου καὶ διήρπασαν· ὠφελείας μέντοι
[6, 70]   οὗτος ἀνὴρ τὸν ἡγεμόνα  τοῦ   στρατοπέδου Σικίννιον διδάξας, ὡς οὐκ
[6, 30]   παρὰ τῶν ἑαυτοῦ πράξεων καὶ  τοῦ   συναγωνισαμένου στρατεύματος ἔχειν τὴν τοῦ
[6, 2]   νεώτερος Αὖλος Ποστόμιος ὑπὸ  τοῦ   συνάρχοντος Οὐεργινίου· ἱππάρχην δ´ αὐτὸς
[6, 30]   πραχθέντα κατὰ τὸν πόλεμον καὶ  τοῦ   συνάρχοντος τὸν φθόνον καὶ τῆς
[6, 71]   κωλύηται, συγχωρῶμεν ὑμῖν μηκέτι τὴν  τοῦ   συνεδρίου γνώμην ἐκδεχόμενοι, μηδ´ εἰς
[6, 30]   δὲ Σερουίλιος ὑβρίσθαι δοκῶν ὑπὸ  τοῦ   συνεδρίου εἰς αὐθάδειαν οὐκ εἰωθυῖαν
[6, 66]   τὰ δόξαντα ὑμῖν, ἄπιτ´ ἐκ  τοῦ   συνεδρίου· εἰς δὲ τὸν ἐπιόντα
[6, 84]   τοῦ δήμου. οἱ γὰρ ἡγούμενοι  τοῦ   συνεδρίου καὶ πρῶτοι τὰς αὑτῶν
[6, 81]   ἐδόκει καὶ ὅσα τῆς ὑπεροψίας  τοῦ   συνεδρίου κατηγόρησε, μάλιστα δ´ ἐν
[6, 83]   τῷ δήμῳ καὶ τοῖς ἐκ  τοῦ   συνεδρίου κοινῇ βουλευσομένοις φανῇ, νόμου
[6, 47]   καὶ ἐλέχθησαν ὑπὸ τῶν ἡγουμένων  τοῦ   συνεδρίου λόγοι παντοδαποὶ καὶ πλεῖστον
[6, 85]   μέν, δημόται, τοῖς ἐκ  τοῦ   συνεδρίου μία πίστις ἀπόχρη περὶ
[6, 84]   εἴτ´ ὀλίγοις ἐπιτρέπετε τοῖς ἡγεμόσι  τοῦ   συνεδρίου περὶ ὅλης ὑμῖν δοῦναι
[6, 44]   ἁλόντα οὐ μετὰ κοινῆς γνώμης  τοῦ   συνεδρίου τοῖς ἀπόροις ὑμῶν βουλόμενος
[6, 57]   γνώμην ἀποφήνασθαι, Μάνιον Οὐαλέριον ἀδελφὸν  τοῦ   συνελευθερώσαντος ἀπὸ τῶν βασιλέων τὴν
[6, 40]   προσελόμενος ἱππάρχην Κόιντον Σερουίλιον, ἀδελφὸν  τοῦ   συνυπατεύσαντος Ἀππίῳ Σερουιλίου, παρήγγειλε τὸν
[6, 38]   μὲν ὕπατος ὢν ἀντιπράττοντός μοι  τοῦ   συνυπάτου καὶ τὸν δῆμον ἐπισείοντος
[6, 30]   στρατείας οὐ πολλαῖς ὕστερον ἡμέραις  τοῦ   συνυπάτου καὶ τὸν εἰωθότα δίδοσθαι
[6, 22]   καὶ προθεὶς ἀρχαιρεσιῶν ἡμέραν μετὰ  τοῦ   συνυπάτου τὰς πατρίους κατέστησεν ἀρχάς.
[6, 6]   ὅτι πλήθει συνοίσονται μακρῷ προὔχοντι  τοῦ   σφετέρου, ἐξελέσθαι τὸ δέος αὐτῶν
[6, 36]   θηρία, τὸ ἀντίπαλον ἐξολέσαι μετὰ  τοῦ   σφετέρου κακοῦ βουληθέντες, τὸ
[6, 95]   καθόδῳ τοῦ δήμου φανεροὶ ἦσαν,  τοῦ   τε πολέμου τοῦ πρὸς τοὺς
[6, 10]   ἀλλὰ τὸ ἴδιον θάρσος ἑκάτεροι  τοῦ   τε σωθήσεσθαι καὶ τοῦ νικήσειν
[6, 72]   βεβηκώς, τι ἂν ἐκ  τοῦ   τολμηροῦ χρηστὸν περιγένηται, τούτου τὸ
[6, 12]   φρόνημα τῆς πόλεως τεταπεινωμένον ἐκ  τοῦ   Τυρρηνικοῦ πταίσματος ἀναστήσας, δόρατι πληγεὶς
[6, 25]   ἐλπίδα τῆς ἐφόδου, ἀπελθόντος τε  τοῦ   τῶν Ῥωμαίων στρατεύματος ἐξήπτοντο πάλιν
[6, 93]   οἰκιῶν πολὺς ἐφέρετο, καὶ δεηθεὶς  τοῦ   ὑπάτου κατὰ τὸ καρτερώτατον τῶν
[6, 88]   ταῖς διαλλαγαῖς, καὶ τότε ἐκ  τοῦ   φανεροῦ ἀντέλεγε βοῶν καὶ θεοὺς
[6, 50]   ἀφείμενα διατελεῖ, τὰ μὲν ἐκ  τοῦ   φανεροῦ ἀφίσταται, τὰ δ´ ἀφανῶς
[6, 78]   ἰδέα καὶ πολὺς περὶ  τοῦ   φθάσαι διολέσαντας τὸ ἀντίπαλον ἀγών,
[6, 38]   ἄρχεται. καὶ εἴτε τις ἀπὸ  τοῦ   φρονίμου εἴτε διὰ μανίας τινός,
[6, 77]   κάλλιστον τοῦ πολέμου τοσοῦτον ἀπέσχετε  τοῦ   χαίρειν καὶ πολλὴν εἰδέναι τῷ
[6, 29]   δὲ Σερουίλιος ἔτι νυκτὸς ἀπὸ  τοῦ   χάρακος ἀγωνισάμενος, ἐπεὶ δὲ φῶς
[6, 29]   προνομεύοντας, ἀνοῖξαι κελεύσας πυλίδας ἐκ  τοῦ   χάρακος ἀδήλως συχνάς, ἀφ´ ἑνὸς
[6, 12]   αὐτίκα τῶν Λατίνων φυγὴ καὶ  τοῦ   χάρακος αὐτῶν ἐρήμου καταλειφθέντος ὑπὸ
[6, 13]   τῶν Λατίνων καὶ τὴν ἅλωσιν  τοῦ   χάρακος αὐτῶν περὶ δείλην ὀψίαν
[6, 48]   ἐπιτηδειοτάτους διεπέμψατο πρὸς τοὺς ἐπὶ  τοῦ   χάρακος, ἐντειλαμένη πυνθάνεσθαι παρ´ αὐτῶν,
[6, 4]   οὐθὲν ἀπολαύσειν ἐκ τῆς τριβῆς  τοῦ   χρόνου, ἑαυτοῖς δὲ βραδυνόμενα κρείττω
[6, 77]   δῆλος ἦν. ~Ἔναγχος δὲ δὴ  τοῦ   χρόνου· τουτὶ γὰρ ἔτι προσθεὶς
[6, 5]   ἐπεὶ δ´ τε φύσις  τοῦ   χωρίου τοῖς μὲν ἤδη κρατοῦσι
[6, 1]   φιλίαν, αἳ τυχοῦσαι τῆς ἐκ  τοῦ   ψηφίσματος ἀδείας ἐδήλωσαν ὅσην εἶχον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007