Alphabétiquement     [«   »]
τοῦτ´ 13
τουτὶ 3
τοῦτό 2
τοῦτο 37
τούτοις 16
τοῦτον 13
τουτονὶ 2
Fréquences     [«    »]
36 δι´
36 Λατίνων
35
37 τοῦτο
38 καθ´
38 παρ´
39 αὐτῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

τοῦτο


Livre, Chap.
[6, 18]   τὸ δὲ πλῆθος ἓν μόνον  τοῦτο   ἁμαρτεῖν ἔλεγον, ὅτι πονηροῖς ἐπείσθη
[6, 46]   ἐρημουμένην τὴν πόλιν ὁρώντων. μετὰ  τοῦτο   βουλαί τε συχναὶ καὶ κατηγορίαι
[6, 52]   Δί´ οὐχ οἱ φαυλότατοι. εἰς  τοῦτο   γὰρ ἤδη τινὲς ἥκουσιν εὐηθείας,
[6, 63]   τοὺς ἐν ταῖς ἀποικίαις ἀνακαλῶμεν.  τοῦτο   δ´ ὅσον ἐστὶ πλῆθος ἐκ
[6, 93]   δὲ Πόστουμος ὡς ἔγνω  τοῦτο,   δείσας μή τι μονωθεὶς
[6, 83]   δέοντα λελογισμένῳ συγκατατιθέμενοι καὶ μετὰ  τοῦτο   ἡσυχίας γενομένης Μενήνιος Ἀγρίππας, ὅσπερ
[6, 78]   δὲ δὴ τό γε μετὰ  τοῦτο   καὶ διαβολαὶ συνεχεῖς κατ´ ἀλλήλων
[6, 71]   ἀλλ´ ὑπέμειναν ὑμῶν τὸ σοβαρὸν  τοῦτο   καὶ μειρακιῶδες τῆς αὐθαδείας {βάρος}
[6, 56]   εἰσί τινες, οἷς τὸ δύσερι  τοῦτο   καὶ φιλόνεικον ἔνεστιν ἰδίᾳ τε
[6, 74]   ἔχοντες ἀξιόμαχον χεῖρα καὶ διὰ  τοῦτο   κατακλεισθέντες εἰς πολιορκίαν τε καὶ
[6, 92]   ὠθούμενοι κατὰ πρανοῦς χωρίου ἐνέκλιναν.  τοῦτο   κατιδὼν Μάρκιος, ὑπὲρ οὗ
[6, 94]   δὲ πρὸς τοὺς Ἀντιάτας μάχης  τοῦτο   λαβούσης τὸ τέλος αἱ λοιπαὶ
[6, 62]   λώβαις διαχρησόμενοι. καὶ αὐτούς, εἰ  τοῦτο   μάθοιεν, εὖ ἴστε, ὅτι λήψεσθε
[6, 88]   δόξαντα τῇ βουλῇ διεσάφησαν. μετὰ  τοῦτο   Μενηνίου παραινέσαντος τοῖς δημόταις ἀποστεῖλαί
[6, 88]   ταύτην ἐναντιούμεθα τὴν δέησιν ὑμῶν.  τοῦτο   μέντοι χαρίσασθε ἡμῖν, καὶ
[6, 70]   ἔπεισε τὸν Σικίννιον. καὶ μετὰ  τοῦτο   μὲν Σικίννιος συγκαλέσας εἰς
[6, 56]   βουλῇ προσαναφέροντας· αὐτοὶ γὰρ εἴσονται  τοῦτο.   οἱ δὲ νῦν ὑπεροπτικοὶ δοκοῦντες
[6, 88]   πρεσβευτὰς παρεκάλει συγχωρῆσαι σφίσι καὶ  τοῦτο.   οἱ δὲ πρέσβεις μεταστάντες ἐκ
[6, 67]   κομιουμένοις τὰ φίλτατα, καὶ μετὰ  τοῦτο   παρελθόντες εἰς τὸ συνέδριον αὐτοί
[6, 56]   πῶς δ´ ἂν καταλυσαίμεθ´ αὐτήν,  τοῦτο   πειρῶ λέγειν. ὁρᾷς γάρ, ὅση
[6, 49]   ἀνιάτων ἱκανῶς ἀπερισκέπτως ἔχουσι. καὶ  τοῦτο   πεπόνθασι παρ´ οὐδὲν ἕτερον
[6, 5]   διὰ τὴν ἀπειρίαν τῶν ἀντιστρατήγων  τοῦτο   ποιήσειν ἐλπίσαντι, τότ´ ἐφάνη χωρεῖν
[6, 64]   οὔτε τῶν συμβούλων οὐδεὶς λέγει,  τοῦτο   προσθεὶς παύσομαι. οὐδενὸς οὕτω δεῖ
[6, 65]   ὅταν ἀναγκαῖον γένηται· ἦν δὲ  τοῦτο   στῖφος καρτερὸν καὶ σχεδὸν ἅπασα
[6, 45]   γενέσθαι παρεσκεύασεν. εὐθὺς δὲ μετὰ  τοῦτο   τάδε ἐγίνετο· οἱ μὲν πένητες
[6, 72]   ψυχαῖς ἐκπλήσσειν ἔοικε, καὶ διὰ  τοῦτο   τεταπεινωμένοι φέρειν τοὺς λόγους εἰς
[6, 18]   δαίμων ἀφείλετο τοῦ Λατίνων ἀξιώματος,  τοῦτο   τῇ Ῥωμαίων προσθήσοντας εὐποτμίᾳ. τελευτῶντες
[6, 17]   παρακομιζομένης διὰ τὸν πόλεμον. διὰ  τοῦτο   τὸ δέος ἀνασκέψασθαι τὰ Σιβύλλεια
[6, 5]   προφανῶς κρατύνονται τὴν φυλακήν. μετὰ  τοῦτο   τὸ ἔργον τοῖς περὶ Μαμίλιον
[6, 40]   ἂν ἐμοὶ τὴν βουλὴν εἰς  τοῦτο   τὸ λειτούργημα, ἑτέρων ὄντων {τῶν}
[6, 12]   ἀποθνήσκουσιν ἅμα. ἐξωθεῖται δὲ μετὰ  τοῦτο   τὸ πάθος Ῥωμαίων φάλαγξ
[6, 90]   εὐετηρίας ἐπιμελησομένους. λαβόντες δὲ καὶ  τοῦτο   τὸ συγχώρημα παρὰ τῆς βουλῆς
[6, 87]   περιόψονται τῶν δικαίων ἀποστερούμενον οὐθένα·  τοῦτο   ὑμᾶς ἀντιβολοῦμεν καὶ δεόμεθα πρὸς
[6, 72]   κακῶς εἰδώς. εἰ γὰρ ἅπαντες  τοῦτο   ὑπολάβοιμεν, καθ´ ἕνα ὑμῶν
[6, 68]   βουλευμάτων τὴν πόλιν· ἔσται δὲ  τοῦτο   φανερὸν οὐκ εἰς μακράν· τούτοις
[6, 8]   εὐπραγίαις χείρονα; καὶ τίς ἂν  τοῦτο   φήσειε νοῦν ἔχων; θαυμάσαιμι δ´
[6, 40]   ἐπὶ τέλος ἄγοντα τῶν ὁμολογηθέντων·  τοῦτο   ὡς οὐ δικαίως ἂν ὑποπτεύοιτε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007