Alphabétiquement     [«   »]
Τίτῳ 1
Τὸ 2
τό 3
τὸ 280
τόδε 2
τοι 4
τοιάδε 3
Fréquences     [«    »]
266 τὰ
261 τε
247 τοὺς
280 τὸ
287 τοῖς
351 τῆς
364 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

τὸ


Livre, Chap.
[6, 96]   ἀλλ´ ἐκ τῶν δημοσίων ἐδικαίωσε  τὸ   ἀνάλωμα γενέσθαι τοῖς ταμίαις ἐπιτρέψασα
[6, 6]   συγκαλέσαντες τοὺς σφετέρους πολλὰ εἰς  τὸ   ἀνδρεῖον ἐπαγωγὰ καὶ δεήσεις τῶν
[6, 35]   καὶ ἡμῶν αὐτῶν πρὸς  τὸ   ἀνήκοον αὐτῶν καὶ τὸ ἐλευθεριάζον
[6, 64]   πρὸς αὐτοὺς εἰδότας, ὅτι πᾶν  τὸ   ἀνόητον, ἄλλως τε κἂν ὄχλος
[6, 61]   παρὰ γνώμην εἴξαντες. ὅταν δὲ  τὸ   ἀνόητον ἀντὶ τοῦ κολάζεσθαι ἐφ´
[6, 47]   ὅτε νοῦν ἔχειν ἀναγκασθήσεται  τὸ   ἀνόητον, τῷ μείζονι κακῷ
[6, 60]   δικαίων ἄδικα. τοσαύτης ἄρα αὐθαδείας  τὸ   ἀνόητον οὗτος ἐμπέπληκε τῆς πόλεως
[6, 78]   περὶ τοῦ φθάσαι διολέσαντας  τὸ   ἀντίπαλον ἀγών, ὡς ἐν τῷ
[6, 36]   τὸ δικαιότατον, ὥσπερ τὰ θηρία,  τὸ   ἀντίπαλον ἐξολέσαι μετὰ τοῦ σφετέρου
[6, 59]   προαίρεσις τῶν πολιτευμάτων εὐγενὴς καὶ  τὸ   ἀξίωμα σώζουσα τῆς ἀριστοκρατίας· ὃς
[6, 77]   αὐτῷ τρία τὰ μέγιστα παρηνομήσατε,  τὸ   ἀξίωμα τῆς βουλῆς καταλύσαντες καὶ
[6, 4]   Ποστόμιος, ὅσον ἦν ἐν αὐτοῖς  τὸ   ἄπειρον στρατηγίας, πέμπει τὸν ἱππάρχην
[6, 91]   ὑπέμεινε μέρος τῆς κατειλεγμένης δυνάμεως  τὸ   ἀρκοῦν λαβών· Πόστουμος δὲ Κομίνιος
[6, 74]   ἀνάσχησθε, ἀλλ´ εὐθὺς ἐλέγχετε. ~Ἡμῖν  τὸ   ἀρχαῖον πολίτευμα ἦν μοναρχία, καὶ
[6, 52]   δεινοῖς; τίς δ´ παρέξων  τὸ   ἀσφαλὲς ἀνὴρ θεὸς καὶ
[6, 89]   τε καὶ ὅρκῳ βεβαιώσαντας αὐτῇ  τὸ   ἀσφαλές. ἐδόκει ταῦτα πᾶσι, καὶ
[6, 15]   Ῥωμαίων κατασκόπους ὀνόματι πρεσβευτῶν ἕξοντας  τὸ   ἀσφαλές, οἳ δεξιώσονται τὸν ἡγεμόνα
[6, 75]   ἐναντιώσεσθέ μοι. ὑμῖν γὰρ ἐπειδὴ  τὸ   ἀσφαλὲς τῆς ἐλευθερίας ἔδοξεν εἶναι
[6, 81]   κατηγόρησε, μάλιστα δ´ ἐν οἷς  τὸ   ἀσφαλὲς τῶν ὁμολογιῶν δόλου μεστὸν
[6, 84]   βεβαιώσουσαι τὰς ὁμολογίας ταύτας καὶ  τὸ   ἀσφαλὲς ὑμῖν παρέξουσαι πίστεις ἔσονται
[6, 85]   μόνη συνάγει τε ἡμᾶς εἰς  τὸ   αὐτὸ καὶ οὐκ ἐάσει ποτὲ
[6, 16]   τοὺς ἄνδρας μᾶλλον διὰ  τὸ   ἀφανὲς τῆς κατασκοπῆς ἔργον ἀπολέσαι·
[6, 40]   φανερὰν ἀπόνοιαν ἐτράπετο, προελθὼν ἐπὶ  τὸ   βῆμα ἔλεξεν· πολῖται, εὖ
[6, 87]   δρᾶν, οὐκ ἐλλείψειν τοῖς πονηροῖς  τὸ   βούλεσθαι. ταύτης οὖν εἰ τύχοιεν
[6, 56]   τῶν αἰσχρῶν οὔτε τῶν ἀδυνάτων.  τὸ   γὰρ ἠρεθισμένον ἅπαν, ἄλλως τε
[6, 10]   δ´ αὐτοῦ λέγοντος τὰ εἰς  τὸ   γενναῖον ἐπαγωγὰ θάρσος τι δαιμόνιον
[6, 8]   πολεμίων πλῆθος, ἐν βραχὺ  τὸ   γενναῖόν ἐστιν, ὀρρωδεῖ, τῆς δ´
[6, 62]   πρὶν {ἢ} βλαβῆναί τι ἀποδείξασθαι  τὸ   γενναῖον, πολλὰ ὑπομείναντας τότε
[6, 9]   τοῖς τὰ κράτιστα ὑμῶν ἐγνωκόσι  τὸ   γενναῖον μὴ ἀκερδὲς γένηται καὶ
[6, 71]   οὐ χρηστὰς ἀπεδίδοτε, καταλιπόντες αὐτὴν  τὸ   γοῦν ἐφ´ ὑμῖν εἶναι ἔρημον
[6, 47]   δὲ καὶ εἰρήνης τοῖς ἀγαθοῖς.  τὸ   δ´ ἀξίωμα τῆς βουλῆς οὐκ
[6, 37]   οὐσίαν ὑπὸ τῶν δανειστῶν κρατεῖσθαι·  τὸ   δ´ αὐτὸ δίκαιον εἶναι καὶ
[6, 8]   ἔργων τε καὶ λόγων ἐδήλωσε,  τὸ   δ´ ἑκούσιόν τε καὶ ἐκ
[6, 85]   μὲν ἀμαθὲς πλῆθος ἔμφρονος ἡγεμονίας,  τὸ   δ´ ἡγεῖσθαι δυνάμενον βουλευτήριον τῶν
[6, 9]   γε ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἐθέλειν,  τὸ   δ´ ὑμέτερον ἀκμάζον, οἷς ἔξεστιν
[6, 5]   Τῖτος Αἰβούτιος ἐναντίος Ὀκταουΐῳ Μαμιλίῳ,  τὸ   δὲ δεξιὸν Τῖτος Οὐεργίνιος
[6, 34]   παρεσκευάζοντο διὰ ταχέων ἐξιέναι πανστρατιᾷ·  τὸ   δὲ δημοτικὸν οὐχ ὑπήκουεν αὐτοῖς,
[6, 81]   ἀπορίας ἠναγκασμένον αἰτεῖσθαι τὴν ἄφεσιν,  τὸ   δὲ πλεῖον ἀκολασίᾳ καὶ ὕβρει
[6, 18]   ἐν ταῖς πόλεσιν ἀπέφαινον αἰτίους·  τὸ   δὲ πλῆθος ἓν μόνον τοῦτο
[6, 86]   ἄχθη πάντα ἐπ´ αὐτοῖς κομίζεται·  τὸ   δὲ στόμα ὅτι φθέγγεται·
[6, 73]   αὐτὰς δικαίοις καὶ φιλανθρώποις ποιησόμεθα·  τὸ   δὲ τελευταῖον, ὅτι βέβαιον ἡμῖν,
[6, 36]   δὲ τὸ εὔνουν ἐπαινέσαντες ἀναθαρσύνωμεν  τὸ   δεδιὸς ὡς οὐκ ἐγκαταλείψομεν αὐτούς,
[6, 33]   καθ´ ἓν ἀμφότεροι πυργηδὸν ἐξωθοῦσι  τὸ   δεξιὸν κέρας τῶν πολεμίων ἕως
[6, 17]   διὰ τὸν πόλεμον. διὰ τοῦτο  τὸ   δέος ἀνασκέψασθαι τὰ Σιβύλλεια τοὺς
[6, 6]   μακρῷ προὔχοντι τοῦ σφετέρου, ἐξελέσθαι  τὸ   δέος αὐτῶν ἐκ τῆς διανοίας
[6, 72]   μὴ πρότερον ἔγνωτε, ὅτι λέλυται  τὸ   δέος ὑμῶν καὶ τὸ ἐλεύθερον
[6, 29]   ἕκαστος ὠφεληθείη καὶ μηδὲν εἰς  τὸ   δημόσιον ἀναφέρουσι διανείμασθαι κελεύσας καὶ
[6, 30]   πολέμου λαφύρων οὐδεμίαν μοῖραν εἰς  τὸ   δημόσιον ἀνήνεγκεν, ἀλλ´ οἷς αὐτὸς
[6, 9]   προσθήσω κλῆρον, {ἐξ} ἧς κέκτηται  τὸ   δημόσιον, ἱκανὸν ποιῆσαι ὡς μηδενὸς
[6, 62]   τὰ πέριξ ἡμῶν ἅπαντα, καὶ  τὸ   δημοτικὸν ἐν οὐδεμιᾷ πόλει μεταποιεῖται
[6, 30]   ἐπεσπάσατο, οἰκεῖον δ´ ἑαυτῷ παρεσκευάσατο  τὸ   δημοτικόν. ~Ἐν τοιαύταις δ´ ἀκαταστασίαις
[6, 58]   ἐποίησαν γενέσθαι τῆς ἀριστοκρατίας ἅπαν  τὸ   δημοτικόν, ἑταιρίαν τε συστησάμενοι καὶ
[6, 51]   ὥστ´ εἰ μέλλοιμεν ἀσπείστως πρὸς  τὸ   δημοτικὸν ἔχειν, ἀπαλλακτέον ἡμῖν καὶ
[6, 52]   εἰ κατορθωθήσεται τὸ τέλος.  τὸ   δημοτικὸν καὶ ἀνέστιον ἐπαξόμεθα πλῆθος,
[6, 50]   ἔτι διαλλαγήσεσθαι πρὸς ἡμᾶς ἐλπίζομεν  τὸ   δημοτικόν, {καὶ} ἐφ´ ἡμῖν ὑπάρχον
[6, 37]   μέσου πορευόμενος ὁδὸν ἔλεξεν· Ἐπειδὴ  τὸ   δημοτικὸν πλῆθος ἐν τῷ παρελθόντι
[6, 27]   καὶ ἐκ τῶν σύνεγγυς ἀγρῶν  τὸ   δημοτικὸν πλῆθος καὶ ἦν ἐξ
[6, 48]   πολλὰς ἀκούουσα ἡμέρας διελύετο· οὔτε  τὸ   δημοτικὸν πλῆθος, ὅσον ἔτι παρέμενεν
[6, 46]   κατέλιπον τὴν φυλακήν, τότε ἤδη  τὸ   δημοτικὸν πολὺ ἐξεχεῖτο, καὶ τὸ
[6, 25]   πολλῇ δεήσει καὶ θεραπείᾳ παρασκευασάμενος  τὸ   δημοτικὸν συνάρασθαι τοῦ πολέμου, δύναμιν
[6, 36]   μένει τῶν πόλεων. τοιγάρτοι χειρὶ  τὸ   δίκαιον ἤδη παρ´ ἀλλήλων λαμβάνομεν
[6, 36]   λαμβάνομεν κἂν τῷ βιαιοτέρῳ τίθεμεν  τὸ   δικαιότατον, ὥσπερ τὰ θηρία, τὸ
[6, 69]   μὲν ὕπατοι προελθόντες εἰς ἐκκλησίαν  τὸ   δόγμα τῆς βουλῆς ἀνέγνωσαν καὶ
[6, 87]   δύναμις· ἕως δ´ ἂν παρῇ  τὸ   δύνασθαι τὰ πονηρὰ δρᾶν, οὐκ
[6, 56]   ἡμῖν αὐτοῖς εἰσί τινες, οἷς  τὸ   δύσερι τοῦτο καὶ φιλόνεικον ἔνεστιν
[6, 20]   αὐτῶν τοῦτ´ ἐν ταῖς ψυχαῖς  τὸ   δύστηνον ἐνοικεῖ πάθος· οἵ γε
[6, 36]   τοῦ σφετέρου κακοῦ βουληθέντες,  τὸ   ἑαυτοῖς ἀσφαλὲς φυλάττοντες μετὰ τοῦ
[6, 86]   αὐτοῖς καὶ μηδὲν ἔτι δρῴη  τὸ   ἑαυτοῦ ἔργον, ἔσθ´ ὅπως ἂν
[6, 75]   τυράννων παρεσχόμεθα ὑπὲρ δύναμιν διὰ  τὸ   ἑαυτῶν πρόθυμον, οὐχ ὑπὸ τοῦ
[6, 6]   τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν νεμεσῶντες κατὰ  τὸ   εἰκός, ὅτι πολλὰ καὶ μεγάλα
[6, 35]   πρὸς τὸ ἀνήκοον αὐτῶν καὶ  τὸ   ἐλευθεριάζον χαλεπότης. οἶμαι δὲ μηδὲν
[6, 72]   λέλυται τὸ δέος ὑμῶν καὶ  τὸ   ἐλεύθερον ἅμα τοῖς ὅπλοις βεβαίως
[6, 45]   πᾶσα γῇ, ἐν ἂν  τὸ   ἐλεύθερον ἔχωμεν, ὁποία ποτ´ ἂν
[6, 40]   δεομένοις ὅτι βεβαιώσομεν τῷ δήμῳ  τὸ   ἐλεύθερον, οἵπερ καὶ ἐξ ἀρχῆς
[6, 38]   τὴν παρρησίαν καταπροδοίην· εἴτε μου  τὸ   ἐλεύθερον τῆς ψυχῆς ὑμῶν ἕκαστος
[6, 61]   γνώμης φόβῳ τῶν διαφόρων, οἳ  τὸ   ἐν τῇ πόλει δημοτικὸν ἐπ´
[6, 43]   τε πολεμίαν φρουρήσειν ἔμελλον καὶ  τὸ   ἐν τῇ πόλει στασιάζον ἔλαττον
[6, 13]   προσώπων ὡς ἐκ μάχης ἡκόντων  τὸ   ἐναγώνιον σχῆμα, καὶ τοὺς ἵππους
[6, 52]   ἀνέστιον ἐπαξόμεθα πλῆθος, οἷον καὶ  τὸ   ἐνθένδε ἀπελαθὲν ἦν, δηλονότι καὶ
[6, 9]   δὲ καὶ περιβοήτους πράξεις οἰκείας  τὸ   ἐξ ὑμῶν καρπώσεται γένος, ἢν
[6, 55]   ψόγος, ἀλλ´ ἐπαινεῖταί τε ὑμῶν  τὸ   ἐπιεικὲς καὶ οὐδὲν ἠλάττωται τοῦ
[6, 92]   ἵσταται σὺν ὀλίγοις καὶ δέχεται  τὸ   ἐπιφερόμενον τῶν πολεμίων στῖφος· καταβαλὼν
[6, 60]   ἐξηγέρθησαν, ὡς δὴ ἀκίνδυνον αὐτοῖς  τὸ   ἔργον ἐσόμενον, καὶ πρὸς τῷ
[6, 5]   κρατύνονται τὴν φυλακήν. μετὰ τοῦτο  τὸ   ἔργον τοῖς περὶ Μαμίλιον καὶ
[6, 50]   καὶ Οὐολοῦσκοι, Σαβῖνοί τε καὶ  τὸ   Ἑρνίκων ἔθνος, πρὸς τῷ μηδένα
[6, 70]   γενόμενα, καὶ αὐτίκα πάντες ἐκλιπόντες  τὸ   ἔρυμα ὑπήντων ἔτι καθ´ ὁδὸν
[6, 36]   ὅσα πολεμίους βλάψομεν. Λατίνων δὲ  τὸ   εὔνουν ἐπαινέσαντες ἀναθαρσύνωμεν τὸ δεδιὸς
[6, 8]   ὅτι πλεῖόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς  τὸ   ἠναγκασμένον τὰ ὅπλα καθ´ ἡμῶν
[6, 32]   ῥώμῃ καὶ ὄψεως δεινότητι πολὺ  τὸ   θηριῶδες ἐχούσῃ φοβερώτατον. ~Ἐν τούτῳ
[6, 38]   διὰ μανίας τινός, ἐπειδὴ οὐ  τὸ   ἴδιον ἀσφαλές, ἀλλὰ τὸ τῆς
[6, 10]   τὸ τῶν ἀντιπολεμίων δέος, ἀλλὰ  τὸ   ἴδιον θάρσος ἑκάτεροι τοῦ τε
[6, 72]   ἔσται βλάβη, καὶ ἐν  τὸ   ἴδιόν τις ἀσφαλὲς ἀποσκοπεῖ τὸ
[6, 13]   ἀπὸ τῆς λιβάδος, παρὰ  τὸ   ἱερὸν τῆς Ἑστίας ἀναδίδωσι λίμνην
[6, 67]   ὄχλῳ παντοδαπῷ. καὶ παρελθόντες ἐπὶ  τὸ   ἱερὸν τοῦ Ἡφαίστου, ἔνθα ἦν
[6, 95]   λείας τῆς ἐκ πολέμων κοινῶν  τὸ   ἴσον λαγχανέτωσαν μέρος ἑκάτεροι· τῶν
[6, 11]   καὶ αὐτὸς ἐν πρώτοις μαχόμενος,  τὸ   καθ´ αὑτοὺς ἐξωθοῦσι μέρος, τρωθέντος
[6, 84]   σὺ διάβαλλε, Βροῦτε, μήτ´ ἀναίρει  τὸ   κάλλιστον ἐπιτήδευμα τῶν ἀνθρωπίνων, μηδ´
[6, 77]   τὴν ἁπάντων ἐλπίδα τέλος εἰληφότος  τὸ   κάλλιστον τοῦ πολέμου τοσοῦτον ἀπέσχετε
[6, 31]   μακροῦ τῶν πόλεων οὐσῶν, οἳ  τὸ   κάμνον ἀναθαρρύνοντες ἐπὶ πολὺν χρόνον
[6, 54]   ὡς οὔτε ἀνθρωπείου σώματος αἰεὶ  τὸ   κάμνον ἀποτεμεῖν χρὴ μέρος· αἰσχρά
[6, 1]   κατὰ τὴν ἄνοδον τὴν εἰς  τὸ   Καπετώλιον φέρουσαν ἐκ τῆς ἀγορᾶς,
[6, 30]   δήμου παντὸς προπεμπόμενος, ἕως εἰς  τὸ   Καπιτώλιον ἀνέβη καὶ τὰς εὐχὰς
[6, 93]   καὶ δεηθεὶς τοῦ ὑπάτου κατὰ  τὸ   καρτερώτατον τῶν πολεμίων εἱλεῖτο. καὶ
[6, 15]   ~Τοῖς δὲ σωφρονεστάτοις οὐκ ἀσφαλὲς  τὸ   κινδύνευμα εἶναι ἐφαίνετο, ἀνδράσιν ἀγαθοῖς
[6, 72]   ποτὲ τοὺς χαλινοὺς λέγετε εἰς  τὸ   κοινόν, πεπόνθατε πρὸς αὐτῶν;
[6, 47]   δυσοργήτως ταῖς τύχαις ὁμιλοῦντες ἀνατρέψουσι  τὸ   κοινόν. ἀνοίας δ´ ἔργον εἶναι
[6, 68]   τῶν ὠφελιμωτάτων οὔτε νῦν προδίδωμι  τὸ   κοινὸν ἰδίαν καταπραττόμενος ἀσφάλειαν, εὐμενεῖς
[6, 86]   ἄλλα πολλὰ ὠφελήματα παρέχουσιν εἰς  τὸ   κοινόν· οἱ δὲ ὦμοι, ὅτι
[6, 85]   τίς δ´ ἐστὶν αὕτη;  τὸ   κοινὸν συμφέρον εἰσάγουσα καὶ δι´
[6, 83]   ἔχειν οὐδ´ εἶναι ταῖς κατεχούσαις  τὸ   κοινὸν τύχαις πρόσφορα· ἀλλὰ διαλύσοντες
[6, 19]   ἦν ἀνανεώσεσθαι τὰς σπονδὰς πρὸς  τὸ   κοινὸν τῶν Λατίνων, ἃς ἦσαν
[6, 9]   ὡς ἐν ἑνὶ τῷδε κινδύνῳ  τὸ   κράτιστον καὶ κατ´ εὐχὴν ἅπασι
[6, 28]   μετρία τοῖς γοῦν ἀδικουμένοις, καὶ  τὸ   κράτιστον τῶν ἐν ἀνθρώποις ἀγαθῶν
[6, 21]   καὶ τύχης ἀτεκμάρτου, παρ´ ἧς  τὸ   κράτος ἔσχον. νῦν μὲν οὖν,
[6, 54]   τῆς τ´ ἀνάγκης ἐνθυμηθέντες ὅσον  τὸ   κράτος, καὶ θεοὶ εἴκουσι
[6, 35]   παράσχοι τοῖς ἐχθροῖς δίχα πόνου  τὸ   κράτος· ὅ, μὰ τὸν Δία
[6, 62]   τ´ αὐθαδείας, φιλεῖ περὶ  τὸ   κρατοῦν ἀεὶ γίνεσθαι, καὶ ἀφροσύνης,
[6, 72]   ἐπειδὴ Οὐαλέριος οὐδὲν ἔφησεν εἶναι  τὸ   κωλῦον ἀναστρέφειν ὑμᾶς ἐπὶ τὰ
[6, 19]   τῆς ἐλπίδος, ζημιώσονται, οὐδὲν ἔσεσθαι  τὸ   κωλῦον ἅπαντας ἀνθρώπους ὑπ´ ἀλλήλων
[6, 71]   ἐχρήσατο λόγοις· Οὐδὲν ὑμᾶς ἔτι  τὸ   κωλῦόν ἐστιν, δημόται, κατιέναι
[6, 50]   ἀφανῶς παρασκευάζεται. δοκεῖ τ´ οὐδὲ  τὸ   Λατίνων συγγενὲς ἔτι βέβαιον ἡμῖν
[6, 66]   νέοις, νῦν μὲν ἐπεὶ βραχὺ  τὸ   λειπόμενόν ἐστι τῆς ἡμέρας καὶ
[6, 40]   ἐμοὶ τὴν βουλὴν εἰς τοῦτο  τὸ   λειτούργημα, ἑτέρων ὄντων {τῶν} ἐπιτηδειοτέρων,
[6, 66]   συμφερόντων χρησόμεθα, ἀλλὰ καὶ εἰς  τὸ   λοιπὸν ἀνείρξομεν αὐτῶν τὴν ἀκοσμίαν
[6, 76]   τὴν ἀρχὴν ὑμῶν πρὸς  τὸ   λοιπὸν ἀποδεῖξαι μετριωτέραν, ἆρα μέμνησθε,
[6, 91]   καὶ ὅπλα ἀφελόμενος, Ῥωμαίων εἶναι  τὸ   λοιπὸν ἠνάγκασεν ὑπηκόους. ~Καταλιπὼν δὲ
[6, 89]   καθαρὸς ἔστω. καὶ ἵνα μηδὲ  τὸ   λοιπὸν τῷ δήμῳ ἐξουσία γένηται
[6, 12]   καταπληκτικῆς τῆς ἐλάσεως οὐ δεξάμενοι  τὸ   μανικὸν αὐτῶν καὶ τεθηριωμένον οἱ
[6, 56]   πρότερον χαρίζεσθαί τι, λαβεῖν  τὸ   μέλλον εὖ πάσχειν ὑποχείριον. ἐννοούμενος
[6, 85]   ἀεὶ καὶ οὐδέποτε παύσεται δεόμενον  τὸ   μὲν ἀμαθὲς πλῆθος ἔμφρονος ἡγεμονίας,
[6, 23]   καὶ Πόπλιος Σερουίλιος Πρίσκος· οἳ  τὸ   μὲν ἀνωτάτω συμφέρον εἶδον ὀρθῶς,
[6, 7]   δὲ τὰ ἔσχατα παθεῖν, ἀλλὰ  τὸ   μὲν ἀξίωμα καὶ τὴν ἡγεμονίαν
[6, 5]   φάλαγγα. τῆς δὲ Ῥωμαίων στρατιᾶς  τὸ   μὲν ἀριστερὸν κέρας εἶχεν
[6, 47]   τὰς διαλλαγὰς χωρεῖν ἐνθυμουμένους, ὅτι  τὸ   μὲν ἄρχειν καὶ ἐπιτροπεύειν τοῖς
[6, 33]   ἀρχὴν ἐν τῷ πρόσθεν ἐνιαυτῷ.  τὸ   μὲν γὰρ χωρίον. ἐν
[6, 45]   ὅτι ἂν δικαιῶσι. ~Ταῦτ´ εἰπὼν  τὸ   μὲν δημοτικὸν ἅπαν εἰς συμπάθειαν
[6, 31]   συνέμιξαν εἰς χεῖρας, ἐγένετο μάχη  τὸ   μὲν ἐν τάξει καὶ κόσμῳ
[6, 16]   αἰχμαλώτων ἃς ἔλαβον ἐντολὰς διηγησαμένων,  τὸ   μὲν πλῆθος λίθοις ὥρμησε βαλεῖν
[6, 83]   γνώμας σωτηρίους ἀμφοῖν ἐχόντων. καὶ  τὸ   μὲν πρῶτον ἐπερρόθησαν ἅπαντες βοῇ
[6, 2]   ἑκατέρων ἐγίνοντο μεγάλαι. ἦν δὲ  τὸ   μὲν Ῥωμαίων πλῆθος ἅπαν ἑκούσιον
[6, 9]   τοὺς ὑπὲρ ἡλικίαν διώκειν, καὶ  τὸ   μὲν τῶν γερόντων πρόθυμον, ἐπεὶ
[6, 8]   δ´ ἄν, εἴ τις ὑμῶν  τὸ   μὲν τῶν πολεμίων πλῆθος, ἐν
[6, 26]   διαλῦσαι τὰς εἰσπραττομένας εἰσφοράς, ὡς  τὸ   μὲν χωρίον οἱ πολέμιοι κατέδραμον,
[6, 72]   τοῦ τολμηροῦ χρηστὸν περιγένηται, τούτου  τὸ   μέρος ἕξειν ἀδεῶς· κακῶς εἰδώς.
[6, 81]   δὲ πολλῷ τοῦτ´ ἦν θατέρου  τὸ   μέρος, ὥστ´ ἠφανίζοντο τῷ πολλῷ
[6, 72]   τὸ ἴδιόν τις ἀσφαλὲς ἀποσκοπεῖ  τὸ   μετὰ πάντων κοινὸν ἀπολεῖ. ἀλλ´
[6, 5]   ἑκατέρων τῆς μάχης, προῄεσαν εἰς  τὸ   μεταξὺ χωρίον ἀμφότεροι καὶ ἐξέτασσον
[6, 63]   πολεμίους τῶν πολιτῶν τοῦτ´ ἔστω  τὸ   μέτριον, ἀλλὰ πρὸς τοὺς φίλους,
[6, 81]   βραχὺ μὲν ὑπάρχον τοῦ δήμου  τὸ   μὴ κατὰ γνώμην ἀδικοῦν, ὑπὸ
[6, 72]   διδούσης τὴν κάθοδον καὶ προσεψηφισμένης  τὸ   μὴ μνησικακεῖν, ταῦτ´ ἀποκρινοῦμαι πρὸς
[6, 8]   συμμάχοις αὐτῶν Οὐολούσκοις εὐκαταφρόνητοι, διὰ  τὸ   μὴ πειραθῆναί ποτε αὐτοὺς τῆς
[6, 7]   πλεονεκτημάτων ἔλασσον, ἐὰν ὀρθῶς σκοπῆτε,  τὸ   μὴ τοιαῦτα ἡμῖν ἀπηντῆσθαι παρὰ
[6, 62]   λογισμοὺς κλάσαι καὶ καταβαλεῖν εἰς  τὸ   μηδέν. ~Ὧν μὲν δὴ χάριν
[6, 20]   οἰκτείρειν τῶν τὰ μέτρια ἁμαρτανόντων  τὸ   μηδένα τιμωρεῖσθαι τῶν τὰ μέγιστα
[6, 52]   χαρισώμεθα, διὰ τοῦτό γε τοι  τὸ   μήτε οἰκεῖον εἶναι μήτε ὁμοδίαιτον,
[6, 20]   πόλεως ζημιώσαντας, παρὰ τῶν πολλάκις  τὸ   μῖσος ἀδιάλλακτον ἀποδειξαμένων μηδεμίαν εἰσπράξασθαι
[6, 43]   τῶν ἑτέρων καὶ δυνάμει, ἣν  τὸ   νέον αὐτοῖς παρέχεται μᾶλλον
[6, 6]   πάντα τὰ παρ´ ἑαυτοῖς εἰς  τὸ   νικᾶν πρόθυμα παρεχομένοις, οὐ τοῖς
[6, 6]   μὲν καὶ ἄλλα πλεονεκτήματα πρὸς  τὸ   νικᾶν ὑπὸ τῆς τύχης παρεσκευασμένα,
[6, 94]   στρατιάν, τῆς τε βουλῆς μετὰ  τὸ   νίκημα τὴν κατασκευὴν αὐτοῦ ψηφισαμένης
[6, 69]   ἦν Ἀθηνᾶς ἱερεὺς Πολιάδος καὶ  τὸ   ξόανον ἀπηνέγκατο τῆς θεᾶς μετανιστάμενος,
[6, 4]   τοὺς ἅμα τῷ δικτάτορι καταλαβομένους  τὸ   ὄρος, ἕως ἔτι ἦσαν αὐτοῖς
[6, 12]   ἅμα. ἐξωθεῖται δὲ μετὰ τοῦτο  τὸ   πάθος Ῥωμαίων φάλαγξ ἀπὸ
[6, 46]   τὸ δημοτικὸν πολὺ ἐξεχεῖτο, καὶ  τὸ   πάθος ἦν ἁλώσει πόλεως ἐμφερές,
[6, 7]   κάλλιστα καὶ φανερώτατα. ~Πρῶτον μὲν  τὸ   παρ´ ἀλλήλων πιστόν, οὗ μάλιστα
[6, 43]   τὰς ὑποσχέσεις αὐτῷ βεβαιῶσαι κεκομισμένην  τὸ   παρὰ τοῦ πλήθους πρόθυμον ἐν
[6, 10]   τάξεις. ὡς δὲ τὸ σύνθημα  τὸ   παρὰ τῶν ἡγεμόνων παρέλαβον καὶ
[6, 10]   μάχη. ὡς δὲ πολὺ  τὸ   παράλογον ἀμφοτέροις τῆς δόξης ἦν·
[6, 61]   διπλασίως· ὑμῶν τ´ βουλή,  τὸ   παράλογον τῆς γνώμης τεθαύμακα, ὅτι
[6, 15]   τὸν ἀγῶνα ὁρμῆς, αἰσχρὸν δὲ  τὸ   παράλογον τῆς ἐπὶ τὰ οἰκεῖα
[6, 23]   τῆς ἀπαγωγῆς τῶν ὑπερημέρων κατὰ  τὸ   παρόν, παρακλήσει τε μᾶλλον
[6, 32]   τοὺς χάρακας ἐκρατύναντο, προῆλθον εἰς  τὸ   πεδίον ἀγωνιούμενοι, καὶ συμπεσόντες ἐξ
[6, 14]   παρεμβαλόντες ὡς εἶδον μεστὸν μὲν  τὸ   πεδίον νεκρῶν, ὀρθοὺς δὲ τοὺς
[6, 49]   ἀρχὰς ἐπικυροῦν ἔδει συνελθόντας εἰς  τὸ   πεδίον, οὐδενὸς οὔτε μετιόντος τὴν
[6, 75]   ἐχθρὸν δ´ ἴσως ἅπαν ἡγούμενοι  τὸ   περιεχόμενον ἐλευθερίας, καὶ μικροῦ δεῖν
[6, 63]   ἅπαντας ἐπαγώμεθα καὶ τοῦ δημοτικοῦ  τὸ   περιόν. ἵνα δὲ πρόθυμον
[6, 69]   ἡλικίαν γνώμῃ σφαλέντων, τελευτῶν ἔφη  τὸ   πιστὸν τούτου παρέξεσθαι τὴν μεταβολήν.
[6, 36]   οὐκ ἐγκαταλείψομεν αὐτούς, ἕως ἂν  τὸ   πιστὸν φυλάσσωσιν, ἐν οὐδενὶ δεινῷ
[6, 18]   δὲ τῆς ἀπάτης, ἐν  τὸ   πλεῖον ἀνάγκης μέρος ἦν, οὐ
[6, 51]   ὀλίγου καὶ οὐκ ἀξιομάχου πληρώματος  τὸ   πλεῖόν ἐστι δημοτικόν, θῆτες καὶ
[6, 2]   τὸν ἀγῶνα· τοῦ δὲ Λατίνων  τὸ   πλέον ἀπρόθυμον καὶ ὑπ´ ἀνάγκης
[6, 96]   εἴασεν, ἀλλὰ συναγαγόντες οἱ δήμαρχοι  τὸ   πλῆθος εἰς ἐκκλησίαν καὶ πολλὰ
[6, 20]   τοῖς πρὸς αὐτοὺς πολέμοις Ῥωμαίων  τὸ   πλῆθος ὅσον ἦν ἀναμνήσας, ἠξίου
[6, 86]   ἔργον, ἔσθ´ ὅπως ἂν ἐπὶ  τὸ   πολὺ διαρκέσαι δυνηθείη τὸ σῶμα,
[6, 86]   πάσας ἔχει, δι´ ὧν σώζεται  τὸ   πρᾶγμα· εἶτα φαῖεν πρὸς τὴν
[6, 96]   τοῦθ´ βουλὴ δι´ αἰσχύνης  τὸ   πρᾶγμα ἔλαβε καὶ ἔκρινε μὴ
[6, 83]   εἰπεῖν. τοῖς δὲ κατ´ εὐχὴν  τὸ   πρᾶγμα ἐφάνη καὶ νυνί γέ
[6, 60]   τῶν κρατίστων ἡγεμονίᾳ, καὶ δὴ  τὸ   πρᾶγμα ὑπὸ τοῦ ὀνόματος διαβληθὲν
[6, 67]   μεθ´ ἡσυχίας, ἕως ἂν γένηται  τὸ   προβούλευμα τῆς βουλῆς· τοῖς δ´
[6, 10]   ἄγε. καὶ Ποστόμιος ἐπαινέσας  τὸ   πρόθυμον αὐτῶν καὶ τοῖς θεοῖς
[6, 80]   ὑπὸ φίλων· ἐλεεινότερον δὲ δήπου  τὸ   πρὸς τῶν οἰκείων τῶν
[6, 74]   ἃς ὑπέτεινον ἡμῖν, ἵνα δὴ  τὸ   πρὸς ὑμᾶς πιστὸν ἐγκαταλίπωμεν, οὐχ
[6, 16]   πρὸς τὸν παρόντα καιρὸν οὐδὲ  τὸ   προσποίημα ὑμῶν τῆς δεῦρο ἀφίξεως
[6, 86]   ἔστιν ὡσεί τις ἑστίασις κοινὴ  τὸ   πρόσφορον ἁπάντων καὶ τῆς διαλλαγῆς
[6, 15]   χρῆναι ποιεῖν, νεανικὸν μὲν ἀποφαίνουσι  τὸ   πρόχειρον τῆς ἐπὶ τὸν ἀγῶνα
[6, 29]   αὐτοὺς εἰσβαλεῖν· καὶ καταλαβὼν περὶ  τὸ   Πωμεντῖνον χωρίον ἐστρατοπεδευκότας καὶ τὴν
[6, 26]   πάνυ πολλάς. ταῦτ´ εἰπὼν ἐρρίπτει  τὸ   ῥάκιον καὶ ἐδείκνυε τὸ στῆθος
[6, 10]   σφετέρας ἵππου πιστεύσαντες, ἧς οὐδὲ  τὸ   ῥόθιον ᾤοντο τοὺς Ῥωμαίους ἱππεῖς
[6, 34]   καὶ Μεδυλλῖνοι Ῥωμαίων ἀποστάντες πρὸς  τὸ   Σαβίνων ἔθνος ὅρκους ἐποιήσαντο περὶ
[6, 42]   ὄνομα αὐτῇ. ὁμοίως δὲ καὶ  τὸ   Σαβίνων φρόνημα ἐν ὀλίγῳ πάνυ
[6, 71]   ὀργὴν ἐδέξαντο, ἀλλ´ ὑπέμειναν ὑμῶν  τὸ   σοβαρὸν τοῦτο καὶ μειρακιῶδες τῆς
[6, 26]   ἐρρίπτει τὸ ῥάκιον καὶ ἐδείκνυε  τὸ   στῆθος μεστὸν τραυμάτων, τὰ δὲ
[6, 12]   αὐτὸς ἅμα τοῖς κρατίστοις ἐπὶ  τὸ   στῖφος ὠθεῖται, κἀπειδὴ πλησίον τῶν
[6, 29]   ἑνὸς παραγγέλματος ἐφῆκεν ἐπ´ αὐτοὺς  τὸ   στράτευμα. ἐξαπιναίου δὲ τοῦ δεινοῦ
[6, 29]   φεύγοντες. παραλαβὼν δ´ Σερουίλιος  τὸ   στράτευμα σὺν πολλῇ σπουδῇ ἐλαύνει
[6, 29]   Ῥωμαίων ἐκ ποδὸς καὶ περισχόντων  τὸ   στρατόπεδον, βραχύν τινα χρόνον ἀμυνάμενοι
[6, 88]   τῇ κατόπιν ἡμέρᾳ παρῆσαν ἐπὶ  τὸ   στρατόπεδον καὶ τὰ δόξαντα τῇ
[6, 42]   χωρίοις κρημνώδεσι τολμηρῶς καὶ λαβόντων  τὸ   στρατόπεδον κατὰ κράτος. ἔπειτα φυγή
[6, 93]   οἱ μὲν Ῥωμαῖοι ἀνεχώρουν ἐπὶ  τὸ   στρατόπεδον μέγα ἐπὶ τῇ νίκῃ
[6, 63]   τοὺς ὑπὲρ ἡμῶν ἀγῶνας διὰ  τὸ   συγγενές, ἐὰν ψηφίσησθε αὐταῖς ἰσοπολιτείαν
[6, 1]   ἀλλήλων πόλεις ἐκδεδομέναι καὶ διὰ  τὸ   συγγενὲς καὶ διὰ φιλίαν, αἳ
[6, 92]   Ἀντιάται βοηθεῖν τοῖς Κοριολανοῖς κατὰ  τὸ   συγγενὲς καὶ εἰσὶν οἱ πεμφθέντες
[6, 20]   συγκεχωρῆσθαι καὶ τὴν ἐλευθερίαν διὰ  τὸ   συγγενές, τῆς δὲ γῆς τὴν
[6, 90]   ἐπιμελησομένους. λαβόντες δὲ καὶ τοῦτο  τὸ   συγχώρημα παρὰ τῆς βουλῆς ἀποδεικνύουσιν
[6, 50]   χωρὶς αἰσχύνης σκοπούντων, ἀγαπητῶς δεξάμενοι  τὸ   συμβὰν ἀπὸ τῆς τύχης πολλοὶ
[6, 95]   δέκα, παρ´ οἷς ἂν γένηται  τὸ   συμβόλαιον. ταῖς δὲ συνθήκαις ταύταις
[6, 54]   φθάνοι διὰ τῶν ἰδίων μερῶν  τὸ   σύμπαν ἀπολόμενον σὺν χρόνῳ· τῆς
[6, 51]   αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀφεστηκότας γινόμεναι,  τὸ   σύμπαν ὕποπτον εἶναι παρεσκευάκασιν. ὑπὲρ
[6, 55]   πράττειν καὶ χωρὶς ὀργῆς κρίνητε  τὸ   συμφέρον. ~Ἀλλ´ ὅτι μὲν δεῖ
[6, 49]   ὥστε λογισμῷ μὴ κρίνειν  τὸ   συμφέρον, ἀλλὰ θυμῷ καὶ μανίᾳ.
[6, 72]   ἐξ ἑνὸς ἔφη δεῖν λόγου  τὸ   συμφέρον ἐξετάζειν τοὺς εὖ βουλευομένους,
[6, 18]   δάκρυα καὶ τὰς δεήσεις αὐτῶν  τὸ   συνέδριον ἅπαν. ~Ὡς δὲ μετέστησαν
[6, 67]   καὶ μετὰ τοῦτο παρελθόντες εἰς  τὸ   συνέδριον αὐτοί τε διελέχθησαν ἐπιεικεῖς
[6, 34]   ταχέων αἰτησόμενοι. παρεγένοντο δ´ ἐπὶ  τὸ   συνέδριον καὶ παρ´ Οὐολούσκων πρέσβεις,
[6, 65]   ἐξαίσιος ἄχρι πολλοῦ χρόνου κατεῖχε  τὸ   συνέδριον. οἱ μὲν γὰρ ἀριστοκρατικοὶ
[6, 21]   λέξαντος τἀναντία παρῆσαν εἰσκληθέντες εἰς  τὸ   συνέδριον οἱ πρέσβεις τὰς ἀποκρίσεις
[6, 96]   τὴν βουλὴν οὐδ´ αὐτὸς ἠξίωσε  τὸ   συνεισενεχθὲν διάφορον ἀποδιδόντων τῶν ταμιῶν
[6, 75]   διεφθείραμεν. ~Ἃ μὲν δὴ εἰς  τὸ   συνελευθερῶσαι ὑμᾶς ἀπὸ τῶν τυράννων
[6, 10]   ἐπὶ τὰς τάξεις. ὡς δὲ  τὸ   σύνθημα τὸ παρὰ τῶν ἡγεμόνων
[6, 34]   ἐγίνετο πολλαχῇ μὲν καὶ ἄλλῃ  τὸ   συνώμοτον ἐν ἁψιμαχίαις λόγων τε
[6, 48]   δυνήσονται, οἳ οὐ σφέτερον ἡγοῦνται  τὸ   σωθῆναι ἀγαθόν, ἀλλὰ τῶν συναγωνιουμένων
[6, 86]   ὅτι πᾶν ἐπ´ αὐτοῖς ἐπίκειται  τὸ   σῶμα· αἱ δὲ χεῖρες, ὅτι
[6, 86]   ἐπὶ τὸ πολὺ διαρκέσαι δυνηθείη  τὸ   σῶμα, ἀλλ´ οὐκ ἂν ἐντὸς
[6, 44]   ἀρχὴν καὶ ἐπὶ τοῖς βουλομένοις  τὸ   σῶμα ἐμαυτοῦ ποιῶ, εἴ τι
[6, 11]   χρόνον οἱ περὶ αὐτὸν καὶ  τὸ   σῶμα ἔμψυχον ἀράμενοι γενναῖον οὐδὲν
[6, 96]   κόσμῳ τε πολυτελεστάτῳ κοσμήσαντες αὐτοῦ  τὸ   σῶμα καὶ πάντα τὰ λοιπὰ
[6, 37]   ἀφεῖσθαι καὶ μηδενὸς αὐτῶν μήτε  τὸ   σῶμα μήτε τὴν οὐσίαν ὑπὸ
[6, 44]   εἰ μὲν οὖν ἀκμάζοντί μοι  τὸ   σῶμα ταῦτα προσέπεσε, δῆλον ἂν
[6, 24]   βασιλεῦσι πρότερον, καὶ τῶν εἰς  τὸ   σῶμα τιμωριῶν, αἷς ἐκολάζοντο ὑπ´
[6, 86]   ὑπὸ τῶν πολλῶν γαστὴρ τρέφει  τὸ   σῶμα τρεφομένη καὶ σώζει σωζομένη,
[6, 58]   τῆς πόλεως. οἷς εἰ μὴ  τὸ   σωφρονοῦν μέρος τῆς βουλῆς ἐμποδὼν
[6, 96]   ἐγένετο, καὶ αὐτίκα φέροντος ἑκάστου  τὸ   ταχθὲν πολύ τι χρῆμα συνήχθη
[6, 91]   οἱ δὲ διὰ κλιμάκων ἐπὶ  τὸ   τεῖχος ἀναβάντες, αὐθημερὸν γίνονται καὶ
[6, 92]   δύναμις ἦν συνειλεγμένη καρτερὰ καὶ  τὸ   τεῖχος οὐ ῥᾴδιον ἁλῶναι τά
[6, 31]   καὶ δρόμος τῶν γεωργῶν εἰς  τὸ   τεῖχος, πρὶν ταῖς πύλαις
[6, 92]   πύλαις συνεισέπιπτε τοῖς φεύγουσιν εἰς  τὸ   τεῖχος. συνεισπεσόντων δ´ αὐτῷ καὶ
[6, 40]   τὸ φενακίζειν ἥκιστα ἐπιδέχεται, ἐπὶ  τὸ   τέλειον ἥκομεν, καὶ ἀξιώσεως,
[6, 94]   τοὺς Ἀντιάτας μάχης τοῦτο λαβούσης  τὸ   τέλος αἱ λοιπαὶ τῶν Οὐολούσκων
[6, 52]   ἐξ ὧν ἄδηλον, εἰ κατορθωθήσεται  τὸ   τέλος. τὸ δημοτικὸν καὶ
[6, 13]   χάρακος αὐτῶν περὶ δείλην ὀψίαν  τὸ   τέλος λαβούσης τῆς μάχης, ἐν
[6, 65]   μερίδι διαλογιζομένους, ὅτι βασιλικὸν ἔχουσι  τὸ   τῆς ἀρχῆς κράτος, οὐ δημοτικόν·
[6, 24]   χρώμενοι ῥᾳδίως ἐπικρατήσομεν τῶν δημοτικῶν,  τὸ   τῆς βουλῆς κράτος, δεδιττόμεθα
[6, 38]   οὐ τὸ ἴδιον ἀσφαλές, ἀλλὰ  τὸ   τῆς πόλεως ἀξιῶ σκοπεῖν, εἴτε
[6, 61]   ἐφ´ οἷς ἂν πλημμελήσῃ καὶ  τὸ   τιμᾶσθαι δι´ αὐτὰ προσλάβῃ, πῶς
[6, 52]   καὶ ἐφέστια καὶ βίους καὶ  τὸ   τιμᾶσθαι παρὰ τοῖς πολίταις διὰ
[6, 75]   ταῦτ´ ἐστιν. δ´ εἰς  τὸ   τιμᾶσθαί τε καὶ ἄρχειν ἑτέρων
[6, 22]   ὁρῶν Ποστόμιος, ἕως ἔτι  τὸ   τιμώμενον εἶχε παρὰ πάντων ὅμοιον
[6, 75]   ἐπὶ τούτου μένειν, ἀλλ´ ἐπὶ  τὸ   τολμᾶν καὶ νεωτεροποιεῖν ὁρμήσαντες, ἐχθρὸν
[6, 64]   δεῖ τοῖς μέλλουσιν εὐτυχὲς ἕξειν  τὸ   τῶν ἀγώνων τέλος, ὡς στρατηγῶν
[6, 10]   τἀναντία ἑώρων γινόμενα. οὐκέτι δὲ  τὸ   τῶν ἀντιπολεμίων δέος, ἀλλὰ τὸ
[6, 8]   ὀρθῶς εἰρῆσθαι νομίζουσιν, ὀρρωδοῦσι δὲ  τὸ   τῶν ἀντιπολεμίων πλῆθος, βραχείᾳ διδαχῇ
[6, 32]   γενέσθαι φόνον. φιλοπόλεμον γὰρ δὴ  τὸ   τῶν Ἀρούγκων ἔθνος ἦν, καὶ
[6, 13]   καὶ διὰ τῆς ἀγορᾶς παρὰ  τὸ   τῶν Διοσκούρων ἱερὸν παρερχόμενοι, ἄνδρες
[6, 27]   ταῦτα, οἱ δὲ πατρίκιοι καὶ  τὸ   τῶν ἱππέων πλῆθος τῶν τ´
[6, 72]   Τὸ δέος ὑμᾶς, δημόται,  τὸ   τῶν πατρικίων ἐντετηκὸς ἔτι ταῖς
[6, 25]   αὐτοὶ πολεμούμενοι, τότε δὴ καταπεπληγότες  τὸ   τῶν Ῥωμαίων τάχος, ἱκετηρίας ἀναλαβόντες
[6, 43]   βουλῇ δι´ αἰτίας εἰμὶ ὡς  τὸ   ὑμέτερον πλῆθος θεραπεύων καὶ πρὸς
[6, 16]   εἰς τοὺς ἀποσταλέντας, καὶ διὰ  τὸ   φανερὸν ὄνομα τῆς πρεσβείας ἀφεῖναι
[6, 40]   ὑποσχώμεθα, ἐμπεδώσειν. ἡλικίας γάρ,  τὸ   φενακίζειν ἥκιστα ἐπιδέχεται, ἐπὶ τὸ
[6, 66]   ἔχοντες ἀμείνους. εἰ δὲ παραμενεῖ  τὸ   φιλόνεικον ὑμῖν, νέοις μὲν οὔτε
[6, 39]   καὶ ἄνδρα γηραιὸν ἀπέδειξαν, αὐτὸ  τὸ   φοβερὸν οἰόμενοι τῆς ἐξουσίας ἀποχρῆναι,
[6, 38]   μὴ νόμιμον μηδὲ καλόν, μήτε  τὸ   φρόνημα τῆς πόλεως ἐλαττοῦν, καὶ
[6, 12]   Σαβίνων πρῶτος καταγαγὼν θρίαμβον καὶ  τὸ   φρόνημα τῆς πόλεως τεταπεινωμένον ἐκ
[6, 34]   ἀποφαίνοντες καὶ πολλῇ χρωμένους προθυμίᾳ  τὸ   φρούριον πολεμεῖν· ἄλλοι δέ τι
[6, 63]   οὐκ ἂν εἴη μέρος ἕβδομον  τὸ   φυγαδικόν. οὐ λέγω δὲ τὰς
[6, 85]   πολεμιώτατοι καὶ πάντα ὑποπτεύοντες ἐπὶ  τὸ   χεῖρον. ἡμῖν μέν, δημόται,
[6, 26]   σιτοδεῖαι κατανάλωσαν, ὅθεν διαλύσαιμί μου  τὸ   χρέος οὐκ ἔχων, ἀπήχθην δοῦλος
[6, 73]   ὅποι ποτ´ ἂν ἡμᾶς ἄγῃ  τὸ   χρεών, τῇ τύχῃ καὶ δαίμοσιν
[6, 3]   ὀλίγη· ἣν ἅπασαν διαφθείραντες καὶ  τὸ   χωρίον αὐτὸ κατασχόντες ὁρμητήριον ἐποιοῦντο
[6, 5]   καὶ οἱ Ῥωμαῖοι βεβαίως κρατοῦντες  τὸ   χωρίον προφανῶς κρατύνονται τὴν φυλακήν.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007