Alphabétiquement     [«   »]
βουλήματος 1
βουλήν 4
βουλὴν 19
βουλῆς 42
βούλησθε 1
βουλοίμεθα 1
βούλοιντο 2
Fréquences     [«    »]
41 μετὰ
39 νῦν
40 οἷς
42 βουλῆς
42 ἡμᾶς
44 ἤδη
44 τούτων
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

βουλῆς


Livre, Chap.
[6, 58]   ἐξεγένετο αὐτοῖς εὑρέσθαι παρὰ τῆς  βουλῆς   ἀνδρὶ παρ´ ὁντιναοῦν ἄλλον ἐπιτηδείῳ
[6, 69]   εἰς ἐκκλησίαν τὸ δόγμα τῆς  βουλῆς   ἀνέγνωσαν καὶ τοὺς πρεσβευτὰς παρήγαγον·
[6, 69]   νεωτέρους, ὀρθῆς οὔσης ἁπάσης τῆς  βουλῆς   ἀνίσταται Σπόριος Ναύτιος, οἰκίας ἐν
[6, 90]   τοῦτο τὸ συγχώρημα παρὰ τῆς  βουλῆς   ἀποδεικνύουσιν ἄνδρας, οὓς ὑπηρέτας τῶν
[6, 88]   Ἰκίλιος. τῶν δὲ παρὰ τῆς  βουλῆς   ἀφιγμένων οἱ μὲν ἡμίσεις ἅμα
[6, 69]   υἱὸς Καιλιμοντανός. μετὰ ταῦτα τῆς  βουλῆς   διαλυθείσης οἱ μὲν ὕπατοι προελθόντες
[6, 85]   δίκαιος ἐγκάθηται πονηρὰ περὶ τῆς  βουλῆς   διανοεῖσθαι πείθων, βούλομαί τινα καὶ
[6, 40]   ὧν ἂν δέησθε, παρὰ τῆς  βουλῆς   διαπράξεσθαι, μηδὲν δ´ ἐπὶ τέλος
[6, 72]   ὑμᾶς ἐπὶ τὰ οἰκεῖα τῆς  βουλῆς   διδούσης τὴν κάθοδον καὶ προσεψηφισμένης
[6, 1]   χρεῶν ἀξιοῦντες δημοσίᾳ· δόγμα δὲ  βουλῆς   ἐκύρωσαν ἐπιεικέστατον, Λατίνοις ἀνδράσιν εἴ
[6, 58]   μὴ τὸ σωφρονοῦν μέρος τῆς  βουλῆς   ἐμποδὼν στήσεται, κινδυνεύειν ὑπὲρ ἀνδραποδισμοῦ
[6, 84]   ὕστερον ἐναντίον αὐτοῖς ὑπὸ τῆς  βουλῆς   ἐξενεχθήσεσθαι, πρῶτον μὲν ἡμεῖς οἱ
[6, 26]   τὴν ἐπιοῦσαν ἥκειν, ὡς τῆς  βουλῆς   ἐπιμέλειάν τινα περὶ αὐτῶν ποιησομένης.
[6, 90]   αὐτῶν ἔτυχον, ἐδεήθησαν ἔτι τῆς  βουλῆς   ἐπιτρέψαι σφίσιν ἄνδρας ἐκ τῶν
[6, 43]   τὰς ὑποσχέσεις, ἃς ὑπὲρ τῆς  βουλῆς   ἐποιούμην πρὸς ὑμᾶς, καὶ εἰς
[6, 56]   τοῦδε λόγων ἀκούει παρὰ τῆς  βουλῆς,   ἔργον δ´ οὐδὲν ὁρᾷ γινόμενον
[6, 49]   καὶ αὐτὸ τοῦτό τινες οἴονται  βουλῆς   ἔτι δεῖν, πότερον ἡμῖν ἄμεινόν
[6, 71]   τὰ πράγματα. ταῦτα δὴ τῆς  βουλῆς   ἐψηφισμένης δέχεσθε ἄσμενοι τὰς χάριτας
[6, 89]   ἀρχαιρεσιῶν τοῖς μὲν παρὰ τῆς  βουλῆς   ἥκουσι καλῶς ἔχειν ἐδόκει πάντα,
[6, 81]   ἀλλὰ καὶ τοῖς παρὰ τῆς  βουλῆς   ἥκουσιν. οὐδὲ γὰρ οἱ πρέσβεις
[6, 47]   χρόνου, ψηφισαμένης αὐτοῖς ἄδειαν τῆς  βουλῆς   καὶ διαλλαγὰς ποιησαμένης εὐπρεπεῖς, ἀγαπητῶς
[6, 43]   ἀπὸ τῆς στρατείας, οὔπω τῆς  βουλῆς   καιρὸν εἶναι νομιζούσης, ἵνα μὴ
[6, 77]   μέγιστα παρηνομήσατε, τὸ ἀξίωμα τῆς  βουλῆς   καταλύσαντες καὶ τὴν πίστιν τοῦ
[6, 35]   πολέμου. ~Συναχθείσης δὲ περὶ τούτου  βουλῆς,   κληθεὶς πρῶτος ὑπὸ τῶν ὑπάτων
[6, 24]   ἐπικρατήσομεν τῶν δημοτικῶν, τὸ τῆς  βουλῆς   κράτος, δεδιττόμεθα αὐτοὺς μετὰ
[6, 94]   τὴν Λατίνων στρατιάν, τῆς τε  βουλῆς   μετὰ τὸ νίκημα τὴν κατασκευὴν
[6, 44]   ἐπεὶ δὲ τὰ παρὰ τῆς  βουλῆς   ὁμολογηθέντα οὐ γέγονεν ὑμῖν ἐπιτελῆ,
[6, 47]   ἀγαθοῖς. τὸ δ´ ἀξίωμα τῆς  βουλῆς   οὐκ ἐν τῷδε μάλιστα ἐλαττώσεσθαι
[6, 95]   ὥσπερ ἔφην, κοσμηθέντες ὑπὸ τῆς  βουλῆς   πορφύρᾳ καὶ θρόνῳ ἐλεφαντίνῳ καὶ
[6, 27]   πλήρης ἀγορά. τῆς δὲ  βουλῆς   συναχθείσης, ἵνα περὶ τούτων βουλεύσειεν,
[6, 88]   στάσιν. γίνεται δὴ ψήφισμα τῆς  βουλῆς,   τά τε ἄλλα, ὅσα οἱ
[6, 21]   ἀνθ´ ὧν εὕροντο παρὰ τῆς  βουλῆς   τὴν ἀρχαίαν φιλίαν καὶ συμμαχίαν
[6, 30]   εἰωθότα δίδοσθαι θρίαμβον ἀπὸ τῆς  βουλῆς   τοῖς ἀγῶνα λαμπρὸν ἀγωνισαμένοις στρατηγοῖς
[6, 67]   ἂν γένηται τὸ προβούλευμα τῆς  βουλῆς·   τοῖς δ´ οἰκείοις τῶν ἀποστατῶν
[6, 78]   σώματα; πότερον τοῖς ψηφίσμασι τῆς  βουλῆς   τοῖς ὑπὲρ τούτων γραφησομένοις, οὐ
[6, 30]   συνάρχοντος τὸν φθόνον καὶ τῆς  βουλῆς   τὸν προπηλακισμὸν διηγησάμενος, ἔφη παρὰ
[6, 21]   λεχθέντα ὑπὸ τῶν προεστηκότων τῆς  βουλῆς,   τοῦ δὲ δικτάτορος τὴν Λαρκίου
[6, 84]   περὶ ὅλης ὑμῖν δοῦναι τῆς  βουλῆς   τοὺς ὅρκους, εἴτε πάντας ἀξιοῦτε
[6, 1]   λαβεῖν Πόστομον Κομίνιον κατὰ ψήφισμα  βουλῆς.   τούτοις μὲν δὴ τοῖς ὑπάτοις
[6, 46]   δ´ οἱ ταχθέντες ὑπὸ τῆς  βουλῆς   φρουρεῖν τὰς ἐξόδους· ἦσαν γὰρ
[6, 22]   στάσις αὖθις ἐπανίστατο τῆς μὲν  βουλῆς   ψηφισαμένης καθίζειν τὰ δικαστήρια καὶ
[6, 83]   τοιάδε. Ἡμεῖς ἀπεστάλημεν ὑπὸ τῆς  βουλῆς,   δημόται, πρὸς ὑμᾶς οὔτε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007