Alphabétiquement     [«   »]
μεστός 1
μέσων 1
μετ´ 4
μετὰ 41
Μετὰ 5
μεταβολὰς 1
μεταβολή 1
Fréquences     [«    »]
39 αὐτῷ
39 νῦν
40 οἷς
41 μετὰ
42 βουλῆς
42 ἡμᾶς
44 ἤδη
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

μετὰ


Livre, Chap.
[6, 26]   καὶ προκυλιόμενος τῶν δημοτικῶν ἑκάστου  μετὰ   δακρύων, μόλις αὐτοὺς ἔπεισεν ἐκείνην
[6, 25]   καὶ Ῥωμαίους μὲν οὔτε προσδεχομένων  μετὰ   δυνάμεως ἥξειν ἐπὶ σφᾶς, οὕτω
[6, 44]   παρὰ τῶν πολεμίων ἁλόντα οὐ  μετὰ   κοινῆς γνώμης τοῦ συνεδρίου τοῖς
[6, 72]   ἴδιόν τις ἀσφαλὲς ἀποσκοπεῖ τὸ  μετὰ   πάντων κοινὸν ἀπολεῖ. ἀλλ´ εἰ
[6, 44]   γε οὐχ κοινῇ ἠπάτημαι  μετὰ   πάντων μόνον ἀδικοῦμαι, ἀλλὰ καὶ
[6, 72]   ὑπὲρ ὑμῶν εἰπεῖν τὰ δίκαια  μετὰ   παρρησίας ἐγὼ πρὸς αὐτοὺς καὶ
[6, 57]   κηδεμόνας λέγοντάς τε ὅσα φρονοῦσι  μετὰ   παρρησίας καὶ πράττοντας δίχα ὄκνου
[6, 71]   τὰς χάριτας αὐτῶν, δημόται,  μετὰ   πάσης προθυμίας καὶ σπουδῆς, ἐν
[6, 63]   τὰς Λατίνων τριάκοντα πόλεις, αἳ  μετὰ   πολλῆς εὐχῆς δέξαιντ´ ἂν τοὺς
[6, 79]   {μετὰ τῶν ὅπλων} τοῖς σώμασι  μετὰ   πολλῶν πόνων ἐλευθερία· ἐπεὶ τὰ
[6, 32]   ἐσόμενον ὁρῶντες αὐτὸν ἀκαταπλήκτως δεξόμεθα.  μετὰ   ταῦτ´ Ἀροῦγκοί τε πολλῇ στρατιᾷ
[6, 78]   οὐδὲν ἀντιλέγω. βούλομαι δὲ τὰ  μετὰ   ταῦτ´ ἐσόμενα παρ´ αὐτῶν μαθεῖν,
[6, 39]   ἐνίκησεν Ἀππίου γνώμη. καὶ  μετὰ   ταῦτα οἱ ὕπατοι κοινῇ γνώμῃ
[6, 48]   ~Ἐδόκει ταῦτα τῇ βουλῇ· καὶ  μετὰ   ταῦτα προχειρισαμένη τοὺς ἐπιτηδειοτάτους διεπέμψατο
[6, 69]   Αὖλος Οὐεργίνιος Αὔλου υἱὸς Καιλιμοντανός.  μετὰ   ταῦτα τῆς βουλῆς διαλυθείσης οἱ
[6, 41]   τὴν ἀπάτην καὶ βουλευσάμενόν με  μετὰ   ταύτης συγκακουργεῖν ὑπολαμβάνετε. εἰ γὰρ
[6, 13]   ὑπὲρ ἅπαντα δὲ ταῦτα  μετὰ   τὴν θυσίαν ἐπιτελουμένη πομπὴ τῶν
[6, 34]   Ἀθήνησι Θεμιστοκλέους, ἑξηκοστῷ καὶ διακοσιοστῷ  μετὰ   τὴν κτίσιν ἔτει, μελλούσης εἰς
[6, 13]   δόρασι καὶ προτροπάδην ἐλαύνοντες. καὶ  μετὰ   τὴν τροπὴν τῶν Λατίνων καὶ
[6, 94]   Λατίνων στρατιάν, τῆς τε βουλῆς  μετὰ   τὸ νίκημα τὴν κατασκευὴν αὐτοῦ
[6, 36]   τὸ ἑαυτοῖς ἀσφαλὲς φυλάττοντες  μετὰ   τοῦ διαφόρου κοινῇ σεσῶσθαι. ὧν
[6, 9]   ἀσφαλῶς, εἰ δὲ καὶ μὴ  μετὰ   τοῦ δρᾶσαί τι γενναῖον καὶ
[6, 22]   ἐξωμόσατο καὶ προθεὶς ἀρχαιρεσιῶν ἡμέραν  μετὰ   τοῦ συνυπάτου τὰς πατρίους κατέστησεν
[6, 36]   τὰ θηρία, τὸ ἀντίπαλον ἐξολέσαι  μετὰ   τοῦ σφετέρου κακοῦ βουληθέντες,
[6, 93]   τε κειμένους πολλοὺς καὶ ἡμιθανεῖς.  μετὰ   τοῦτ´ ἤδη κοινῶς ἐχώρουν ἡγεμόνα
[6, 46]   ἐγίνετο ἐρημουμένην τὴν πόλιν ὁρώντων.  μετὰ   τοῦτο βουλαί τε συχναὶ καὶ
[6, 83]   τὰ δέοντα λελογισμένῳ συγκατατιθέμενοι καὶ  μετὰ   τοῦτο ἡσυχίας γενομένης Μενήνιος Ἀγρίππας,
[6, 78]   ὑποψίαι δὲ δὴ τό γε  μετὰ   τοῦτο καὶ διαβολαὶ συνεχεῖς κατ´
[6, 88]   τὰ δόξαντα τῇ βουλῇ διεσάφησαν.  μετὰ   τοῦτο Μενηνίου παραινέσαντος τοῖς δημόταις
[6, 70]   λέγειν, ἔπεισε τὸν Σικίννιον. καὶ  μετὰ   τοῦτο μὲν Σικίννιος συγκαλέσας
[6, 67]   μακροῦ κομιουμένοις τὰ φίλτατα, καὶ  μετὰ   τοῦτο παρελθόντες εἰς τὸ συνέδριον
[6, 45]   αὐτῷ γενέσθαι παρεσκεύασεν. εὐθὺς δὲ  μετὰ   τοῦτο τάδε ἐγίνετο· οἱ μὲν
[6, 5]   χωρίον προφανῶς κρατύνονται τὴν φυλακήν.  μετὰ   τοῦτο τὸ ἔργον τοῖς περὶ
[6, 12]   φυγάδων, ἀποθνήσκουσιν ἅμα. ἐξωθεῖται δὲ  μετὰ   τοῦτο τὸ πάθος Ῥωμαίων
[6, 54]   τὰς πατρίδας, αὐθαδείᾳ δὲ χρησάμενοι  μετὰ   τῶν ἄλλων ἀγαθῶν καὶ σφᾶς
[6, 14]   περὶ τὸν ἀγῶνα ἔμαθον, ἐσκόπουν  μετὰ   τῶν ἄλλων ἡγεμόνων, τί χρὴ
[6, 11]   θατέρου τῶν Ταρκυνίου παίδων Σέξτου  μετὰ   τῶν ἐκ Ῥώμης φυγάδων τε
[6, 88]   τὴν πόλιν ὑπέστρεψαν, Ἀγρίππας δὲ  μετὰ   τῶν λοιπῶν κατέμεινεν ἐπὶ τοῦ
[6, 24]   βουλῆς κράτος, δεδιττόμεθα αὐτοὺς  μετὰ   τῶν νόμων ἱστάμενοι. ἐὰν δ´
[6, 79]   γνώμην {μένειν} ἀλλ´ οὐδ´  {μετὰ   τῶν ὅπλων} τοῖς σώμασι μετὰ
[6, 61]   αὐτοὺς παραδώσετε, καὶ ταῦτ´ οὐ  μετὰ   χαρίτων αὐτῷ πείθοντι συγχωρήσετε ὑπό
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007