Alphabétiquement     [«   »]
πόλεων 7
πόλεως 49
Πολιάδος 1
πόλιν 69
πολιορκησόμενοι 1
πολιορκίαν 2
πολιορκίας 2
Fréquences     [«    »]
63 ἡμῖν
68 ταῦτα
61 ὑπὸ
69 πόλιν
70 ἀλλὰ
70 ταῖς
73 εἰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

πόλιν


Livre, Chap.
[6, 31]   πολλοὺς ἀποκτείναντες ἀνέστρεψαν εἰς τὴν  πόλιν   ἄγοντες αἰχμαλώτους πάνυ συχνούς. τούς
[6, 48]   ὅπλα καὶ κατιοῦσιν εἰς τὴν  πόλιν   ἄδειαν ὑπάρξειν τῶν ἡμαρτημένων, καὶ
[6, 26]   πολέμιοι κατέδραμον, τὰ δὲ κατὰ  πόλιν   αἱ σιτοδεῖαι κατανάλωσαν, ὅθεν διαλύσαιμί
[6, 95]   βασιλεῖς ἐκβαλὼν ἐλευθέραν ἐποίησε τὴν  πόλιν·   αἷς τρίτη τότε προσενεμήθη
[6, 51]   παραδιδόναι τοῖς ἐχθροῖς ἤδη τὴν  πόλιν;   ~Ἀλλ´ ἴσως ἔγωγε τετύφωμαι ταῦτα
[6, 42]   Οὐαλέριος ἐπὶ Σαβίνους, τὴν δὲ  πόλιν   ἅμα τοῖς γεραιτέροις καὶ ὀλίγῳ
[6, 90]   ἱερὸν ἀνέντες, κατῄεσαν εἰς τὴν  πόλιν   ἅμα τοῖς πρέσβεσιν. ἀποδόντες δὲ
[6, 48]   τίσι δικαίοις ἀξιοῦσιν εἰς τὴν  πόλιν   ἀναστρέφειν· εἰ γὰρ εἴη τι
[6, 57]   συνελευθερώσαντος ἀπὸ τῶν βασιλέων τὴν  πόλιν,   ἄνδρα παρ´ ὁντιναοῦν τῶν ἀριστοκρατικῶν
[6, 45]   ἐλέγχεσθε; ἀλλ´ ἐπειδὴ μόνοι τὴν  πόλιν   ἀξιοῦτε κατέχειν, ἄπιτε μηδὲν ὑπὸ
[6, 78]   ἐλπίσι κατελθεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν  πόλιν   ἀξιοῦτε; ποίαν ἡγεμόνα τῆς ὁδοῦ
[6, 48]   αὐτοὶ μαθόντες τὰς κατεχούσας τὴν  πόλιν   ἀπορίας, γνώσονται πρὸς οἵους ἀντιπάλους
[6, 2]   λοιποὺς εἰς τὰ περὶ τὴν  πόλιν   ἀποστέλλοντες φρούρια καὶ ταῖς ἀποικίαις
[6, 34]   τῇ στάσει τῇ κατὰ τὴν  πόλιν   αὐξομένῃ καὶ τὰ τῶν πολεμίων
[6, 6]   ἵνα δούλην ἀντ´ ἐλευθέρας τὴν  πόλιν   αὐτοῖς ποιήσωσι. χρὴ δὲ καὶ
[6, 91]   κρίνας δὲ Οὐολούσκοις ἐπιχειρεῖν πρώτοις  πόλιν   αὐτῶν Λογγόλαν ἐξ ἐφόδου καταλαμβάνεται,
[6, 88]   τῶν πρεσβευτῶν τισιν εἰς τὴν  πόλιν   ἀφικομένοις δηλῶσαι τῇ βουλῇ ταῦτα·
[6, 26]   πολέμων, ἐπειδὴ κατέσχον οἱ τὴν  πόλιν   εἰς τὰς ἐσχάτας ἄγοντες στενοχωρίας
[6, 17]   στρατιὰν καθήρας ἀνέστρεψεν εἰς τὴν  πόλιν   ἐκπρεπεῖ θριάμβῳ κοσμούμενος ὅπλων τε
[6, 18]   οὐ μεμπτὰς τετικέναι δίκας ἑκάστην  πόλιν   ἔλεγον τῆς κρατίστης νεότητος ἀναιρεθείσης,
[6, 20]   προγόνων ἔργοις, οἳ τὴν Ἀλβανῶν  πόλιν,   ἐξ ἧς αὐτοί τ´ ἀπῳκίσθησαν
[6, 20]   θηρίων ἁπάντων ἀγριωτάτῳ, συγγενῆ σφῶν  πόλιν   ἐπεχείρησαν ἁπάσας ἀνατρέψαντες τὰς ἐπὶ
[6, 17]   ἐὰν εὐετηρία γένηται κατὰ τὴν  πόλιν   ἐπὶ τῆς ἰδίας ἀρχῆς, οἵα
[6, 91]   ἔλαχε τὴν τῶν κατὰ τὴν  πόλιν   ἐπιμέλειαν, ὑπέμεινε μέρος τῆς κατειλεγμένης
[6, 28]   αὐτοὺς ἦν, τῆς μὲν κατὰ  πόλιν   ἐπιμελείας τῷ συνάρχοντι προσηκούσης, ἑαυτῷ
[6, 92]   δύναμιν ἀναλαβὼν προῆγεν ἐπὶ Κοριόλαν,  πόλιν   ἐπιφανῆ σφόδρα καὶ ὥσπερ ἂν
[6, 68]   τούτων καταλάβῃ τῶν βουλευμάτων τὴν  πόλιν·   ἔσται δὲ τοῦτο φανερὸν οὐκ
[6, 51]   τούτων τίς φυλάξουσα τὴν  πόλιν   ἔτι λειφθήσεται δύναμις; τίνι
[6, 92]   οἱ λοιποὶ καὶ πρὸς τὴν  πόλιν   ἔφευγον, ἠκολούθει κτείνων ἀεὶ τοὺς
[6, 55]   τις διὰ ταῦτα κατέλαβε τὴν  πόλιν   ψόγος, ἀλλ´ ἐπαινεῖταί τε
[6, 62]   οὐχ ἱκανῆς οὔσης διασῶσαι τὴν  πόλιν.   μὲν γὰρ τῶν φυγάδων
[6, 71]   γειναμένην τε καὶ θρεψαμένην ὑμᾶς  πόλιν,   τροφεῖά τε καὶ χάριτας
[6, 47]   τοῖς ἀλλοεθνέσι πολεμίοις ἐπὶ τὴν  πόλιν   ἡξόντων δέος. ἔπειθ´ ὡς ἐξ
[6, 31]   αὐτῶν τὴν ἔφοδον οἱ κατὰ  πόλιν   θεωροῦντες μεταξὺ καὶ τοὺς στεφάνους
[6, 36]   χρῆναι βουλὴν τοῖς κατὰ τὴν  πόλιν   θορύβοις ἡμᾶς ἀποδοῦναι καὶ ταύτην
[6, 79]   τόπον ἀλλότριον ἐκλιπεῖν νομίσαντες, οὐ  πόλιν   ἰδίαν. οὔτε γὰρ ἡμῶν τινι
[6, 13]   διεξιόντες δὲ τήν τ´ ἄλλην  πόλιν   καὶ διὰ τῆς ἀγορᾶς παρὰ
[6, 87]   ἀνεβόησαν ἀπάγειν σφᾶς εἰς τὴν  πόλιν   καὶ μὴ τρίβειν τὸν χρόνον·
[6, 64]   τὰ ὅπλα κατέλθωσιν εἰς τὴν  πόλιν   καὶ παράσχωσιν ὑμῖν βουλεύσασθαι περὶ
[6, 67]   κατέμαθον ὄχλου μεστὴν οὖσαν τὴν  πόλιν   καὶ τὰς γνώμας τῶν πατρικίων
[6, 49]   δυνατῶν, οἵ τινες ὑπολαμβάνουσι τηλικαύτην  πόλιν   καὶ τοσούτων πραγμάτων κυρίαν ἤδη
[6, 19]   μεγάλην ἐκ μικρᾶς ἐποιοῦντο τὴν  πόλιν.   κεφάλαιον δ´ αὐτοῦ τῆς γνώμης
[6, 22]   καταδρομαῖς σπανισθέντων τῆς τε κατὰ  πόλιν   κτήσεως ἐξανηλωμένης ταῖς εἰς τὴν
[6, 88]   τοὺς ἵππους ἤλαυνον εἰς τὴν  πόλιν   οἱ μέλλοντες δηλώσειν τῇ βουλῇ
[6, 23]   καὶ νομίσαντες οὐ χαλεπὸν εἶναι  πόλιν   οἰκείῳ πολέμῳ νοσοῦσαν ἄρασθαι. ἐπὶ
[6, 88]   δημόταις ἀποστεῖλαί τινας εἰς τὴν  πόλιν,   οἷς βουλὴ τὰ πιστὰ
[6, 26]   βουλὴ διελύθη καὶ κατὰ τὴν  πόλιν   ὅλην δρόμος ἦν τῶν ἀπόρων
[6, 55]   ~Καὶ γὰρ ἄνδρα ἕνα καὶ  πόλιν   ὅλην ἐπὶ ταῖς καλλίσταις τῶν
[6, 79]   ἐχέτωσαν μὲν οὖν οὗτοι τὴν  πόλιν   ὅλην καὶ καρπούσθωσαν ἡμῶν δίχα
[6, 91]   κύριοι. ὡς δὲ παρέλαβε τὴν  πόλιν,   ὀλίγους μέν τινας ἐπιλέξας τοὺς
[6, 93]   ἀλλ´ ἅμα τῷ κρατηθῆναι τὴν  πόλιν   ὀλίγους τοὺς ἀκολουθῆσαι δυνηθέντας ἐπαγόμενος
[6, 37]   γὰρ ἂν οὕτως ὅλην τὴν  πόλιν   ὁμονοοῦσαν ἐργασαίμεθα. Τρίτος δὲ παρελθὼν
[6, 31]   συχνούς. τούς τε κατὰ τὴν  πόλιν   ὄντας Σαβίνων, οἳ κατὰ θέας
[6, 46]   κατάμεμψις ἀλλήλων ἐγίνετο ἐρημουμένην τὴν  πόλιν   ὁρώντων. μετὰ τοῦτο βουλαί τε
[6, 91]   Ῥωμαῖοι ἐκράτησαν ἀκονιτὶ καὶ τὴν  πόλιν   οὐ πολλὰ πραγματευθέντες κατὰ κράτος
[6, 27]   παρῆν οὐ μόνον κατὰ  πόλιν   ὄχλος, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν
[6, 66]   ἐξ οὗ τήνδε οἰκοῦμεν τὴν  πόλιν,   πάντων εἶναι κυρίαν τὴν βουλήν,
[6, 46]   τοῦ μὲν δήμου καταλιπεῖν τὴν  πόλιν   παρασκευαζομένου, τῶν δὲ πατρικίων ἀποτρέπειν
[6, 6]   τοὺς θεούς, οἵπερ αἰεὶ τὴν  πόλιν   σώζουσιν, ἄνδρας ἀγαθοὺς γενέσθαι περὶ
[6, 77]   ἔργου, ἀλλ´ εἰσενέγκαντος εἰς τὴν  πόλιν   τὰ σημεῖα καὶ διαφέντος ἐπὶ
[6, 55]   συγκατακτησαμένους ὑμῖν τὴν ἀρχὴν ζημιώσετε,  πόλιν   τε τὴν αὐτῶν ὑμῶν παρέχοντες
[6, 41]   μετάθετε ἀπὸ τῶν φίλων, οἳ  πόλιν   τε ὑμᾶς ἀφελούμενοι ἥκουσι καὶ
[6, 58]   ἀνδραποδισμοῦ τινος καὶ κατασκαφῆς τὴν  πόλιν.   τελευτῶν δ´ ἀπεφήνατο συνδοκεῖν τῇ
[6, 91]   ἐξῆγε τὴν δύναμιν ἐφ´ ἑτέραν  πόλιν   τῶν Οὐολούσκων, καλεῖται μὲν
[6, 88]   περὶ τὸν Βροῦτον εἰς τὴν  πόλιν   ὑπέστρεψαν, Ἀγρίππας δὲ μετὰ τῶν
[6, 86]   ταύτην κακὴν κακῶς ἀπολέσθαι τὴν  πόλιν   ὑπὸ λιμοῦ τε καὶ πολέμου
[6, 30]   θριαμβικὴν ἐσθῆτα προῆγεν εἰς τὴν  πόλιν   ὑπὸ τοῦ δήμου παντὸς προπεμπόμενος,
[6, 2]   ἔπαρχον Αὖλον Σεμπρώνιον, τὴν  πόλιν   φυλάττειν ἐπέτρεψεν. ~Παρεσκευασμένῳ δ´ αὐτῷ
[6, 80]   Εὐρώπην ἐν τῇ Λατίνων γῇ  πόλιν   ᾤκισαν, οἱ δ´ ὕστερον ἐξ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007