Alphabétiquement     [«   »]
δι´ 36
Δί´ 1
Δία 3
διὰ 74
διάβαλλε 1
διαβάλλειν 1
διαβέβλημαι 1
Fréquences     [«    »]
70 ἀλλὰ
73 εἰ
70 ταῖς
74 διὰ
75 εἶναι
76 ἀλλ´
80 ὅτι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

διὰ


Livre, Chap.
[6, 47]   πόλεως πεδίοις ἐστρατοπεδεύοντο· ὅσοι δὲ  διὰ   γῆρας ἀδύνατοι τούτων τι δρᾶν
[6, 28]   λαβεῖν οὐχ ἱκανῶν ἐσομένων ἑαυτοῖς  διὰ   γῆρας ἀμύνειν, καὶ γυναικῶν ἔλεον
[6, 86]   πολεμίους, οἱ δ´ ἐμπορεύονται πολλὰς  διὰ   θαλάσσης ὠφελείας, οἱ δὲ τὰς
[6, 11]   εἰς τὰ στέρνα τοῦ Μαμιλίου  διὰ   θώρακος ἐλάσας τὴν αἰχμήν,
[6, 7]   Ἑρνίκων συχνοὺς καὶ μυρίους ἄλλους  διὰ   κενῆς ἀνεπλάττομεν ἡμῖν αὐτοῖς φόβους.
[6, 91]   τὰς πύλας διακόψαντες, οἱ δὲ  διὰ   κλιμάκων ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀναβάντες,
[6, 67]   παρῄνουν ἐλπίδας ἔχειν, ὡς οὐ  διὰ   μακροῦ κομιουμένοις τὰ φίλτατα, καὶ
[6, 88]   ὀλίγα πρὸς ἀλλήλους παρῆσαν οὐ  διὰ   μακροῦ. σιωπῆς δὲ γενομένης παρελθὼν
[6, 92]   τῶν Ἀντιατῶν βοηθείᾳ, ἣν οὐ  διὰ   μακροῦ σφίσι παρέσεσθαι ἐπίστευον, ἀνοίξαντες
[6, 36]   ἱκανὴν ἀμύνειν αὐτοῖς πέμψομεν οὐ  διὰ   μακροῦ. ταύτας ἡγοῦμαι κρατίστας τε
[6, 16]   πρὸς ἅπαντα τῶν ἀνδρῶν οὐ  διὰ   μακροῦ τὴν πίστιν ἔφησεν αὐτοῖς
[6, 31]   δ´ αὐτοῖς ἑκατέρωθεν ἐπῄεσαν οὐ  διὰ   μακροῦ τῶν πόλεων οὐσῶν, οἳ
[6, 38]   τις ἀπὸ τοῦ φρονίμου εἴτε  διὰ   μανίας τινός, ἐπειδὴ οὐ τὸ
[6, 31]   οὔσης ἐκεχειρία τις ἐν τῷ  διὰ   μέσου γενομένη θυσιῶν πατρίων ἕνεκα
[6, 5]   καὶ Σέξτον ἐδόκει μὴ πολὺν  διὰ   μέσου ποιεῖν τὸν χρόνον, ἀλλ´
[6, 37]   Πόπλιος Οὐεργίνιος, ἀνὴρ δημοτικός, τὴν  διὰ   μέσου πορευόμενος ὁδὸν ἔλεξεν· Ἐπειδὴ
[6, 28]   ἐπὶ συναλλαγαῖς, οὐχ ἅπασα καὶ  διὰ   παντὸς ἐκ μόνης ἀναιρεθήσεται τῆς
[6, 75]   δὲ τουτουσὶ ἔθνος τηλικοῦτον, οἷς  διὰ   παντὸς περὶ τῶν πρωτείων
[6, 52]   τὸ τιμᾶσθαι παρὰ τοῖς πολίταις  διὰ   πατέρων ἐπιφάνειαν δόξαν οἰκείας
[6, 62]   οὐδ´ ἂν ἄλλοθεν ὠνητὰ ἐπεισάγεσθαι  διὰ   πενίαν, οἷς οὔτε ἰδίᾳ οὔτ´
[6, 96]   ἀσήμου καὶ ταπεινῆς κηδείας τυχεῖν  διὰ   πενίαν· παρῄνεσάν τε τῷ δήμῳ
[6, 49]   χρὴ πράττειν παραινέσαι, ἀλλ´ ἀνάγκη  διὰ   πλειόνων διδάξαι λόγων τοὺς πρὸς
[6, 68]   ἔτι χρήσιμος ὤν. οὐ μὴν  διὰ   ταῦτά γ´ ἀποστήσομαι τῶν ἐξ
[6, 55]   ἔσθ´ ὅπως κινδυνός τις  διὰ   ταῦτα κατέλαβε τὴν πόλιν
[6, 34]   γεγονὸς γενησόμενον καὶ βοήθειαν  διὰ   ταχέων αἰτησόμενοι. παρεγένοντο δ´ ἐπὶ
[6, 67]   πρεσβείαν ἀποστέλλειν πρὸς τοὺς ἀφεστηκότας  διὰ   ταχέων αὐτοκράτορα τῶν διαλλαγῶν. ~Μετὰ
[6, 34]   διάνοιαν αὐτῶν οἱ πατρίκιοι παρεσκευάζοντο  διὰ   ταχέων ἐξιέναι πανστρατιᾷ· τὸ δὲ
[6, 15]   σωτηρίας προνοεῖσθαι μᾶλλον ἠξίουν οὗτοι  διὰ   ταχέων καὶ μέγα κέρδος ὑπολαμβάνειν,
[6, 58]   νῦν γέ τοι σκοπεῖν, ὅπως  διὰ   ταχέων παύσεται καὶ μὴ προελθοῦσα
[6, 3]   ταῦτα μαθὼν Ποστόμιος ἐξεβοήθει  διὰ   ταχέων πρὶν συνελθεῖν τοὺς
[6, 58]   καὶ τὴν πρεσβείαν ἠξίου πέμπειν  διὰ   ταχέων· τοὺς δ´ ἄνδρας ἀφικομένους
[6, 87]   ὀλίγου τε πάνυ ἐδέησαν ἀπιέναι  διὰ   τάχους ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἅπαντα
[6, 42]   δικτάτωρ. καὶ αὐτίκα παρασκευασάμενοι ᾤχοντο  διὰ   τάχους ἐπὶ μὲν Αἰκανοὺς Τῖτος
[6, 27]   δὴ περὶ μεγάλων κινδυνεύοντες ὡπλίζοντο  διὰ   τάχους· ὅσοι δ´ ἦσαν αὐτῶν
[6, 5]   τὸν πόλεμον καὶ παντὸς μάλιστα  διὰ   τὴν ἀπειρίαν τῶν ἀντιστρατήγων τοῦτο
[6, 59]   νῦν ἔχω; τίς τῶν ἀφεστηκότων  διὰ   τὴν ἐμὴν ὠμότητα φιλοχρηματίαν
[6, 69]   προαίρεσιν, ἀλλ´ εἴπερ ἄρα ἡμάρτανον  διὰ   τὴν ἡλικίαν γνώμῃ σφαλέντων, τελευτῶν
[6, 69]   τοῦ Ναυτίων· ὃς ἐδόκει καὶ  διὰ   τὴν οἰκείαν ἀρετὴν λαμπρότατος εἶναι
[6, 31]   μὲν ἐν τάξει καὶ κόσμῳ  διὰ   τὴν σπουδὴν ἑκατέρων ἀφῃρημένη, οἳ
[6, 58]   τις αὐτῶν ὕβρεως καὶ ἀτιμίας  διὰ   τὴν ὑπὲρ τῶν πολλῶν σπουδὴν
[6, 13]   τήν τ´ ἄλλην πόλιν καὶ  διὰ   τῆς ἀγορᾶς παρὰ τὸ τῶν
[6, 12]   νεκρὸν πληγεὶς ὑπό τινος ξίφει  διὰ   τῆς λαγόνος ἀποθνήσκει. Σέξτος δὲ
[6, 16]   ἀφεῖναι τοὺς ἄνδρας μᾶλλον  διὰ   τὸ ἀφανὲς τῆς κατασκοπῆς ἔργον
[6, 75]   τῶν τυράννων παρεσχόμεθα ὑπὲρ δύναμιν  διὰ   τὸ ἑαυτῶν πρόθυμον, οὐχ ὑπὸ
[6, 8]   τοῖς συμμάχοις αὐτῶν Οὐολούσκοις εὐκαταφρόνητοι,  διὰ   τὸ μὴ πειραθῆναί ποτε αὐτοὺς
[6, 63]   ἂν τοὺς ὑπὲρ ἡμῶν ἀγῶνας  διὰ   τὸ συγγενές, ἐὰν ψηφίσησθε αὐταῖς
[6, 1]   τὰς ἀλλήλων πόλεις ἐκδεδομέναι καὶ  διὰ   τὸ συγγενὲς καὶ διὰ φιλίαν,
[6, 20]   ἅπασι συγκεχωρῆσθαι καὶ τὴν ἐλευθερίαν  διὰ   τὸ συγγενές, τῆς δὲ γῆς
[6, 16]   εἰς τοὺς ἀποσταλέντας, καὶ  διὰ   τὸ φανερὸν ὄνομα τῆς πρεσβείας
[6, 22]   δικαστήρια καὶ τὰς ἀμφισβητήσεις, ἃς  διὰ   τὸν πόλεμον ἀνεβάλλοντο, κρίνεσθαι κατὰ
[6, 22]   ἡγουμένων σφίσι μὴ μόνον,  διὰ   τὸν πόλεμον ἀφῃρέθησαν ὑπὸ τῶν
[6, 17]   τῆς ἔξωθεν ἀγορᾶς οὐκέτι παρακομιζομένης  διὰ   τὸν πόλεμον. διὰ τοῦτο τὸ
[6, 20]   εἰ μηδὲ δύνανται καταμαθεῖν, ὅτι  διὰ   τὸν φθόνον τὸν ἔμφυτόν τε
[6, 74]   τρίτον κάθοδον τῶν βασιλέων παρασκευασαμένων  διὰ   τοῦ Λατίνων ἔθνους καὶ τριάκοντα
[6, 29]   κατακόπους προθυμίας τ´ ἐνδεῶς ἔχοντας  διὰ   τοὺς ἐκ τῶν πενήτων περὶ
[6, 56]   πρεσβείας δὲ πέμπειν οὐχ ὑπομένει  διὰ   τοὺς ἐνθάδε κατηγορεῖν εἰωθότας αὐτοῦ
[6, 43]   γενόμενος· κωλύομαι δὲ πράττειν αὐτὰ  διὰ   τοὺς οὐ τὰ βέλτιστα τῷ
[6, 50]   διαστασιασάντων πρὸς ὑμᾶς τῶν ταπεινοτέρων  διὰ   τοὺς οὔτε πολιτικῶς οὔτε μετρίως
[6, 52]   ἵνα καὶ τοῦτ´ αὐτοῖς χαρισώμεθα,  διὰ   τοῦτό γε τοι τὸ μήτε
[6, 74]   οὐκ ἔχοντες ἀξιόμαχον χεῖρα καὶ  διὰ   τοῦτο κατακλεισθέντες εἰς πολιορκίαν τε
[6, 72]   ταῖς ψυχαῖς ἐκπλήσσειν ἔοικε, καὶ  διὰ   τοῦτο τεταπεινωμένοι φέρειν τοὺς λόγους
[6, 17]   οὐκέτι παρακομιζομένης διὰ τὸν πόλεμον.  διὰ   τοῦτο τὸ δέος ἀνασκέψασθαι τὰ
[6, 78]   τὰς ἑαυτῶν παρέχονται πίστεις; ἀλλὰ  διὰ   τῶν ἀνδρῶν τούτων καὶ πρότερον
[6, 21]   τοὺς ὑπὲρ τούτων ποτὲ γενομένους  διὰ   τῶν εἰρηνοδικῶν ἀνενεώσαντο. μὲν
[6, 89]   τὰς πρὸς τὴν βουλὴν συνθήκας  διὰ   τῶν εἰρηνοδικῶν, οὓς καλοῦσι Ῥωμαῖοι
[6, 54]   μοῖραν· οὐ γὰρ ἂν φθάνοι  διὰ   τῶν ἰδίων μερῶν τὸ σύμπαν
[6, 60]   καταδουλοῦσθαι τὰς πόλεις βουλομένοις  διὰ   τῶν κακίστων ἄγουσα πολιτῶν ἐπὶ
[6, 13]   ἕκαστον ἐνιαυτὸν δῆμος ἐπιτελεῖ  διὰ   τῶν μεγίστων ἱερέων ἐν μηνὶ
[6, 46]   θόρυβος καὶ οἰμωγὴ ἦν καὶ  διὰ   τῶν στενωπῶν δρόμος, τοῦ μὲν
[6, 96]   τίμησις ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ  διὰ   τῶν ὑπάτων· ἐξ ἧς εὑρέθησαν
[6, 1]   καὶ διὰ τὸ συγγενὲς καὶ  διὰ   φιλίαν, αἳ τυχοῦσαι τῆς ἐκ
[6, 25]   ἐπιτήδειον ἦν ἀσφάλειαν σφίσι παρασχεῖν  διὰ   φυλακῆς κρείττονος ἔχοντες· συνήπτοντο δ´
[6, 52]   ἐνθένδε ἀπελαθὲν ἦν, δηλονότι καὶ  διὰ   χρέα καὶ καταδίκας καὶ τὰς
[6, 59]   γὰρ δέω τινὰ πολιτῶν καταδεδουλῶσθαι  διὰ   χρέος, ὥστε πολλοῖς πάνυ τὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007