Alphabétiquement     [«   »]
χρόνος 5
χρόνου 15
χρόνους 1
χρόνῳ 13
χρυσὸς 1
χρώμενοί 1
χρώμενοι 5
Fréquences     [«    »]
13 τούτῳ
13 χάρακα
13 χάριν
13 χρόνῳ
14 ἀνθρώπων
14 ἅπασι
14 αὐτῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

χρόνῳ


Livre, Chap.
[6, 62]   κἂν εἰ μὴ ἐν ἀρχαῖς,  χρόνῳ   γοῦν ὕστερον καὶ ἐφ´ ἑκάστῳ
[6, 66]   θορύβου καὶ σιωπῆς γενομένης σὺν  χρόνῳ   διαλεχθέντες τι πρὸς αὑτοὺς οἱ
[6, 94]   καὶ Κόρης ἐν τῷ μεταξὺ  χρόνῳ   καθιέρωσεν, ὅς ἐστιν ἐπὶ τοῖς
[6, 68]   τιμιώτερος ὑμῖν ἔσομαί ποτ´ ἐν  χρόνῳ,   καὶ περιέσται μοι ζῶντι μὲν
[6, 95]   ~Ἐγένοντο δ´ ἐν τῷ αὐτῷ  χρόνῳ   καὶ πρὸς τὰς τῶν Λατίνων
[6, 29]   εἷλεν αὐτοὺς ἐν οὐ πολλῷ  χρόνῳ   καὶ τοὺς ἐν ἥβῃ πάντας
[6, 42]   φρόνημα ἐν ὀλίγῳ πάνυ ἐταπεινώθη  χρόνῳ   μιᾷ παρατάξει ἐξ ἀμφοτέρων βουληθέντων
[6, 76]   τὰ πολέμια ἐν ὀλίγῳ κατεργασάμενοι  χρόνῳ   παρῆμεν ἄγοντες αἰχμαλώτους πολλοὺς καὶ
[6, 62]   μεταδόντες αὐτοὶ τῶν ὁμοίων σὺν  χρόνῳ   στερήσονται τῶν ἴσων. εἰ δ´
[6, 96]   βασιλεῖς. ~Οὐ πολλῷ δ´ ὕστερον  χρόνῳ   τῆς ἑορτῆς τῶν ὑπατικῶν εἷς
[6, 54]   μερῶν τὸ σύμπαν ἀπολόμενον σὺν  χρόνῳ·   τῆς τ´ ἀνάγκης ἐνθυμηθέντες ὅσον
[6, 2]   Ἔλβαν· καὶ καταγράψας ἐν ὀλίγῳ  χρόνῳ   τοὺς ἐν ἥβῃ Ῥωμαίους ἅπαντας
[6, 96]   δὲ καὶ τίμησις ἐν τῷ  χρόνῳ   τούτῳ διὰ τῶν ὑπάτων· ἐξ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007