Alphabétiquement     [«   »]
ἔπηλυν 1
ἐπῄνει 1
ἐπῄνεσαν 1
ἐπὶ 168
Ἐπὶ 1
ἐπιβαλλόμενος 1
ἐπιβάλλοντες 1
Fréquences     [«    »]
127 ἐκ
129
148 ὡς
168 ἐπὶ
170 πρὸς
175 εἰς
186 οἱ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

ἐπὶ


Livre, Chap.
[6, 42]   ἐπὶ μὲν Αἰκανοὺς Τῖτος Οὐετούριος,  ἐπὶ   δ´ Οὐολούσκους Αὖλος Οὐεργίνιος, αὐτὸς
[6, 2]   δὲ τρίτης Αἰβούτιον τὸν ἱππάρχην,  ἐπὶ   δὲ τῆς τετάρτης κατέλιπεν ἔπαρχον
[6, 41]   ἐμοὶ πειθόμενοι τὰς ψυχὰς ἐλευθερώσατε,  ἐπὶ   δὲ τοὺς πολεμίους τὴν ὀργὴν
[6, 71]   ὑπομένειν, πολῖται, τὰ μέτρια.  ἐπὶ   δὴ τοσαύτης βεβηκότες εὐτυχίας μὴ
[6, 5]   ἑκατέρου στρατεύματος ἦν Ῥωμαίων μὲν  ἐπὶ   δισμυρίοις τε καὶ τετρακισχιλίοις πεζοὶ
[6, 84]   δὲ καὶ σπονδὰς καὶ πίστεις  ἐπὶ   θεῶν γιγνομένας μήτε σὺ διάβαλλε,
[6, 20]   πόλιν ἐπεχείρησαν ἁπάσας ἀνατρέψαντες τὰς  ἐπὶ   θεῶν ὁμολογίας, οὐκ ἄλλαις τισὶν
[6, 30]   στρατεύματος ἔχειν τὴν τοῦ πομπεύειν  ἐπὶ   καλοῖς τε καὶ εὐτυχέσιν ἔργοις
[6, 13]   περιστάντων καὶ εἴ τι φέρουσιν  ἐπὶ   κοινὸν ἀπὸ στρατοπέδου μαθεῖν ἀξιούντων,
[6, 92]   ἡμέρᾳ τὴν δύναμιν ἀναλαβὼν προῆγεν  ἐπὶ   Κοριόλαν, πόλιν ἐπιφανῆ σφόδρα καὶ
[6, 58]   οἳ πρὸς πολὺ διάφορον καὶ  ἐπὶ   μεγάλοις δανεισθὲν τόκοις πολλὰ καταδουλωσάμενοι
[6, 42]   αὐτίκα παρασκευασάμενοι ᾤχοντο διὰ τάχους  ἐπὶ   μὲν Αἰκανοὺς Τῖτος Οὐετούριος, ἐπὶ
[6, 96]   δὲ τὴν εἰς χρηματισμὸν ἐγκράτειαν  ἐπὶ   μήκιστον ἄραντες τοῖς ἐπαίνοις, αἴσχιστον
[6, 21]   εἰς ἄλλας τινὰς πόλεις σκεδασθέντες  ἐπὶ   ξένης τὸν βίον κατέστρεψαν. ~Ῥωμαίοις
[6, 40]   δοκεῖτε παθόντες ὑφ´ ἑτέρων εἰκότως  ἐπὶ   πάντων ὑποπτεύειν, ὁρῶντες αἰεί τινα
[6, 12]   μεγίστη Λατίνοις ἐγένετο, δι´ ἣν  ἐπὶ   πλεῖστον ἐκακώθησαν, καὶ φθόρος σωμάτων,
[6, 11]   ἀλλ´ ἀνεχώρουν ἐπιοῦσι τοῖς Ῥωμαίοις  ἐπὶ   πόδα· ἔπειτ´ αὖθις ἔστησάν τε
[6, 78]   ἥκετε, τί οὐ λέγετε φανερῶς;  ἐπὶ   ποίαις ἐλπίσι κατελθεῖν ἡμᾶς εἰς
[6, 48]   προεστηκότες αὐτῆς ἐποιοῦντο κατ´ ἀλλήλων,  ἐπὶ   πολλὰς ἀκούουσα ἡμέρας διελύετο· οὔτε
[6, 54]   λειπομένου καὶ φύσις οὐκ  ἐπὶ   πολὺ διαρκής· οὔτε πολιτικῆς κοινωνίας
[6, 12]   χρόνον ἐξωθεῖται ταχέως τῆς τάξεως  ἐπὶ   πολύ· ἧκον δὲ καὶ τούτοις
[6, 12]   Ῥωμαίων φάλαγξ ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν  ἐπὶ   πολὺ καὶ μέχρι τῶν μέσων
[6, 92]   ἐβοήθουν τῇ πατρίδι. οὐ μέντοι  ἐπὶ   πολύν γε χρόνον τοῖς δεινοῖς
[6, 31]   οὐσῶν, οἳ τὸ κάμνον ἀναθαρρύνοντες  ἐπὶ   πολὺν χρόνον ἀντέχειν ταῖς ταλαιπωρίαις
[6, 15]   δύναμιν ἑτέραν πέμπειν ἀξιόχρεων  ἐπὶ   Ῥωμαίους, καὶ τὴν ἀπεσταλμένην
[6, 34]   Κροτωνιάτης. ἐπὶ τούτων Σαβῖνοι πάλιν  ἐπὶ   Ῥωμαίους στρατιὰν ἐξάγειν μείζονα παρεσκευάζοντο,
[6, 42]   αὐτὸς δ´ δικτάτωρ Οὐαλέριος  ἐπὶ   Σαβίνους, τὴν δὲ πόλιν ἅμα
[6, 45]   σημεῖα· τιμιώτατα γὰρ Ῥωμαίοις ταῦτ´  ἐπὶ   στρατείας καὶ ὥσπερ ἱδρύματα θεῶν
[6, 48]   τὰς ἐντολὰς κομισάμενοι ἀπέδοσαν τοῖς  ἐπὶ   στρατοπέδου καὶ τὰ ἀκόλουθα διελέχθησαν.
[6, 70]   αὐτῶν φήμη διήγγειλε τοῖς  ἐπὶ   στρατοπέδου πάντα τὰ ἐν τῇ
[6, 74]   ἐν τῇ πόλει καὶ οἱ  ἐπὶ   στρατοπέδου τοὺς μὲν ἐξηλάσαμεν, ὑμῖν
[6, 5]   δηλοῦντα, ὅτι πολλαὶ δυνάμεις αὐτοῖς  ἐπὶ   συμμαχίαν ἥξουσιν εἰς ἡμέραν τρίτην
[6, 25]   Λατῖνοι δὲ πρεσβείας πρὸς αὐτοὺς  ἐπὶ   συμμαχίας αἴτησιν ἀφικομένης δήσαντες τοὺς
[6, 28]   ἐν ὁμονοίᾳ τὰς πόλεις, πίστις  ἐπὶ   συναλλαγαῖς, οὐχ ἅπασα καὶ διὰ
[6, 14]   τῶν μετεώρων καταδραμόντες ἀγγέλλουσι πολέμιον  ἐπὶ   σφᾶς ἐλαύνειν στρατόν. ἦν δ´
[6, 25]   οὔτε προσδεχομένων μετὰ δυνάμεως ἥξειν  ἐπὶ   σφᾶς, οὕτω στασιαστικῶς πολιτευομένους καὶ
[6, 10]   δὲ τῷ τολμηρῶς καὶ ἀπερισκέπτως  ἐπὶ   τὰ δεινὰ χωροῦντες καταπλήξεσθαι τοὺς
[6, 94]   Πόστουμος ἐπιεικῶς χρησάμενος, ἀνέστρεψεν  ἐπὶ   τὰ οἰκεῖα, καὶ διαφῆκε τὴν
[6, 77]   πόλιν τὰ σημεῖα καὶ διαφέντος  ἐπὶ   τὰ οἰκεῖα τὰς δυνάμεις, πρόφασιν
[6, 72]   εἶναι τὸ κωλῦον ἀναστρέφειν ὑμᾶς  ἐπὶ   τὰ οἰκεῖα τῆς βουλῆς διδούσης
[6, 15]   αἰσχρὸν δὲ τὸ παράλογον τῆς  ἐπὶ   τὰ οἰκεῖα φυγῆς, ὡς κατ´
[6, 14]   ταῦτ´ ἔγνω, χωρεῖν ἅπαντας ἐκέλευσεν  ἐπὶ   τὰ ὅπλα καὶ μένειν ἐν
[6, 31]   στεφάνους ἐπικείμενοι καταλιπόντες τοὺς ἀγῶνας  ἐπὶ   τὰ ὅπλα ὥρμησαν· καὶ φθάνει
[6, 17]   οὔσης ἀναστήσαντες τὴν στρατιὰν ᾤχοντο  ἐπὶ   τὰ σφέτερα. ἁπάντων δὲ χωρησάντων
[6, 12]   οἱ λειφθέντες ἐλάττους μυρίων ἐσώθησαν  ἐπὶ   τὰ σφέτερα. ~Ἐν ταύτῃ λέγονται
[6, 69]   ἀπάτης καὶ καταγαγεῖν τοὺς φεύγοντας  ἐπὶ   τὰ σφέτερα ἐν τάχει. ~Ταύτας
[6, 71]   ἐστιν, δημόται, κατιέναι πάλιν  ἐπὶ   τὰ ὑμέτερα καὶ διηλλάχθαι πρὸς
[6, 72]   ἀπειλοῦντες, ἀλλὰ δεόμενοι καὶ παρακαλοῦντες,  ἐπὶ   τὰ ὑμέτερα ὑμᾶς κατιέναι, καὶ
[6, 47]   τοὺς πολεμίους παρεβοήθουν, οἱ δ´  ἐπὶ   τὰ φρούρια φυλακῆς ἕνεκα τῶν
[6, 20]   πόλεις αὐτῶν συνεβούλευε θαυμάζειν λέγων  ἐπὶ   ταῖς εὐηθείαις τῶν παραινούντων ἀφεῖναι
[6, 55]   ἄνδρα ἕνα καὶ πόλιν ὅλην  ἐπὶ   ταῖς καλλίσταις τῶν ἰδίων πράξεων
[6, 95]   τοῖς θεοῖς βουλὴ χαριστηρίους  ἐπὶ   ταῖς πρὸς τὸν δῆμον διαλλαγαῖς,
[6, 8]   εἶναι, τὰ δὲ τῶν κεκρατηκότων  ἐπὶ   ταῖς τηλικαύταις εὐπραγίαις χείρονα; καὶ
[6, 94]   ἔφη καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν  ἐπὶ   ταῖς τιμαῖς, ὧν αὐτὸν ἠξίουν·
[6, 8]   τὰ μὲν τῶν κρατηθέντων πράγματα  ἐπὶ   ταῖς τοιαύταις συμφοραῖς κρείττονα εἶναι,
[6, 29]   στρατιώταις φέρειν τε καὶ ἄγειν,  ἐπὶ   τὰς ἄλλας πόλεις ἀπῆγε τὴν
[6, 54]   πρότερον, ἔτι δὲ τῶν παρακαλούντων  ἐπὶ   τὰς διαλλαγὰς ἀναμιμνησκόμενοι, ὅτι οὐ
[6, 73]   ἔπειθ´, ὅτι οὐδὲν ὑποδηλοῦτε παρακαλοῦντες  ἐπὶ   τὰς διαλλαγάς, ἐφ´ οἷς αὐτὰς
[6, 67]   ἐχρήσατο λόγοις οἷς καὶ πρότερον  ἐπὶ   τὰς διαλλαγὰς τὴν βουλὴν παρακαλῶν
[6, 49]   πράττειν ἐπιτρέπων, Ἀγρίππαν Μενήνιον· ὃς  ἐπὶ   τὰς διαλλαγὰς τὴν βουλὴν παρεκάλει
[6, 47]   βουλευμάτων γενέσθαι καὶ προτέρους ἐκείνων  ἐπὶ   τὰς διαλλαγὰς χωρεῖν ἐνθυμουμένους, ὅτι
[6, 60]   διὰ τῶν κακίστων ἄγουσα πολιτῶν  ἐπὶ   τὰς δυναστείας, οὓς θεραπεύων οὗτος
[6, 47]   οἰκείοις ἕκαστοι πελάταις, οἱ μὲν  ἐπὶ   τὰς ὁδοὺς ἃς ἥξειν ἐνόμιζον
[6, 40]   ἀπέθετο καὶ δῆμος ἀγόμενος  ἐπὶ   τὰς στρατείας εἰς φανερὰν ἀπόνοιαν
[6, 10]   δῆμος ἀνὰ πᾶν ἔτος, ἀπέλυσεν  ἐπὶ   τὰς τάξεις. ὡς δὲ τὸ
[6, 51]   ὥσπερ ὁρᾶτε, καὶ οὐκ ἄξιον  ἐπὶ   ταύτῃ μέγα φρονεῖν. τί οὖν
[6, 40]   τῆς βουλῆς διαπράξεσθαι, μηδὲν δ´  ἐπὶ   τέλος ἄγοντα τῶν ὁμολογηθέντων· τοῦτο
[6, 60]   τι ἂν δῆμος  ἐπὶ   τῇ καθόδῳ δικαιώσῃ λαβεῖν, μὴ
[6, 70]   τοῖς δ´ ἄρα πολλοῖς γέλως  ἐπὶ   τῇ κενοσπουδίᾳ τοῦ ἀνθρώπου εἰσήρχετο,
[6, 93]   ἀνεχώρουν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον μέγα  ἐπὶ   τῇ νίκῃ φρονοῦντες καὶ πολλοὺς
[6, 92]   οἱ δὲ Κοριολάνοι μέγα φρονοῦντες  ἐπὶ   τῇ παρὰ τῶν Ἀντιατῶν βοηθείᾳ,
[6, 31]   ἵνα πρὶν αἰσθέσθαι τοὺς ἔνδον  ἐπὶ   τῇ πόλει γένωνται· καὶ ῥᾷστα
[6, 49]   τῶν ἄλλων διαφέρειν, μάλιστα δ´  ἐπὶ   τῇ προαιρέσει τῶν πολιτευμάτων ἐπαινούμενον,
[6, 67]   πρῶτον μὲν ἐπῄνεσαν τὸν δῆμον  ἐπὶ   τῇ σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ τῆς
[6, 67]   τῇ κυρίᾳ τῶν ἡμερῶν ἐξῄεσαν  ἐπὶ   τὴν ἀγορὰν στενοχωρουμένην ἐκ πολλῆς
[6, 29]   δούς, ἀναλαβὼν τὰς δυνάμεις ἦγεν  ἐπὶ   τὴν ἀγχοτάτω Σουέσσαν Πωμεντιανήν. μεγέθει
[6, 32]   κάλλιστα πεδία κατεῖχον. οὗτοι καταστάντες  ἐπὶ   τὴν βουλὴν ἠξίουν τὴν Οὐολούσκων
[6, 18]   καὶ στέμματα προεχόμενοι. οὗτοι παραχθέντες  ἐπὶ   τὴν βουλήν, τὴν μὲν ἀρχὴν
[6, 16]   πρὸς τὸν δικτάτορα καὶ παραχθέντες  ἐπὶ   τὴν ἐκκλησίαν διεξῆλθον τοὺς ἐξαπατήσοντας
[6, 4]   ἀμφοτέρωθεν ἀποκεκλεῖσθαι τοὺς Λατίνους τῶν  ἐπὶ   τὴν πολεμίαν ἐξόδων, τοῦ μὲν
[6, 47]   ἀποστατῶν ἅμα τοῖς ἀλλοεθνέσι πολεμίοις  ἐπὶ   τὴν πόλιν ἡξόντων δέος. ἔπειθ´
[6, 32]   δὲ μὴ ποιήσωσιν, Ἀρούγκους ἥξοντας  ἐπὶ   τὴν Ῥωμαίων ὀλίγου χρόνου καὶ
[6, 4]   τὴν δ´ ἄλλην δύναμιν ἀναλαβόντας  ἐπὶ   τὴν Ῥώμην ἄγειν ὡς ῥᾳδίαν
[6, 23]   τὰ πλησίον ἔθνη πρεσβεύεσθαι παρακαλοῦντες  ἐπὶ   τὴν συμμαχίαν, πυθόμενοι τοὺς δημοτικοὺς
[6, 13]   νεὼς τῶν Διοσκούρων, ὃν  ἐπὶ   τῆς ἀγορᾶς κατεσκεύασεν πόλις,
[6, 90]   ~Ἐπειδὴ ταῦτ´ ἐψηφίσαντο, βωμὸν κατεσκεύασαν  ἐπὶ   τῆς ἀκρωρείας, ἐν κατεστρατοπέδευσαν,
[6, 61]   ἀρχαῖς ἀπεφηνάμην, ἀλλὰ καὶ νῦν  ἐπὶ   τῆς αὐτῆς γνώμης ἐπιμένων ἀποφαίνομαι,
[6, 38]   ὁσάκις ὑπὲρ τούτων προὐτέθη λόγος,  ἐπὶ   τῆς αὐτῆς εἰμὶ γνώμης, μὴ
[6, 1]   πολεμικὸν οὔτε πολιτικὸν ἱστορίας ἄξιον  ἐπὶ   τῆς ἑαυτῶν ἀρχῆς ἔπραξαν· αἵ
[6, 49]   Σαβῖνοι καταπολεμηθέντες τῆς ἡγεμονίας ἀπέστησαν,  ἐπὶ   τῆς ἑβδομηκοστῆς καὶ δευτέρας ὀλυμπιάδος,
[6, 1]   Σεμπρώνιος Ἀτρατῖνος καὶ Μάρκος Μηνύκιος,  ἐπὶ   τῆς ἑβδομηκοστῆς καὶ πρώτης ὀλυμπιάδος,
[6, 43]   δὲ μάλιστα ἠγάλλοντο οἱ ἄνδρες  ἐπὶ   τῆς ἐκκλησίας τῶν δικαστηρίων πολιτεύματι,
[6, 17]   εὐετηρία γένηται κατὰ τὴν πόλιν  ἐπὶ   τῆς ἰδίας ἀρχῆς, οἵα πρότερον
[6, 44]   τοῦ δήμου τοῖς ἱππεῦσι προσκατελέγησαν  ἐπὶ   τῆς στρατολογίας βίων εὐπορήσαντες. εἰ
[6, 7]   τὴν ἐπικουρίαν καταφρονήσαντες τῶν στρατηγῶν  ἐπὶ   τῆς στρατολογίας, οἱ δὲ μελλήσουσι
[6, 96]   αἱ τιμησάμεναι. καὶ τὰ μὲν  ἐπὶ   τῆς τούτων ὑπατείας πραχθέντα Ῥωμαίοις
[6, 48]   παρ´ αὐτῶν, τίνος δέονται καὶ  ἐπὶ   τίσι δικαίοις ἀξιοῦσιν εἰς τὴν
[6, 40]   εἰς φανερὰν ἀπόνοιαν ἐτράπετο, προελθὼν  ἐπὶ   τὸ βῆμα ἔλεξεν· πολῖται,
[6, 67]   ἅπασαν ὄχλῳ παντοδαπῷ. καὶ παρελθόντες  ἐπὶ   τὸ ἱερὸν τοῦ Ἡφαίστου, ἔνθα
[6, 86]   ἑαυτοῦ ἔργον, ἔσθ´ ὅπως ἂν  ἐπὶ   τὸ πολὺ διαρκέσαι δυνηθείη τὸ
[6, 12]   ἀποκτεῖναι, αὐτὸς ἅμα τοῖς κρατίστοις  ἐπὶ   τὸ στῖφος ὠθεῖται, κἀπειδὴ πλησίον
[6, 88]   διοικησάμενοι τῇ κατόπιν ἡμέρᾳ παρῆσαν  ἐπὶ   τὸ στρατόπεδον καὶ τὰ δόξαντα
[6, 93]   ἤδη, οἱ μὲν Ῥωμαῖοι ἀνεχώρουν  ἐπὶ   τὸ στρατόπεδον μέγα ἐπὶ τῇ
[6, 34]   διὰ ταχέων αἰτησόμενοι. παρεγένοντο δ´  ἐπὶ   τὸ συνέδριον καὶ παρ´ Οὐολούσκων
[6, 91]   διακόψαντες, οἱ δὲ διὰ κλιμάκων  ἐπὶ   τὸ τεῖχος ἀναβάντες, αὐθημερὸν γίνονται
[6, 40]   τὸ φενακίζειν ἥκιστα ἐπιδέχεται,  ἐπὶ   τὸ τέλειον ἥκομεν, καὶ ἀξιώσεως,
[6, 75]   ἀπέχρησεν ἐπὶ τούτου μένειν, ἀλλ´  ἐπὶ   τὸ τολμᾶν καὶ νεωτεροποιεῖν ὁρμήσαντες,
[6, 85]   οἱ πολεμιώτατοι καὶ πάντα ὑποπτεύοντες  ἐπὶ   τὸ χεῖρον. ἡμῖν μέν,
[6, 79]   τοῖς δὲ τὰ φίλτατα διολέσαι.  ἐπὶ   τοιαύταις δὴ τύχαις καὶ συμφοραῖς
[6, 28]   δὲ παίδων ἔτι νηπίων οὐκ  ἐπὶ   τοιαύταις ἐλπίσιν ἀνατραφέντων οἰκτεῖραι λώβας
[6, 58]   ἀπέφαινεν ἐσομένην τῇ προτέρᾳ, οὐδ´  ἐπὶ   τοῖς αὐτοῖς εἴκαζε συμβήσεσθαι τὸν
[6, 44]   ὑμῶν, ἀποτίθεμαι τὴν ἀρχὴν καὶ  ἐπὶ   τοῖς βουλομένοις τὸ σῶμα ἐμαυτοῦ
[6, 74]   πλημμελοῦντες, ἀλλ´ εἰς ὑμᾶς, δυσανασχετοῦντες  ἐπὶ   τοῖς γινομένοις τῆς μὲν τῶν
[6, 27]   πολεμίους μεγάλῃ στρατιᾷ καὶ ὄντας  ἐπὶ   τοῖς ἑαυτῶν ὁρίοις ἤδη. καὶ
[6, 20]   ἀγαθοῖς καὶ τὴν ἄδειαν, ἣν  ἐπὶ   τοῖς πρώτοις ἁμαρτήμασιν εὕρετο, μείζονος
[6, 47]   ἀδύνατοι τούτων τι δρᾶν ἦσαν  ἐπὶ   τοῖς τείχεσιν ἐτάξαντο. ἐπεὶ δὲ
[6, 94]   μεταξὺ χρόνῳ καθιέρωσεν, ὅς ἐστιν  ἐπὶ   τοῖς τέρμασι τοῦ μεγίστου τῶν
[6, 5]   ποιήσειν ἐλπίσαντι, τότ´ ἐφάνη χωρεῖν  ἐπὶ   τὸν ἀγῶνα. ἑάλωσαν γάρ τινες
[6, 9]   δὴ προεγνωκότες ἴτε προθύμως ἅπαντες  ἐπὶ   τὸν ἀγῶνα, λαβόντες καλὰς ἐλπίδας
[6, 15]   μὲν ἀποφαίνουσι τὸ πρόχειρον τῆς  ἐπὶ   τὸν ἀγῶνα ὁρμῆς, αἰσχρὸν δὲ
[6, 2]   καὶ σὺν πολλῇ προθυμίᾳ χωροῦν  ἐπὶ   τὸν ἀγῶνα· τοῦ δὲ Λατίνων
[6, 58]   βουλομένοις ἐδίδου μεταφέρειν τὰς κρίσεις  ἐπὶ   τὸν δῆμον ἀπὸ τῶν πατρικίων
[6, 21]   λογιζομένους, ὅτι συγγενεῖς εἰσι καὶ  ἐπὶ   τὸν ἔλεον τῶν ἀδικουμένων καταπεφεύγασιν,
[6, 29]   κήρυκα ἀνειπεῖν, ὅσοι ἂν Ῥωμαίων  ἐπὶ   τὸν κατ´ αὐτῶν πόλεμον ἐκστρατεύσωσι,
[6, 17]   παραδοὺς ἱππέων, οἳ προὔπεμψαν αὐτοὺς  ἐπὶ   τὸν Οὐολούσκων χάρακα. ἐκβαλὼν δὲ
[6, 25]   ὡς οἱ καιροὶ παρεκάλουν, ἐξῆλθεν  ἐπὶ   τὸν πόλεμον ἔτι τῶν Οὐολούσκων
[6, 23]   μᾶλλον ἀνάγκῃ τοὺς πένητας  ἐπὶ   τὸν στρατιωτικὸν ὅρκον ἄγειν καὶ
[6, 23]   αὐτοῖς οἱ δημοτικοὶ καλούμενοι πολλάκις  ἐπὶ   τὸν στρατιωτικὸν ὅρκον, οὐκέτι τὴν
[6, 12]   ἐμπνέοντα τοῖς ὑπασπισταῖς ἀναθέντες ἀπέστειλαν  ἐπὶ   τὸν χάρακα, αὐτοὶ δ´ εἰς
[6, 33]   πλαγίοις τοῖς ξίφεσι διαιροῦντες, ἕως  ἐπὶ   τὸν χάρακα αὐτῶν ἀφίκοντο. βιασάμενοι
[6, 5]   πράττειν δυνάμενος ἀπῆγε τὴν ἵππον  ἐπὶ   τὸν χάρακα· καὶ οἱ Ῥωμαῖοι
[6, 14]   αὐτῶν ἐδόκει κράτιστον εἶναι χωρεῖν  ἐπὶ   τὸν χάρακα τῶν Ῥωμαίων ἐξ
[6, 5]   ἐτάχθη κέρατος, Ὀκταούιος δὲ Μαμίλιος  ἐπὶ   τοῦ δεξιοῦ, τὴν δὲ κατὰ
[6, 12]   ἔτι τοῖς δεινοῖς καὶ τοὺς  ἐπὶ   τοῦ δεξιοῦ τῶν Ῥωμαίων κέρατος
[6, 90]   ἀκρωρείας, ἐν κατεστρατοπέδευσαν, ὃν  ἐπὶ   τοῦ κατασχόντος αὐτοὺς τότε δείματος
[6, 5]   κατὰ τάδε· Σέξτος μὲν Ταρκύνιος  ἐπὶ   τοῦ λαιοῦ τῶν Λατίνων ἐτάχθη
[6, 88]   δὲ μετὰ τῶν λοιπῶν κατέμεινεν  ἐπὶ   τοῦ στρατοπέδου διαγράψαι παρακληθεὶς τὸν
[6, 48]   τοὺς ἐπιτηδειοτάτους διεπέμψατο πρὸς τοὺς  ἐπὶ   τοῦ χάρακος, ἐντειλαμένη πυνθάνεσθαι παρ´
[6, 82]   παρὰ τοῦ δήμου βοηθείας καὶ  ἐπὶ   τοῦθ´ ἥκουσιν οὐδὲ νῦν ἐπέρχεται
[6, 4]   γὰρ ἐξ ἐφόδου χωρεῖν ἠξίουν  ἐπὶ   τοὺς ἅμα τῷ δικτάτορι καταλαβομένους
[6, 91]   ἀρχῆς κόσμον ἐκομίσατο πόλις,  ἐπὶ   τοὺς ἔξω πολεμίους ὑπὸ τῶν
[6, 23]   περισπᾶν τὸν ἐντὸς τείχους θόρυβον  ἐπὶ   τοὺς ἔξω πολέμους· καὶ παρεσκευάζοντο
[6, 93]   ἐχώρουν ἡγεμόνα τὸν Μάρκιον ἔχοντες  ἐπὶ   τοὺς ἔτι διαμένοντας ἐν τάξει,
[6, 88]   ταῦτα· καὶ κατὰ σπουδὴν ἀναβάντες  ἐπὶ   τοὺς ἵππους ἤλαυνον εἰς τὴν
[6, 12]   σὺν τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν ἱππεῦσιν  ἐπὶ   τοὺς κατὰ πρόσωπον καὶ μικρὸν
[6, 69]   προσέθεντο, καὶ καθῆκεν λόγος  ἐπὶ   τοὺς νεωτέρους, ὀρθῆς οὔσης ἁπάσης
[6, 48]   αὐτοὶ δεόμενοι τῆς πολιτικῆς οἱ  ἐπὶ   τοὺς ὀθνείους πολέμους οὐκ εἰς
[6, 12]   τῆς τροπῆς τῶν σφετέρων ἦγεν  ἐπὶ   τοὺς περὶ τὸν Μαμίλιον συνεστῶτας·
[6, 92]   ἀνοίξαντες ἁπάσας τὰς πύλας ὥρμησαν  ἐπὶ   τοὺς πολεμίους ἀθρόοι. Ῥωμαῖοι δὲ
[6, 40]   αἰεί τινα τῶν παρακαλούντων ὑμᾶς  ἐπὶ   τοὺς πολέμους ὑπάτων ὑπισχνούμενον, ὧν
[6, 42]   ἀναγκασθέντες γενέσθαι θᾶττον πρῶτοι ὥρμησαν  ἐπὶ   τοὺς Ῥωμαίους, ἡνίκα ὤφθησαν ἐν
[6, 75]   ἔδοξεν εἶναι βέβαιον, οὐκ ἀπέχρησεν  ἐπὶ   τούτου μένειν, ἀλλ´ ἐπὶ τὸ
[6, 23]   πόλιν οἰκείῳ πολέμῳ νοσοῦσαν ἄρασθαι.  ἐπὶ   τούτους δὴ στρατιὰν ἐξάγειν βουλευσάμενοι
[6, 2]   βουλομένοις ἀπεδίδοτο. ἠναγκάζοντο δὴ χαλεπαίνοντες  ἐπὶ   τούτῳ συχνοὶ καταλιπεῖν τὰς πόλεις
[6, 34]   ἣν ἐνίκα δεύτερον Τισικράτης Κροτωνιάτης.  ἐπὶ   τούτων Σαβῖνοι πάλιν ἐπὶ Ῥωμαίους
[6, 75]   δυνάμεως μεγέθει ἐπαιρομένας, ἀλλὰ καὶ  ἐπὶ   τῷ δικαιότερα ἀξιοῦν μεγάλα φρονούσας,
[6, 92]   αὑτῷ ἕπεσθαι. οἱ δ´ αἰδεσθέντες  ἐπὶ   τῷ ἔργῳ ἀνέστρεφον αὖθις καὶ
[6, 45]   καὶ Σαβίνων συνεληλυθότων εἰς ἓν  ἐπὶ   τῷ κατὰ Ῥωμαίων πολέμῳ. ὡς
[6, 80]   δὲ Ῥωμύλῳ συναράμενοι τῆς στρατείας  ἐπὶ   τῷ κτήσασθαι κρείττονα γῆν ὑπερεῖδον
[6, 81]   οὐκ ὀρθῶς δι´ ὀργῆς ἐχόντων  ἐπὶ   τῷ μηθενὸς τῶν μετρίων παρ´
[6, 76]   ὡς ὑπέσχεσθε ἠξίου καὶ ἀγανακτῶν  ἐπὶ   τῷ φενακισμῷ δῆλος ἦν. ~Ἔναγχος
[6, 7]   παιδείας ἐτύχετε κοινῆς καὶ θεοῖς  ἐπὶ   τῶν αὐτῶν βωμῶν ἐθύετε καὶ
[6, 57]   ἀξιοῦντες τὰς προαιρέσεις, μένειν δ´  ἐπὶ   τῶν ἐγνωσμένων οὐ δυνάμενοι· οἱ
[6, 38]   δῆμον ἐπισείοντος ἀντέσχον καὶ διέμεινα  ἐπὶ   τῶν ἐγνωσμένων οὔτε φόβῳ ἀποτραπεὶς
[6, 78]   πρότερον ἡμᾶς ἐξηπάτησαν. ταῖς  ἐπὶ   τῶν θεῶν ὁμολογίαις δι´ ὅρκων
[6, 13]   τε καὶ λόχους κεκοσμημένοι στοιχηδὸν  ἐπὶ   τῶν ἵππων ὀχούμενοι πορεύονται πάντες,
[6, 13]   ἡλικίαν ἔχοντες, αὐτοί τε φυλάττοντες  ἐπὶ   τῶν προσώπων ὡς ἐκ μάχης
[6, 53]   ἄλλας ἐπιστάμενος πόλεις ταῖς εἰσαχθείσαις  ἐπὶ   φυλακῇ στρατιαῖς δεδουλωμένας. ~Ἐνθυμούμενοί τε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007