Alphabétiquement     [«   »]
ἔχουσιν 1
ἐχρῆν 1
ἐχρήσαντο 1
ἐχρήσατο 3
ἐχρῆτο 1
ἐχρῶντο 2
ἐχυρᾶς 1
Fréquences     [«    »]
3 ἔφησεν
3 ἔφοδον
3 ἔχθρας
3 ἐχρήσατο
3 ἐχώρει
3 ἐχώρουν
3 ἐψηφίσατο
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

ἐχρήσατο


Livre, Chap.
[6, 59]   λαβὼν τὴν Οὐαλερίου δημηγορίαν τοιούτοις  ἐχρήσατο   λόγοις· Ἐν ἐλάττονι μὲν αἰτίᾳ
[6, 67]   Μενήνιον· ὃς ἀναστὰς τοῖς αὐτοῖς  ἐχρήσατο   λόγοις οἷς καὶ πρότερον ἐπὶ
[6, 71]   προσηγορίαις, ἐπειδὴ σιωπῆς ἔτυχε τοιούτοις  ἐχρήσατο   λόγοις· Οὐδὲν ὑμᾶς ἔτι τὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007