Alphabétiquement     [«   »]
οὐδεμιᾷ 1
οὐδεμίαν 7
οὐδεμιᾶς 2
οὐδὲν 52
Οὐδὲν 1
οὐδέν 4
οὐδένα 4
Fréquences     [«    »]
49 πόλεως
47 Ῥωμαίων
51 ὧν
52 οὐδὲν
52 ὑμῶν
54 τ´
54 ὑμᾶς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

οὐδὲν


Livre, Chap.
[6, 80]   ἐκλειπομένην γῆν, οὐδ´ ἄλλο μνημόσυνον  οὐδὲν   αἰωνίου καταλιπόντες ἔχθρας, ὡς ταῖς
[6, 59]   αὐτῷ τοιαῦτα συμβουλεύειν, ἐξ ὧν  οὐδὲν   ἄλλ´ τοῖς κακίστοις τῶν
[6, 86]   συμπληροῦντα καὶ ταύτην ἔθνη καὶ  οὐδὲν   ἀλλήλοις ἐοικότα, ὧν ἕκαστον ἰδίαν
[6, 83]   ὥστε περὶ μὲν τῶν δικαίων  οὐδὲν   ἂν οἰόμεθα δεῖν, ὅπερ Ἰούνιος
[6, 20]   καὶ τῆς ἀνανεώσεως τῶν σπονδῶν  οὐδὲν   ἀντέλεγεν· ἐπειδὴ δὲ πρότεροι τὰς
[6, 78]   ταῦτ´ ἀληθῆ· γιγνέσθω τἀκόλουθα τούτοις·  οὐδὲν   ἀντιλέγω. βούλομαι δὲ τὰ μετὰ
[6, 56]   καὶ εἰς ἐπιεικεστέρας συγκαθήσουσιν αἱρέσεις,  οὐδὲν   ἀξιοῦντες οὔτε τῶν αἰσχρῶν οὔτε
[6, 72]   παρρησίας ἐγὼ πρὸς αὐτοὺς καὶ  οὐδὲν   ἀποκρύψομαι. καὶ ἐπειδὴ Οὐαλέριος οὐδὲν
[6, 25]   σώμασι πρεπούσαις. τῆς δὲ συμμαχίας  οὐδὲν   αὑτῇ ἔφη δεῖν τῆς Λατίνων
[6, 47]   τοῖς ἀφεστηκόσι περὶ φιλίας, ὡς  οὐδὲν   αὐτοῖς ἡμάρτηται ἀνήκεστον. ~Ἐδόκει ταῦτα
[6, 17]   κατόπιν ἡμέρᾳ παραταξόμενος. ἐδέησε δ´  οὐδὲν   αὐτῷ μάχης· οἱ γὰρ ἡγεμόνες
[6, 49]   καὶ κατὰ πολέμους ἑαυτὸν μέτριον;  οὐδὲν   γὰρ ἂν ἕτερον ἔχοιεν εἰπεῖν,
[6, 78]   ὑποδεξομένης ἡμᾶς εὐθυμίας χαρᾶς;  οὐδὲν   γὰρ ἄχρι τοῦδε φιλάνθρωπον ὑμῶν
[6, 86]   καὶ πτωχοὶ περιέρχεσθε δι´ αὐτήν.  οὐδὲν   γὰρ ὑμᾶς εἴργασται δεινὸν οὐδ´
[6, 73]   εἰ μέν τι ἀδικοῦμεν ὑμᾶς,  οὐδὲν   δεόμεθα οὔτ´ ἀδείας οὔτ´ ἀμνηστίας·
[6, 85]   πιστεύομεν ὑμῖν ἔσεσθαι ἀγαθοὺς καὶ  οὐδὲν   δεόμεθα οὔτε ὅρκων οὔτε ὁμήρων
[6, 91]   οὐδ´ ἐν τῇ τειχομαχίᾳ γενναῖον  οὐδὲν   διαπραξαμένων. μιᾷ γοῦν ἡμέρᾳ τῆς
[6, 22]   ὑπομένειν οὔτε τῶν χρεωφειλετῶν ποιεῖν  οὐδὲν   δίκαιον, ἀλλὰ τῶν μὲν οὐδὲ
[6, 27]   πόλει κακῶν αἴτιον· τέλος δ´  οὐδὲν   ἐγίνετο τῶν λόγων. ἐν δὲ
[6, 11]   γὰρ καὶ οἱ περὶ Γέλλιον  οὐδὲν   ἐξητακότες οὔτε τῶν εἰκότων οὔτε
[6, 95]   καὶ φιλίας, ἐπειδὴ παρακινῆσαί τ´  οὐδὲν   ἐπεχείρησαν ἐν τῇ στάσει, καὶ
[6, 56]   ἡμετέρας ὅμως κακοπαθῶν αὐτός τε  οὐδὲν   ἐπιπρεσβεύεται πρὸς ἡμᾶς, ὅτι νὴ
[6, 19]   ἐὰν διαμάρτωσι τῆς ἐλπίδος, ζημιώσονται,  οὐδὲν   ἔσεσθαι τὸ κωλῦον ἅπαντας ἀνθρώπους
[6, 49]   ἔχουσι. καὶ τοῦτο πεπόνθασι παρ´  οὐδὲν   ἕτερον ὥστε λογισμῷ μὴ
[6, 52]   ἀξιῶ δεδιέναι· τῇ πόλει δ´  οὐδὲν   ἕτερον ἤδη που κινδυνεύεται
[6, 7]   ἐν παρασκευαῖς ὑστερήσαντες τῆς μάχης  οὐδὲν   ἔτι αὐτοῖς χρήσιμοι γενήσονται. ~Εἰ
[6, 68]   δὴ ταῦτα εὔχομαι, λόγων γὰρ  οὐδὲν   ἔτι δεῖ· γνώμην δ´, ἣν
[6, 11]   τὸ σῶμα ἔμψυχον ἀράμενοι γενναῖον  οὐδὲν   ἔτι ἔπραξαν, ἀλλ´ ἀνεχώρουν ἐπιοῦσι
[6, 5]   Ποστόμιος κατὰ πόδας ἀπέστειλεν,  οὐδὲν   ἔτι πράττειν δυνάμενος ἀπῆγε τὴν
[6, 48]   ἀπειλὰς ἐπανατειναμένων· οἱ μὲν πρέσβεις  οὐδὲν   ἔτι πρὸς ταῦτα ἀντειπόντες ἀπηλλάττοντο
[6, 42]   δῆμος ἄσμενος ἀκούσας ὡς  οὐδὲν   ἔτι φενακισθησόμενος ὑπέσχετο συνάρασθαι τοῦ
[6, 68]   τ´ ἀπεχθὴς διαμένων καὶ ὑμῖν  οὐδὲν   ἔτι χρήσιμος ὤν. οὐ μὴν
[6, 72]   οὐδὲν ἀποκρύψομαι. καὶ ἐπειδὴ Οὐαλέριος  οὐδὲν   ἔφησεν εἶναι τὸ κωλῦον ἀναστρέφειν
[6, 55]   τε ὑμῶν τὸ ἐπιεικὲς καὶ  οὐδὲν   ἠλάττωται τοῦ ἀσφαλοῦς. ἔπειτα οἱ
[6, 35]   παρόντι, ἀμελείᾳ τε αὐτὰ ὡς  οὐδὲν   ἡμᾶς βλάψοντα παραδόντες ἔχουσι, ταῦτα
[6, 24]   προὐπηλάκιζον, ἀκούσασα, σωτήριον δὲ βούλευμα  οὐδὲν   καθισταμένη, διελύετο. ~Διατριβομένου δ´ εἰς
[6, 44]   ἐψεύσασθε ὑμεῖς, ἐν ἐμοὶ δ´  οὐδὲν   κακούργημα ἦν· ἐπεὶ δὲ τὰ
[6, 22]   ἀξιούντων δ´ οὔτε τῶν δανειστῶν  οὐδὲν   μέτριον ὑπομένειν οὔτε τῶν χρεωφειλετῶν
[6, 74]   παρὰ πάσας τὰς ἡγεμονίας ταύτας  οὐδὲν   δῆμος ἠλαττώθη πώποτε ὑπὸ
[6, 47]   χώραν δῃοῦντας οὔτε ἄλλο βλάπτοντας  οὐδὲν   τι καὶ λόγου ἄξιον,
[6, 5]   παρεῖχε, τοῖς δὲ κάτωθεν ἐπιοῦσιν  οὐδὲν   τι μὴ πολλὰς πάνυ
[6, 56]   παρὰ τῆς βουλῆς, ἔργον δ´  οὐδὲν   ὁρᾷ γινόμενον ἐξ αὐτῶν οὔτε
[6, 59]   ἐμὲ οὐχ ἥκιστα γέγονεν· ὧν  οὐδὲν   ὅτι ἀληθές ἐστιν οὐδ´ ὑγιὲς
[6, 1]   ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἱππάρχου, ἄλλο μὲν  οὐδὲν   οὔτε πολεμικὸν οὔτε πολιτικὸν ἱστορίας
[6, 7]   αἰκίαις καὶ βασάνοις. ὅπου γὰρ  οὐδὲν   πεπονθότες ὑφ´ ἡμῶν κακὸν οὔτε
[6, 4]   δὲ πλείονος ταραχῆς κατασχούσης τοὺς  οὐδὲν   πλεῖον τῶν ἀσφαλῶν προελομένους ἡγεμόνας
[6, 69]   ἡγῶνται τῷ κοινῷ συμφέρειν, ὡς  οὐδὲν   σφῶν γε πρὸς ταῦτ´ ἐναντιωσομένων,
[6, 46]   πλησίον ἀγρῶν λαμβάνοντες, ἄλλο δ´  οὐδὲν   τὴν χώραν κακουργοῦντες, ἔμενον ὑπαίθριοι
[6, 81]   λύπας, τῶν δ´ ἐξομολογήσεις ὡς  οὐδὲν   τῶν ἀληθῶν ἀποκρυπτομένου· ἔλαττον δὲ
[6, 85]   οὐδεμιᾶς· ὑμῖν μέντοι γε πρὸς  οὐδὲν   τῶν ἀξιουμένων ἐναντιωσόμεθα. καὶ περὶ
[6, 48]   πολὺ μέρος διέρρει, βέβαιον δ´  οὐδὲν   τῶν καταλειπομένων ἐδόκει εἶναι. τούτων
[6, 73]   διδόναι τὴν κάθοδον· ἔπειθ´, ὅτι  οὐδὲν   ὑποδηλοῦτε παρακαλοῦντες ἐπὶ τὰς διαλλαγάς,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007