Alphabétiquement     [«   »]
ξίφει 1
ξίφεσι 1
ξόανον 1
ὁ 129
5
32
14
Fréquences     [«    »]
124 γὰρ
127 ἐκ
125 τῷ
129 ὁ
148 ὡς
168 ἐπὶ
170 πρὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI


Livre, Chap.
[6, 48]   πρὸς οἵους ἀντιπάλους αὐτοῖς ἔσται     ἀγών, καὶ πολλὰς καὶ χαλεπὰς
[6, 93]   τοῦτο, δείσας μή τι μονωθεὶς     ἀνὴρ πάθῃ, τοὺς κρατίστους τῶν
[6, 70]   ἐπισκώπτειν αὐτὸν Βροῦτον ἐπεκάλουν. οὗτος     ἀνὴρ τὸν ἡγεμόνα τοῦ στρατοπέδου
[6, 21]   τοιαύτης ἔτυχε τελευτῆς. Ταρκύνιος δ´     βασιλεύς, οὗτος γὰρ ἔτι λοιπὸς
[6, 76]   καὶ πεισθέντες ταῖς ὑποσχέσεσιν, αἷς     βέλτιστος οὑτοσὶ Σερουίλιος ὑπατεύων τότε
[6, 46]   ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων, ὅσοις     βίος ἦν ἀργὸς ῥᾴθυμος
[6, 72]   τὰς ὑποσχέσεις Λεύκιος Ἰούνιος ἐκεῖνος     βουλόμενος ἐπικαλεῖσθαι Βροῦτος καὶ τυχὼν
[6, 87]   ἀσφάλειαν πραγματευσάμενοι, εἰ μὴ παρελθὼν     Βροῦτος ἐπέσχε τὰς ὁρμὰς αὐτῶν
[6, 69]   ἐν τοῖς πάνυ λαμπροτάτης διάδοχος·     γὰρ ἡγεμὼν αὐτῶν τοῦ γένους
[6, 72]   κοινοῦ λέξοντα, ἐφαίνετο δ´ οὐδείς·     γὰρ Σικίννιος τοῖς αὐτοῖς πολλάκις
[6, 68]   λόγος εἰς τὸν Ἄππιον.     δ´ ἀναστάς, Ὁρῶ μέν, ἔφησεν,
[6, 56]   ἐν ταῖς ἰδίαις ἐξουσίαις ἔχομεν·     δ´ ἄπολις καὶ ἀνέστιός ἐστι
[6, 53]   ὢν ἅπασι καὶ οὐκ ἐξαιρετός·     δ´ ἐπίκλητός γε οὑτοσὶ καὶ
[6, 79]   ἡμεῖς, ὅποι ποτ´ ἂν ἡμᾶς     δαίμων ἄγῃ τόπον ἀλλότριον ἐκλιπεῖν
[6, 18]   χρόνον ἐσομένους, καὶ πᾶν ὅσον     δαίμων ἀφείλετο τοῦ Λατίνων ἀξιώματος,
[6, 89]   ἐδόκει πάντα, περὶ ὧν ἀπεστάλησαν·     δὲ Βροῦτος ἐκκλησίαν συναγαγὼν συνεβούλευε
[6, 11]   διὰ θώρακος ἐλάσας τὴν αἰχμήν,     δὲ Μαμίλιος μέσον περονήσας τὸν
[6, 16]   ὡς ἑαλωκότας ἐπ´ αὐτοφώρῳ κατασκόπους,     δὲ Ποστόμιος οὐκ ᾤετο δεῖν
[6, 33]   ἵππον οἵαν τ´ εἶναι προσωφελεῖν.     δὲ Ποστόμιος παρακελευσάμενος τοῖς ἀμφ´
[6, 93]   ὑποχωροῦντες ἐπιόντα τε καὶ ἑπόμενον.     δὲ Πόστουμος ὡς ἔγνω τοῦτο,
[6, 27]   τῆς ἀπονοίας τῶν ἀπόρων ἡγεμόνα,     δὲ Σερουίλιος ἐκεῖνον αὐστηρὸν καὶ
[6, 29]   ἐν ἀκμῇ μάλιστα δοκοῦντας εἶναι.     δὲ Σερουίλιος ἔτι νυκτὸς ἀπὸ
[6, 26]   φεύγων ἐκ τῆς ἀγορᾶς ᾤχετο.     δὲ Σερουίλιος ῥίψας τὴν περιπόρφυρον
[6, 30]   δοῦναι τῷ ἀνδρὶ τὸν θρίαμβον.     δὲ Σερουίλιος ὑβρίσθαι δοκῶν ὑπὸ
[6, 28]   ἐδόκει, βοηθεῖν ἐδέοντο τῇ πατρίδι.     δὲ συγκαλέσας τὸν δῆμον εἰς
[6, 83]   μηθὲν διαλλάξαι τὸν τόπον ἐρημίας.     δὲ τά τε ἄλλα, ὡς
[6, 25]   ὡς ἡμαρτηκόσιν τι βούλοιτο.     δὲ τροφὰς τῷ στρατεύματι παρ´
[6, 91]   πολλὰ πραγματευθέντες κατὰ κράτος ἔλαβον.     δὲ τῶν Ῥωμαίων στρατηγὸς τά
[6, 40]   ἀρχὴν Σερουίλιος ἀπέθετο καὶ     δῆμος ἀγόμενος ἐπὶ τὰς στρατείας
[6, 47]   πεποίηται τὴν ἀπόστασιν ἀπ´ αὐτῶν     δῆμος, ἀλλὰ τὰ μὲν ὑπὸ
[6, 42]   ὑμῶν. ~Ταῦτ´ εἰπόντος αὐτοῦ πᾶς     δῆμος ἄσμενος ἀκούσας ὡς οὐδὲν
[6, 58]   πατρικίων καὶ τι ἂν     δῆμος γνῷ, τοῦτ´ εἶναι κύριον·
[6, 48]   εἰ προσποιοῦνται μὲν ἀγνοεῖν, ὧν     δῆμος δεῖται καὶ δι´ ἃς
[6, 61]   ὡς μετριάσει περὶ τὰς ἀξιώσεις     δῆμος, ἐὰν φανερὸν αὐτῷ γένηται,
[6, 96]   καὶ θάψαι. οὐ μέντοι γε     δῆμος εἴασεν, ἀλλὰ συναγαγόντες οἱ
[6, 89]   καλοῦσι Ῥωμαῖοι Φητιάλεις. νεμηθεὶς δ´     δῆμος εἰς τὰς τότε οὔσας
[6, 60]   καὶ συγχωρεῖν, τι ἂν     δῆμος ἐπὶ τῇ καθόδῳ δικαιώσῃ
[6, 13]   πολυτελεῖς, ἃς καθ´ ἕκαστον ἐνιαυτὸν     δῆμος ἐπιτελεῖ διὰ τῶν μεγίστων
[6, 44]   εὔνοιαν ἀποδεικνύμενος. ~Εἰ μὲν οὖν     δῆμος εὖ προπαθὼν ἐξέλιπε τὰς
[6, 74]   πάσας τὰς ἡγεμονίας ταύτας οὐδὲν     δῆμος ἠλαττώθη πώποτε ὑπὸ τῶν
[6, 96]   κάθοδον ἐπέτρεψε τοῖς φυγάσι, καὶ     δῆμος πιστεύσας ἀπέστη τῶν ὅπλων·
[6, 96]   ἀξίως τῆς ἀρετῆς. ἀντιφιλοτιμούμενος δ´     δῆμος πρὸς τὴν βουλὴν οὐδ´
[6, 42]   τέτταρα καὶ τοὺς λοιποὺς ἱππεῖς     δικτάτωρ. καὶ αὐτίκα παρασκευασάμενοι ᾤχοντο
[6, 42]   Οὐολούσκους Αὖλος Οὐεργίνιος, αὐτὸς δ´     δικτάτωρ Οὐαλέριος ἐπὶ Σαβίνους, τὴν
[6, 5]   δὲ μέσα τῆς φάλαγγος αὐτὸς     δικτάτωρ Ποστόμιος ἐξεπλήρου Τίτῳ Ταρκυνίῳ
[6, 11]   τὴν φάλαγγα τεταγμένοι Ῥωμαίων, ἔνθα     δικτάτωρ {Ποστούμιος} ἦν λογάδας ἔχων
[6, 12]   τῶν μέσων παρερρήγνυτο. ἔπειτα μαθὼν     δικτάτωρ τὴν τροπὴν τῶν σφετέρων,
[6, 5]   δὲ κατὰ μέσον στάσιν εἶχεν     ἕτερος τῶν Ταρκυνίου παίδων Τῖτος,
[6, 30]   ὁμήρους αὐτῶν εἰς τὴν ἀγορὰν     ἕτερος τῶν ὑπάτων Ἄππιος Κλαύδιος
[6, 94]   διαφῆκε τὴν στρατιάν. Κάσσιος δ´     ἕτερος τῶν ὑπάτων καταλειφθεὶς
[6, 25]   δ´ εἰς ταῦτα πολλοῦ χρόνου     ἕτερος τῶν ὑπάτων Σερουίλιος· ἦν
[6, 4]   αὐτῶν βουλευομένων ἧκεν ἐκ Ῥώμης     ἕτερος τῶν ὑπάτων Τῖτος Οὐεργίνιος
[6, 5]   τὸ μὲν ἀριστερὸν κέρας εἶχεν     ἱππάρχης Τῖτος Αἰβούτιος ἐναντίος Ὀκταουΐῳ
[6, 59]   τε γὰρ ἴδιος αὐτοῦ βίος     καθ´ ἡμέραν σώφρων καὶ σεμνὸς
[6, 27]   ἑξῆς ἡμέρᾳ παρῆν οὐ μόνον     κατὰ πόλιν ὄχλος, ἀλλὰ καὶ
[6, 94]   δ´ ἕτερος τῶν ὑπάτων     καταλειφθεὶς ἐν τῇ Ῥώμῃ τὸν
[6, 41]   κινδύνους πρόθυμον· ὑπεραγωνιοῦμαι γὰρ ὡς     κράτιστα ἐρρωμένος ὑμῶν. ~Ταῦτ´ εἰπόντος
[6, 89]   χρήματα αὐτοῦ Δήμητρος ἱερά, καὶ     κτείνας τινὰ τῶν ταῦτ´ εἰργασμένων
[6, 48]   ὕπατοι· καὶ γὰρ ἦν βραχὺς     λειπόμενος αὐτοῖς ἔτι τῆς ἀρχῆς
[6, 68]   Μενηνίου χρῆσθαι γνώμῃ, τέως καθῆκεν     λόγος εἰς τὸν Ἄππιον.
[6, 69]   τῇ Μενηνίου προσέθεντο, καὶ καθῆκεν     λόγος ἐπὶ τοὺς νεωτέρους, ὀρθῆς
[6, 44]   ὑμῖν ἐπιτελῆ, πρὸς τὸν δῆμον     λόγος ἤδη ἀναγκαῖος γίγνεταί μοι,
[6, 83]   ἑλεῖν· ὅθεν καὶ μνήμης ἀξιοῦται     λόγος καὶ φέρεται ἐν ἁπάσαις
[6, 12]   τε καὶ ψιλῶν βοήθειαι, καὶ     Μαμίλιος ἀνειληφὼς ἐκ τῆς πληγῆς
[6, 92]   τρεψάμενοι προσέκειντο τοῖς τείχεσι· καὶ     Μάρκιος θρασύτερον ἤδη κινδυνεύων προσωτέρω
[6, 93]   Μάρκιον· ὑπὲρ ἅπαντας δ´ αὐτὸς     Μάρκιος, ὃς καὶ τῆς νίκης
[6, 94]   ἐπαινούντων τε καὶ συνηδομένων, προσελθὼν     Μάρκιος τῷ τε ὑπάτῳ χάριν
[6, 92]   πρανοῦς χωρίου ἐνέκλιναν. τοῦτο κατιδὼν     Μάρκιος, ὑπὲρ οὗ πρότερον ἔφην,
[6, 27]   βουλεύσειεν, τι χρὴ πράττειν,     μὲν Ἄππιος δημοκόπον ἐκάλει τὸν
[6, 21]   γενομένους διὰ τῶν εἰρηνοδικῶν ἀνενεώσαντο.     μὲν δὴ πρὸς τοὺς τυράννους
[6, 11]   φέρουσιν ἰσχυράς, οὐ μὴν καιρίους,     μὲν ἱππάρχης εἰς τὰ στέρνα
[6, 92]   τρόπος τῆς ἑκατέρας μάχης τοιόσδε·     μὲν Λάρκιος ἐξαγαγὼν τὴν στρατιὰν
[6, 26]   τὰς ἀνάγκας ἦν ἀγορά.     μὲν οὖν Ἄππιος δείσας τὴν
[6, 42]   στρατεύματι ἀκμαίῳ Τῖτος Λάρκιος ἐφύλαττεν.     μὲν οὖν Οὐολούσκων πόλεμος ταχεῖαν
[6, 70]   τὸν Σικίννιον. καὶ μετὰ τοῦτο     μὲν Σικίννιος συγκαλέσας εἰς ἐκκλησίαν
[6, 88]   μακροῦ. σιωπῆς δὲ γενομένης παρελθὼν     Μενήνιος εἶπε· Τὸ μὲν πρᾶγμα,
[6, 51]   μᾶλλον φοβήσει, χωρὶς δὲ τούτων     μηδένα χρόνον ἡμᾶς εὐσταθεῖν ταῖς
[6, 2]   ἀρχῆς, δικτάτωρ ἀποδείκνυται τῶν ὑπάτων     νεώτερος Αὖλος Ποστόμιος ὑπὸ τοῦ
[6, 96]   Μενήνιος Ἀγρίππας ἐτελεύτησε τὸν βίον,     νικήσας Σαβίνους καὶ τὸν ἐξ
[6, 89]   αὐτοῦ καὶ τῶν συναρχόντων ὅδε     νόμος· δήμαρχον ἄκοντα, ὥσπερ ἕνα
[6, 9]   τῆς ἡλικίας ἀποδέδωκε καὶ     νόμος. οὐκοῦν αἰσχρὸν μὲν ὑμᾶς
[6, 43]   τῶν πατρικίων δυναστείαν αἰτιώμενοι· σχετλιάσας     Οὐαλέριος πολλὰ καὶ ὡς οὐ
[6, 41]   τῶν συνόντων ἔπαινος ὑπάρξει· καὶ     παρ´ ἡμῶν κόσμος ἱκανὸς οἶκόν
[6, 41]   στᾶσα ὀρθή, καλὸς δὲ καὶ     παρὰ τῶν συνόντων ἔπαινος ὑπάρξει·
[6, 52]   οὐδὲ μέλλουσι δεινοῖς; τίς δ´     παρέξων τὸ ἀσφαλὲς ἀνὴρ
[6, 78]   ἄλλη κακῶν ἰδέα καὶ πολὺς     περὶ τοῦ φθάσαι διολέσαντας τὸ
[6, 7]   πᾶσιν ἀνθρώποις φιλίαι· ἔπειτα δ´     περὶ τῶν μεγίστων κοινὸς ἅπασιν
[6, 75]   ἔθνος τηλικοῦτον, οἷς διὰ παντὸς     περὶ τῶν πρωτείων πρὸς ὑμᾶς
[6, 53]   Δία τοῦ θρέψαντος αὐτοὺς ἐδάφους     πόθος, ἀναγκαῖος ὢν ἅπασι καὶ
[6, 2]   δημοτικῶν, ὅσοις οὐκ ἦν βουλομένοις     πόλεμος, ἀπελαυνομένων ἀπὸ τῆς περὶ
[6, 31]   κατετίθεντο. τὰς δὲ θυσίας, αἷς     πόλεμος ἐμποδὼν ἐγένετο, διπλασίας τῶν
[6, 22]   χειρῶν ἁψιμαχίαι, καὶ συνετετάρακτο πᾶς     πολιτικὸς κόσμος· ταῦθ´ ὁρῶν
[6, 3]   Ἀντιατῶν πόλεως ἀρξαμένης. ταῦτα μαθὼν     Ποστόμιος ἐξεβοήθει διὰ ταχέων πρὶν
[6, 10]   Θάρσει τε καὶ ἄγε. καὶ     Ποστόμιος ἐπαινέσας τὸ πρόθυμον αὐτῶν
[6, 17]   πρότερον· ἅπερ ὁρῶν αὐτὸς     Ποστόμιος ἐψηφίσατο τὰς τῶν ναῶν
[6, 22]   πολιτικὸς κόσμος· ταῦθ´ ὁρῶν     Ποστόμιος, ἕως ἔτι τὸ τιμώμενον
[6, 5]   τῆς πεζικῆς φάλαγγος ἐπίκουρος, ἣν     Ποστόμιος κατὰ πόδας ἀπέστειλεν, οὐδὲν
[6, 21]   πρέσβεις τὰς ἀποκρίσεις ληψόμενοι· καὶ     Ποστόμιος ὀνειδίσας αὐτοῖς τὴν οὐδέποτε
[6, 4]   ὄντα δαπανᾶν ἀναγκάζωνται βραδύνοντες, μαθὼν     Ποστόμιος, ὅσον ἦν ἐν αὐτοῖς
[6, 16]   τοὺς ἐξαπατήσοντας λόγους, ὀλίγον ἐπισχὼν     Ποστόμιος χρόνον πρὸς αὐτοὺς εἶπε·
[6, 94]   ~Τῇ δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ συγκαλέσας     Πόστουμος εἰς ἐκκλησίαν τὸν στρατὸν
[6, 94]   τὸν πόλεμον ἐπέπαυντο. οἷς ἅπασιν     Πόστουμος ἐπιεικῶς χρησάμενος, ἀνέστρεψεν ἐπὶ
[6, 12]   συχνοί. ἐν δὲ τούτῳ καὶ     πρεσβευτὴς Ἑρμήνιος ἀνειληφὼς τοὺς φοβηθέντας
[6, 57]   σκοπεῖν ἀξιοῦντες. σιωπῆς δὲ γενομένης     πρεσβύτερος τῶν ὑπάτων ἐπαινέσας τὸν
[6, 1]   ἐψηφίσατο βουλή, τέως ἂν     προσδοκώμενος πόλεμος εἰς ἀσφαλὲς ἔλθῃ
[6, 19]   ἀποφαίνεσθαι γνώμας, Τῖτος μὲν Λάρκιος     πρῶτος ἀποδειχθεὶς δικτάτωρ ἐν τῷ
[6, 93]   καὶ ἀνδραπόδων, ~Ὁ δὲ Μάρκιος     πρῶτος καὶ πρὸ πολλῶν ὑποστὰς
[6, 10]   ἀγῶνας καταστήσεσθαι πολυτελεῖς, οὓς ἄξει     Ῥωμαίων δῆμος ἀνὰ πᾶν ἔτος,
[6, 40]   πρῶτον, ἐξ οὗ τὴν ἀρχὴν     Σερουίλιος ἀπέθετο καὶ δῆμος
[6, 29]   ὑπομεινάντων προπηλακισμοὺς φεύγοντες. παραλαβὼν δ´     Σερουίλιος τὸ στράτευμα σὺν πολλῇ
[6, 29]   πολλά· τοῖς στρατιώταις ταῦτ´ ἐφιεὶς     Σερουίλιος ὡς ἕκαστος ὠφεληθείη καὶ
[6, 72]   ~Παυσαμένου δὲ τοῦ Οὐαλερίου παρελθὼν     Σικίννιος οὐκ ἐξ ἑνὸς ἔφη
[6, 45]   οἰμωγῇ καὶ πολλὰ ὑπισχνουμένων ἀπεκρίνατο     Σικίννιος· Τίνα γνώμην ἔχοντες,
[6, 4]   ἡγεμόνες, Ὀκταούιός τε Τυσκλανὸς     Ταρκυνίου τοῦ βασιλέως γαμβρός, ὡς
[6, 12]   δ´ ἀμφοτέρων ἐκ τῆς μάχης     τεταγμένος αὖθις πρεσβευτὴς Μάρκος Οὐαλέριος
[6, 37]   Τρίτος δὲ παρελθὼν Ἄππιος Κλαύδιος     τὴν ὕπατον ἀρχὴν τῷ παρελθόντι
[6, 59]   τοῦτον ἀνέστη κληθεὶς Ἄππιος Κλαύδιος     τῆς ἐναντιουμένης τῷ δήμῳ στάσεως
[6, 9]   ἀφεῖσθαι στρατείας τε χρόνος     τῆς ἡλικίας ἀποδέδωκε καὶ
[6, 9]   τε καὶ τοῖς ἄλλοις γένοιτο  {ὁ}   τοιοῦτος πολίτης ἀποθανών· καὶ περιέσται
[6, 12]   τε πρεσβευτὴς Μάρκος Οὐαλέριος,     τὸν κατὰ Σαβίνων πρῶτος καταγαγὼν
[6, 82]   βουλευμάτων καθαψαμένου παραλαβὼν τὸν λόγον     τοῦ δήμου προεστηκὼς τότε Σικίννιος
[6, 92]   φρονήματος ἐλευθέρου μεστός. ἐγένετο δ´     τρόπος τῆς ἑκατέρας μάχης τοιόσδε·
[6, 4]   τῶν Λατίνων ἡγεμόνες, Ὀκταούιός τε     Τυσκλανὸς Ταρκυνίου τοῦ βασιλέως
[6, 62]   τῶν ἀποστατῶν ἀνασεισμὸς μήτε     τῶν ἀλλοφύλων πόλεμος· μήτε καταγινώσκετε
[6, 62]   φοβείτω δ´ ὑμῶν μηδένα μήτε     τῶν ἀποστατῶν ἀνασεισμὸς μήτε
[6, 13]   πολλὰ σημεῖα, τε νεὼς     τῶν Διοσκούρων, ὃν ἐπὶ τῆς
[6, 45]   τῶν σημείων ἠξίου· τοσοῦτον ἴσχυσεν     τῶν ὅρκων ἐν ἑκάστῳ φόβος.
[6, 5]   τὸ δὲ δεξιὸν Τῖτος Οὐεργίνιος     ὕπατος Σέξτῳ Ταρκυνίῳ στάσιν ἐναντίαν
[6, 49]   ~Ὁ δὲ δῆμος, ἐπειδὴ παρῆν     χρόνος, ἐν τὰς ἀρχὰς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007