Alphabétiquement     [«   »]
Ταρκυνίου 6
Ταρκυνίῳ 3
Ταρκυνίων 1
τὰς 188
τάς 4
ταῦθ´ 3
Ταῦθ´ 1
Fréquences     [«    »]
175 εἰς
186 οἱ
170 πρὸς
188 τὰς
221 τὸν
229 ἐν
234 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

τὰς


Livre, Chap.
[6, 74]   γίγνεσθαι φιλεῖ περὶ τὰς μεταβολὰς  τὰς   αἰφνιδίως γιγνομένας· δυσὶ ταῖς ἐπιφανεστάταις
[6, 14]   πλείστοις ἦν, τὰ μὲν ἀπεστομωμένα  τὰς   ἀκμάς, τὰ δὲ κατεαγότα καὶ
[6, 78]   ἡγεμονίαις ὄντων καταφρονουμένην ὁρῶ, καὶ  τὰς   ἀκουσίους συμβάσεις τοῖς ἄρχειν ἀξιοῦσι
[6, 42]   καὶ ἐκ φιλονεικίας οὐκ ἐκλιπόντων  τὰς   ἄκρας ἁλώσεις. ~Οὐαλέριος δὲ κατὰ
[6, 86]   ὅτι ὁρᾷ καὶ ἀκούει καὶ  τὰς   ἄλλας αἰσθήσεις περιλαβοῦσα πάσας ἔχει,
[6, 29]   φέρειν τε καὶ ἄγειν, ἐπὶ  τὰς   ἄλλας πόλεις ἀπῆγε τὴν δύναμιν
[6, 1]   δὲ πολλαὶ πάνυ γυναῖκες εἰς  τὰς   ἀλλήλων πόλεις ἐκδεδομέναι καὶ διὰ
[6, 27]   τοῖς δὲ δεομένοις ἀμύνειν ἐπιδεικνύντες  τὰς   ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας, ἐπικερτομοῦντες
[6, 21]   ἀδικουμένων καταπεφεύγασιν, ἀλλὰ καὶ ταύτας  τὰς   ἁμαρτίας αὐτοῖς ἀζημίους ἀφιέναι θεῶν
[6, 20]   ταῖς εὐηθείαις τῶν παραινούντων ἀφεῖναι  τὰς   ἁμαρτίας αὐτοῖς ἀζημίους, εἰ μηδὲ
[6, 47]   οἱ πλείους καὶ ζητοῦσιν ἀναλύσασθαι  τὰς   ἁμαρτίας εὐσχήμονας ἀφορμὰς λαμβάνοντες· τὰ
[6, 73]   ἡγεμονίαν, οὐ καλὰς ἀποδεδώκατε αὐτῷ  τὰς   ἀμοιβάς, μάθετε· ποιήσομαι δ´ ἀφ´
[6, 22]   ψηφισαμένης καθίζειν τὰ δικαστήρια καὶ  τὰς   ἀμφισβητήσεις, ἃς διὰ τὸν πόλεμον
[6, 87]   πόλει καὶ τοὺς ἀπελαυνομένους καὶ  τὰς   ἀμφοῖν ἀνεκλαύσατο τύχας, δάκρυά θ´
[6, 86]   διὰ θαλάσσης ὠφελείας, οἱ δὲ  τὰς   ἀναγκαίας ἐργάζονται τέχνας. εἰ δὲ
[6, 47]   ἐλαττώσεσθαι ἀπέφαινον, ἐν μάλιστα  τὰς   ἀναγκαίας συμφορὰς γενναίως φέροντες ἀσφαλῶς
[6, 26]   οὐ πολὺ μεστὴ τῶν ἐκφυγόντων  τὰς   ἀνάγκας ἦν ἀγορά.
[6, 24]   μαλακόν, ἀλλὰ καὶ τῶν συναλλαγμάτων  τὰς   ἀναπράξεις ἐπιτρέπειν τοῖς δεδανεικόσιν, ἐφ´
[6, 51]   ταῦτα καὶ πάσχει τι πρὸς  τὰς   ἀνθρώπων τύχας. ὥστ´ εἰ μέλλοιμεν
[6, 61]   ἐλπίδι ἐπαίρεσθε, ὡς μετριάσει περὶ  τὰς   ἀξιώσεις δῆμος, ἐὰν φανερὸν
[6, 36]   κρατίστας τε καὶ δικαιοτάτας ἔσεσθαι  τὰς   ἀποκρίσεις. ἀπαλλαγεισῶν δὲ τῶν πρεσβειῶν
[6, 21]   μετρίων. ἀπῄεσαν οἱ πρέσβεις ταύτας  τὰς   ἀποκρίσεις λαβόντες καὶ μετ´ ὀλίγας
[6, 21]   εἰς τὸ συνέδριον οἱ πρέσβεις  τὰς   ἀποκρίσεις ληψόμενοι· καὶ Ποστόμιος
[6, 48]   ἐδήλωσαν, δὲ πόλις, ἐπειδὴ  τὰς   ἀποκρίσεις ταύτας ἔλαβεν, ἐν ταραχαῖς
[6, 20]   εἰσπράξασθαι δίκην. ταῦτ´ εἰπὼν καὶ  τὰς   ἀποστάσεις τῶν Λατίνων ἁπάσας ἐξαριθμησάμενος
[6, 83]   τε καὶ παῦσαι. εὑρόντες δὲ  τὰς   ἀποτόμους τῶν δανείων ἀναπράξεις τῶν
[6, 49]   παρῆν χρόνος, ἐν  τὰς   ἀρχὰς ἐπικυροῦν ἔδει συνελθόντας εἰς
[6, 88]   τοῖς δημοτικοῖς καθ´ ὃν ἀποδείξουσι  τὰς   ἀρχάς. ~Τῇ δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ
[6, 83]   διαφορὰν αἰτίαι, ἀναγκαῖον ἔδοξεν εἶναι  τὰς   ἀρχηγοὺς τῆς διχοστασίας προφάσεις γνῶναί
[6, 71]   πρότεροι περὶ διαλύσεως ἐπρεσβεύσαντο, οὔτε  τὰς   αὐθάδεις ὑμῶν ἀποκρίσεις, ἃς ἐποιήσασθε
[6, 84]   ἡγούμενοι τοῦ συνεδρίου καὶ πρῶτοι  τὰς   αὑτῶν γνώμας ἀποφαινόμενοι τῶν ἄλλων
[6, 94]   τῶν ἱπποδρόμων ὑπὲρ αὐτὰς ἱδρυμένος  τὰς   ἀφέσεις, εὐξαμένου μὲν αὐτὸν Αὔλου
[6, 53]   οὐδὲ ἐμπόρων οὐδὲ τῶν περὶ  τὰς   βαναύσους τέχνας ἀσχολουμένων, οὓς ἅμα
[6, 66]   τὴν ἀγοράν, ἐπειδὰν ὑμεῖς ἀποδείξησθε  τὰς   γνώμας, ἀποδώσομεν αὐτῷ τὴν ψῆφον,
[6, 47]   τοῦ δέους ἐπαύσαντο· καὶ μεταθέμενοι  τὰς   γνώμας, ἐφ´ οἷστε διαλλαγήσονται πρὸς
[6, 67]   μεστὴν οὖσαν τὴν πόλιν καὶ  τὰς   γνώμας τῶν πατρικίων ἐξηττωμένας τῶν
[6, 65]   μηδετέραν τῶν στάσεων, διαριθμησαμένους δὲ  τὰς   γνώμας τῶν συνέδρων ταῖς πλείοσι
[6, 1]   ἄρρενα παρὰ τοῖς πατράσι μένειν,  τὰς   δὲ θηλείας καὶ ἔτι ἀγάμους
[6, 31]   ἀναζητοῦντες εἰς τὰ δεσμωτήρια κατετίθεντο.  τὰς   δὲ θυσίας, αἷς πόλεμος
[6, 75]   τὰς μὲν ἐκ παρατάξεως χειρωσάμενοι,  τὰς   δὲ τειχομαχίαις ἑλόντες ὑπηκόους ἐποιήσαμεν,
[6, 18]   τι πρὸς τὰ δάκρυα καὶ  τὰς   δεήσεις αὐτῶν τὸ συνέδριον ἅπαν.
[6, 17]   ἀπὸ δὲ τῶν λαφύρων ἐξελόμενος  τὰς   δεκάτας ἀγῶνάς τε καὶ θυσίας
[6, 44]   δῆμος εὖ προπαθὼν ἐξέλιπε  τὰς   δι´ ἐμοῦ τῇ βουλῇ γενομένας
[6, 41]   εἶναι ἀγγέλλονται. προθύμως οὖν ἀπολύσασθε  τὰς   διαβολὰς καὶ δείξατε αὐτοῖς, ὅτι
[6, 49]   πλειόνων διδάξαι λόγων τοὺς πρὸς  τὰς   διαλλαγὰς ἀλλοτρίως ἔχοντας ὑμῶν, ὅτι
[6, 54]   ἔτι δὲ τῶν παρακαλούντων ἐπὶ  τὰς   διαλλαγὰς ἀναμιμνησκόμενοι, ὅτι οὐ παρ´
[6, 88]   ἔχομεν, ὅπως ἂν βουλώμεθα, ποιήσασθαι  τὰς   διαλλαγὰς αὐτοκράτορες ὄντες τῶν ὑποσχέσεων,
[6, 73]   ὅτι οὐδὲν ὑποδηλοῦτε παρακαλοῦντες ἐπὶ  τὰς   διαλλαγάς, ἐφ´ οἷς αὐτὰς δικαίοις
[6, 47]   εἰς ἐκεῖνον ἀναβάλλεσθαι τὸν χρόνον  τὰς   διαλλαγάς, ὅτε νοῦν ἔχειν
[6, 67]   λόγοις οἷς καὶ πρότερον ἐπὶ  τὰς   διαλλαγὰς τὴν βουλὴν παρακαλῶν καὶ
[6, 49]   ἐπιτρέπων, Ἀγρίππαν Μενήνιον· ὃς ἐπὶ  τὰς   διαλλαγὰς τὴν βουλὴν παρεκάλει τάδε
[6, 47]   γενέσθαι καὶ προτέρους ἐκείνων ἐπὶ  τὰς   διαλλαγὰς χωρεῖν ἐνθυμουμένους, ὅτι τὸ
[6, 49]   πιστεύοντες ἀξιώσουσιν ὑμᾶς μὴ δέχεσθαι  τὰς   διαλλαγάς. ~Ὧν ἑκάτερον ὅσης ἐστὶ
[6, 68]   ἐγὼ λείπομαι τῶν ἐναντιωθέντων πρὸς  τὰς   διαλύσεις ἐκείνοις τ´ ἀπεχθὴς διαμένων
[6, 56]   δὲ μᾶλλον ἡμῶν ἐσπουδακέναι περὶ  τὰς   διαλύσεις {οἴομαι} ἡμεῖς μὲν γὰρ
[6, 45]   ἔξω τῆς πόλεως οἱ ὕπατοι  τὰς   δυνάμεις ἔχοντες καὶ τὰς παρεμβολὰς
[6, 29]   τὸν χάρακα πυρὶ δούς, ἀναλαβὼν  τὰς   δυνάμεις ἦγεν ἐπὶ τὴν ἀγχοτάτω
[6, 93]   δρόμῳ, καὶ καταλαβὼν παρατεταγμένας ἤδη  τὰς   δυνάμεις καὶ μελλούσας εἰς χεῖρας
[6, 5]   μεταξὺ χωρίον ἀμφότεροι καὶ ἐξέτασσον  τὰς   δυνάμεις κατὰ τάδε· Σέξτος μὲν
[6, 77]   καὶ διαφέντος ἐπὶ τὰ οἰκεῖα  τὰς   δυνάμεις, πρόφασιν ποιησάμενοι ταύτην τοῦ
[6, 4]   ἀλλήλων ἐστρατοπεδευκότες· εἰς ἓν συνάγουσι  τὰς   δυνάμεις χωρίον καὶ παραλαβόντες τοὺς
[6, 74]   ποιοῦσιν ἅπαντες οἱ τυραννικῶς ἐξάγοντες  τὰς   δυναστείας, κρατήσαντες πολέμῳ μακρῷ Συέσσης,
[6, 60]   τῶν κακίστων ἄγουσα πολιτῶν ἐπὶ  τὰς   δυναστείας, οὓς θεραπεύων οὗτος διατετέλεκε
[6, 84]   σώματα καὶ ψυχὰς καὶ γενεὰς  τὰς   ἑαυτῶν ἐνέχυρα· ἔπειτα οἱ ἄλλοι
[6, 78]   τοῖς ἀξιώμασι τῶν πρεσβευτῶν, οἳ  τὰς   ἑαυτῶν παρέχονται πίστεις; ἀλλὰ διὰ
[6, 52]   ἐπικουρίαν; ἔτι δὲ δή, οἱ  τὰς   ἑαυτῶν πατρίδας ἐκλείψοντες καὶ πρὸς
[6, 37]   τότε μὲν αἱ πρεσβεῖαι λαβοῦσαι  τὰς   εἰρημένας ἀποκρίσεις ἀπηλλάγησαν· τῇ δ´
[6, 26]   ἠναγκάσθην λαβεῖν ἕνεκα τοῦ διαλῦσαι  τὰς   εἰσπραττομένας εἰσφοράς, ὡς τὸ μὲν
[6, 81]   τὰ δάκρυα κατέχειν ἴσχυον ἐνθυμούμενοι  τὰς   ἐκ τοῦ διοικισμοῦ τῆς πόλεως
[6, 67]   Ἡφαίστου, ἔνθα ἦν ἔθος αὐτοῖς  τὰς   ἐκκλησίας ἐπιτελεῖν, πρῶτον μὲν ἐπῄνεσαν
[6, 1]   ὑφ´ Ἡρακλέους κατεσκευασμένον, ἐφ´ οὗ  τὰς   ἐμπύρους ἀπαρχὰς ἔθυον Ἑλληνικοῖς ἔθεσιν
[6, 26]   ἔσεσθαι, ἔφη, Γεννηθεὶς ἐλεύθερος, ἐστρατευμένος  τὰς   ἐν ἡλικίᾳ στρατείας, καὶ δυεῖν
[6, 69]   πρεσβευτὰς παρήγαγον· ἁπάντων δ´ ἀξιούντων  τὰς   ἐντολάς, ἃς ἔδωκαν αὐτοῖς, μαθεῖν,
[6, 70]   οἱ πρέσβεις παρ´ αὐτῶν λαβόντες  τὰς   ἐντολὰς αὐθημερὸν ἐξῄεσαν. φθάσασα δὲ
[6, 48]   καὶ λυσιτελεῖς. ταύτας οἱ πρέσβεις  τὰς   ἐντολὰς κομισάμενοι ἀπέδοσαν τοῖς ἐπὶ
[6, 2]   γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἀφικνουμένους εἰς  τὰς   ἐντὸς τείχους κατέταττον στρατιὰς τοῖς
[6, 26]   καθεζομένης καὶ τίνες εἶεν δυνάμεις  τὰς   ἐξελευσομένας σκοπούσης, εἰς τὴν ἀγορὰν
[6, 46]   ταχθέντες ὑπὸ τῆς βουλῆς φρουρεῖν  τὰς   ἐξόδους· ἦσαν γὰρ δὴ ὀλίγοι
[6, 49]   τῶν χαλεπῶν καὶ ῥᾳδίας ἔχοντα  τὰς   ἐπανορθώσεις ὀρρωδοῦντας τῶν μεγίστων τε
[6, 17]   ἀλλὰ καὶ τὴν δενδροφόρον, καὶ  τὰς   ἐπεισάκτους ἀγορὰς ἁπάσας ἐπικλύσαι μᾶλλον
[6, 20]   σφῶν πόλιν ἐπεχείρησαν ἁπάσας ἀνατρέψαντες  τὰς   ἐπὶ θεῶν ὁμολογίας, οὐκ ἄλλαις
[6, 16]   ἔφησεν αὐτοῖς παρέξεσθαι· καὶ αὐτίκα  τὰς   ἐπιστολὰς αὐτῶν, ἃς ἔλαβε πρὸ
[6, 86]   καὶ φυλάττει καὶ ἐπανορθοῖ, παύσασθε  τὰς   ἐπιφθόνους κατ´ αὐτῆς φωνὰς λέγοντες,
[6, 26]   κατέσχον οἱ τὴν πόλιν εἰς  τὰς   ἐσχάτας ἄγοντες στενοχωρίας καιροί, χρέος
[6, 19]   φέροι τἀγαθά. πάσας μὲν γὰρ  τὰς   εὐτυχίας φθονεῖσθαι, μάλιστα δ´ ὅσαις
[6, 30]   εἰς τὸ Καπιτώλιον ἀνέβη καὶ  τὰς   εὐχὰς ἀπέδωκε καὶ τὰ σκῦλα
[6, 84]   καὶ ἐν ἔθει τοῖς διαλυομένοις  τὰς   ἔχθρας. ἐπιψηφιεῖται μὲν βουλὴ
[6, 74]   τῇ πολιτείᾳ, καὶ παρὰ πάσας  τὰς   ἡγεμονίας ταύτας οὐδὲν δῆμος
[6, 66]   πολλὴ ἀνάγκη τὸν δῆμον ἐπικυρῶσαι  τὰς   ἡμετέρας γνώμας ψήφου γενόμενον κύριον.
[6, 56]   με, τὰς προκλήσεις οὐ δέχεται  τὰς   ἡμετέρας ὅμως κακοπαθῶν αὐτός τε
[6, 33]   τένοντάς τε ὑποκόπτοντες ποδῶν καὶ  τὰς   ἰγνῦς πλαγίοις τοῖς ξίφεσι διαιροῦντες,
[6, 18]   ἁπτόμενοι πάσης τῆς γερουσίας καὶ  τὰς   ἱκετηρίας παρὰ τοῖς ποσὶ τοῦ
[6, 86]   αὐτοῖς μερῶν οὔτε χρείας παρέχεται  τὰς   ἴσας. εἰ δὴ λάβοι τὰ
[6, 13]   καὶ πορφυρᾶς φοινικοπαρύφους ἀμπεχόμενοι τηβέννας  τὰς   καλουμένας τραβέας, ἀρξάμενοι μὲν ἀφ´
[6, 59]   ἔδρασαν ἀδικεῖν αὐτοὺς οἴομαι, ἀλλὰ  τὰς   κατ´ ἐμαυτοῦ διαβολὰς ἀπολύομαι. ~Ἃ
[6, 59]   τούτων εἰπεῖν καὶ πρῶτον ἀπολύσασθαι  τὰς   κατ´ ἐμαυτοῦ διαβολάς. ὠνείδισται γάρ
[6, 29]   δ´ ἂν ἀπολειφθῶσι τῆς στρατείας,  τὰς   κατὰ τούτων πράξεις ὑπάρχειν τοῖς
[6, 83]   τούτους ἐλευθέρους εἶναι βουλόμεθα, καὶ  τὰς   καταγνώσεις αὐτῶν ἀκύρους ποιοῦμεν. περὶ
[6, 46]   μόνον οἱ τὰ χρέα καὶ  τὰς   καταδίκας καὶ τὰς προσδοκωμένας ἀνάγκας
[6, 18]   γενομένων ἀνεμίμνησκον καὶ συμφορὰς ἀνέκλαιον  τὰς   καταληψομένας τοὺς μηδὲν ἡμαρτηκότας, οἳ
[6, 48]   ὡς ἄμεινον ἤδη αὐτοὶ μαθόντες  τὰς   κατεχούσας τὴν πόλιν ἀπορίας, γνώσονται
[6, 81]   ἐξεχεῖτο τοῖς δάκρυσι καὶ ἀνεκλαίετο  τὰς   κοινὰς συμφοράς· καὶ τοῦτ´ οὐκ
[6, 58]   δὲ τοῖς βουλομένοις ἐδίδου μεταφέρειν  τὰς   κρίσεις ἐπὶ τὸν δῆμον ἀπὸ
[6, 63]   τὸ φυγαδικόν. οὐ λέγω δὲ  τὰς   Λατίνων τριάκοντα πόλεις, αἳ μετὰ
[6, 55]   ἰδίων πράξεων φιλοτιμεῖσθαι χρή, καὶ  τὰς   λοιπὰς ὅπως ὁμολογούμεναι ταύταις ἔσονται
[6, 81]   τῶν μὲν ἀγανακτήσεις ὡς ἐξαιμάττοντος  τὰς   λύπας, τῶν δ´ ἐξομολογήσεις ὡς
[6, 74]   ἡμῖν μεταθέσθαι πρὸς τοὺς ἐξελασθέντας  τὰς   μεγάλας δωρεάς, ἃς ὑπέτεινον ἡμῖν,
[6, 87]   λόγου πρὸς ὀλοφυρμοὺς ἐτράπετο καὶ  τὰς   μελλούσας καθέξειν συμφορὰς τούς τε
[6, 75]   πολεμούσας ὑμῖν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας,  τὰς   μὲν ἐκ παρατάξεως χειρωσάμενοι, τὰς
[6, 20]   τούτοις, ὃν ἐχρήσαντο Ἀλβανοῖς πρότερον·  τὰς   μὲν οὖν πόλεις αὐτῶν ἀνελεῖν
[6, 74]   οὔσης· οἷα γίγνεσθαι φιλεῖ περὶ  τὰς   μεταβολὰς τὰς αἰφνιδίως γιγνομένας· δυσὶ
[6, 47]   ἕκαστοι πελάταις, οἱ μὲν ἐπὶ  τὰς   ὁδοὺς ἃς ἥξειν ἐνόμιζον τοὺς
[6, 5]   γάρ τινες ὑπὸ τῶν φρουρούντων  τὰς   ὁδοὺς ἱππέων ἄγγελοι γράμματα φέροντες
[6, 32]   ἐκ τῆς ἑαυτῶν, καὶ Ῥωμαῖοι  τὰς   οἰκείας δυνάμεις ἔχοντες ἡγουμένου Σερουιλίου,
[6, 25]   τῆς Λατίνων ἱκανὰς λέγουσα εἶναι  τὰς   οἰκείας τῇ Ῥώμῃ δυνάμεις ἀμύνασθαι
[6, 52]   διὰ χρέα καὶ καταδίκας καὶ  τὰς   ὁμοιοτρόπους ταύταις συμφορὰς ἀγαπητῶς ὅποι
[6, 83]   δεῖν, καὶ τίς βεβαιώσουσα  τὰς   ὁμολογίας ἡμῶν ἔσται πίστις, περὶ
[6, 84]   τὴν πατρίδα. ~Αἱ δὲ βεβαιώσουσαι  τὰς   ὁμολογίας ταύτας καὶ τὸ ἀσφαλὲς
[6, 82]   τότε Σικίννιος ἔτι μᾶλλον ἐτράχυνε  τὰς   ὀργὰς αὐτῶν λέγων, ὡς ἐκ
[6, 87]   μὴ παρελθὼν Βροῦτος ἐπέσχε  τὰς   ὁρμὰς αὐτῶν τὰ μὲν ἄλλα
[6, 4]   κρατίστης νεότητος ἐξεληλυθυίας· οἱ δὲ  τὰς   Οὐολούσκων τε καὶ τῶν ἄλλων
[6, 7]   πόλεως μὲν αὐτοὺς ἀπεστήσατε καὶ  τὰς   οὐσίας ἀφείλεσθε καὶ οὐδ´ ἐπιβῆναι
[6, 60]   ἀνὴρ πρεσβύτερος καὶ πάσας κεκαρπωμένος  τὰς   παρ´ ὑμῶν τιμάς. ἆρ´ ἦν
[6, 13]   ὡς δὲ τῇ κατόπιν ἡμέρᾳ  τὰς   παρὰ τοῦ δικτάτορος ἐπιστολὰς ἔλαβον
[6, 23]   Ῥωμαίων Λατίνοις συμμαχίας καὶ προκαταλαβεῖν  τὰς   παρασκευὰς αὐτῶν ἔτι συνεσταλμένας. ἠγγέλλοντο
[6, 45]   ὕπατοι τὰς δυνάμεις ἔχοντες καὶ  τὰς   παρεμβολὰς οὐ πρόσω ἀπ´ ἀλλήλων
[6, 96]   δὲ πολλῶν πάνυ μισθώσαντες χρημάτων  τὰς   παροχὰς κόσμῳ τε πολυτελεστάτῳ κοσμήσαντες
[6, 1]   γεγαμηκόσιν ἐάν τε {μή, εἰς  τὰς   πατρίδας ἀναστρέφειν· τῶν δ´ ἐκγόνων
[6, 54]   τοῦ κοινοῦ μετριάσαντες μὲν ἔσωσαν  τὰς   πατρίδας, αὐθαδείᾳ δὲ χρησάμενοι μετὰ
[6, 22]   ἀρχαιρεσιῶν ἡμέραν μετὰ τοῦ συνυπάτου  τὰς   πατρίους κατέστησεν ἀρχάς. ~Παραλαμβάνουσι δὴ
[6, 27]   ἀμύνειν ἐπιδεικνύντες τὰς ἁλύσεις καὶ  τὰς   πέδας, ἐπικερτομοῦντες ἠρώτων, εἰ τούτων
[6, 2]   ἠξίουν οἱ δι´ ἑαυτῶν πεποιημένοι  τὰς   πόλεις, ἀλλὰ πολλὴν τοῖς διαφόροις,
[6, 20]   σπουδάσουσι. Σπόριος δὲ Κάσσιος ἀνελεῖν  τὰς   πόλεις αὐτῶν συνεβούλευε θαυμάζειν λέγων
[6, 60]   ταχεῖα ὁδός ἐστι τοῖς καταδουλοῦσθαι  τὰς   πόλεις βουλομένοις διὰ τῶν
[6, 65]   ἐνθυμούμενοι τὰς συμφοράς, ὅσαι καταλαμβάνουσι  τὰς   πόλεις ἐκ τῶν ἐμφυλίων πολέμων.
[6, 2]   χαλεπαίνοντες ἐπὶ τούτῳ συχνοὶ καταλιπεῖν  τὰς   πόλεις καὶ πρὸς τοὺς Ῥωμαίους
[6, 28]   καὶ πάσας φυλάττον ἐν ὁμονοίᾳ  τὰς   πόλεις, πίστις ἐπὶ συναλλαγαῖς, οὐχ
[6, 75]   γὰρ δεῖ κατὰ μικρὸν λέγειν  τὰς   πράξεις τοσαύτην ἔχοντας λόγων ἀφθονίαν;
[6, 36]   αὐτῶν τούτων καθίσαντες, ἐπειδὰν ἀπολύσητε  τὰς   πρεσβείας. δὲ ταῖς πρεσβείαις
[6, 57]   παροῦσι, μεταθέσθαι μὲν οὐκ ἀξιοῦντες  τὰς   προαιρέσεις, μένειν δ´ ἐπὶ τῶν
[6, 48]   οὐ δεξαμένων δὲ τῶν ἀποστατῶν  τὰς   προκλήσεις, ἀλλ´ ὑπεροψίαν καὶ βαρύτητα
[6, 56]   χάριν, εἴ τις ἔροιτό με,  τὰς   προκλήσεις οὐ δέχεται τὰς ἡμετέρας
[6, 89]   οἱ περὶ τὸν Βροῦτον πεποιημένοι  τὰς   πρὸς τὴν βουλὴν συνθήκας διὰ
[6, 92]   καὶ κατὰ πολλοὺς τόπους ἐποιεῖτο  τὰς   προσβολάς· οἱ δὲ Κοριολάνοι μέγα
[6, 46]   χρέα καὶ τὰς καταδίκας καὶ  τὰς   προσδοκωμένας ἀνάγκας διαφυγεῖν προαιρούμενοι συνέρρεον
[6, 91]   τῶν δὲ στρατιωτῶν οἱ μὲν  τὰς   πύλας διακόψαντες, οἱ δὲ διὰ
[6, 46]   βουλομένοις προσφέρειν· βοή τε περὶ  τὰς   πύλας καὶ πολὺς ἀνακλαυθμὸς ἦν
[6, 92]   σφίσι παρέσεσθαι ἐπίστευον, ἀνοίξαντες ἁπάσας  τὰς   πύλας ὥρμησαν ἐπὶ τοὺς πολεμίους
[6, 30]   ἔργοις ἐξουσίαν. ταῦτ´ εἰπὼν στεφανῶσαι  τὰς   ῥάβδους ἐκέλευσε καὶ αὐτὸς στεφανωσάμενος
[6, 20]   οὐδὲν ἀντέλεγεν· ἐπειδὴ δὲ πρότεροι  τὰς   σπονδὰς ἔλυσαν Λατῖνοι, καὶ οὐχὶ
[6, 19]   αὐτοῦ τῆς γνώμης ἦν ἀνανεώσεσθαι  τὰς   σπονδὰς πρὸς τὸ κοινὸν τῶν
[6, 40]   καὶ δῆμος ἀγόμενος ἐπὶ  τὰς   στρατείας εἰς φανερὰν ἀπόνοιαν ἐτράπετο,
[6, 63]   ἱκανὴν πολλάκις ἡμῖν παραγενόμενοι κατὰ  τὰς   στρατείας. πρὸς δὲ τοὺς ἔξωθεν
[6, 22]   τῶν δὲ δανειστῶν ταύτας μὲν  τὰς   συμφορὰς ὁμοίας ἅπασι γεγονέναι λεγόντων
[6, 65]   οἱ προβεβηκότες ταῖς ἡλικίαις ἐνθυμούμενοι  τὰς   συμφοράς, ὅσαι καταλαμβάνουσι τὰς πόλεις
[6, 22]   τοὺς νόμους· τῶν δὲ περὶ  τὰς   συναλλαγὰς ἀμφισβητημάτων εἰς μεγάλους κλύδωνας
[6, 93]   πρὸς αὐτὸν ὑπέμενον, ἀλλ´ ἐξέλειπον  τὰς   τάξεις καθ´ οὓς γένοιτο ἐπιών,
[6, 33]   πολεμίοις, καὶ αὐτίκα συνίστησιν αὐτῶν  τὰς   τάξεις. ὡς δ´ ἅπαξ ἀνεκόπησαν
[6, 10]   ἀνὰ πᾶν ἔτος, ἀπέλυσεν ἐπὶ  τὰς   τάξεις. ὡς δὲ τὸ σύνθημα
[6, 86]   σῶμα· αἱ δὲ χεῖρες, ὅτι  τὰς   τέχνας ἐργάζονται καὶ τἀπιτήδεια ἐκπορίζουσι
[6, 24]   κατὰ τοὺς πατρίους ἐθισμοὺς καὶ  τὰς   τιμωρίας, ἃς κατὰ τῶν ἐκλιπόντων
[6, 23]   τὸν στρατιωτικὸν ὅρκον ἄγειν καὶ  τὰς   τιμωρίας κατὰ τῶν ἀπειθούντων μὴ
[6, 72]   ἐπιτρέπειν τὰ πράγματα σφίσιν εἰς  τὰς   τοιαύτας ἀνάγκας κατακεκλεισμένοις οὔτ´ ὄκνῳ
[6, 89]   νεμηθεὶς δ´ δῆμος εἰς  τὰς   τότε οὔσας φράτρας, ὅπως
[6, 9]   ὥσπερ ὁρᾶτε, κοινὰς ὑμῖν ποιησόμενοι  τὰς   τοῦ πολέμου τύχας, οἷς ἀφεῖσθαι
[6, 29]   τὸν κατ´ αὐτῶν πόλεμον ἐκστρατεύσωσι,  τὰς   τούτων οἰκίας μηδένα ἐξεῖναι μήτε
[6, 28]   τῶν πολέμων ἀποδεδομένης· ταύτας γὰρ  τὰς   τύχας αὐτοῖς βραβεῦσαι τὸν κλῆρον.
[6, 54]   εἴκουσι μόνῃ, μὴ χαλεπαίνετε πρὸς  τὰς   τύχας, μηδ´ ὡς ἁπάντων ἡμῖν
[6, 95]   τῷ αὐτῷ χρόνῳ καὶ πρὸς  τὰς   τῶν Λατίνων πόλεις ἁπάσας συνθῆκαι
[6, 75]   περὶ τῶν ἴσων; τί δέ;  τὰς   τῶν Λατίνων τριάκοντα πόλεις, οὐ
[6, 17]   ὁρῶν αὐτὸς Ποστόμιος ἐψηφίσατο  τὰς   τῶν ναῶν τούτων κατασκευάς. Ῥωμαῖοι
[6, 44]   ἰδίαν ὠφέλειαν περιποιήσασθαι παρασχὼν καὶ  τὰς   τῶν πολιτῶν οὐσίας δημεύειν ἀξιῶν
[6, 81]   ἀπεδείκνυε καὶ ἀπάτης. ἐπεὶ δὲ  τὰς   ὕβρεις τελευτῶν διῆλθεν, ἃς ἦσαν
[6, 27]   εἴη Οὐολούσκοις δουλεύειν μᾶλλον  τὰς   ὕβρεις τῶν πατρικίων ὑπομένειν·
[6, 80]   ἄγουσι, καὶ καταλιπόντες ἐκείνοις ἀναπράξασθαι  τὰς   ὑπὲρ ἡμῶν δίκας, ἐκεῖνο μόνον
[6, 14]   αὐτῷ τὸν στέφανον ἐπικειμένῳ καὶ  τὰς   ὑπερπύρους ἀπαρχὰς τοῖς βωμοῖς ἐπιτιθέντι
[6, 61]   κατηγορίαις ἐνόχῳ; ~Καὶ πρὸς μὲν  τὰς   ὑπὸ τούτου ῥηθείσας διαβολὰς ἀρκεῖ
[6, 43]   καιρὸν εἶναι νομιζούσης, ἵνα μὴ  τὰς   ὑποσχέσεις ἀπαιτοῖεν οἱ ἄποροι· εἰς
[6, 76]   δεῖ. ἐψεύσασθε μέν γε καὶ  τὰς   ὑποσχέσεις, ἃς ἐκελεύσατε τὸν ὕπατον
[6, 43]   ἄλλοις καὶ τῷ μὴ ψεύσασθαι  τὰς   ὑποσχέσεις, ἃς ὑπὲρ τῆς βουλῆς
[6, 43]   ταῦτα διοικησάμενος ἠξίου τὴν βουλὴν  τὰς   ὑποσχέσεις αὐτῷ βεβαιῶσαι κεκομισμένην τὸ
[6, 45]   νῦν μετακαλεῖτε; ποίᾳ δὲ πίστει  τὰς   ὑποσχέσεις ἡμῖν ἐμπεδώσετε, ἃς πολλάκις
[6, 72]   πολλάκις ἐχρῆτο λόγοις· παρέρχεται κατὰ  τὰς   ὑποσχέσεις Λεύκιος Ἰούνιος ἐκεῖνος
[6, 77]   ἐν τοῖς ὅπλοις, ἵνα παρέλθητε  τὰς   ὑποσχέσεις ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς διέγνωτε.
[6, 71]   τῆς βουλῆς ἐψηφισμένης δέχεσθε ἄσμενοι  τὰς   χάριτας αὐτῶν, δημόται, μετὰ
[6, 63]   τοὺς φίλους, οἷς οὐκ ἀναγκαζόμενοι  τὰς   χάριτας διδόναι δόξομεν, ἀλλὰ πειθόμενοι.
[6, 41]   μὲν τῆς ὑποψίας ἐμοὶ πειθόμενοι  τὰς   ψυχὰς ἐλευθερώσατε, ἐπὶ δὲ τοὺς
[6, 86]   αὐτὴ καλεῖ καὶ ἀντιβολεῖ καὶ  τὰς   ψυχὰς ὑμῖν ἅμα ταῖς πύλαις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007