HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ρ  =  22 formes différentes pour 177 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[353]   οὐχ οὕτω; οὕτω. Εχε δή·  ἆρ’   ἄν ποτε ὄμματα τὸ αὑτῶν
[353]   φαμέν, ἔστι τι ἔργον; ἔστιν.  ἆρ'   οὖν καὶ ἀρετὴ ὀφθαλμῶν ἔστιν;
[341]   καὶ ἐκπορίζειν; ἐπὶ τούτῳ, ἔφη.  ἆρ'   οὖν καὶ ἑκάστῃ τῶν τεχνῶν
[335]   ἵππων; εἰς τὴν τῶν ἵππων.  ἆρ'   οὖν καὶ κύνες βλαπτόμενοι χείρους
[333]   οὗτος καὶ φυλάξασθαι; πάνυ γε.  ἆρ'   οὖν καὶ νόσον ὅστις δεινὸς
[333]   τι ἄλλο; κοινωνήματα δῆτα.  (ἆρ'   οὖν δίκαιος ἀγαθὸς καὶ
[353]   τῷ ἐπὶ τούτῳ ἐργασθέντι. ἀληθῆ.  ἆρ'   οὖν οὐ τοῦτο τούτου ἔργον
[346]   τῆς τέχνης; οὐ φαίνεται, ἔφη.  (ἆρ'   οὖν οὐδ' ὠφελεῖ τότε, ὅταν
[334]   οὓς δ' ἂν πονηροὺς μισεῖν.  ἆρ'   οὖν οὐχ ἁμαρτάνουσιν οἱ ἄνθρωποι
[353]   φαμέν τινα ψυχῆς εἶναι; φαμέν.  (ἆρ'   οὖν ποτε, Θρασύμαχε, ψυχὴ
[335]   ἀνθρώπων ἀνάγκη ἀδικωτέρους γίγνεσθαι. ἔοικεν.  ἆρ'   οὖν τῇ μουσικῇ οἱ μουσικοὶ
[352]   σοι εἶναι ἵππου ἔργον; (ἔμοιγε.  ἆρ'   οὖν τοῦτο ἂν θείης καὶ
[333]   ὂν τυγχάνει. τόδε δὲ σκεψώμεθα.  ἆρ'   οὐχ πατάξαι δεινότατος ἐν
[335]   σοφὸς ταῦτα εἰπών. οὐ  γὰρ   ἀληθῆ ἔλεγεν· οὐδαμοῦ γὰρ δίκαιον
[337]   λαμβάνῃ λόγον καὶ ἐλέγχῃ. πῶς  γὰρ   ἄν, ἔφην ἐγώ, βέλτιστε,
[341]   μὴ οἷός τ' ᾖς. (οἴει  γὰρ   ἄν με, εἶπον, οὕτω μανῆναι
[341]   γέ σοι πλέον ἔσται· (οὔτε  γὰρ   ἄν με λάθοις κακουργῶν, οὔτε
[352]   οὐ παντάπασιν ἀληθὲς λέγομεν· οὐ  γὰρ   ἂν ἀπείχοντο ἀλλήλων κομιδῇ ὄντες
[349]   πλέον ἔχειν; οὐδαμῶς, ἔφη· οὐ  γὰρ   ἂν ἦν ἀστεῖος, ὥσπερ νῦν,
[329]   εἶναι. ἀληθῆ, ἔφη, λέγεις· οὐ  γὰρ   ἀποδέχονται. καὶ λέγουσι μέν τι,
[346]   (οὐκοῦν καὶ μισθωτικὴ μισθόν; αὕτη  γὰρ   αὐτῆς δύναμις· τὴν
[334]   τοὺς μὲν φίλους βλάπτειν πονηροὶ  γὰρ   αὐτοῖς εἰσιν τοὺς δ' ἐχθροὺς
[333]   ἐν εἰρήνῃ δικαιοσύνη; ~(χρήσιμον. καὶ  γὰρ   γεωργία· οὔ; ναί. πρός
[336]   ἴσθι ὅτι ἄκοντες ἁμαρτάνομεν. μὴ  γὰρ   δὴ οἴου, εἰ μὲν χρυσίον
[345]   ἡμᾶς τοσούσδε ὄντας εὐεργετήσῃς ἐγὼ  γὰρ   δή σοι λέγω τό γ'
[338]   δὴ μᾶλλον (εἰκὸς λέγειν· σὺ  γὰρ   δὴ φῂς εἰδέναι καὶ ἔχειν
[335]   οὐ γὰρ ἀληθῆ ἔλεγεν· οὐδαμοῦ  γὰρ   δίκαιον οὐδένα ἡμῖν ἐφάνη ὂν
[328]   ἐκαθεζόμεθα οὖν παρ' αὐτόν· ἔκειντο  γὰρ   δίφροι τινὲς αὐτόθι κύκλῳ. εὐθὺς
[349]   ὑπολαμβάνω λέγειν ἅπερ διανοῇ. ἐμοὶ  γὰρ   δοκεῖς σύ, Θρασύμαχε, ἀτεχνῶς
[347]   ἔφη Γλαύκων· τοὺς μὲν  γὰρ   δύο μισθοὺς γιγνώσκω, τὴν δὲ
[338]   δή, δ' ὅς. φημὶ  γὰρ   ἐγὼ εἶναι τὸ δίκαιον οὐκ
[328]   Πειραιᾶ. χρῆν μέντοι. εἰ μὲν  γὰρ   ἐγὼ ἔτι ἐν δυνάμει
[352]   τοῦ λόγου, ἔφη, θαρρῶν· οὐ  γὰρ   ἔγωγέ σοι ἐναντιώσομαι, ἵνα μὴ
[337]   οὖν τοῦτο ἀξιῶ παθεῖν. ἡδὺς  γὰρ   εἶ, ἔφη· ἀλλὰ πρὸς τῷ
[340]   ἀλλά τι καὶ ἐξαμαρτάνειν. (συκοφάντης  γὰρ   εἶ, ἔφη, Σώκρατες, ἐν
[338]   συμφέρον ἅμα καὶ δίκαιον. βδελυρὸς  γὰρ   εἶ, ἔφη, Σώκρατες, καὶ
[337]   τίς τί σε ἐρωτᾷ. σοφὸς  γὰρ   εἶ, ἦν δ' ἐγώ,
[347]   οὐδ' αὖ τιμῆς ἕνεκα· οὐ  γάρ   εἰσι φιλότιμοι. δεῖ δὴ (αὐτοῖς
[334]   παρ' Ὁμήρου μεμαθηκέναι αὐτό· καὶ  γὰρ   ἐκεῖνος (τὸν τοῦ Ὀδυσσέως πρὸς
[334]   μηδαμῶς, ἔφη, Σώκρατες· πονηρὸς  γὰρ   ἔοικεν εἶναι λόγος. τοὺς
[340]   οὐδεὶς τῶν δημιουργῶν ἁμαρτάνει. ἐπιλειπούσης  γὰρ   ἐπιστήμης ἁμαρτάνων ἁμαρτάνει, ἐν
[351]   δικαιοσύνη ὁμόνοιαν καὶ φιλίαν·  γάρ;   ἔστω, δ' ὅς, ἵνα
[328]   προσκεφαλαίου τε καὶ δίφρου· τεθυκὼς  γὰρ   ἐτύγχανεν ἐν τῇ αὐλῇ. ἐκαθεζόμεθα
[351]   καὶ ἀποκρίνῃ πάνυ καλῶς. σοὶ  γάρ,   ἔφη, χαρίζομαι. εὖ γε σὺ
[353]   δικαιοσύνην, κακίαν δὲ ἀδικίαν; συνεχωρήσαμεν  γάρ.   μὲν ἄρα δικαία ψυχὴ
[337]   ἀργυρίου, Θρασύμαχε, λέγε· πάντες  γὰρ   ἡμεῖς Σωκράτει εἰσοίσομεν. (πάνυ γε
[329]   οὐ τὸ αἴτιον αἰτιᾶσθαι. εἰ  γὰρ   ἦν τοῦτ' αἴτιον, κἂν ἐγὼ
[335]   ἀγαθοὶ κακούς; ἀλλὰ ἀδύνατον. οὐ  γὰρ   θερμότητος οἶμαι ἔργον ψύχειν ἀλλὰ
[340]   τί, ἔφη, δεῖται μάρτυρος; αὐτὸς  γὰρ   Θρασύμαχος ὁμολογεῖ τοὺς μὲν ἄρχοντας
[344]   ὀνείδη ἔχει τὰ μέγιστα καὶ  γὰρ   ἱερόσυλοι καὶ ἀνδραποδισταὶ καὶ τοιχωρύχοι
[330]   ἂν πολλοὺς πείσαιμι λέγων. εὖ  γὰρ   ἴσθι, ἔφη, Σώκρατες, ὅτι,
[353]   καὶ πῶς ἄν; ἔφη· τυφλότητα  γὰρ   ἴσως λέγεις ἀντὶ τῆς ὄψεως.
[328]   μοι ἔδοξεν εἶναι· διὰ χρόνου  γὰρ   καὶ (ἑωράκη αὐτόν. καθῆστο δὲ
[331]   γε οὐ ῥᾴδιον ἀπιστεῖν σοφὸς  γὰρ   καὶ θεῖος ἀνήρ τοῦτο μέντοι
[334]   τοὺς δ' ἐχθροὺς ὠφελεῖν ἀγαθοὶ  γάρ·   καὶ οὕτως ἐροῦμεν αὐτὸ τοὐναντίον
[352]   ὥσπερ καὶ νῦν. ὅτι μὲν  γὰρ   καὶ σοφώτεροι καὶ ἀμείνους καὶ
[327]   ἄστυ ὡρμῆσθαι ὡς ἀπιόντες. οὐ  γὰρ   κακῶς δοξάζεις, ἦν δ' ἐγώ.
[341]   οὐδ' ἐστὶν κλητέος ναύτης· οὐ  γὰρ   κατὰ τὸ πλεῖν κυβερνήτης καλεῖται,
[329]   τρόπος τῶν ἀνθρώπων. ἂν μὲν  γὰρ   κόσμιοι καὶ εὔκολοι ὦσιν, καὶ
[330]   ἔμπροσθεν οὐκ εἰσῄει. οἵ τε  γὰρ   λεγόμενοι μῦθοι περὶ τῶν ἐν
[348]   ἔχειν ὅτι τις εἴπῃ. εἰ  γὰρ   λυσιτελεῖν μὲν τὴν ἀδικίαν ἐτίθεσο,
[341]   πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. οἴει  γάρ   με ἐξ ἐπιβουλῆς ἐν τοῖς
[331]   παραδίδωμι ὑμῖν τὸν λόγον· δεῖ  γάρ   με ἤδη τῶν ἱερῶν ἐπιμεληθῆναι.
[328]   ποιήσουσιν, ἣν ἄξιον θεάσασθαι· ἐξαναστησόμεθα  γὰρ   μετὰ τὸ δεῖπνον καὶ τὴν
[331]   τῷ ἐπιεικεῖ καὶ κοσμίῳ. τὸ  γὰρ   μηδὲ ἄκοντά τινα ἐξαπατῆσαι
[328]   διαλεγόμενος (τοῖς σφόδρα πρεσβύταις· δοκεῖ  γάρ   μοι χρῆναι παρ' αὐτῶν πυνθάνεσθαι,
[332]   ἐστιν τοῦτο παρακατέθετο·  γάρ;   ναί. ἀποδοτέον δέ γε οὐδ'
[352]   ἑαυτῷ καὶ τοῖς δικαίοις·  γάρ;   ναί. δίκαιοι δέ γ' εἰσίν,
[342]   ἀλλὰ τὸ τῷ κάμνοντι; ὡμολόγηται  γὰρ   ἀκριβὴς ἰατρὸς σωμάτων εἶναι
[350]   τοιοῦτον καὶ ἑκάτερον εἶναι. ὡμολογοῦμεν  γάρ.   μὲν ἄρα δίκαιος ἡμῖν
[330]   οἱ ἄλλοι ἀσπάζονται αὐτά. ὥσπερ  γὰρ   οἱ ποιηταὶ τὰ αὑτῶν ποιήματα
[344]   ἡμῶν λυσιτελεστάτην ζωὴν ζῴη; ἐγὼ  γὰρ   οἶμαι, ἔφη Θρασύμαχος, τουτὶ
[345]   πῶς, ἔφη, σὲ πείσω; εἰ  γὰρ   οἷς νυνδὴ ἔλεγον μὴ πέπεισαι,
[344]   πάντα τούτων τἀναντία ὑπάρχει. ~λέγω  γὰρ   (ὅνπερ νυνδὴ ἔλεγον, τὸν μεγάλα
[338]   φῂς χάριν ἐκτίνειν, ψεύδῃ· ἐκτίνω  γὰρ   ὅσην δύναμαι. δύναμαι δὲ ἐπαινεῖν
[343]   δὲ πολλὰ κερδαίνει. καὶ  γὰρ   ὅταν ἀρχήν τινα ἄρχῃ ἑκάτερος,
[331]   γιγνώσκεις, ἐγὼ δὲ ἀγνοῶ· δῆλον  γὰρ   ὅτι οὐ τοῦτο λέγει, ὅπερ
[348]   ὡς οὐκ ἀληθῆ λέγει; πῶς  γὰρ   οὐ βούλομαι; δ' ὅς.
[349]   δὲ δίκαιος οὐκ ἔοικεν; πῶς  γὰρ   οὐ μέλλει, ἔφη, τοιοῦτος
[353]   σμίλῃ καὶ ἄλλοις πολλοῖς; πῶς  γὰρ   οὔ; ἀλλ' οὐδενί γ' ἂν
[327]   ἡμᾶς, ἔφη, ὅσοι ἐσμέν; πῶς  γὰρ   οὔ; τοίνυν τούτων, ἔφη,
[354]   δὲ μὴ τἀναντία. πῶς  γὰρ   οὔ; μὲν δίκαιος ἄρα
[339]   τοῦτό ἐστι τὸ δίκαιον; πῶς  γὰρ   οὔ; (οὐ μόνον ἄρα δίκαιόν
[354]   οὐ λυσιτελεῖ, εὐδαίμονα δέ. πῶς  γὰρ   οὔ; οὐδέποτ' ἄρα, μακάριε
[348]   καλεῖς, τὸ δὲ κακίαν; πῶς  γὰρ   οὔ; οὐκοῦν τὴν μὲν δικαιοσύνην
[338]   δημοκρατοῦνται, αἱ δὲ ἀριστοκρατοῦνται; πῶς  γὰρ   οὔ; οὐκοῦν τοῦτο κρατεῖ ἐν
[338]   δύναμαι δὲ ἐπαινεῖν μόνον· χρήματα  γὰρ   οὐκ ἔχω. ὡς δὲ προθύμως
[334]   οὕτω συμβαίνει. ἀλλὰ μεταθώμεθα· κινδυνεύομεν  γὰρ   οὐκ ὀρθῶς τὸν φίλον καὶ
[351]   ὑφ' ἑαυτῇ ἔχειν δουλωσαμένην; πῶς  γὰρ   οὔκ; ἔφη. καὶ τοῦτό γε
[349]   καὶ τῆς δικαίας πράξεως; πῶς  γὰρ   οὔκ; ἔφη, ὅς γε πάντων
[338]   πρῶτον, ἔφην, τί λέγεις· νῦν  γὰρ   οὔπω οἶδα. τὸ τοῦ κρείττονος
[330]   καὶ τοῦ πατρός. μὲν  γὰρ   πάππος τε καὶ ὁμώνυμος ἐμοὶ
[352]   δ' ἔτι βέλτιον σκεπτέον. οὐ  γὰρ   περὶ τοῦ ἐπιτυχόντος λόγος,
[329]   τὸ πολλὴν οὐσίαν κεκτῆσθαι· τοῖς  γὰρ   πλουσίοις πολλὰ παραμύθιά φασιν εἶναι.
[342]   πονηρίαν τὸ συμφέρον σκοπεῖν· οὔτε  γὰρ   πονηρία οὔτε ἁμαρτία οὐδεμία οὐδεμιᾷ
[351]   ὂν δικαιοσύνη πρὸς ἀδικίαν. ἐλέχθη  γάρ   που ὅτι καὶ δυνατώτερον καὶ
[338]   Θρασύμαχε, τί ποτε λέγεις; οὐ  γάρ   που τό γε τοιόνδε φῄς·
[351]   οὐ μᾶλλον; πάνυ γε. στάσεις  γάρ   που, Θρασύμαχε, γε
[342]   ἄλλη τέχνη οὐδεμία ἑαυτῇ οὐδὲ  γὰρ   προσδεῖται ἀλλ' ἐκείνῳ οὗ τέχνη
[353]   ἐγώ, αὐτῶν ἀρετή· οὐ  γάρ   πω τοῦτο ἐρωτῶ, ἀλλ' εἰ
[338]   δὴ μάλα, ἐπειδὰν ἀποκρίνῃ· οἶμαι  γάρ   σε εὖ ἐρεῖν. (ἄκουε δή,
[339]   εἰ ἀληθῆ λέγεις, δῆλον. ἐπειδὴ  γὰρ   συμφέρον γέ τι εἶναι καὶ
[329]   οἷόν γέ μοι φαίνεται. πολλάκις  γὰρ   συνερχόμεθά τινες εἰς ταὐτὸν παραπλησίαν
[345]   δὲ ὁρᾷς, Θρασύμαχε ἔτι  (γὰρ   τὰ ἔμπροσθεν ἐπισκεψώμεθα ὅτι τὸν
[340]   δίκαιον εἶναι ταῦτα ποιεῖν. τὸ  γὰρ   τὰ κελευόμενα ποιεῖν, Πολέμαρχε,
[336]   μὴ χαλεπὸς ἡμῖν ἴσθι· εἰ  γάρ   τι ἐξαμαρτάνομεν ἐν τῇ τῶν
[354]   τοῦ διαλόγου μηδὲν (εἰδέναι· ὁπότε  γὰρ   τὸ δίκαιον μὴ οἶδα
[344]   τὴν ὅλην ἀδικίαν ἠδικηκότα· οὐ  γὰρ   τὸ ποιεῖν τὰ ἄδικα ἀλλὰ
[340]   δίκαιον εἶναι ἔθετο Θρασύμαχος. καὶ  γὰρ   τὸ τοῦ κρείττονος, Κλειτοφῶν,
[331]   ὡς καὶ Πίνδαρος λέγει. χαριέντως  γάρ   τοι, Σώκρατες, τοῦτ' ἐκεῖνος
[339]   σὺ λέγεις; τὸ  γὰρ   τοῦ κρείττονος ἀσύμφορον δήπου προστάττεται
[329]   καὶ νῦν οὐχ ἧττον. παντάπασι  γὰρ   τῶν γε τοιούτων ἐν τῷ
[333]   ἐγὼ οἶμαι, ἱππικός.  γάρ;   φαίνεται. καὶ μὴν ὅταν γε
[347]   οἱ ἀγαθοὶ οὔτε τιμῆς· οὔτε  γὰρ   φανερῶς πραττόμενοι τῆς ἀρχῆς ἕνεκα
[332]   μέντοι νὴ Δί' ἔφη· τοῖς  γὰρ   φίλοις οἴεται ὀφείλειν τοὺς φίλους
[332]   δίκαιον εἴη. διενοεῖτο μὲν  γάρ,   ὡς φαίνεται, ὅτι τοῦτ' εἴη
[328]   ἐν τῇ αὐλῇ. ἐκαθεζόμεθα οὖν  παρ'   αὐτόν· ἔκειντο γὰρ δίφροι τινὲς
[328]   πρεσβύταις· δοκεῖ γάρ μοι χρῆναι  παρ'   αὐτῶν πυνθάνεσθαι, ὥσπερ τινὰ ὁδὸν
[328]   τοῖς νεανίσκοις σύνισθι καὶ δεῦρο  παρ'   ἡμᾶς φοίτα ὡς παρὰ φίλους
[334]   ὡς ἔοικεν, ἀναπέφανται, καὶ κινδυνεύεις  παρ'   Ὁμήρου μεμαθηκέναι αὐτό· καὶ γὰρ
[349]   ἕως ἄν σε ὑπολαμβάνω λέγειν  ἅπερ   διανοῇ. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖς σύ,
[352]   οἶμαι ἐνοῦσα ταὐτὰ ταῦτα ποιήσει  ἅπερ   πέφυκεν ἐργάζεσθαι· πρῶτον μὲν ἀδύνατον
[349]   δὲ ἄμουσον ἄφρονα. οὐκοῦν καὶ  ἅπερ   φρόνιμον, ἀγαθόν, δὲ ἄφρονα,
[342]   ἂν ἑκάστη ἀκριβὴς ὅλη  ἥπερ   ἐστίν; καὶ σκόπει ἐκείνῳ τῷ
[330]   ἑαυτῶν, καὶ κατὰ τὴν χρείαν  ᾗπερ   οἱ ἄλλοι. χαλεποὶ οὖν καὶ
[351]   οἶμαι φανήσεται καὶ ἰσχυρότερον ἀδικίας,  ἐπειδήπερ   ἐστὶν ἀμαθία ἀδικία οὐδεὶς
[350]   δόξαν. ὥστε σοί, ἔφη, ἀρέσκειν,  ἐπειδήπερ   οὐκ ἐᾷς λέγειν. καίτοι τί
[344]   δυνάμενον πλεονεκτεῖν· τοῦτον οὖν σκόπει,  εἴπερ   βούλει κρίνειν ὅσῳ μᾶλλον συμφέρει
[331]   Σώκρατες, ὑπολαβὼν Πολέμαρχος,  εἴπερ   γέ τι χρὴ Σιμωνίδῃ πείθεσθαι.
[351]   δικαιοσύνης· νῦν δέ γ' ἔφην,  εἴπερ   σοφία τε καὶ ἀρετή ἐστιν
[350]   Δία, ἦν δ' ἐγώ, ἀλλ'  εἴπερ   τοῦτο ποιήσεις, ποίει· ἐγὼ δὲ
[336]   ἀλλήλους ὑποκατακλινόμενοι ὑμῖν αὐτοῖς; ἀλλ'  εἴπερ   ὡς ἀληθῶς βούλει εἰδέναι τὸ
[346]   κυβερνητικὴν τὴν αὐτὴν καλεῖς;  ἐάνπερ   βούλῃ ἀκριβῶς διορίζειν, ὥσπερ ὑπέθου,
[332]   ἄν τῳ χρυσίον ἀποδῷ παρακαταθεμένῳ,  ἐάνπερ   ἀπόδοσις (καὶ λῆψις
[348]   δ' ὅς, καὶ τὰ τοιαῦτα,  ἐάνπερ   λανθάνῃ· ἔστι δὲ οὐκ ἄξια
[344]   τούτων τἀναντία ὑπάρχει. ~λέγω γὰρ  (ὅνπερ   νυνδὴ ἔλεγον, τὸν μεγάλα δυνάμενον
[331]   γὰρ ὅτι οὐ τοῦτο λέγει,  ὅπερ   ἄρτι ἐλέγομεν, τό τινος παρακαταθεμένου
[350]   ἐρώτα δή. τοῦτο τοίνυν ἐρωτῶ,  ὅπερ   ἄρτι, ~ἵνα καὶ ἑξῆς διασκεψώμεθα
[341]   δὲ τῷ ἀρχομένῳ ποιητέον. ὥστε  ὅπερ   ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον δίκαιον λέγω,
[344]   δικαιοσύνης ἐστὶν ἱκανῶς γιγνομένη, καὶ  ὅπερ   ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, τὸ μὲν
[332]   γε τοῦ ἐχθροῦ τῷ ἐχθρῷ  ὅπερ   καὶ προσήκει, κακόν τι. ἠινίξατο
[346]   τὸ αὑτῇ ὠφέλιμον παρασκευάζει, ἀλλ'  ὅπερ   πάλαι ἐλέγομεν, τὸ τῷ ἀρχομένῳ
[337]   ἄλλο, ἦν δ' ἐγώ,  ὅπερ   προσήκει πάσχειν τῷ μὴ εἰδότι;
[352]   τῶν ἀδίκων καὶ εὐδαιμονέστεροί εἰσιν,  ὅπερ   τὸ ὕστερον προυθέμεθα σκέψασθαι, σκεπτέον.
[349]   τοιοῦτος ἄρα ἐστὶν ἑκάτερος αὐτῶν  οἷσπερ   ἔοικεν; ἀλλὰ τί μέλλει; ἔφη.
[334]   γε αὐτὸς φύλαξ ἀγαθός,  ὅσπερ   καὶ τὰ τῶν πολεμίων κλέψαι
[348]   αἰσχρὸν αὐτὸ ὡμολόγεις εἶναι  ὥσπερ   ἄλλοι τινές, εἴχομεν ἄν τι
[343]   διανοεῖσθαι πρὸς τοὺς ἀρχομένους  ὥσπερ   ἄν τις πρὸς πρόβατα διατεθείη,
[348]   τῶν διακρινούντων δεησόμεθα· ἂν δὲ  ὥσπερ   ἄρτι ἀνομολογούμενοι πρὸς ἀλλήλους σκοπῶμεν,
[344]   Θρασύμαχος ἐν νῷ εἶχεν ἀπιέναι,  ὥσπερ   βαλανεὺς ἡμῶν καταντλήσας κατὰ τῶν
[330]   οἱ ἄλλοι ἀσπάζονται αὐτά.  ὥσπερ   γὰρ οἱ ποιηταὶ τὰ αὑτῶν
[345]   τῶν προβάτων βέλτιστον βλέποντα ἀλλ'  ὥσπερ   δαιτυμόνα τινὰ καὶ μέλλοντα ἑστιάσεσθαι,
[341]   τελέαν εἶναι; (πῶς τοῦτο ἐρωτᾷς;  ὥσπερ,   ἔφην ἐγώ, εἴ με ἔροιο
[330]   τοῦ γήρως ἀσθενείας καὶ  ὥσπερ   ἤδη ἐγγυτέρω ὢν τῶν ἐκεῖ
[336]   ἡσυχίαν ἦγεν, ἀλλὰ συστρέψας ἑαυτὸν  ὥσπερ   θηρίον ἧκεν ἐφ' ἡμᾶς ὡς
[352]   μοι τῆς ἑστιάσεως ἀποπλήρωσον ἀποκρινόμενος  ὥσπερ   καὶ νῦν. ὅτι μὲν γὰρ
[329]   ἄνθρωπε· ἁσμενέστατα μέντοι αὐτὸ ἀπέφυγον,  ὥσπερ   λυττῶντά τινα καὶ ἄγριον δεσπότην
[349]   οὐ γὰρ ἂν ἦν ἀστεῖος,  ὥσπερ   νῦν, καὶ εὐήθης. τί δέ;
[347]   ἂν εἶναι τὸ μὴ ἄρχειν  ὥσπερ   νυνὶ τὸ ἄρχειν, καὶ ἐνταῦθ'
[333]   τοῦ οἰκοδομικοῦ τε καὶ κιθαριστικοῦ,  ὥσπερ   κιθαριστικὸς τοῦ δικαίου εἰς
[354]   ἀλλ' οὐ διὰ σέ· ἀλλ'  ὥσπερ   οἱ λίχνοι τοῦ ἀεὶ παραφερομένου
[330]   ἀδικήματα καὶ ἐκ τῶν ὕπνων,  ὥσπερ   οἱ παῖδες, θαμὰ ἐγειρόμενος δειμαίνει
[342]   ἔσθ' ὅτι προσδεῖταί τινος ἀρετῆς  ὥσπερ   ὀφθαλμοὶ ὄψεως καὶ ὦτα ἀκοῆς
[350]   ἐρωτᾶν, ἐρώτα· ἐγὼ δέ σοι,  ὥσπερ   ταῖς γραυσὶν ταῖς τοὺς μύθους
[328]   μοι χρῆναι παρ' αὐτῶν πυνθάνεσθαι,  ὥσπερ   τινὰ ὁδὸν προεληλυθότων ἣν καὶ
[346]   ἐάνπερ βούλῃ ἀκριβῶς διορίζειν,  ὥσπερ   ὑπέθου, οὐδέν τι μᾶλλον, ἐάν
[345]   αὖ πρὸς τὸ (ἀποδόσθαι,  ὥσπερ   χρηματιστὴν ἀλλ' οὐ ποιμένα. τῇ
[342]   καὶ ἀκέραιός ἐστιν ὀρθὴ οὖσα,  ἕωσπερ   ἂν ἑκάστη ἀκριβὴς ὅλη
[342]   αἱ τέχναι καὶ κρατοῦσιν ἐκείνου  οὗπέρ   εἰσιν τέχναι. συνεχώρησεν ἐνταῦθα καὶ
[353]   ἀρετὴ δοκεῖ σοι εἶναι ἑκάστῳ  ᾧπερ   καὶ ἔργον τι προστέτακται; ἴωμεν
[343]   Σώκρατες, οὑτωσὶ χρή, ὅτι δίκαιος  ἀνὴρ   ἀδίκου πανταχοῦ ἔλαττον ἔχει. πρῶτον
[349]   τίς σοι, ἄριστε, μουσικὸς  ἀνὴρ   ἁρμοττόμενος λύραν ἐθέλειν μουσικοῦ ἀνδρὸς
[353]   δικαία ψυχὴ καὶ δίκαιος  ἀνὴρ   εὖ βιώσεται, κακῶς δὲ
[331]   ἀπιστεῖν σοφὸς γὰρ καὶ θεῖος  ἀνήρ   τοῦτο μέντοι ὅτι ποτὲ λέγει,
[330]   τοσαύτην ἐποίησεν, Λυσανίας δὲ  πατὴρ   ἔτι ἐλάττω αὐτὴν ἐποίησε τῆς
[328]   ἦν δ' ἔνδον καὶ  πατὴρ   τοῦ Πολεμάρχου Κέφαλος. καὶ
[334]   ἄρα δεινὸς φύλαξ, τούτου καὶ  φὼρ   δεινός. ἔοικεν. εἰ ἄρα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005