HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


κ  =  3 formes différentes pour 63 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[343]   οἰκεῖα δι' ἀμέλειαν μοχθηροτέρως ἔχειν,  ἐκ   δὲ τοῦ δημοσίου μηδὲν ὠφελεῖσθαι
[340]   ἥττους τε καὶ ἀρχομένους ποιεῖν.  ἐκ   δὲ τούτων τῶν ὁμολογιῶν οὐδὲν
[347]   βούλονται κεκλῆσθαι, οὔτε λάθρᾳ αὐτοὶ  ἐκ   τῆς ἀρχῆς λαμβάνοντες κλέπται. οὐδ'
[345]   ὡς οὐχὶ αὐτοῖσιν ὠφελίαν ἐσομένην  ἐκ   τοῦ ἄρχειν ~ἀλλὰ (τοῖς ἀρχομένοις;
[354]   ἐκείνου, ὥστε μοι νυνὶ γέγονεν  ἐκ   τοῦ διαλόγου μηδὲν (εἰδέναι· ὁπότε
[330]   τῷ βίῳ πολλὰ ἀδικήματα καὶ  ἐκ   τῶν ὕπνων, ὥσπερ οἱ παῖδες,
[348]   νυνδὴ ἔλεγον. (τοῦτο μέν, ἔφην,  οὐκ   ἀγνοῶ βούλει λέγειν, ἀλλὰ
[348]   ἂν δυνώμεθά πῃ ἐξευρεῖν, ὡς  οὐκ   ἀληθῆ λέγει; πῶς γὰρ οὐ
[338]   γὰρ ἐγὼ εἶναι τὸ δίκαιον  οὐκ   ἄλλο τι τὸ τοῦ
[336]   οἴου, εἰ μὲν χρυσίον ἐζητοῦμεν,  οὐκ   ἄν ποτε ἡμᾶς ἑκόντας εἶναι
[349]   δ' ὅς, καὶ ἀξιοῖ, ἀλλ'  οὐκ   ἂν δύναιτο. ἀλλ' οὐ τοῦτο,
[344]   τοὺς δὲ ἀδικηθέντας καὶ ἀδικῆσαι  οὐκ   ἂν ἐθέλοντας ἀθλιωτάτους. ἔστιν δὲ
[349]   καὶ ἡγοῖτο δίκαιον εἶναι,  οὐκ   ἂν ἡγοῖτο; ἡγοῖτ' ἄν,
[337]   ἐγὼ ἀπεῖπον, τούτων τι ἀποκρινῇ;  οὐκ   ἂν θαυμάσαιμι, ἦν δ' ἐγώ·
[333]   ἐν δὲ ἀχρηστίᾳ χρήσιμος; κινδυνεύει.  (οὐκ   ἂν οὖν, φίλε, πάνυ
[330]   ὅ, δ' ὅς, ἴσως  οὐκ   ἂν πολλοὺς πείσαιμι λέγων. εὖ
[339]   ἆρα τότε, σοφώτατε Θρασύμαχε,  οὐκ   ἀναγκαῖον συμβαίνειν αὐτὸ οὑτωσί, δίκαιον
[340]   λέγειν ὅτε τοὺς ἄρχοντας ὡμολόγεις  οὐκ   ἀναμαρτήτους εἶναι ἀλλά τι καὶ
[335]   μὲν οὖν. ἀλλ' δικαιοσύνη  οὐκ   ἀνθρωπεία ἀρετή; καὶ τοῦτ' ἀνάγκη.
[348]   τοιαῦτα, ἐάνπερ λανθάνῃ· ἔστι δὲ  οὐκ   ἄξια λόγου, ἀλλ' νυνδὴ
[354]   λυσιτελέστερον ἀδικία τῆς δικαιοσύνης,  οὐκ   ἀπεσχόμην τὸ μὴ οὐκ ἐπὶ
[336]   ὅτι ἂν λέγῃς· ὡς ἐγὼ  οὐκ   ἀποδέξομαι ἐὰν ὕθλους τοιούτους λέγῃς.
[337]   μηδ' ὅτι τετράκις τρία· ὡς  οὐκ   ἀποδέξομαί σου ἐὰν τοιαῦτα φλυαρῇς”
[329]   τοὺς πολλούς, ὅταν ταῦτα λέγῃς,  οὐκ   ἀποδέχεσθαι ἀλλ' ἡγεῖσθαί σε ῥᾳδίως
[343]   τί δέ; ἦν δ' ἐγώ·  οὐκ   ἀποκρίνεσθαι χρῆν μᾶλλον τοιαῦτα
[343]   σε, ἔφη, κορυζῶντα περιορᾷ καὶ  οὐκ   ἀπομύττει δεόμενον, ὅς γε αὐτῇ
[346]   τέχνῃ γίγνεσθαι αὐτοῖς. συνέφη μόγις.  (οὐκ   ἄρα ἀπὸ τῆς αὑτοῦ τέχνης
[342]   συνεχώρησεν ἐνταῦθα καὶ μάλα μόγις.  οὐκ   ἄρα ἐπιστήμη γε οὐδεμία τὸ
[342]   ἄλλως ἔχει; οὕτως, ἔφη, φαίνεται.  (οὐκ   ἄρα, ἦν δ' ἐγώ, ἰατρικὴ
[342]   ἄρχων ἀλλ' οὐ ναύτης; (ὡμολόγηται.  οὐκ   ἄρα γε τοιοῦτος κυβερνήτης
[331]   τἀληθῆ λέγειν. (ὀρθῶς, ἔφη, λέγεις.  οὐκ   ἄρα οὗτος ὅρος ἐστὶν δικαιοσύνης,
[335]   γε δίκαιος ἀγαθός; πάνυ γε.  οὐκ   ἄρα τοῦ δικαίου βλάπτειν ἔργον,
[350]   ὥστε σοί, ἔφη, ἀρέσκειν, ἐπειδήπερ  οὐκ   ἐᾷς λέγειν. καίτοι τί ἄλλο
[350]   καὶ σοφὸς τοῦ μὲν ὁμοίου  οὐκ   ἐθελήσει πλεονεκτεῖν, τοῦ δὲ ἀνομοίου
[338]   ἀλλὰ τί οὐκ ἐπαινεῖς; ἀλλ'  οὐκ   ἐθελήσεις. ἐὰν μάθω γε πρῶτον,
[337]   προύλεγον, ὅτι σὺ ἀποκρίνασθαι μὲν  οὐκ   ἐθελήσοις, εἰρωνεύσοιο δὲ καὶ πάντα
[335]   εἰς τὴν τῶν κυνῶν ἀλλ'  οὐκ   εἰς τὴν τῶν ἵππων ἀρετήν;
[330]   καὶ φροντὶς περὶ ὧν ἔμπροσθεν  οὐκ   εἰσῄει. οἵ τε γὰρ λεγόμενοι
[331]   ἀλλὰ ἕν γε ἀνθ' ἑνὸς  οὐκ   ἐλάχιστον ἔγωγε θείην ἂν εἰς
[349]   πλεονεκτεῖν ἀξιοῦν πλέον ἔχειν;  οὐκ   ἔμοιγε. τί δέ; ἀμούσου; ἀνάγκη,
[345]   Θρασύμαχε; τὰς ἄλλας ἀρχὰς  οὐκ   ἐννοεῖς ὅτι οὐδεὶς ἐθέλει ἄρχειν
[341]   ὅτι σῶμά ἐστιν πονηρὸν καὶ  οὐκ   ἐξαρκεῖ αὐτῷ τοιούτῳ εἶναι. τούτῳ
[349]   ἄδικος, δὲ δίκαιος  οὐκ   ἔοικεν; πῶς γὰρ οὐ μέλλει,
[338]   τοῦ κρείττονος συμφέρον. ἀλλὰ τί  οὐκ   ἐπαινεῖς; ἀλλ' οὐκ ἐθελήσεις. ἐὰν
[354]   δικαιοσύνης, οὐκ ἀπεσχόμην τὸ μὴ  οὐκ   ἐπὶ τοῦτο ἐλθεῖν ἀπ' ἐκείνου,
[351]   δ' ἐγώ, Θρασύμαχε, ὅτι  οὐκ   ἐπινεύεις μόνον καὶ ἀνανεύεις, ἀλλὰ
[340]   ἁμαρτάνων ἁμαρτάνει, ἐν  οὐκ   ἔστι δημιουργός· ὥστε δημιουργὸς
[335]   τῇ ἱππικῇ οἱ ἱππικοὶ ἀφίππους;  οὐκ   ἔστιν. ἀλλὰ τῇ δικαιοσύνῃ δὴ
[354]   καὶ πότερον ἔχων αὐτὸ  οὐκ   εὐδαίμων ἐστὶν εὐδαίμων.
[346]   μισθαρνητικήν, ἐὰν ἰώμενός τις μισθαρνῇ;  (οὐκ   ἔφη. οὐκοῦν τήν γε ὠφελίαν
[347]   ἀλλ' (ὡς ἐπ' ἀναγκαῖον καὶ  οὐκ   ἔχοντες ἑαυτῶν βελτίοσιν ἐπιτρέψαι οὐδὲ
[338]   δὲ ἐπαινεῖν μόνον· χρήματα γὰρ  οὐκ   ἔχω. ὡς δὲ προθύμως τοῦτο
[335]   ἀνδρός, τοῖς δὲ φίλοις ὠφελίαν,  οὐκ   ἦν σοφὸς ταῦτα εἰπών.
[338]   σαφέστερον εἰπὲ τί λέγεις. εἶτ'  οὐκ   οἶσθ' ἔφη, ὅτι τῶν πόλεων
[347]   ἐπιεικέστατοι, ὅταν ἐθέλωσιν ἄρχειν.  οὐκ   οἶσθα ὅτι τὸ φιλότιμόν τε
[345]   μακάριε, ἱκανῶς ἡμᾶς ὅτι  οὐκ   ὀρθῶς βουλευόμεθα δικαιοσύνην ἀδικίας περὶ
[339]   ὀρθῶς τιθέασιν, τοὺς δέ τινας  οὐκ   ὀρθῶς; οἶμαι ἔγωγε. τὸ δὲ
[334]   συμβαίνει. ἀλλὰ μεταθώμεθα· κινδυνεύομεν γὰρ  οὐκ   ὀρθῶς τὸν φίλον καὶ ἐχθρὸν
[348]   (τὴν ἀδικίαν ἄρα κακοήθειαν καλεῖς;  οὔκ,   ἀλλ' εὐβουλίαν, ἔφη. καὶ
[348]   ὅς. τὴν δικαιοσύνην κακίαν;  οὔκ,   ἀλλὰ πάνυ γενναίαν εὐήθειαν. (τὴν
[345]   ἑκόντας οἴει ἄρχειν; μὰ Δί'  οὔκ,   ἔφη, ἀλλ' εὖ οἶδα. τί
[351]   ἑαυτῇ ἔχειν δουλωσαμένην; πῶς γὰρ  οὔκ;   ἔφη. καὶ τοῦτό γε
[349]   τῆς δικαίας πράξεως; πῶς γὰρ  οὔκ;   ἔφη, ὅς γε πάντων πλέον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005