HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


λ  =  2 formes différentes pour 66 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[348]   ἔστι δὲ οὐκ ἄξια λόγου,  ἀλλ'   νυνδὴ ἔλεγον. (τοῦτο μέν,
[353]   ἔχοντα τὴν αὑτῶν οἰκείαν ἀρετήν,  ἀλλ'   ἀντὶ τῆς ἀρετῆς κακίαν; καὶ
[346]   ἐστίν, τοῦ μισθοῦ λῆψις,  ἀλλ'   εἰ δεῖ ἀκριβῶς σκοπεῖσθαι,
[328]   Γλαύκων, ἔοικεν, ἔφη, μενετέον εἶναι.  ἀλλ'   εἰ δοκεῖ, ἦν δ' ἐγώ,
[340]   δ' ἐγώ, Πολέμαρχε, διαφέρει,  ἀλλ'   εἰ νῦν οὕτω λέγει Θρασύμαχος,
[353]   οὐ γάρ πω τοῦτο ἐρωτῶ,  ἀλλ'   εἰ τῇ οἰκείᾳ μὲν ἀρετῇ
[349]   τοῦτο, ἦν δ' ἐγώ, ἐρωτῶ,  ἀλλ'   εἰ τοῦ μὲν (δικαίου μὴ
[337]   οὐδεὶς ἀποκρινοῖτο τῷ οὕτως πυνθανομένῳ.  ἀλλ'   εἴ σοι εἶπεν· Θρασύμαχε,
[341]   ἦν δ' ἐγώ, τῶν τοιούτων.  ἀλλ'   εἰπέ μοι· τῷ ἀκριβεῖ
[350]   μὰ Δία, ἦν δ' ἐγώ,  ἀλλ'   εἴπερ τοῦτο ποιήσεις, ποίει· ἐγὼ
[336]   πρὸς ἀλλήλους ὑποκατακλινόμενοι ὑμῖν αὐτοῖς;  ἀλλ'   εἴπερ ὡς ἀληθῶς βούλει εἰδέναι
[333]   πεττευτικός; πεττευτικός.  ἀλλ'   εἰς πλίνθων καὶ λίθων θέσιν
[333]   ἀμείνων κοινωνὸς τοῦ οἰκοδομικοῦ; οὐδαμῶς.  ἀλλ'   εἰς τίνα δὴ κοινωνίαν
[342]   οὐδεμία ἑαυτῇ οὐδὲ γὰρ προσδεῖται  ἀλλ'   ἐκείνῳ οὗ τέχνη ἐστίν. φαίνεται,
[343]   ἔχοντα τὸν δίκαιον τοῦ ἀδίκου  ἀλλ'   ἔλαττον· ἔπειτα ἐν τοῖς πρὸς
[350]   (ὡς ἐγὼ νῦν ῥᾳδίως λέγω,  ἀλλ'   ἑλκόμενος καὶ μόγις, μετὰ ἱδρῶτος
[350]   μέμνησαι, Θρασύμαχε; μέμνημαι, ἔφη·  ἀλλ'   ἔμοιγε οὐδὲ νῦν λέγεις
[337]   ἀλλ' ἔστιν, ἔφη Γλαύκων.  ἀλλ'   ἕνεκα ἀργυρίου, Θρασύμαχε, λέγε·
[337]   οὐκοῦν ἐπειδάν μοι γένηται, εἶπον.  ἀλλ'   ἔστιν, ἔφη Γλαύκων. ἀλλ'
[337]   εἰ τούτων τι τυγχάνει ὄν,  ἀλλ'   ἕτερον εἴπω τι (τοῦ ἀληθοῦς;
[351]   ὅς, ἵνα σοι μὴ διαφέρωμαι.  ἀλλ'   εὖ γε σὺ ποιῶν,
[345]   ἄρχειν; μὰ Δί' οὔκ, ἔφη,  ἀλλ'   εὖ οἶδα. τί δέ, ἦν
[348]   ἀδικίαν ἄρα κακοήθειαν καλεῖς; οὔκ,  ἀλλ'   εὐβουλίαν, ἔφη. καὶ φρόνιμοί
[340]   εἴη τὸ μὴ συμφέρον.  ἀλλ'   ἔφη Κλειτοφῶν, τὸ τοῦ
[330]   συγγενέσθαι εἰσίν, οὐδὲν ἐθέλοντες ἐπαινεῖν  ἀλλ'   τὸν πλοῦτον. ἀληθῆ, ἔφη,
[335]   χείρους γίγνεσθαι; πάνυ μὲν οὖν.  ἀλλ'   δικαιοσύνη οὐκ ἀνθρωπεία ἀρετή;
[329]   ὅταν ταῦτα λέγῃς, οὐκ ἀποδέχεσθαι  ἀλλ'   ἡγεῖσθαί σε ῥᾳδίως τὸ γῆρας
[328]   ἂν σὲ ἔδει δεῦρο (ἰέναι,  ἀλλ'   ἡμεῖς ἂν παρὰ σὲ ᾖμεν·
[344]   εἴασάν γε αὐτὸν οἱ παρόντες,  ἀλλ'   ἠνάγκασαν ὑπομεῖναί τε καὶ παρασχεῖν
[341]   ἦν δ' ἐγώ, μακάριε.  ἀλλ'   ἵνα μὴ αὖθις ἡμῖν τοιοῦτον
[342]   ναί, ἔφη. οὐδὲ ἱππικὴ ἱππικῇ  ἀλλ'   ἵπποις· οὐδὲ ἄλλη τέχνη οὐδεμία
[350]   ἑαυτῷ εἰς τὴν αὐτὴν πρᾶξιν.  ἀλλ'   ἴσως, ἔφη, ἀνάγκη τοῦτό γε
[329]   οὐ τὸ γῆρας, Σώκρατες,  ἀλλ'   τρόπος τῶν ἀνθρώπων. ἂν
[340]   ἁμαρτάνῃ, κατὰ ταύτην τὴν ἁμαρτίαν;  ἀλλ'   οἶμαι λέγομεν τῷ ῥήματι οὕτως,
[336]   οἴου γε σύ, φίλε.  ἀλλ'   οἶμαι οὐ δυνάμεθα· ~ἐλεεῖσθαι οὖν
[336]   ἕτοιμός εἰμι κοινωνεῖν τῆς μάχης.  ~(ἀλλ'   οἶσθα, ἦν δ' ἐγώ, οὗ
[334]   δὲ κακοὶ φίλοι; πάνυ γε.  ἀλλ'   ὅμως δίκαιον τότε τούτοις τοὺς
[346]   ἀρχὴ τὸ αὑτῇ ὠφέλιμον παρασκευάζει,  ἀλλ'   ὅπερ πάλαι ἐλέγομεν, τὸ τῷ
[339]   οὔπω δῆλον οὐδ' εἰ μεγάλη·  ἀλλ'   ὅτι μὲν τοῦτο σκεπτέον εἰ
[354]   καλῶς γε (εἱστίαμαι, δι' ἐμαυτὸν  ἀλλ'   οὐ διὰ σέ· ἀλλ' ὥσπερ
[346]   τούτων ἰδίαν τινὰ ἡμῖν παρέχεται  ἀλλ'   οὐ κοινήν, οἷον ἰατρικὴ μὲν
[349]   ἐτόλμησας θεῖναι. ἀληθέστατα, ἔφη, μαντεύῃ.  ἀλλ'   οὐ μέντοι, ἦν δ' ἐγώ,
[341]   τι δύνασαι οὐδέν σου παρίεμαι  ἀλλ'   οὐ μὴ οἷός τ' ᾖς.
[342]   ἀκριβὴς ναυτῶν εἶναι ἄρχων  ἀλλ'   οὐ ναύτης; (ὡμολόγηται. οὐκ ἄρα
[348]   τῷ τοῦ ἀδίκου; ἤκουσα, ἔφη,  ἀλλ'   οὐ πείθομαι. βούλει οὖν αὐτὸν
[345]   πρὸς τὸ (ἀποδόσθαι, ὥσπερ χρηματιστὴν  ἀλλ'   οὐ ποιμένα. τῇ δὲ ποιμενικῇ
[346]   ἐκείνου συμφέρον ἥττονος ὄντος σκοποῦσα,  ἀλλ'   οὐ τὸ τοῦ κρείττονος. διὰ
[349]   εἴτε μοι δοκεῖ εἴτε μή,  ἀλλ'   οὐ τὸν λόγον ἐλέγχεις; (οὐδέν,
[349]   ἀξιοῖ, ἀλλ' οὐκ ἂν δύναιτο.  ἀλλ'   οὐ τοῦτο, ἦν δ' ἐγώ,
[342]   ἀκριβὴς ἰατρὸς σωμάτων εἶναι ἄρχων  ἀλλ'   οὐ χρηματιστής. οὐχ ὡμολόγηται;
[351]   οὐδεὶς ἂν ἔτι τοῦτο ἀγνοήσειεν  ἀλλ'   οὔ τι οὕτως ἁπλῶς,
[353]   ἄλλοις πολλοῖς; πῶς γὰρ οὔ;  ἀλλ'   οὐδενί γ' ἂν οἶμαι οὕτω
[349]   δ' ὅς, καὶ ἀξιοῖ,  ἀλλ'   οὐκ ἂν δύναιτο. ἀλλ' οὐ
[338]   συμφέρον. ἀλλὰ τί οὐκ ἐπαινεῖς;  ἀλλ'   οὐκ ἐθελήσεις. ἐὰν μάθω γε
[335]   γίγνονται εἰς τὴν τῶν κυνῶν  ἀλλ'   οὐκ εἰς τὴν τῶν ἵππων
[334]   οὐ μὰ τὸν Δί' ἔφη,  ἀλλ'   οὐκέτι οἶδα ἔγωγε ὅτι ἔλεγον·
[349]   δίκαιος, τοῦ δὲ ἀδίκου;  ἀλλ'   οὕτως, ἔφη, ἔχει. τί δὲ
[340]   καὶ τὸ δίκαιον τοῦτο ἐτίθετο.  ἀλλ'   οὐχ οὕτως, δ' ὃς
[352]   οὖν ὅτι οὕτως ἔχει μανθάνω,  ἀλλ'   οὐχ ὡς σὺ τὸ πρῶτον
[345]   μὴ διακωλύῃ πράττειν βούλεται.  ἀλλ'   ὠγαθέ, ἔστω μὲν ἄδικος, δυνάσθω
[344]   ἀγνοοῦντες σὺ φῂς εἰδέναι.  ἀλλ'   ὠγαθέ, προθυμοῦ καὶ ἡμῖν ἐνδείξασθαι
[352]   ἄριστα; οὐ μανθάνω, ἔφη.  ἀλλ'   ὧδε· ἔσθ' ὅτῳ ἂν ἄλλῳ
[347]   οὐδ' ὡς εὐπαθήσοντες ἐν αὐτῷ,  ἀλλ'   (ὡς ἐπ' ἀναγκαῖον καὶ οὐκ
[345]   τὸ τῶν προβάτων βέλτιστον βλέποντα  ἀλλ'   ὥσπερ δαιτυμόνα τινὰ καὶ μέλλοντα
[354]   ἐμαυτὸν ἀλλ' οὐ διὰ σέ·  ἀλλ'   ὥσπερ οἱ λίχνοι τοῦ ἀεὶ
[329]   πότους τε καὶ εὐωχίας καὶ  ἄλλ'   ἄττα τῶν τοιούτων ἔχεται,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2005