Alphabétiquement     [«   »]
γυναῖκας 1
γυναιξὶ 1
γυναιξὶν 1
δ 144
δαιμόνων 2
δάκρυα 1
δάκτυλον 1
Fréquences     [«    »]
129 δὲ
109 ἔφη
131
144 δ
177 τε
596 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III

δ


Pages
[402]   (γίγνοιτο καλός τε κἀγαθός, τὰ  δ’   αἰσχρὰ ψέγοι τ’ ἂν ὀρθῶς
[408]   οὐκ ἦν, φήσομεν, αἰσχροκερδής· εἰ  δ’   αἰσχροκερδής, οὐκ ἦν θεοῦ. Ορθότατα,
[403]   καλῶν χάριν, ἐὰν πείθῃ, τὰ  δ’   ἄλλα οὕτως ὁμιλεῖν πρὸς ὅν
[408]   τῇ πόλει κεκτῆσθαι ἰατρούς; εἶεν  δ’   ἄν που μάλιστα τοιοῦτοι ὅσοι
[394]   ἀπαγγελίας αὐτοῦ τοῦ ποιητοῦ εὕροις  δ’   ἂν αὐτὴν μάλιστά που ἐν
[400]   ποδί τε καὶ μέλει. οἵτινες  δ’   ἂν εἶεν οὗτοι οἱ ῥυθμοί,
[412]   συμφέρειν, πάσῃ προθυμίᾳ ποιεῖν,  δ’   ἂν μή, μηδενὶ τρόπῳ πρᾶξαι
[398]   καὶ θαυμαστὸν καὶ ἡδύν, εἴποιμεν  δ’   ἂν ὅτι οὐκ ἔστιν τοιοῦτος
[398]   καταχέαντες καὶ ἐρίῳ στέψαντες, αὐτοὶ  δ’   ἂν τῷ αὐστηροτέρῳ καὶ ἀηδεστέρῳ
[393]   ἦν ἀλλὰ ἁπλῆ διήγησις. εἶχε  δ’   ἂν ὧδε πως φράσω δὲ
[389]   τοιαῦτα ἀποδεξόμεθα περὶ θεῶν ἄσβεστος  δ’   ἄρ’ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσιν,
[394]   μάλιστά που ἐν διθυράμβοις  δ’   αὖ δι’ ἀμφοτέρων ἔν τε
[388]   ἄλλοτ’ ἐπὶ πλευρᾶς κατακείμενον, ἄλλοτε  δ’   αὖτε ὕπτιον, ἄλλοτε δὲ πρηνῆ,
[417]   καὶ σῴζοιεν τὴν πόλιν· ὁπότε  δ’   αὐτοὶ γῆν τε ἰδίαν καὶ
[414]   τι; ἔφη. Μηδὲν καινόν, ἦν  δ’   ἐγώ, ἀλλὰ Φοινικικόν τι, πρότερον
[410]   τί μήν; ἔφη. Κινδυνεύουσιν, ἦν  δ’   ἐγώ, ἀμφότερα τῆς ψυχῆς ἕνεκα
[386]   μέντοι, ἔφη. Εξαλείψομεν ἄρα, ἦν  δ’   ἐγώ, ἀπὸ τοῦδε τοῦ ἔπους
[404]   Ορῶ. Κομψοτέρας δή τινος, ἦν  δ’   ἐγώ, ἀσκήσεως δεῖ τοῖς πολεμικοῖς
[398]   τοιαῦταί τινες. Οὐκοῦν αὗται, ἦν  δ’   ἐγώ, ἀφαιρετέαι; ἄχρηστοι γὰρ καὶ
[402]   τροφή. Ωσπερ ἄρα, ἦν  δ’   ἐγώ, γραμμάτων πέρι τότε ἱκανῶς
[392]   ὅτι λέγεις. (Ἀλλὰ μέντοι, ἦν  δ’   ἐγώ, δεῖ γε· ἴσως οὖν
[405]   αἴσχιον. Τὸ δὲ ἰατρικῆς, ἦν  δ’   ἐγώ, δεῖσθαι ὅτι μὴ τραυμάτων
[410]   Οἱ δὲ δὴ νέοι, ἦν  δ’   ἐγώ, δῆλον ὅτι εὐλαβήσονταί σοι
[391]   τοιαῦτα. Οκνῶ δέ γε, ἦν  δ’   ἐγώ, δι’ Ομηρον λέγειν ὅτι
[414]   τοιοῦτον ἀποκριτέον. τοιαύτη τις, ἦν  δ’   ἐγώ, δοκεῖ μοι, Γλαύκων,
[410]   μαλακίας τε καὶ ἡμερότητος, ἦν  δ’   ἐγώ Εγωγε, ἔφη· ὅτι οἱ
[387]   τὰ πρότερα. Σκόπει δή, ἦν  δ’   ἐγώ, εἰ ὀρθῶς ἐξαιρήσομεν
[415]   τὸ ψεῦδος λέγειν. ~(Πάνυ, ἦν  δ’   ἐγώ, εἰκότως· ἀλλ’ ὅμως ἄκουε
[397]   καὶ τοῦτο. Ταῦτα τοίνυν, ἦν  δ’   ἐγώ, ἔλεγον τὰ δύο εἴδη
[411]   Καὶ ἐὰν μέν γε, ἦν  δ’   ἐγώ, ἐξ ἀρχῆς φύσει ἄθυμον
[392]   δέομαι σαφέστερον μαθεῖν. Γελοῖος, ἦν  δ’   ἐγώ, ἔοικα διδάσκαλος εἶναι καὶ
[415]   ὕστερον. Ἀλλὰ καὶ τοῦτο, ἦν  δ’   ἐγώ, εὖ ἂν ἔχοι πρὸς
[392]   οὖν, ἔφη. Τί οὖν, ἦν  δ’   ἐγώ, ἡμῖν ἔτι λοιπὸν εἶδος
[394]   εἴτε καὶ οὔ. Ισως, ἦν  δ’   ἐγώ, ἴσως δὲ καὶ πλείω
[399]   ὅς. Λύρα δή σοι, ἦν  δ’   ἐγώ, καὶ κιθάρα λείπεται (καὶ)
[414]   λέγειν. Δόξω δέ σοι, ἦν  δ’   ἐγώ, καὶ μάλ’ εἰκότως ὀκνεῖν,
[400]   ἔχω. (Ἀλλὰ ταῦτα μέν, ἦν  δ’   ἐγώ, καὶ μετὰ Δάμωνος βουλευσόμεθα,
[400]   τρόπος τῆς λέξεως, ἦν  δ’   ἐγώ, καὶ λόγος; οὐ
[407]   ἔφη, λέγεις Ἀσκληπιόν. Δῆλον, ἦν  δ’   ἐγώ· καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ,
[403]   Οὕτως, ἔφη. Αρ’ οὖν, ἦν  δ’   ἐγώ, καὶ σοὶ φαίνεται τέλος
[413]   τηρητέον. Ορθῶς, ἔφη. Οὐκοῦν, ἦν  δ’   ἐγώ, καὶ τρίτου εἴδους τούτοις
[399]   ἡμῖν σημαίνει. (Οὐδέν γε, ἦν  δ’   ἐγώ, καινὸν ποιοῦμεν, φίλε,
[408]   λέγεις Ἀσκληπιοῦ παῖδας. Πρέπει, ἦν  δ’   ἐγώ, καίτοι ἀπειθοῦντές γε ἡμῖν
[406]   Πῶς; ἔφη. (Τέκτων μέν, ἦν  δ’   ἐγώ, κάμνων ἀξιοῖ παρὰ τοῦ
[390]   (Ἀλλ’ εἴ πού τινες, ἦν  δ’   ἐγώ, καρτερίαι πρὸς ἅπαντα καὶ
[413]   νῦν, ἔφη, μανθάνω. Τραγικῶς, ἦν  δ’   ἐγώ, κινδυνεύω λέγειν. κλαπέντας μὲν
[396]   μαινομένοις ἀφομοιοῦσθαι. Εἰ ἄρα, ἦν  δ’   ἐγώ, μανθάνω σὺ λέγεις,
[396]   Ο μέν μοι δοκεῖ, ἦν  δ’   ἐγώ, μέτριος ἀνήρ, ἐπειδὰν ἀφίκηται
[391]   ἔφη, λέγεις. Μὴ τοίνυν, ἦν  δ’   ἐγώ, μηδὲ τάδε πειθώμεθα μηδ’
[414]   Τίς ἂν οὖν ἡμῖν, ἦν  δ’   ἐγώ, μηχανὴ γένοιτο τῶν ψευδῶν
[397]   τοῦ τοιούτου ῥήτορος. ~(Οὐκοῦν, ἦν  δ’   ἐγώ, μὴ τοιοῦτος αὖ,
[409]   δικαστής. Καὶ ἀγαθός γε, ἦν  δ’   ἐγώ, σὺ ἠρώτας·
[402]   ὥστε ἐθέλειν (ἀσπάζεσθαι. Μανθάνω, ἦν  δ’   ἐγώ· ὅτι ἔστιν σοι
[407]   οὕτω ἰατρικῇ χρῆσθαι. ~(Αρα, ἦν  δ’   ἐγώ, ὅτι ἦν τι αὐτῷ
[394]   Μανθάνω, ἔφη. Μάνθανε τοίνυν, ἦν  δ’   ἐγώ, ὅτι ταύτης αὖ ἐναντία
[402]   Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη. (Οὐκοῦν, ἦν  δ’   ἐγώ, ὅτου ἂν συμπίπτῃ ἔν
[409]   αὐτὸ πάσχουσι. Τῷ τοι, ἦν  δ’   ἐγώ, οὐ νέον ἀλλὰ γέροντα
[407]   λέγεταί γε. Φωκυλίδου γάρ, ἦν  δ’   ἐγώ, οὐκ ἀκούεις πῶς φησι
[397]   Ηδιστος γάρ. Ἀλλ’ ἴσως, ἦν  δ’   ἐγώ, οὐκ ἂν αὐτὸν ἁρμόττειν
[416]   διαφέρειν ἐκείνου; Εγώ σοι, ἦν  δ’   ἐγώ, πειράσομαι εἰπεῖν. δεινότατον γάρ
[399]   ἐγὼ ἔλεγον. Οὐκ ἄρα, ἦν  δ’   ἐγώ, πολυχορδίας γε οὐδὲ παναρμονίου
[397]   ἔφη. (Τί οὖν ποιήσομεν; ἦν  δ’   ἐγώ· πότερον εἰς τὴν πόλιν
[398]   ὑποπτεύω μέντοι. Πάντως δήπου, ἦν  δ’   ἐγώ, πρῶτον μὲν τόδε ἱκανῶς
[415]   δοκεῖς μοι λέγειν. Ναί, ἦν  δ’   ἐγώ, στρατιωτικάς γε, ἀλλ’ οὐ
[408]   εἴπῃς, ἔφη. Ἀλλὰ πειράσομαι, ἦν  δ’   ἐγώ· σὺ μέντοι οὐχ ὅμοιον
[404]   δή; Καὶ παρ’ Ομήρου, ἦν  δ’   ἐγώ, τά γε τοιαῦτα μάθοι
[410]   κάλλιον αὐτοῖς. Καὶ μήν, ἦν  δ’   ἐγώ, τό γε ἄγριον τὸ
[412]   ὅς, οὐ χαλεπά. Εἶεν, ἦν  δ’   ἐγώ· τὸ δὴ μετὰ τοῦτο
[398]   ἔφη. (Οὐκοῦν μετὰ τοῦτο, ἦν  δ’   ἐγώ, τὸ περὶ ᾠδῆς τρόπου
[386]   μὲν δὴ περὶ θεούς, ἦν  δ’   ἐγώ, τοιαῦτ’ ἄττα, ὡς ἔοικεν,
[409]   ἔφη, ἀληθῆ. Οὐ τοίνυν, ἦν  δ’   ἐγώ, τοιοῦτον χρὴ τὸν δικαστὴν
[406]   Πῇ δή; ἔφη. Μακρόν, ἦν  δ’   ἐγώ, τὸν θάνατον αὑτῷ ποιήσας.
[406]   τέχνης ἠνέγκατο. (Οἷον εἰκός, ἦν  δ’   ἐγώ, τὸν μὴ εἰδότα ὅτι
[405]   αἴσχιστον. Η δοκεῖ σοι, ἦν  δ’   ἐγώ, τούτου αἴσχιον εἶναι τοῦτο,
[404]   εἴη τούτοις; Ισως. Ἀλλ’ ἦν  δ’   ἐγώ, ὑπνώδης αὕτη γέ τις
[417]   τούτων οὖν πάντων ἕνεκα, ἦν  δ'   ἐγώ, φῶμεν οὕτω δεῖν κατεσκευάσθαι
[396]   Ἀληθέστατα, ἔφη. Τί δέ; ἦν  δ’   ἐγώ· χαλκεύοντας τι ἄλλο
[410]   δ’ ὅς. Αρ’ οὖν, ἦν  δ’   ἐγώ, Γλαύκων, καὶ οἱ
[401]   οὕτω τραφεῖεν. Αρ’ οὖν, ἦν  δ’   ἐγώ, Γλαύκων, τούτων ἕνεκα
[394]   τοῖς ἐκείνου βέλεσιν. οὕτως, ἦν  δ’   ἐγώ, ἑταῖρε, ἄνευ (μιμήσεως
[395]   ὅς. Οὐ δὴ ἐπιτρέψομεν, ἦν  δ’   ἐγώ, ὧν φαμὲν κήδεσθαι καὶ
[405]   ἄτοπα νοσημάτων ὀνόματα. Οἷα, ἦν  δ’   ἐγώ, ὡς οἶμαι, οὐκ ἦν
[407]   μὴ τὰ πολιτικὰ βλάπτοι, τὰ  δ’   εἴσω διὰ παντὸς νενοσηκότα σώματα
[390]   τράπεζαι (σίτου καὶ κρειῶν, μέθυ  δ’   ἐκ κρητῆρος ἀφύσσων οἰνοχόος φορέῃσι
[386]   δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσι καὶ ψυχὴ  δ’   ἐκ ῥεθέων πταμένη Αϊδόσδε βεβήκει,
[393]   ἔφη γηράσειν μετὰ οὗ· ἀπιέναι  δ’   ἐκέλευεν καὶ μὴ ἐρεθίζειν, ~(ἵνα
[389]   οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ’ ἔχων, κραδίην  δ’   ἐλάφοιο ~(καὶ τὰ τούτων ἑξῆς
[401]   κακολογίας καὶ κακοηθείας ἀδελφά, τὰ  δ’   ἐναντία τοῦ ἐναντίου, σώφρονός τε
[392]   μὲν τοιαῦτα ἀπερεῖν λέγειν, τὰ  δ’   ἐναντία τούτων προστάξειν ᾄδειν τε
[412]   οὐ γεωργικώτατοι γίγνονται; Ναί. Νῦν  δ’   ἐπειδὴ φυλάκων αὐτοὺς ἀρίστους δεῖ
[411]   ἀχρήστου καὶ σκληροῦ ἐποίησεν· ὅταν  δ’   ἐπέχων μὴ ἀνιῇ ἀλλὰ κηλῇ,
[415]   αὐτοῖς, διὸ τιμιώτατοί εἰσιν· ὅσοι  δ’   ἐπίκουροι, ἄργυρον· σίδηρον δὲ καὶ
[389]   λέγει τέττα, σιωπῇ ἧσο, ἐμῷ  δ’   ἐπιπείθεο μύθῳ, καὶ τὰ τούτων
[410]   τραφὲν ἀνδρεῖον ἂν εἴη, μᾶλλον  δ’   ἐπιταθὲν τοῦ δέοντος σκληρόν τε
[416]   πᾶς βουλόμενος εἴσεισι· τὰ  δ’   ἐπιτήδεια, ὅσων δέονται ἄνδρες ἀθληταὶ
[388]   ἐξονομακλήδην ὀνομάζοντ’ ἄνδρα ἕκαστον. πολὺ  δ’   ἔτι τούτων μᾶλλον δεησόμεθα μήτοι
[417]   γεωργοὶ ἀντὶ φυλάκων ἔσονται, (δεσπόται  δ'   ἐχθροὶ ἀντὶ συμμάχων τῶν ἄλλων
[408]   ἐπ’ ἤπια φάρμακ’ ἔπασσον, ὅτι  δ’   ἐχρῆν μετὰ τοῦτο πιεῖν
[400]   ταῦτά γε λόγῳ ἀκολουθητέον. Τί  δ’   τρόπος τῆς λέξεως, ἦν
[390]   ἀκούειν νέῳ; τὸ λιμῷ  δ’   οἴκτιστον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν;
[388]   περὶ ἄστυ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι, ἐμὸν  δ’   ὀλοφύρεται ἦτορ· καὶ αἲ αἲ
[388]   ὕπτιον, ἄλλοτε δὲ πρηνῆ, τοτὲ  δ’   ὀρθὸν ἀναστάντα πλωΐζοντ’ ἀλύοντ’ ἐπὶ
[410]   καὶ πόνους μεταχειριεῖται. Ορθότατα,  δ’   ὅς. Αρ’ οὖν, ἦν δ’
[413]   τι δείσαντες. Εοικε γάρ,  δ’   ὅς, γοητεύειν πάντα ὅσα ἀπατᾷ.
[395]   μιμήματά ἐστιν ἀφομοιώματα. Ἀληθέστατα,  δ’   ὅς. Εἰ ἄρα τὸν πρῶτον
[389]   τε καὶ ὀλέθριον. Εάνπερ,  δ’   ὅς, ἐπί γε λόγῳ ἔργα
[392]   ἀμφοτέρων περαίνουσιν; Καὶ τοῦτο,  δ’   ὅς, ἔτι δέομαι σαφέστερον μαθεῖν.
[399]   πόλιν. Σωφρονοῦντές γε ἡμεῖς,  δ’   ὅς. Ιθι δή, ἔφην, καὶ
[398]   συμποτικαὶ τῶν ἁρμονιῶν; Ιαστί,  δ’   ὅς, καὶ λυδιστὶ αὖ τινες
[399]   ὄντα μίμημα; Δῆλα δή,  δ’   ὅς. Λύρα δή σοι, ἦν
[403]   τοῦ καλοῦ ἐρωτικά. Σύμφημι,  δ’   ὅς. Μετὰ δὴ μουσικὴν γυμναστικῇ
[413]   δοκεῖ σοι εἶναι; Ἀλλ’  δ’   ὅς, ὀρθῶς λέγεις, καί μοι
[395]   τὴν διάνοιαν; Καὶ μάλα,  δ’   ὅς. Οὐ δὴ ἐπιτρέψομεν, ἦν
[392]   Καὶ Ἀδείμαντος, Τοῦτο,  δ’   ὅς, οὐ μανθάνω ὅτι λέγεις.
[412]   οὐκέτι χαλεπὰ εὑρεῖν. Ισως,  δ’   ὅς, οὐ χαλεπά. Εἶεν, ἦν
[390]   Οὐ μὰ τὸν Δία,  δ’   ὅς, οὔ μοι φαίνεται ἐπιτήδειον.
[399]   ἐκείνου ὀργάνων. Μὰ Δία,  δ’   ὅς, οὔ μοι φαινόμεθα. Καὶ
[395]   δεήσομεν. Παντάπασι μὲν οὖν,  δ’   ὅς. Οὐδέ γε δούλας τε
[403]   τὰ ἀφροδίσια; Οὐκ ἔχω,  δ’   ὅς, οὐδέ γε μανικωτέραν. Ο
[403]   μουσικῶς ἐρᾶν; Καὶ μάλα,  δ’   ὅς. Οὐδὲν ἄρα προσοιστέον μανικὸν
[399]   κάλλιστα, ταύτας λεῖπε. Ἀλλ’  δ’   ὅς, οὐκ ἄλλας αἰτεῖς λείπειν
[386]   τὸ δεῖμα; Μὰ Δία,  δ’   ὅς, οὐκ ἔγωγε. Τί δέ;
[389]   ἐὰν θεούς. Πολὺ μέντοι,  δ’   ὅς. Οὐκοῦν Ομήρου οὐδὲ τὰ
[411]   καὶ ἀχαριστίας ζῇ. Παντάπασιν,  δ’   ὅς, οὕτως ἔχει. Επὶ δὴ
[414]   ἀκριβείας, εἰρῆσθαι. Καὶ ἐμοί,  δ’   ὅς, οὕτως πῃ φαίνεται. (Αρ’
[410]   τοὐναντίον διατεθῶσιν; Τίνος δέ,  δ’   ὅς, πέρι λέγεις; (Ἀγριότητός τε
[416]   αὐτῶν. Καὶ ὀρθῶς γε,  δ’   ὅς. Πρὸς τοίνυν τῇ παιδείᾳ
[416]   κυνῶν λύκοις ὁμοιωθῆναι. Δεινόν,  δ’   ὅς· πῶς δ’ οὔ; (Οὐκοῦν
[407]   Ναὶ μὰ τὸν Δία,  δ’   ὅς. σχεδόν γέ τι πάντων
[408]   οὐκ ἦν θεοῦ. Ορθότατα,  δ’   ὅς, ταῦτά γε. ἀλλὰ περὶ
[400]   λόγος τούτοις. Ἀλλὰ μήν,  δ’   ὅς, ταῦτά γε λόγῳ ἀκολουθητέον.
[403]   γῆς ἐστιν. Γελοῖον γάρ,  δ’   ὅς, τόν γε φύλακα φύλακος
[417]   μή; Πάνυ γε,  δ'   ὃς Γλαύκων.
[415]   ἂν ὑμῖν αὐτοῖς γεννῷτε, (ἔστι  δ’   ὅτε ἐκ χρυσοῦ γεννηθείη ἂν
[387]   καπνός, ᾤχετο τετριγυῖα καὶ ὡς  δ’   ὅτε νυκτερίδες μυχῷ ἄντρου θεσπεσίοιο
[394]   ὥστ’ εἶναί που ἐλλόγιμος; Τί  δ’   οὐ μέλλει; Οὐκοῦν καὶ περὶ
[394]   ἂν ἐπιτήδευμα καλῶς ἐπιτηδεύοι, πολλὰ  δ’   οὔ, ἀλλ’ εἰ τοῦτο ἐπιχειροῖ,
[398]   ἀκολουθεῖν δεῖ τῷ λόγῳ. Πῶς  δ’   οὔ; Ἀλλὰ μέντοι θρήνων γε
[400]   ἀρρύθμῳ ἀκολουθεῖ, δύνασαι διελέσθαι; Πῶς  δ’   οὔ; (Ἀλλὰ μὴν τὸ εὔρυθμόν
[410]   δεῖ αὐτὰς πρὸς ἀλλήλας; Πῶς  δ’   οὔ; ~Καὶ τοῦ μὲν ἡρμοσμένου
[416]   Δεινόν, δ’ ὅς· πῶς  δ’   οὔ; (Οὐκοῦν φυλακτέον παντὶ τρόπῳ
[389]   δεήσει ἡμῖν τοῖς νεανίαις; Πῶς  δ’   οὔ; Σωφροσύνης δὲ ὡς πλήθει
[402]   τό γε κάλλιστον ἐρασμιώτατον; Πῶς  δ’   οὔ; Τῶν δὴ ὅτι μάλιστα
[388]   ἐγὼ δειλή, ὤμοι δυσαριστοτόκεια· εἰ  δ’   οὖν θεούς, μήτοι τόν γε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006