Alphabétiquement     [«   »]
τινος 3
τινὸς 1
τινων 1
τις 34
Τίς 1
τισαίμην 1
τισὶν 2
Fréquences     [«    »]
33 δέ
32
32 Οὐκοῦν
34 τις
35 εἰς
36 ἡμῖν
36 τι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III

τις


Pages
[393]   γέ τινα λέγῃ ῥῆσιν ὥς  τις   ἄλλος ὤν, ἆρ’ οὐ τότε
[404]   οὖν βελτίστη γυμναστικὴ ἀδελφή  τις   ἂν εἴη τῆς ἁπλῆς μουσικῆς
[388]   λεγομένων, σχολῇ ἂν ἑαυτόν γέ  τις   ἄνθρωπον ὄντα ἀνάξιον ἡγήσαιτο τούτων
[397]   τὰς μεταβολὰς ἔχει, καὶ ἐάν  τις   ἀποδιδῷ πρέπουσαν ἁρμονίαν καὶ ῥυθμὸν
[387]   θεσπεσίοιο τρίζουσαι ποτέονται, ἐπεί κέ  τις   ἀποπέσῃσιν ὁρμαθοῦ ἐκ πέτρης, ἀνά
[387]   φέρειν δὲ ὡς πρᾳότατα, ὅταν  τις   αὐτὸν τοιαύτη συμφορὰ καταλάβῃ. Πολύ
[406]   τομῇ χρησάμενος ἀπηλλάχθαι· ἐὰν δέ  τις   αὐτῷ μακρὰν δίαιταν προστάττῃ, πιλίδιά
[412]   εἶεν. χορείας γὰρ τί ἄν  τις   διεξίοι τῶν τοιούτων καὶ θήρας
[399]   ἀγροὺς τοῖς νομεῦσι σύριγξ ἄν  τις   εἴη. Ως γοῦν, ἔφη,
[390]   ἆρα καλῶς, καὶ ὅσα ἄλλα  τις   ἐν λόγῳ ἐν ποιήσει
[414]   τε καὶ ἀμύνειν αὐτούς, ἐάν  τις   ἐπ’ αὐτὴν ἴῃ, καὶ ὑπὲρ
[386]   καὶ πόποι, ῥά  τις   ἔστι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισιν
[388]   δεῖ εἶναι. σχεδὸν γὰρ ὅταν  τις   ἐφιῇ ἰσχυρῷ γέλωτι, ἰσχυρὰν καὶ
[413]   βιασθέντας λέγω οὓς ἂν ὀδύνη  τις   ἀλγηδὼν μεταδοξάσαι ποιήσῃ. Καὶ
[388]   ἐσήμαινεν· πειστέον, ἕως ἄν  τις   ἡμᾶς ἄλλῳ καλλίονι πείσῃ. Οὐ
[414]   δὲ μὴ τοιοῦτον ἀποκριτέον. τοιαύτη  τις,   ἦν δ’ ἐγώ, δοκεῖ μοι,
[415]   πολέμιος ὥσπερ λύκος ἐπὶ ποίμνην  τις   ἴοι· στρατοπεδευσάμενοι δέ, θύσαντες οἷς
[404]   δ’ ἐγώ, ὑπνώδης αὕτη γέ  τις   καὶ σφαλερὰ πρὸς ὑγίειαν.
[402]   σωφροσύνῃ καὶ ἡδονῇ ὑπερβαλλούσῃ ἔστι  τις   κοινωνία; Καὶ πῶς; ἔφη,
[412]   ταῦτα. Κήδοιτο δέ γ’ ἄν  τις   μάλιστα τούτου τυγχάνοι φιλῶν.
[415]   (ἔνδον μάλιστ’ ἂν κατέχοιεν, εἴ  τις   μὴ ἐθέλοι τοῖς νόμοις πείθεσθαι,
[405]   αἴσχιον εἶναι τοῦτο, ὅταν δή  τις   μὴ μόνον τὸ πολὺ τοῦ
[411]   Καὶ μάλα. Οὐκοῦν ὅταν μέν  τις   μουσικῇ παρέχῃ καταυλεῖν καὶ καταχεῖν
[416]   τῇ παιδείᾳ ταύτῃ φαίη ἄν  τις   νοῦν ἔχων δεῖν καὶ τὰς
[393]   διάνοιαν ἄλλοσε τρέπειν ὡς ἄλλος  τις   λέγων αὐτός· τὰ
[404]   τά γε τοιαῦτα μάθοι ἄν  τις.   οἶσθα γὰρ ὅτι ἐπὶ στρατιᾶς
[393]   μιμεῖσθαί ἐστιν ἐκεῖνον ἄν  τις   ὁμοιοῖ; Τί μήν; Εν δὴ
[401]   εὐσχημοσύνην, καὶ ποιεῖ εὐσχήμονα, (ἐάν  τις   ὀρθῶς τραφῇ, εἰ δὲ μή,
[389]   λόγου κρατουμένους ὑπὸ (γέλωτος ἄν  τις   ποιῇ, ἀποδεκτέον, πολὺ δὲ ἧττον,
[403]   ἄλλα οὕτως ὁμιλεῖν πρὸς ὅν  τις   σπουδάζοι, ὅπως μηδέποτε δόξει (μα(
[394]   ταύτης αὖ ἐναντία γίγνεται, ὅταν  τις   τὰ τοῦ ποιητοῦ τὰ μεταξὺ
[413]   προθεμένοις ἔργα ἐν οἷς ἄν  τις   τὸ τοιοῦτον μάλιστα ἐπιλανθάνοιτο καὶ
[389]   λέγοντι ὅπως αὐτὸς  τις   τῶν συνναυτῶν πράξεως ἔχει. Ἀληθέστατα,
[415]   καὶ ἂν αὖ ἐκ τούτων  τις   ὑπόχρυσος ὑπάργυρος φυῇ, τιμήσαντες
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006