Alphabétiquement     [«   »]
ὅταν 19
ὅτε 5
Οτι 1
ὅτι 62
ὅτου 1
Οὐ 15
οὐ 55
Fréquences     [«    »]
56 εἶναι
56 τοῦ
56 τοὺς
62 ὅτι
71 μὴ
71 τὰ
72 ἐγώ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III

ὅτι


Pages
[395]   εἶναι (ἀπολαύσωσιν. οὐκ ᾔσθησαι  ὅτι   αἱ μιμήσεις, ἐὰν ἐκ νέων
[398]   ἃς δεῖ ἐπιεικεῖς εἶναι, μὴ  ὅτι   ἀνδράσι. Πάνυ γε. Ἀλλὰ μὴν
[406]   δ’ ἐγώ, τὸν μὴ εἰδότα  ὅτι   Ἀσκληπιὸς οὐκ ἀγνοίᾳ οὐδὲ ἀπειρίᾳ
[401]   εἰ δὲ μή, τοὐναντίον; καὶ  ὅτι   αὖ τῶν παραλειπομένων καὶ μὴ
[415]   φυλάξουσι μηδὲν ὡς τοὺς ἐκγόνους,  ὅτι   αὐτοῖς τούτων ἐν ταῖς ψυχαῖς
[405]   ἦν ἐπ’ Ἀσκληπιοῦ. (τεκμαίρομαι δέ,  ὅτι   αὐτοῦ οἱ ὑεῖς ἐν Τροίᾳ
[403]   οὖν. Μέθης μὲν δὴ εἴπομεν  ὅτι   ἀφεκτέον αὐτοῖς· παντὶ γάρ που
[412]   τοὺς ἀρχομένους, δῆλον; Δῆλον. Καὶ  ὅτι   γε τοὺς ἀρίστους αὐτῶν; Καὶ
[408]   ἐκμυζήσαντες ἐπ’ ἤπια φάρμακ’ ἔπασσον,  ὅτι   δ’ ἐχρῆν μετὰ τοῦτο
[416]   μέντοι ἄρτι ἐλέγομεν, ἄξιον,  ὅτι   δεῖ (αὐτοὺς τῆς ὀρθῆς τυχεῖν
[390]   φιλοχρημάτους. (Οὐδαμῶς. Οὐδ’ ᾀστέον αὐτοῖς  ὅτι   δῶρα θεοὺς πείθει, δῶρ’ αἰδοίους
[394]   καὶ τοῦτο τοῖς ἔμπροσθεν ἕπεται,  ὅτι   εἷς ἕκαστος ἓν μὲν ἂν
[392]   λέγουσιν περὶ ἀνθρώπων τὰ μέγιστα,  ὅτι   εἰσὶν ἄδικοι μὲν εὐδαίμονες πολλοί,
[391]   οὔτε ἀληθῆ· ἐπεδείξαμεν γάρ που  ὅτι   ἐκ θεῶν κακὰ γίγνεσθαι ἀδύνατον.
[404]   μάθοι ἄν τις. οἶσθα γὰρ  ὅτι   ἐπὶ στρατιᾶς ἐν ταῖς τῶν
[402]   (ἀσπάζεσθαι. Μανθάνω, ἦν δ’ ἐγώ·  ὅτι   ἔστιν σοι γέγονεν παιδικὰ
[394]   καταλείπῃ. Καὶ τοῦτο, ἔφη, μανθάνω,  ὅτι   ἔστιν τὸ περὶ τὰς τραγῳδίας
[410]   νέοι, ἦν δ’ ἐγώ, δῆλον  ὅτι   εὐλαβήσονταί σοι δικαστικῆς εἰς χρείαν
[394]   τὸ πρὸ τούτου δὴ ἀναμνήσθητι,  ὅτι   ἔφαμεν μὲν λεκτέον ἤδη
[393]   φράσω. εἰ γὰρ Ομηρος εἰπὼν  ὅτι   ἦλθεν Χρύσης τῆς τε
[407]   χρῆσθαι. ~(Αρα, ἦν δ’ ἐγώ,  ὅτι   ἦν τι αὐτῷ ἔργον,
[416]   δὲ καὶ ἀργύριον εἰπεῖν αὐτοῖς  ὅτι   θεῖον παρὰ θεῶν ἀεὶ ἐν
[404]   πρὸς ὑγίειαν. οὐχ ὁρᾷς  ὅτι   καθεύδουσί τε τὸν βίον καί,
[407]   δύσκολος. Τὸ δὲ δὴ μέγιστον,  ὅτι   καὶ πρὸς μαθήσεις ἁστινασοῦν καὶ
[408]   λέγω, ἐχρῶντο; οὐ μέμνησαι  ὅτι   καὶ τῷ Μενέλεῳ ἐκ τοῦ
[392]   δ’ ὅς, οὐ μανθάνω  ὅτι   λέγεις. (Ἀλλὰ μέντοι, ἦν δ’
[401]   ἕνεκα κυριωτάτη ἐν μουσικῇ τροφή,  ὅτι   μάλιστα καταδύεται εἰς τὸ ἐντὸς
[404]   ἀγρύπνους τε ἀνάγκη εἶναι καὶ  ὅτι   μάλιστα ὀξὺ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν
[393]   Χρύσης λέγει καὶ πειρᾶται (ἡμᾶς  ὅτι   μάλιστα ποιῆσαι μὴ Ομηρον δοκεῖν
[393]   οὐ τότε ὁμοιοῦν αὐτὸν φήσομεν  ὅτι   μάλιστα τὴν αὑτοῦ λέξιν ἑκάστῳ
[402]   Πῶς δ’ οὔ; Τῶν δὴ  ὅτι   μάλιστα τοιούτων ἀνθρώπων γε
[400]   Δί’ ἔφη, οὐκ ἔχω λέγειν.  ὅτι   μὲν γὰρ τρί’ ἄττα ἐστὶν
[412]   καὶ ἄρξονται; (Τί μήν; Οὐκοῦν  ὅτι   μὲν πρεσβυτέρους τοὺς ἄρχοντας δεῖ
[393]   τὸν θεόν; Εγωγε. Οἶσθ’ οὖν  ὅτι   μέχρι μὲν τούτων τῶν ἐπῶν
[410]   αἱρήσει, ὥστε μηδὲν ἰατρικῆς δεῖσθαι  ὅτι   μὴ ἀνάγκη; Εμοιγε δοκεῖ. Αὐτά
[395]   ἀκριβεῖς καὶ μηδὲν ἄλλο ἐπιτηδεύειν  ὅτι   μὴ εἰς τοῦτο φέρει, οὐδὲν
[396]   κακιόνων τύπους, ἀτιμάζων τῇ διανοίᾳ,  ὅτι   μὴ παιδιᾶς χάριν. Εἰκός, ἔφη.
[405]   ἰατρικῆς, ἦν δ’ ἐγώ, δεῖσθαι  ὅτι   μὴ τραυμάτων ἕνεκα τινων
[387]   οὔ. φαμὲν δὲ δὴ  ὅτι   ἐπιεικὴς ἀνὴρ τῷ ἐπιεικεῖ,
[410]   ἦν δ’ ἐγώ Εγωγε, ἔφη·  ὅτι   οἱ μὲν γυμναστικῇ ἀκράτῳ χρησάμενοι
[395]   Εγωγε· καὶ ἀληθῆ γε λέγεις,  ὅτι   οὐ δύνανται οἱ αὐτοί. Οὐδὲ
[406]   τὰ τούτοις ἑπόμενα, ταχὺ εἶπεν  ὅτι   οὐ σχολὴ κάμνειν οὐδὲ λυσιτελεῖ
[391]   δ’ ἐγώ, δι’ Ομηρον λέγειν  ὅτι   οὐδ’ ὅσιον ταῦτά γε κατὰ
[393]   ἀλλ’ ἔτι ὡς Ομηρος, οἶσθ’  ὅτι   οὐκ ἂν μίμησις ἦν ἀλλὰ
[393]   εἴη. ἵνα δὲ μὴ εἴπῃς  ὅτι   οὐκ αὖ μανθάνεις, ὅπως ἂν
[397]   ἁρμόττειν φαίης τῇ (ἡμετέρᾳ πολιτείᾳ,  ὅτι   οὐκ ἔστιν διπλοῦς ἀνὴρ παρ’
[398]   καὶ ἡδύν, εἴποιμεν δ’ ἂν  ὅτι   οὐκ ἔστιν τοιοῦτος ἀνὴρ ἐν
[406]   οὐ κατέδειξεν αὐτό, ἀλλ’ εἰδὼς  ὅτι   πᾶσι τοῖς εὐνομουμένοις ἔργον τι
[394]   περὶ μιμήσεως αὐτὸς λόγος,  ὅτι   πολλὰ αὐτὸς μιμεῖσθαι εὖ
[394]   Μάνθανε τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ,  ὅτι   ταύτης αὖ ἐναντία γίγνεται, ὅταν
[406]   Οὔκ, εἴ γ’ ἐννοεῖς, εἶπον,  ὅτι   τῇ παιδαγωγικῇ τῶν νοσημάτων ταύτῃ
[394]   ἔμπροσθεν οὐχ οἷός τ’ ἦ,  ὅτι   τῆς ποιήσεώς τε καὶ (μυθο(
[389]   ὡς ἐν φαρμάκου εἴδει, δῆλον  ὅτι   τό γε τοιοῦτον ἰατροῖς δοτέον,
[398]   μὲν τόδε ἱκανῶς ἔχεις (λέγειν,  ὅτι   τὸ μέλος ἐκ τριῶν ἐστιν
[400]   οὐκ ἔγωγε. Ἀλλὰ τόδε γε,  ὅτι   τὸ τῆς εὐσχημοσύνης τε καὶ
[407]   ἐγώ· καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ,  ὅτι   τοιοῦτος ἦν, ~(οὐχ ὁρᾷς ὡς
[392]   ὑπέλαβες. (Οὐκοῦν περί γε ἀνθρώπων  ὅτι   τοιούτους δεῖ λόγους λέγεσθαι, τότε
[412]   σχεδὸν γάρ τι δῆλα δὴ  ὅτι   τούτοις ἑπόμενα δεῖ αὐτὰ εἶναι,
[404]   καὶ οἱ ἄλλοι ἀσκηταὶ ἴσασιν,  ὅτι   τῷ μέλλοντι σώματι εὖ ἕξειν
[413]   μεταπεισθέντας λέγω καὶ τοὺς ἐπιλανθανομένους,  ὅτι   τῶν μὲν χρόνος, τῶν δὲ
[394]   τοίνυν αὐτὸ ἦν ἔλεγον,  ὅτι   χρείη διομολογήσασθαι πότερον ἐάσομεν τοὺς
[399]   φίλε, ἐπὶ πολεμικῶν ἀνδρῶν ἔσθ’  ὅτι   χρήσῃ; Οὐδαμῶς, ἔφη· ἀλλὰ κινδυνεύει
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006