Alphabétiquement     [«   »]
μέτρου 1
μέχρι 2
Μὴ 1
μὴ 71
μή 9
μηδ 3
μηδαμῇ 1
Fréquences     [«    »]
62 ὅτι
56 τοῦ
56 τοὺς
71 μὴ
71 τὰ
72 ἐγώ
75 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III

μὴ


Pages
[398]   ἐστίν, οὐδὲν δήπου διαφέρει τοῦ  μὴ   ᾀδομένου λόγου πρὸς τὸ ἐν
[404]   σίτων καὶ εἱλήσεων καὶ χειμώνων  μὴ   ἀκροσφαλεῖς εἶναι πρὸς ὑγίειαν. Φαίνεταί
[410]   ὥστε μηδὲν ἰατρικῆς δεῖσθαι ὅτι  μὴ   ἀνάγκη; Εμοιγε δοκεῖ. Αὐτά γε
[411]   σκληροῦ ἐποίησεν· ὅταν δ’ ἐπέχων  μὴ   ἀνιῇ ἀλλὰ κηλῇ, τὸ δὴ
[390]   τοῖς Ἀχαιοῖς, ἄνευ δὲ δώρων  μὴ   ἀπαλλάττεσθαι τῆς μήνιος. οὐδ’ αὐτὸν
[413]   καὶ δυσεξαπάτητον ἐγκριτέον, τὸν δὲ  μὴ   ἀποκριτέον. γάρ; Ναί. Καὶ
[411]   μάλα, μουσικῆς δὲ καὶ φιλοσοφίας  μὴ   ἅπτηται; οὐ πρῶτον μὲν εὖ
[396]   ἀπεικάζειν ἑαυτὸν τῷ χείρονι, εἰ  μὴ   ἄρα κατὰ βραχύ, ὅταν τι
[393]   ἀπιέναι καὶ αὖθις μὴ ἐλθεῖν,  μὴ   αὐτῷ τό τε σκῆπτρον καὶ
[410]   διὰ βίου ὁμιλήσωσιν, μουσικῆς δὲ  μὴ   ἅψωνται; αὖ ὅσοι ἂν
[399]   αὖ ἐν εἰρηνικῇ τε καὶ  μὴ   βιαίῳ ἀλλ’ ἐν ἑκουσίᾳ πράξει
[386]   ἄλλῳ ἀνδρὶ παρ’ ἀκλήρῳ,  μὴ   βίοτος πολὺς εἴη πᾶσιν
[414]   ἐντὸς φιλίων, ὅπως οἱ μὲν  μὴ   βουλήσονται, οἱ δὲ μὴ δυνήσονται
[412]   συμβαίνειν καὶ ἑαυτῷ εὖ πράττειν,  μὴ   δέ, τοὐναντίον. Οὕτως, ἔφη. Εκλεκτέον
[414]   καὶ φυλάκων, ὡς ἐν τύπῳ,  μὴ   δι’ ἀκριβείας, εἰρῆσθαι. Καὶ ἐμοί,
[407]   ἕτερα τοιαῦτα φυτεύειν, ἀλλὰ τὸν  μὴ   δυνάμενον ἐν τῇ καθεστηκυίᾳ (περιόδῳ
[414]   μὲν μὴ βουλήσονται, οἱ δὲ  μὴ   δυνήσονται κακουργεῖν, τοὺς δὲ νέους,
[415]   μάλιστ’ ἂν κατέχοιεν, εἴ τις  μὴ   ἐθέλοι τοῖς νόμοις πείθεσθαι, τούς
[411]   ἐπὶ ψυχὴν καὶ σῶμα, εἰ  μὴ   εἰ πάρεργον, ἀλλ’ ἐπ’ ἐκείνω,
[403]   μᾶλλον ἐγχωρεῖ φύλακι μεθυσθέντι  μὴ   εἰδέναι ὅπου γῆς ἐστιν. Γελοῖον
[406]   εἰκός, ἦν δ’ ἐγώ, τὸν  μὴ   εἰδότα ὅτι Ἀσκληπιὸς οὐκ ἀγνοίᾳ
[391]   αὐτὰ ἔργα φάναι τούτους  μὴ   εἶναι θεῶν παῖδας, ἀμφότερα δὲ
[393]   διήγησις γεγονυῖα εἴη. ἵνα δὲ  μὴ   εἴπῃς ὅτι οὐκ αὖ μανθάνεις,
[395]   καὶ μηδὲν ἄλλο ἐπιτηδεύειν ὅτι  μὴ   εἰς τοῦτο φέρει, οὐδὲν δὴ
[395]   ἄλλο μηδὲν τῶν αἰσχρῶν, ἵνα  μὴ   ἐκ τῆς μιμήσεως τοῦ εἶναι
[387]   δὲ ὑπὲρ τῶν φυλάκων φοβούμεθα  μὴ   ἐκ τῆς τοιαύτης φρίκης θερμότεροι
[393]   νῦν τε ἀπιέναι καὶ αὖθις  μὴ   ἐλθεῖν, μὴ αὐτῷ τό τε
[401]   ἐατέος παρ’ ἡμῖν δημιουργεῖν, ἵνα  μὴ   ἐν κακίας εἰκόσι τρεφόμενοι ἡμῖν
[416]   εἶναι παύσει (αὐτούς, κακουργεῖν τε  μὴ   ἐπαρεῖ περὶ τοὺς ἄλλους πολίτας.
[393]   οὗ· ἀπιέναι δ’ ἐκέλευεν καὶ  μὴ   ἐρεθίζειν, ~(ἵνα σῶς οἴκαδε ἔλθοι.
[392]   ἕνεκα παυστέον τοὺς τοιούτους μύθους,  ~μὴ   ἡμῖν πολλὴν (εὐχέρειαν ἐντίκτωσι τοῖς
[391]   λαβόντα νεκροῦ (ἀπολύειν, ἄλλως δὲ  μὴ   θέλειν. Οὔκουν δίκαιόν γε, ἔφη,
[406]   τὰ ἑαυτοῦ πράττων· ἐὰν δὲ  μὴ   ἱκανὸν τὸ σῶμα ὑπενεγκεῖν,
[401]   ὅτι αὖ τῶν παραλειπομένων καὶ  μὴ   καλῶς δημιουργηθέντων μὴ καλῶς
[401]   καὶ μὴ καλῶς δημιουργηθέντων  μὴ   καλῶς φύντων ὀξύτατ’ ἂν αἰσθάνοιτο
[388]   οἱ νέοι σπουδῇ ἀκούοιεν καὶ  μὴ   καταγελῷεν ὡς ἀναξίως λεγομένων, σχολῇ
[402]   ἱκανῶς εἴχομεν, ὅτε τὰ στοιχεῖα  μὴ   λανθάνοι ἡμᾶς ὀλίγα ὄντα ἐν
[391]   εἶναι θεῶν παῖδας, ἀμφότερα δὲ  μὴ   λέγειν, μηδὲ ἡμῖν ἐπιχειρεῖν πείθειν
[400]   ἕπεσθαι καὶ τὸ μέλος, ἀλλὰ  μὴ   λόγον ποδί τε καὶ μέλει.
[400]   λόγῳ, ὥσπερ ἄρτι ἐλέγετο, ἀλλὰ  μὴ   λόγος τούτοις. Ἀλλὰ μήν,
[386]   τοῖς ἐπιχειροῦσιν λέγειν, καὶ δεῖσθαι  μὴ   λοιδορεῖν ἁπλῶς οὕτως τὰ ἐν
[403]   ὅσον τοὺς (τύπους ὑφηγησαίμεθα, ἵνα  μὴ   μακρολογῶμεν, ὀρθῶς ἂν ποιοῖμεν; Πάνυ
[407]   τῷ πλουσίῳ (καὶ ἀβίωτον τῷ  μὴ   μελετῶντι, νοσοτροφία τεκτονικῇ μὲν
[405]   εἶναι τοῦτο, ὅταν δή τις  μὴ   μόνον τὸ πολὺ τοῦ βίου
[405]   δεῖσθαι ἰατρῶν καὶ δικαστῶν ἄκρων  μὴ   μόνον τοὺς φαύλους τε καὶ
[407]   ἐν τῇ καθεστηκυίᾳ (περιόδῳ ζῆν  μὴ   οἴεσθαι δεῖν θεραπεύειν, ὡς οὔτε
[401]   μηδενὶ δημιουργουμένῳ ἐμποιεῖν,  μὴ   οἷός τε ὢν οὐκ ἐατέος
[393]   πειρᾶται (ἡμᾶς ὅτι μάλιστα ποιῆσαι  μὴ   Ομηρον δοκεῖν εἶναι τὸν λέγοντα
[398]   γυναιξὶν ἃς δεῖ ἐπιεικεῖς εἶναι,  μὴ   ὅτι ἀνδράσι. Πάνυ γε. Ἀλλὰ
[396]   τύπους, ἀτιμάζων τῇ διανοίᾳ, ὅτι  μὴ   παιδιᾶς χάριν. Εἰκός, ἔφη. Οὐκοῦν
[408]   πάσας (νόσους κάμοιεν καὶ εἶεν  μὴ   πάνυ ὑγιεινοὶ φύσει. οὐ γὰρ
[401]   ἤθους ἐμποιεῖν τοῖς ποιήμασιν  μὴ   παρ’ ἡμῖν ποιεῖν, καὶ
[405]   διεξόδους διεξελθὼν ἀποστραφῆναι λυγιζόμενος, ὥστε  μὴ   παρασχεῖν δίκην, καὶ ταῦτα σμικρῶν
[416]   κεκτημένον μηδεμίαν μηδένα ἰδίαν, ἂν  μὴ   πᾶσα ἀνάγκη· ἔπειτα οἴκησιν καὶ
[386]   γονέας τήν τε ἀλλήλων φιλίαν  μὴ   περὶ σμικροῦ ποιησομένοις. Καὶ οἶμαί
[388]   δεησόμεθα καὶ τῶν ἄλλων ποιητῶν  μὴ   ποιεῖν Ἀχιλλέα θεᾶς παῖδα ἄλλοτ’
[399]   ἡμῖν εἴη τὸ περὶ ῥυθμούς,  μὴ   ποικίλους αὐτοὺς διώκειν μηδὲ παντοδαπὰς
[407]   τι αὐτῷ ἔργον, εἰ  μὴ   πράττοι, οὐκ ἐλυσιτέλει ζῆν; Δῆλον,
[389]   νεώς τε καὶ τῶν ναυτῶν  μὴ   τὰ ὄντα λέγοντι ὅπως
[407]   τὴν εἰωθυῖαν προστάττειν δίαιταν, ἵνα  μὴ   τὰ πολιτικὰ βλάπτοι, τὰ δ’
[389]   τῶν τοῦ αὑτοῦ σώματος παθημάτων  μὴ   τἀληθῆ λέγειν, πρὸς κυβερνήτην
[414]   μέγιστα γέρα λαγχάνοντα· τὸν δὲ  μὴ   τοιοῦτον ἀποκριτέον. τοιαύτη τις, ἦν
[416]   οὔ; (Οὐκοῦν φυλακτέον παντὶ τρόπῳ  μὴ   τοιοῦτον ἡμῖν οἱ ἐπίκουροι ποιήσωσι
[397]   ~(Οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ,  μὴ   τοιοῦτος αὖ, ὅσῳ ἂν φαυλότερος
[392]   τῷ ἔχοντι, ἐάντε δοκῇ ἐάντε  μὴ   τοιοῦτος εἶναι; Ἀληθέστατα, ἔφη. Τὰ
[391]   ἀλλὰ προσαναγκάζωμεν τοὺς ποιητὰς  μὴ   τούτων αὐτὰ ἔργα φάναι
[405]   ἦν δ’ ἐγώ, δεῖσθαι ὅτι  μὴ   τραυμάτων ἕνεκα τινων ἐπετείων
[399]   τούτων πράξαντα κατὰ νοῦν, καὶ  μὴ   ὑπερηφάνως ἔχοντα, ἀλλὰ σωφρόνως τε
[414]   ἐπειδὰν εἴπω. Λέγ’ ἔφη, καὶ  μὴ   φοβοῦ. (Λέγω δή καίτοι οὐκ
[387]   τε καὶ τοὺς ἄλλους ποιητὰς  μὴ   χαλεπαίνειν ἂν διαγράφωμεν, οὐχ ὡς
[393]   δὲ τῶν βασιλέων, μετὰ τοῦτο  μὴ   ὡς Χρύσης γενόμενος ἔλεγεν ἀλλ’
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006