Alphabétiquement     [«   »]
περαιτέρω 1
περί 2
πέρι 6
περὶ 39
περιάψασθαι 1
περιεῖναι 1
περιόδῳ 1
Fréquences     [«    »]
39 εἰ
37
37 οἱ
39 περὶ
39 πρὸς
39 τῷ
43
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III

περὶ


Pages
[392]   ποιηταὶ καὶ λογοποιοὶ (κακῶς λέγουσιν  περὶ   ἀνθρώπων τὰ μέγιστα, ὅτι εἰσὶν
[392]   Πάνυ μὲν οὖν. Οὐκοῦν καὶ  περὶ   ἀνθρώπων τὸ λοιπὸν εἴη ἄν;
[388]   φάναι, φίλον ἄνδρα διωκόμενον  περὶ   ἄστυ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι, ἐμὸν δ’
[405]   καὶ ἐλεύθεροι πολλοὶ καὶ σφόδρα  περὶ   αὐτὰ σπουδάζωσιν; Τί γὰρ οὐ
[414]   πάντα πάσχειν τε καὶ γίγνεσθαι  περὶ   αὐτούς, ἦσαν δὲ τότε τῇ
[398]   ἂν εὕροι ἡμῖν λεκτέον  περὶ   αὐτῶν οἷα δεῖ εἶναι, εἴπερ
[392]   οἵους τε λεκτέον καὶ μή;  περὶ   γὰρ θεῶν ὡς δεῖ λέγεσθαι
[392]   ὡς δεῖ λέγεσθαι εἴρηται, καὶ  περὶ   δαιμόνων τε καὶ ἡρώων καὶ
[389]   περὶ πότους καὶ ἀφροδίσια καὶ  περὶ   ἐδωδὰς ἡδονῶν; Εμοιγε δοκεῖ. Τὰ
[386]   ~Πολιτεία Γ. (Τὰ μὲν δὴ  περὶ   θεούς, ἦν δ’ ἐγώ, τοιαῦτ’
[389]   Ομήρου οὐδὲ τὰ τοιαῦτα ἀποδεξόμεθα  περὶ   θεῶν ἄσβεστος δ’ ἄρ’ ἐνῶρτο
[398]   κινδυνεύει ἡμῖν τῆς μουσικῆς τὸ  περὶ   λόγους τε καὶ μύθους παντελῶς
[414]   ἀνῆκεν, καὶ νῦν δεῖ ὡς  περὶ   μητρὸς καὶ τροφοῦ τῆς χώρας
[394]   δ’ οὐ μέλλει; Οὐκοῦν καὶ  περὶ   μιμήσεως αὐτὸς λόγος, ὅτι
[403]   φαίνεται τέλος ἡμῖν ἔχειν  περὶ   μουσικῆς λόγος; οἷ γοῦν δεῖ
[389]   Ἀλλὰ μὴν καὶ ἀλήθειάν γε  περὶ   πολλοῦ ποιητέον. εἰ γὰρ ὀρθῶς
[389]   εἶναι, αὐτοὺς δὲ ἄρχοντας τῶν  περὶ   πότους καὶ ἀφροδίσια καὶ περὶ
[399]   ἁρμονίαις ἂν ἡμῖν εἴη τὸ  περὶ   ῥυθμούς, μὴ ποικίλους αὐτοὺς διώκειν
[386]   τήν τε ἀλλήλων φιλίαν μὴ  περὶ   σμικροῦ ποιησομένοις. Καὶ οἶμαί γ’
[403]   ὀξυτέραν ἔχεις εἰπεῖν ἡδονὴν τῆς  περὶ   τὰ ἀφροδίσια; Οὐκ ἔχω,
[396]   οἵᾳ ἡμεῖς ὀλίγον πρότερον διήλθομεν  περὶ   τὰ τοῦ Ομήρου ἔπη, καὶ
[394]   ἔφη, μανθάνω, ὅτι ἔστιν τὸ  περὶ   τὰς τραγῳδίας τοιοῦτον. Ορθότατα, ἔφην,
[396]   τούτοις, τι ἄλλο τῶν  περὶ   ταῦτα μιμητέον; Καὶ πῶς; ἔφη,
[387]   οὖν. Οὐκοῦν ἔτι καὶ τὰ  περὶ   ταῦτα ὀνόματα πάντα τὰ δεινά
[406]   μακρὰν δίαιταν προστάττῃ, πιλίδιά τε  περὶ   τὴν κεφαλὴν περιτιθεὶς καὶ τὰ
[389]   τἀληθῆ λέγειν, πρὸς κυβερνήτην  περὶ   τῆς νεώς τε καὶ τῶν
[405]   πεισθῇ καλλωπίζεσθαι, ὡς δεινὸς (ὢν  περὶ   τὸ ἀδικεῖν καὶ ἱκανὸς πάσας
[391]   τάς τε αὖ Εκτορος ἕλξεις  περὶ   τὸ σῆμα τὸ Πατρόκλου καὶ
[403]   ἱκανῶς θεραπεύσαντες παραδοῖμεν αὐτῇ τὰ  περὶ   τὸ σῶμα ἀκριβολογεῖσθαι, ἡμεῖς δὲ
[417]   μιαίνειν, ~διότι πολλὰ καὶ ἀνόσια  περὶ   τὸ τῶν (πολλῶν νόμισμα γέγονεν,
[404]   γυμναστική, καὶ μάλιστα τῶν  περὶ   τὸν πόλεμον. Πῇ δή; Καὶ
[407]   ἀεὶ καὶ ὠδίνοντα μήποτε λήγειν  περὶ   τοῦ σώματος. Εἰκός γε, ἔφη.
[408]   δ’ ὅς, ταῦτά γε. ἀλλὰ  περὶ   τοῦδε τί λέγεις, Σώκρατες;
[416]   (αὐτούς, κακουργεῖν τε μὴ ἐπαρεῖ  περὶ   τοὺς ἄλλους πολίτας. Καὶ ἀληθῶς
[407]   ἔφη, καὶ πρότερον. Μηδέν, εἶπον,  περὶ   τούτου αὐτῷ μαχώμεθα, ἀλλ’ ἡμᾶς
[386]   ὡς ἔοικεν, ἡμᾶς ἐπιστατεῖν καὶ  περὶ   τούτων τῶν μύθων τοῖς ἐπιχειροῦσιν
[393]   τε τῶν ἐν Ιλίῳ καὶ  περὶ   τῶν ἐν Ιθάκῃ καὶ ὅλῃ
[389]   ἰατρὸν ἀσκοῦντι πρὸς παιδοτρίβην  περὶ   τῶν τοῦ αὑτοῦ σώματος παθημάτων
[398]   τοῦτο, ἦν δ’ ἐγώ, τὸ  περὶ   ᾠδῆς τρόπου καὶ μελῶν λοιπόν;




Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006