Alphabétiquement     [«   »]
τέχνην 2
τέχνης 3
Τῇ 1
τῇ 50
τῇδε 1
τήκει 1
τὴν 46
Fréquences     [«    »]
48 γὰρ
50 Καὶ
48 οὐκ
50 τῇ
52 δὴ
52 τῆς
53 οὖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III

τῇ


Pages
[414]   περὶ αὐτούς, ἦσαν δὲ τότε  τῇ   ἀληθείᾳ ὑπὸ γῆς ἐντὸς πλαττόμενοι
[402]   οὐχ ἧττον λύπη; Ἀλλὰ  τῇ   ἄλλῃ ἀρετῇ; ~(Οὐδαμῶς. Τί δέ;
[410]   σοι δικαστικῆς εἰς χρείαν ἰέναι,  τῇ   ἁπλῇ ἐκείνῃ μουσικῇ χρώμενοι ἣν
[403]   ποιεῖν, ἀλλὰ τοὐναντίον ψυχὴ ἀγαθὴ  τῇ   αὑτῆς ἀρετῇ σῶμα παρέχειν ὡς
[403]   ἂν χρηστὸν σῶμα, τοῦτο  τῇ   αὑτοῦ ἀρετῇ ψυχὴν ἀγαθὴν ποιεῖν,
[409]   οἷόν ἐστιν, οὐκ οἰκείαν ἐν  τῇ   αὑτοῦ ψυχῇ ἐνοῦσαν ᾐσθημένον, ἀλλ’
[401]   συνιστάντες λανθάνωσιν κακὸν μέγα ἐν  τῇ   αὑτῶν ψυχῇ, ἀλλ’ ἐκείνους ζητητέον
[415]   ὑμῶν ἱκανοὶ ἄρχειν, χρυσὸν ἐν  τῇ   γενέσει συνέμειξεν αὐτοῖς, διὸ τιμιώτατοί
[397]   γεωργὸν καὶ οὐ δικαστὴν πρὸς  τῇ   γεωργίᾳ, καὶ τὸν πολεμικὸν πολεμικὸν
[410]   τῇ μὲν τὸ σῶμα θεραπεύοιντο,  τῇ   δὲ τὴν ψυχήν; Ἀλλὰ τί
[396]   τοὺς τῶν κακιόνων τύπους, ἀτιμάζων  τῇ   διανοίᾳ, ὅτι μὴ παιδιᾶς χάριν.
[396]   μέτριος ἀνήρ, ἐπειδὰν ἀφίκηται ἐν  τῇ   διηγήσει ἐπὶ λέξιν τινὰ
[406]   δοκεῖ φλεγματώδη εἶναι, οὐκ ἐμέμψαντο  τῇ   δούσῃ πιεῖν, οὐδὲ Πατρόκλῳ τῷ
[404]   τῇ μελοποιίᾳ τε καὶ ᾠδῇ  τῇ   ἐν τῷ παναρμονίῳ καὶ ἐν
[400]   λέξει ἕπεται ὁμοιούμενον, τὸ δὲ  τῇ   ἐναντίᾳ, καὶ τὸ εὐάρμοστον καὶ
[407]   αὑτοῖς, τούτοις μὲν καὶ ταύτῃ  τῇ   ἕξει καταδεῖξαι ἰατρικήν, φαρμάκοις τε
[397]   οὐκ ἂν αὐτὸν ἁρμόττειν φαίης  τῇ   (ἡμετέρᾳ πολιτείᾳ, ὅτι οὐκ ἔστιν
[408]   πρὸς τὸν πόλεμον ἐφάνησαν, καὶ  τῇ   ἰατρικῇ, ὡς ἐγὼ λέγω, ἐχρῶντο;
[407]   ἀλλὰ τὸν μὴ δυνάμενον ἐν  τῇ   καθεστηκυίᾳ (περιόδῳ ζῆν μὴ οἴεσθαι
[400]   καὶ τὸ ἄρρυθμον τὸ μὲν  τῇ   καλῇ λέξει ἕπεται ὁμοιούμενον, τὸ
[397]   ἀποδιδῷ πρέπουσαν ἁρμονίαν καὶ ῥυθμὸν  τῇ   λέξει, ὀλίγου πρὸς τὴν αὐτὴν
[404]   τὴν τοιαύτην σίτησιν καὶ δίαιταν  τῇ   μελοποιίᾳ τε καὶ ᾠδῇ τῇ
[410]   ἕνεκά τινες οἴονται καθιστᾶσιν, ἵνα  τῇ   μὲν τὸ σῶμα θεραπεύοιντο, τῇ
[406]   τῇ παιδαγωγικῇ τῶν νοσημάτων ταύτῃ  τῇ   νῦν ἰατρικῇ πρὸ τοῦ Ἀσκληπιάδαι
[403]   δή, ὡς ἔοικε, νομοθετήσεις ἐν  τῇ   οἰκιζομένῃ πόλει φιλεῖν μὲν καὶ
[406]   εἴ γ’ ἐννοεῖς, εἶπον, ὅτι  τῇ   παιδαγωγικῇ τῶν νοσημάτων ταύτῃ τῇ
[416]   δ’ ὅς. Πρὸς τοίνυν  τῇ   παιδείᾳ ταύτῃ φαίη ἄν τις
[415]   γὰρ δὴ πάντες οἱ ἐν  τῇ   πόλει ἀδελφοί, ὡς φήσομεν πρὸς
[413]   τοῦτο ὡς ποιητέον ἂν  τῇ   πόλει ἀεὶ δοκῶσι βέλτιστον εἶναι
[412]   τὴν τοῦ ποιεῖν δεῖν  τῇ   πόλει βέλτιστα. Τίνα, ἔφη, λέγεις
[412]   τὸν (βίον, μὲν ἂν  τῇ   πόλει ἡγήσωνται συμφέρειν, πάσῃ προθυμίᾳ
[412]   Σώκρατες. Οὐκοῦν καὶ ἐν  τῇ   πόλει ἡμῖν, Γλαύκων, δεήσει
[408]   ἆρ’ οὐκ ἀγαθοὺς δεῖ ἐν  τῇ   πόλει κεκτῆσθαι ἰατρούς; εἶεν δ’
[417]   ἀλλὰ μόνοις αὐτοῖς τῶν ἐν  τῇ   πόλει μεταχειρίζεσθαι καὶ ἅπτεσθαι χρυσοῦ
[410]   αὐτοῖς τε τοῖς πάσχουσιν καὶ  τῇ   πόλει οὕτω πέφανται. Οἱ δὲ
[398]   οὐκ ἔστιν τοιοῦτος ἀνὴρ ἐν  τῇ   πόλει παρ’ ἡμῖν οὔτε θέμις
[406]   εὐνομουμένοις ἔργον τι ἑκάστῳ ἐν  τῇ   πόλει προστέτακται, ἀναγκαῖον ἐργάζεσθαι,
[389]   ἄλλον τινὰ λαμβάνῃ ψευδόμενον ἐν  τῇ   πόλει τῶν οἳ δημιοεργοὶ ἔασι,
[397]   πολεμικὸν καὶ οὐ χρηματιστὴν πρὸς  τῇ   πολεμικῇ, καὶ πάντας οὕτω; Ἀληθῆ,
[407]   καὶ ταῖς ἄλλαις τέχναις ἐμπόδιον  τῇ   προσέξει τοῦ νοῦ, τὸ δὲ
[397]   εὑρήσομεν καὶ οὐ κυβερνήτην πρὸς  τῇ   σκυτοτομίᾳ, καὶ τὸν γεωργὸν γεωργὸν
[396]   ἀπαγγέλλειν καὶ οὐκ αἰσχυνεῖσθαι ἐπὶ  τῇ   τοιαύτῃ μιμήσει, μάλιστα μὲν μιμούμενος
[397]   Οὐκοῦν διὰ ταῦτα ἐν μόνῃ  τῇ   τοιαύτῃ πόλει τόν τε σκυτοτόμον
[416]   οὐδὲ ὅσια τὴν ἐκείνου κτῆσιν  τῇ   τοῦ θνητοῦ χρυσοῦ κτήσει συμμειγνύντας
[394]   αὖ δι’ ἀμφοτέρων ἔν τε  τῇ   τῶν ἐπῶν ποιήσει, πολλαχοῦ δὲ
[415]   μηδενὶ (τρόπῳ κατελεήσουσιν, ἀλλὰ τὴν  τῇ   φύσει προσήκουσαν τιμὴν ἀποδόντες ὤσουσιν
[411]   καὶ ἐνῆν αὐτοῦ φιλομαθὲς ἐν  τῇ   ψυχῇ, ἅτε οὔτε μαθήματος γευόμενον
[416]   θεῖον παρὰ θεῶν ἀεὶ ἐν  τῇ   ψυχῇ ἔχουσι καὶ οὐδὲν προσδέονται
[402]   ὅτου ἂν συμπίπτῃ ἔν τε  τῇ   ψυχῇ καλὰ ἤθη ἐνόντα καὶ
[412]   μουσικῇ γυμναστικὴν κεραννύντα καὶ μετριώτατα  τῇ   ψυχῇ προσφέροντα, τοῦτον ὀρθότατ’ ἂν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006