Alphabétiquement     [«   »]
τισαίμην 1
τισὶν 2
Τὸ 4
τὸ 75
τό 5
Τόδε 1
τόδε 4
Fréquences     [«    »]
72 ἐγώ
71 μὴ
71 τὰ
75 τὸ
78 γε
79 ἦν
80 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III

τὸ


Pages
[392]   δὲ ἄθλιοι, καὶ ὡς λυσιτελεῖ  τὸ   ἀδικεῖν, ἐὰν λανθάνῃ, δὲ
[405]   καλλωπίζεσθαι, ὡς δεινὸς (ὢν περὶ  τὸ   ἀδικεῖν καὶ ἱκανὸς πάσας μὲν
[400]   μὴν τὸ εὔρυθμόν γε καὶ  τὸ   ἄρρυθμον τὸ μὲν τῇ καλῇ
[400]   διωκτέα τοῖς νέοις, εἰ μέλλουσι  τὸ   αὑτῶν πράττειν; Διωκτέα μὲν οὖν.
[406]   εἰς γῆρας ἀφίκετο. Καλὸν ἄρα  τὸ   γέρας, ἔφη, τῆς τέχνης ἠνέγκατο.
[413]   μὲν ἐψεῦσθαι τῆς ἀληθείας κακόν,  τὸ   δὲ ἀληθεύειν ἀγαθόν; οὐ
[392]   δὴ λόγων πέρι ἐχέτω τέλος·  τὸ   δὲ λέξεως, ὡς ἐγὼ οἶμαι,
[400]   τῇ καλῇ λέξει ἕπεται ὁμοιούμενον,  τὸ   δὲ τῇ ἐναντίᾳ, καὶ τὸ
[413]   μὲν τῆς ἑκουσίου, ἔφη, μανθάνω,  τὸ   δὲ τῆς ἀκουσίου δέομαι μαθεῖν.
[407]   ἐμπόδιον τῇ προσέξει τοῦ νοῦ,  τὸ   δὲ Φωκυλίδου παρακέλευμα οὐδὲν ἐμποδίζει.
[386]   ἀνδρεῖον ἔχοντα ἐν αὑτῷ τοῦτο  τὸ   δεῖμα; Μὰ Δία, δ’
[405]   μεῖζον ἕξεις λαβεῖν τεκμήριον  τὸ   δεῖσθαι ἰατρῶν καὶ δικαστῶν ἄκρων
[411]   ἐπέχων μὴ ἀνιῇ ἀλλὰ κηλῇ,  τὸ   δὴ μετὰ τοῦτο ἤδη τήκει
[412]   χαλεπά. Εἶεν, ἦν δ’ ἐγώ·  τὸ   δὴ μετὰ τοῦτο τί ἂν
[390]   τὴν Ηραν, ὥστε μηδ’ εἰς  τὸ   δωμάτιον ἐθέλειν ἐλθεῖν, ἀλλ’ αὐτοῦ
[410]   καὶ χαλεπὸν γίγνοιτ’ ἄν, ὡς  τὸ   εἰκός. Δοκεῖ μοι, ἔφη. (Τί
[407]   ποιεῖν, καὶ ἔκγονα αὐτῶν, ὡς  τὸ   εἰκός, ἕτερα τοιαῦτα φυτεύειν, ἀλλὰ
[398]   τοῦ μὴ ᾀδομένου λόγου πρὸς  τὸ   ἐν τοῖς αὐτοῖς δεῖν τύποις
[401]   τροφή, ὅτι μάλιστα καταδύεται εἰς  τὸ   ἐντὸς τῆς ψυχῆς τε
[405]   δοκεῖ καὶ ἀπαιδευσίας μέγα τεκμήριον  τὸ   ἐπακτῷ παρ’ ἄλλων, ὡς δεσποτῶν
[387]   μάλιστα αὐτὸς αὑτῷ αὐτάρκης πρὸς  τὸ   εὖ ζῆν καὶ διαφερόντως τῶν
[400]   τὸ δὲ τῇ ἐναντίᾳ, καὶ  τὸ   εὐάρμοστον καὶ ἀνάρμοστον ὡσαύτως, εἴπερ
[400]   Πῶς δ’ οὔ; (Ἀλλὰ μὴν  τὸ   εὔρυθμόν γε καὶ τὸ ἄρρυθμον
[400]   ἀληθῶς εὖ τε καὶ καλῶς  τὸ   ἦθος κατεσκευασμένην διάνοιαν. Παντάπασι μὲν
[416]   μέλλουσι τὸ μέγιστον ἔχειν πρὸς  τὸ   ἥμεροι εἶναι αὑτοῖς τε καὶ
[410]   Δοκεῖ μοι, ἔφη. (Τί δέ;  τὸ   ἥμερον οὐχ φιλόσοφος ἂν
[410]   δ’ ἐγώ, τό γε ἄγριον  τὸ   θυμοειδὲς ἂν τῆς φύσεως παρέχοιτο,
[411]   μουσικήν τε καὶ γυμναστικὴν ἐπὶ  τὸ   θυμοειδὲς καὶ τὸ φιλόσοφον, οὐκ
[410]   γυμνάσια καὶ τοὺς πόνους πρὸς  τὸ   θυμοειδὲς τῆς φύσεως βλέπων κἀκεῖνο
[401]   ἄλλοις δημιουργοῖς ἐπιστατητέον καὶ διακωλυτέον  τὸ   κακόηθες τοῦτο καὶ ἀκόλαστον καὶ
[390]   ἐγκράτειαν ἑαυτοῦ ἀκούειν νέῳ;  τὸ   λιμῷ δ’ οἴκτιστον θανέειν καὶ
[392]   οὖν. Οὐκοῦν καὶ περὶ ἀνθρώπων  τὸ   λοιπὸν εἴη ἄν; Δῆλα δή.
[415]   εἰκότως· ἀλλ’ ὅμως ἄκουε καὶ  τὸ   λοιπὸν τοῦ μύθου. ἐστὲ μὲν
[415]   ἐγώ, εὖ ἂν ἔχοι πρὸς  τὸ   μᾶλλον αὐτοὺς τῆς πόλεώς τε
[416]   ἥτις ποτέ ἐστιν, εἰ μέλλουσι  τὸ   μέγιστον ἔχειν πρὸς τὸ ἥμεροι
[410]   ἐγώ, ἀμφότερα τῆς ψυχῆς ἕνεκα  τὸ   μέγιστον καθιστάναι. Πῶς δή; Οὐκ
[400]   τοιούτου λόγῳ ἀναγκάζειν ἕπεσθαι καὶ  τὸ   μέλος, ἀλλὰ μὴ λόγον ποδί
[398]   τόδε ἱκανῶς ἔχεις (λέγειν, ὅτι  τὸ   μέλος ἐκ τριῶν ἐστιν συγκείμενον,
[413]   δὲ κακῶν ἑκουσίως; οὐ  τὸ   μὲν ἐψεῦσθαι τῆς ἀληθείας κακόν,
[415]   ἅτε οὖν συγγενεῖς ὄντες πάντες  τὸ   μὲν πολὺ ὁμοίους ἂν ὑμῖν
[411]   διατελῇ τὸν βίον ὅλον, οὗτος  τὸ   μὲν πρῶτον, εἴ τι θυμοειδὲς
[397]   γὰρ ἔστιν, ἔφη. Οὐκοῦν αὐτοῖν  τὸ   μὲν σμικρὰς τὰς μεταβολὰς ἔχει,
[400]   εὔρυθμόν γε καὶ τὸ ἄρρυθμον  τὸ   μὲν τῇ καλῇ λέξει ἕπεται
[406]   τοῦ ἰατροῦ φάρμακον πιὼν ἐξεμέσαι  τὸ   νόσημα, κάτω καθαρθεὶς
[386]   πᾶσιν νεκύεσσι καταφθιμένοισιν ἀνάσσειν καὶ  τὸ   (οἰκία δὲ θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι
[386]   φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν καὶ  τὸ   οἴῳ πεπνῦσθαι, ταὶ δὲ σκιαὶ
[397]   μέλλει αὖ οἰκείως λέγεσθαι, διὰ  τὸ   παντοδαπὰς μορφὰς τῶν μεταβολῶν ἔχειν;
[417]   τὸ τῶν (πολλῶν νόμισμα γέγονεν,  τὸ   παρ’ ἐκείνοις δὲ ἀκήρατον· ἀλλὰ
[405]   ἀγνοῶν ὅσῳ κάλλιον καὶ ἄμεινον  τὸ   παρασκευάζειν τὸν βίον αὑτῷ μηδὲν
[391]   Εκτορος ἕλξεις περὶ τὸ σῆμα  τὸ   Πατρόκλου καὶ τὰς τῶν ζωγρηθέντων
[398]   φίλε, κινδυνεύει ἡμῖν τῆς μουσικῆς  τὸ   περὶ λόγους τε καὶ μύθους
[399]   ταῖς ἁρμονίαις ἂν ἡμῖν εἴη  τὸ   περὶ ῥυθμούς, μὴ ποικίλους αὐτοὺς
[394]   τοῦτο, ἔφη, μανθάνω, ὅτι ἔστιν  τὸ   περὶ τὰς τραγῳδίας τοιοῦτον. Ορθότατα,
[398]   μετὰ τοῦτο, ἦν δ’ ἐγώ,  τὸ   περὶ ᾠδῆς τρόπου καὶ μελῶν
[405]   ὅταν δή τις μὴ μόνον  τὸ   πολὺ τοῦ βίου ἐν δικαστηρίοις
[394]   τότε ἐβούλου λέγειν. Καὶ  τὸ   πρὸ τούτου δὴ ἀναμνήσθητι, ὅτι
[390]   ἐπιθυμίας ἔχεται, ὡς οὐδ’ ὅτε  τὸ   πρῶτον ἐφοίτων πρὸς ἀλλήλους φίλους
[406]   μὲν δή, ἔφη, ἄτοπόν γε  τὸ   πῶμα οὕτως ἔχοντι. Οὔκ, εἴ
[391]   τε αὖ Εκτορος ἕλξεις περὶ  τὸ   σῆμα τὸ Πατρόκλου καὶ τὰς
[390]   τε καὶ ἀκουστέον, οἷον καὶ  τὸ   στῆθος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε
[403]   θεραπεύσαντες παραδοῖμεν αὐτῇ τὰ περὶ  τὸ   σῶμα ἀκριβολογεῖσθαι, ἡμεῖς δὲ ὅσον
[410]   οἴονται καθιστᾶσιν, ἵνα τῇ μὲν  τὸ   σῶμα θεραπεύοιντο, τῇ δὲ τὴν
[406]   ἐὰν δὲ μὴ ἱκανὸν  τὸ   σῶμα ὑπενεγκεῖν, τελευτήσας πραγμάτων ἀπηλλάγη.
[402]   ἐλλείποι· εἰ μέντοι τι κατὰ  τὸ   σῶμα, ὑπομείνειεν ἂν ὥστε ἐθέλειν
[411]   οὐ πρῶτον μὲν εὖ ἴσχων  τὸ   σῶμα φρονήματός τε καὶ θυμοῦ
[413]   δὲ ἀληθεύειν ἀγαθόν; οὐ  τὸ   τὰ ὄντα δοξάζειν ἀληθεύειν δοκεῖ
[387]   ἐπιεικεῖ, οὗπερ καὶ ἑταῖρός ἐστιν,  τὸ   τεθνάναι οὐ δεινὸν ἡγήσεται. Φαμὲν
[400]   ἔγωγε. Ἀλλὰ τόδε γε, ὅτι  τὸ   τῆς εὐσχημοσύνης τε καὶ ἀσχημοσύνης
[388]   γέλωτι, ἰσχυρὰν καὶ μεταβολὴν ζητεῖ  τὸ   τοιοῦτον. Δοκεῖ μοι, ἔφη. ~Οὔτε
[413]   ἔργα ἐν οἷς ἄν τις  τὸ   τοιοῦτον μάλιστα ἐπιλανθάνοιτο καὶ ἐξαπατῷτο,
[397]   ἔφη, οὕτως ἔχει. Τί δὲ  τὸ   τοῦ ἑτέρου εἶδος; οὐ τῶν
[417]   ~διότι πολλὰ καὶ ἀνόσια περὶ  τὸ   τῶν (πολλῶν νόμισμα γέγονεν, τὸ
[411]   γυμναστικὴν ἐπὶ τὸ θυμοειδὲς καὶ  τὸ   φιλόσοφον, οὐκ ἐπὶ ψυχὴν καὶ
[414]   Οὐκ ἐτός, ἔφη, πάλαι ᾐσχύνου  τὸ   ψεῦδος λέγειν. ~(Πάνυ, ἦν δ’
[387]   λιποῦσ’ ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην ~(καὶ  τὸ   ψυχὴ δὲ κατὰ χθονός, ἠΰτε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006