Alphabétiquement     [«   »]
σώφρων 1
τ 6
Τὰ 3
τὰ 71
τά 2
τάδε 1
ταὶ 1
Fréquences     [«    »]
71 μὴ
62 ὅτι
56 τοὺς
71 τὰ
72 ἐγώ
75 τὸ
78 γε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre III

τὰ


Pages
[394]   χάριν κατηύχετο τεῖσαι τοὺς Ἀχαιοὺς  τὰ   δάκρυα τοῖς ἐκείνου βέλεσιν.
[400]   γὰρ οὔ; Τῇ δὲ λέξει  τὰ   ἄλλα; Ναί. Εὐλογία ἄρα καὶ
[394]   τὰ μεταξὺ τῶν ῥήσεων ἐξαιρῶν  τὰ   ἀμοιβαῖα καταλείπῃ. Καὶ τοῦτο, ἔφη,
[399]   πᾶσι τούτοις (πράττοντά τε καὶ  τὰ   ἀποβαίνοντα ἀγαπῶντα. ταύτας δύο ἁρμονίας,
[412]   μάλιστα φιλοῖ, συμφέρειν ἡγοῖτο  τὰ   αὐτὰ καὶ ἑαυτῷ καὶ (ὅταν
[403]   ἔχεις εἰπεῖν ἡδονὴν τῆς περὶ  τὰ   ἀφροδίσια; Οὐκ ἔχω, δ’
[410]   Εμοιγε δοκεῖ. Αὐτά γε μὴν  τὰ   γυμνάσια καὶ τοὺς πόνους πρὸς
[402]   ~καὶ (γίγνοιτο καλός τε κἀγαθός,  τὰ   δ’ αἰσχρὰ ψέγοι τ’ ἂν
[403]   τῶν καλῶν χάριν, ἐὰν πείθῃ,  τὰ   δ’ ἄλλα οὕτως ὁμιλεῖν πρὸς
[407]   ἵνα μὴ τὰ πολιτικὰ βλάπτοι,  τὰ   δ’ εἴσω διὰ παντὸς νενοσηκότα
[401]   ἀναρμοστία κακολογίας καὶ κακοηθείας ἀδελφά,  τὰ   δ’ ἐναντία τοῦ ἐναντίου, σώφρονός
[392]   τὰ μὲν τοιαῦτα ἀπερεῖν λέγειν,  τὰ   δ’ ἐναντία τούτων προστάξειν ᾄδειν
[416]   οὐ πᾶς βουλόμενος εἴσεισι·  τὰ   δ’ ἐπιτήδεια, ὅσων δέονται ἄνδρες
[395]   ἐλευθέρους, καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα,  τὰ   δὲ ἀνελεύθερα μήτε ποιεῖν μήτε
[393]   τις λέγων αὐτός·  τὰ   δὲ μετὰ ταῦτα ὥσπερ αὐτὸς
[394]   ποιεῖσθαι τὰ μὲν μιμουμένους,  τὰ   δὲ μή, καὶ ὁποῖα ἑκάτερα,
[387]   τὰ περὶ ταῦτα ὀνόματα πάντα  τὰ   δεινά τε καὶ φοβερὰ ἀποβλητέα,
[409]   καλὴ κἀγαθὴ οὖσα κρινεῖν ὑγιῶς  τὰ   δίκαια. διὸ δὴ καὶ εὐήθεις
[395]   ἔσται μιμητικός, ἐπεί που οὐδὲ  τὰ   δοκοῦντα ἐγγὺς ἀλλήλων εἶναι δύο
[397]   τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, ἔλεγον  τὰ   δύο εἴδη τῆς λέξεως. Καὶ
[406]   δίαιταν ἐμβάς, ὑγιὴς γενόμενος ζῇ  τὰ   ἑαυτοῦ πράττων· ἐὰν δὲ μὴ
[386]   δεῖσθαι μὴ λοιδορεῖν ἁπλῶς οὕτως  τὰ   ἐν Αιδου ἀλλὰ μᾶλλον ἐπαινεῖν,
[409]   ὁμιλῇ, δεινὸς φαίνεται ἐξευλαβούμενος, πρὸς  τὰ   ἐν αὑτῷ παραδείγματα ἀποσκοπῶν· ὅταν
[395]   ὡς ἔοικεν, δειλούς τε καὶ  τὰ   ἐναντία πράττοντας ὧν νυνδὴ εἴπομεν,
[389]   μύθῳ, καὶ τὰ τούτων ἐχόμενα,  τὰ   ἴσαν μένεα πνείοντες Ἀχαιοί, σιγῇ
[398]   τοῦ ἐπιεικοῦς λέξιν μιμοῖτο καὶ  τὰ   λεγόμενα λέγοι ἐν ἐκείνοις τοῖς
[399]   ὅς. Ιθι δή, ἔφην, καὶ  τὰ   λοιπὰ καθαίρωμεν. ἑπόμενον γὰρ δὴ
[392]   λογοποιοὶ (κακῶς λέγουσιν περὶ ἀνθρώπων  τὰ   μέγιστα, ὅτι εἰσὶν ἄδικοι μὲν
[401]   ἔδει, καὶ ὀρθῶς δὴ δυσχεραίνων  τὰ   μὲν καλὰ ἐπαινοῖ καὶ χαίρων
[394]   ἡμῖν τὰς διηγήσεις ποιεῖσθαι  τὰ   μὲν μιμουμένους, τὰ δὲ μή,
[392]   ἀγαθόν, οἰκεία δὲ ζημία· καὶ  τὰ   μὲν τοιαῦτα ἀπερεῖν λέγειν, τὰ
[394]   ὅταν τις τὰ τοῦ ποιητοῦ  τὰ   μεταξὺ τῶν ῥήσεων ἐξαιρῶν τὰ
[393]   ῥήσεις ἑκάστοτε λέγῃ καὶ ὅταν  τὰ   μεταξὺ τῶν ῥήσεων; Πῶς γὰρ
[395]   ἐκεῖνα πράττειν ὧν δὴ καὶ  τὰ   μιμήματά ἐστιν ἀφομοιώματα. Ἀληθέστατα,
[403]   τετελεύτηκεν· δεῖ δέ που τελευτᾶν  τὰ   μουσικὰ εἰς τὰ τοῦ καλοῦ
[407]   ἰατρικήν, φαρμάκοις τε καὶ τομαῖς  τὰ   νοσήματα ἐκβάλλοντα αὐτῶν τὴν εἰωθυῖαν
[413]   ἀληθεύειν ἀγαθόν; οὐ τὸ  τὰ   ὄντα δοξάζειν ἀληθεύειν δοκεῖ σοι
[389]   τε καὶ τῶν ναυτῶν μὴ  τὰ   ὄντα λέγοντι ὅπως αὐτὸς
[414]   καὶ τρεφόμενοι καὶ αὐτοὶ καὶ  τὰ   (ὅπλα αὐτῶν καὶ ἄλλη
[399]   οὐ τοῦτο πολυχορδότατον, καὶ αὐτὰ  τὰ   παναρμόνια αὐλοῦ τυγχάνει ὄντα μίμημα;
[387]   μὲν οὖν. Οὐκοῦν ἔτι καὶ  τὰ   περὶ ταῦτα ὀνόματα πάντα τὰ
[403]   διάνοιαν ἱκανῶς θεραπεύσαντες παραδοῖμεν αὐτῇ  τὰ   περὶ τὸ σῶμα ἀκριβολογεῖσθαι, ἡμεῖς
[398]   τὴν πόλιν αὐτός τε καὶ  τὰ   ποιήματα βουλόμενος ἐπιδείξασθαι, προσκυνοῖμεν ἂν
[407]   εἰωθυῖαν προστάττειν δίαιταν, ἵνα μὴ  τὰ   πολιτικὰ βλάπτοι, τὰ δ’ εἴσω
[408]   κεραυνωθῆναι αὐτόν. ἡμεῖς δὲ κατὰ  τὰ   προειρημένα οὐ πεισόμεθα αὐτοῖς ἀμφότερα,
[387]   ἀνδρῶν; Ἀνάγκη, ἔφη, εἴπερ καὶ  τὰ   πρότερα. Σκόπει δή, ἦν δ’
[392]   μοι εἰπέ· ἐπίστασαι τῆς Ιλιάδος  τὰ   πρῶτα, ἐν οἷς ποιητής
[402]   πέρι τότε ἱκανῶς εἴχομεν, ὅτε  τὰ   στοιχεῖα μὴ λανθάνοι ἡμᾶς ὀλίγα
[410]   πολιτῶν σοι (τοὺς μὲν εὐφυεῖς  τὰ   σώματα καὶ τὰς ψυχὰς θεραπεύσουσι,
[407]   τε καὶ διαίτῃ ὑγιεινῶς ἔχοντας  τὰ   σώματα, (νόσημα δέ τι ἀποκεκριμένον
[402]   εἶναι τοὺς φύλακας, πρὶν ἂν  τὰ   τῆς σωφροσύνης εἴδη καὶ ἀνδρείας
[389]   Σωφροσύνης δὲ ὡς πλήθει οὐ  τὰ   τοιάδε μέγιστα, (ἀρχόν( των μὲν
[389]   ἄλλα τοιαῦτα. Καλῶς. Τί δέ;  τὰ   τοιάδε οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ’ ἔχων,
[389]   δ’ ὅς. Οὐκοῦν Ομήρου οὐδὲ  τὰ   τοιαῦτα ἀποδεξόμεθα περὶ θεῶν ἄσβεστος
[386]   τοῦδε τοῦ ἔπους ἀρξάμενοι πάντα  τὰ   τοιαῦτα βουλοίμην κ’ ἐπάρουρος ἐὼν
[396]   καὶ βροντὰς καὶ πάντα αὖ  τὰ   τοιαῦτα μιμήσονται; Ἀλλ’ ἀπείρηται
[388]   εἰ γάρ, φίλε Ἀδείμαντε,  τὰ   τοιαῦτα ἡμῖν οἱ νέοι σπουδῇ
[391]   Οὔκουν δίκαιόν γε, ἔφη, ἐπαινεῖν  τὰ   τοιαῦτα. Οκνῶ δέ γε, ἦν
[387]   τετριγυῖαι ἅμ’ ᾔεσαν. (ταῦτα καὶ  τὰ   τοιαῦτα πάντα παραιτησόμεθα Ομηρόν τε
[395]   ἀνδρείους, σώφρονας, ὁσίους, ἐλευθέρους, καὶ  τὰ   τοιαῦτα πάντα, τὰ δὲ ἀνελεύθερα
[399]   φίλε, κρίνοντες τὸν Ἀπόλλω καὶ  τὰ   τοῦ Ἀπόλλωνος ὄργανα πρὸ Μαρσύου
[393]   αὐτῷ τό τε σκῆπτρον καὶ  τὰ   τοῦ θεοῦ στέμματα οὐκ ἐπαρκέσοι·
[403]   που τελευτᾶν τὰ μουσικὰ εἰς  τὰ   τοῦ καλοῦ ἐρωτικά. Σύμφημι,
[396]   ἡμεῖς ὀλίγον πρότερον διήλθομεν περὶ  τὰ   τοῦ Ομήρου ἔπη, καὶ ἔσται
[394]   αὖ ἐναντία γίγνεται, ὅταν τις  τὰ   τοῦ ποιητοῦ τὰ μεταξὺ τῶν
[406]   περὶ τὴν κεφαλὴν περιτιθεὶς καὶ  τὰ   τούτοις ἑπόμενα, ταχὺ εἶπεν ὅτι
[395]   μιμεῖσθαι· ἐὰν δὲ μιμῶνται, μιμεῖσθαι  τὰ   τούτοις προσήκοντα εὐθὺς ἐκ παίδων,
[402]   καὶ ὅσα τούτων ἀδελφὰ καὶ  τὰ   τούτων αὖ ἐναντία πανταχοῦ περιφερόμενα
[390]   ἔχων, κραδίην δ’ ἐλάφοιο ~(καὶ  τὰ   τούτων ἑξῆς ἆρα καλῶς, καὶ
[389]   ἐμῷ δ’ ἐπιπείθεο μύθῳ, καὶ  τὰ   τούτων ἐχόμενα, τὰ ἴσαν μένεα
[409]   ὥστε ὀξέως ἀφ’ αὑτῆς τεκμαίρεσθαι  τὰ   τῶν ἄλλων ἀδικήματα οἷον κατὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/02/2006